Naam module Omschrijving Eenmalig. Licentie voor het gebruik van de complete Standaardversie van Prosoftware voor uw beroepsgroep: Logopedie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam module Omschrijving Eenmalig. Licentie voor het gebruik van de complete Standaardversie van Prosoftware voor uw beroepsgroep: Logopedie"

Transcriptie

1 Ondergetekende (verder te noemen: klant) Natuurlijk persoon, Rechtspersoon of personenvennootschap :. hierna te noemen klant, vraagt hiermede de volgende Prosoftware-programmatuur en -diensten aan. Van toepassing Ja Ja X (geeft u hier het aantal aan) Ja / Nee Ja/ Nee Naam module Omschrijving Eenmalig Standaardversie (= inclusief 1 user) en inclusief de functies speciaal voor úw beroep Netwerkversie voor meer users Telebankieren Internetagenda Licentie voor het gebruik van de complete Standaardversie van Prosoftware voor uw beroepsgroep: Logopedie Hierdoor kunt u op meerdere PC s tegelijkertijd werken op één en hetzelfde patiëntenbestand - prijs per user. (= gelijktijdige gebruiker). Dit kunt u blijven uitbreiden. Hierdoor kunt u telebankbestanden inlezen en verwerken in uw boekhouding, maar kunt u ook een incasso- en betaalbestand aanmaken volgens de Clieop standaard en aanleveren aan uw bank Internetagenda hiermee kunt u uw lokale agenda (al dan niet in een netwerk) combineren met de afspraken die via Internet zijn gemaakt. Patiënten kunnen hierdoor in door u vrijgegeven agendablokken zelf afspraken maken. U kunt via de internetagenda ook zelf (of het hiertoe beperken) uw afspraken inzien. Prijs is per 5 agenda s. Kosten per jaar 995,00 295,00 150,00 per user 125,00 per user 350,00 150,00 350,00 300,00 Voor advisering kunt u de volgende personen bellen: Mevrouw Linda Hoppenbrouwers De heer John Langendam

2 Klant neemt hierbij de volgende aanvullende diensten af: Van toepassing Dienst Omschrijving Eenmalig Ja Ja / Nee Ja / Nee Inrichten software Omzetting patiëntgegevens Individuele cursus U wordt via meekijken op afstand op weg geholpen met het inrichten (Systeeminstellingen en voorkeurswaardes) van de software. Indien gewenst zetten wij, zoveel als mogelijk, uw huidige patiënt (NAW)- arts (NAW) en verslaggegevens (vastgelegd in interne tekstvelden per patiënt, dus geen losse documenten) over naar Prosoftware. Vermeld hier de naam van uw huidige softwarepakket: Individuele cursus van 4 uur bij u of bij ons op locatie, of via meekijken op afstand. Programma-invulling en datum worden in overleg met u bepaald. Deze cursus is bestemd voor één persoon die na de aanschaf van Prosoftware snel op hoofdlijnen aan de slag wil gaan met het programma. Bij u op locatie kan desgewenst ook de installatie plaatsvinden. Grotere organisatie met meer personen Wij kunnen u hiervoor een op maat gemaakte incompany training aanbieden. Neem hierover voor de inhoud en prijs contact met ons op. GRATIS (maximaal een half uur) 195,00 400,00 + reiskosten. Elk uur meer 80,-- De kosten per jaar zijn ongeacht het aantal behandelaars dat gebruik maakt van de software. De eenmalige kosten en de jaarlijkse onderhoudskosten zijn bepaald door de voor uw beroepsgroep specifiek ingebouwde functionaliteiten en het bijbehorende onderhoud. Alle in deze opdrachtbevestiging genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden uitsluitend voor De prijzen worden vooraf in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. De reiskosten bedragen 0.55 per verreden kilometer Dordrecht-praktijklocatie v.v. Door ondertekening van deze opdrachtbevestiging gaat u akkoord met levering van de door u aangekruiste producten en diensten door de Commanditaire Vennootschap Prosoftware (verder te noemen: Prosoftware), alsmede met de overige inhoud van deze opdrachtbevestiging. Klant is ermee bekend dat: de programmatuur uitsluitend in de eigen praktijk mag worden gebruikt. hij er zelf voor dient te zorgen dat een juist werkende versie van Word versie 2002 of hoger op zijn PC( s) aanwezig is. Vereisten voor installatie en gebruik van Prosoftwareprogrammatuur 1. Een desktopcomputer dient minimaal 1 GB geheugen en een normale processor te bevatten. Een server dient minimaal 4 GB geheugen en een dual-core processor te bevatten. De computer of server dient een actuele versie van Windows te bevatten, voor een computer minimaal XP en voor een server minimaal Windows Indien niet aan de vereisten in lid 1 wordt voldaan, maar de klant van opvatting is dat in zijn specifieke situatie installatie en gebruik van de Prosoftwareprogrammatuur wel mogelijk is, dient hij hierover voor ondertekening van de opdrachtbevestiging met Prosoftware contact op te nemen en zal Prosoftware beoordelen of in die situatie installatie en gebruik van haar programmatuur mogelijk is. Cursus, installatie, training en uitleg Zie voor de mogelijkheden onze website onder cursussen. Modules met nog meer extra functionaliteiten Zie voor onze overige modules onze website. Artikel: Onderhouds- en Serviceovereenkomst 1. De klant gaat met Prosoftware een onderhouds- en serviceovereenkomst aan. 2. De looptijd van deze overeenkomst bedraagt 12 maanden. De looptijd wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de looptijd van 12 maanden, tenzij de klant of Prosoftware de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

3 3. Indien de klant naast de standaardversie van Prosoftware aparte modules heeft aangeschaft, geldt de onderhouds- en serviceovereenkomst tevens voor deze modules. De onderhoudsovereenkomst over de modules kan niet apart worden beëindigd. 4. Indien de klant naast de standaardversie van Prosoftware een netwerkversie met een aantal users heeft aangeschaft kan de klant dit aantal users verlagen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de periode zoals vermeld in lid 1 van dit artikel. Bij uitbreiding van het aantal users dient dan wel weer de eenmalige kosten te worden voldaan. 5. De vergoeding voor de onderhouds- en serviceovereenkomst voor de standaardversie en de modules is vermeld op pagina 1 van dit document. Voor na het aangaan van deze overeenkomst aan te schaffen modules en toepassingen wordt een nader overeen te komen extra bedrag in rekening gebracht. De verschuldigde vergoedingen worden jaarlijks vooraf in rekening gebracht. 6. Bij een abonnement is de vergoeding voor de onderhouds- en serviceovereenkomst in het maandbedrag opgenomen. Bij aanschaf van modules en/of toepassingen na ingang van het abonnement zal het maandbedrag met een nader overeen te komen bedrag worden verhoogd. 7. Indien aanschaf van een module en/of toepassing plaatsvindt gedurende de looptijd vermeld in lid 2, wordt voor de restantperiode van de 12 maanden een bedrag voor de onderhouds- en serviceovereenkomst voor de module en/of toepassing in rekening gebracht. Vanaf de nieuwe periode van 12 maanden hebben de onderhouds- en serviceovereenkomst voor de standaardversie en die voor de module en/of toepassing dezelfde looptijd. 8. Prosoftware zal haar software minimaal één keer per jaar actualiseren op basis van voorschrijdend inzicht en suggesties van klanten. 9. In deze overeenkomst is begrepen de service van de helpdesk van Prosoftware bij vragen van de klant. De contacten met de helpdesk van Prosoftware dienen te verlopen via één contactpersoon binnen de organisatie van de klant. Artikel: ICT-Office Voorwaarden 1. Op deze overeenkomsten en de andere overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen klant en Prosoftware zijn van toepassing de bijgevoegde Module Algemeen, Module 1 (Licentie voor programmatuur), Module 3 (Onderhoud van programmatuur) en Module 10 (Overige diensten) van de ICT-Office Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, onder nummer ; verder te noemen: Modules van de ICT-Office Voorwaarden. 2. Door middel van ondertekening van deze opdrachtbevestiging verklaart klant de in lid 1 vermelde modules van de ICT-Office Voorwaarden te hebben ontvangen en hiermee akkoord te gaan. Artikel: Overige bepalingen 1. Na ondertekening van dit document en ontvangst daarvan door Prosoftware, wordt onder schriftelijk mede verstaan de communicatie tussen partijen via s, waarbij geen handtekeningen zijn vermeld. In dit verband zijn vermeldingen van partijen dat aan de inhoud van s of daarbij gevoegde bijlagen geen rechten kunnen worden ontleend, of andere vermeldingen met een soortgelijke strekking, niet van toepassing. Klant draagt er zorg voor dat de ingekomen s dagelijks worden gecontroleerd en s van Prosoftware direct worden gelezen. 2. De dienstverlening en de uitvoering daarvan geschieden op een door Prosoftware te bepalen wijze en via de door Prosoftware te bepalen infrastructuur. 3. Indien sprake is van een jaarlijkse betalingsverplichting van de klant, geldt dat de geldende vergoedingen en tarieven door Prosoftware jaarlijks worden aangepast aan de procentuele wijziging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande dat de vergoedingen en tarieven niet zullen worden verlaagd. De procentuele wijziging wordt bepaald door vergelijking van genoemd prijsindexcijfer voor de maand december van het aan een lopend kalenderjaar voorafgaande kalenderjaar met dit prijsindexcijfer voor de maand december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Het vorengestelde laat onverlet dat Prosoftware is gerechtigd tot andere aanpassingen in de vergoedingen en tarieven, een en ander met inachtneming van het gestelde in artikel 3.5, eerste en tweede zin, van de bijgevoegde Module Algemeen van de ICT-Office Voorwaarden. 4 De klant is verplicht alle aanwijzingen, procedures en handleidingen van Prosoftware op te volgen en uiterste geheimhouding te betrachten met betrekking tot de door Prosoftware aan hem ter beschikking gestelde gegevens en materialen, waaronder een eventuele gebruikersnaam en wachtwoord. Algemene functionaliteiten van Prosoftware versie 2:

4 Agenda - Vastleggen van afspraken in uw eigen agenda en daarbij eventueel vastleggen van deze afspraak in de agenda van de behandelkamer; Herinnering of bevestiging van de afspraak per brief, mail of SMS. Patiëntenkaart - Overzichtelijke registratie van alle persoonlijke gegevens en de verzekering. Overzichtelijke registratie van zorgtrajecten, en bezoeken. Dossiers - Facturering Boekhouding Declareren Overzichten Backup Vecozo - Aanleggen van een elektronisch medisch patiëntendossier: U kunt alle ingekomen documenten (zoals word, pdf, ppt, txt of rtf) opslaan in het dossier van een patiënt. Rapportage in uw eigen huisstijl; E-berichtenverkeer - op elektronische wijze via ZorgXMail rapportage versturen naar huisartsen en verwijzers. Compleet en in uw eigen huisstijl. Zonder boekhoudkundige kennis kunnen registreren van ontvangsten, versturen van aanmaningen en het registreren van uw kosten; Wijzigingen zijn eenvoudig aan te brengen. U bespaart op de rekening van uw accountant en heeft zelf meer overzicht. Elektronisch declareren en automatisch uw retourberichten ontvangen via de VEKTIS standaard voor uw beroepsgroep. Factoring via Fa-med is ook mogelijk. Overzichten, statistieken en uitgebreide mailmerge-mogelijkheden; Overzichten, facturatie, rapportage, brieven en etiketten in Word, inclusief alle uitgebreide mogelijkheden van Word. Geautomatiseerd en zeer eenvoudig. Geautomatiseerd controleren van de verzekerdengegevens, via VeCoZo, van uw patiënten. Het opvragen van AGB-codes van zorgverleners. Het geautomatiseerd indienen van elektronische declaratiebestanden ter controle en uitbetaling. U hoeft nooit meer handmatig in te loggen bij VeCoZo. Geautomatiseerd per patiëntcontact het BSN opvragen of verifiëren, of met het BSN de bijbehorende persoonsgegevens opvragen en direct opslaan op de kaart van de patiënt. Twijfelt u aan de geldigheid van een identiteitsdocument? Met de dienst 'WID controle' kunt u nagaan of het document in omloop is. Functies speciaal voor úw beroep Logopedie Diagnosecodelijst, eenvoudig zoeken op nummer of logopedische stoornis Een gratis voicerecording programma wordt meegeleverd (keuze uit meerdere programma s) waarmee de geluidsopnames in het patiëntdossier worden opgeslagen en binnen Prosoftware worden afgespeeld. LIS/LLR - het registreren van deze gegevens is mogelijk afhankelijk van wanneer uw beroepsvereniging de nieuwe standaard accordeert en publiceert Uw voordelen Toegang Gebruik - Veel mogelijkheden om vanuit huis of nevenvestigingen in uw patiëntenbestand te werken, door een breedband verbinding op uw praktijk of hosting bij een van onze betrouwbare partners. Informeer naar de uitgebreide mogelijkheden. Look-and-feel van moderne Windows software met overzichtelijke schermen en via sneltoetsen bereikbare aanvullende functionaliteiten. Op diverse vensters in het programma en op overzichten worden uw licentiegegevens getoond en afgedrukt. Deze gegevens zijn voor ons ook nodig voor het aan u toekennen van uw unieke licentienummer.

5 Naam van uw praktijk of instelling* Aanvullende gegevens klant Afdruknaam - is de naam die onderaan op rapporten verschijnt die door Prosoftware worden gegenereerd. Deze afdruknaam mag maximaal 25 posities lang zijn* Naam licentiehouder* AGB-nummr van licentiehouder persoonlijk* Straat vestigingsadres* Instelling- of Praktijkgegevens Postcode en plaats vestigingsadres* AGB-nummer praktijk / instelling* Contactpersoon Functie contactpersoon Telefoonnummer Mobiele nummer adres Factuur adres Toelichting: Licentiehouder is diegene die binnen de praktijk of instelling verantwoordelijk is voor het beheer van de functie Rechten binnen de software. * = verplicht door u in te vullen, kan door ons op uw verzoek altijd weer gewijzigd worden. De gegevens van een eventuele 2 e of nog meer collega-behandelaars kunt u zelf invullen in het programma. AGB-nummers invullen zoals deze bij VEKTIS geregistreerd staan. Vergeet niet alle pagina s in te vullen en te paraferen

6 Machtiging voor automatische incasso Ondergetekende verleent hierbij voor de duur van de (onderhouds-) overeenkomst machtiging aan Prosoftware in Dordrecht om van zijn of haar bankrekening het (jaarlijkse) bedrag af te schrijven wegens, geleverde producten en diensten voortvloeiend uit, deze (onderhouds-) overeenkomst met Prosoftware. U wordt vooraf middels de factuur op de hoogte gesteld van het moment waarop afschrijving bij benadering zal plaatsvinden. Mocht u het niet eens zijn met de incasso dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag, binnen 5 dagen na afschrijving zonder opgaaf van reden, bij uw (post)bank terug te vorderen. Bij stornering van het te incasseren bedrag wordt het recht op onderhoud door ons echter opgeschort. Banknummer: Aldus voor instemming en akkoord, Handtekening(en) en naam/namen bij personenvennootschap of rechtspersoon van de rechtsgeldig vertegenwoordiger(s) Plaats: Datum: Stuur of fax dit gehele formulier naar ons retour. Software met toegevoegde waarde Daltonstraat 30c 3316 GD Dordrecht T F KvK

Abonnement Zorg@dmin

Abonnement Zorg@dmin Ondergetekende (verder te noemen: klant) Natuurlijk persoon, Rechtspersoon of personenvennootschap :. hierna te noemen klant, neemt hierbij een abonnement dat recht geeft tot het gebruik van het online

Nadere informatie

WIE ZIJN WE?... 3 ONTSTAAN... 3 VISIE... 3 KENNIS OVER UW BEROEPSGROEP EN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN... 3 PRODUCTEN... 4 PROSOFTWARE VOOR OP UW PC...

WIE ZIJN WE?... 3 ONTSTAAN... 3 VISIE... 3 KENNIS OVER UW BEROEPSGROEP EN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN... 3 PRODUCTEN... 4 PROSOFTWARE VOOR OP UW PC... WIE ZIJN WE?... 3 ONTSTAAN... 3 VISIE... 3 KENNIS OVER UW BEROEPSGROEP EN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN... 3 PRODUCTEN... 4 PROSOFTWARE VOOR OP UW PC... 4 Algemene functionaliteiten... 4 Modules... 4 Functies

Nadere informatie

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1 januari 2013 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. opdrachtgever:

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Functies van Intramed

Functies van Intramed Functies van Intramed H e t g e m a k v a n I n t r a m e d Inhoud Doel van dit boekje 3 Het programma 5 Gegevensbeheer 9 Patiëntenkaart 11 Agenda 17 Declareren 19 Boekhouding 21 Servicecentrum 25 Extra

Nadere informatie

N.B. voor de (eventuele) registratie of verhuizing van de domeinnaam zijn andere, aparte formulieren benodigd.

N.B. voor de (eventuele) registratie of verhuizing van de domeinnaam zijn andere, aparte formulieren benodigd. Dedicated hosting bestelformulier / overeenkomst Aanmaak datum: 07-04-2011 Dit document betreft een overeenkomst waarmee een hoogwaardige server en door u gewenste aanvullende services worden verkregen.

Nadere informatie

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Standaard licentie-overeenkomst 3. Standaard onderhoudsovereenkomst 4. Standaard service-overeenkomst 5. Algemene Voorwaarden Voorwoord

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 7B1 ICT Solutions voor de Kondelier Solutions software producten Auteur: 7B1 ICT Solutions Datum: 10/09/2007 Versie: 1.1 Document KON-DN2-NLV1.1 Tabel 1: Versiebeheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

1.1. Abonnement: Een abonnement op de Dienst. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

1.1. Abonnement: Een abonnement op de Dienst. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities 1.1. Abonnement: Een abonnement op de Dienst. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. 1.3. Dienst: MijnDiAd als een dienst (SaaS). Klant neemt een abonnement af voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De ICT Prins

Algemene voorwaarden De ICT Prins 1 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. : Handelsnaam van Stan Janssen

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 Algemene Voorwaarden MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 Artikel 1: Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij MKB Webhoster

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever: de wederpartij van webdesign4me.

Nadere informatie

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres 1.1 Demon klantnummer* 1.6 Telefoon 1.7 Fax 1.2 Naam / voorletters M / V 1.8 Mobiel 1.3 Bedrijfsnaam / rechtsvorm 1.9 E-mail 1.4

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Blue Water App september 2013 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiker : de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING I N H O U D S O P G A V E S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T Inleiding... 3 Onderhoud op uw Software - Standaard Software onderhoudsovereenkomst...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie