Abonnement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Abonnement Zorg@dmin"

Transcriptie

1 Ondergetekende (verder te noemen: klant) Natuurlijk persoon, Rechtspersoon of personenvennootschap :. hierna te noemen klant, neemt hierbij een abonnement dat recht geeft tot het gebruik van het online softwarepakket genaamd van Prosoftware. Van toepassing Ja Naam module Omschrijving Prijs Standaardversie inclusief de functies speciaal voor úw beroep Licentie voor het gebruik van het online softwarepakket genaamd van Prosoftware voor uw beroepsgroep: Logopedie Zie artikel 3 van de overeenkomst Telebankieren U krijgt de volgende functies toegevoegd: Hierdoor kunt u telebankbestanden inlezen en verwerken in uw boekhouding, U kunt ook een incasso- en betaalbestand aanmaken volgens de Clieop standaard en aanleveren aan uw bank 295,-- per jaar Voor advisering kunt u de volgende personen bellen: Mevrouw Linda Hoppenbrouwers De heer John Langendam Klant neemt hierbij de volgende aanvullende diensten af: Van toepassing Dienst Omschrijving Eenmalig Ja Inrichten software Omzetting patiëntgegevens Individuele cursus U wordt via meekijken op afstand op weg geholpen met het inrichten (Systeeminstellingen en voorkeurswaardes) van de software. Zie voor de verdere mogelijkheden van cursussen, installatie, training en uitleg onze website onder cursussen. Indien gewenst zetten wij, zoveel als mogelijk, uw huidige patiënt (NAW)- arts (NAW) en verslaggegevens (vastgelegd in interne tekstvelden per patiënt, dus geen losse documenten) over naar Prosoftware. Vermeld hier de naam van uw huidige softwarepakket: Individuele cursus van 4 uur bij u of bij ons op locatie, of via meekijken op afstand. Programma-invulling en datum worden in overleg met u bepaald. Deze cursus is bestemd voor één persoon die na de aanschaf van snel op hoofdlijnen aan de slag wil gaan met het programma. Bij u op locatie kan desgewenst ook de installatie plaatsvinden. Grotere organisatie met meer personen Wij kunnen u hiervoor een op maat gemaakte incompany training aanbieden. Neem hierover voor de inhoud en prijs contact met ons op. GRATIS (maximaal een half uur) 195,00 400,00 + reiskosten. Elk uur meer 80,--

