CHECKLIST GEGEVENS VOOR DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Ik wil graag de toegezonden, originele stukken weer retour ontvangen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHECKLIST GEGEVENS VOOR DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012. Ik wil graag de toegezonden, originele stukken weer retour ontvangen."

Transcriptie

1 CHECKLIST GEGEVENS VOOR DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012 Uw adres: Woonplaats: Originele stukken Ik wil graag de toegezonden, originele stukken weer retour ontvangen. adres etc.: Wij verzoeken u het bij u in gebruik zijnde adres - indien gewenst - en voor zover nog niet bij ons bekend hierna te vermelden: Het adres is: Type hier uw adres: Ik heb geen adres Ik wil mijn adres niet beschikbaar stellen Mijn mobiele telefoonnummer: Persoonlijke gegevens: Heeft u een FISCALE partner anders dan uw echtgeno(o)t(e)? Er moet aan diverse voorwaarden zijn voldaan. Daarnaast kunnen ook kinderen en andere familieleden in bepaalde situaties fiscaal partner zijn. Lees daarom s.v.p. eerst de uitgebreide toelichting op pagina 5. Naam, voornamen en geboortedatum fiscale partner: Het afgelopen jaar is een wijziging opgetreden in mijn persoonlijke/gezinssituatie namelijk: Wijziging persoonlijke gegevens: Pagina 1 van 8

2 In 2012 heb ik de volgende (fiscale) inkomsten ontvangen c.q. hypotheekrente betaald: S.v.p. stukken/opgaven bijvoegen Inkomsten uit een (vroeger) dienstverband/uitkering (loon, AOW-uitkering, pensioen, lijfrente etc.) Inkomsten uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen (pand, geldlening) aan verbonden persoon c.q. een besloten vennootschap waarin ik een aanmerkelijk belang heb Een alimentatie-uitkering voor uzelf, uw partner/echtgenoot Arbeidsongeschiktheidsuitkering Eigen woning/hypotheekrente: S.v.p. stukken/opgaven bijvoegen Een eigen woning Met kapitaalverzekering Bouwdepot Hypotheekrente en stand hypotheekschuld Premiedeel arbeidsongeschiktheid inzake een hypotheekbeschermingsverzekering Stuur een kopie van de nieuwe WOZ-waarde mee (beschikking afgegeven in het belastingjaar 2012). Deze waarde wordt ook vermeld op de aanslag Onroerende Zaakbelasting Wijzigingen in 2012: Bij wijzigingen s.v.p. ook stukken zoals de afrekeningsnota aan- en eventueel verkoop eigen woning en datum verhuizing, alsmede eventuele nota s van taxatiekosten voor het aangaan van de financiering meesturen. Een eigen woning Met kapitaalverzekering Bouwdepot Hypotheekrente en stand hypotheekschuld Door mij zijn de volgende premies voor inkomensvoorzieningen betaald: S.v.p. stukken bijvoegen Lijfrentepremie (indien van toepassing opgave A-factor 2011) Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering Het afgelopen jaar heb ik één van de hiervoor genoemde betaalde premies terugontvangen. Dit kan ook een premie betreffen die u in een eerder belastingjaar heeft afgetrokken Pagina 2 van 8

3 Als gevolg van een echtscheiding heb ik de volgende bedragen betaald: Alimentatie ex-echtgenote Kinderalimentatie (er is dan mogelijk een forfaitair bedrag aftrekbaar) Andere bedragen (bv. afkoopsom alimentatie of kosten advocaat inzake verkrijging alimentatie) Door mij zijn uitgaven gedaan voor kinderen onder de 21 jaar: Als voorwaarde voor aftrek geldt dat het kind niet in staat was zelf in zijn of haar onderhoud te voorzien en u had geen recht op kinderbijslag. Het kind mag eveneens geen studiefinanciering of tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen. Wellicht heeft u recht op een vast bedrag aan aftrek. Wilt u met mij contact opnemen om te beoordelen of ik voor aftrek in aanmerking kom? Het afgelopen jaar zijn door mij de volgende uitgaven gedaan: S.v.p. stukken bijvoegen Ziektekosten: Voorlopige teruggave zorgtoeslag Op doktersvoorschrift voorgeschreven medicijnen Hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaat, kunstgebit, rolstoel e.d.) Woningaanpassingen (op medisch voorschrift) Overige aanpassingen (op medisch voorschrift) Reiskosten huisarts, ziekenhuis etc. Dieetkosten (onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar) Extra gezinshulp Kosten genees- en heelkundige hulp Reiskosten ziekenbezoek Op onze website staat een document (onder formulieren en downloads) met meer informatie per post van wat wel of niet aftrekbaar is. Scholingsuitgaven voor uzelf, uw partner/echtgenoot Giften (zie de toelichting achter de vragenlijst) Giften in de vorm van lijfrenten Pagina 3 van 8

4 Het afgelopen jaar had ik op 1 januari 2012 de volgende bezittingen en schulden: S.v.p. stukken/opgaven bijvoegen Bank- en spaartegoeden Effectenportefeuille Tweede eigen woning (WOZ-beschikking meesturen) Overig onroerende zaken (WOZ-beschikking meesturen) Aan kinderen of derden verstrekte geldleningen etc. Kapitaalverzekering (niet zijnde kapitaalverzekering eigen woning) Lijfrente- en periodieke uitkering die niet in box I valt Overige bezittingen (bv. een recht van vruchtgebruik, aandeel in een onverdeelde boedel) Schulden die betrekking hebben op één van de hiervoor genoemde bezittingen Overige schulden uitgezonderd belastingen en huishoudelijke schulden Van de banktegoeden, effectenportefeuilles graag de jaaroverzichten van de bank meesturen. Van verzekeringen s.v.p. ook een kopie van de polis meesturen. In de belastingaangifte moet de situatie per 1 januari 2012 (!) worden opgegeven. Om praktische redenen verzoeken wij u dringend om ook de gegevens per 31 december 2012 mee te sturen omdat wij vaak merken dat deze een jaar later lastig zijn terug te vinden of niet meer beschikbaar zijn. Overig: Heeft u thuiswonende kinderen, ingeschreven op uw woonadres? Heeft u recht voor één of meer kinderen op kinderbijslag? Zo nee, onderhield u de kinderen tot 18 jaar voor minimaal per jaar? Indien u voorlopige aanslag(en) inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet of beschikking Zorgtoeslag heeft ontvangen of betaald ontvangen wij, voor zover deze nog niet in ons bezit is, hiervan graag een kopie. (Belaste) uitkering uit een kapitaalverzekering Voor sommige zaken (zoals ontbrekende fiscale gegevens, toeslagen etc.) kan het voor ons handig zijn, dat wij over uw DigID code beschikken. Wanneer u daar geen problemen mee heeft, kunt u hier de gegevens van uzelf en uw partner invullen: Gebruikersnaam: Naam: Wachtwoord: wachtwoord: Pagina 4 van 8

5 Om u bij bijzondere vragen goed te kunnen adviseren, hebben wij vaak ook de volgende stukken nodig. Wij vragen u dan ook deze stukken (ook na wijziging) ter completering van ons dossier mee te sturen: - huwelijkse voorwaarden; - samenlevingscontract; - verzekeringspolissen (zoals bijv. lijfrentepolis, kapitaalverzekering etc.); - arbeidsongeschiktheidsverzekering; - testament; - echtscheidingsconvenant; - schenkingen. Indien u nog vragen heeft over het invullen van het formulier dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. TOELICHTING Graag ontvangen wij van u met de aangiftebrief de informatie en stukken van de voor u van toepassing zijnde rubrieken. Onderstaand treft u per rubriek een korte omschrijving aan van de benodigde informatie. Wanneer u voor ons een specificatie maakt, wilt u dan ook per regel s.v.p. de datum van betaling/ontvangst en hoe het is gedaan (kas, bank ) vermelden. De Belastingdienst vraagt selectief de betalingsbewijzen op en dan is dat aan de hand van uw specificatie snel te achterhalen. Toelichting selectievakjes Door te klikken op het selectievakje kunt u de selectie aan- of uitzetten. In het document kunt u geen tekst toevoegen. Gebruik daarvoor deze invoervakjes: De tekst Type hier extra info: etc. wordt niet automatisch verwijderd. Klik met de muis in het vakje direct achter de dubbele punt. Persoonlijke gegevens (aanvulling): Eventueel datum huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwonen en - voor zover nog niet bekend - de gegevens van uw (nieuwe) partner. Eventueel datum echtscheiding. Ingeval van gezinsuitbreiding de persoonlijke gegevens van het kind. Partnerbegrip (fiscaal) In 2011 is het fiscale partnerbegrip gewijzigd. U bent fiscale partners als één van deze situaties op u van toepassing is.: - U bent getrouwd. - U bent geregistreerd partner. - U bent ongetrouwd en staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), u bent allebei meerderjarig en u hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten. - U bent ongetrouwd en staat allebei op hetzelfde adres in de GBA ingeschreven en u voldoet aan één van de volgende voorwaarden: o U hebt samen een kind. o één van u heeft een kind van de ander erkend. o U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners. o U bent samen eigenaar van een woning. - U was het jaar ervoor al fiscale partners. Pagina 5 van 8

6 Let op! Woonde u in 2012 samen met uw kind of met uw vader of moeder? Dan bent u alleen fiscale partners als u allebei 27 jaar of ouder was op 31 december Het fiscaal partnerschap begint op het moment dat de partners allebei op hetzelfde woonadres staan ingeschreven bij de gemeente en zij bovendien aan één of meer van de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen. Zodra twee mensen op enig moment in een kalenderjaar als partner van elkaar worden aangemerkt, geldt het partnerschap tevens voor andere perioden in het kalenderjaar waarin zij wel op hetzelfde woonadres in de GBA staan ingeschreven, maar waarin zij nog niet of niet meer voldoen aan een of meer van de hiervoor genoemde voorwaarden. Als zij eind 2011 aan één van de voorwaarden voldoen en al het hele jaar op hetzelfde woonadres stonden ingeschreven, dan zijn zij dus heel 2012 fiscaal partner. Bij gehuwden en geregistreerd partners is de belangrijkste verandering dat het partnerschap bij gehuwden niet langer eindigt bij duurzaam gescheiden leven, maar het fiscaal partnerschap eindigt als de twee personen niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en zij bovendien een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben ingediend. Voorbeelden U bent getrouwd of geregistreerd partner Wel/geen fiscale partners U bent getrouwd. U bent geregistreerd partner. U bent gescheiden of gaat scheiden U leeft duurzaam gescheiden, maar u hebt nog geen verzoek tot scheiding ingediend. Wel/geen fiscale partners U bent nog niet gescheiden, maar u hebt een verzoek tot scheiding ingediend, en u staat op hetzelfde adres ingeschreven als uw echtgenoot. U hebt een verzoek tot scheiding van tafel en bed ingediend, maar u staat op hetzelfde adres ingeschreven als uw echtgenoot. U bent nog niet gescheiden, maar u hebt een verzoek tot scheiding ingediend, en u staat op een ander adres ingeschreven als uw echtgenoot. U hebt een verzoek tot scheiding van tafel en bed ingediend, en u staat op een ander adres ingeschreven als uw echtgenoot. U bent gescheiden, maar u staat het hele jaar op hetzelfde adres ingeschreven als uw ex-echtgenoot. Pagina 6 van 8

7 U woont ongetrouwd samen U staat op hetzelfde adres ingeschreven, bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract. Wel/geen fiscale partners U staat op hetzelfde adres ingeschreven en hebt samen een kind. U staat op hetzelfde adres ingeschreven en u of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend. U staat op hetzelfde adres ingeschreven en bent samen eigenaar van een eigen woning. U staat op hetzelfde adres ingeschreven en u bent aangemerkt als pensioenpartner van de ander. U staat op hetzelfde adres ingeschreven en op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven. U was het jaar ervoor al fiscale partners van elkaar. U staat op hetzelfde adres ingeschreven en hebt samen een samenlevingscontract dat u niet bij de notaris hebt afgesloten. Verder hebt u samen geen kind, hebt u geen kind van de ander erkend, staat geen minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven, hebt u samen geen eigen woning, bent u niet als pensioenpartner bij de ander aangemeld en was u het jaar ervoor geen fiscale partners. U staat op hetzelfde adres ingeschreven, maar hebt geen samenlevingscontract. Verder hebt u samen geen kind, hebt u geen kind van de ander erkend, staat geen minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven, hebt u samen geen eigen woning, bent u niet als pensioenpartner bij de ander aangemeld, en was u het jaar ervoor geen fiscale partners. U bent niet getrouwd of geregistreerd partner. U staat niet op hetzelfde adres ingeschreven, maar u hebt wel samen met een ander een kind, of u hebt het kind van de ander erkend, of er staat een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven, of u hebt samen een eigen woning, of u bent bij een ander als pensioenpartner aangemeld, of u was het jaar ervoor al fiscale partners. Pagina 7 van 8

8 In 2012 heb ik de volgende (fiscale) inkomsten ontvangen: Een kopie van de jaaropgave of andere specificaties van uw inkomsten. Ingeval van een eigen woning: een opgave van de door u betaalde rente met vermelding van de restantschuld per 1 januari en 31 december Indien sprake is van een appartementsrecht verzoeken wij u een opgave te doen van uw aandeel in het vermogen van de Vereniging van Eigenaren per 1 januari en 31 december Door mij zijn de volgende premies voor inkomensvoorzieningen betaald: Een kopie van de polis en/of kopie betalingsbewijs van de door u betaalde en eventueel ontvangen premies. Van nieuwe regelingen ontvangen wij ook graag de polissen. Het afgelopen jaar had ik de volgende bezittingen/schulden: Een kopie van het jaaroverzicht van uw bank waarop de saldi per 1 januari en 31 december 2012 staan vermeld. Indien sprake is van vorderingen/schulden anders dan bij een bank ontvangen wij graag een door u opgesteld overzicht hiervan. Eventueel een opgave van de waarde van het onroerend goed indien dit ten opzichte van 2011 is gewijzigd. Giften Niet alle giften zijn aftrekbaar. Uitsluitend giften aan instellingen, die bij de Belastingdienst zijn geregistreerd als algemeen nutbeogende instellingen (zgn. ANBI-instellingen) zijn aftrekbaar (binnen de grensbedragen voor aftrek). Indien u als vrijwilliger werkzaam bent voor zo n ANBI-instelling kan in bepaalde situaties is ook het afzien van het declareren van gemaakte kosten of van een vergoeding waarop u recht heeft als gift worden aangemerkt. Let op! Regelmatig verliezen instellingen hun ANBI-status omdat zij niet (meer) aan de voorwaarden voldoen. Giften tot een bedrag van aan zgn. culturele ANBI s worden met 25% verhoogd. Met een culturele ANBI bedoelen we een ANBI die actief is in de beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, popmuziek en (muziek)theater. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia, letterenfestivals, filmfestivals, architectuurcentra, presentatie-instellingen en musea. Ook bepaalde verenigingen die het particulier belang overstijgen en instellingen die de cultuursector versterken, komen in aanmerking. Bijvoorbeeld kenniscentra cultuur en private cultuurfondsen. Uitgaven tengevolge van een echtscheiding, levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar, ziektekosten, studiekosten: Een specificatie van de door u verrichte betalingen. Overig: Wanneer voor u een situatie van toepassing is die niet in dit formulier is behandeld, vragen wij u om hieronder of afzonderlijk de situatie te omschrijven. Als het nodig is dan zullen wij contact met u opnemen voor het opvragen van aanvullende informatie en de eventuele fiscale aspecten met u bespreken. Ruimte voor andere opmerkingen: Ruimte voor andere opmerkingen: Pagina 8 van 8

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

Gegevens Aangifte Inkomstenbelasting 2013. Gegevens Aangifte Inkomstenbelasting 2013

Gegevens Aangifte Inkomstenbelasting 2013. Gegevens Aangifte Inkomstenbelasting 2013 Gegevens Aangifte Inkomstenbelasting 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Ja/nee. Bent u in 2014 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : Ja/nee : Ja/nee. Bent u in 2014 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

Ja/nee. Bent u in 2014 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : Ja/nee : Ja/nee. Bent u in 2014 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen. Indien u een vraag reeds

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoon privé Telefoon werk / mobiel E-mail Burgerservicenummer (BSN)

Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoon privé Telefoon werk / mobiel E-mail Burgerservicenummer (BSN) Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Jaaropgave alle inkomsten uit loondienst en uitkeringen

Jaaropgave alle inkomsten uit loondienst en uitkeringen Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie