MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH"

Transcriptie

1 JA REF.:TYPEPERPERSOON MODELVOOROPTIONELEVERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEKBESTUDEERD VOOR: ALQUILERESOLTASUCH Valencia(Spanje),Woensdag14deMaart2012 Pagina 1 van 10

2 1.-KOSTENVOORANNULERINGVANBOEKINGEN De VERZEKERAAR garandeert, tot het bedrag vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden en onder voorbehoudvandeuitzonderingenvermeldindezealgemenevoorwaarden,deterugbetalingvande kostenvoorannuleringvanhetverblijfdieontstaanvoorrekeningvandeverzekerdeenhem(haar) gefactureerdwordendoortoepassingvandealgemeneverkoopvoorwaardenvanhetreisbureauof vaneenderwelkeleveranciervandereis,opvoorwaardedathij(zij)dereisannuleertvóórhetbegin ervan en om een van de volgende redenen die zich onverwacht heeft voorgedaan na de ondertekeningvandeverzekering: 1. Overlijden,ernstigletselongevalofernstigeziekte: Van de VERZEKERDE, of zijn (haar) echtgenote (echtgenoot), ouders, kinderen, broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, schoonzonen, schoondochters,schoonvaderofschoonmoeder,familielidindederdegraad. Vandepersoondietijdensdereisdeminderjarigeofgehandicaptekinderen vandeverzekerdeonderzijnhoedeheeft. Vandeprofessioneleplaatsvervanger. Met betrekking tot de VERZEKERDE, wordt onder ernstige ziekte een wijziging van de gezondheidstoestand verstaan die opname in het ziekenhuis of het bed houden met zich meebrengt, binnen de 7 dagen vóór de reis, en die het medisch onmogelijk maakt om de reisaantevangenopdevoorzienedatum. Wanneerdeziektebetrekkingheeftopeenvandevermeldepersonen,verschillendvande VERZEKERDE, zal onder ernstig verstaan worden dat opname in het ziekenhuis nodig is of eenkansopnakendoverlijdenbestaat. Onderernstigongevalwordteenonopzettelijklichamelijkletselvanhetslachtofferverstaan, dat het gevolg is van het onverwachte effect van een externe oorzaak en dat naar het oordeel van een medisch deskundige het aanvangen van de reis door de VERZEKERDE op devoorzienedatumonmogelijkmaakt,ofhetrisicoopoverlijdenvaneenvandevermelde familieledenmetzichmeebrengt. 2. Annulering van de persoon die de VERZEKERDE dient te vergezellen bij de reis, gelijktijdigmetdezelaatsteingeschrevenenverzekerddoorhetzelfdecontract,op voorwaarde dat de annulering haar oorzaak vindt in een van de bovengenoemde oorzaken. 3. Overdracht van de reis door annulering van de VERZEKERDE ten gunste van een andere persoon, waarbij de bijkomende kosten die ontstaan door de wijziging van dehoudervandeboekinggegarandeerdworden. 4. OproepvoorchirurgischeingreepvandeVERZEKERDE. Pagina 2 van 10

3 5. Noodzaak van de VERZEKERDE om het bed te houden, op doktersvoorschrift als gevolg van een risicozwangerschap, op voorwaarde dat de aanvang hiervan zich situeertnahetafsluitenvandepolis,ofnatuurlijkeabortus. 6. Eenderwelkeziektevankinderendiejongerzijndan24maandenenookverzekerd zijninditcontract. 7. Medischequarantainealsgevolgvaneenonvoorzienegebeurtenis. 8. Oproepalsbetrokkenpartij,getuigeofjurylidvaneenburgerlijkeofstrafrechtelijke rechtbank. 9. Oproepalslidvaneenkiesbureau. 10. Deelname aan officiële staatsexamens uitgeschreven via een instelling na ondertekeningvandeverzekering. 11. Ernstigeschadeveroorzaaktdoorbrand,explosie,diefstalofnatuurkrachten,inde hoofdwoningoftweedewoningvandeverzekerde,ofinzijn(haar)professionele ruimtes indien de VERZEKERDE een vrij beroep uitoefent of een onderneming leidt enzijn(haar)aanwezigheiddwingendvereistis. 12. Diefstal van de documentatie of bagage, waardoor het onmogelijk is dat de VERZEKERDEzijn(haar)reisaanvangtofverderzet. 13. Hetonverwachtnietverlenenvanvisa. 14. Gevalvankapingindelucht,ophetlandofopzee,waardoorhetonmogelijkisvoor deverzekerdeomzijnreisaantevangenopdevoorzienedata. 15. Verklaring als rampgebied op de woonplaats van de VERZEKERDE of op de bestemmingvandereis. 16. Aanvang van een nieuwe baan in een onderneming verschillend van die waar de VERZEKERDE zijn (haar) beroep uitoefende, met een arbeidscontract en op voorwaardedatdezeindiensttredingplaatsvindtnadeinschrijvingvoordereisen, derhalve,nadeondertekeningvandeverzekering. 17. Gedwongenverplaatsingvandewerkplaats. 18. Professioneel ontslag van de VERZEKERDE dat niet het gevolg is van een tuchtprocedure. In geen enkel geval zal deze garantie van kracht worden voor de beëindiging van het arbeidscontract of de vrijwillige ontslagneming of het niet succesvol doorlopen van de proefperiode. In elk geval dient de verzekering ondertekendtezijnvóórdemededelingvanhetontslag. 19. Paralleluitgevoerdebelastingaangifte,meegedeelddoordebelastingdienst,dieeen doordeverzekerdetebetalenbedragvanmeerdan600 oplevert. 20. Storing of ongeval in het voertuig dat eigendom is van de VERZEKERDE of zijn echtgenote(haarechtgenoot),waardoorhetonmogelijkisdatdeverzekerdezijn (haar)reisaanvangt. 21. Annulering van de reis omdat de VERZEKERDE een andere, vergelijkbare reis gewonnenheeftbijeenopenbarelotingondertoezichtvaneennotaris. 22. VasthoudenvandeVERZEKERDEdoordepolitie. 23. Dagvaardingvoordeechtscheidingsprocedure. Pagina 3 van 10

4 24. Overhandigingvaneenadoptiekind. 25. Oproepvooreenorgaantransplantatie. 26. Verleningvanofficiëlestudiebeurzen. 27. Oproepvoorhetindienenenondertekenenvanofficiëledocumenten. 28. Vonnisvansurseance-offaillietverklaringvandeonderneming. 29. Eenzijdigewijzigingvandevakantieperiodedoordeonderneming. 30. Gevalvanovermachtaantoonbaardoormiddelvaneenbewijsstuk. Deze garantie zal enkel geldig zijn wanneer ze ondertekend is op het moment van inschrijving of bevestigingvandereis. Pagina 4 van 10

5 2.-TERUGBETALINGVANNIETPLAATSGEVONDENVAKANTIES DeVERZEKERAARzaleenbedragvoorelkevakantiedagdienietplaatsgevondenheeftterugbetalen, totdesomvastgelegdindebijzonderevoorwaardenenondervoorbehoudvandeuitzonderingendie vermeld zijn in de Algemene Voorwaarden. Dit bedrag wordt berekend door het gegarandeerde kapitaal te delen door het aantal dagen voorzien voor de reis, na bewijs van de kosten van de vakantie. DezegarantiezalvantoepassingzijnwanneerdeVERZEKERDEzichgenoodzaaktzietomzijn(haar) vakantie voortijdig te beëindigen om eender welke van de redenen vermeld in de garantie "1. KOSTENVOORANNULERINGVANBOEKINGEN. 3.- VOORTIJDIGE TERUGKEER WEGENS EEN ERNSTIG ONGELUK IN DE WONING OF DE PROFESSIONELERUIMTE De VERZEKERAAR zal een vervoerbewijs ter beschikking stellen van de VERZEKERDE voor de terugkeernaarzijn(haar)woonplaats,inhetgevaldatdeverzekerdezijn(haar)reisheeftmoeten onderbreken wegens ernstige schade aan zijn hoofdwoning of professionele ruimte, veroorzaakt doorbrand,opvoorwaardedatdetussenkomstvandebrandweervereistwas,diefstalaangegeven bijdepolitie,ofernstigeoverstroming,diezijn(haar)aanwezigheidvereist,waarbijdezesituatiesniet opgelost kunnen worden door directe familieleden of vertrouwenspersonen, op voorwaarde dat de gebeurteniszichvoorgedaanheeftnadedatumvanaanvangvandereis.deverzekeraarzalook een tweede vervoerbewijs op zich nemen voor de persoon die de VERZEKERDE, die zijn(haar) terugkeervervroegdheeft,vergezeldebijzijn(haar)reis,opvoorwaardedatdezetweedepersoon ookverzekerdisdoordezepolis. 4.-STURENVANEENPROFESSIONELE CHAUFFEURINGEVALVANZIEKTE,ONGEVALOF OVERLIJDENVANDEVERZEKERDE Wanneer de VERZEKERDE vervoerd of gerepatrieerd dient te worden wegens ziekte, ongeval of overlijden,ofinhetgevaldatdeverzekerdenietinstaatisomzijn(haar)voertuigtebesturenen geenvandepassagiersdiehem(haar) eventueelvergezellenhem(haar)kunnenvervangen,zalde VERZEKERAAR, na schriftelijke toestemming van de eigenaar van het voertuig, een professionele chauffeursturendiehetvoertuigendeinzittendennaarhunwoonplaatsinspanjebrengt. Enkel de chauffeurskosten komen voor rekening van de VERZEKERAAR; alle andere kosten, zoals tolgeld, onderhouds- en brandstofkosten van het voertuig en uitgaven van de reizigers zijn uitgesloten. De VERZEKERAAR, die onderworpen is aan de wetgeving op vlak van het gebruik en verkeer van motorvoertuigenvandelandenvandoorgang,kandezedienstnietverlenenindienhetvoertuigniet Pagina 5 van 10

6 voldoetaandewettelijkevereistenvoorzieninelkgeval,ofindienhetvoertuigafwijkingenvertoontof hetgebruikervanafgeradenwordt. 5.-STURENVANEENBEGELEIDERBIJDEREPATRIËRINGVANMINDERJARIGEN Indien de zieke, gewonde of overleden VERZEKERDE met een kind jonger dan 15 jaar, die ook verzekerd is, reist als enig gezelschap, zal de VERZEKERAAR de verplaatsing van een persoon organiseren en voor zijn rekening nemen, teneinde de minderjarige te vergezellen bij zijn(haar) terugkeernaardegebruikelijkewoonplaats. 6.-STURENVANVOORWERPENVERGETENINHETHOTELOFAPPARTEMENT De VERZEKERAAR zal de kosten organiseren en voor zijn rekening nemen voor verzending van de voorwerpenvergetendoordeverzekerdeinhethotelofappartementwaarhij(zij)verblevenheeft, toteenlimietvan120,opvoorwaardedatdewaardevanhetvoorwerpditbedragoverschrijdt. UITZONDERINGEN Deannuleringvanboekingenenterugbetalingvanreizenwordennietgegarandeerdindien zehunoorsprongvindenin: a) Esthetische behandelingen, periodieke medische controles, kuren, contraindicaties van vliegtuigreizen, inentingen, de onmogelijkheid om op bepaalde bestemmingendeaanbevolenpreventievemedicinalebehandelingenverderte zetten,devrijwilligeafbrekingvanzwangerschappen. b) Psychischeofmentaleaandoeningenendepressieszonderziekenhuisopname ofdieeenopnamevanminderdanzevendagenrechtvaardigen. c) Ziektendiebehandeldwordenofmedischezorgvereisenbinnende30dagen vóór de datum van zowel de contractuele vastlegging van de boeking als van dedatumvanopnemingindeverzekering. d) Dedeelnameaanweddenschappen,ruzies,gevechtenofmisdrijven,behalvein hetgevalvanwettelijkezelfverdediging. e) Epidemieën. f) Terrorisme. Pagina 6 van 10

7 g) Het om eender welke reden niet voorleggen van de documenten die onontbeerlijk zijn gedurende de volledige reis, zoals het paspoort, visa, vervoerbewijzen,rijbewijsofvaccinatiebewijzen. h) Complicaties tijdens de zwangerschap, behalve in het geval aangegeven in paragraaf5)vandezegarantievoorannuleringskosten. 7.BAGAGE 7.1Verliesvanmateriaal DeVERZEKERAARgarandeert,toteenbedragvan300,00 perpersoonenondervoorbehoudvan deuitzonderingendieaangegevenzijnindezealgemenevoorwaarden,devergoedingvanhetverlies van bagagemateriaal tijdens de heen- en terugreizen in eender welk vervoermiddel gecontracteerd viadeorganisatiewaarbijdeverzekerdehethotelofappartementgeboektheeft,ennooitmeteen andervervoermiddel,tengevolgevan: Diefstal(inditverbandwordtdiefstalenkelverstaanalsontvreemdingmetgeweldofintimidatievan personenofmetinbraak). Storingenofschadedirectveroorzaaktdoorbrandofdiefstal. Storingenentotaalofgedeeltelijkverliesveroorzaaktdoordevervoerder. De waardevolle voorwerpen zijn inbegrepen tot 50% van het verzekerde bedrag voor de volledige bagage. Waardevolle voorwerpen worden verstaan als juwelen, uurwerken, voorwerpen in edelmetaal, bont, schilderijen, kunstwerken, zilver en edelsmeedkunst, unieke voorwerpen, mobiele telefoonsenhunaccessoires,camera senaccessoiresvoorfotografie,video,radiotelefonie,ende opname of weergave van beeld en geluid, alsook hun accessoires, computermateriaal van eender welk type, maquettes en op afstand bestuurde accessoires, vuurwapens, jachtgeweren met hun optischeaccessoires,rolstoelenenmedischeapparatuur,enz. Dejuwelenenbontzijnenkelgegarandeerdtegendiefstalenenkelwanneerzeindekluisvaneen hotelbewaardwordenofwanneerdeverzekerdezemetzichmeeneemt. Bagageachtergelateninwagenswordtenkelalsverzekerdbeschouwdindienzeindekofferligten deze koffer permanent op slot is. Vanaf 22 uur tot 6 uur dient het voertuig in een gesloten en bewaakte parkeerplaats te blijven; deze uitzondering heeft geen betrekking op de voertuigen die toevertrouwdzijnaaneenvervoerder.ingeenenkelgevalwordtdediefstalvanbagagegeplaatstin bestelwagens ofmonovolumesgegarandeerd,aangeziendezevoertuigennietbeschikkenovereen koffermetafzonderlijkslot. Dewaardevollevoorwerpenachtergelatenindekoffervaneenvoertuigwordenenkelgedektindien hetvoertuigzichineenbewaaktegarageofparkeerplaatsbevindt. Detoepassingvandeevenredigheidsregelingevalvaneenongelukwordtuitdrukkelijkingetrokkenin dezegarantieendeliquidatiegebeurtoppremier-risquebasis. Pagina 7 van 10

8 UITZONDERINGEN Zijnnietgedektdoordezegarantie: a) De goederen en het materiaal voor professioneel gebruik, de munten, bankbiljetten, postzegelverzamelingen,effectenvaneenderwelkeaard,identiteitsdocumenteneninhet algemeen alle documenten en waardepapieren, creditcards, tapes en informatiedragers, documenten geregistreerd op magneetbanden of gefilmde documenten, collecties en materiaal met een professioneel karakter, protheses, brillen en contactlenzen. In dit verbandwordenpc snietverstaanalsprofessioneelmateriaal. b)verduistering,behalveindekamersvanhethotelofappartementwanneerdieopslot zijn. (In dit verband wordt verduistering verstaan als de onverhoedse ontvreemding, zondergeweldofintimidatievanpersonennochinbraak). c) Schade door normale of natuurlijke slijtage, eigen gebrek of een ongeschikte of onvoldoende verpakking. Schade veroorzaakt door de trage werking van de weersinvloeden. d) Verlies dat volgt uit het feit dat een voorwerp dat niet toevertrouwd is aan een vervoerder,verlorenisgeraaktofvergetenwerd. e) Diefstal voortkomend uit het wildkamperen met caravan of camper; de waardevolle voorwerpenzijnvollediguitgeslotenuitdegarantievooreenderwelkkampeertype. f) Schade, verlies of diefstal die het gevolg is van het onbewaakt achterlaten van persoonlijkeeigendommenenvoorwerpenopeenopenbareplaatsofeenruimtevoorzien voorgemeenschappelijkgebruik. g)breuk,tenzijdithetgevolgisvaneenongelukvanhetvervoermiddel,gewonediefstal ofdiefstalmetinbraak,aanrandingmetgebruikvanwapens,brandofhetblussenervan. Pagina 8 van 10

9 h) Schade die direct of indirect veroorzaakt is door oorlogsfeiten, ordeverstoring door burgersofmilitairen,volksopstand,stakingen,aardbevingenenradioactiviteit. i) Schade die opzettelijk veroorzaakt is door de VERZEKERDE, grove nalatigheid van de VERZEKERDEenschadeveroorzaaktdoorhetuitlopenvanvloeistoffenindebagage. j)allemotorvoertuigen,huncomplementenenaccessoires. 8.WETTELIJKEAANSPRAKELIJKHEID 8.1Privé-aansprakelijkheid DeVERZEKERAARneemtdemogelijkefinanciëlevergoedingenvoorzijnrekening,toteenbedragvan ,00 perpersoon,diedeverzekerde,inzijn(haar)hoedanigheidvanprivépersoondientte betalen, overeenkomstig de artikelen tot van het Burgerlijk Wetboek of vergelijkbare bepalingenvoorziendoordebuitenlandsewetgevingen,alswettelijkaansprakelijkepersoonvoorde lichamelijkeofmateriëleschadedieonopzettelijkveroorzaaktisbijpersonen,dierenofvoorwerpen van derden. De VERZEKERINGNEMER, de rest van de personen verzekerd door deze polis, hun echtgenoten,oudersenkinderenofeenderwelkanderfamilieliddatsamenwoontmeteenvanhen, alsookhunzakenpartners,werknemerseneenderwelkepersoondiefeitelijkofjuridischafhangtvan de VERZEKERINGNEMER of de VERZEKERDE, worden niet beschouwd als derden zolang ze binnen hetgebiedvandezeafhankelijkheidoptreden. Indezelimietzijnhetbetalenvangerechtskostenenhetstellenvanrechtswaarborgengeëistvande VERZEKERDEinbegrepen. UITZONDERINGEN Zijnnietgedektdoordezegarantie: a) Eender welk type van aansprakelijkheid die toekomt aan de VERZEKERDE voor het besturenvanmotorvoertuigen,luchtvaartuigenenvaartuigen,alsookvoorhetgebruikvan vuurwapens. b)deboetesofsanctiesopgelegddoorrechtbankenofinstantiesvaneenderwelkeaard. c)deaansprakelijkheidafgeleidvanhetbeoefenenvansportenopprofessionelewijzeen van de volgende typen zelfs op amateurniveau: alpinisme, boksen, bobslee, speleologie, Pagina 9 van 10

10 judo, parachutespringen, deltavliegen, zweefvliegen, polo, rugby, schieten, zeilen, vecht- enmotorsporten. d) De schade aan de voorwerpen om eender welke reden toevertrouwd aan de VERZEKERDE. PREMIE: Perpersoon,belastingeninbegrepen. DUUR SPANJE EUROPA WERELD Tot34dagen 5,65 8,65 15,35 VOORAKKOORD: OPMERKINGEN: 1. De aangeboden premies zijn geldig gedurende twee maanden vanaf de datum van dit ModelvoorVerzekering. 2. Dit Model voor Verzekering is een samenvatting van de garantievoorwaarden en is ondergeschikt aan de uitzonderingen en beperkingen opgenomen in de Algemene VoorwaardenvandePolis. Pagina 10 van 10

VOORWAARDEN PLAATSEN. Annuleringsbeleid:

VOORWAARDEN PLAATSEN. Annuleringsbeleid: VOORWAARDEN PLAATSEN Wij raden aan om het reserveringsformulier zorgvuldig in te vullen. Het is ook mogelijk om rechtstreeks via e-mail (info@campinglaguna.com) of telefonisch (00.34.972.45.05.53) te reserveren.

Nadere informatie

Goed voorbereid op reis.

Goed voorbereid op reis. Goed voorbereid op reis. Al vanaf 0,95 per persoon per dag Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering 100% dochter ANWB Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat op reis. Maar voordat u vertrekt,

Nadere informatie

VAKANTIE- VERZEKERING

VAKANTIE- VERZEKERING VAKANTIE- VERZEKERING ONBEZORGD OP VAKANTIE Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering van REAAL

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 60 dkv integral > algemene voorwaarden 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Dekkingen. Dekking reisverzekering

Dekkingen. Dekking reisverzekering Vaar Vakantie polis - Reis- en annuleringsverzekering speciaal voor watersportvakanties - Dekking voor gevolgschade/waarborgsom - Betrouwbare en snelle hulp door ANWB Alarmcentrale Vaar Vakantie polis

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering N.V. Univé Schade Speciaal Reglement AND-4 Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie www.reaal.nl Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering

Nadere informatie

U gaat goed voorbereid op reis!

U gaat goed voorbereid op reis! U gaat goed voorbereid op reis! Al vanaf 0,95 per persoon per dag Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering 100% dochter ANWB Unigarant Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat goed voorbereid

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht DLR 0813 / 08-2013 Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering U heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten bij de SOM. De verzekering is tot stand

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie

Onbezorgd op vakantie Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie Het hele jaar verzekerd Wanneer u van plan bent om meer dan één keer per jaar op vakantie te gaan, dan is het wel zo makkelijk als u maar één keer een verzekering

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende reisverzekering Doorlopende reisverzekering Voor iedereen die er meerdere keren per jaar op uit trekt, is de Doorlopende Vakantiereisverzekering van de Europeesche een ideale oplossing. Vakantieplezier verzekerd, het

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

U gaat goed voorbereid op reis!

U gaat goed voorbereid op reis! U gaat goed voorbereid op reis! Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering Al vanaf 0,97 per persoon per dag 100% dochter ANWB Unigarant Kortlopende Reisen Annuleringsverzekering Goed voorbereid op reis!

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering

Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering N.V. Univé Schade Speciaal Reglement ANA-4 Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Inhoud verzekeringswijzer eenmalig naar het buitenland

Inhoud verzekeringswijzer eenmalig naar het buitenland Weekendje weg naar Parijs? Weekje naar de zon in Griekenland? Drie weken rondtrekken in Afrika? Ook voor "korte" reizen en vakanties is een reisverzekering essentieel. Op deze pagina lees je hoe jezelf

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 77 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering voor Medische Zorg van DKV

Nadere informatie

Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering

Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden voor onze Kortlopende Annuleringsverzekering. 2.1 Wat bedoelen we met? Afbrekingsvergoeding:

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Relatienummer VERZEKERINGNEMER Naam Geboortedatum Adres

Nadere informatie

Reisverzekering. Met stip de beste

Reisverzekering. Met stip de beste Reisverzekering Met stip de beste Waar u ook vakantie viert, één ding is zeker: u wilt er onbezorgd van genieten. Een reis verzekering is daarbij onmisbaar. Of u nu kiest voor een reisverzekering voor

Nadere informatie

kortlopende annuleringsverzekering

kortlopende annuleringsverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden kortlopende annuleringsverzekering 2015 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op bij annulering van uw reis. Hebt

Nadere informatie

Idéaalpakket Doorlopende annulering

Idéaalpakket Doorlopende annulering Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Doorlopende annulering Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Doorlopende annulering (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Waar kunt u terecht bij schade?

Waar kunt u terecht bij schade? N.V. Univé Schade Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier versie 1 Belangrijke informatie Wij vinden het belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van uw aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier N.V. Univé Schade Speciaal Reglement AVP-07 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering

Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering Algemeen Dit formulier wordt door Brainport volmachtbedrijf uitsluitend gebruikt om te kunnen vaststellen of uw schade onder de dekking van de verzekering

Nadere informatie

Goed voorbereid op reis.

Goed voorbereid op reis. Goed voorbereid op reis. Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis. 1 2 Kortlopende Unigarant Kortlopende Reis- Annuleringsverzekering Reis- en Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering - Premiebetaling voor max. 3 personen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB-alarmcentrale - Uitstekende basisdekking incl. medische

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering Doorlopende annuleringsverzekering 2014 2015.1 2014 Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Permanente annuleringsverzekering

Permanente annuleringsverzekering V E R Z E K E R I N G S M A A T S C H A P P I J N. V. Permanente annuleringsverzekering Versie 2009.1 1 Postbus 362 3300 AJ Dordrecht T: 078-632 75 75 F: 078-632 75 76 E: info@na.nl I: www.na.nl KvK: 23078337

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie.

Altijd onbezorgd op vakantie. Altijd onbezorgd op vakantie. Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. 2 Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat

Nadere informatie

Vergelijking dekking rubriek Wonen

Vergelijking dekking rubriek Wonen Dekkingsgebied Inboedel In huis in Nederland, Buitenshuis is gedekt: - in gemeenschappelijke ruimtes (tegen alle gebeurtenissen, alleen diefstal na braak) - op het terrein (tegen alle gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Algemene Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Algemene Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden. INHOUDSOPGAVE 1 Wie zijn er verzekerd? 7 2 Waar bent u verzekerd? 7 3

Nadere informatie

Tarieven voor schadeverzekeringen voor particulieren in het buitenland

Tarieven voor schadeverzekeringen voor particulieren in het buitenland De Tarieven voor schadeverzekeringen voor particulieren in het buitenland NnL 2 Schadeverzekeringen buitenland De premies voor de verzekeringen binnen de Europese Unie worden verhoogd met de (para)fiscale

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 ONVZ vergoedt de kosten van zorg en overige diensten als hierna omschreven. Daarbij zijn de algemene regels ook van toepassing.

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Reisverzekering voor klanten van CZ

Reisverzekering voor klanten van CZ Reisverzekering voor klanten van CZ 2 De reisverzekering die naadloos aansluit op uw CZ Zorgverzekering Inhoud De reisverzekering voor klanten van CZ 4 Twee varianten 5 Waar bent u verzekerd? 5 Speciaal

Nadere informatie

Doorlopende Annuleringsverzekering Algemeen PP4111-01

Doorlopende Annuleringsverzekering Algemeen PP4111-01 Polisvoorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Algemeen PP4111-01 Wegwijzer zie pagina Algemeen 1 Annuleringsdekking PP 4110-01 4 1. Wat is verzekerd? Met de Doorlopende Annuleringsverzekering van

Nadere informatie

Student Insurance Program - SIP

Student Insurance Program - SIP Student Insurance Program - SIP Complete dekking Het SIP biedt een complete dekking voor buitenlandse studenten in Europa en voor studenten die in het buitenland stage gaan lopen. 2 Flexibele medische

Nadere informatie

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE A- DEFINITIES SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE 1) MEDISCHE AUTORITEIT Iedere persoon die, voor zover de verzekerde weet, houder is van een diploma van arts of chirurg dat geldig is in het

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

Verenigingen en verzekeringen

Verenigingen en verzekeringen Verenigingen en verzekeringen Verenigingen die nationaal of gewestelijk zijn gestructureerd / Verenigingen die los staan van een koepel Wettelijk verplichte verzekeringen / Niet wettelijk verplichte verzekeringen

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Wordt gebruik gemaakt van de Herbouwwaardemeter? O nee O ja, graag de herbouwwaardemeter bijvoegen

Wordt gebruik gemaakt van de Herbouwwaardemeter? O nee O ja, graag de herbouwwaardemeter bijvoegen Is er sprake van een nieuw gebouwde woning? O nee O ja* * Zo ja, bent u de eerste eigenaar? O nee O ja Muren O steen O hout O houtskelet O anders, nl. Dak O pannen O riet O anders, nl. Eerste verdiepingsvloer

Nadere informatie

Individuele ongevallenverzekering + gewaarborgd inkomen ziekte.

Individuele ongevallenverzekering + gewaarborgd inkomen ziekte. Individuele ongevallenverzekering + gewaarborgd inkomen ziekte. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier Doorlopende Reisverzekering Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier ICS Doorlopende Reisverzekering: Uw vakantieplezier begint hier Als u steeds opnieuw een reisverzekering

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie

Altijd onbezorgd op vakantie Altijd onbezorgd op vakantie Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Al vanaf 1,66 per persoon per maand 100% dochter ANWB Unigarant Doorlopende Reisen Annuleringsverzekering Het hele jaar door verzekerd

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

Spetter. spatter. met. z n. allen. vakantie. Tijdelijke Reisverzekering

Spetter. spatter. met. z n. allen. vakantie. Tijdelijke Reisverzekering Spetter spatter met z n allen op vakantie. Tijdelijke Reisverzekering Inhoudsopgave 5. Van zorg verzekerd 6. Compleet verzekerd 9. De dekkingen op een rij 10. Extra onderdelen meeverzekeren 11. De premies

Nadere informatie

EEN GOEDE VOORBEREIDING VOOR EEN ZORGELOZE VAKANTIE

EEN GOEDE VOORBEREIDING VOOR EEN ZORGELOZE VAKANTIE EEN ENNIA UITGAVE BOORDEVOL VAKANTIE PREVENTIETIPS EEN GOEDE VOORBEREIDING VOOR EEN ZORGELOZE VAKANTIE JULI 2017 1 ennia.com facebook: ENNIAfeelsecure mail@ennia.com Inhoud VOORWOORD 3 TIPS VOOR EEN GOEDE

Nadere informatie

doorlopende reisverzekering

doorlopende reisverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden doorlopende reisverzekering 0515 annuleringskosten Deze voorwaarden beschrijven het dekkingsonderdeel annuleringskosten van uw doorlopende reisverzekering. Deze verzekering

Nadere informatie

Vergelijking verzekeringen voor avontuurlijke reizen in het buitenland Special ISIS - Globetrotter - Lang op Reis

Vergelijking verzekeringen voor avontuurlijke reizen in het buitenland Special ISIS - Globetrotter - Lang op Reis Vergelijking verzekeringen voor avontuurlijke reizen in het buitenland Special ISIS - Globetrotter - Lang op Reis Een lange reis maken is natuurlijk een prachtige ervaring. Maar hoe zorg je dat je goed

Nadere informatie

KBC-Polis voor uw reizen

KBC-Polis voor uw reizen Eén keer of meerdere keren per jaar op vakantie? Een weekendje weg? Een city-trip naar Barcelona? Een wintersportvakantie? Of u nu een dagje weg naar het buitenland hebt gepland, een zonvakantie of een

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie.

Altijd onbezorgd op vakantie. Altijd onbezorgd op vakantie. Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis. 1 Doorlopende reis- en annuleringsverzekering U gaat er graag lekker tussenuit,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door 2WA van een compleet ingevuld inschrijfformulier via de website van 2WA. 1.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto.

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. PERSONENAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenwagen.

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie.

Altijd onbezorgd op vakantie. Altijd onbezorgd op vakantie. Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Altijd onbezorgd op vakantie De tas is ingepakt De kinderen zijn uit logeren.

Nadere informatie

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum In te vullen door Meeùs Relatienummer 03070315 Schadenummer Maatschappij Schadeaangifteformulier Reis Subag./coll.nr. Behandelaar Gegevens Verzekeringnemer Naam Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315)

Nadere informatie

Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze Annuleringsverzekering? Wat is een annuleringsverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je de reis moet annuleren. Ook als je een reis

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

Informatie over uw Doorlopende Annuleringsverzekering. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Doorlopende Annuleringsverzekering. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Doorlopende Annuleringsverzekering Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Reis- & Annuleringsverzekering

Reis- & Annuleringsverzekering Reis- & Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering? Wat is een reisverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent of als je de reis moet annuleren. De

Nadere informatie

Voorwaarden Annulering Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden Annulering Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Annuleringsverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Annulering Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Annulering 1. Wie zijn de verzekerden?...2 2. Wat is verzekerd?...2

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

vakantie zonder zorgen. Doorlopende Reisverzekering

vakantie zonder zorgen. Doorlopende Reisverzekering Op vakantie zonder Doorlopende Reisverzekering zorgen. Inhoudsopgave 5. Van zorg verzekerd 6. Compleet verzekerd 9. De dekkingen op een rij 10. Extra onderdelen meeverzekeren 12. De premies 13. Aanvraagformulier

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Gegevens Voorletters en man vrouw Adres Postcode Woon Telefoon Mobiele nummer Geboortedatum E-mail IBAN Is er recht op aftrek btw? ja nee Beroep/bedrijf annulering

Nadere informatie

Bruiloft-/Huwelijksdagverzekering

Bruiloft-/Huwelijksdagverzekering Bruiloft-/Huwelijksdagverzekering Verzekering geldig voor: 1. De voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap voor de burgerlijke stand; 2. De kerkelijke inzegening van het huwelijk; 3. De

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering

Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering Comfortpakket (m.i.v. december 2009) Budgetpakket Verzekerde periode 180 dagen 60 dagen (Uitbreiding naar 180 dagen is mogelijk) Dekkingsgebied Wereld Europa

Nadere informatie

schade-aangifteformulier Reisverzekering

schade-aangifteformulier Reisverzekering schade-aangifteformulier Reisverzekering Als u bij het invullen van dit formulier vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd Even Apeldoorn bellen op (055) 5 79 8250. Polisnummer Schadenummer Zie laatste nota

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING BVW-DAN(1210) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden, begrippenlijst en zijn een aanvulling op de Bijzondere

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

Bagage is verzekerd voor schade door: diefstal verlies beschadiging

Bagage is verzekerd voor schade door: diefstal verlies beschadiging WIE ZIJN VERZEKERD? U en de verzekerde(n) die op uw polis staan, indien 70 jaar of jonger. WANNEER GELDT UW REISVERZEKERING+? De verzekering is van kracht gedurende de op het polisblad vermelde termijn

Nadere informatie

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING Je hebt schade en je wilt deze graag vergoed krijgen. Hieronder geven wij je enkele tips hoe je dit het beste kunt doen en wat je moet doen om de schade snel te verhalen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering KBH141

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering KBH141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

kortlopende annuleringsverzekering

kortlopende annuleringsverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden kortlopende annuleringsverzekering 0416 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op bij annulering van uw reis. Hebt

Nadere informatie

Verzekeringsproducten. De Zeeuwse. Schadeaangifte. Informatie voor de klant

Verzekeringsproducten. De Zeeuwse. Schadeaangifte. Informatie voor de klant Verzekeringsproducten van De Zeeuwse Schadeaangifte Informatie voor de klant De schadeaangifte geldt voor: Aflopende Reis- en Annuleringskostenverzekering Doorlopende Reisverzekering De oplossing dichtbij

Nadere informatie

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) VIEF TRAVEL Vief Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande formules

Nadere informatie

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR Aangifteformulier reisannuleringsverzekering OPSTUREN NAAR Polisnummer KBC 97990136 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Gold (Flex) Polisnummer KBC 97990137 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Platinum (Flex) X X X

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie Al vanaf

Altijd onbezorgd op vakantie Al vanaf Altijd onbezorgd op vakantie Al vanaf 1,71 per maand! Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Altijd onbezorgd op vakantie De tas is ingepakt...

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering ANN2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Doorlopende Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Schade-aangifte Reisverzekering

Schade-aangifte Reisverzekering Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade- afhandeling. Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee.

Nadere informatie