2 Van toepassing Dienst Omschrijving Eenmalig Sjablonen Bij voldoende geduld, kennis en tijd en m.b.v. de helptekst kunt u de sjablonen voor facturatie en rapportage zoveel als mogelijk aanpassen aan uw eigen huisstijl en voorkeuren. Indien gewenst kunnen wij dit voor u verzorgen. Eerste twee gratis 25,00 per sjabloon Alle in deze opdrachtbevestiging genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden uitsluitend voor De prijzen worden per kalendermaand achteraf in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. De reiskosten bedragen 0.55 per verreden kilometer Dordrecht-praktijklocatie v.v. Door ondertekening van deze opdrachtbevestiging gaat u akkoord met levering van de door u aangekruiste producten en diensten door de Commanditaire Vennootschap Prosoftware (verder te noemen: Prosoftware), alsmede met de overige inhoud van deze opdrachtbevestiging. Klant is ermee bekend dat: de programmatuur uitsluitend in de eigen praktijk mag worden gebruikt. Cursus, training en uitleg Zie voor de mogelijkheden onze website onder cursussen. Modules met nog meer extra functionaliteiten Zie voor onze overige modules onder functies speciaal voor úw beroep. Artikel 1: abonnement 1. Het abonnement wordt aangegaan voor de looptijd van vierentwintig maanden. De looptijd wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de looptijd van twaalf maanden, tenzij de klant of Prosoftware het abonnement schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode. 2. Indien de klant naast deze webapplicatie aparte modules aanschaft, geldt dit abonnement tevens voor deze modules. Het abonnement op de modules kan niet apart worden beëindigd. 3. Indien aanschaf van een module plaatsvindt gedurende de looptijd vermeld in lid 1, geldt de restantlooptijd van het abonnement ook voor deze module. Voor de nieuwe periode van 12 maanden hebben het abonnement voor de webapplicatie en de module(s) dezelfde looptijd. 4. Patiënt- en dossiergegevens zijn eigendom van de klant. Prosoftware biedt de mogelijkheid tot inzagerecht van patiënt- en dossiergegevens na beëindiging van het abonnement in een dan te bepalen vorm tegen een vergoeding van 495,-- per jaar. Op deze vergoeding is vanaf de datum van ondertekening van dit abonnement het gestelde in artikel 3 lid 1 van toepassing. 5. Prosoftware zal minimaal één keer per jaar actualiseren op basis van voortschrijdend inzicht en suggesties van klanten. 6. In het abonnement is begrepen de service van de helpdesk van Prosoftware bij vragen van de klant. De contacten met de helpdesk van Prosoftware dienen te verlopen via één contactpersoon binnen de organisatie van de klant. 7. Gebruik van is uitdrukkelijk beperkt tot de klant en de medewerkers in diens praktijk/onderneming. 8. De klant is verplicht alle aanwijzingen, procedures en handleidingen van Prosoftware op te volgen en uiterste geheimhouding te betrachten met betrekking tot de door Prosoftware aan hem ter beschikking gestelde gegevens en materialen, waaronder een gebruikersnaam en wachtwoord. 9. De dienstverlening en de uitvoering daarvan geschieden op een door Prosoftware te bepalen wijze en via de door Prosoftware te bepalen hardware en infrastructuur. Artikel 2: Technische eisen en randvoorwaarden 1. Een computer, bij voorkeur beperkt tot de standaard webbrowser en de software waarmee een directe koppeling bestaat. functioneert werkplekonafhankelijk. Er worden lokaal op de werkplek geen gebruikersspecifieke gegevens opgeslagen die van invloed zijn op de functionele werking of inhoud van het systeem.

3 2. Er dient per gebruiker op de locatie een standaard Office (A)DSL verbinding te zijn met voldoende up- /downstream (wenselijk is 14 mbit/s). Het beeldscherm dient minimaal de resolutie 1024 x 768 te ondersteunen. Verder dient als ondersteunend browser gebruik te worden gemaakt van Microsoft Internet Explorer of Firefox op een Windows platform of Firefox op een Linux platform of Safari op een Apple platform. Artikel 3: prijs De klant is voor het gebruik van inclusief de functies speciaal voor úw beroep(en), een vergoeding verschuldigd in de vorm van een abonnement bestaande uit: een vast abonnementsbedrag van 25,00 per maand per onderneming/administratieve eenheid; een percentage van het totaal aan bedragen dat d.m.v. in en extern wordt gedeclareerd op basis van de door de klant geregistreerde acitiviteiten en/of orders: Percentage % Over totaal aan gedeclareerde bedragen per kalenderjaar Maximum per kalenderjaar Cumulatief per kalenderjaar (incl. vast abonn. bedrag) 0,7 Tot ,6 Vanaf tot ,5 Over het meerdere boven Voor sommige Modules geldt een meerprijs, neem hierover contact met ons op. Het totaalbedrag aan vergoedingen wordt door Prosoftware maandelijks achteraf in rekening gebracht. Prosoftware dan wel door haar ingeschakelde derden zijn gerechtigd de gedeclareerde bedragen in de volledige administratie van de klant te verifiëren. Voor nader aan te schaffen modules wordt een nader overeen te komen extra bedrag in rekening gebracht. Lid 1: De geldende vergoedingen en tarieven worden jaarlijks aangepast aan de procentuele wijziging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande dat de vergoedingen en tarieven niet zullen worden verlaagd. De procentuele wijziging wordt bepaald door vergelijking van genoemd prijsindexcijfer voor de maand december van het aan een lopend kalenderjaar voorafgaande kalenderjaar met dit prijsindexcijfer voor de maand december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Het vorengestelde laat onverlet dat Prosoftware is gerechtigd tot andere aanpassingen in de vergoedingen en tarieven, een en ander met inachtneming van het gestelde in artikel 3.5, eerste en tweede zin, van de bijgevoegde Module Algemeen van de ICT-Office Voorwaarden. Artikel 4: ICT Office Voorwaarden; communicatie 1. Op deze overeenkomst en rechtsverhoudingen tussen klant en Prosoftware zijn van toepassing de bijgevoegde Module Algemeen en Module 4 (Application service provision, software as a service en computerservice) van de ICT-Office Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden- Nederland onder nummer : verder te noemen: Modules van de ICT Office Voorwaarden. 2. Door middel van ondertekening van dit document verklaart de klant de in lid 1 van dit artikel vermelde Modules van de ICT-Office Voorwaarden te hebben ontvangen en hiermee akkoord te gaan. 3. Na ondertekening van dit document en ontvangst daarvan door Prosoftware, wordt onder schriftelijk mede verstaan de communicatie tussen partijen via s, waarbij geen handtekeningen zijn vermeld. In dit verband zijn vermeldingen van partijen dat aan de inhoud van s of daarbij gevoegde bijlagen geen rechten kunnen worden ontleend, of andere vermeldingen met een soortgelijke strekking, niet van toepassing. Klant draagt er zorg voor dat de ingekomen s dagelijks worden gecontroleerd en s van Prosoftware direct worden gelezen. 4. De klant mag gedurende een periode van drie maanden kosteloos gebruiken. Na twee maanden laat de klant ons weten of hij het proefabonnement na drie maanden wil omzetten in een definitief abonnement met bijbehorende vergoeding

4 SLA en responsetijden - het systeem heeft een minimale uptime van 99,5% (buiten aangekondigde onderhoudstijd) - er is sprake van maandelijks 2 uur onderhoud op zondagavond - helpdesk meldingen met storingen worden tijdens kantooruren direct opgelost, buiten kantooruren is hiervoor de spoedlijn en beschikbaar, voor de overige helpdeskvragen (aangemeld per telefoon of per ) streven wij naar een beantwoording binnen 24 uur Het softwarepakket biedt de volgende functionaliteiten: Algemene functionaliteiten van versie 1: Agenda - Patiëntenkaart - EPD - Facturering - Boekhouding - Declareren Overzichten - VeCoZo - vastleggen van afspraken in uw eigen agenda en daarbij eventueel vastleggen van deze afspraak in de agenda van de behandelkamer. Herinnering of bevestiging van de afspraak per brief, mail of sms. overzichtelijke registratie van alle persoonlijke gegevens en de verzekering. Overzichtelijke registratie van zorgtrajecten, en activiteiten. aanleggen van een elektronisch medisch patiëntendossier: U kunt alle ingekomen documenten (zoals word, pdf, ppt, txt of rtf) uploaden en opslaan in het dossier van een patiënt. Digitale foto s kunnen worden vastgelegd. Rapportage in uw eigen huisstijl; rapportage, brieven en etiketten in op Word gelijkende tekstverwerker (R.A.D. editor.), incl. alle uitgebreide mogelijkheden hiervan. Tevens is het mogelijk om op elektronische en beveiligde wijze via ZorgXMail rapportage te ontvangen van en te versturen naar huisartsen en verwijzers. compleet en in uw eigen huisstijl; kostenloos inbegrepen de module Boekhouding, zonder boekhoudkundige kennis kunnen registreren van ontvangsten, versturen van aanmaningen en het registreren van uw kosten. Wijzigingen zijn eenvoudig aan te brengen. U bespaart op de rekening van uw accountant en heeft zelf meer overzicht. elektronisch declareren en automatisch uw retourberichten ontvangen via de VEKTIS standaard voor uw beroepsgroep; Factoring via Fa-med is ook mogelijk. overzichten en statistieken worden samen met onze klanten door- ontwikkeld en zijn praktisch van aard. geautomatiseerd controleren van de verzekerdengegevens, via VeCoZo, van uw patiënten. Het opvragen van AGB-codes van zorgverleners. Het geautomatiseerd indienen van elektronische declaratiebestanden ter controle en uitbetaling. U hoeft nooit meer handmatig in te loggen bij VeCoZo. geautomatiseerd per patiëntcontact het BSN opvragen of verifiëren, of met het BSN de bijbehorende persoonsgegevens opvragen en direct opslaan op de kaart van de patiënt. Twijfelt u aan de geldigheid van een identiteitsdocument? Met de dienst 'WID controle' kunt u nagaan of het document in omloop is.

5 Functies speciaal voor úw beroep Logopedie Diagnosecodelijst, eenvoudig zoeken op nummer of logopedische stoornis LIS/LLR - het registreren van deze gegevens is mogelijk afhankelijk van wanneer uw beroepsvereniging de nieuwe standaard accordeert en publiceert Opnemen en opslaan van audiovisuele bestanden Kenmerken Werkt in alle browsers (Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Opera, Safari, etc.) op alle systemen Altijd en overal vandaan kunnen werken door in te loggen op uw administratie Beveiligde omgeving uw gegevens kunnen niet door onbevoegden worden bekeken Uw voordelen Beheersbaar in kosten door geen tot zeer lage investering Schaalbaar qua aantallen mutaties en functies Actueel omdat wijzigingen in de functies direct worden doorgevoerd Toekomstgericht doordat koppelingen met software van derden eenvoudig zijn te realiseren Naam van uw praktijk of instelling* Aanvullende gegevens klant Naam licentiehouder* AGB-nummer van licentiehouder persoonlijk* Straat vestigingsadres* Instelling- of Praktijkgegevens Postcode en plaats vestigingsadres* AGB-nummer praktijk / instelling* Contactpersoon Functie contactpersoon Telefoonnummer Mobiele nummer adres Factuur adres Met hoeveel accounts (= aantal gebruikers) wilt u in gaan werken?* Er zitten hier geen extra kosten aan verbonden Toelichting: Licentiehouder is diegene die binnen de praktijk of instelling verantwoordelijk is voor het beheer van de functie Rechten binnen de software. * = verplicht door u in te vullen, kan door ons op uw verzoek altijd weer gewijzigd worden. De gegevens van een eventuele 2 e of nog meer collega-behandelaars kunt u zelf invullen in het programma. AGB-nummers invullen zoals deze bij VEKTIS geregistreerd staan. Vergeet niet alle pagina s in te vullen en te paraferen

6 Machtiging voor automatische incasso Ondergetekende verleent hierbij voor de duur van het abonnement machtiging aan Prosoftware te Dordrecht om van zijn/haar (Post)bankrekening de vergoedingen uit hoofde van dit abonnement af te schrijven. U wordt vooraf door middel van een specificatie van het verbruik op de hoogte gesteld van het aan Prosoftware verschuldigde bedrag en het moment waarop afschrijving bij benadering zal plaatsvinden. Mocht u het niet eens zijn met de incasso dan heeft u de bevoegdheid het bedrag binnen dertig dagen na afschrijving zonder opgaaf van reden bij uw bank terug te vorderen. Bij stornering van het te incasseren bedrag wordt uw toegang tot echter geblokkeerd. Bank- of gironummer: Naam natuurlijk persoon, rechtspersoon of personenvennootschap:. Bij rechtspersoon of personenvennootschap: Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger(s). Handtekening(en) (rechtsgeldig vertegenwoordiger(s)):.:. Plaats: Datum: Stuur of fax dit gehele formulier naar ons retour. Prosoftware Software met toegevoegde waarde Daltonstraat 30c 3316 GD Dordrecht T F KvK

WIE ZIJN WE?... 3 ONTSTAAN... 3 VISIE... 3 KENNIS OVER UW BEROEPSGROEP EN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN... 3 PRODUCTEN... 4 PROSOFTWARE VOOR OP UW PC...

WIE ZIJN WE?... 3 ONTSTAAN... 3 VISIE... 3 KENNIS OVER UW BEROEPSGROEP EN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN... 3 PRODUCTEN... 4 PROSOFTWARE VOOR OP UW PC... WIE ZIJN WE?... 3 ONTSTAAN... 3 VISIE... 3 KENNIS OVER UW BEROEPSGROEP EN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN... 3 PRODUCTEN... 4 PROSOFTWARE VOOR OP UW PC... 4 Algemene functionaliteiten... 4 Modules... 4 Functies

Nadere informatie

Toelichting t.a.v. zorgvuldigheid gebruik

Toelichting t.a.v. zorgvuldigheid gebruik Toelichting t.a.v. zorgvuldigheid gebruik Gezondwerkt door PREVITA B.V. Opgesteld door PreVita B.V. Nieuwlandparc 11L 2952 DA Alblasserdam T: 078 644 08 10 F: 078 644 08 11 info@previta.nl www.previta

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

SLA 2014 ENOVIA ondersteuning

SLA 2014 ENOVIA ondersteuning auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) www.infostrait.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting... 2 2. SLA componenten...

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres 1.1 Demon klantnummer* 1.6 Telefoon 1.7 Fax 1.2 Naam / voorletters M / V 1.8 Mobiel 1.3 Bedrijfsnaam / rechtsvorm 1.9 E-mail 1.4

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Business Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder BC wordt in het kader

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN EXTERN FACTURENBEHEER EN JURIDISCH ABONNEMENT

GEBRUIKSVOORWAARDEN EXTERN FACTURENBEHEER EN JURIDISCH ABONNEMENT GEBRUIKSVOORWAARDEN EXTERN FACTURENBEHEER EN JURIDISCH ABONNEMENT 1 DEFINITIES 1.1 LegalXs: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LegalXs B.V., ingeschreven in het handelsregister onder

Nadere informatie

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De ICT Prins

Algemene voorwaarden De ICT Prins 1 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. : Handelsnaam van Stan Janssen

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BE√čINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

1.3 Een Adviesovereenkomst tussen Wazokuu Nederland en de Abonnee/Klant bestaat

1.3 Een Adviesovereenkomst tussen Wazokuu Nederland en de Abonnee/Klant bestaat Algemene Voorwaarden en Service Niveau Afspraken van Wazokuu Nederland Deze zijn als volgt ingedeeld: Algemeen Voorwaarden 1 Toepasselijkheid en rangorde 2 Definities 3 Abonnementen, advies en training

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

www.twinfield.com ALGEMEEN

www.twinfield.com ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TWINFIELD VOOR PARTNERS www.twinfield.com ALGEMEEN 1. Definities 1.1 In deze voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: Administratie: een boekhouding die wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TWINFIELD VOOR ABONNEES

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TWINFIELD VOOR ABONNEES ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TWINFIELD VOOR ABONNEES www.twinfield.com ALGEMEEN 1. Definities 1.1 In deze voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: Administratie: een boekhouding die wordt

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Wij, HelloFysioApp onderdeel van Health-e bv i.o., hebben een platform voor online fysiotherapie ontwikkeld. Wij bieden ons platform aan fysiotherapiepraktijken aan als

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Opgemaakt 2014, te Breda. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) www.infostrait.nl Inhoud Inleiding... 2 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting... 2 SLA componenten... 3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014

ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014 ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014 Artikel 1. Definities 1. TheWebLab: ABinteractive EZ gevestigd te Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden !!!! ! Datum!01)07)13!16:10!

Algemene Voorwaarden !!!! ! Datum!01)07)13!16:10! Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever: de wederpartij van webdesign4me.

Nadere informatie

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Versie januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst... Artikel 3. Gebruiksrecht / Licentievoorwaarden... Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Newviews

Algemene voorwaarden Newviews Algemene voorwaarden Newviews De besloten vennootschap BudgetBoekers BV handelend onder de naam Newviews, gevestigd te 3035ER Rotterdam aan de Noordsingel 185, hierna te noemen Newviews en de op het Opdrachtformulier

Nadere informatie