Reisverzekering op maat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reisverzekering op maat"

Transcriptie

1 Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 1 DVV verzekeringen Livingstonelaan Brussel Algemene Voorwaarden HR Brussel RIV/N Rek.nr Reisverzekering op maat Geachte mevrouw, geachte heer, We wensen u een prettige vakantie en een aangename reis. Met de onderstaande aanbevelingen willen we u helpen als het wat tegenzit. We hopen echter dat u ze niet nodig zult hebben. ALGEMENE AANBEVELlNGEN 1. Kijk bij tegenslag eerst na of u het risico in kwestie verzekerd hebt. U kunt dit nagaan op het blad Bijzondere Voorwaarden dat u getekend hebt. Is dit risico verzekerd, lees dan het hoofdstuk hierover in dit boekje met de Algemene Voorwaarden. U vindt er een antwoord op de meeste vragen. 2. Hebt u verduidelijking of inlichtingen nodig, telefoneer dan naar ons ( ) of stuur ons een fax ( ). Een faxboodschap is altijd duidelijk, telefoonverbindingen worden soms gestoord of zijn moeilijk verstaanbaar. 3. U bereidt best uw boodschap voor door vooraf de volgende gegevens op te schrijven : de dienst waarmee u contact opneemt, bv. SCHADEGEVAL + DE AARD van de waarborg die u inroept; de naam van de persoon die als verzekeringnemer op het blad met de Bijzondere Voorwaarden vermeld wordt; uw polisnummer (dit werd u per brief meegedeeid); uw boodschap; het telefoon- of faxnummer en het adres waarop u bereikbaar bent ; eventueel het uur waarop u zelf zult terugbeilen, als u niet op een adres te bereiken bent of als wij u niet onmiddellijk een beslissing kunnen meedelen. 4. Als u ons telefoneert: bel dan liefst van 9 uur tot uur of van 13 uur tot 17 uur; na 17 uur neemt ons automatisch registreerapparaat uw boodschap op. 5. Welke soort tegenslag u ook hebt, stel altijd een lijstje van alle kosten op en houd alle kwitanties en onkostennota's bij. Vraag dat hierop altijd de aard van de verstrekte dienst vermeld wordt. Voeg een medisch attest toe in geval van een gedwongen verlengd verblijf. Deze documenten zijn onmisbaar voor de terugbetaling van de kosten die door uw verzekering gedekt zijn. 6. Vraag een schriftelijke verklaring van de getuigen. Doe hiervoor bij voorkeur een beroep op de territoriaal bevoegde gerechtelijke overheid of politie. Als u in geval van diefstal niet onmiddellijk aangifte bij deze overheid doet, verliest u het recht op de waarborg. 7. Deze aanbeveling geldt alleen als u de verzekering Voertuig gesloten hebt. Kan de wagen nog worden hersteld, dan mag u dringende en voorlopige herstellingen tot EUR onmiddellijk laten uitvoeren. Een gedetailleerde factuur is dan uiteraard vereist. Is de schade hoger, dan moet u contact met ons opnemen alvorens te laten herstellen. Kan de wagen niet ter plaatse worden hersteld, neem dan contact met ons op voor eventuele afspraken over de repatriëring van het voertuig en de inzittenden. 8. Lees ook de tekst van de Algemene Voorwaarden voor de waarborgen waarop u hebt ingetekend. U kunt er alleen bij winnen door de uitgesloten gevallen te vermijden. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN U De natuurlijke persoon die als verzekeringnemer de verzekering sluit. Wij DVV verzekeringen met hoofdzetel in de Livingstonelaan 6 in 1000 Brussel. Verzekerden De in de bijzondere voorwaarden opgegeven personen. Voor de waarborgen Brand, Diefstal en Eigen Schade van de voertuigverzekering verstaan wij onder "verzekerden" de personen van wie de burgerljke aansprakelijkheid door het modelcontract inzake motorvoertuigen verzekerd is. Gezinslid Elke persoon die met de verzekeringnemer in gezinsverband samenwoont, waarbij dit laatste niet wordt opgeheven door het tijdelijk elders verblijven wegens werk, studie of om gezondheidsredenen. Ieder kind van de verzekeringnemer of van zijn echtgenoot dat niet met de verzekeringnemer in gezinsverband samenwoont, wordt eveneens tot zijn meerderjarigheid verzekerd. Nadien blijft het kind verzekerd voorzover het regelmatig cursussen aan een universitaire of onderwijsinstelling volgt en voorzover het op het ogenblik van het ongeval recht had op kinderbijslag. Een partner wordt gelijkgesteld met een echtgenoot. Modelcontract De verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen zoals ze door het K.B. van 14 december 1992 is vastgesteld. Toebehoren Elke uitrusting waarmee het omschreven voertuig uitgerust is en die niet oorspronkelijk door de constructeur of invoerder werd gemonteerd. Catalogusprijs De catalogusprijs van een voertuig is de officiële verkoopprijs zonder BTW van dat voertuig, met inbegrip van elke uitrusting die oorspronkelijk door de constructeur of invoerder werd gemonteerd. Deze verkoopprijs wordt vastgelegd bij de eerste ingebruikneming volgens het inschrijvingsbewijs door de constructeur of door de officiële invoerder met het oog op de verkoop in België. Assuralia Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen. Waardevolle voorwerpen Voorwerpen van meer dan 375 EUR.

2 Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 2 A. Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ziekten OMSCHRIJVING VAN DE WAARBORG Artikel 1 - Wij waarborgen de uitkering van de overeengekomen vergoeding voor lichamelijke ongevallen overkomen tijdens de reis of het verblijf. Artikel 2 - Onder ongeval wordt verstaan een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van de verzekerde gelegen is en die een lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft. Dit begrip wordt geïnterpreteerd volgens de Belgische rechtspraak over arbeidsongevallen. VERZEKERBARE UITKERINGEN Artikel 3 - De in de bijzondere voorwaarden vermelde bedragen zijn per verzekerde gewaarborgd. Artikel 4 - De vergoedingen voor overlijden en blijvende invaliditeit kunnen niet worden gecumuleerd. BIJ OVERLIJDEN Artikel 5 - Indien het slachtoffer uiterlijk na drie jaar overlijdt ten gevolge van het ongeval, wordt de overeengekomen vergoeding uitgekeerd aan de niet uit de echt of van tafel en bed gescheiden echtgenoot of, bij ontstentenis van deze, aan de wettige erfgenamen met uitzondering van de Staat, tot en met de vierde graad. Indien de kinderen van het slachtoffer ten gevolge van het ongeval zonder ouders achterblijven, verdubbelen wij het aan hen uit te keren bedrag, voorzover zij op het ogenblik van het ongeval recht hadden op kinderbijslag. De vergoeding bij overlijden bedraagt de helft voor verzekerden die op de dag van het ongeval : - 5 jaar maar jonger dan 16 jaar zijn ; - 70 jaar of ouder zijn. Voor kinderen die jonger dan 5 jaar zijn of als het slachtoffer geen begunstigde nalaat, bestaat de vergoeding uitsluitend uit een tegemoetkoming in de begrafeniskosten met als maximum de helft van het verzekerde bedrag. De vergoeding voor de begrafeniskosten wordt betaald aan de persoon die bewijst dat hij deze kosten heeft gedragen. BIJ BLIJVENDE INVALIDITEIT Artikel 6 - Bij blijvende invaliditeit wordt de te betalen vergoeding vastgesteld op basis van de invaliditeitsgraden die opgegeven zijn in de "Officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit", zonder rekening te houden met het door de verzekerde uitgeoefende beroep. De blijvende invaliditeit wordt bepaald op basis van de totale invaliditeit, verminderd met de voorafbestaande graad van invaliditeit. De definitieve vergoeding voor blijvende invaliditeit wordt berekend volgens de onderstaande cumulatieve formule : - voor het gedeelte van de invaliditeitsgraad tot en met 25% : op basis van het verzekerde bedrag; - voor het gedeelte van de invaliditeitsgraad boven 25% tot en met 50% : op basis van driemaal het verzekerde bedrag; - voor het gedeelte van de invaliditeitsgraad boven 50% : op basis van viermaal het verzekerde bedrag. Indien de verzekerde op het ogenblik van het ongeval : - 70 jaar of ouder is, bedraagt de vergoeding de helft; - jonger dan 16 jaar is, wordt de vergoeding verdubbeld. Indien aan het slachtoffer een invaliditeitsgraad van 50% of meer wordt toegewezen, betalen wij eveneens de bewezen bijkomende kosten die vereist zijn door de opgelopen invaliditeit. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten - om de woning en/of het motorvoertuig van het slachtoffer aan te passen aan zijn handicap - voor omscholing ; - voor aangepast onderwijs. Deze bijkomende kosten worden vergoed ten belope van EUR of meer zonder dat de vergoeding in dit geval 10% van het verzekerde bedrag in Blijvende Invaliditeit mag overschrijden. De vergoeding voor blijvende invaliditeit wordt vastgesteld bij consolidatie van de letsels, maar uiterlijk drie jaar na de dag van het ongeval. Als de letsels uiterlijk één jaar na het ongeval nog niet geconsolideerd zijn, dan betalen wij op aanvraag een voorschot dat gelijk is aan de helft van het bedrag dat met de voorziene blijvende invaliditeit overeenstemt. MEDISCH GESCHIL Artikel 7 - Bij gebrek aan overeenkomst of twijfel over de aard van de letsels of hun gevolgen, kan de graad van invaliditeit medisch worden vastgesteld door twee artsen: de eerste gekozen door het slachtoffer, de tweede door ons. Worden deze artsen het niet eens, dan stellen zij een derde arts aan. Deze dient zich uit te spreken over de aard van de letsels en hun gevolgen. De beslissing van de derde arts is bindend en onherroepelijk. Elke partij draagt de kosten en honoraria van de door haar aangestelde arts en de helft van de kosten en honoraria van de eventueel aangestelde derde arts. Stelt een van de partijen haar arts niet aan of worden de twee artsen het niet eens over de keuze van een derde arts, dan wordt de derde arts op verzoek van de meest gerede partij aangesteld door de Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van de verzekerde. BEHANDELINGSKOSTEN EN ZIEKTEN Artikel 8 - Wij vergoeden de medisch verantwoorde behandelingskosten die het gevolg zijn van een verzekerd ongeval ten belope van het overeengekomen bedrag. Onder deze kosten verstaan wij de medisch verantwoorde kosten voor: - de verzorging ; - geneesmiddelen ; - de opname in een ziekenhuis ; - de eerste prothese (de eerste tandprothese wordt vergoed ten belope van 10% van het verzekerde bedrag per tand) ; - functionele prothesen, uitgezonderd brillen en lenzen (de kosten aan bestaande functionele prothesen worden vergoed rekening houdend met de slijtage, ten belope van 10% van het verzekerde bedrag) ; - esthetische chirurgie.

3 Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 3 Artikel 9 - De waarborg wordt uitgebreid tot de medisch verantwoorde behandelingskosten bij ziekten opgelopen tijdens de reis of het verblijf in het buitenland. Deze dekking geldt voor de kosten gemaakt in het buitenland tijdens de voorziene reisduur en na de voorziene reisduur als het slachtoffer om medische redenen in het buitenland dient te blijven. In dat geval geldt de dekking tot op de dag van de terugkeer in België. De dekking geldt niet als de ziekte reeds bestond voor de heenreis. Artikel 10 - Voor de verzekerden die bij het eerste medische consult ouder dan 70 jaar zijn, wordt het overeengekomen bedrag tot de helft gereduceerd. Artikel 11 - De vergoeding wordt uitgekeerd na aftrek van een franchise van 25 EUR. andere verzekerde hem kan vervangen. De overige terugreiskosten (hotel- en restaurantkosten, kosten voor brandstof, tol, herstelling en onderhoud van het voertuig, enz.) blijven ten laste van de verzekerde. Als door de inschakeling van een vervangingschauffeur een verzekerde wegens plaatsgebrek niet meer met het voertuig kan terugreizen, betalen wij de terugreis van deze verzekerde ten belope van 325 EUR. 6. De opsporings- en reddingskosten ten belope van EUR per persoon. 7. De kosten van een dierenarts ten belope van maximaal 65 EUR ten laste bij ziekte of ongeval overkomen aan het huisdier (hond of kat) dat de verzekerde in het buitenland vergezelt. Artikel 12 - Deze waarborg is aanvullend, d.w.z. dat de vergoedingen op basis van deze waarborg slechts verschuldigd zijn na uitputting van de tegemoetkoming van het ziekenfonds of van een andere instelling. EXTRA KOSTEN Artikel 13 - Ongeacht het aantal afgesloten polissen waarborgen wij voor alle verzekerden samen de volgende extra kosten ten belope van EUR. 1. De medisch vereiste vervoer- en repatriëringskosten van het slachtoffer evenals de kosten voor de terugkeer van de verzekerde gezinsleden die dientengevolge eveneens gerepatrieerd worden. Het vervoermiddel wordt door de arts bepaald op basis van het medische belang van het slachtoffer. De vervoerkosten van het slachtoffer dat om medische redenen van een ziekenhuis naar een ander moet worden vervoerd zijn eveneens in de waarborg begrepen, zowel in België als in het buitenland. 2. De vervoer- en repatriëringskosten van het stoffelijk overschot tot aan de begrafenisonderneming in België evenals de kosten voor de terugkeer van de verzekerden die dientengevolge eveneens gerepatrieerd worden. Indien de begrafenis ter plaatse in het buitenland plaatsheeft, betalen wij ten belope van 325 EUR de heen- en terugreis van een in België verblijvende nabestaande die de begrafenis wenst bij te wonen. 3. De overnachtingskosten (kamer + ontbijt) van het slachtoffer in het buitenland in afwachting van de repatriëring. Deze dekking geldt ook voor de verzekerde die van de arts bij het slachtoffer dient te blijven. 4. De kosten voor de heen- en terugreis van een door de verzekerde aangewezen persoon uit België, als die verzekerde ziek of gewond raakt en vervolgens ten minste 3 dagen zonder begeleiding van een gezinslid in een plaatselijk ziekenhuis moet verblijven; de overnachtingskosten in het buitenland van deze persoon betalen wij ook terug tot 65 EUR per dag gedurende maximaal 7 dagen. De minimumduur van 3 dagen verblijf is niet vereist indien de gehospitaliseerde minderjarig is. 5. De kosten voor een vervangende chauffeur om de terugreis te maken als de verzekerde bestuurder ten gevolge van een ongeval of ziekte niet in staat is het voertuig te besturen en als geen Bij een schadegeval dat aanleiding geeft tot een schadevergoeding wordt bijkomend een forfaitair bedrag van 25 EUR uitbetaald om de verliezen, kosten en nadelen (bv. telefoonkosten) te dekken die de verzekerde heeft geleden ingevolge het schadegeval. Dit geldt niet voor gewone medische raadplegingen en de daaruit voortvloeiende ambulante farmaceutische kosten. WAT ZIJN DE UITSLUITINGEN? Artikel 14 - Behoudens de algemene uitsluitingen zijn niet gedekt : 1. de verergeringen van de gevolgen van een ongeval wegens voorafbestaande letsels of ziekten, tenzij de verzekerde of de begunstigde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de risicoverzwaring en het schadegeval; 2. discale en ingewandsbreuken, spataders en verwikkelingen ervan, allergische aandoeningen en beroepsziekten; 3. normale of voortijdige bevalling, miskraam en alle zwangerschapsverzorging; 4. besmetting of vergiftiging ten gevolge van heelkundige bewerkingen die niet door een gedekt ongeval genoodzaakt werden; 5. ongevallen overkomen tijdens het verrichten van handenarbeid in verband met beroepsactiviteiten; 6. ongevallen overkomen tijdens het besturen van een luchtvaartuig of bij het gebruik van een motorfiets van meer dan 50 cc; 7. winstgevende sportbeoefening evenals de volgende gevaarlijke sportactiviteiten : het gebruik van zeil- en motorboten op meer dan 3 zeemijl van de kust, alpinisme, bobslee, deltavliegen, diepzeeduiken, gevechtsporten, skeleton, speedsail, speleologie, steeple-chase, valschermspringen, waterski, zweefvliegen en sneeuwski behalve skiwandelen in België. De hierboven opgesomde gevaarlijke sportactiviteiten kunnen enkel worden verzekerd indien dit uitdrukkelijk is vermeld in de bijzondere voorwaarden en mits een bijpremie wordt betaald. Altijd uitgesloten blijven echter : - ski buiten de pistes, schansspringen en deelname aan officiële wedstrijden ; - de «caissonziekte» bij diepzeeduiken.

4 Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 4 B. Verzekering Voertuig VERZEKERD VOERTUIG Artikel 15 - De verzekering omvat het in de bijzondere voorwaarden omschreven motorvoertuig. VERZEKERDE WAARDE Artikel 16 U bepaalt de verzekerde waarde bij het intekenen op de waarborgen. Dit bedrag staat vermeld in de bijzondere voorwaarden en dient te omvatten : - de catalogusprijs van het omschreven voertuig ; - de aankoopprijs van het toebehoren in nieuwe staat. De hiervoor vermelde bedragen dienen bepaald te worden zonder rekening te houden met verminderingen, kortingen en kosten. De waarde van het anti- of nadiefstalsysteem dat niet oorspronkelijk door de constructeur in het omschreven voertuig geïnstalleerd is, hoeft niet opgenomen te worden in de verzekerde waarde. Het wordt gratis verzekerd binnen de waarborgen van dit contract. OMVANG VAN DE WAARBORGEN Waarborg Brand Artikel 17 - Wij dekken de schade aan het verzekerde voertuig door brand, vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en blussingswerken na brand en de schade die het gevolg is van een kortsluiting zonder vlammen. Schroeischade (brand zonder vlammen) aan de binnenbekleding is uitgesloten. Artikel 18 - De schade veroorzaakt door het laden, het lossen of vervoeren van ontvlambare of ontplofbare stoffen of voorwerpen is gedekt indien deze producten voor privé-gebruik bestemd zijn. Waarborg Diefstal Artikel 19 - Wij verzekeren de diefstal van het verzekerde voertuig of van de uitrusting ervan en dekken de schade aan het voertuig aangebracht met het oog op het plegen van de diefstal. De waarborg wordt uitgebreid tot de volgende schade : - indien het voertuig werd gestolen en teruggevonden : alle schade die aan het voertuig ter gelegenheid van de diefstal aangebracht werd. - bij inbraak : de schade aan het interieur. PREVENTIEMAATREGELEN Artikel 20 - Op straf van verval van de waarborg dienen de volgende voertuigen of categoriëen van voertuigen uitgerust te zijn met het bedongen systeem voor diefstalbeveiliging : voertuigen waarvan de catalogusprijs gelijk of groter is dan EUR tot EUR : antidiefstalsysteem met immobilisatiefunctie; voertuigen waarvan de catalogusprijs gelijk of groter is dan EUR : een systeem met immobilisatie- en alarmfuncties; cabriolets of sportauto s (volgens de lijst van de Assuralia) : een systeem met immobilisatie- en alarmfuncties. Indien het verzekerde voertuig een cabrio is, moet het voertuig 's nachts in een afgesloten garage staan. De verzekerde verbindt zich ertoe erover te waken dat het systeem steeds goed functioneert en elke herstelling die daartoe nodig is onmiddellijk en op eigen kosten te laten uitvoeren. BEPALINGEN BIJ SCHADEGEVAL Artikel 21 - De verzekerde verbindt zich ertoe ons bij schadegeval de volgende documenten/stukken te bezorgen : - de boorddocumenten (o.m. inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, onderhouds- en instructieboekje); - het originele montagecertificaat van de constructeur of het originele genummerd certificaat van de N.V.B.B. van het vereiste anti- of nadiefstalsysteem; - het deel van het inschrijvingsbewijs dat volgens de wet in zijn bezit dient te blijven; - alle sleutels, afstandbedieningen, codekaarten of andere openingssystemen. Indien het gestolen voertuig teruggevonden wordt, dan moet u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen. Artikel 22 - Bij de betaling van de vergoeding worden wij eigenaar van het voertuig. Wordt het gestolen voertuig na deze betaling teruggevonden, dan mag de verzekerde het voertuig terugnemen mits hij de door hem ontvangen schadeloosstelling terugbetaalt. In dit geval blijven de mogelijke herstellingskosten te onzen lasten. GEVALLEN VAN NIET-VERZEKERING Artikel 23 - De schade is niet verzekerd in de volgende omstandigheden : - de sleutels, afstandbedieningen, codekaarten of andere openingssystemen werden op, in of bij het voertuig achtergelaten ; - het voertuig werd niet op slot gedaan, of het dak of de ramen stonden open ; - het systeem voor diefstalbeveiliging waarmee het omschreven voertuig uitgerust is zoals bepaald in artikel 46 werd niet gebruikt ; tenzij het voertuig in een individuele garage werd geplaatst die op slot werd gedaan. Eveneens uitgesloten is het schadegeval dat de verzekerde niet onmiddellijk aangegeven heeft bij de territoriaal bevoegde gerechtelijke overheid of bij de politie om een proces-verbaal op te laten maken. Ten slotte is ook niet verzekerd het schadegeval dat opzettelijk werd veroorzaakt indien de daders of de medeplichtigen personen zijn : - die bij de verzekerden inwonen ; - die in dienst van de verzekerde zijn ; - aan wie het voertuig was toevertrouwd, de bewaarnemers en hun personeel. Waarborg Eigen Schade Artikel 24 - Wij dekken het verzekerde voertuig tegen de schade die : - het gevolg is van een ongeval; - het gevolg is van daden van kwaadwilligheid van andere personen dan de verzekerden; - voortvloeit uit het vervoer van het voertuig per trein, per boot of door een sleepdienst.

5 Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 5 Artikel 25 - Eveneens verzekerd is : - schade door uitzonderlijke natuurkrachten die voor de verzekerde een geval van overmacht vormt. Onder uitzonderlijke natuurkrachten wordt verstaan: rotsinstortingen, van rotsen vallende stenen, grondverschuiving, lawine, sneeuwdruk, storm met een bewezen windsnelheid van meer dan 80 km/u., orkaan, hagel, vloedgolf, overstroming, aardbeving, vulkaanuitbarsting, het vallen van meteorieten ; - botsing met wild of andere dieren waarvoor onmiddellijk aangifte werd gedaan bij de territoriaal bevoegde gerechtelijke overheid of bij de politie om een proces-verbaal op te laten maken; - schade door plotselinge en onvoorzienbare neerslag van roet, verf- of zandstraalresten : de vergoeding bestaat uit de terugbetaling van de reinigingskosten ; - schade die voortvloeit uit een kettingbotsing waarbij ten minste vier geïdentificeerde motorvoertuigen betrokken zijn ; - schade door vervoerde zaken of dieren, ten gevolge van een aanrijding met een ander geïdentificeerd voertuig ; - schade rechtstreeks aangericht door de gekoppelde aanhangwagen ; - schade door het vallen van luchtvaartuigen of delen ervan. Artikel 26 - Niet verzekerd is : - schade door brand, diefstal of glasbreuk ; - schade die uitsluitend voortvloeit uit slijtage, een mechanische breuk, een constructiefout, een gebrek in het materiaal of een gebrek aan onderhoud ; - de waardevermindering van het verzekerde voertuig ; - elk schadegeval in staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of in een soortgelijke toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken, tenzij de verzekerde bewijst dat er geen causaliteitsverband bestaat tussen de omschreven omstandigheden en het schadegeval ; - schade door daden van vandalisme of van kwaadwilligheid die niet onmiddellijk aangegeven werden bij de territoriaal bevoegde gerechtelijke overheid of bij de politie om een procesverbaal op te laten maken ; - de schade aan banden indien geen andere gedekte schade tegelijkertijd aan het voertuig werd veroorzaakt ; - de schade aan vervoerde voorwerpen, o.m. gsm, cd s en cassettes, draagbare GPS-installaties ; - de schade door de vervoerde zaken, bagage inbegrepen, of door het laden en lossen ervan ; - elk schadegeval dat voortvloeit uit overbelasting van het verzekerde voertuig of zijn aanhangwagen ; - de verergering van gedekte schade die aan de verzekerde toe te schrijven is. Artikel 27 - Wij vergoeden eveneens de kosten voor het reinigen en herstellen van de binnenbekleding van het voertuig en de kleding van de bestuurder en de passagiers van het voertuig als deze kosten het gevolg zijn van het vrijwillig en kosteloos vervoer van een persoon die medische hulp nodig had. Deze waarborg vult de verplichte aansprakelijkheidsverzekering op dit vlak aan. Waarborg Autohuur UITKERING VAN DE VERGOEDING Artikel 29 - De verzekerde moet de huurkosten kunnen staven door : - een gedetailleerde factuur van de verhuurfirma; - een attest van de hersteller met vermelding van de duur van de herstelling of, bij diefstal, het bewijs dat klacht werd ingediend bij de territoriaal bevoegde gerechtelijke overheid of politie binnen drie dagen nadat de verzekerde kennis kreeg van de diefstal. VERZEKERDE KOSTEN Waarborg Extra Kosten Artikel 30 - Wij waarborgen voor alle verzekerden samen ten belope van EUR de volgende extra kosten gemaakt bij onbruikbaarheid van het verzekerde voertuig ingevolge defect of beschadiging door ongeval, diefstal, poging tot diefstal of vandalisme. De waarborg geldt ook voor de aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van 3,5 ton. De bootaanhangwagen is echter enkel verzekerd indien de lengte maximaal 6 meters bedraagt en uitsluitend tijdens het vervoer. PECHVERHELPING- EN SLEEPKOSTEN Artikel 31 - De kosten voor de pechverhelping ter plaatse of voor het slepen naar de meest aangewezen garage ter plaatse worden verzekerd ten belope van 325 EUR voor beide waarborgen samen. De herstellingskosten in de garage en de prijs van de onderdelen blijven ten laste van de verzekerde. OVERACHTINGSKOSTEN EN VERVOERKOSTEN Artikel 32 - Als het voertuig binnen 5 dagen hersteld wordt en de verzekerde ter plaatse op de herstelling wacht, delen wij in de volgende kosten : - de bijkomende overnachtingskosten (kamer en ontbijt) tot een bedrag van 65 EUR per nacht en per persoon met een maximum van 5 nachten ; - de kosten van het vervangend vervoer tot maximaal 325 EUR. Wacht de verzekerde niet op de herstelling, dan betalen wij eveneens de kosten van het vervangend vervoer tot max. 325 EUR. Bij diefstal van het voertuig geldt dezelfde regeling als de verzekerden op de plaats van de diefstal blijven. DE REPATRIËRINGSKOSTEN VAN DE VERZEKERDEN Artikel 33 - Als het voertuig niet binnen 5 dagen hersteld kan worden, dan vergoeden wij de kosten voor de terugreis van de verzekerden naar hun woonplaats in België vanaf de plaats van immobilisering van het voertuig of vanaf de plaats van bestemming indien de verzekerden hun reis hebben voortgezet. Wij vergoeden eveneens de kosten voor - het vervoer van de bagage en van de huisdieren (hond of kat ) die de inzittenden vergezellen ; - de terugreis van de verzekerden naar uw woonplaats in België vanaf de plaats van de diefstal of vanaf de plaats van bestemming indien ze hun reis hebben voortgezet. VERZEKERDE HUURKOSTEN Artikel 28 - Wanneer het verzekerde voertuig minstens 24 uren buiten gebruik of onbeschikbaar is wegens defect, ongeval, brand of diefstal vergoeden wij de huurkosten van een vervangend motorvoertuig. De huurkosten zijn gedekt tot een bedrag van 50 EUR per dag voor de duur van de immobilisatie van het verzekerde voertuig maar maximaal tot de datum van de terugreis. De brandstofkosten blijven evenwel van de waarborg uitgesloten. REPATRIËRINGS- EN DEDOUANERINGSKOSTEN VAN HET VOERTUIG Artikel 34 - Als het voertuig niet binnen 5 dagen hersteld kan worden, dan vergoeden wij de kosten voor de repatriëring van het voertuig naar de woonplaats van de verzekerde in België of naar de door hem gekozen garage in de nabijheid van zijn woonplaats ; is het voertuig ouder dan 5 jaar en bedragen de repatriëringskosten meer dan de verkoopwaarde van het voertuig (cf. Eurotax) of meer dan de

6 Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 6 wrakwaarde in geval van total loss, dan wordt onze tegemoetkoming beperkt tot deze verkoop- of wrakwaarde. Voor het voertuig dat na diefstal teruggevonden wordt, geldt dezelfde regeling. DIEFSTAL OF VERLIES VAN SLEUTELS IN HET BUITENLAND Artikel 35 - Bij diefstal of bij verlies van de sleutels van het voertuig betalen wij de kosten om u de vervangingssleutels in het buitenland te laten bezorgen. Waarborguitbreidingen Artikel Per verzekerd schadegeval vergoeden wij boven het verzekerde bedrag voor maximaal 325 EUR de volgende kosten op voorlegging van de gedetailleerde factuur : - de brandbluskosten ; - de kosten van de voorlopige stalling van het voertuig tot het ogenblik van de expertise ; - de kosten voor het demonteren van het voertuig indien dat nodig is om de schade te schatten ; - de kosten die verschuldigd zijn aan het keuringsstation voor de verplichte technische controle na herstelling van het voertuig ; - het bedrag van de fiscale zegels indien een nieuwe inschrijving wordt gevraagd na een gedekt schadegeval en indien de inschrijving een motorvoertuig betreft dat bij ons verzekerd is ; - de douanerechten die de verzekerde voor zijn voertuig moet betalen in het land waar hij dit voertuig met onze toestemming heeft achtergelaten. 2. Bij een verzekerd schadegeval dat aanleiding geeft tot schadevergoeding wordt de vergoeding forfaitair met 25 EUR verhoogd om de verliezen, de kosten en de nadelen (bv. telefoonkosten) te dekken die de verzekerde heeft geleden door het schadegeval. VERGOEDING VAN DE SCHADE Onderverzekering Artikel 38 - Wanneer bij een schadegeval de verzekerde waarde zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden lager is dan de som van de te verzekeren waarde zoals hiervoor bepaald, dan is de verzekerde zijn eigen verzekeraar voor het verschil en draagt hij zijn evenredig aandeel in de schade. Bepaling van de vergoeding Artikel 39 - Onze prestaties verschillen naargelang het voertuig gedeeltelijk beschadigd of total loss is. Er is total loss indien het bedrag van de herstellingskosten hoger is dan de werkelijke waarde van het voertuig, verminderd met de waarde van het wrak, of indien het voertuig bij diefstal 15 dagen na de aangifte ervan bij ons nog niet is teruggevonden of nog niet ter beschikking van de verzekerde is. Bij total loss Artikel 40 - De vergoeding is gelijk aan de functionele waarde van het verzekerde voertuig verminderd met de waarde van het wrak. Indien de eigenaar de verkoop van het wrak aan ons overlaat, dan wordt de waarde van het wrak niet in mindering gebracht. De functionele waarde wordt verkregen door de verzekerde waarde te verminderen met - 1,25% per maand vanaf de 1 ste maand ; - 0,75% per maand vanad de 37 ste maand tot de 60 ste maand. Na de 60 ste maand is de vergoeding gelijk aan de werkelijke waarde. Bij gedeeltelijke schade Artikel 41 - Als het voertuig gedeeltelijk beschadigd is, vergoeden wij de herstellingskosten vastgesteld bij tegensprekelijke schatting of door een gedetailleerde factuur indien wij de door de verzekerde voorgelegde schaderaming hebben aanvaard. Artikel 42 - Wij betalen dringende of voorlopige herstellingen terug tot EUR zonder voorafgaande schaderaming indien zij gerechtvaardigd zijn door een gedetailleerde factuur. BTW RAMING VAN DE SCHADE Artikel 37 - Bij ontvangst van een schadeaangifte wordt onmiddellijk een auto-expert gelast behalve bij diefstal van het voertuig of wanneer wij ons akkoord verklaren met de raming van de schade. Deze expert zal zijn bevindingen (bijvoorbeeld total loss, herstelling in regie, demontage,...) aan uzelf of aan uw gemandateerde hersteller meedelen op voorwaarde dat hij bij de aanstelling over de volgende gegevens beschikt: - de telefoonnummers waarop wij of de expert u kunnen bereiken ; - de standplaats van het verzekerde voertuig ; - de gegevens van de hersteller (naam, adres, telefoonnummer, faxnummer); - de schadeaangifte. Artikel 43 - Bij total loss wordt de schadevergoeding verhoogd met de niet-terugvorderbare BTW indien de verzekerde de BTW bij de aankoop van het verzekerde voertuig betaald heeft en dit volgens het toepasselijke BTW-stelsel. De BTW-voet die van toepassing is op het ogenblik van het schadegeval wordt toegepast indien deze gunstiger voor de verzekerde uitvalt. Bij gedeeltelijke schade wordt de niet-terugvorderbare BTW slechts terugbetaald op voorlegging van de herstellingsfactuur. FRANCHISE Artikel 44 - De verzekerde blijft eigen verzekeraar voor 2,5% van de in de bijzondere voorwaarden verzekerde waarde. De franchise wordt op 5% gebracht voor sportwagens. Er is geen franchise voor de schade verzekerd onder het artikel 25. Bij onderverzekering wordt de franchise toegepast na toepassing van de evenredigheidsregel zoals bepaald in artikel 38.

7 Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 7 C. Verzekering Annulatie, Voortijdige terugkeer, Stranding in het buitenland en Strafrechtelijke borgstelling OMVANG VAN DE VERZEKERING Artikel 45 - Wij waarborgen de hierna vermelde tegemoetkomingen tot het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden. Bij een verzekerd schadegeval in het buitenland dat aanleiding geeft tot schadevergoeding wordt deze forfaitair met 25 EUR verhoogd om de verliezen, de kosten en de nadelen (bv. telefoonkosten) te dekken die de verzekerde heeft geleden door het schadegeval. Waarborg Annulatie Artikel 46 - Wij vergoeden de niet-recupereerbare kosten die voortkomen uit de annulatie of de onderbreking van de reis wegens : - het overlijden van de verzekerde, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of een gezinslid; - de ziekte of het ongeval van de verzekerde, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of een gezinslid, dat volgens onze hoofdraadsgeneesheer de annulatie of de onderbreking van de reis medisch verantwoordt; verwikkelingen of problemen met de zwangerschap van een gezinslid worden met een ziekte gelijkgesteld; - het overlijden of het levensgevaar ingevolge ongeval of ziekte van een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot en met de tweede graad; - aanzienlijke materiële schade aan : het onroerend goed (bv. woning of bedrijfsgebouw) van de verzekerde en die van die aard is dat zijn aanwezigheid vereist is om zijn belangen te behartigen ; de gehuurde goederen; - het ontslag van de verzekerde betekend door de werkgever; - de onbruikbaarheid wegens een verkeersongeval, een brand of diefstal gedurende meer dan 2 werkdagen van het voertuig van de verzekerde, dat voorzien was voor de reis; - de intrekking van de reeds toegestane vakantie van de verzekerde door de werkgever ter vervanging van een collega wegens ziekte, ongeval of overlijden; - de onmisbare aanwezigheid van de verzekerde : voor de adoptie van een kind; voor een dringende orgaantransplantatie (als ontvanger of als donor) ; bij een gerechtelijke procedure (als getuige, als lid van een assissenjury, ) ; als wederopgeroepene voor het vervullen van de legerdienst ; als student van 16 jaar of ouder die een herexamen moet afleggen uiterlijk 15 dagen na zijn terugkeer en waarvan een uitstel niet mogelijk is, op voorwaarde dat de negatieve resultaten niet gekend waren op het ogenblik dat de reis geboekt werd ; die een vrij of een zelfstandig beroep uitoefent, als gevolg van de onbeschikbaarheid wegens ziekte, ongeval of overlijden van de professionele vervanger van de verzekerde ; - een natuurramp waardoor de reis niet kan worden aangevat of voortgezet; - het sluiten door de verzekerde van een arbeidscontract dat begint binnen 30 dagen die voorafgaan aan de vertrekdatum; - de weigering van het visum door de overheid van het land van bestemming ; - de diefstal van het visum of van de reisdocumenten met inbraak in de woonplaats van de verzekerde 48 uur voor de begindatum van de reis, waarvoor onmiddellijk aangifte werd gedaan bij de territoriaal bevoegde gerechtelijke overheid of bij de politite met opmaak van een proces-verbaal ; - staking van het openbaar vervoer op het vertrekpunt; - een medisch beletsel zodat de verzekerde niet mag worden ingeënt en/of géén medicijnen mag innemen, terwijl dit voor de reis noodzakelijk is; - een echtscheidingsprocedure die in gang is gezet na de boeking van de reis; - een home- of carjacking waarvan de verzekerde het slachtoffer is geweest binnen 7 dagen voor de vertrekdatum; - de meer dan een uur durende immobilisatie van het vervoermiddel op de weg naar het station, de luchthaven of de scheepshaven ten gevolge van een verkeersongeval of een ander geval van overmacht. Wij vergoeden eveneens: - de niet-recupereerbare kosten die voortvloeien uit het laattijdige vertrek om een van de hierboven opgesomde redenen voor annulatie of onderbreking ; - de kosten voor het verplaatsen naar een andere datum, waardoor totale annulatie overbodig wordt. Alle verzekerden mogen de dekking inroepen als door de annulatie of de onderbreking van de reis een andere meerderjarige verzekerde zonder reisgezel zou moeten reizen of minderjarigen zonder begeleiding zouden achterblijven. De vergoeding wordt slechts uitgekeerd indien één van de hiervoor vermelde gevallen die op het ogenblik van de inschrijving voor de reis niet te voorzien waren, zich voordoet binnen 60 dagen voor de geplande vertrekdatum. Indien één van deze gevallen zich voordoet, moet de verzekerde de organisator van het vervoer, het reisbureau, het hotel of elke andere dienstverlener hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Waarborg Voortijdige Terugkeer Artikel 47 - Wij vergoeden de kosten ten belope van 325 EUR voor de reis naar huis en terug naar de vakantiebestemming van een verzekerde als een voorlopige terugkeer naar huis noodzakelijk is ingevolge een van de hierna vermelde gebeurtenissen die op het ogenblik van de aanvang van de reis redelijkerwijze niet konden worden voorzien : - overlijden of levensgevaar ingevolge ongeval of ziekte van een gezinslid of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad ; - de onmisbare aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of een zelfstandig beroep uitoefent als gevolg van de onbeschikbaarheid wegens ziekte, ongeval of overlijden van de professionele vervanger van de verzekerde ; - aanzienlijke materiële schade aan het onroerend goed (bv. woning of bedrijfsgebouw) van de verzekerde en die van die aard is dat zijn aanwezigheid vereist is om zijn belangen te behartigen.

8 Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 8 Indien door de voorlopige terugkeer van een verzekerde geen enkele meerderjarige verzekerde nog voor toezicht en onderhoud van minderjarige verzekerden kan instaan wordt de waarborg uitgebreid tot de volgende kosten : - de vervoerkosten ten belope van 325 EUR voor de heen- en terugreis van een door de familie aangeduide persoon die in België woont ; - de overnachtingskosten (kamer en ontbijt) van deze persoon in het buitenland ten belope van 65 EUR per dag gedurende maximaal 7 dagen. SCHADEREGELING Artikel 49 - Wij betalen de schadevergoeding bij annulatie, voortijdige terugkeer of stranding in het buitenland na aftrek van: - de terugbetalingen vanwege de organisatoren van het vervoer wegens niet-gebruik van vervoerbewijzen; - de terugbetalingen vanwege reisbureaus of hotelhouders wegens niet-gebruik van de besproken diensten. Waarborg Strafrechtelijke Borgstelling Waarborg Stranding In Het Buitenland Artikel 48 - Wij vergoeden de bijkomende overnachtingskosten (kamer en ontbijt) die de verzekerde moet maken wanneer hij bij de heen- of terugreis gedurende ten minste 48 uren opgehouden wordt ingevolge een van de hierna vermelde gebeurtenissen : - de reisorganisator of de vervoerondernemer leeft de contractuele verplichtingen niet na ; - immobilisering door weersomstandigheden, staking of een ander geval van overmacht; dit oponthoud moet gestaafd worden door een verklaring van de plaatselijke politie, overheid of diensten van openbaar vervoer. De verzekerde mag deze waarborg eveneens inroepen zonder termijnsvoorwaarde indien hij op medisch voorschrift de terugreis naar zijn gebruikelijke verblijfplaats op de geplande datum niet mag aanvatten. De waarborg geldt ook voor de medereiziger van wie de aanwezigheid medisch aanbevolen is. Onze tegemoetkoming bedraagt ten hoogste 65 EUR per dag en per persoon met een maximum van 650 EUR voor alle verzekerden samen. VOORWERP VAN DE WAARBORG Artikel 50 - Wanneer de verzekerde in het buitenland in hechtenis genomen wordt wegens een onopzettelijk gepleegd misdrijf en een strafrechtelijke borgstelling wordt geëist, zullen wij zo spoedig mogelijk onze persoonlijke borg verlenen of, indien nodig, de gevraagde zekerheid stellen. Werd de zekerheidstelling reeds door de verzekerde verstrekt, dan stellen wij ons persoonlijk borg in de plaats of, indien deze niet aanvaard wordt, betalen wij het bedrag van de zekerheidstelling aan de verzekerde terug. In geen geval kan onze verplichting in dit verband EUR voor alle verzekerden samen te boven gaan. SCHADEREGELING Artikel 51 - Zodra de gestorte zekerheidstelling wordt vrijgegeven moet de verzekerde, op straffe van schadevergoeding jegens ons, alle formaliteiten vervullen die van hem gevraagd worden met het oog op de terugbetaling van de door ons gestorte bedragen. Wanneer de door ons gestelde zekerheid in haar geheel of ten dele wordt verbeurdverklaard of wordt aangewend om een geldboete, een strafrechtelijke dading of gerechtskosten in strafzaken te betalen, dan is de verzekerde verplicht ons op ons eerste verzoek, daarvoor schadeloos te stellen. D. Verzekering Bagage OPSTUREN VAN KOFFERS Artikel 52 - Bij diefstal, verlies of vernieling van verzekerde bagage vergoeden wij de kosten om persoonlijke vervangingstukken te laten bezorgen ten belope van 325 EUR. Bij een verzekerd schadegeval dat aanleiding geeft tot schadevergoeding wordt deze forfaitair met 25 EUR verhoogd om de verliezen, kosten en nadelen (bv. telefoonkosten) te dekken die de verzekerde heeft geleden door het schadegeval. Daarbovenop wordt een schadevergoeding uitbetaald volgens de hieronder bepaalde modaliteiten. VERZEKERDE BAGAGE Artikel 53 - Verzekerd zijn : - de voorwerpen waarvan de verzekerde eigenaar is en die hij voor persoonlijk gebruik op reis meeneemt, draagt of koopt; - de bagage die, ter gelegenheid van een reis, voor verzending werd afgegeven aan een vervoermaatschappij. Niet verzekerd zijn : - geld, cheques, reisbiljetten, benzinebons, kredietkaarten en andere waardepapieren; - niet-gezette echte parels en edelstenen, staven edelmetaal; - voorwerpen vervoerd voor handelsdoeleinden; - motorvoertuigen, aanhangwagens en boten, alle met hun toebehoren; - gsm s, televisietoestellen, video-, stereo- en computerapparatuur, draagbare GPS-installaties ; fototoestellen en videocamera' s blijven evenwel gedekt; - geluidsdragers zoals cd s, cassettes, dvd s; - computersoftware. VERZEKERDE RISICO'S Artikel 54 - Verzekerd zijn : - beschadiging of vernieling door een ongeval, brand, ontploffing of natuurgeweld; - verdwijning, beschadiging of vernieling door diefstal of een poging tot diefstal; - het niet-afleveren of de beschadiging van verzekerde voorwerpen door de vervoermaatschappij.

9 Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 9 Niet verzekerd zijn : - schade : - ingevolge eigen gebrek, door slijtage, natuurlijke waardevermindering, verkeerd gebruik, klaarblijkelijk slecht onderhoud, langzame of natuurlijke beschadiging; - door inhouding, verbeurdverklaring of beslaglegging door de overheid; - door reiniging, herstelling of chemische reacties. - diefstal: UITKERING VAN DE VERGOEDING Artikel 58 - Voor de gewone bagage geldt een franchise van 75 EUR per schadegeval voor alle verzekerden samen. Voor de waardevolle voorwerpen wordt een franchise van l/4 van de werkelijke waarde van het voorwerp, met een minimum van 75 EUR toegepast. De verzekerde moet het bezit van het verzekerde voorwerp voor het schadegeval kunnen staven door een factuur of een gelijkwaardig eigendomsbewijs. - van bagage uit een niet-afgesloten voertuig, aanhangwagen, verblijfplaats of ruimte ; - uit een verlaten voertuig indien de bagage van buitenaf zichtbaar was ; - van bagage en kampeermateriaal op de kampeerplaats, tenzij zij zich bevinden op een gereglementeerd kampeerterrein en zijn samengebracht in een door verzekerde bewaakte of afgesloten tent, caravan of kampeeraanhangwagen; - als niet onmiddellijk klacht wordt ingediend bij de territoriaal bevoegde overheid. Voor juwelen, uurwerken, muziekinstrumenten, optisch materiaal, bont, fototoestellen, videocamera s, kunstvoorwerpen en waardevolle voorwerpen is diefstal uit een motorvoertuig of een aanhangwagen niet verzekerd als de diefstal 's nachts gepleegd wordt, dit wil zeggen tussen zonsondergang en zonsopgang. - het verliezen, vergeten of onbeheerd achterlaten van bagage. VERPLICHTING VAN DE VERZEKERDEN Artikel 55 - De verzekerden zijn behoudens overmacht verplicht, op straf van verval van de waarborg : - alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te treffen en alle redelijke middelen aan te wenden om de schade te voorkomen en/of te beperken; - bij verdwijning of beschadiging gedurende het transport van bagage door een vervoermaatschappij onmiddellijk nadat zij er kennis van kregen deze onderneming hiervan in kennis te stellen en aile voorbehoud te maken binnen de termijn bepaald in de reglementen van de betrokken onderneming. VERZEKERD BEDRAG Artikel 56 - De bagage is per verzekerde gedekt tot het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden. De maximale uitkering per voorwerp is 375 EUR. Voor de toepassing van die grens worden de samengestelde delen van eenzelfde uitrusting als één enkel voorwerp beschouwd (bv. skiuitrusting, fotoapparatuur). Waardevolle voorwerpen kunnen vergoed worden tot een bedrag van maximaai 625 EUR per voorwerp op voorwaarde dat zij met naam en waarde worden opgegeven in de bijzondere voorwaarden. De maximale uitkering voor het geheel van deze voorwerpen kan nooit meer bedragen dan EUR per polis en mag niet meer bedragen dan de helft van het totaal verzekerde bedrag voor alle bagage samen. BEPALING VAN DE VERGOEDING Artikel 57 - Bij vernieling of verdwijning is de vergoeding gelijk aan de vervangingswaarde, rekening houdend met de waardevermindering door ouderdom en slijtage. Als de gestolen of onbestelde bagage wordt teruggevonden moet u de uitgekeerde vergoeding terugbetalen. De eventuele kosten blijven te onzen last. Bij gedeeltelijke beschadiging worden de herstellingskosten vergoed. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN VOOR ALLE VERZEKERlNGEN DUUR VAN DE POLIS - BEGIN EN EINDE Artikel 59 - De waarborg neemt een aanvang op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden, maar op zijn vroegst om nul uur op de dag volgend op de dag van verzending via de post van het "Exemplaar voor DVV verzekeringen". De poststempel, of bij ontstentenis ervan de datumstempel van DVV verzekeringen, geldt als bewijs. De waarborg Annulatie gaat echter steeds in op het ogenblik dat wij het voorstel ontvangen, maar op zijn vroegst 60 dagen voor de vertrekdatum ; indien op de waarborg wordt ingetekend binnen 20 dagen voor de vertrekdatum, geldt de dekking slechts op voorwaarde dat de boeking van de reis binnen deze periode gebeurt en op voorlegging van de bewijzen hiervan bij de ondertekening van de polis. De waarborgen zijn geldig voor de in de bijzondere voorwaarden vermelde duur en eindigen om 24 UUR. De duur van de verzekering moet de heenreis, het verblijf ter plaatse en de terugreis omvatten. De dekking wordt automatisch en gratis verlengd met de tijd die nodig is om de reis te beëindigen indien de geplande terugkeer vertraagd of uitgesteld wordt wegens staking, oorlog, oproer, natuurrampen, defect aan het vervoermiddel en weersomstandigheden die het openbaar vervoer onmogelijk maken. Deze duur kan worden verlengd indien de aanvraag ertoe bij ons toekomt voor het einde van de overeengekomen verzekeringsperiode. De postdatum, of bij ontstentenis ervan de datum van ontvangst door ons, geldt als bewijs. U verbindt zich ertoe de premie die met deze verlenging overeenstemt onmiddellijk na uw terugkeer te betalen. WAAR GELDEN DE WAARBORGEN? Artikel 60 - Alle verzekeringen zijn geldig over de hele wereld behalve de verzekering voertuig. Deze blijft beperkt tot de volgende landen van geografisch Europa : Albanië, Andorra, België, Bosnië- Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Macedonië, Moldavië, Monaco, Noorwegen, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San-Marino, Servië- Montenegro, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije (westelijk gedeelte), Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden, Zwitserland. VERBLIJFPLAATS Artikel 61 - De verzekeringen zijn enkel geldig voor de verzekerden die gewoonlijk in België verblijven.

10 Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 10 WAT BIJ SCHADE? Artikel 62 - U, de verzekerde of de begunstigde dient: - de schade te beperken; - ons elk ongeval schriftelijk te melden en dit, tenzij in geval van overmacht, uiterlijk binnen acht dagen na het ongeval; onverminderd de toepassing van de onderaan dit artikel vermelde sancties is geen enkele ongevalsaangifte nog ontvankelijk één jaar na het plaatsvinden van het schadegeval; - bij lichamelijk ongeval of ziekte onmiddellijk de hulp van een arts in te roepen en zijn voorschriften stipt na te volgen; - zich te onthouden van een erkenning van aansprakelijkheid, van dading, van betaling of belofte van betaling. Verlening van eerste hulp of loutere erkenning van de feiten worden niet beschouwd als erkenning van de aansprakelijkheid; - alle noodzakelijke inlichtingen en documenten over de ziekte, het ongeval, de schade of de extra kosten onmiddellijk te verstrekken en op ons eerste verzoek alle niet-gebruikte vervoerbewijzen door te sturen; - op ons verzoek op de terechtzittingen te verschijnen en alle nodige procedurehandelingen te verrichten; - ons onderzoek zoveel mogelijk te vergemakkelijken. Elke tekortkoming van uzelf, de verzekerden of de begunstigden aan uw/hun verplichtingen uit hoofde van dit contract heeft van rechtswege het verval van de waarborg tot gevolg, tenzij u/zij het bewijs van uw/hun goede trouw levert/leveren en u/zij het verzuim zo spoedig mogelijk hebt/hebben hersteld. Wij kunnen evenwel onze tegemoetkoming beperken in de mate dat wij aantonen dat deze tekortkoming ons nadeel berokkend heeft. SUBROGATIE Artikel 63 - Tot de door ons uitbetaalde schadevergoedingen of kosten treden wij in de rechten en vorderingen van de verzekerde tegen de aansprakelijke. Wij zien echter af van elk verhaal tegen de aansprakelijken voor de kapitalen Overlijden en BIijvende Invaliditeit die uitgekeerd worden op basis van de verzekering Lichamelijke Ongevallen en Ziekten. De subrogatie mag de verzekerde die slechts gedeeltelijk vergoed is, niet benadelen. In dat geval kan hij zijn rechten uitoefenen voor wat hem nog verschuldigd is, bij voorrang boven ons. Wij hebben geen verhaal op de bloedverwanten in de rechtopgaande of neerdalende lijn, de echtgenoot en de aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde, noch de bij hem inwonende personen, zijn gasten en zijn huispersoneel, behoudens kwaad opzet. Wij kunnen echter wel verhaal uitoefenen op deze personen voorzover hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringsovereenkomst is gedekt de verzekerde heeft geen rijbewijs om het verzekerde voertuig te besturen ; de verzekerde werd vervallen verklaard van het recht tot sturen ; de verzekerde rijdt met het voertuig in strijd met de voorwaarden waaraan het rijbewijs onderworpen is ; c. ongevallen die voortvloeien uit een ziekte die reeds vóór de datum van het afsluiten van de polis was opgelopen en waarbij een reëel gevaar voor snelle verslechtering bestond ; d. elk ongeval dat voortvloeit uit technische tekortkomingen aan het verzekerde voertuig of aan de aanhangwagen waarvan de bestuurder behoorde te weten dat het voertuig daardoor niet tot het verkeer was toegelaten of ingevolge een kennelijk gebrek aan onderhoud ; tenzij de verzekerde of de begunstigde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de hiervoor beschreven omstandigheden en het ongeval. a. ongevallen voortspruitend uit weddenschappen of uitdagingen van een verzekerde of begunstigde; b. ongevallen opzettelijk veroorzaakt of verergerd door een verzekerde of een begunstigde; c. zelfdoding en de gevolgen van een poging tot zelfdoding. a. ongevallen te wijten aan natuurrampen, behalve blikseminslag en wat bepaald is in art. 25 en 46; b. ongevallen veroorzaakt door een oorlogsfeit, burgeroorlog, opstoot of oproer (deze uitsluiting geldt niet voor ongevallen in het buitenland tot veertien dagen na het begin van de vijandelijkheden, voorzover België daarbij niet betrokken is en de verzekerde door die gebeurtenissen wordt verrast); c. ongevallen veroorzaakt door kernreacties, radioactiviteit en ioniserende straling. Medisch vereiste bestralingen ingevolge een verzekerd ongeval zijn wel in de verzekering inbegrepen. a. ongevallen overkomen wanneer de gemachtigde bestuurder aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of - wedstrijden deelneemt; verbindingsritten, louter toeristische en ontspanningsrally's zijn evenwel verzekerd ; b. ongevallen opgelopen wanneer het voertuig verhuurd wordt of wordt opgeëist door welke overheid ook. OMBUDSDIENST ALGEMENE UITSLUITINGEN Artikel 64 - Behoudens de specifieke uitsluitingen per verzekering, zijn door deze polis niet gedekt: 1. a. ongevallen die gebeuren wanneer de verzekerde in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie verkeert, of onder invloed is van verdovende of opwekkende middelen; b. ongevallen overkomen wanneer de gemachtigde bestuurder op het ogenblik van het ongeval niet beschikt over een geldig rijbewijs om het voertuig te besturen. De volgende situaties worden hiermee beoogd: Artikel 65 - Als uw consulent of uw dossierbeheerder bij DVV verzekeringen uw probleem of uw klacht niet kan oplossen, kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Ombudsman van onze maatschappij, Livingstonelaan 6, 1000 Brussel (www.dvvlap.be - via de rubriek "Contacteer ons"). Vindt u niet direct een oplossing bij ons, dan kunt u het geschil eveneens voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as), of aan de Controledienst voor de Verzekeringen, Kortenberglaan 61, 1000 Brussel (www.cdv-oca.be). U kunt alle geschillen tussen u en ons in verband met dit contract ook voorleggen aan de bevoegde Belgische rechtbanken.

11 Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 11 TIPS BIJ SCHADEGEVAL : VERKLARING VAN DE GETUIGE OF VAN DE PLAATSELIJKE OVERHEID VASTSTELLING VAN ONGEVAL Om schadeloosstelling te kunnen krijgen is het voor het slachtoffer nuttig de schade te bewijzen die het bij ongeval leed. Een verklaring van een getuige of van de plaatselijke overheid over datum, plaats en eventueel over de omstandigheden van het ongeval en een korte schadebeschrijving is daarvoor zeer nuttig. DVV en haar verzekerde danken bij voorbaat degene die zo' n verklaring wil opschrijven, dateren en ondertekenen. CONSTAT D'ACCIDENT Pour pouvoir obtenir réparation, il peut être utile pour la victime de prouver les dommages qu'elle a subis lors d'un accident. A cet effet, une déclaration d'un témoin ou des autorités locales au sujet de la date, du lieu et éventuellement des circonstances de l'accident, de même qu'une brève description des dommages, peuvent être fort utiles. Les AP et leur assuré remercient d'avance la personne qui voudra bien faire une telle déclaration, la dater et la signer. UNFALL-TATBESTAND Um Schadenersatz beanspruchen zu können, soll das Opfer den Beweis des anlässlich des Unfalls erlittenen Schadens erbringen. Die Aussage eines Zeugen oder der örtlichen Behörde über Datum, Ort und Unfallhergang sowie eine kurze Beschreibung des entstandenen Schadens wären dazu sehr zweckdienlich. Fûr die Niederschreibung, Datiering und Unterzeichnung Ihrer Aussage danken Ihnen die DVV Versicherungen und Ihr Versicherter im voraus. WITNESSING OF ACCIDENT The victim who wants to be indemnified shoud furnish proof of damages sustaines as a result of the accident. Any statement by a witness of by the local authorities as regards date, place and circumstances of the accident as wel as a short description of damages would be very useful for this purpose. For writing, dating and signing your statement DVV and their insured express their sincere thanks in anticipation. COSTATAZIONE D'INCIDENTE Per poter ottenere un risarcimento, è necessario che la vittima possa provare il danno arrecato dall' incidente. Sarebbe molto utile a tal fine una dichiarazione di un testimonio o dell autorità locale concernente la data, il luogo e eventualmente le circonstanze dell' incidente, come pure una breve descrizione dei danno. Les AP e il suo assicurato ringraziano in anticipo colui che vorrà scrivere la sua dichiarazione, datarla e firmarla. CONSTATACION DE ACCIDENTE Para poder obtener una indemnización, podria ser necesario que la victima tuviera que probar los danos sufridos en el accidente. A tal efecto, puede resultar muy útil una declaración de un testigo o de las autoridades locales donde se indique la fecha, el lugar y eventualmente las circunstancias dei accidente, asi como una breve descripción de los danos. AP y su asegurado dan las gracias de antemano a la persona que tenga la amabilidad de redactar, fechar y firmar tal declaración. Wat er ook gebeurt, BLIJF KALM. Onderstaande raadgevingen kunnen u daarbij helpen, in afwachting van medische hulp. VERWONDINGEN. Zeker in warmere landen mag u een wonde nooit uitwassen met water. Zo voorkomt u de kans op besmetting. Dek de wonde meteen af met een steriel gaas zonder het gedeelte dat op de wonde komt aan te raken. ZONNESLAG. Verschijnwelen : hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, sterk verkleurde huid, hevig zweten, eventueel zelfs bewusteloosheid. Behandeling : breng de patiënt naar een koele plaats over, maak spannende kleding los, leg koude kompressen op het hoofd en was het hele lichaam met koud water. VERDRINKING. Als de drenkeling niet meer ademt, pas dan onmiddellijk mond-op-mondbeademing toe. Wrijf het lichaam droog en houd het zo warm mogelijk. Plaats het hoofd lager dan de rest van het lichaam. VERGIFTIGING. Laat de patiënt braken, eventueel door hem water met keukenzout of met mosterd te laten drinken. In geval van bijtende giffen mag men de patiënt slechts laten braken binnen een halfuur na inname van het gif. Let wel : een bewusteloze kan men niet laten braken; u hoeft het dus niet te proberen. VERBRANDING. Spoel af met veel zuiver water tot het gloeien voorbij is. Leg een steriel drukkend verband aan. FLAUWTE. Leg de patiënt neer, het hoofd laag en de benen hoog. Maak knellende kledingstukken los. Leg het hoofd van de patiënt opzij. Lees ook de raadgevingen in de rubriek bewusteloosheid. BEWUSTELOOSHEID. Pas dezelfde behandeling als bij flauwte toe. In beide gevallen mag men de patiënt alleen laten drinken als hij zelf het kopje of het glas kan vasthouden. HERSENSCHUDDING. Door een val of een slag op het hoofd kan vluchtig bewustzijnsverlies ontstaan, gevolgd door hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, geheugenverlies voor de periode vlak na het ongeval, een langzame pols. Volledige rust in horizontale ligging is aangewezen, evenals voldoende warmte en gedempt licht. INSECTENBETEN. Raadpleeg de mensen ter plaatse als u in warme landen gebeten wordt door een insect of door een giftig dier. Raadpleeg bij twijfel een arts.

Klaar voor het avontuur? Kies de juiste verzekering.

Klaar voor het avontuur? Kies de juiste verzekering. POLIS REISVERZEKERING REISBIJSTAND Klaar voor het avontuur? Kies de juiste verzekering. Raad op mensenmaat Algemene voorwaarden 0037 - RIV/N - 032004 REISVERZEKERING OP MAAT INHOUDSTAFEL Algemene aanbevelingen...

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Bijvoegsel 1 aan polis PK/92.889.648-00 OMNIUMPOLIS VOOR DIENSTVERPLAATSINGEN. Bijzondere voorwaarden blz. 3. Uitbreiding toepassingsgebied

Bijvoegsel 1 aan polis PK/92.889.648-00 OMNIUMPOLIS VOOR DIENSTVERPLAATSINGEN. Bijzondere voorwaarden blz. 3. Uitbreiding toepassingsgebied Bijzondere voorwaarden blz. 3 Uitbreiding toepassingsgebied De polis verzekerd de weg van en naar een kampplaats en de plaatselijke ritten tijdens de kampperiode. Verzekerde voertuigen Wordt als verzekerd

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Materiële Schade Algemene voorwaarden

Materiële Schade Algemene voorwaarden Materiële Schade Algemene voorwaarden Polisnummer Naam klant BE - AIG EU ESU BE_AUTO_General Conditions Omnium_NL_20121203.doc ALGEMENE VOORWAARDEN Mededeling Behoudens andersluidend beding wordt de verzekering

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Omnium Kampeeraanhangwagen DE WAARBORG

Algemene Voorwaarden. Omnium Kampeeraanhangwagen DE WAARBORG DE WAARBORG Begripsomschrijvingen In deze polis verstaat men onder: Verzekerde: A. U als verzekeringnemer B. uw gezinsleden. Hiermee worden bedoeld alle mensen die bij u inwonen C. de personen die met

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto.

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. PERSONENAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenwagen.

Nadere informatie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie SUNASSISTANCE Technische Fiche: Jaarpolissen ANNO GOLD ANNO 1. Annulering 2.500,00-2. Niet verbleven dagen 2.500,00 - Geldig in België en buitenland vanaf 1 overnachting 3. Bagage 1. Diefstal of beschadiging

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

OMNIUM REISVERZEKERING

OMNIUM REISVERZEKERING OMNIUM REISVERZEKERING 21.28.002 (EUR) 07/01 Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico s De Federale Verzekeringen Stoofstraat

Nadere informatie

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten POLIS PERSOONLIJKE VERZEKERING ALDS9 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in

Nadere informatie

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH JA REF.:TYPEPERPERSOON MODELVOOROPTIONELEVERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEKBESTUDEERD VOOR: ALQUILERESOLTASUCH Valencia(Spanje),Woensdag14deMaart2012 Pagina 1 van 10 1.-KOSTENVOORANNULERINGVANBOEKINGEN De

Nadere informatie

Autoverzekering OMNIUM OPDRACHT

Autoverzekering OMNIUM OPDRACHT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Verzekerde A. U als verzekeringnemer; B. de eigenaar, de gemachtigde houder en de gemachtigde bestuurder van het verzekerde voertuig met uitsluiting van alle personen aan wie het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verkeer. Verkeerssituatie: Ongeval: verkeerssituatie. Auto: Inzittende: Gezinspolis:

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verkeer. Verkeerssituatie: Ongeval: verkeerssituatie. Auto: Inzittende: Gezinspolis: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze polis verstaat men onder: Wij: DVV verzekeringen, DIB n.v. - verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0037, K.B. 4 en 13 juli 1979 (B.S. 14 juli 1979), K.B. 24

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Inhoud van TRIUMPH road Assistance

Inhoud van TRIUMPH road Assistance Inhoud van TRIUMPH road Assistance 1) Bijstand aan geimmobiliseerde motorfietsen a) Plaatselijke pechverhelping, 24uur op 24, op de openbare weg, de woon- of werkplaats van de bestuurder, zonder kilometer

Nadere informatie

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

Productfiche. Mini Omnium Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar. Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar

Productfiche. Mini Omnium Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar. Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar Productfiche Waarborg Full Omnium Orion Van Cover Full Omnium : Een dekking in «Alle Risico s behalve» dit wil zeggen - dat wij in principe alles verzekeren wat niet expliciet uitgesloten is ; - dat de

Nadere informatie

Productvoorwaarden P-DPH14. Pechhulp Verzekering. D-zeker is onderdeel van

Productvoorwaarden P-DPH14. Pechhulp Verzekering. D-zeker is onderdeel van Productvoorwaarden P-DPH14 Pechhulp Verzekering D-zeker is onderdeel van Je leest nu de Productvoorwaarden van de Pechhulp Verzekering. Met deze verzekering krijg je hulp bij pech met je auto of motor.

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW i Service Card De houder van een geldige BMW i Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde gebruiker

Nadere informatie

Zorgeloos in het buitenland

Zorgeloos in het buitenland POLIS REISBIJSTAND Zorgeloos in het buitenland Zorgeloos in het buitenland Raad op mensenmaat Woord vooraf In deze polis wordt voor heel uw gezin de bijstand voor uw voertuig, de rechtsbijstand en de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 2003 BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 2003 BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN OP BASIS VEELVOUD JAARLOON Deze verzekering is een uitbreiding van de verplichte verzekering arbeidsongevallen die

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Rubriek 1 - Enkele begrippen Voor het goede begrip volgt nu eerst een verklaring van de belangrijkste termen uit deze polis. 1. Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer

Nadere informatie

KBC-Polis voor uw reizen

KBC-Polis voor uw reizen Eén keer of meerdere keren per jaar op vakantie? Een weekendje weg? Een city-trip naar Barcelona? Een wintersportvakantie? Of u nu een dagje weg naar het buitenland hebt gepland, een zonvakantie of een

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

ASSISTANCE Algemeen. Bereikbaarheid

ASSISTANCE Algemeen. Bereikbaarheid ASSISTANCE Algemeen Teneinde uw rechten inzake dienstverlening en terugbetaling van veroorzaakte kosten te doen gelden tegenover AXUS nv bent u verplicht beroep te doen op DE BIJSTAND. Bereikbaarheid DE

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PAARDENPOLIS AFGQ9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: De verzekeringnemer die zijn hoofdverblijf heeft in België, en alle

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst.

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst. Algemene Voorwaarden B.A. Uitbating GARAGE 1. Omschrijvingen Klant: natuurlijke en/of rechtspersoon die POWERCONCEPT koopt of gebruikt. Consument: particulier die Producten koopt voor zijn privé-gebruik.

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen rubriek E-3 BIJZONDERE VOORWAARDEN hulpverlening vervoer Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wat bedoelen wij met hulpverlening 2 1.2 Wat bedoelen wij met motorrijtuig 2 1.3 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) VIEF TRAVEL Vief Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande formules

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Productvoorwaarden P-DPH17. Pechhulp Verzekering. Reisopzeker. Reisopzeker sluit je af bij. powered by Allianz Global Assistance

Productvoorwaarden P-DPH17. Pechhulp Verzekering. Reisopzeker. Reisopzeker sluit je af bij. powered by Allianz Global Assistance Productvoorwaarden P-DPH17 Pechhulp Verzekering Reisopzeker powered by Allianz Global Assistance Reisopzeker sluit je af bij Je leest nu de Productvoorwaarden van de Pechhulp Verzekering. Met deze verzekering

Nadere informatie

bbtk.kiosk informeert

bbtk.kiosk informeert VERZEKERINGEN juni 2014 1. Arbeidsongeval op de werkvloer 1.1. Algemeen Volgens de wet wordt u als slachtoffer van een arbeidsongeval beschouwd, wanneer het ongeval dat u is overkomen aan de volgende vijf

Nadere informatie

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied KBC ONGEVALLENVERZEKERING BLZ. 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de personen die met naam als verzekerde worden vermeld in de bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE A- DEFINITIES SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE 1) MEDISCHE AUTORITEIT Iedere persoon die, voor zover de verzekerde weet, houder is van een diploma van arts of chirurg dat geldig is in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden. Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden 0079-2186503N-22082015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. 1 Plaatselijke pechverhelping De dienstverlening zal gebeuren, 24u/24u, hetzij langs of op de openbare weg, hetzij op

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG. 5. Vrijstelling

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG. 5. Vrijstelling DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG De algemene voorwaarden van Deel I zijn van toepassing, voor zover er in onderstaande bepalingen niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden 1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of

Nadere informatie

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND?

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND? Gerust op reis Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, AXA Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg, onze medewerkers zorgen snel

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN DE RECRECAR

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN DE RECRECAR DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN DE RECRECAR De algemene voorwaarden van Deel I zijn van toepassing, voor zover er in onderstaande bepalingen niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

MODULE 1: KBC-BIJSTANDSVERZEKERING 1. Toepassingsgebied. KBC-VAB Bijstand N0003 0001 0500 0905 Drie modules volgens uw keuze

MODULE 1: KBC-BIJSTANDSVERZEKERING 1. Toepassingsgebied. KBC-VAB Bijstand N0003 0001 0500 0905 Drie modules volgens uw keuze KBC-VAB Bijstand N0003 0001 0500 0905 Drie modules volgens uw keuze KBC Verzekeringen biedt u in samenwerking met VAB een gecombineerd en uniek bijstandsproduct aan. Dit product bestaat uit een verzekering

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut Offerte ter attentie van De heer Student Jaar 2014 U Naam : De heer Student Jaar 2014 Adres :, Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd bij onderschrijving

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen. Territoriale geldigheid De verzekeringen gelden wereldwijd. Inclusief de Russische Federatie. personen SCHOOLREIZEN

Begripsomschrijvingen. Territoriale geldigheid De verzekeringen gelden wereldwijd. Inclusief de Russische Federatie. personen SCHOOLREIZEN Begripsomschrijvingen In deze polis verstaan wij onder: U: de leerlingen en leerkrachten die hun woonplaats hebben in België en op reis gaan in het kader van schoolse en buitenschoolse activiteiten en

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15 SOS-verzekering Bijzondere Voorwaarden SOS15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Waar bent u verzekerd? 5 2.2 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND?

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND? Gerust op reis Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, AXA Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg, onze medewerkers zorgen snel

Nadere informatie

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Toelichting Bijstand Hospitalisatie in België en in het buitenland WAT IS HET DOEL VAN DE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling aan

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 60 dkv integral > algemene voorwaarden 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering

Nadere informatie