Huishoudelijk reglement der vereniging Olympus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement der vereniging Olympus"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement der vereniging Olympus behorende bij de statuten van de vereniging, bij de notaris vastgesteld op 18 december 2003 en gewijzigd op 18 juli 2007, vastgesteld d.d. 30 maart 2005 waarin opgenomen de wijzigingen vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 mei 2005, 27 oktober 2005, 31 mei 2006, 28 juni 2006, 24 oktober 2006, 11 maart 2008 en 9 oktober Definities Olympus: de bèta koepelvereninging Olympus. lid: een lid van Olympus; één van de aangesloten studieverenigingen of de stichting BètaBedrijvenBeurs. leden van leden: de bij de hiervoor genoemde leden aangesloten studenten. Algemene Vergadering: de periodieke vergadering zoals genoemd in artikel 13 der statuten. bestuur: het bestuur van de koepelvereniging Olympus. bestuurslid: een lid van het hierboven genoemde bestuur. Bestuursvergadering: de periodieke vergadering van de bestuursleden en eventuele toehoorders. toehoorder: een aanwezige op een bestuurvergadering resp. Algemene Vergadering die geen bestuurslid is resp. geen deel uitmaakt van het bestuur van één van de leden. commissie: een in dit document benoemde commissie. commissielid: een lid van een in dit document benoemde commissie. archief: de verzameling notulen, post, financiële gegevens en andere officiële documenten. integratieborrel: een borrel voor leden van leden met de integratie tussen hen als doel. kantinedienst: het meehelpen bij de verkoop van versnaperingen tijdensde pauzes in één van de kantines van de verenigingen. Breed-overleg: faculteitsbreed medezeggenschapsoverleg. nwi-overleg: overleg van de lidverenigingen met onder andere de Decaan van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. cncz: computer- en communicatiezaken, afdeling van de faculteit nwi. 2 Algemene Bepalingen a. De in dit reglement opgenomen bepalingen gelden voor alle leden danwel leden van leden van de vereniging. Voorts zijn deze bepalingen van toepassing op eenieder die gebruik maakt van de faciliteiten die de vereniging biedt. b. De bepalingen in dit reglement vinden hun oorsprong in de statuten. Daar waar één of meer van deze bepalingen (ogenschijnlijk) in strijd zijn met laatstgenoemde, dient dit reglement herzien te worden. c. In die gevallen, waarin dit reglement, noch de statuten, noch de wet voorzien, beslist het bestuur. 1

2 3 Het Bestuur 3.1 Algemeen a. Het bestuur is belast met het leiden van de vereniging. b. Het bestuur dient te handelen in het belang van de vereniging. c. Het bestuur dient erop toe te zien dat de statuten en reglementen van de vereniging nageleefd worden. d. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de organisatie van alle activiteiten voor leden danwel leden van leden, hetzij door het bestuur zelf georganiseerd, hetzij door een (door het bestuur benoemde) commissie. e. Het bestuur is in alle gevallen verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering. f. Bestuursleden dienen zich op de hoogte te stellen en houden van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. g. Het bestuur dient eens per jaar een begroting goed te laten keuren door de Algemene Vergadering. 3.2 Samenstelling a. Een persoon kan meerdere functies binnen het bestuur vervullen zo lang dit niet in strijd is met de statuten, dit reglement en de wet. b. De functies van de voorzitter, de secretaris en penningmeester dienen in alle gevallen bekleed te worden door drie verschillende personen. c. Het vice-voorzitterschap kan bekleed worden door elk bestuurslid, met uitzondering van de voorzitter. 4 De Voorzitter: a. is belast met het leiden van de Algemene Vergadering en de Bestuursvergadering. b. coördineert de taken van zijn medebestuursleden. c. voert in samenwerking met de secretaris de correspondentie van de vereniging. d. zorgt voor handhaving van de orde binnen de vereniging en de vergaderingen. e. beschikt samen met de penningmeesters over de geldmiddelen van de vereniging. f. behoudt het recht commissievergaderingen bij te wonen, wanneer hij dat wenselijk acht. Hij mag in dergelijke vergaderingen van advies dienen. g. is bevoegd om correspondentie van bestuurs- en commissieleden tegen te houden en hierover een besluit te vragen van het bestuur, wanneer dit in het belang van de vereniging is. 2

3 5 De Penningmeester: a. is belast met het beheren van de gelden der vereniging. Hij heeft daartoe naast de penningmeester voorraad en de voorzitter de beschikking over deze middelen. b. is bevoegd per geval tot maximaal 500,- van de bank- en/of girorekening op te nemen of over te maken. Voor bedragen boven de 500,- dient de voorzitter toestemming te geven. c. dient de financiële boekhouding (waaronder kasboeken) bij te houden. d. dient minimaal eenmaal per twee maanden verslag uit te brengen aan het bestuur van de financiële situatie. e. is belast met het uitbrengen van een jaarlijks financieel verslag aan de Algemene Vergadering. f. is belast met de coördinatie en advisering van de kascontrolecommissie. g. is belast met het indienen van een bijgestelde begroting bij het bestuur aan het begin van ieder semester, voor de activiteiten van het dan lopende halfjaar. Bij significante veranderingen dient de Algemene Vergadering met de herziene begroting in te stemmen. h. is belast met het afhandelen van toegekende subsidies aan commissies. i. dient in overleg met de overige leden van het bestuur desgewenst subsidieaanvragen in bij de universiteit, bedrijven of overheid. j. dient zorg te dragen voor de afhandeling van de contributie, eventuele omslagen en sponsorgelden. k. is in samenwerking met de secretaris belast met het bijhouden van een register, waarin zijn opgenomen alle leden. 6 De Secretaris: a. draagt verantwoording voor het notuleren van de Algemene Vergadering, de Bestuursvergadering en het nwi-overleg. b. dient het archief bij te houden, zowel de papieren als elektronische versie. c. is in samenwerking met de overige leden van het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarverslag. d. is in samenwerking met de penningmeester belast met het bijhouden van een register, waarin alle leden zijn opgenomen. e. voert in samenwerking met de voorzitter de correspondentie van de vereniging. 7 De Commissaris Activiteiten: a. is belast met het organiseren van het BeestFeest. b. is belast met het leiden van de B-film - en Activiteiten-commissies, zoals genoemd in Artikel 14.2 van dit reglement. c. is belast met het organiseren van bijkomende activiteiten welke als zodanig door het bestuur worden gekenmerkt. 3

4 8 Penningmeester voorraad a. is belast met het beheren van de gelden der voorraadcommissie en dient zich hier te alle tijden bij de penningmeester over te kunnen verantwoorden. b. is bevoegd per geval tot maximaal 500,- van de bank- en/of girorekening op te nemen of over te maken. Voor bedragen boven de 500,- dient de voorzitter of de penningmeester toestemming te geven. c. dient de financiële boekhouding van de voorraad bij te houden en zorg te dragen voor voldoende liquide middelen met betrekking tot de voorraad. d. is belast met het indienen van een begroting van de kantine bij de penningmeester. 9 De Commissaris Facultaire Aangelegenheden a. is belast met het beheer van de ruimtes die onder de verantwoordelijkheid van Olympus vallen. b. is belast met het coördineren van de kantinecommissie. c. neemt het initiatief voor het nwi-overleg. d. draagt zorg voor belangenbehartiging naar de faculteit toe. 10 Overige, onder bestuursleden te verdelen taken a. de taak van vice-voorzitter, belast met het leiden van de Algemene Vergadering en de Bestuursvergadering in het geval de voorzitter afwezig is. b. ervoor zorgdragen dat integratieborrels georganiseerd worden. c. het bezoeken van de vergaderingen van de facultaire pr-commissie. d. het bezoeken van de vergaderingen van cncz met studenten. e. het bijhouden van de website van Olympus f. bezoeken van het breed-overleg en andere medezeggenschapsorganen met betrekking tot onderwijs. 11 Algemene Vergadering a. De datum van de Algemene Vergadering dient uiterlijk 2 weken voor het plaatsvinden ervan per (elektronische) post aan de leden bekend gemaakt te zijn. b. Eventuele bij de Algemene Vergadering te behandelen bescheiden dienen ten minste twee weken van te voren naar de leden gezonden te worden. c. Machtiging kan schriftelijk, echter slechts op twee manieren geschieden: door middel van het machtigen van een andere lidvereniging; door middel van het machtigen van een ander persoon uit het bestuur van de betreffende lidvereniging. Een machtiging dient bij aanvang van de ALV schriftelijk bij het bestuur bekend gemaakt te zijn. 4

5 d. Het bestuur dient alle door leden vóór of aan het begin van de vergadering ingediende agendapunten te behandelen. e. De voorzitter heeft het recht de Algemene Vergadering voor onbepaalde tijd te schorsen, wanneer dat in het belang van de vereniging is. De voorzitter heeft hierover verantwoording af te leggen aan het bestuur op de eerst volgende Bestuursvergadering. f. Voor een stemming rakende ieder besluit behouden de leden zich het recht voor beperkte tijd te overleggen, al dan niet in een besloten sfeer. 12 Bestuursvergadering a. De datum van een Bestuursvergadering dient uiterlijk één week voor aanvang bekend te zijn onder alle bestuursleden. b. De agenda dient minimaal twee dagen voor aanvang bekend te zijn gemaakt aan de overige bestuursleden. c. Alle leden van het bestuur dienen op iedere bestuursvergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn (al dan niet door middel van schriftelijke machtiging), of zich hiervoor tijdig af te melden. d. Lidverenigingen die geen afgevaardigde in het bestuur hebben, hebben te allen tijde het recht een afgevaardigde de bestuursvergadering te laten bijwonen. e. De Bestuursvergadering is een besloten vergadering. Echter, wanneer het bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht, kunnen een aantal adviseurs/toehoorders tot een vergadering toegelaten worden. Adviseurs/toehoorders hebben in de Bestuursvergadering geen stemrecht, maar kunnen van advies dienen. Het maximum aantal adviseurs/toehoorders, de in lid d genoemde niet meegerekend, is gelijk aan de helft van de aanwezige bestuursleden, naar boven afgerond. f. Al het besprokene op de Bestuursvergadering is in principe vertrouwelijk. De aanwezigen op de Bestuursvergadering dienen dit vertrouwelijke karakter te waarborgen. g. De Bestuursvergadering wordt geleid door de voorzitter, of, in het geval deze verhinderd is, door de vice-voorzitter. Is ook deze verhinderd dan voorziet het bestuur daarin zelve. h. Degene die de vergadering leidt is verantwoordelijk voor het verlopen ervan. i. De voorzitter dient alle voorstellen ter stemming te brengen. Hij heeft echter de bevoegdheid, slechts in het belang van de vereniging en bij goedkeuring van de meerderheid van het bestuur, de stemming over een bepaald voorstel maximaal één vergadering uit te stellen. j. Stemmingen in een Bestuursvergadering geschieden overeenkomstig het in artikel 16 der statuten geschrevene. k. Van twee voorstellen over éénzelfde onderwerp dient het meest verstrekkende als eerste ter stemming te worden gebracht. l. Indien op een Bestuursvergadering minder dan tweederde deel van de stemgerechtigden vertegenwoordigd is, krijgen de genoemde besluiten een voorlopig karakter. In dat geval dienen de voorstellen in de Bestuursvergadering direct volgend op de desbetreffende Bestuursvergadering opnieuw ter stemming te komen. In het geval ook dan minder dan tweederde van de stemgerechtigden vertegenwoordigd is, is het dan genomen besluit over de betreffende voorstellen bindend. In alle andere gevallen zijn de besluiten op de Bestuursvergadering bindend, behoudens beroep op de Algemene Vergadering. 5

6 m. Alle leden van het bestuur hebben het recht aanwezig te kunnen zijn op een Bestuursvergadering. Zij mogen dat recht echter opgeven. n. In het geval een bestuurslid het oneens is met een besluit of besluitvorming, staat hem te allen tijde beroep op de Algemene Vergadering open. o. Van het verhandelde van iedere vergadering dienen door de secretaris of een ander, door de voorzitter aan te wijzen bestuurslid notulen opgemaakt te worden. Deze notulen dienen zo spoedig mogelijk bij het volledige bestuur kenbaar gemaakt te worden en in een daaropvolgende Bestuursvergadering behandeld te worden. Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht, bepaalde in de Bestuursvergadering voorgedane zaken of gedane opmerkingen niet op te nemen in, dan wel te schrappen uit de notulen. p. Notulen van de Bestuursvergadering dienen, indien dit goedgekeurd wordt door het bestuur, desgevraagd aan de besturen van de lidverenigingen bekend gemaakt te worden. Deze mogen zelf beslissen ze al dan niet openbaar te maken aan hun leden. 13 Senaat De senaat is een adviesorgaan ter kwaliteitscontrole en de waarborging van continuïteit, ingesteld door het bestuur. Hierin nemen vrijwillig oud-bestuursleden plaats. Op de senaat zijn de volgende bepalingen van toepassing: a. Het handelen van de senaat dient in het belang van Olympus te zijn. b. Het bestuur dient desgevraagd de senaat alle informatie te verschaffen die de senaat van haar verlangt. c. Het bestuur kan, wanneer dit door de senaat verlangd wordt, ter verantwoording worden geroepen. d. Alle oud-bestuursleden van Olympus die studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen en oud-bestuursleden van Olympus die door het bestuur hiervoor worden benaderd, kunnen plaatsnemen in de senaat. e. Op aanvraag van 4 gezamelijk handelende personen die in de senaat plaats nemen, dient een vergadering tussen het bestuur en de senaat plaats te vinden. f. Leden van de senaat hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben daarbij een adviserende stem. g. De Algemene Vergadering behoudt zich het recht personen aan de senaat toe te voegen, danwel personen uit de senaat te verwijderen. 14 Commissies 14.1 Algemene bepalingen Het bestuur kan voor de uitvoer van haar taken (deel)commissies instellen. Deze (deel)commissies: a. worden geleid door een commissiehoofd. b. bestaan uit leden, ereleden en/of begunstigers van lidverenigingen. c. zijn belast met het organiseren van activiteiten voor de vereniging. Zij hebben daarvoor de beschikking over een deel van de totale gelden van de vereniging. Over de grootte hiervan beslist het bestuur. 6

7 d. kunnen, slechts met goedkeuring van het bestuur, een eigen rekening krijgen voor het beheren van de aan hen toegewezen gelden. Zij zijn daarbij verplicht een boekhouding bij te houden waaruit te allen tijde haar rechten en plichten gekend kunnen worden. e. dienen, indien zij in het bezit zijn van een eigen rekening, aan het eind van elk boekingsjaar een financieel verslag bij het bestuur in, in een door het bestuur gespecificeerde vorm. f. kunnen een eigen correspondentie voeren. Het bestuur heeft het recht te eisen van de inhoud hiervan op de hoogte te zijn. g. dienen een draaiboek bij te houden evenals een verslag van alle door het bestuur als groot gekenmerkte georganiseerde evenementen en activiteiten. h. zijn voor al hun activiteiten verantwoording schuldig aan het bestuur. i. Leden van commissies hebben toegang tot de Algemene Vergadering. j. (Deel)commissies hebben op de Algemene Vergadering een adviserende stem Benoemde (Deel)commissies a. B-film commissie, vertoont met regelmaat speelfilms voor bèta-studenten en organiseert minstens één maal per jaar een nachtelijke film-marathon. b. Activiteitencommissie, organiseert een aantal activiteiten namens Olympus, zoals de Olympus Introdag en de grotere evenementen. c. Kascontrolecommissie, zoals genoemd in artikel 12.4 der statuten. d. Kantinecommissie, draagt zorg voor de kantines. Zij bestaat uit een drietal deelcommissies: I Voorraadcommissie, draagt zorg voor het beheren van goederen bedoeld voor de kantineinventaris en leveringen aan verenigingen. Tevens is zij in samenwerking met de penningmeester voorraad verantwoordelijk voor de geldstromen binnen de kantines. Tenslotte is zij verantwoordelijk voor de reserveringen van de kantines. II Zuid-kantinecommissie, draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de zuidkantine. Hierbinnen vallen, onder andere, het draaien van kantinediensten en het met regelmaat schoonmaken van de zuid-kantine. III Noord-kantinecommissie, draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de noordkantine. Hierbinnen vallen, onder andere, het draaien van kantinediensten en het met regelmaat schoonmaken van de noord-kantine. 15 Relatie tussen Olympus en de lidverenigingen Dit artikel is kaderstellend voor Olympus. Vanwege de aard van het artikel is er voor gekozen dit in informeel taalgebruik te formuleren. Olympus is een vereniging waarin krachten van de lidverenigingen worden gebundeld om verenigingsoverstijgende activiteiten te ondernemen en problemen gezamelijk op te lossen. Olympus dient niet meer te doen dan het hiervoor genoemde kader; losse verenigingsbelangen gaan boven koepelbelangen. De bijbehorende stelregel bij conflicterende belangen is dat het individuele verenigingsbelang voor dient te gaan, tenzij een vereniging van dit recht afstand doet. Het beoogde doel van deze opzet is dat Olympus op lange termijn niet een te overheersende rol over de individuele verenigingen verkrijgt. Voor een aantal vlakken, waarop conflicterende belangen op kunnen treden, wordt hieronder specifiek ingegaan. 7

8 15.1 Sponsoring Olympus dient geen sponsoring te aanvaarden tenzij het een dergelijke sponsoring betreft die niet door individuele verenigingen bemachtigd kan worden. Een voorbeeld hiervan is sponsoring ten bate van de kantine (die voor alle leden van leden bedoeld is) Activiteiten Bij een beoogde activiteit van Olympus die tegelijkertijd met een aantoonbaar eerder geplande activiteit van een studievereniging zou plaatsvinden dient Olympus deze te verzetten tenzij de betreffende vereniging met de beoogde datum instemt Belangenbehartiging Méér dan alle lidverenigingen onderling, beschikt Olympus over de mogelijkheden studieverenigingoverstijgende belangen op facultair niveau te behartigen en gezamelijke problemen aan te kaarten. Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de Algemene Vergadering datum: De Voorzitter plaats: Nijmegen De Vice-Voorzitter Yvonne Fonken Matthias den Hartog 8

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GLV Idun

Huishoudelijk Reglement GLV Idun Huishoudelijk Reglement GLV Idun Begrippenlijst: ACV: Algemene Commissievergadering ALV: Algemene Ledenvergadering De Opleiding: De studies Biologie en Life Science & Technology en de aansluitende masterstudies

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 2011-2012 versie 30-03- 2012 Aangepast door: Wouter van Schagen (voorzitter) Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - DOEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1 - DE LEDEN ARTIKEL 2 - LIDMAATSCHAP

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Naam en zetel Artikel 1 De zelfstandig onderdeel draagt de naam:... hierna verder te noemen: de vereniging. Zij is gevestigd te... Zij is opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014 ART. 1 OVERKOEPELENDE ORGANEN De vereniging erkent de Atletiek Unie en andere landelijke bonden ten behoeve van de recreatieve sporten, waar haar leden zijn aangemeld. ART. 2 CLUBTENUE Het clubtenue bestaat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009

Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009 Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam Chemotechnisch Studentengenootschap

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V.

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V. Reglement voor de Raad van Commissarissen Qurius N.V. 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement is opgesteld als gevolg van artikel 22.2 van de statuten van de vennootschap en de Nederlandse corporate

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Survival Vereniging Bathmen. (SVB)

Huishoudelijk reglement van Survival Vereniging Bathmen. (SVB) Huishoudelijk reglement definitief. 03-11-2008. Huishoudelijk reglement van Survival Vereniging Bathmen. (SVB) Het doel van dit Huishoudelijk Reglement is duidelijk op schrift stellen wat de regels zijn

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

Statuten R.K. Voetbalvereniging H.S.C. 28 d.d. 01 november 2006 STATUTEN

Statuten R.K. Voetbalvereniging H.S.C. 28 d.d. 01 november 2006 STATUTEN STATUTEN November 2006 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Pag. 5 Art. 4 Art. 5 Pag. 6 Art. 6 Pag. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Pag. 9 Art. 11 Art. 12 Pag. 10 Art. 13 Pag.

Nadere informatie