Verkiezingen in zicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingen in zicht"

Transcriptie

1 05 tweemaandelijkse uitgave emeente! SEPTEMBER - OKTOBER Verkiezingen in zicht 1

2 Verkiezingen 2012 colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen Veld 1, 9970 KAPRIJKE tel , fax Teksten en afbeeldingen aan te leveren bij de communicatieambtenaar via Verschijningsdatum volgend infoblad: 25 oktober Deadline indienen teksten: 1 oktober Dit infoblad werd gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij papier dat bestaat uit 100 % gerecycleerde vezels. Nieuwe stemcomputers Op zondag 14 oktober 2012 trekken we met zijn allen naar de stembus om vertegenwoordigers voor de gemeenteraad en provincieraad voor de komende zes jaar te kiezen. Er zijn meerdere stembureaus op twee locaties in onze gemeente: de sporthal in Kaprijke en de sporthal in Lembeke. Het stemmen gebeurt in alle stembureaus met nieuwe stemcomputers. Hieronder vind je meer uitleg over het nieuwe stemsysteem. Digitaal Stemmen in 12 Stappen Steek de kaart in de stemcomputer in de richting van de pijl tot aan de streep Volg de instructies op het scherm Breng uw stem uit Kijk uw stembiljet na Voor u het stemhokje verlaat, vouwt u uw biljet dubbel met de gedrukte tekst naar binnen Geef de kaart terug aan een lid van het stembureau 4 Bevestigen Bevestig uw stem 10 Ga naar de stembus en scan uw stembiljet 5 Neem de kaart terug 11 Vouw uw stembiljet opnieuw en geef het aan de bijzitter aan de stembus 6 Neem uw stembiljet 12 De bijzitter stopt uw toegevouwen stembiljet in de stembus 2

3 Geïnteresseerden kunnen het systeem al vanaf 1 september 2012 uittesten: in het Administratief Centrum, Veld 1 in Kaprijke, elke werkdag tussen en uur, op zaterdag van tot uur. in het dienstencentrum in Lembeke, Lembeke-Dorp 43 in Lembeke, elke woensdag tussen en uur en tussen en uur. bij de sportdienst in de gemeentelijke sporthal, Heihoekse Kerkwegel 11 in Lembeke, elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van tot uur. Je kunt het systeem ook uittesten op zaterdag 13 oktober 2012 van tot uur in de stembureaus zelf: sporthal Berkakker, Alfred De Taeyestraat 40 B in Kaprijke gemeentelijke sporthal, Heihoekse Kerkwegel 11 in Lembeke Stemmen bij volmacht Je bent wettig afwezig en je wil een volmacht geven? Dat kan als je: 1.wegens ziekte of invaliditeit niet ter plaatse geraakt. Een medisch attest is hiervoor vereist. 2.om beroepsredenen niet kunt stemmen. Dit moet gestaafd worden met een werkgeversattest. 3.schipper, marktkramer of kermisreiziger bent. Dit moet blijken uit een attest, voorzien als bijlage bij het volmachtformulier en in te vullen door de aanvrager en de burgemeester. Je kunt daarvoor terecht bij de dienst burgerzaken. 4.van je vrijheid beroofd bent. De directie van de instelling waar je verblijft, levert een attest af. 5.omwille van je geloofsovertuiging niet gaat stemmen. Dit moet blijken uit een verklaring van de religieuze overheid. 6.wegens studieredenen niet kunt gaan stemmen. Hier moet de schooldirectie een bewijsschrift afleveren. 7.wegens tijdelijk verblijf in het buitenland om toeristische redenen. Dit moet blijken uit een attest, voorzien als bijlage bij het volmachtformulier en in te vullen door de aanvrager en de burgemeester. Je kunt daarvoor terecht bij de dienst burgerzaken en dit ten laatste op zaterdag 13 oktober Je dient het bewijs mee te brengen dat je op 14 oktober 2012 in het buitenland verblijft. Bij gebrek aan bewijzen kan je ook een verklaring op eer ondertekenen. Je houdt dan best een bewijs bij dat je effectief op zondag 14 oktober 2012 in het buitenland verbleef. Elke andere kiezer kan als gemachtigde aangewezen worden. Iedere gemachtigde kan slechts éénmaal bij volmacht stemmen. Volmachtformulieren zijn gratis verkrijgbaar: bij de dienst burgerzaken in Kaprijke: elke werkdag van tot uur en op zaterdag van tot uur. in het dienstencentrum in Lembeke: op woensdag van tot uur en van tot uur. via het e-loket op Doorklikken naar loket bevolking, verkiezingen. > kiezer > formulieren. op doorklikken in de linkerkolom op verkiezingen, vervolgens op onderrichtingen en formulieren en dan op formulieren van volmacht. Je bent wettig afwezig en je wil geen volmacht geven? Je dient de hierboven vermelde attesten vóór de verkiezingen af te geven in het Administratief Centrum in Kaprijke of in het dienstencentrum in Lembeke of je kunt ze op de dag van de verkiezingen meegeven aan iemand die in hetzelfde bureau als jezelf moet stemmen. Meer informatie? Dienst burgerzaken, tel , Voor alle andere vragen, een overzicht van de kandidaten en de resultaten kun je terecht op de officiële site van de Vlaamse overheid, of het gratis nummer van de Vlaamse overheid

4 Overzichtbeslissingen Ontmoetingscentrum Kaprijke De gemeenteraad keurde in juni het ontwerp voor het ontmoetingscentrum in Kaprijke goed na bespreking van de adviezen van de jeugdraad, de sportraad en de seniorenraad. Bepaalde elementen uit die adviezen bleken nuttig en werden verwerkt in het ontwerp. Overleg met de plaatselijke voetbalclub, de schuttersvereniging en de speelpleinwerking leverde ook nog enkele kleine wijzigingen op. Het ontwerp schept een eigentijds kader voor inwoners, bezoekers en verenigingen om elkaar te ontmoeten. Het ontmoetingscentrum zal uitgerust zijn met onder meer: - Een polyvalente zaal van meer dan 200 m² die met behulp van een mobiele wand vlot opgedeeld kan worden in twee aparte ruimtes. De polyvalente zaal biedt plaats voor ongeveer 250 à 300 zittende bezoekers. - Een cafetaria van meer dan 100 m² - Een foyer - Een vergaderruimte - Een modern ingerichte keuken - Vier kleedkamers met doucheruimte, een sanitair gedeelte en een kleedkamer voor de scheidsrechters - Twee bergruimtes Er komen ook twee vrijstaande paviljoenen: één voor de boogschutters en de speelpleinwerking en één voor FC Kaprijke-Bentille. In dat paviljoen zal ook de bediening van de buitenverlichting geplaatst worden. De bouwwerken zullen starten in de loop van De kostprijs van de nieuwbouw en de paviljoenen, zonder de omgevingswerken, wordt geraamd op ongeveer euro. Toegang via Molenstraat Het gemeentebestuur heeft de woning in de Molenstraat 28 aangekocht om daar de toegang tot het ontmoetingscentrum te realiseren. De toegang langs de Voorstraat is namelijk niet breed genoeg. De kostprijs van de woning bedraagt euro. Meer informatie? 4

5 Dorpskernvernieuwing Kaprijke De gemeenteraad keurde in juni het aanbestedingsdossier voor de eerste fase van de dorpskernvernieuwing van Kaprijke goed. Meer concreet gaat het om de volgende werken: opbreken van verhardingen en rioleringen aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen van straatkolk- en huisaansluitingen het leveren en plaatsen van nieuwe lijnvormige elementen in natuursteen en in beton het hergebruiken van opgebroken boordstenen in natuursteen het aanleggen van verhardingen op een steenslagfundering het aanleggen van gebakken straatstenen en gezaagde kasseien op een steenslagfundering het uitvoeren van groenaanleg met een standplaatsverbeteringssysteem voor toekomstige nieuwe bomen De werken starten in het voorjaar van 2013 en zullen in totaal 150 werkdagen in beslag nemen, opgesplitst in 3 fasen: werken in de noordelijke tak en in de Vrouwstraat: 60 werkdagen werken in de oostelijke tak: 60 werkdagen werken in de zuidelijke tak, de zgn. Veldstraat : 30 werkdagen Het gemeentebestuur streeft naar een minimale hinder voor handelaars en aangelanden. De kostprijs van de hierboven beschreven werken wordt geschat op euro exclusief btw. Meer informatie? < wonen en werken < openbare werken 5

6 Overzichtbeslissingen Ruimtelijke organisatie dorpskern Lembeke ter inzage De gemeenteraad heeft het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Lembeke Dorp voorlopig vastgesteld. Dit document bevat de ruimtelijke organisatie (bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften voor de verschillende zones) van de omgeving van de Gentstraat, Lembeke-Dorp, Aveschoot, Heihoekse Kerkwegel, Kerkakkerstraat en Sportstraat. Het RUP zorgt eigenlijk voor een update van een eerder goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg. De pastorie en pastorietuin krijgen na enkele jaren leegstand een nieuwe invulling, namelijk ruimte voor kantoren en diensten in een park. De woning op Lembeke-Dorp 39 (huis Van Bouchaute), gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht, is bestemd voor een publiek/private of dienstverleningsfunctie. De zone voor openbaar nut van het rusthuis Sint-Jozef en het nieuwe woonzorgcentrum wordt bevestigd. Nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk op voorwaarde dat de link met het woonzorgcentrum behouden blijft. De bestemming van de gemeentelijke sportterreinen blijft behouden maar wordt verfijnd in functie van de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Zo kan er bijvoorbeeld bijgebouwd worden in functie van dagrecreatie en sport. Rond de terreinen blijft een ruime groenzone als buffer voorzien. Het gemeentebestuur organiseert van 25 juli tot 23 september 2012 een openbaar onderzoek. Geïnteresseerden kunnen de documenten elke werkdag van tot uur komen inkijken in het Administratief Centrum of via < diensten < ruimtelijke ordening en stedenbouw. Indien iemand opmerkingen of bezwaren heeft, dienen die uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegestuurd te worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) Kaprijke, Veld 1, 9970 Kaprijke per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs. De GECORO zal de adviezen en de opmerkingen onderzoeken en een gemotiveerd advies bezorgen aan de gemeenteraad. Meer informatie? Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw, tel , 6

7 Rekening 2011 opgemaakt Het gemeentebestuur maakt elk jaar een budget op. Dat is een inschatting van de inkomsten en de uitgaven voor het jaar erop. Na afloop van dat jaar maakt de financieel beheerder de dienstjaarrekening op van alle effectief ontvangen inkomsten en de effectief gemaakte kosten. De gemeenteraad stelde in juni de dienstjaarrekening van 2011 vast. We belichten de belangrijkste evoluties en conclusies: Investeringen Het gemeentebestuur voorziet elk jaar de nodige kredieten in het budget om investeringen te kunnen doen (aankoop en verkoop gebouwen en gronden, dorpskernvernieuwingen, aanleg wegen ). 83% van de kredieten die voor investeringsuitgaven in 2011 voorzien waren, zijn besteed. Dat is een markante stijging ten opzichte van vorige jaren. Aan de ontvangstenzijde is er wel een groot verschil tussen het voorziene budget en de rekening: de ontvangsten voor de verkoop van de pastorie in Lembeke, de woning in de Voorstraat 30, de sociale last van het woonerf aan de voormalige jongensschool in Lembeke en de bijhorende verkoop van de gronden daar konden nog niet geboekt worden. Al deze ontvangsten werden verschoven naar het budget Dagelijkse werking Het resultaat van het dienstjaar 2011 voor wat betreft de dagelijkse werking bedraagt ,85 euro. Als we dit optellen bij de resultaten van de vorige jaren, komen we tot een algemeen begrotingsresultaat van ,07 euro. Het is interessant om de evolutie van de werkingskosten nader te bekijken. In 2011 opteerde het gemeentebestuur voor een nieuw systeem van budgetteren. In plaats van louter voort te bouwen op het budget van het vorige jaar, dienden de cijfers van de rekeningen van de drie voorgaande jaren als basis om per dienst een realistisch budget op te maken. OVERZICHT DAGELIJKSE WERKING Niet alleen sluiten de rekeningcijfers daardoor beter aan bij het budget, ook de werkelijke uitgaven zijn gedaald. Het opzet van de oefening is dus zeker geslaagd te noemen. OCMW-toelage en personeelskosten Tot de hoogste uitgaven behoren onder meer de OCMW-toelage ( euro) en de personeelskosten ( euro) en de toelage voor de politiezone ( euro). budget rekening aanwending , ,00 95 % , ,02 89 % , ,02 91 % , ,98 84 % Gemeente en OCMW bundelen de krachten Het gemeentebestuur en het OCMW willen hun bestuurskracht vergroten door een zo goed mogelijke wisselwerking op te zetten. Om dat te realiseren gaan beide besturen na op welke vlakken ze kunnen samenwerken. Zo verzorgt een voltijdse financieel beheerder momenteel het financieel beheer van het gemeentebestuur. In het OCMWbestuur is er een gewestelijk ontvanger aangesteld. Zowel het gemeentebestuur als het OCMW-bestuur beslisten om op 1 januari 2013 in te stappen in de nieuwe beleids- en beheerscyclus. Dit is een nieuwe vorm van besturen. Hierdoor biedt de kans zich aan om de financiële dienst van het OCMW-bestuur te integreren in die van het gemeentebestuur, waarbij de gemeentelijke ontvanger de taken van de gewestelijke ontvanger in verband met het OCMW zal overnemen. Om deze toekomstige ééngemaakte financiële dienst optimaal te organiseren is een nieuwe functie van voltijds contractueel boekhouder (niveau B1-B3) voorzien in de personeelsformatie (zie Uit de personeelsdienst voor de vacature). Het gemeentebestuur en het OCMW onderzoeken verder op welke vlakken ze in de toekomst nog meer kunnen samenwerken. 7

8 Uit de personeelsdienst Het gemeentebestuur is op zoek naar drie nieuwe medewerkers: COMMUNICATIEAMBTENAAR Profiel Als lid van het managementteam geef je uitvoering aan beleidsdoelstellingen en ondersteun je de coördinatie van de verschillende beleidsdomeinen. Als communicatieambtenaar zet je het communicatiebeleid op en volgt het op met het doel een integraal communicatiebeleid te bevorderen. Je ontwikkelt het kwaliteitsbeleid en het procesmatig werken, voert ze in en volgt ze op met het doel de efficiëntie, de kwaliteit en de transparantie in de organisatie te verhogen. Je draagt bij tot een correcte toepassing van de wet op de openbaarheid van bestuur. Je staat in voor het beheer en het opvolgen van klachten en je optimaliseert het klachtenmanagement. Je implementeert de gemeentelijke huisstijl. Je dirigeert het opzetten en in stand houden van verschillende communicatiekanalen zoals gemeentelijke adviesraden, gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website Je ontwikkelt en implementeert dynamisch het digitaal loket, het intranet, het extranet Je zet je loyaal in, je denkt teamgericht en je komt klantvriendelijk over. Ons aanbod Een voltijdse betrekking in statutair verband na een proefperiode van één jaar. 8 Een voltijds communicatieambtenaar (B1-B3) wordt bezoldigd met een jaarlijks brutoloon van minimum ,37 euro en maximum ,62 euro aangevuld met extralegale voordelen. Er wordt een werfreserve aangelegd voor 3 jaar. Interesse? Ben jij de geknipte persoon om ons communicatiebeleid verder te ontwikkelen? Post vóór zondag 2 september 2012 je sollicitatiebrief met je motivatie, je cv, een kopie van je bachelordiploma of gelijkwaardig diploma (uitgezonderd jongeren die binnenkort afstuderen) en een uittreksel uit het strafregister (model 1, maximum drie maanden oud) naar het college van burgemeester en schepenen, Veld 1, 9970 Kaprijke. BOEKHOUDER Profiel Als boekhouder sta je mee in voor het beheer, het toezicht en de controle, de planning en het advies op het vlak van financiën van het gemeentebestuur en het OCMW. Je verzorgt mee de opmaak en de opvolging van het budget en de meerjarenplanning. Je staat mee in voor een correct debiteuren- en crediteurenbeheer. Je bereidt financiële dossiers voor de verschillende bestuursorganen nauwgezet voor. Je legt mee de correcte juridische basis voor het invorderen van retributies en belastingen. Je voorziet de diensten van de nodige kennis met betrekking tot relevante wetgeving en regelgeving. Je neemt graag initiatief, weet zelf goed je taken te plannen en bent bereid om continu bij te leren. Ons aanbod Een voltijdse betrekking in contractueel verband. Een voltijds boekhouder (B1- B3) wordt bezoldigd met een jaarlijks brutoloon van minimum ,37 euro en maximum ,62 euro aangevuld met extralegale voordelen. Er wordt een werfreserve aangelegd voor 3 jaar. Interesse? Ben jij de geknipte persoon om de financiële dienst mee te sturen? Post vóór zondag 16 september 2012 je sollicitatiebrief met je motivatie, je cv, een kopie van je bachelordiploma of gelijkwaardig diploma (uitgezonderd jongeren die binnenkort afstuderen) en een uittreksel uit het strafregister (model 1, maximum drie maanden oud) naar het college van burgemeester en schepenen, Veld 1, 9970 Kaprijke.

9 ICT-DESKUNDIGE Het gemeentebestuur wil een deskundige ICT (Informatie- en Communicatietechnologie) aanwerven om het huidige ICT-beleid om te buigen naar een integraal ICT-beleid op alle niveaus van de gemeentelijke werking. Functiebeschrijving en -profiel Je concipieert en werkt de strategische en operationele doelstellingen met betrekking tot ICT uit. Deze doelstellingen toets je aan de missie en visie van de organisatie en stuur je zo nodig bij. Je formuleert adviezen over telefonietoepassingen en hard- en sofwaretoepassingen in de gehele gemeentelijke werking. Je beheert het centrale informaticasysteem van de gemeente. Je onderhoudt of laat de soft- en hardware onderhouden. Je levert een inhoudelijke bijdrage tot het definiëren van het lastenboek en je volgt de uitbestede werken op. Je staat de (hoofd-)gebruikers op hard- en softwaregebied bij. Je bent in staat om specifieke, duidelijk afgebakende en dienstoverschrijdende projecten te begeleiden. Je blijft attent voor het documenteren en uittekenen van de ICT-processen in de gemeentelijke organisatie. Je zet je loyaal in, je denkt teamgericht en je komt klantvriendelijk over. Ons aanbod Een uitdagende en gevarieerde functie in een zelfstandige context met ontwikkelingsmogelijkheden. Het betreft een deeltijdse (19/38) tewerkstelling in contractueel verband voor onbepaalde duur na een proefperiode. Een voltijds deskundige ICT (B1-B3) wordt bezoldigd met een jaarlijks brutoloon van minimum ,80 euro en maximum ,90 euro, aangevuld met extralegale voordelen. Er wordt een werfreserve aangelegd van 2 jaar. Interesse? Ben jij de deskundige persoon om het ICT-gebeuren in goede banen te leiden? Post je sollicitatiebrief met je motivatie je cv, een kopie van je bachelordiploma of gelijkwaardig diploma en een uittreksel uit het strafregister (model 1, maximum drie maanden oud) naar het college van burgemeester en schepenen, Veld 1, 9970 Kaprijke. Meer informatie? < diensten < personeelsdienst Afdelingshoofd leven en genieten Koen Van de Wiele startte op 1 augustus 2012 als afdelingshoofd leven en genieten. Zijn opdracht is tweeledig. Enerzijds staat hij aan het hoofd van de persoonsen vrijetijdsgebonden diensten zoals de jeugddienst, sportdienst, toerisme, kinderopvang, bibliotheek en burgerzaken. In die rol coördineert hij het vrijetijdsbeleid en zorgt hij er voor dat de specifieke strategische en operationele doelstellingen van de verschillende diensten goed op elkaar afgestemd zijn. Anderzijds neemt Koen ook het beleidsdomein cultuur voor zijn rekening. In nauwe samenwerking met de cultuurraad, externe partners en de andere vrijetijdsdiensten zal hij het culturele leven in Kaprijke in belangrijke mate mee vorm geven. Het afdelingshoofd leven en genieten is bereikbaar via tel of 9

10 Uit het OCMW WZC De Boomgaard KERKAKKERSTRAAT LEMBEKE OPENDEURDAG ZONDAG 9 SEPTEMBER 2012 VANAF 13U30 Verfrissende dranken Lekkere pannenkoeken Heerlijke ijscoupes Tombola t.v.v. onze bewoners IEDEREEN WELKOM! RONDLEIDINGEN IN HET WOONZORGCENTRUM OM 14U30-15U30-16U30 10 Verantwoordelijke uitgever: OCMW Voorzitter Marnix Seels

11 Uit de afdeling wonen en werken Statistieken milieupark Gas en elektriciteit: durf vergelijken! Inwoners van Kaprijke kunnen sinds 1 januari 2012 met de meeste afvalsoorten terecht op het milieupark in de Sint-Jansstraat in Bentille. Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met het gemeentebestuur van Sint-Laureins. Om de werking permanent te evalueren, houdt het gemeentebestuur onder meer statistieken bij van het aantal gebruikers, de hoeveelheid ingezameld afval per afvalsoort Enkele conclusies uit de eerste jaarhelft van 2012: Ongeveer 1/3 van het aantal bezoekers is afkomstig uit Kaprijke, 2/3 van de bezoekers uit Sint-Laureins. In totaal werden meer dan bezoeken geregistreerd. Zaterdag 16 juni 2012 was een topdag: er werden maar liefst 216 bezoeken geregistreerd. Het is niet steeds eenvoudig om de beste energieleverancier of de meest voordelige tariefformule te kiezen. Daarom verleent het gemeentebestuur zijn medewerking aan de campagne Gas Elektriciteit: durf vergelijken!. Weet je niet goed hoe je het aanbod van de verschillende leveranciers kunt vergelijken? Hoe je naar een andere leverancier of naar een andere tariefformule kan overstappen? Ben je bang voor verandering of mogelijke problemen? Of heb je geen toegang tot de vergelijkingstools (bv. via internet)? Dan is deze campagne zeker iets voor jou! Kom op woensdag 19 of woensdag 26 september 2012 tussen en uur naar het zitmoment van Woonwijzer Meetjesland in het Administratief Centrum! Ook voor andere woon- en energievragen wordt je gratis verder geholpen tijdens dit wekelijks zitmoment. Breng zeker je laatste eindafrekening van gas en elektriciteit mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. Meer informatie? Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16a, 9900 Eeklo, tel , Waterleiding Aveschoot aan vervanging toe Alle informatie over het milieupark vind je op < wonen en werken < milieupark. Binnenkort start een aannemer met de heraanleg van het fietspad en het voetpad langs Aveschoot (gedeelte tussen Lembeke-Dorp en de Kasteeldreef). Het gemeentebestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om ineens ook de verouderde waterleiding uit vezelcement die er nu ligt, te vervangen door een leiding in kunststof. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) bezorgde het gemeentebestuur de plannen voor de uitvoering van deze werken en een raming van de kostprijs: ,20 euro. De kosten zijn ten laste van de VMW. Ook Eandis zal van de gelegenheid gebruik maken om de elektriciteitsleidingen te vernieuwen. 11

12 Uit de afdeling wonen en werken Een blik op de technische dienst Plaatsen dug-outs naast het A-terrein op het sportcentrum in Kaprijke Onderhoud van het groen op het openbaar domein Operationeel maken van de nieuwe stemcomputers 12

13 Uit de afdeling leven en genieten Nero in bibliotheek Kaprijke De bibliotheek van Kaprijke ontvangt in het kader van haar 20-jarig bestaan, van zondag 9 tot maandag 17 september 2012 de tentoonstelling Nero Verzameld van vzw Curieus. Nero is een bekende stripfiguur die constant ludieke toespelingen maakt naar de Belgische politiek, geschiedenis en maatschappelijke veranderingen. Verschillende generaties lezers genoten van deze prachtige stripreeks en velen zijn tot op de dag van vandaag nog steeds fan. Nero Verzameld is een tentoonstelling die jong en oud kan bekoren. Het is een ode aan de stripheld Nero en zijn tekenaars Marc Sleen en Dirk Stallaert. De tentoonstelling wordt officieel geopend met een lezing van stripjournalist Geert De Weyer Nou moe, duizend Smurfen en granaten. Deze lezing is gratis en start op zondag 9 september 2012 om uur in de bibliotheek van Kaprijke. Na de lezing maakt het gemeentebestuur de winnaars van de grote Nero-zomerwedstrijd bekend. Aperitieflezing Anna-Belle De bibliotheek van Kaprijke organiseert op zondag 16 september 2012 om uur een aperitieflezing met het artistieke trio Anna-Belle. Anna-Belle is een jong gezelschap, gegroeid uit de muzikale vriendschap van celliste Ann Van Hecke en pianiste Lies Colman, verrijkt met de expressieve kracht van woordkunstenares Isabel Voets. Als een organische drie-eenheid brengen ze unieke vertellingen van klassieke meesterwerken uit de muziek en de literatuur. Op 16 september 2012 vertolken ze in de spiegeltent op de Speculoosfeesten De dame met de camelia s van Alexandre Dumas fils met muziek van o.a. Saint-Saëns, Ravel en Boulanger. Deze aangrijpende en deels waargebeurde roman wordt wel eens de moeder van alle liefdeshistories genoemd. Plaats van afspraak is de Lotus-spiegeltent aan de kerk in Lembeke. De beheerraad van de bibliotheek biedt de aanwezigen nadien een natje en een droogje aan. Deelname aan de lezing is gratis maar inschrijven op voorhand is noodzakelijk en kan tot en met 4 september 2012 via of tel Boekenverkoop op Speculoosfeesten De bibliotheek organiseert op zondag 16 september 2012 een grote boekenverkoop. Je kunt tussen en uur terecht op de speelplaats van de lagere school in Lembeke om te snuffelen tussen de honderden boeken en tijdschriften, video s en cd-roms. Een boek kost je amper 0,50 euro, een volledige jaargang van een tijdschrift 1 euro en video s en cdroms slechts 0,20 euro. De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van grootletterboeken. Dit zijn leesboeken met gewone verhalen maar met uitvergrote letters voor slechtzienden. COMEET digitaliseert gratis je oude foto s of dia s Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET) startte een tijd geleden met een erfgoedbank met foto s en andere beelden van bijzondere gebeurtenissen in het Meetjesland. Medewerkers van COMEET helpen je op woensdag 24 en zaterdag 27 oktober 2012 tijdens de openingsuren van de bib om gratis jouw oude foto s of dia s van bijzondere gebeurtenissen te digitaliseren. Op die manier gaat interessante historische informatie over het Meetjesland niet verloren. In ruil voor je foto s ontvang je een geschenk. Zie ook 13

14 Bibliotheekflash Wie wordt de Bibste van het land? De bibliotheek verzamelde in 2011 via de campagne Dankzij de Bib heel wat getuigenissen van bibliotheekgebruikers over wat zij appreciëren aan de bib, waar ze de bib dankbaar voor zijn Dat vormde een goed beeld van de huidige werking van de bib en hoe mensen die ervaren. Tijdens de Bibliotheekweek 2012 (20 tot 28 oktober 2012) slaan we de brug naar de toekomst. Bibliotheekweek 2012 wordt een dromencampagne. De motor van het dromen vangen is de online ideeënbox Mensen met wensen en dromen vullen daar hun tips en ideeën voor hun lokale bib in. Leuk is dat dromers kunnen zien waar men elders over droomt. Verwenweekend Iedereen die de bibliotheek bezoekt op zaterdag 20 of zondag 21 oktober 2012 ontvangt een origineel geschenk ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de bibliotheek. Doe mee aan de Grote Thuisbak De bibliotheek en de seniorenraad organiseren op zaterdag 17 november 2012 De Grote Thuisbak tijdens de Week van de Smaak. Ze zien het echt groots en rekenen op alle inwoners om hun steentje, of beter, hun gebakje bij te dragen om ervoor te zorgen dat Kaprijke De Grote Thuisbak wint. Tom Van Loock, één van de peters van de Week van de Smaak 2012, gaat de uitdaging aan om Vlaanderen de bakmicrobe over te brengen. Op zijn beurt daagt hij verenigingen, vriendenclubs, (groot)ouders en (klein)kinderen, juffen en meesters uit om op zaterdag 17 november 2012 thuis zoveel mogelijk gebak te maken. Ga aan de slag met ingrediënten of recepten die typisch zijn voor onze streek, familierecepten of eigen creaties en bak zoveel mogelijk. Een gerechtsdeurwaarder weegt aan het einde van de dag alle taarten, koekjes, cakes en gebak. Na het wegen wordt het gebak opgediend tijdens een groot dorpsfeest. De stad of gemeente die De Grote Thuisbak wint, krijgt niet alleen de titel, maar ook een bakreceptenboekje met de verschillende recepten van de deelnemers en een baksessie met De Vrienden van de Smaak. Wie zoeken we? Enthousiaste thuisbakkers Hoe deelnemen? Schrijf je vóór 1 november 2012 in bij de bibliotheek of de seniorenconsulente en bezorg hen je recept. De eerste 50 ingeschrevenen krijgen een mooie bakschort om goed van start te gaan. Om het extra speciaal te maken, vragen we dat je een sprookjesachtige toets geeft aan je gebak! Wat we daarmee bedoelen kan je nalezen in het wedstrijdreglement dat je meekrijgt op het moment van je inschrijving. Degene die het lekkerste en meest sprookjesachtige gebak maakt, krijgt een heel jaar lang elke week een pakje speculoos van onze eigen Lotus bakkerij! Meer informatie? Bibliotheek Kaprijke, Plein 24, 9970 Kaprijke, tel , of bij seniorenconsulente Griet Martens, ocmwkaprijke.be, tel Taartenliefhebber? Kijk en proef op 22 november 2012 Bakker Marc demonstreert op donderdag 22 november 2012 hoe je een rolbiscuit, een truffelgebak en een taart met vers fruit maakt en afwerkt. Hij toont je onder meer hoe je de biscuit maakt, zelf chocoladeschilfers trekt Alles wordt ter plaatse bereid en de deelnemers kunnen nadien uiteraard uitgebreid proeven! Deelnemen kost 5 euro. Mis deze lekkere kans niet en schrijf je snel in, want het aantal plaatsen is beperkt! Meer informatie? Bibliotheek Kaprijke, tel , 14

15 Uit de jeugddienst Skatefest Eeklo De stad Eeklo, het provinciebestuur, E-skate en alle jeugddiensten uit het Meetjesland slaan de handen in elkaar voor een groots evenement voor zowel beginnende als ervaren skaters. Skatefest is volledig gratis en gaat door op zaterdag 8 september 2012 in de sporthal in Eeklo. Programma: uur: Initiatielessen voor beginnende skaters uur: Streetpark met topramps Verschillende dj s zorgen voor de nodige hippe muziek en er is de hele dag eten en drinken verkrijgbaar. Meer informatie? Dag van de Jeugdbeweging Noteer vrijdag 19 oktober 2012 met stip in je agenda! Dat is namelijk de Dag van de Jeugdbeweging. De leden van de KLJ Kaprijke én Lembeke, Chiro Kaprijke én Lembeke, de KAJ, de Speelpleinwerking en het jeugdhuis Straatje Zonder Einde tonen zich van hun beste kant, zijnde in hun uniform! Deze jeugdbewegingen bieden kinderen en jongeren een uniek kader om te spelen, waar ze vooral zichzelf kunnen zijn! Binnen de veilige ruimte van een groep leeftijdsgenoten leren ze zichzelf en de anderen kennen. Het gemeentebestuur vestigt bij deze gelegenheid nogmaals de aandacht op de veiligheid van jeugdlokalen. De jeugddienst organiseert daarom op vrijdag 19 oktober 2012 een tweede vormingsavond rond brandveiligheid in jeugdlokalen. De preventieadviseur van het plaatselijke brandweerkorps geeft de deelnemers bruikbare informatie rond preventie en leert hen ook enkele evacuatietechnieken aan. Deze vormingsavond gaat door in het lokaal van KLJ Lembeke, Ledestraat 1, 9971 Lembeke en start om uur. Iedereen die deze vormingsavond bijwoont in het uniform van zijn jeugdvereniging, ontvangt een kleine attentie! Meetjeslandse Trefdag Binnenste Buiten Alle Meetjeslandse jeugdleiders, jeugdraders en speelpleinanimatoren blazen op zaterdag 20 oktober 2012 verzamelen aan de jeugdlokalen in Oosteeklo voor de jaarlijkse Meetjeslandse Trefdag. Het thema van dit jaar is Binnenste Buiten. De trefdag staat helemaal in het teken van avontuurlijk en natuurlijk buitenspelen, het sjorren van speeltoestellen, grasduinen in nieuwe spelmethodieken en veel meer... Het is er zelfs mogelijk om te starten met een opleiding tot fuifsteward. De jeugdlokalen in Oosteeklo vormen het ideale decor om de avontuurlijke buitenmens in je los te laten en het thema helemaal te doorgronden. Meer informatie? Meer informatie? Jeugdconsulent, tel , 15

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen.

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Herfstsportkampen Vanaf 14 september om 08.00 uur kunt u hier1 inschrijven voor onze herfstsportkampen.

Nadere informatie

Info Sportdagen & Sportweken

Info Sportdagen & Sportweken Sportdienst Eeklo Info Sportdagen & Sportweken www.eeklo.be/sport Sportdienst Eeklo Algemene informatie Doelgroep Onze schoolsportdagen en -weken richten we in voor leerlingen van het kleuteronderwijs,

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

SWAP Kaprijke en Sint-Laureins

SWAP Kaprijke en Sint-Laureins SWAP Kaprijke en Sint-Laureins Een tienerwerking voor jongeren van 11 tot en met 14 jaar Hallo! Jij bent nu de trotse bezitter van het vakantieprogramma voor 11 tot 14-jarigen van de gemeentelijke SWAP

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE WWW.KAPRIJKE.BE zomeraanbod 2012 In deze brochure krijg je een overzicht van de vele ontspannende, sportieve en vooral superleuke activiteiten die de gemeentelijke diensten organiseren tijdens de zomervakantie.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 juni 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 juni 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 juni 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Vaststellen dienstjaarrekening 2011 De gemeenteraad

Nadere informatie

januari - augustus wekelijkse activiteiten en lessenreeksen Sportdienst i.s.m. het lokaal dienstencentrum De Stille Meers

januari - augustus wekelijkse activiteiten en lessenreeksen Sportdienst i.s.m. het lokaal dienstencentrum De Stille Meers 208 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen januari - augustus Sportdienst i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/nl/vrije-tijd/sport/sportmiddelkerke Sport@Middelkerke geeft een overzicht

Nadere informatie

Juli - augustus 2011 - nr 335

Juli - augustus 2011 - nr 335 Juli - augustus 2011 - nr 335 Kijker nr 335 : zomer 2011 Voor sommigen zit het er misschien al bijna op. Voor anderen is het nog maar pas begonnen en voor nog anderen duurt het nog enkele weken. Eén ding

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kaprijke nummer 20 2 oktober 2015. Heb jij een vraag voor gemeente of OCMW? Stel ze HIER.

Nieuwsbrief Kaprijke nummer 20 2 oktober 2015. Heb jij een vraag voor gemeente of OCMW? Stel ze HIER. Nieuwsbrief Kaprijke nummer 20 2 oktober 2015 Heb jij een vraag voor gemeente of OCMW? Stel ze HIER. 1. Dien een subsidieaanvraag in voor jouw project 2. Nieuw fietsrustpunt langs de Route 3. Red het bijenbestand

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten De gemeenteraad heeft het ontwerp van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent voorlopig vastgesteld op 27 juni 2017. Daarmee komt de opmaak van de nieuwe

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2017 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen januari-december Sportdienst i.s.m. het lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013

PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013 PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013 Wapenen tegen borstkanker... Gezond zijn is belangrijk voor iedereen. Ook voor jou! Draag zorg voor jezelf en geniet van het leven. Maak tijd voor jezelf en let op je gezondheid.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF 4 ( NAJAAR 2014 (sept-dec) De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met sport actief onder begeleiding

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Advies van de Aalsterse Jeugdraad met betrekking tot het behoud van Jeugdhuis Jome in Gijzegem.

Advies van de Aalsterse Jeugdraad met betrekking tot het behoud van Jeugdhuis Jome in Gijzegem. Advies van de Aalsterse Jeugdraad met betrekking tot het behoud van Jeugdhuis Jome in Gijzegem. Initiatief: Aanleiding: Gericht aan: Datum: 9 mei 2010 Adviesnummer: 2010/1 Jeugdraad Aalst in samenwerking

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie INFOFOLDER VOORWOORD Op 7 september 2013 schrijven we in Zandhoven geschiedenis want na jaren van overleg, samenwerken en opbouwen konden we, met de nodige fierheid, ons gemeentelijk sportcomplex officieel

Nadere informatie

Lessenreeksen. januari augustus. zie pagina 9-10 - 11. Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.

Lessenreeksen. januari augustus. zie pagina 9-10 - 11. Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke. januari augustus 014 Lessenreeksen zie pagina 9-10 - 11 v.u. Pierre Ryckewaert, wnd. secretaris promo 8484 Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart elke

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart 2013 Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart de beurtenkaart geldig blijft tot deze opgebruikt is. elke deelnemer verzekerd is tegen lichamelijke ongevallen.

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid!

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! Naar een verdieping hoger met je gemeentelijk jeugdbeleid, of een volledige make-over? PROCEDURE Vraag je begeleiding

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Ruimte voor jezelf. Coaching met paarden op Château Montchoix 16 tot en met 23 juni 2014. Vakantie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Ruimte voor jezelf. Coaching met paarden op Château Montchoix 16 tot en met 23 juni 2014. Vakantie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling Château Montchoix & Caballo Consultancy Ruimte voor jezelf Vakantie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling Coaching in Frankrijk Een kasteel, bossen, paarden, zon. Ruimte en tijd voor jezelf, voor

Nadere informatie

Ben je op zoek naar een zinvolle studentenjob in 2013?

Ben je op zoek naar een zinvolle studentenjob in 2013? Ben je op zoek naar een zinvolle studentenjob in 2013? Klik hier voor het inschrijvingsformulier 1 Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de volgende studentenjobs vacant zijn tijdens

Nadere informatie

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode.

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode. Jaarprogramma 2012 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten!

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Programma GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2015 Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Vrijwilligers in Heerhugowaard kunnen van 14 t/m 22 november 2015 gratis deelnemen aan boeiende en inspirerende

Nadere informatie

BoeBoekskamp & sportkampen PAASVAKANTIE

BoeBoekskamp & sportkampen PAASVAKANTIE BoeBoekskamp & sportkampen PAASVAKANTIE 1 BOEBOEKSKAMP Tijdens de 1e week van de paasvakantie komen de BoeBoeks opnieuw op bezoek! De BoeBoeks zijn keutelleuke kleine bolronde wezentjes die uit de boeken

Nadere informatie

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus INITIATIELESSEN POTTENDRAAIEN Wil je leren pottendraaien met klei op een echte draaischijf? In 5 lessen maken we tasjes, schaaltjes of

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud Retributiereglement van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint- en de deelname aan sportieve organisatie

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht November 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht November 2015 Woonzorg Activiteitenoverzicht November 2015 Hallo, Hier het nieuwe activiteitenoverzicht van november. U bent enkel ingeschreven voor een activiteit als u betaald hebt. Hieronder vindt u waar en hoe u

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kaprijke nummer 6 10 oktober 2014. Heeft u een vraag voor gemeente of OCMW? Stel ze HIER.

Nieuwsbrief Kaprijke nummer 6 10 oktober 2014. Heeft u een vraag voor gemeente of OCMW? Stel ze HIER. Nieuwsbrief Kaprijke nummer 6 10 oktober 2014 Heeft u een vraag voor gemeente of OCMW? Stel ze HIER. 1. Extra ophalingen restafval tijdens de zomermaanden 2. Opnieuw prijzen gas en elektriciteit vergelijken

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar Vacatures Hoofdmedewerker administratie en planning Omschrijving Vacature hoofdmedewerker administratie en planning (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar CC De Factorij

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) FORMULIER AB/19 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de gemeente.....,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS Hutselknutselstraat Grabbelpas kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart. Met een grabbelpasje kan je kiezen uit verschillende gerechtjes:

Nadere informatie

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp.

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. ALGEMENE INFO Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. We kozen opnieuw voor de schitterende accommodatie van BLOSO

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET Sport Kleutersportkamp met de paashaas do 13/04/2017 & vr 14/04/2017

Nadere informatie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie INFOFOLDER VOORWOORD Op 7 september 2013 schrijven we in Zandhoven geschiedenis want na jaren van overleg, samenwerken en opbouwen konden we, met de nodige fierheid, ons gemeentelijk sportcomplex officieel

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Jaarprogramma 2015. Tarief : 10 per periode Minimum aantal deelnemers : 12 per groep

Jaarprogramma 2015. Tarief : 10 per periode Minimum aantal deelnemers : 12 per groep Jaarprogramma 2015 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders,

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zitten er terug op de lente doet verwoede pogingen om, om de hoek te piepen en ook bij ons op school bruist het

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

Grabbelpas kerstvakantie

Grabbelpas kerstvakantie Grabbelpas kerstvakantie 2014 2 Beste Grabbelaars, De kerstvakantie komt er aan, een ideale gelegenheid om je uit te leven op één van onze activiteiten. Je kan deze informatie ook vinden op www.zemst.be.

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Gemeente kiest voor evenwichtig en duurzaam financieel beleid

Gemeente kiest voor evenwichtig en duurzaam financieel beleid Gemeente kiest voor evenwichtig en duurzaam financieel beleid Nieuwsbrief Kaprijke nummer 1 10 januari 2015 Het gemeentebestuur van Kaprijke wenst u het allerbeste voor een gelukkig en gezond 2015! Heeft

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

Schildervakanties. Inspirerende workshops en vrij schilderen

Schildervakanties. Inspirerende workshops en vrij schilderen Schildervakanties Kunstschilder José van den Helder-van Oudenallen geeft met veel enthousiasme schilderworkshops voor beginnende en gevorderde schilders. Op een vrije en toegankelijke manier brengt zij

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Januari 2016

Nieuwsbrief. Januari 2016 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief Januari 2016 Inhoud: P2: Zwemregeling P2: Openklasdag en meespeeldag kleuters P3:

Nadere informatie

Je gaat niet akkoord met een beslissing van het OCMW. Wat nu?

Je gaat niet akkoord met een beslissing van het OCMW. Wat nu? Je gaat niet akkoord met een beslissing van het OCMW. Wat nu? 1 Inhoud Inleiding 3 Hoe ga je in beroep? 4 Je brief is bij de arbeidsrechtbank. Wat gebeurt er daarna? 5 1. De arbeidsrechtbank onderzoekt

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed. Vrije Tijd te Ingelmunster, 28 april 2016

Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed. Vrije Tijd te Ingelmunster, 28 april 2016 * Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed Ingelmunster : 10810 inwoners Als kleine gemeente groot aanbod op het vlak van vrije tijdsmogelijkheden 46

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Zomersportkamp 4de, 5de en 6de leerjaar

Zomersportkamp 4de, 5de en 6de leerjaar Sportdienst organiseert in samenwerking met sportraad Zomersportkamp 4de, 5de en 6de leerjaar Maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli Maximum 40 plaatsen 60 EUR Inschrijven kan vanaf 3 mei 2016 De activiteiten

Nadere informatie

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet VERLENEN VAN TOELATING VOOR DE ORGANISATIE VAN EN GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT N.A.V. DE SPECULOOSFEESTEN

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Aanvraag voor de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Aanvraag voor de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Aanvraag voor de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Sportdienst Unit Ondersteuning Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov 1. Maandplanning NOVEMBER 2017 Wo 1 nov Herfstvakantie Do 2 nov Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov PROJECTDAG MIGRATIE 9u voormiddag 10u 11u overdag voorstelling

Nadere informatie

RETRIBUTIES ONTMOETINGSCENTRUM KASTERLEE Geldig van 1 september 2017 tot en met 31 december 2019

RETRIBUTIES ONTMOETINGSCENTRUM KASTERLEE Geldig van 1 september 2017 tot en met 31 december 2019 RETRIBUTIES ONTMOETINGSCENTRUM KASTERLEE Geldig van 1 september 2017 tot en met 31 december 2019 1. Lokalen Ontmoetingscentrum Kasterlee Binnenpad 2 bus 1 2460 Kasterlee ockasterlee@kasterlee.be Lokaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie