Verkiezingen in zicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingen in zicht"

Transcriptie

1 05 tweemaandelijkse uitgave emeente! SEPTEMBER - OKTOBER Verkiezingen in zicht 1

2 Verkiezingen 2012 colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen Veld 1, 9970 KAPRIJKE tel , fax Teksten en afbeeldingen aan te leveren bij de communicatieambtenaar via Verschijningsdatum volgend infoblad: 25 oktober Deadline indienen teksten: 1 oktober Dit infoblad werd gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij papier dat bestaat uit 100 % gerecycleerde vezels. Nieuwe stemcomputers Op zondag 14 oktober 2012 trekken we met zijn allen naar de stembus om vertegenwoordigers voor de gemeenteraad en provincieraad voor de komende zes jaar te kiezen. Er zijn meerdere stembureaus op twee locaties in onze gemeente: de sporthal in Kaprijke en de sporthal in Lembeke. Het stemmen gebeurt in alle stembureaus met nieuwe stemcomputers. Hieronder vind je meer uitleg over het nieuwe stemsysteem. Digitaal Stemmen in 12 Stappen Steek de kaart in de stemcomputer in de richting van de pijl tot aan de streep Volg de instructies op het scherm Breng uw stem uit Kijk uw stembiljet na Voor u het stemhokje verlaat, vouwt u uw biljet dubbel met de gedrukte tekst naar binnen Geef de kaart terug aan een lid van het stembureau 4 Bevestigen Bevestig uw stem 10 Ga naar de stembus en scan uw stembiljet 5 Neem de kaart terug 11 Vouw uw stembiljet opnieuw en geef het aan de bijzitter aan de stembus 6 Neem uw stembiljet 12 De bijzitter stopt uw toegevouwen stembiljet in de stembus 2

3 Geïnteresseerden kunnen het systeem al vanaf 1 september 2012 uittesten: in het Administratief Centrum, Veld 1 in Kaprijke, elke werkdag tussen en uur, op zaterdag van tot uur. in het dienstencentrum in Lembeke, Lembeke-Dorp 43 in Lembeke, elke woensdag tussen en uur en tussen en uur. bij de sportdienst in de gemeentelijke sporthal, Heihoekse Kerkwegel 11 in Lembeke, elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van tot uur. Je kunt het systeem ook uittesten op zaterdag 13 oktober 2012 van tot uur in de stembureaus zelf: sporthal Berkakker, Alfred De Taeyestraat 40 B in Kaprijke gemeentelijke sporthal, Heihoekse Kerkwegel 11 in Lembeke Stemmen bij volmacht Je bent wettig afwezig en je wil een volmacht geven? Dat kan als je: 1.wegens ziekte of invaliditeit niet ter plaatse geraakt. Een medisch attest is hiervoor vereist. 2.om beroepsredenen niet kunt stemmen. Dit moet gestaafd worden met een werkgeversattest. 3.schipper, marktkramer of kermisreiziger bent. Dit moet blijken uit een attest, voorzien als bijlage bij het volmachtformulier en in te vullen door de aanvrager en de burgemeester. Je kunt daarvoor terecht bij de dienst burgerzaken. 4.van je vrijheid beroofd bent. De directie van de instelling waar je verblijft, levert een attest af. 5.omwille van je geloofsovertuiging niet gaat stemmen. Dit moet blijken uit een verklaring van de religieuze overheid. 6.wegens studieredenen niet kunt gaan stemmen. Hier moet de schooldirectie een bewijsschrift afleveren. 7.wegens tijdelijk verblijf in het buitenland om toeristische redenen. Dit moet blijken uit een attest, voorzien als bijlage bij het volmachtformulier en in te vullen door de aanvrager en de burgemeester. Je kunt daarvoor terecht bij de dienst burgerzaken en dit ten laatste op zaterdag 13 oktober Je dient het bewijs mee te brengen dat je op 14 oktober 2012 in het buitenland verblijft. Bij gebrek aan bewijzen kan je ook een verklaring op eer ondertekenen. Je houdt dan best een bewijs bij dat je effectief op zondag 14 oktober 2012 in het buitenland verbleef. Elke andere kiezer kan als gemachtigde aangewezen worden. Iedere gemachtigde kan slechts éénmaal bij volmacht stemmen. Volmachtformulieren zijn gratis verkrijgbaar: bij de dienst burgerzaken in Kaprijke: elke werkdag van tot uur en op zaterdag van tot uur. in het dienstencentrum in Lembeke: op woensdag van tot uur en van tot uur. via het e-loket op Doorklikken naar loket bevolking, verkiezingen. > kiezer > formulieren. op doorklikken in de linkerkolom op verkiezingen, vervolgens op onderrichtingen en formulieren en dan op formulieren van volmacht. Je bent wettig afwezig en je wil geen volmacht geven? Je dient de hierboven vermelde attesten vóór de verkiezingen af te geven in het Administratief Centrum in Kaprijke of in het dienstencentrum in Lembeke of je kunt ze op de dag van de verkiezingen meegeven aan iemand die in hetzelfde bureau als jezelf moet stemmen. Meer informatie? Dienst burgerzaken, tel , Voor alle andere vragen, een overzicht van de kandidaten en de resultaten kun je terecht op de officiële site van de Vlaamse overheid, of het gratis nummer van de Vlaamse overheid

4 Overzichtbeslissingen Ontmoetingscentrum Kaprijke De gemeenteraad keurde in juni het ontwerp voor het ontmoetingscentrum in Kaprijke goed na bespreking van de adviezen van de jeugdraad, de sportraad en de seniorenraad. Bepaalde elementen uit die adviezen bleken nuttig en werden verwerkt in het ontwerp. Overleg met de plaatselijke voetbalclub, de schuttersvereniging en de speelpleinwerking leverde ook nog enkele kleine wijzigingen op. Het ontwerp schept een eigentijds kader voor inwoners, bezoekers en verenigingen om elkaar te ontmoeten. Het ontmoetingscentrum zal uitgerust zijn met onder meer: - Een polyvalente zaal van meer dan 200 m² die met behulp van een mobiele wand vlot opgedeeld kan worden in twee aparte ruimtes. De polyvalente zaal biedt plaats voor ongeveer 250 à 300 zittende bezoekers. - Een cafetaria van meer dan 100 m² - Een foyer - Een vergaderruimte - Een modern ingerichte keuken - Vier kleedkamers met doucheruimte, een sanitair gedeelte en een kleedkamer voor de scheidsrechters - Twee bergruimtes Er komen ook twee vrijstaande paviljoenen: één voor de boogschutters en de speelpleinwerking en één voor FC Kaprijke-Bentille. In dat paviljoen zal ook de bediening van de buitenverlichting geplaatst worden. De bouwwerken zullen starten in de loop van De kostprijs van de nieuwbouw en de paviljoenen, zonder de omgevingswerken, wordt geraamd op ongeveer euro. Toegang via Molenstraat Het gemeentebestuur heeft de woning in de Molenstraat 28 aangekocht om daar de toegang tot het ontmoetingscentrum te realiseren. De toegang langs de Voorstraat is namelijk niet breed genoeg. De kostprijs van de woning bedraagt euro. Meer informatie? 4

5 Dorpskernvernieuwing Kaprijke De gemeenteraad keurde in juni het aanbestedingsdossier voor de eerste fase van de dorpskernvernieuwing van Kaprijke goed. Meer concreet gaat het om de volgende werken: opbreken van verhardingen en rioleringen aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen van straatkolk- en huisaansluitingen het leveren en plaatsen van nieuwe lijnvormige elementen in natuursteen en in beton het hergebruiken van opgebroken boordstenen in natuursteen het aanleggen van verhardingen op een steenslagfundering het aanleggen van gebakken straatstenen en gezaagde kasseien op een steenslagfundering het uitvoeren van groenaanleg met een standplaatsverbeteringssysteem voor toekomstige nieuwe bomen De werken starten in het voorjaar van 2013 en zullen in totaal 150 werkdagen in beslag nemen, opgesplitst in 3 fasen: werken in de noordelijke tak en in de Vrouwstraat: 60 werkdagen werken in de oostelijke tak: 60 werkdagen werken in de zuidelijke tak, de zgn. Veldstraat : 30 werkdagen Het gemeentebestuur streeft naar een minimale hinder voor handelaars en aangelanden. De kostprijs van de hierboven beschreven werken wordt geschat op euro exclusief btw. Meer informatie? < wonen en werken < openbare werken 5

6 Overzichtbeslissingen Ruimtelijke organisatie dorpskern Lembeke ter inzage De gemeenteraad heeft het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Lembeke Dorp voorlopig vastgesteld. Dit document bevat de ruimtelijke organisatie (bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften voor de verschillende zones) van de omgeving van de Gentstraat, Lembeke-Dorp, Aveschoot, Heihoekse Kerkwegel, Kerkakkerstraat en Sportstraat. Het RUP zorgt eigenlijk voor een update van een eerder goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg. De pastorie en pastorietuin krijgen na enkele jaren leegstand een nieuwe invulling, namelijk ruimte voor kantoren en diensten in een park. De woning op Lembeke-Dorp 39 (huis Van Bouchaute), gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht, is bestemd voor een publiek/private of dienstverleningsfunctie. De zone voor openbaar nut van het rusthuis Sint-Jozef en het nieuwe woonzorgcentrum wordt bevestigd. Nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk op voorwaarde dat de link met het woonzorgcentrum behouden blijft. De bestemming van de gemeentelijke sportterreinen blijft behouden maar wordt verfijnd in functie van de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Zo kan er bijvoorbeeld bijgebouwd worden in functie van dagrecreatie en sport. Rond de terreinen blijft een ruime groenzone als buffer voorzien. Het gemeentebestuur organiseert van 25 juli tot 23 september 2012 een openbaar onderzoek. Geïnteresseerden kunnen de documenten elke werkdag van tot uur komen inkijken in het Administratief Centrum of via < diensten < ruimtelijke ordening en stedenbouw. Indien iemand opmerkingen of bezwaren heeft, dienen die uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegestuurd te worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) Kaprijke, Veld 1, 9970 Kaprijke per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs. De GECORO zal de adviezen en de opmerkingen onderzoeken en een gemotiveerd advies bezorgen aan de gemeenteraad. Meer informatie? Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw, tel , 6

7 Rekening 2011 opgemaakt Het gemeentebestuur maakt elk jaar een budget op. Dat is een inschatting van de inkomsten en de uitgaven voor het jaar erop. Na afloop van dat jaar maakt de financieel beheerder de dienstjaarrekening op van alle effectief ontvangen inkomsten en de effectief gemaakte kosten. De gemeenteraad stelde in juni de dienstjaarrekening van 2011 vast. We belichten de belangrijkste evoluties en conclusies: Investeringen Het gemeentebestuur voorziet elk jaar de nodige kredieten in het budget om investeringen te kunnen doen (aankoop en verkoop gebouwen en gronden, dorpskernvernieuwingen, aanleg wegen ). 83% van de kredieten die voor investeringsuitgaven in 2011 voorzien waren, zijn besteed. Dat is een markante stijging ten opzichte van vorige jaren. Aan de ontvangstenzijde is er wel een groot verschil tussen het voorziene budget en de rekening: de ontvangsten voor de verkoop van de pastorie in Lembeke, de woning in de Voorstraat 30, de sociale last van het woonerf aan de voormalige jongensschool in Lembeke en de bijhorende verkoop van de gronden daar konden nog niet geboekt worden. Al deze ontvangsten werden verschoven naar het budget Dagelijkse werking Het resultaat van het dienstjaar 2011 voor wat betreft de dagelijkse werking bedraagt ,85 euro. Als we dit optellen bij de resultaten van de vorige jaren, komen we tot een algemeen begrotingsresultaat van ,07 euro. Het is interessant om de evolutie van de werkingskosten nader te bekijken. In 2011 opteerde het gemeentebestuur voor een nieuw systeem van budgetteren. In plaats van louter voort te bouwen op het budget van het vorige jaar, dienden de cijfers van de rekeningen van de drie voorgaande jaren als basis om per dienst een realistisch budget op te maken. OVERZICHT DAGELIJKSE WERKING Niet alleen sluiten de rekeningcijfers daardoor beter aan bij het budget, ook de werkelijke uitgaven zijn gedaald. Het opzet van de oefening is dus zeker geslaagd te noemen. OCMW-toelage en personeelskosten Tot de hoogste uitgaven behoren onder meer de OCMW-toelage ( euro) en de personeelskosten ( euro) en de toelage voor de politiezone ( euro). budget rekening aanwending , ,00 95 % , ,02 89 % , ,02 91 % , ,98 84 % Gemeente en OCMW bundelen de krachten Het gemeentebestuur en het OCMW willen hun bestuurskracht vergroten door een zo goed mogelijke wisselwerking op te zetten. Om dat te realiseren gaan beide besturen na op welke vlakken ze kunnen samenwerken. Zo verzorgt een voltijdse financieel beheerder momenteel het financieel beheer van het gemeentebestuur. In het OCMWbestuur is er een gewestelijk ontvanger aangesteld. Zowel het gemeentebestuur als het OCMW-bestuur beslisten om op 1 januari 2013 in te stappen in de nieuwe beleids- en beheerscyclus. Dit is een nieuwe vorm van besturen. Hierdoor biedt de kans zich aan om de financiële dienst van het OCMW-bestuur te integreren in die van het gemeentebestuur, waarbij de gemeentelijke ontvanger de taken van de gewestelijke ontvanger in verband met het OCMW zal overnemen. Om deze toekomstige ééngemaakte financiële dienst optimaal te organiseren is een nieuwe functie van voltijds contractueel boekhouder (niveau B1-B3) voorzien in de personeelsformatie (zie Uit de personeelsdienst voor de vacature). Het gemeentebestuur en het OCMW onderzoeken verder op welke vlakken ze in de toekomst nog meer kunnen samenwerken. 7

8 Uit de personeelsdienst Het gemeentebestuur is op zoek naar drie nieuwe medewerkers: COMMUNICATIEAMBTENAAR Profiel Als lid van het managementteam geef je uitvoering aan beleidsdoelstellingen en ondersteun je de coördinatie van de verschillende beleidsdomeinen. Als communicatieambtenaar zet je het communicatiebeleid op en volgt het op met het doel een integraal communicatiebeleid te bevorderen. Je ontwikkelt het kwaliteitsbeleid en het procesmatig werken, voert ze in en volgt ze op met het doel de efficiëntie, de kwaliteit en de transparantie in de organisatie te verhogen. Je draagt bij tot een correcte toepassing van de wet op de openbaarheid van bestuur. Je staat in voor het beheer en het opvolgen van klachten en je optimaliseert het klachtenmanagement. Je implementeert de gemeentelijke huisstijl. Je dirigeert het opzetten en in stand houden van verschillende communicatiekanalen zoals gemeentelijke adviesraden, gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website Je ontwikkelt en implementeert dynamisch het digitaal loket, het intranet, het extranet Je zet je loyaal in, je denkt teamgericht en je komt klantvriendelijk over. Ons aanbod Een voltijdse betrekking in statutair verband na een proefperiode van één jaar. 8 Een voltijds communicatieambtenaar (B1-B3) wordt bezoldigd met een jaarlijks brutoloon van minimum ,37 euro en maximum ,62 euro aangevuld met extralegale voordelen. Er wordt een werfreserve aangelegd voor 3 jaar. Interesse? Ben jij de geknipte persoon om ons communicatiebeleid verder te ontwikkelen? Post vóór zondag 2 september 2012 je sollicitatiebrief met je motivatie, je cv, een kopie van je bachelordiploma of gelijkwaardig diploma (uitgezonderd jongeren die binnenkort afstuderen) en een uittreksel uit het strafregister (model 1, maximum drie maanden oud) naar het college van burgemeester en schepenen, Veld 1, 9970 Kaprijke. BOEKHOUDER Profiel Als boekhouder sta je mee in voor het beheer, het toezicht en de controle, de planning en het advies op het vlak van financiën van het gemeentebestuur en het OCMW. Je verzorgt mee de opmaak en de opvolging van het budget en de meerjarenplanning. Je staat mee in voor een correct debiteuren- en crediteurenbeheer. Je bereidt financiële dossiers voor de verschillende bestuursorganen nauwgezet voor. Je legt mee de correcte juridische basis voor het invorderen van retributies en belastingen. Je voorziet de diensten van de nodige kennis met betrekking tot relevante wetgeving en regelgeving. Je neemt graag initiatief, weet zelf goed je taken te plannen en bent bereid om continu bij te leren. Ons aanbod Een voltijdse betrekking in contractueel verband. Een voltijds boekhouder (B1- B3) wordt bezoldigd met een jaarlijks brutoloon van minimum ,37 euro en maximum ,62 euro aangevuld met extralegale voordelen. Er wordt een werfreserve aangelegd voor 3 jaar. Interesse? Ben jij de geknipte persoon om de financiële dienst mee te sturen? Post vóór zondag 16 september 2012 je sollicitatiebrief met je motivatie, je cv, een kopie van je bachelordiploma of gelijkwaardig diploma (uitgezonderd jongeren die binnenkort afstuderen) en een uittreksel uit het strafregister (model 1, maximum drie maanden oud) naar het college van burgemeester en schepenen, Veld 1, 9970 Kaprijke.

9 ICT-DESKUNDIGE Het gemeentebestuur wil een deskundige ICT (Informatie- en Communicatietechnologie) aanwerven om het huidige ICT-beleid om te buigen naar een integraal ICT-beleid op alle niveaus van de gemeentelijke werking. Functiebeschrijving en -profiel Je concipieert en werkt de strategische en operationele doelstellingen met betrekking tot ICT uit. Deze doelstellingen toets je aan de missie en visie van de organisatie en stuur je zo nodig bij. Je formuleert adviezen over telefonietoepassingen en hard- en sofwaretoepassingen in de gehele gemeentelijke werking. Je beheert het centrale informaticasysteem van de gemeente. Je onderhoudt of laat de soft- en hardware onderhouden. Je levert een inhoudelijke bijdrage tot het definiëren van het lastenboek en je volgt de uitbestede werken op. Je staat de (hoofd-)gebruikers op hard- en softwaregebied bij. Je bent in staat om specifieke, duidelijk afgebakende en dienstoverschrijdende projecten te begeleiden. Je blijft attent voor het documenteren en uittekenen van de ICT-processen in de gemeentelijke organisatie. Je zet je loyaal in, je denkt teamgericht en je komt klantvriendelijk over. Ons aanbod Een uitdagende en gevarieerde functie in een zelfstandige context met ontwikkelingsmogelijkheden. Het betreft een deeltijdse (19/38) tewerkstelling in contractueel verband voor onbepaalde duur na een proefperiode. Een voltijds deskundige ICT (B1-B3) wordt bezoldigd met een jaarlijks brutoloon van minimum ,80 euro en maximum ,90 euro, aangevuld met extralegale voordelen. Er wordt een werfreserve aangelegd van 2 jaar. Interesse? Ben jij de deskundige persoon om het ICT-gebeuren in goede banen te leiden? Post je sollicitatiebrief met je motivatie je cv, een kopie van je bachelordiploma of gelijkwaardig diploma en een uittreksel uit het strafregister (model 1, maximum drie maanden oud) naar het college van burgemeester en schepenen, Veld 1, 9970 Kaprijke. Meer informatie? < diensten < personeelsdienst Afdelingshoofd leven en genieten Koen Van de Wiele startte op 1 augustus 2012 als afdelingshoofd leven en genieten. Zijn opdracht is tweeledig. Enerzijds staat hij aan het hoofd van de persoonsen vrijetijdsgebonden diensten zoals de jeugddienst, sportdienst, toerisme, kinderopvang, bibliotheek en burgerzaken. In die rol coördineert hij het vrijetijdsbeleid en zorgt hij er voor dat de specifieke strategische en operationele doelstellingen van de verschillende diensten goed op elkaar afgestemd zijn. Anderzijds neemt Koen ook het beleidsdomein cultuur voor zijn rekening. In nauwe samenwerking met de cultuurraad, externe partners en de andere vrijetijdsdiensten zal hij het culturele leven in Kaprijke in belangrijke mate mee vorm geven. Het afdelingshoofd leven en genieten is bereikbaar via tel of 9

10 Uit het OCMW WZC De Boomgaard KERKAKKERSTRAAT LEMBEKE OPENDEURDAG ZONDAG 9 SEPTEMBER 2012 VANAF 13U30 Verfrissende dranken Lekkere pannenkoeken Heerlijke ijscoupes Tombola t.v.v. onze bewoners IEDEREEN WELKOM! RONDLEIDINGEN IN HET WOONZORGCENTRUM OM 14U30-15U30-16U30 10 Verantwoordelijke uitgever: OCMW Voorzitter Marnix Seels

11 Uit de afdeling wonen en werken Statistieken milieupark Gas en elektriciteit: durf vergelijken! Inwoners van Kaprijke kunnen sinds 1 januari 2012 met de meeste afvalsoorten terecht op het milieupark in de Sint-Jansstraat in Bentille. Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met het gemeentebestuur van Sint-Laureins. Om de werking permanent te evalueren, houdt het gemeentebestuur onder meer statistieken bij van het aantal gebruikers, de hoeveelheid ingezameld afval per afvalsoort Enkele conclusies uit de eerste jaarhelft van 2012: Ongeveer 1/3 van het aantal bezoekers is afkomstig uit Kaprijke, 2/3 van de bezoekers uit Sint-Laureins. In totaal werden meer dan bezoeken geregistreerd. Zaterdag 16 juni 2012 was een topdag: er werden maar liefst 216 bezoeken geregistreerd. Het is niet steeds eenvoudig om de beste energieleverancier of de meest voordelige tariefformule te kiezen. Daarom verleent het gemeentebestuur zijn medewerking aan de campagne Gas Elektriciteit: durf vergelijken!. Weet je niet goed hoe je het aanbod van de verschillende leveranciers kunt vergelijken? Hoe je naar een andere leverancier of naar een andere tariefformule kan overstappen? Ben je bang voor verandering of mogelijke problemen? Of heb je geen toegang tot de vergelijkingstools (bv. via internet)? Dan is deze campagne zeker iets voor jou! Kom op woensdag 19 of woensdag 26 september 2012 tussen en uur naar het zitmoment van Woonwijzer Meetjesland in het Administratief Centrum! Ook voor andere woon- en energievragen wordt je gratis verder geholpen tijdens dit wekelijks zitmoment. Breng zeker je laatste eindafrekening van gas en elektriciteit mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. Meer informatie? Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16a, 9900 Eeklo, tel , Waterleiding Aveschoot aan vervanging toe Alle informatie over het milieupark vind je op < wonen en werken < milieupark. Binnenkort start een aannemer met de heraanleg van het fietspad en het voetpad langs Aveschoot (gedeelte tussen Lembeke-Dorp en de Kasteeldreef). Het gemeentebestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om ineens ook de verouderde waterleiding uit vezelcement die er nu ligt, te vervangen door een leiding in kunststof. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) bezorgde het gemeentebestuur de plannen voor de uitvoering van deze werken en een raming van de kostprijs: ,20 euro. De kosten zijn ten laste van de VMW. Ook Eandis zal van de gelegenheid gebruik maken om de elektriciteitsleidingen te vernieuwen. 11

12 Uit de afdeling wonen en werken Een blik op de technische dienst Plaatsen dug-outs naast het A-terrein op het sportcentrum in Kaprijke Onderhoud van het groen op het openbaar domein Operationeel maken van de nieuwe stemcomputers 12

13 Uit de afdeling leven en genieten Nero in bibliotheek Kaprijke De bibliotheek van Kaprijke ontvangt in het kader van haar 20-jarig bestaan, van zondag 9 tot maandag 17 september 2012 de tentoonstelling Nero Verzameld van vzw Curieus. Nero is een bekende stripfiguur die constant ludieke toespelingen maakt naar de Belgische politiek, geschiedenis en maatschappelijke veranderingen. Verschillende generaties lezers genoten van deze prachtige stripreeks en velen zijn tot op de dag van vandaag nog steeds fan. Nero Verzameld is een tentoonstelling die jong en oud kan bekoren. Het is een ode aan de stripheld Nero en zijn tekenaars Marc Sleen en Dirk Stallaert. De tentoonstelling wordt officieel geopend met een lezing van stripjournalist Geert De Weyer Nou moe, duizend Smurfen en granaten. Deze lezing is gratis en start op zondag 9 september 2012 om uur in de bibliotheek van Kaprijke. Na de lezing maakt het gemeentebestuur de winnaars van de grote Nero-zomerwedstrijd bekend. Aperitieflezing Anna-Belle De bibliotheek van Kaprijke organiseert op zondag 16 september 2012 om uur een aperitieflezing met het artistieke trio Anna-Belle. Anna-Belle is een jong gezelschap, gegroeid uit de muzikale vriendschap van celliste Ann Van Hecke en pianiste Lies Colman, verrijkt met de expressieve kracht van woordkunstenares Isabel Voets. Als een organische drie-eenheid brengen ze unieke vertellingen van klassieke meesterwerken uit de muziek en de literatuur. Op 16 september 2012 vertolken ze in de spiegeltent op de Speculoosfeesten De dame met de camelia s van Alexandre Dumas fils met muziek van o.a. Saint-Saëns, Ravel en Boulanger. Deze aangrijpende en deels waargebeurde roman wordt wel eens de moeder van alle liefdeshistories genoemd. Plaats van afspraak is de Lotus-spiegeltent aan de kerk in Lembeke. De beheerraad van de bibliotheek biedt de aanwezigen nadien een natje en een droogje aan. Deelname aan de lezing is gratis maar inschrijven op voorhand is noodzakelijk en kan tot en met 4 september 2012 via of tel Boekenverkoop op Speculoosfeesten De bibliotheek organiseert op zondag 16 september 2012 een grote boekenverkoop. Je kunt tussen en uur terecht op de speelplaats van de lagere school in Lembeke om te snuffelen tussen de honderden boeken en tijdschriften, video s en cd-roms. Een boek kost je amper 0,50 euro, een volledige jaargang van een tijdschrift 1 euro en video s en cdroms slechts 0,20 euro. De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van grootletterboeken. Dit zijn leesboeken met gewone verhalen maar met uitvergrote letters voor slechtzienden. COMEET digitaliseert gratis je oude foto s of dia s Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET) startte een tijd geleden met een erfgoedbank met foto s en andere beelden van bijzondere gebeurtenissen in het Meetjesland. Medewerkers van COMEET helpen je op woensdag 24 en zaterdag 27 oktober 2012 tijdens de openingsuren van de bib om gratis jouw oude foto s of dia s van bijzondere gebeurtenissen te digitaliseren. Op die manier gaat interessante historische informatie over het Meetjesland niet verloren. In ruil voor je foto s ontvang je een geschenk. Zie ook 13

14 Bibliotheekflash Wie wordt de Bibste van het land? De bibliotheek verzamelde in 2011 via de campagne Dankzij de Bib heel wat getuigenissen van bibliotheekgebruikers over wat zij appreciëren aan de bib, waar ze de bib dankbaar voor zijn Dat vormde een goed beeld van de huidige werking van de bib en hoe mensen die ervaren. Tijdens de Bibliotheekweek 2012 (20 tot 28 oktober 2012) slaan we de brug naar de toekomst. Bibliotheekweek 2012 wordt een dromencampagne. De motor van het dromen vangen is de online ideeënbox Mensen met wensen en dromen vullen daar hun tips en ideeën voor hun lokale bib in. Leuk is dat dromers kunnen zien waar men elders over droomt. Verwenweekend Iedereen die de bibliotheek bezoekt op zaterdag 20 of zondag 21 oktober 2012 ontvangt een origineel geschenk ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de bibliotheek. Doe mee aan de Grote Thuisbak De bibliotheek en de seniorenraad organiseren op zaterdag 17 november 2012 De Grote Thuisbak tijdens de Week van de Smaak. Ze zien het echt groots en rekenen op alle inwoners om hun steentje, of beter, hun gebakje bij te dragen om ervoor te zorgen dat Kaprijke De Grote Thuisbak wint. Tom Van Loock, één van de peters van de Week van de Smaak 2012, gaat de uitdaging aan om Vlaanderen de bakmicrobe over te brengen. Op zijn beurt daagt hij verenigingen, vriendenclubs, (groot)ouders en (klein)kinderen, juffen en meesters uit om op zaterdag 17 november 2012 thuis zoveel mogelijk gebak te maken. Ga aan de slag met ingrediënten of recepten die typisch zijn voor onze streek, familierecepten of eigen creaties en bak zoveel mogelijk. Een gerechtsdeurwaarder weegt aan het einde van de dag alle taarten, koekjes, cakes en gebak. Na het wegen wordt het gebak opgediend tijdens een groot dorpsfeest. De stad of gemeente die De Grote Thuisbak wint, krijgt niet alleen de titel, maar ook een bakreceptenboekje met de verschillende recepten van de deelnemers en een baksessie met De Vrienden van de Smaak. Wie zoeken we? Enthousiaste thuisbakkers Hoe deelnemen? Schrijf je vóór 1 november 2012 in bij de bibliotheek of de seniorenconsulente en bezorg hen je recept. De eerste 50 ingeschrevenen krijgen een mooie bakschort om goed van start te gaan. Om het extra speciaal te maken, vragen we dat je een sprookjesachtige toets geeft aan je gebak! Wat we daarmee bedoelen kan je nalezen in het wedstrijdreglement dat je meekrijgt op het moment van je inschrijving. Degene die het lekkerste en meest sprookjesachtige gebak maakt, krijgt een heel jaar lang elke week een pakje speculoos van onze eigen Lotus bakkerij! Meer informatie? Bibliotheek Kaprijke, Plein 24, 9970 Kaprijke, tel , of bij seniorenconsulente Griet Martens, ocmwkaprijke.be, tel Taartenliefhebber? Kijk en proef op 22 november 2012 Bakker Marc demonstreert op donderdag 22 november 2012 hoe je een rolbiscuit, een truffelgebak en een taart met vers fruit maakt en afwerkt. Hij toont je onder meer hoe je de biscuit maakt, zelf chocoladeschilfers trekt Alles wordt ter plaatse bereid en de deelnemers kunnen nadien uiteraard uitgebreid proeven! Deelnemen kost 5 euro. Mis deze lekkere kans niet en schrijf je snel in, want het aantal plaatsen is beperkt! Meer informatie? Bibliotheek Kaprijke, tel , 14

15 Uit de jeugddienst Skatefest Eeklo De stad Eeklo, het provinciebestuur, E-skate en alle jeugddiensten uit het Meetjesland slaan de handen in elkaar voor een groots evenement voor zowel beginnende als ervaren skaters. Skatefest is volledig gratis en gaat door op zaterdag 8 september 2012 in de sporthal in Eeklo. Programma: uur: Initiatielessen voor beginnende skaters uur: Streetpark met topramps Verschillende dj s zorgen voor de nodige hippe muziek en er is de hele dag eten en drinken verkrijgbaar. Meer informatie? Dag van de Jeugdbeweging Noteer vrijdag 19 oktober 2012 met stip in je agenda! Dat is namelijk de Dag van de Jeugdbeweging. De leden van de KLJ Kaprijke én Lembeke, Chiro Kaprijke én Lembeke, de KAJ, de Speelpleinwerking en het jeugdhuis Straatje Zonder Einde tonen zich van hun beste kant, zijnde in hun uniform! Deze jeugdbewegingen bieden kinderen en jongeren een uniek kader om te spelen, waar ze vooral zichzelf kunnen zijn! Binnen de veilige ruimte van een groep leeftijdsgenoten leren ze zichzelf en de anderen kennen. Het gemeentebestuur vestigt bij deze gelegenheid nogmaals de aandacht op de veiligheid van jeugdlokalen. De jeugddienst organiseert daarom op vrijdag 19 oktober 2012 een tweede vormingsavond rond brandveiligheid in jeugdlokalen. De preventieadviseur van het plaatselijke brandweerkorps geeft de deelnemers bruikbare informatie rond preventie en leert hen ook enkele evacuatietechnieken aan. Deze vormingsavond gaat door in het lokaal van KLJ Lembeke, Ledestraat 1, 9971 Lembeke en start om uur. Iedereen die deze vormingsavond bijwoont in het uniform van zijn jeugdvereniging, ontvangt een kleine attentie! Meetjeslandse Trefdag Binnenste Buiten Alle Meetjeslandse jeugdleiders, jeugdraders en speelpleinanimatoren blazen op zaterdag 20 oktober 2012 verzamelen aan de jeugdlokalen in Oosteeklo voor de jaarlijkse Meetjeslandse Trefdag. Het thema van dit jaar is Binnenste Buiten. De trefdag staat helemaal in het teken van avontuurlijk en natuurlijk buitenspelen, het sjorren van speeltoestellen, grasduinen in nieuwe spelmethodieken en veel meer... Het is er zelfs mogelijk om te starten met een opleiding tot fuifsteward. De jeugdlokalen in Oosteeklo vormen het ideale decor om de avontuurlijke buitenmens in je los te laten en het thema helemaal te doorgronden. Meer informatie? Meer informatie? Jeugdconsulent, tel , 15

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

gemeente-info www.kinrooi.be

gemeente-info www.kinrooi.be JAARGANG 30 - NR 2 - APRIL 2011 gemeente-info www.kinrooi.be inhoud 2 dienstnota s 3-4 - 5 vacature 6-7 milieu 8-9 -10 ocmw nieuws 11-12 - 13-14 preventie 15 sport 16-17 VVV infodienst 18-19 - 20 in de

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2011 Sporten voor jong en oud. Sporten in Laarne natuurlijk, gaarne! Jasmine Debels Informatiebeurs voor mensen met een beperking

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD?

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD? BIJLAGE CULTUURKALENDER ene MILIEUKRANTB OCMW-INFOFLASH magazine december 2011 magazine e Magazine ene Magazine Bredene HELM NOG NIET AFGEHAALD? NU DOEN! HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival!

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival! nze EMEENTE NOVEMBER-DECEMBER 2014 JAARGANG 48 NR 06 IN DE KIJKER Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele MENSEN Anna Piers: de vrouw achter de school UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy,

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2011 Jasmine Debels Kalkense Meersen Niveaulezen in gemeenteschool De Windwijzer De bibliotheek in 2011 Een beeld voor Kalken

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

DE PANNE LEEFT 05/14 JOUW MAANDELIJKS INFOBLAD TITELTJE

DE PANNE LEEFT 05/14 JOUW MAANDELIJKS INFOBLAD TITELTJE DE PANNE LEEFT TITELTJE 1 JOUW MAANDELIJKS INFOBLAD 05/14 2 VOORWOORD VOOR WOORD Beste inwoner, BEKIJK DE EXTRA'S OP DEZE PAGINAS Heerlijk toch, hoe de paasvakantie wel zomer leek? Niet alleen de zon,

Nadere informatie

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK Investeren in verfraaiing openbaar domein p 9 De grote werken p 19 Dommelslag heropent op 18 februari Gemeentelijk informatieblad van Overpelt I februari

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang NZE EMEENTE JULI-AUGUSTUS 2014 JAARGANG 48 NR 04 IN DE KIJKER De Groote Oorlog in Beveren MENSEN André Van Bockland, marktkramer in hart en nieren UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieblad

Gemeentelijk informatieblad 3-maandelijks tijdschrift oktober 2012 nr.3 www.dehaan.be Gemeentelijk informatieblad De Haan-Centrum Wenduine Harendijke Vosseslag Klemskerke Vlissegem scotch & soda b. shirt charlie bobux 717 gaastra

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie