Inspectierapport KIKO De Laar/ Elderveld (KDV) Burgemeester Matsersingel NZ ARNHEM Registratienummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport KIKO De Laar/ Elderveld (KDV) Burgemeester Matsersingel 200 6843NZ ARNHEM Registratienummer 679945878"

Transcriptie

1 Inspectierapport KIKO De Laar/ Elderveld (KDV) Burgemeester Matsersingel NZ ARNHEM Registratienummer Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: ARNHEM Datum inspectie: Type onderzoek : Regulier onderzoek Status: Definitief Datum vaststelling inspectierapport:

2 Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en bevindingen... 5 Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang... 5 Pedagogisch klimaat... 6 Personeel en groepen... 8 Veiligheid en gezondheid Ouderrecht Inspectie-items Gegevens voorziening Gegevens toezicht Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum van 19

3 Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld omdat er sprake is van risico gestuurd toezicht. Met behulp van een risico profiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk aangevuld met aandachtspunten uit de vorige inspecties. Beschouwing Kinderdagverblijf KIKO De Laar/Elderveld bevindt zich op de begane grond in een kantoorgebouw. KIKO De Laar/Elderveld heeft vijf stamgroepen, een groepsruimte wordt gebruikt als speellokaal. Op kinderdagverblijf wordt op alle groepen,behalve babygroep gebruik gemaakt van de methode Uk en Puk. Dit is terug te zien in de inrichting van de ruimtes en het handelen van de pedagogisch medewerkers. De inspectie heeft onaangekondigd plaatsgevonden. De leidinggevende mevrouw Goris heeft tijd vrij gemaakt voor een gesprek met de toezichthouder. Tevens heeft de toezichthouder op twee groepen een pedagogisch observatie uitgevoerd. De meldcode kindermishandeling van na 1 juli 2013 is op de locatie aanwezig en het vierogenprincipe is op de locatie toegepast. Overleg en overreding is toegepast op - informatie voor ouders, o.a. toegang pedagogisch beleid en grensoverschrijdend gedrag - risico inventarisatie, alle risico's zijn geïnventariseerd - risico inventarisaties, samenhang in plan van aanpak,veiligheid en gezondheid. - inhoud pedagogisch beleid Er is door de houder een volledige oudercommissie ingesteld. Uit een aan de oudercommissie blijkt tevreden zijn over de samenwerking met de houder en over de kwaliteit van de opvang op KIKO De Laar Elderveld. Inspectiegeschiedenis Tijdens het onderzoek, januari 2012, bleek dat de afwijking van de beroepskracht-kindratio niet voldeed bij openingstijden langer dan 10 uur. Daarnaast bleken de klachten jaarverslagen van 2010 niet te zijn ontvangen door de toezichthouder. Tijdens dit inspectiebezoek van 2013 voldoet de houder aan de gestelde eisen. Naar aanleiding van een signaal is er op 28 augustus 2012 een nader onderzoek uitgevoerd. Hieruit zijn geen onvolkomendheden gekomen. Uit het onderzoek van september 2013 is geconstateerd dat de preventieve maatregelen op de beveiliging van de kasten onvolledig is. In 2014 is deze maatregel genomen. Op verzoek van de gemeente Arnhem is het domein grensoverschrijdend gedrag toegevoegd en beoordeeld, zie hiervoor de bijlage bij dit inspectierapport. De intentieverklaring grensoverschrijdend gedrag is getekend op 23 mei De houder is bezig met de implementatie. Uit het huidige onderzoek is gebleken dat er verantwoorde kinderopvang wordt geboden, maar dat men nog niet aan alle voorwaarden van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen kan voldoen. Voor nadere informatie verwijst de toezichthouder naar de uitwerking van de beoordeling. Advies aan College van B&W De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico s en de maatregelen. 3 van 19

4 (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico s en de maatregelen. (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. (art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 4 van 19

5 Observaties en bevindingen Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang Op Kiko De Laar/Elderveld worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud. Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving Er loopt handhaving. Er is op 13 oktober 2013 en handhavingsbrief van de gemeente Arnhem ontvangen met daarin een waarschuwing. Onderwerp; Risico's worden gereduceerd door preventieve maatregelen. De houder heeft maatregelen getroffen om de preventieve maatregelen te organiseren; In dit geval de beveiliging van de kastjes op elke groep door te voeren. De houder heeft de maatregelen uitgevoerd. Gebruikte bronnen: Handhavingsbrief van 10 april 2013 gemeente Arnhem. 5 van 19

6 Pedagogisch klimaat Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie kindercentrum. De zinnen die cursief zijn geschreven bij de pedagogische praktijk zijn uit dit Veldinstrument afkomstig. De observatie vind plaats op de groep Bert en Ernie waar 7 peuters zijn en op de groep Pino die op deze dag is samengevoegd met de groep Ienie Minie. Er zijn 11 kinderen aanwezig. Op de groep Purk zijn vragen gesteld aan de pedagogisch medewerker over de opvang, alle kinderen liggen op bed, hier heeft geen observatie plaatsgevonden. Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en uitvoering in de praktijk wordt het pedagogisch plan gecontroleerd op inhoud en volledigheid. Pedagogisch beleid Kiko de Laar Elderveld heeft een pedagogisch beleidsplan. In het plan worden voorin het plan nog 6 stamgroepen genoemd, immiddels zijn er vijf groepen open en in hoofdstuk 4 staan de actuele groepen genoemd. Eén groep Elmo is ingevoegd bij Tommie groep. De onderwerpen afname extra dagdelen en het beleid van vierogenprincipe ontbraken in dit beleid. De toezichthouder heeft de actie overleg en overreding ingezet om de houder de gelegenheid te geven alsnog de onderwerpen toe te voegen. Het pedagogisch beleidsplan van de locatie is door de leidinggevende nagestuurd. De houder is de afspraken nagekomen en heeft de ontbrekende onderdelen aangevuld. Aan de voorwaarden hoe gebruik kan worden gemaakt van extra dagdelen en hoe het vierogenprincipe op de locatie is georganiseerd is voldaan. Pedagogische praktijk De beroepskrachten kennen het pedagogisch plan, dat blijkt uit korte gesprekken met de beroepskrachten, ze vertellen over de opvang. Emotionele veiligheid. "Beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan relaxed om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten (meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emotie die het kind aangeeft." De beroepskrachten noemen de kinderen bij de naam, ze gaan door de knieën en wachten op antwoord. Een kind wil niet meer meedoen aan een spel aan tafel; hij schuift het spel de beroepskracht probeert het nog even en helpt het kind dan van de stoel te klimmen om wat anders te kunnen gaan doen. "Er is een dagschema waarin de dagelijkse routines en activiteiten plaatsvinden in een herkenbare en zelfde vertrouwde volgorde en dat kinderen herkennen/houvast biedt." De kinderen kennen de volgorde van de dagelijkse dagindeling, ze helpen opruimen, zetten meubilair en speelgoed op de juiste plek. Een kind benoemt Puk bij antwoord op een vraag over wie er allemaal aan tafel gaan. Persoonlijke competentie. "Beroepskrachten sluiten op passende wijze aan bij het ontwikkelingstempo en niveau van een kind. Ze bieden spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of te onderschatten". Twee kinderen spelen samen een fantasiespel bij een bedje met allerhande spelmateriaal, in hun fantasie benoemen ze de voorwerpen. De beroepskracht laat de kinderen als ze ziet dat ze rustig en ontspannen aan het spelen zijn. Met twee andere kinderen gaat een beroepskracht verven. Ze kijkt goed wat de kinderen al kunnen en sluit daarop aan. "(naam kind)je kan de kwast in de verf 6 van 19

7 doen" "De kwast hierin eerst uitspoelen" zegt ze tegen een kind,tegen het andere kind dat dit al kan zegt ze' ( naam kind, Mooi Dat gaat goed'. "De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf gemaakt. De activiteiten zijn redelijk gevarieerd en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden". Op de groep zijn drie kinderen een knutselwerkstuk aan het maken, twee kinderen spelen zelf in een hoek met poppen, een kind puzzelt, een kind verveelt zich. De beroepskracht kijkt naar dit kind wat rondhangt en laat het even. Ze zegt ' Ik ga zo iets aanbieden. Een kind mag zich ook even vervelen'. "Er is een jaarschema vanuit Uk en Puk, de beroepskrachten hebben een map waar ze activiteiten uit halen,uit de agenda blijkt dat ze hierin variëren" In de hal en op de groepen hangen vele werkjes vanuit het laatste thema vanuit Puk, de winter en nu ook met olympische ringen, in vele vormen en maten. Sociale competentie. "De beroepskrachten houden rekening met individuele kenmerken van kinderen bij het inrichten van een activiteit of spelsituatie: niet te lang, niet te dicht op elkaar, niet te wild, niet te saai. Zij proberen gericht onnodige irritaties tussen kinderen te voorkomen." In de groep Pino zitten twee kinderen aan tafel beide met een speeltje te spelen, een derde kind komt er erbij en gedaan is het met de rust, er wordt over en weer geduwd, afgepakt en daarover wordt 'geklaagd' door de kinderen. De beroepskracht grijpt in; de kinderen zitten te dicht op elkaar,de speeltjes raken elkaar, de kinderen stoten elkaar aan. Ze legt het uit aan de kinderen en helpt een van de kinderen aan een andere plek om te spelen De rust keert weder. Overdracht van waarden en normen. "Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij het gedrag en de behoeften van kinderen". De beroepskrachten geven het goede voorbeeld, ze zeggen de naam van het kind, ze zeggen alsjeblieft en dankuwel. Ze benoemen de afspraken zo nodig, ze herhalen ze. Een beroepskracht wijst een kind op de omgangsvorm dat je aangeeft waarom je niet meteen antwoord geeft; "Ik kom zo bij je, ik ga eerst ( naam kind) uit bed halen want die huilt, oké?. Kind knikt. Als ze terug komt gaat ze naar het kind toe en ze hebben een kort gesprekje. Gebruikte bronnen: Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr Goris) Interview anderen (beroepskrachten op de groep) Observaties (op de stamgroepen binnen) Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch werkplan (samen met beleidsplan, februari 2014) 7 van 19

8 Personeel en groepen Na het inspectiebezoek van februari 2013 zijn er enkele wijzigingen geweest in de personeelsbezetting en een wijziging in de groepsindeling, de groep is gesloten. De ruimte is nu in gebruik als activiteitenruimte. Het merendeel van de medewerkers is nog werkzaam. Op alle groepen zijn tevens stagiaires aanwezig. Steekproefs gewijs zijn de verklaringen omtrent gedrag en de passende beroepskwalificatie getoetst. Verklaring omtrent het gedrag Steekproefsgewijs zijn de verklaringen van de pedagogisch medewerkers ingezien. De verklaringen omtrent gedrag van de stagiares zijn voldoende bevonden. Passende beroepskwalificatie Van de beroepskrachten is middels een steekproef de passende beroepskwalificatie ingezien. Beroepskracht-kindratio De beroepskracht kind ratio is beoordeeld op grond van de aanwezigheidslijsten van februari 2014 van de groepen van Kiko De laar Elderveld. Op het kinderdagverblijf is een beroepskracht nooit alleen met de kinderen, ze openen en sluiten met minimaal 2 volwassenen. Op iedere groep staat volgens de beschrijving in het pedagogisch plan twee pedagogisch medewerkers. Er wordt zorgvuldig gekeken naar de leeftijd van de kinderen en zonodig een derde beroepskracht ingeschakeld. Bij KIKO is sprake van een openingstijd langer dan 10 uur. De afwijkende inzet van niet meer dan 3 uur is gewaarborgd doordat de beroepskrachten de tijden waarop de kinderen komen en gaan noteren op de kindlijsten. Om 7.00 zijn er 2 pedagogisch medewerkers aanwezig van de Pino groep en de Purkgroep. Zij openen in de Pino groepsruimte: Om 7.30 uur beginnen de pedagogisch medewerker van de overige groepen. Daarna gaan ze naar hun eigen groepsruimte. Om 8.45 beginnen er 6 pedagogisch medewerkers. Dan zijn er op iedere groep 2 pedagogisch medewerkers. Om gaan de diensten van 7.00 en 7.30 uur naar huis. De pedagogisch medewerkers staan dan alleen op de groep. Om voegen de groepen zich weer samen. In dezelfde groepsruimtes als bij het openen. Om uur gaan er 3 pedagogisch medewerkers naar huis en om uur de laatste 2 pedagogisch medewerkers. Als er nog teveel kinderen zijn om samen in een groep te zijn (16) dan blijven de kinderen langer in hun eigen groep en gaat de pedagogisch medewerker later naar huis. Opvang in groepen De opvang op Kiko De laar/elderveld vindt plaats in vijf stamgroepen. naam groep leeftijd aantal kinderen maximaal inzet beroepskrachten per groep Pino na berekening B-K-R 3 jaar Tommie 1-3 jaar 11 2 " Purk 0-1 1/2 jaar 9 2 " Bert en Ernie 2-4 jaar 16 2 " Ienieminie " De houder heeft een formulier ontwikkeld waarin de afspraak is vast te leggen dat een kind een periode naar een andere stamgroep kan ingeval van afname extra dagdelen de eigen stamgroep geen plek biedt. 8 van 19

9 Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepsruimte gebruik. Aan de start van de dag en aan het eind van de dag worden de groepen samengevoegd. De kinderen gaat vanuit Pino naar hun eigen groep en vanuit deze eigen groep weer naar Pino. Gebruik van de voorgeschreven voertaal Op KIKO wordt Nederlands gesproken Gebruikte bronnen: Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr Goris) Interview anderen (beroepskrachten op de groep) Observaties (op de stamgroepen binnen) Verklaringen omtrent het gedrag Diploma's beroepskrachten Plaatsingslijsten (februari 2014) Presentielijsten Personeelsrooster (februari 2014) 9 van 19

10 Veiligheid en gezondheid Binnen dit domein zijn de documenten over de veiligheid en gezondheid beoordeeld op inhoud en uitvoering. Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om kennis te kunnen nemen van de meldcode. Het vierogenprincipe is in de praktijk gecontroleerd op uitvoering en beleid. Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De risico inventarisatie veiligheid is in april 2013 gemaakt volgens de methode van Consument en Veiligheid. De inventarisaties veiligheid en gezondheid met de plannen van aanpak liggen ter inzage voor de beroepskrachten in de kantine. en worden in het teamoverleg elke maand besproken. In de risico inventarisatie veiligheid ontbreken een aantal wel voorkomende risico's zoals de maxicosi's die aan het plafond hangen. De plannen van aanpak zijn te kort en bondig geformuleerd, de bijbehorende protocollen zijn niet toegevoegd. De samenhang tussen alle ingeschatte risico's en de te nemen maatregelen is onvoldoende inzichtelijk. Overleg en overreding is ingezet voor: - de ontbrekende risico's rond de hangende wiegjes, maxicosie's en wiebelstoeltjes op een stellage. - plan van aanpak buitenruimtes meenemen, logboek buitentoestellen - plan van aanpak, regelmatig vervangen door concrete tijdsspannen. - de samenhang, wie is eindverantwoordelijk, hoe zijn de taken verdeeld, wie doet de brandveiligheid, waar is dat te vinden, welke protocollen horen erbij, hoe zijn ouders ingelicht ect. De houder is de afspraak voor actueel plan van aanpak nagekomen; alle risico's zijn opgenomen in de risico inventarisatie. Tevens heeft de houder een aangepast actieplan opgestuurd. In dit actieplan zijn meer maatregelen besproken en de verantwoordelijkheden benoemd. De samenhang tussen de risico's en de maatregelen is nog onvoldoende. De protocollen zijn niet bijgevoegd. Niet op alle ingeschatte risico's is de maatregel beschreven. De maatregelen voor de wiegjes en maxicosie bijvoorbeeld zijn niet concreet benoemd. De risico inventarisatie gezondheid is gemaakt volgens de methode van het Landelijk Centrum vor hygiëne en veiligheid in april De stamgroepsruimtes zien er schoon uit en de schoonmaakschema's worden bijgehouden. In de risico inventarisatie is het risico van het huisdier de gerbil niet opgenomen, het plan van aanpak mist samenhang tussen alle ingeschatte risico's en de te nemen maatregelen. Overleg en overreding is ingezet voor- - de ontbrekende maatregelen rond het huisdier. - plan van aanpak; wie doet wat wanneer, welke afspraken, protocollen en handboeken worden gebruikt - de samenhang, wie is eindverantwoordelijk, hoe zijn de taken verdeeld, wie doet de EHBO en BHV, waar is dat te vinden, welke schema's horen erbij, hoe zijn ouders ingelicht ect De houder is de afspraak voor actueel plan van aanpak gezondheid nagekomen, en heeft een aangepast actieplan opgestuurd. In dit actieplan zijn meer maatregelen besproken ( onder andere die van het huisdier, de gerbil) en de verantwoordelijkheden benoemd voor bijvoorbeeld EHBO. De samenhang tussen de risico's en de maatregelen is nog onvoldoende. De protocollen die gebruikt worden bij gezondheid en hygiëne zijn niet genoemd en niet bijgevoegd. Niet op alle risico is de maatregel beschreven of is er naar verwezen. Bijvoorbeeld naar het beleid veiligslapen, de gebruikte schoonmaakschema's. Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 10 van 19

11 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico s en de maatregelen. (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico s en de maatregelen. (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Meldcode kindermishandeling De meldcode kindermishandeling is vastgesteld en aangepast aan de locatie. De handleiding bij de meldcode is daarvan een onderdeel. Uit het interview met de houder blijkt dat de samenvatting van de gewijzigde wetgeving rondom de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is rondgedeeld op de groepen. UIt het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij de meldcode en de veranderingen van de meldcode van na 1 juli 2013 niet kunnen benoemen. De houder gaat het document meldcode en huiselijk geweld bespreken op de studie dag in maart Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. (art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Vierogenprincipe Het vierogenprincipe is ingevoerd door de houder. De maatregelen die zijn genomen zijn (samengevat); niet alleen op de locatie ramen niet beplakken, op alle groepen is toezicht via ramen mogelijk inloop van collega's en leidinggevende inzet stagiares De uitgebreide beschrijving van de maatregelen zijn opgenomen in het pedagogisch beleid. Gebruikte bronnen: Vragenlijst oudercommissie (maart 2014) Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr Goris) Interview anderen (beroepskrachten op de groep) Risico-inventarisatie veiligheid (april 2013) Risico-inventarisatie gezondheid (april 2013) Actieplan veiligheid (februari 2014) Actieplan gezondheid (februari 2014) Meldcode kindermishandeling Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch werkplan (samen met beleidsplan, februari 2014) 11 van 19

12 Ouderrecht Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en de oudercommissie betrekt en informeert inzake het beleid. Informatie De ouders en verzorgers worden geïnformeerd middels de informatiemapje bij de intake, de website, nieuwsbrieven en via documenten op prikbord in de hal. De houder informeert de ouders middels de website over het pedagogisch beleid in algemene termen. Over de meldcode en de invoering van het vierogenprincipe zijn ouders geïnformeerd middels een nieuwsbrief in oktober De houder geeft tijdens het interview aan dat nieuwsbrieven altijd nog zijn in te zien via de website, op de website zijn de nieuwsbrieven van bijvoorbeeld 2013 niet toegevoegd. De houder geeft aan dat steeds bij de intake 'nieuwe' ouders een zorgvuldig samengesteld pakketje met documenten deze informatie op papier ontvangen. Het beleid veiligheid en gezondheid en de inzet van beroepskrachten in opleiding staan hier niet genoemd maar zijn opgenomen in de algemene informatie van KIKO. Tijdens de inspectie worden het werkplan van de locatie, het beleid vierogenprincipe worden op de website niet genoemd. Overleg en overreding is ingezet om de houder de gelegenheid te geven deze informatie voor alle ouders die gebruik maken van de kinderopvang bij KIKO toegankelijk te laten zijn. De houder is deze afspraak nagekomen, het pedagogisch beleid is uitgebreid met de onderwerpen; vierogenbeleid en de meldcode. Op de website van de locatie is tevens het vierogenbeleid opgenomen en het onderwerp grensoverschrijdend gedrag. De houder bericht in een aan de toezichthouder; 'Op de website staat de mededeling; het hele pedagogisch beleid ligt ter inzage en kan worden g d". De verwijzing naar het volledige pedagogisch beleid waar het te vinden is opgenomen op de website. Op het mededelingen bord op de locatie is de mededeling toegevoegd. Uit de vragenlijst aan de oudercommissie blijkt dat ze voldoende geïnformeerd worden over het onderwerpen van de kinderopvang behalve over de risico inventarisaties. Oudercommissie Uit het contact met de oudercommissie is gebleken dat ze advies hebben kunnen uitbrengen over de voorgenomen maatregelen bij de inzet van het vierogenprincipe. Gebruikte bronnen: Vragenlijst oudercommissie (maart 2014) Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr Goris) Interview anderen (beroepskrachten op de groep) Informatiemateriaal voor ouders (mapje informatie, blad vierogenprincipe KIKO 2013) Website (Kiko Kinderopvang) Nieuwsbrieven 12 van 19

13 Inspectie-items Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang Kinderopvang in de zin van de wet De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. (art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen. (art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen. (art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. (art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn vestiging(en) te voorkomen. (art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) Pedagogisch klimaat Pedagogisch beleid De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. (art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. (art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Pedagogische praktijk De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. (art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 13 van 19

14 De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. (art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. (art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. (art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het college van B&W overgelegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden. (art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar. (art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. (art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. (art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Beroepskracht-kindratio De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; - 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; - 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 14 van 19

15 De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Opvang in groepen De opvang vindt plaats in stamgroepen. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) OF De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen, dan duurt dat niet langer dan de tussen houder en ouder schriftelijk overeengekomen periode. (art 1.50 lid 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de groep van het kind. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Gebruik van de voorgeschreven voertaal De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. (art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) OF Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode. (art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 15 van 19

16 De houder beschrijft de veiligheidsrisico s op de thema s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico s en de maatregelen. (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) De houder beschrijft de gezondheidsrisico s op de thema s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico s en de maatregelen. (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Meldcode kindermishandeling De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen. (art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. (art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Vierogenprincipe De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Ouderrecht Informatie De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. (art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 16 van 19

17 Oudercommissie De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. (art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 17 van 19

18 Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening : KIKO De Laar/ Elderveld Website : Aantal kindplaatsen : 70 Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee Gegevens houder Naam houder : KIKO Kinderopvang Adres houder : Kroonpark 14 Postcode en plaats : 6831GV ARNHEM KvK nummer : Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden Adres : Postbus 5364 Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM Telefoonnummer : Onderzoek uitgevoerd door : Ine Horstink Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente : ARNHEM Adres : Postbus 9029 Postcode en plaats : 6800EL ARNHEM Planning Datum inspectie : Opstellen concept inspectierapport : Zienswijze houder : Vaststelling inspectierapport : Verzenden inspectierapport naar houder : en oudercommissie Verzenden inspectierapport naar : gemeente Openbaar maken inspectierapport : van 19

19 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. Graag willen wij van de geboden gelegenheid gebruik maken om een korte zienswijze toe te voegen. Betreft het actieplan van de risico-inventarisatie. Dit actieplan is in alle voorgaande jaren tijdens de inspecties beoordeeld door de inspecteur van de GGD en goed gekeurd. Dit jaar wordt hetzelfde actieplan dat in 2013 reeds met voldoende was beoordeeld, niet goed gekeurd. Deze gang van zaken bevreemd ons zeer. Uit de inspectie is opnieuw gebleken dat de pedagogische kwaliteit gewaarborgd wordt. Dat onze pedagogisch medewerkers adequaat inspelen op de signalen en ontwikkeling van alle kinderen en dat er op passende wijze met de kinderen wordt gecommuniceerd. Ook is geconstateerd dat alle groepen dusdanig zijn ingericht dat de diverse ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Hoewel dit uiteraard bij ons bekend is, vinden we het fijn dat dit wederom gezien is tijdens de inspectie. Mocht u na het lezen van het rapport nog vragen hebben dan staan wij u graag te woord om een en ander toe te lichten. Met vriendelijke groet, KIKO Kinderopvang Michelle Koenders 19 van 19

20 Kiko De Laar Elderveld Grensoverschrijdend gedrag Intentieverklaring De intentieverklaring 'grensoverschrijdend gedrag' is getekend op 23 mei 2013 en vervolgens heeft kinderdagverblijf een protocol grensoverschrijdend gedrag opgesteld. In dit protocol staat beschreven welke afspraken er binnen KIKO zijn gemaakt en hoe gehandeld moet worden als grensoverschrijdend gedrag wordt vastgesteld. De gedragsregels zijn 27 januari 2014 vastgesteld. Interne vertrouwenspersoon Er is een interne vertrouwenspersoon aangewezen, namelijk de leidinggevende van de locatie. Mevr Goris. Zij is goed te benaderen of te bereiken, zij is veelvuldig aanwezig op de locatie. Alle vragen of klachten over grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling of tussen ouders en kinderen kunnen voorgelegd worden aan de interne contactpersoon, haar contactgegevens staan benoemd in het protocol grensoverschrijdend gedrag. In dit protocol staat ook duidelijk omschreven wanneer de interne vertrouwenspersoon ingeschakeld kan/moet worden. De toezichthouder heeft tijdens het onaangekondigde inspectiebezoek een viertal beroepskrachten gevraagd naar de aanwezigheid van de interne vertrouwenspersoon. De beroepskrachten zijn niet op de hoogte van haar functie en aanwezigheid. De manager geeft aan dat het protocol en de gedragsregels op de agenda staan voor de studie dag op 10 maart Ouders zijn over de interne vertrouwenspersoon geïnformeerd middels een nieuwsbrief waarin onder andere de contactgegevens van zowel de externe- als de interne vertrouwenspersoon worden benoemd. Dit is onvoldoende om alle ouders ook nieuwe ouders over dit beleid te informeren. Uit de ingevulde vragenlijst aan de oudercommissie blijkt dat ze geen kennis hebben van het grensoverschrijdend gedrag en bijhorende vertrouwenspersonen. Hierdoor wordt er niet voldaan aan de volgende voorwaarde: De houder draagt er zorg voor dat beroepskrachten, ouders en kinderen op de hoogte zijn van de aanwezigheid van een interne vertrouwenspersoon. Externe vertrouwenspersoon Er is een externe vertrouwenspersoon aangewezen, deze wordt ook benoemd in het protocol grensoverschrijdend gedrag. De externe vertrouwenspersoon staat los van de organisatie zodat er geen vermenging van belangen op kan treden. Deze persoon ondersteunt waar nodig de interne vertrouwenspersoon. Naam; Nicolette Hoefsloot. De toezichthouder heeft tijdens het onaangekondigde inspectiebezoek een viertal beroepskrachten gevraagd naar de aanwezigheid van de externe vertrouwenspersoon. De beroepskrachten zijn hier van niet op de hoogte, zo blijkt uit de gesprekken. Uit de vragenlijst aan de oudercommissie blijkt dat ze geen kennis hebben van de externe vertrouwenspersoon. Hierdoor wordt er niet voldaan aan de volgende voorwaarde: De houder draagt er zorg voor dat beroepskrachten, ouders en kinderen op de hoogte zijn van de aanwezigheid van een externe vertrouwenspersoon. Beleid grensoverschrijdend gedrag Het protocol grensoverschrijdend gedrag bevat informatie over de inhoud van grensoverschrijdend gedrag en wat hier volgens de houder onder valt. Verder wordt beschreven hoe men dient te handelen bij grensoverschrijdend gedrag en welke stappen er gevolgd moeten worden. Tevens worden de verantwoordelijkheden verdeeld en toegelicht. Daarnaast heeft men gedragsregels opgesteld. Deze zijn vastgelegd in het document Gedragsregels kinderopvang. Deze informatie was tijdens het inspectieonderzoek op 19 februari 2014 niet op de locatie inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders. De beroepskrachten en de ouders zijn niet op de hoogte van de aanwezigheid van dit beleid.

Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182

Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182 Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer 196966504

Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer 196966504 Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer 196966504 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 11-09-2014

Nadere informatie

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Inspectierapport Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 02-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765

Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765 Inspectierapport Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum de Torteltuin (KDV) P J Troelstralaan 2 8442 DA HEERENVEEN Registratienummer 208859482

Inspectierapport Kindercentrum de Torteltuin (KDV) P J Troelstralaan 2 8442 DA HEERENVEEN Registratienummer 208859482 Inspectierapport Kindercentrum de Torteltuin (KDV) P J Troelstralaan 2 8442 DA HEERENVEEN Registratienummer 208859482 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie: 05-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport De Kangoeroe (KDV) Sint Jansstraat 1 9712JM GRONINGEN Registratienummer 167317465

Inspectierapport De Kangoeroe (KDV) Sint Jansstraat 1 9712JM GRONINGEN Registratienummer 167317465 Inspectierapport De Kangoeroe (KDV) Sint Jansstraat 1 9712JM GRONINGEN Registratienummer 167317465 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: GRONINGEN Datum inspectie: 07-01-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Sam Sam (KDV) Kerkstraat 9 6671AN ZETTEN Registratienummer: 174835437

Inspectierapport KDV Sam Sam (KDV) Kerkstraat 9 6671AN ZETTEN Registratienummer: 174835437 Inspectierapport KDV Sam Sam (KDV) Kerkstraat 9 6671AN ZETTEN Registratienummer: 174835437 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: OVERBETUWE Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Speelhuys Kanaaldijk 1a 1486 MG 3WEST-GRAFTDIJK

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Speelhuys Kanaaldijk 1a 1486 MG 3WEST-GRAFTDIJK Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Speelhuys Kanaaldijk 1a 1486 MG 3WEST-GRAFTDIJK Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Alkmaar Datum inspectie: 10 april 2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. B.R. van der Zee Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 25 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang De Sterretjes (KDV) Carel Willinklaan 108 1328LJ ALMERE Registratienummer 124300911

Inspectierapport Kinderopvang De Sterretjes (KDV) Carel Willinklaan 108 1328LJ ALMERE Registratienummer 124300911 Inspectierapport Kinderopvang De Sterretjes (KDV) Carel Willinklaan 108 1328LJ ALMERE Registratienummer 124300911 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 04-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Pippeloentje (PSZ) Goudmos 67 2914AG NIEUWERKERK AD IJSSEL

Inspectierapport Pippeloentje (PSZ) Goudmos 67 2914AG NIEUWERKERK AD IJSSEL Inspectierapport Pippeloentje (PSZ) Goudmos 67 2914AG NIEUWERKERK AD IJSSEL Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: ZUIDPLAS Datum inspectie: 02-06-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 23-04-2012 In opdracht van gemeente: LOCHEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Oostflakkee (GOB) Slikdijk 30 3257AX OOLTGENSPLAAT Registratienummer 532802615

Inspectierapport ViaViela Oostflakkee (GOB) Slikdijk 30 3257AX OOLTGENSPLAAT Registratienummer 532802615 Inspectierapport ViaViela Oostflakkee (GOB) Slikdijk 30 3257AX OOLTGENSPLAAT Registratienummer 532802615 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: GOEREE-OVERFLAKKEE Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport VOF Het Beertje (KDV) Heesterseweg 5a 5386KT GEFFEN Registratienummer 139149429

Inspectierapport VOF Het Beertje (KDV) Heesterseweg 5a 5386KT GEFFEN Registratienummer 139149429 Inspectierapport VOF Het Beertje (KDV) Heesterseweg 5a 5386KT GEFFEN Registratienummer 139149429 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: MAASDONK Datum inspectie: 31-03-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Stroom Esch (BSO) Fioringras 4 7623DR Borne

Inspectierapport BSO Stroom Esch (BSO) Fioringras 4 7623DR Borne Inspectierapport BSO Stroom Esch (BSO) Fioringras 4 7623DR Borne Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Borne Datum inspectie: 09-02-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kom aan boord (KDV) Morra 2 9204 KH DRACHTEN Registratienummer 122985278

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kom aan boord (KDV) Morra 2 9204 KH DRACHTEN Registratienummer 122985278 Inspectierapport Kinderdagverblijf Kom aan boord (KDV) Morra 2 9204 KH DRACHTEN Registratienummer 122985278 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: SMALLINGERLAND Datum inspectie: 07-07-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Friesma State (KDV) Oostergoostraat 60 9001 CM GROU Registratienummer 176668056

Inspectierapport Kinderdagverblijf Friesma State (KDV) Oostergoostraat 60 9001 CM GROU Registratienummer 176668056 Inspectierapport Kinderdagverblijf Friesma State (KDV) Oostergoostraat 60 9001 CM GROU Registratienummer 176668056 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: LEEUWARDEN Datum inspectie: 18-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport. IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240

Inspectierapport. IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240 Inspectierapport IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 11-05-2015

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG

Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 14-04-2015 Type onderzoek : Nader onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Zigzag Verpleegkundige Kinderzorg Incidenteel onderzoek Definitief rapport

Inspectierapport Zigzag Verpleegkundige Kinderzorg Incidenteel onderzoek Definitief rapport Inspectierapport Zigzag Verpleegkundige Kinderzorg Incidenteel onderzoek Definitief rapport Toezichthouder : Opdrachtgever : Datum : Mw. drs. S.E. Blom Stadsdeel Nieuw-West 04-07-2013 Zigzag Verpleegkundige

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Dagopvang Kwebbel groep Brons Emmen, november 2013 Dagopvang Kwebbel groep brons Wilhelminastraat 27 7811 JB Emmen Telefoon (0591) 610240 Website: www.kinderopvangkwebbel.nl E-mail:

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang ZoWieZo Februari 2012 Naam organisatie: Kinderopvang ZoWieZo Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Doel van het beleidsplan: Handleiding en

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Junior (GOB) Boomsluiters 19 8334MX TUK Registratienummer 216091196

Inspectierapport GOB Junior (GOB) Boomsluiters 19 8334MX TUK Registratienummer 216091196 Inspectierapport GOB Junior (GOB) Boomsluiters 19 8334MX TUK Registratienummer 216091196 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: STEENWIJKERLAND Datum inspectie: 16-09-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

SKPC/Pedagogisch werkplan Dikkie Dik juni 2015 Blad 1

SKPC/Pedagogisch werkplan Dikkie Dik juni 2015 Blad 1 Blad 1 Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Dikkie Dik In ons dagelijks handelen en gedrag is het pedagogisch beleidsplan van de SKPC leidend. Zie het pedagogisch beleidsplan Dit is het kader, jij maakt

Nadere informatie

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer,

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer, Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken datum 23 augustus 2006 verzonden bijlage(n) Div. uw brief van ons kenmerk contactpersoon onderwerp S/Sa/har Harry Roenhorst Vergadering Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie