Afvalwaterpomp type ABS Robusta 200 en 300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afvalwaterpomp type ABS Robusta 200 en 300"

Transcriptie

1 Type tested and onitored NL (04/2015) NL Installatie- en gebruiksinstruties

2 2 Installatie- en gebruiksinstruties (Vertaling van originele instruties) Afvalwaterpop type ABS Robusta In dit boekje gebruikte sybolen en operkingen: Veiligheidsinstruties De die in deze handleiding worden gegeven, waarvan het niet aanhouden kan leiden tot levensgevaar, zijn speiaal aangegeven et het algeene gevarensybool. (Zie DIN 4844-W9). aanwezigheid van een gevaarlijke spanning wordt aangegeven door het veiligheidssybool. (Zie DIN 4844-W8). OPMERKING: Belangrijke inforatie waar speiale aandaht voor wordt gevraagd. Sybolen diret op de eenheid zelf, bijvoorbeeld Pijl draairihting Typeplaatje oeten zorgvuldig worden aangehouden en leesbaar worden gehouden. Veiligheid (Overgenoen uit VDMA-standaard blad 24292)* Deze eenheid ag alleen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen et beperkte lihaelijke, otorishe of geestelijke apaiteiten of gebrek aan ervaring en kennis, wanneer zij worden begeleid of instruties hebben gekregen otrent het veilige gebruik van het apparaat en begrijpen welke risio s dit et zih eebrengt. Laat kinderen niet et het apparaat spelen. Laat kinderen het apparaat niet zonder toeziht reinigen of er onderhoud aan uitvoeren. Deze bedieningsinstruties bevatten eleentaire inforatie over het plaatsen, de bediening en onderhoud en oeten nauwkeurig worden opgevolgd. Daaro is het van essentieel belang dat deze instruties zorgvuldig worden gelezen vóór de plaatsing of inbedrijfnae door zowel het installatiepersoneel als door diegenen die verantwoordelijk zijn voor de bediening of het onderhoud. De gebruikershandleiding oet altijd in de buurt van de eenheid onder handbereik zijn. Naast het opvolgen van de veiligheidsaatregelen van algeene aard die u onder deze kopjes kunt vinden, is het tevens van essentieel belang dat de speiale veiligheidsinstruties die elders worden gegeven worden aangehouden. De veiligheidsinstruties die worden vereld in deze Gebruikershandleiding, de bestaande landelijke regelgeving voor veiligheid, alsede eventuele interne bedieningsof veiligheidsregelgeving die gelden op de loatie van de gebruiker oeten worden aangehouden. De algeene en speifi eke gezondheids- en veiligheidsaanwijzingen worden gegeven in een separaat douent Veiligheidsinstruties voor Sulzer produten van het type ABS. Nee in geval van onduidelijkheid of vragen altijd ontat op et de produent Sulzer. Gevaren die kunnen optreden als gevolg van het niet aanhouden van veiligheidsinstruties Het niet aanhouden van de veiligheidsinstruties kan leiden tot gevaar het personeel en ogelijke shade voor het ilieu of de installatie zelf. Het niet aanhouden van de veiligheidsinstruties kan leiden tot het vervallen van het reht van de gebruiker op opensatie of verhaal. Meer speifiek kan het niet aanhouden van de instruties bijvoorbeeld leiden tot de volgende gevaren: Storing van belangrijke funties van de eenheid/ installatie. Gevaar voor personeel bij elektrishe, ehanishe of heishe invloeden. Gevaar voor het ilieu door lekkage van gevaarlijke stoffen. OPMERKING: Het uitvoeren van werkzaaheden op een veiligheidsbewuste wijze. Veiligheidsvoorshriften voor de eigenaar/ operator Alle gevaren als gevolg van elektriiteit oeten worden vereden (raadpleeg voor details de regelgeving van uw lokale elektriiteitsbedrijf). Veiligheidsvoorshriften voor onderhouds-, inspetie- en installatiewerkzaaheden De gebruiker van de eenheid oet er voor zorgen dat alle onderhouds-, inspetie- of installatiewerk wordt uitgevoerd door geautoriseerd en gekwalifieerd apabel personeel. De gebruiker oet er tevens voor zorgen dat het personeel de bedieningsinstruties zorgvuldig heeft bestudeerd. In prinipe oeten alle werkzaaheden aan de eenheid worden uitgevoerd wanneer deze niet in werking is. Popen of eenheden die worden gebruikt voor het popen van vloeistoffen de een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, oeten eerst worden ontset. Sulzer behoudt zih het reht voor o de speifi aties te wijzigen als gevolg van tehnishe ontwikkelingen.

3 Installatie- en gebruiksinstruties (Vertaling van originele instruties) 3 Na het uitvoeren van de werkzaaheden oeten alle veiligheids- en besherende voorzieningen weer worden aangebraht en er oet een ontrole worden uitgevoerd of deze alleaal nog goed funtioneren. Voor het opnieuw opstarten, oet aan de punten die zijn vereld in het hoofdstuk Inbedrijfnae worden voldaan. Unilaterale wijziging en produtie van reservedelen Modifiaties of wijzigingen aan de eenheid/installatie ag uitsluitend worden uitgevoerd na overleg et de produent. Originele reservedelen en toebehoren, geautoriseerd door de produent, zijn van essentieel belang o te voldoen aan de veiligheidseisen. Het gebruik van andere delen kan garantielais of opensatielais ongeldig aken Niet goedgekeurd gebruik Een veilig gebruik van de eenheid is alleen gegarandeerd als de eenheid wordt gebruikt in overeensteing et de gebruiks- en veiligheidsinstruties. De grenswaarden zoals vereld in de data sheet ogen onder geen enkele voorwaarde worden overshreden. Deze installatie- en bedieningsinstruties voren geen vervanging of uitsluiting van de volgende algeeen geldende regelgeving en noren. *VDMA=Verband Deutsher Mashinenund Anlagebau e.v. (Vereniging van Duitse ahinebouwers). Versleten eenheden kunnen retour worden gezonden aan Sulzer of kunnen worden gereyled onfor de lokale regelgeving. Transport Tijdens het transport ag de unit niet vallen of worden gegooid. De unit ag nooit aan de voedingskabel worden opgetild. Gebruik het speiale handvat voor transport. Indien nodig, kan de pop worden opgehangen door een touw of ketting aan het handvat te bevestigen. Toepassing De dopelbare afvalwaterpopen van de Robusta serie zijn betrouwbare kwaliteitsproduten, ontworpen voor de volgende toepassingen: Popen van shoon water. Popen van regenwater. Popen van afvalwater et een axiaal vaste stoffen gehalte van 0,5%. De pop ag niet worden gebruikt in een explosiegevaarlijke of ontvlabare ogeving of voor het popen van brandbare vloeistoffen. Dit produt is uitsluitend geshikt voor het afvoeren van helder en vervuild water tot een ediuteperatuur van 40 C, kortstondig tot ax. 60 C. Als de installatie ediu uit ahines, bijv. wasahines, wordt aangevoerd, kan de axiale ediuteperatuur worden overshreden als het overeenkostige apparaat niet over een loogafkoeling beshikt of als deze, bijv. o energiebesparende redenen, niet is ingeshakeld. Dit kan shade aan de pop of het popsystee veroorzaken. Sulzer is hiervoor niet aansprakelijk en verleent geen garantie voor een dergelijke shade. Nee ontat op et de fabrikant van de apparatuur of van de aan te sluiten apparatuur (bijv. wasahines, hoe u de loogafkoeling kunt inshakelen). Onze installaties zijn getest onfor EN LGA en voldoen aan de gangbare noren. Nee ook in aht dat de ax. toevoerteperatuur in het afvoerkanaal 35 C is en u voor een overeenkostige afkoeling van het ediu dient te zorgen. Deze popen oeten niet worden gebruikt voor het popen van: Faeaal ateriaal. Agressieve vloeistoffen, zoals zuren, logen (austieke soda) of zouten. Brandbare vloeistoffen, zoals benzine, olie of fenolen. Bedrijfsafval en agrarish afval. Vaste stoffen, zoals as, vuilnis, glas, zand, vezelaterialen, karton, papieren doeken, textiel, luiers, keukenafval, koffiedik, shredderafval. Vloeibare stoffen die kunnen uitharden, zoals bituen, eent, kalk, kalkwater (witkalk), etselspeie, aardappelzeteel, vet (voedingoliën en -vetten), synthetishe hars, synthetishe harseulsie, teer, verfresten. Reinigingsiddelen, ontsettingsiddelen. Shurende aterialen. De popen voldoen aan de EU ahinerihtlijn. Raadpleeg het naaplaatje.

4 4 Installatie- en gebruiksinstruties (Vertaling van originele instruties) Naaplaatje We raden u aan de gegevens op het standaard naaplaatje op de pop te noteren op het betreffende onderstaande forulier en dit te bewaren als referentiebron bij het bestellen van reserveonderdelen, herhalingsorders en algeene vragen. Vereld altijd het poptype, itenr. en serienr. bij alle ouniatie. Typ Nr SN UN V Ph IN A HZ P1: kw Qax 3 /h Hax n 1/in Insul. Cl.B Made in Ireland Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Wexford, Ireland Legenda Typ Poptype Nr. Itenr. SN Serienr. xx/xxxx Produtiedatu (Week/jaar) Un Noinale spanning V Ph Aantal fasen In Noinale stroo A Hz Frequentie Hz P1 Noinaal ingangsverogen kw Qax Max. Flow 3 /h Hax Max. Opvoerhoogte n Toerental r/in Insul.Cl. Isolatieklasse IP Besheringstype Max dopeldiepte Inbedrijfnae De produent garandeert dat een nieuwe pop niet eer geluid aan de luht genereert dan 70 db(a) tijdens noraal bedrijf, wanneer of volledig, of gedeeltelijk ondergedopeld. Voordat de unit wordt gebruikt, oet de pop / het popstation worden onderzoht en oet een funtieontrole worden uitgevoerd. Er oet in het bijzonder op het volgende worden gelet: Controleer of de voedingskabel en stekker onbeshadigd zijn. Voldoet de elektrishe aansluiting aan de regelgeving? Is de otor overbelastingsbeveiliging juist ingesteld? Werkt niveauregelingsystee juist? Zijn de In- en Uitshakelniveaus orret ingesteld? De pop ag niet draaien wanneer deze deels is gedeonteerd Voor In Voor popen die bedoeld zijn voor gebruik in buitenfonteinen, tuinvijvers en dergelijke, oet de popvoeding plaatsvinden via een aardlekshakelaar (RCD) et een aardlekstroo van axiaal 30 A. het geval van dopelpopen van Besheringstype 1 (zoals de Robusta serie) zijn alle etalen delen verbonden et de aardkabel. Vóór het gebruik oet een gekwalifieerd persoon ontroleren aardkabel juist is aangesloten. het gebruik van popen van besheringstype 1 IEC :1984 Mod geldt. Popen van besheringstype 1 voor gebruik in zwebaden of tuinvijvers oeten worden uitgerust et een aardlekshakelaar (30 A) in de inkoende voedingskabel. De pop ag nooit worden gebruikt wanneer er zih ensen bevinden in de zwebaden of tanks. Popen voor gebruik in zwebaden waar ensen aanwezig zijn ogen alleen popen gebruiken van besheringstype III et een spanning die niet groter is dan 12 V. OPMERKING Geshikte aardlekbeveiligingen zijn beshikbaar via elektra leveraniers. Raadpleeg uw elektriien..servie en Onderhoud Controleer O Voor aanvang van enige werkzaaheden, of de pop is gesheiden van de voeding en niet kan worden ingeshakeld. in geval van shade aan de voedingskabel gevaar te voorkoen, oet deze worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of een andere gelijkwaardig gekwalifieerde persoon. Regelatige inspetie en preventief onderhoud zullen een betrouwbaardere werking waarborgen. De pop oet elke zes aanden worden geïnspeteerd, aar vaker indien de bedrijfsostandigheden oeilijk zijn. Ehter, oht er een fout optreden, probeer dan niet te iproviseren, aar nee ontat op et uw Sulzer Servie Centre. Dit geldt et nae in het geval wanneer de unit steeds wordt uitgeshakeld door de overbelastingsbeveiliging in het bedieningspaneel, of door de therishe sensoren van het thero-ontrol systee.

5 Installatie- en gebruiksinstruties (Vertaling van originele instruties) 5 Nee voor een oplete revisie van de pop ontat op et een geautoriseerde Sulzer werkplaats of uw Sulzer dealer. Wanneer de pop uit bedrijf wordt genoen, oet o afzetting van vuil of andere aterialen te voorkoen, de pop worden gereinigd door het popen van shoon water. Wanneer er sprake is van bladen of vezelahtig ateriaal in het ediu dat wordt verpopt, dan raden wij aan dat het inlaatrooster af en toe wordt gereinigd. Verdraai de inlaatrooster rehtso o het te verwijderen en linkso o het weer in de juiste positie te vergrendelen. TS-versie: Verwijder de vlotterbehuizing van de pop, door deze aan de zijkanten onderin in te drukken en los te trekken van de otorbehuizing. Verwijder de vlotter uit de vlotterbehuizing. Reinig alle delen. Monteer de vlotter en vlotterbehuizing weer. Bij het opdrukken van het vlotterhuis oet de wisselshakelaar HAND AUTOMATIC zih in de onderste stand bevinden. Druk de keuzehendel naar boven en ontroleer de pop op stand HAND. Robusta eenheid 2 KS-versie: Reinig vlotter. Elektrishe aansluitingen De pop oet worden aangesloten op terinals of start apparatuur op een niveau waarop de pop niet kan onderstroen. Alle elektrishe apparatuur oet altijd worden geaard. Dit geldt zowel voor de pop en voor eventuele bewakingsapparatuur. De elektrishe installatie oet worden uitgevoerd volgens nationale en lokale regelgeving. Controleer of alle netspannings-, frequentie-, startapparatuur en startethode overeensteen et de gegevens die ingeslagen zijn op het otortypeplaatje. De unit oet worden besherd door een juist gediensioneerde trage zekering (geshikt voor het noinale verogen van de pop). Wij raden het gebruik aan van een therishe beveiliging. De elektrishe installatie oet worden geïnspeteerd door een geautoriseerde elektriien Keerklep 3 HAND AUTO keuzeshakelaar 5 Vlotterbehuizing 7 Zuigring (zie ontage-instruties pagina 6). 2 Persleiding aansluiting 4 Niveaubewakingsvlotter 6 Inlaatrooster

6 6 Installatie- en gebruiksinstruties (Vertaling van originele instruties) Zuigring Wanneer deze in de waaier is aangebraht kan de pop tot op 3 afpopen (alleen anueel in te stellen). 20 EN EN

7 Installatie- en gebruiksinstruties (Vertaling van originele instruties) 7

8 Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Ireland Tel , Fax

Afvalwaterpomp type ABS Coronada 250

Afvalwaterpomp type ABS Coronada 250 1131-00 15970287NL (04/2015) NL Installatie- en gebruiksinstruties www.sulzer.om 2 Installatie- en gebruiksinstruties (Vertaling van originele instruties) Afvalwaterpomp type ABS Coronada 250 In dit boekje

Nadere informatie

Afvalwater dompelpomp type ABS AS 0530-0841

Afvalwater dompelpomp type ABS AS 0530-0841 15975045NL (04/2016) 1006-00 NL Installatie- en bedieningsinstruties www.sulzer.o 2 Installatie- en bedieningsinstruties (Vertaling van originele instruties) Afvalwater dopelpop type ABS AS: 0530 0631

Nadere informatie

Afvalwaterpomp type ABS Coronada 250

Afvalwaterpomp type ABS Coronada 250 1131-00 15970287NL (05/2016) NL Installatie- en gebruiksinstruties www.sulzer.om 2 Installatie- en gebruiksinstruties (Vertaling van originele instruties) Afvalwaterpomp type ABS Coronada 250 Deze handleiding

Nadere informatie

ABS dompel recirculatiepomp RCP

ABS dompel recirculatiepomp RCP 1024-00 15975086NL (07/2013) NL Installatie- en bedieningsinstructies www.sulzer.co 2 Installatie- en bedieningsinstructies (Vertaling van originele instructies) 2533 2534 2535 Inhoud 1 Algeeen... 3 1.1

Nadere informatie

Opvoerinstallatie type ABS Sanimax

Opvoerinstallatie type ABS Sanimax 1051-00 15970278NL (05/2015) NL Installatie- en bedieningsinstructies www.sulzer.com 2 Installatie- en bedieningsinstructies (Vertaling van originele instructies) R202 R202/C MF154 MF324 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Afvalwaterpomp Type ABS MF Versnijdende afvalwaterpomp type ABS Piranha 08 & 09

Afvalwaterpomp Type ABS MF Versnijdende afvalwaterpomp type ABS Piranha 08 & 09 Afvalwaterpop Type ABS MF 154-804 Versnijdende afvalwaterpop type ABS Piranha 08 & 09 1010-00 15975131NL (02/2017) NL Installatie- en bedieningsinstruties www.sulzer.o 2 Installatie- en bedieningsinstruties

Nadere informatie

Afvalwaterpomp Type ABS MF 154-804 Versnijdende afvalwaterpomp type ABS Piranha 08 & 09

Afvalwaterpomp Type ABS MF 154-804 Versnijdende afvalwaterpomp type ABS Piranha 08 & 09 Afvalwaterpop Type ABS MF 154-804 Versnijdende afvalwaterpop type ABS Piranha 08 & 09 1010-00 15975131NL (08/2015) NL Installatie- en bedieningsinstruties www.sulzer.o 2 Installatie- en bedieningsinstruties

Nadere informatie

Bedieningsmodule Type ABS CP 151-254

Bedieningsmodule Type ABS CP 151-254 15975197NL (12/2014) Installatie- en bedieningsinstructies www.sulzer.com 2 Installatie- en bedieningsinstructies Bedieningsmodule Type ABS CP 151 153 253 254 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Schakelkast...

Nadere informatie

Installatie- en bedieningsinstructies

Installatie- en bedieningsinstructies 15975180NL (04/2016) Installatie- en bedieningsinstruties www.sulzer.om 2 Installatie- en bedieningsinstruties (Vertaling van originele instruties) Droogopgestelde Afvalwaterpomp Type ABS AFC 0831 0841

Nadere informatie

Opvoerinstallatie type ABS Sanimax

Opvoerinstallatie type ABS Sanimax 1051-00 15970278NL (11/2015) NL Installatie- en bedieningsinstructies www.sulzer.com 2 Installatie- en bedieningsinstructies (Vertaling van originele instructies) R 202 MF 154 R 202/C MF 154HW MF 324 Inhoud

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Gebruiksaanwijzing Versie 757665i ederlands Gefeliciteerd et uw aanschaf van de Leica Lino. De veiligheidsvoorschriften staan in het hoofdstuk na de bedieningsinstructies

Nadere informatie

Dompelmixer type ABS RW 200 en 280

Dompelmixer type ABS RW 200 en 280 15975087NL (04/2016) 1009-00 NL Installatie- en bedieningsinstruties www.sulzer.o 2 Installatie- en bedieningsinstruties (Vertaling van originele instruties) Dopelixer type ABS RW 200 280 Inhoud 1 Toepassingsgebieden...

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Cleanfix SW 50. Stof-/waterzuiger

Gebruiksaanwijzing. Cleanfix SW 50. Stof-/waterzuiger Gebruiksaanwijzing Cleanfix SW 50 Stof-/waterzuiger Cleanfix Benelux B.V. De Scheper 255 5688 HP OIRSCHOT Internet: www.cleanfix.com Telefoon: 0499 55 00 33 www.cleanfix.nl Telefax: 0499 55 00 60 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handleiding Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handsealmachine type Standard Plus is specifiek bestemd voor het sluiten van kunststof en aluminium schalen, die worden voorzien van een hitte bestendige

Nadere informatie

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Handleiding DRINK-38/SE Belangrijke aanwijzingen: De in dit document genoemde apparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en koelen van dranken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DFE 20 T DFE 40 T DFE 80 T Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

Combio-868 LI/ET (28 563.0005) Combio-868 LI/MT (28 564.0005)

Combio-868 LI/ET (28 563.0005) Combio-868 LI/MT (28 564.0005) Cobio-868 I/ET (28 563.0005) Cobio-868 I/MT (28 564.0005) 88,8 37 l 3,2 10,6 R 5 l 5 Waarschuwing! Belangrijke veiligheidsaanwijzingen! Volg onderstaande aanwijzingen op. Gevaar voor verwonding door elektrische

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl

LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl 1 Wij danken u voor de aankoop van dit product en wensen u veel waterplezier. Technische specificaties 1 Stroomkabel:

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Dompelpomp KTP 300. Voor schoonwater en afvalwater

Dompelpomp KTP 300. Voor schoonwater en afvalwater HANDLEIDING VOOR INBOUW, BEDIENING EN ONDERHOUD Dompelpomp KTP 300 Voor schoonwater en afvalwater Wijzigingsstand: 01/1992-HG Nummer: 010-688 (Technische wijzigingen voorbehouden) Dompelpomp KTP 300 Gebruiksterreinen

Nadere informatie

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht.

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht. Woord vooraf Handleiding Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

JDPC.001 Jaga Dynamic Product Controller

JDPC.001 Jaga Dynamic Product Controller JDPC.001 Jaga Dynamic Product Controller Montage en gebruikershandleiding Freedom Clima JDPC.FCC Jaga Dynamic Product Controller Freedom Clima JDPC.FCC4 / JDPC.FCC6 Jaga Dynamic Product Controller met

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Belangrijke informatie Gefeliciteerd met de aankoop van uw voertuig beveiligingsysteem. Het is ontworpen om jaren van probleemloze

Nadere informatie

MONTAGE- EN INSTALLATIE HANDLEIDING. IRPRO Series: IRPRO350, IRPRO500, IRPRO750

MONTAGE- EN INSTALLATIE HANDLEIDING. IRPRO Series: IRPRO350, IRPRO500, IRPRO750 MONTAGE- EN INSTALLATIE HANDLEIDING IRPRO Series: IRPRO350, IRPRO500, IRPRO750 2 BELANGRIJKE INFORMATIE 1. Lees deze montage- en gebruikshandleiding zorgvuldig door. 2. De infraroodstralers van dit model

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CS-269-A externe ontvanger

CS-269-A externe ontvanger CS-269-A externe ontvanger Pagina 1 Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

Slijtvaste onderwater pompen

Slijtvaste onderwater pompen Slijtvaste onderwater pompen HET VERSCHIL Onze reeks omvat meer dan 100 verschillende modellen van centrifugaalpompen, voor het verpompen van zware vloeistoffen met vaste en schurende bestanddelen. Meer

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Waterkwaliteitsvoorschrift

Waterkwaliteitsvoorschrift NL Waterkwaliteitsvoorschrift LTALPER000153a 125487-AA Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 1.2 Algemene aandachtspunten waterkwaliteit...2 1.2.1 Nieuwe installaties...2 1.2.2 Bestaande installaties...3

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Trapleuning met LED module verlichting

Gebruiksaanwijzing Trapleuning met LED module verlichting Gebruiksaanwijzing Trapleuning met LED module verlichting Proficiat met de aankoop van uw trapleuning met LED verlichting! Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem de gebruiksinstructies te

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

LED Inbouwspot WDS 1 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten

LED Inbouwspot WDS 1 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten LED Inbouwspot WDS 1 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl 1 Wij danken u voor de aankoop van dit product en wensen u veel waterplezier. Technische specificaties 1 Stroomkabel:

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Vlakke en vacuüm-buiscollectoren VITOSOL-F VITOSOL-T 5458 056 B/fl 3/2010 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Geeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar Publicatiedatu Agendapunt besluit B&W Onderwerp Vaststellen van de Verordening interferentiegebieden bodeenergiesysteen 24 Tekst van openbare besluiten

Nadere informatie

Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE

Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig

Nadere informatie

STIHL AP 100, 200, 300. Veiligheidsinstructies

STIHL AP 100, 200, 300. Veiligheidsinstructies { STIHL AP 100, 200, 300 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Rotatieviscometer PCE-RVI 1

GEBRUIKSAANWIJZING Rotatieviscometer PCE-RVI 1 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Rotatieviscometer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR A C B F G D E Bedien uw Halogeenverlichting met één van de vele KlikAanKlikUit-zenders (niet inbegrepen). Voorzijde A: Aansluiting

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Mixer Gebruikershandleiding

Mixer Gebruikershandleiding Mixer Gebruikershandleiding HMM6420W NL 01M-8832853200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Voor gebruik aandachtig lezen Alle veiligheidsvoorschriften nakomen Voor toekomstig gebruik bewaren Deze montagehandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mechanische meetstok voor de lichaamslengte

Gebruiksaanwijzing Mechanische meetstok voor de lichaamslengte KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Mechanische meetstok voor de lichaamslengte

Nadere informatie

TRUCK COFFEE MAKER. User s manual. Check our website www.quintezz.com for more languages

TRUCK COFFEE MAKER. User s manual. Check our website www.quintezz.com for more languages TRUCK COFFEE MAKER User s manual GB FR D E Check our website www.quintezz.com for more languages IEIDING Geachte klant, U hebt gekozen voor de aankoop van een QUINTEZZ Truck koffiezetapparaat. Wij willen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Trapleuning met LED module verlichting met ingebouwde afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing Trapleuning met LED module verlichting met ingebouwde afstandsbediening Gebruiksaanwijzing Trapleuning met LED module verlichting met ingebouwde afstandsbediening Proficiat met de aankoop van uw trapleuning met LED verlichting en ingebouwde afstandsbediening! Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2 11/2008 Mod:FABY-2 Production code: FABY-2 Handleiding met instructies Voordat u met de machine gaat werken, moet deze handleiding met aandacht gelezen worden. Het veronachtzamen van de aanwijzingen die

Nadere informatie

Wij maken u er op attent dat schade aan personen, machines, andere apparatuur of omgeving die het gevolg zijn van:

Wij maken u er op attent dat schade aan personen, machines, andere apparatuur of omgeving die het gevolg zijn van: GEBRUIKSAANWIJZING ULTRASOONREINIGERS LOGIMEC Type RS en RSC Doel van de handleiding Deze handleiding is geschreven in overeenstemming met de richtlijnen van de EEC 73/23/CE en wordt geleverd bij iedere

Nadere informatie

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies { STIHL AK 10, 20, 30 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Deltameter 5. Toepassingsgebied: Wisselstroomnetten tot 13 kv Nominaalspanning. Artikelnummer: 930 450-001 Var.

Gebruiksaanwijzing. Deltameter 5. Toepassingsgebied: Wisselstroomnetten tot 13 kv Nominaalspanning. Artikelnummer: 930 450-001 Var. Gebruiksaanwijzing Deltameter 5 Toepassingsgebied: Wisselstroomnetten tot 13 kv Nominaalspanning Artikelnummer: 930 450-001 Var. 0001 Met Nederlandstalige opdruk Kontaktsysteme GmbH & Co. KG Rosenstraße

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR

OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR Aanvullende bladen bij de bedieningshandleiding Optie af fabriek NL OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR Optie af fabriek: verhoogde sensorspanning voor MIG/MAG-stroombronnen Algemene aanwijzingen

Nadere informatie

Risico analyse Geef de volgende contactgegevens op (* verplicht invullen):

Risico analyse Geef de volgende contactgegevens op (* verplicht invullen): Risico analyse Geef de volgende contactgegevens op (* verplicht invullen): Naa * Aanhef Eventueel uw functie Eventueel uw organisatie Adres Adres (vervolg) Postcode Plaats Telefoon (werk) Telefoon thuis

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RCD-tester PCE-RCD 1

Gebruiksaanwijzing RCD-tester PCE-RCD 1 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl Gebruiksaanwijzing RCD-tester PCE-RCD 1 Versie 1.2

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor model VAC DIGITAL van het merk SACH.

Deze handleiding is bedoeld voor model VAC DIGITAL van het merk SACH. INLEIDING Allereerst willen wij u bedanken voor uw keuze en vertrouwen in onze SACH producten. Ongeacht het gekozen model zult u plezier beleven aan dit technisch geavanceerde apparaat en bent u verzekerd

Nadere informatie

Babyweegschaal Bedieningshandleiding

Babyweegschaal Bedieningshandleiding BABYWEEGSCHAAL 7725 BEDIENINGSHANDLEIDING Edition V1.0 Date: 21.05.2010 Page 1 of 7 Ingebruikneming / wegen + tarreren Edition V1.0 Date: 21.05.2010 Page 2 of 7 Instellen van de automatische uitschakeltijd

Nadere informatie

INLEIDING. Deze handleiding is bedoeld voor model VAC DYNAMIC van het merk SACH.

INLEIDING. Deze handleiding is bedoeld voor model VAC DYNAMIC van het merk SACH. INLEIDING Allereerst willen wij u bedanken voor uw keuze en vertrouwen in onze SACH producten. Ongeacht het gekozen model zult u plezier beleven aan dit technisch geavanceerde apparaat en bent u verzekerd

Nadere informatie

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS A B C D E F 1 2 3 VEILIGHEID Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect

Nadere informatie

Bedrijfsvoorschriften

Bedrijfsvoorschriften 1 Inhoud 2 Inleiding 2 2.1 Gebruiksdoel 2 2.2 Toepassingsgebied 2 2.3 Te ontraden gebruik 2 3 Veiligheid 2 4 Transport en opslag 2 5 Installatievoorschriften 2 5.1 Plaatsing 2 5.2 Inbouw in leidingwerk

Nadere informatie