Huishoudelijk reglement der vereniging Olympus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement der vereniging Olympus"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement der vereniging Olympus behorende bij de statuten van de vereniging, bij de notaris vastgesteld op 18 december 2003 en gewijzigd op 18 juli 2007, vastgesteld d.d. 30 maart 2005 waarin opgenomen de wijzigingen vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 mei 2005, 27 oktober 2005, 31 mei 2006, 28 juni 2006, 24 oktober 2006, 11 maart 2008 en 9 oktober Definities Olympus: de bèta koepelvereninging Olympus. lid: een lid van Olympus; één van de aangesloten studieverenigingen of de stichting BètaBedrijvenBeurs. leden van leden: de bij de hiervoor genoemde leden aangesloten studenten. Algemene Vergadering: de periodieke vergadering zoals genoemd in artikel 13 der statuten. bestuur: het bestuur van de koepelvereniging Olympus. bestuurslid: een lid van het hierboven genoemde bestuur. Bestuursvergadering: de periodieke vergadering van de bestuursleden en eventuele toehoorders. toehoorder: een aanwezige op een bestuurvergadering resp. Algemene Vergadering die geen bestuurslid is resp. geen deel uitmaakt van het bestuur van één van de leden. commissie: een in dit document benoemde commissie. commissielid: een lid van een in dit document benoemde commissie. archief: de verzameling notulen, post, financiële gegevens en andere officiële documenten. integratieborrel: een borrel voor leden van leden met de integratie tussen hen als doel. kantinedienst: het meehelpen bij de verkoop van versnaperingen tijdensde pauzes in één van de kantines van de verenigingen. Breed-overleg: faculteitsbreed medezeggenschapsoverleg. nwi-overleg: overleg van de lidverenigingen met onder andere de Decaan van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. cncz: computer- en communicatiezaken, afdeling van de faculteit nwi. 2 Algemene Bepalingen a. De in dit reglement opgenomen bepalingen gelden voor alle leden danwel leden van leden van de vereniging. Voorts zijn deze bepalingen van toepassing op eenieder die gebruik maakt van de faciliteiten die de vereniging biedt. b. De bepalingen in dit reglement vinden hun oorsprong in de statuten. Daar waar één of meer van deze bepalingen (ogenschijnlijk) in strijd zijn met laatstgenoemde, dient dit reglement herzien te worden. c. In die gevallen, waarin dit reglement, noch de statuten, noch de wet voorzien, beslist het bestuur. 1

2 3 Het Bestuur 3.1 Algemeen a. Het bestuur is belast met het leiden van de vereniging. b. Het bestuur dient te handelen in het belang van de vereniging. c. Het bestuur dient erop toe te zien dat de statuten en reglementen van de vereniging nageleefd worden. d. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de organisatie van alle activiteiten voor leden danwel leden van leden, hetzij door het bestuur zelf georganiseerd, hetzij door een (door het bestuur benoemde) commissie. e. Het bestuur is in alle gevallen verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering. f. Bestuursleden dienen zich op de hoogte te stellen en houden van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. g. Het bestuur dient eens per jaar een begroting goed te laten keuren door de Algemene Vergadering. 3.2 Samenstelling a. Een persoon kan meerdere functies binnen het bestuur vervullen zo lang dit niet in strijd is met de statuten, dit reglement en de wet. b. De functies van de voorzitter, de secretaris en penningmeester dienen in alle gevallen bekleed te worden door drie verschillende personen. c. Het vice-voorzitterschap kan bekleed worden door elk bestuurslid, met uitzondering van de voorzitter. 4 De Voorzitter: a. is belast met het leiden van de Algemene Vergadering en de Bestuursvergadering. b. coördineert de taken van zijn medebestuursleden. c. voert in samenwerking met de secretaris de correspondentie van de vereniging. d. zorgt voor handhaving van de orde binnen de vereniging en de vergaderingen. e. beschikt samen met de penningmeesters over de geldmiddelen van de vereniging. f. behoudt het recht commissievergaderingen bij te wonen, wanneer hij dat wenselijk acht. Hij mag in dergelijke vergaderingen van advies dienen. g. is bevoegd om correspondentie van bestuurs- en commissieleden tegen te houden en hierover een besluit te vragen van het bestuur, wanneer dit in het belang van de vereniging is. 2

3 5 De Penningmeester: a. is belast met het beheren van de gelden der vereniging. Hij heeft daartoe naast de penningmeester voorraad en de voorzitter de beschikking over deze middelen. b. is bevoegd per geval tot maximaal 500,- van de bank- en/of girorekening op te nemen of over te maken. Voor bedragen boven de 500,- dient de voorzitter toestemming te geven. c. dient de financiële boekhouding (waaronder kasboeken) bij te houden. d. dient minimaal eenmaal per twee maanden verslag uit te brengen aan het bestuur van de financiële situatie. e. is belast met het uitbrengen van een jaarlijks financieel verslag aan de Algemene Vergadering. f. is belast met de coördinatie en advisering van de kascontrolecommissie. g. is belast met het indienen van een bijgestelde begroting bij het bestuur aan het begin van ieder semester, voor de activiteiten van het dan lopende halfjaar. Bij significante veranderingen dient de Algemene Vergadering met de herziene begroting in te stemmen. h. is belast met het afhandelen van toegekende subsidies aan commissies. i. dient in overleg met de overige leden van het bestuur desgewenst subsidieaanvragen in bij de universiteit, bedrijven of overheid. j. dient zorg te dragen voor de afhandeling van de contributie, eventuele omslagen en sponsorgelden. k. is in samenwerking met de secretaris belast met het bijhouden van een register, waarin zijn opgenomen alle leden. 6 De Secretaris: a. draagt verantwoording voor het notuleren van de Algemene Vergadering, de Bestuursvergadering en het nwi-overleg. b. dient het archief bij te houden, zowel de papieren als elektronische versie. c. is in samenwerking met de overige leden van het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarverslag. d. is in samenwerking met de penningmeester belast met het bijhouden van een register, waarin alle leden zijn opgenomen. e. voert in samenwerking met de voorzitter de correspondentie van de vereniging. 7 De Commissaris Activiteiten: a. is belast met het organiseren van het BeestFeest. b. is belast met het leiden van de B-film - en Activiteiten-commissies, zoals genoemd in Artikel 14.2 van dit reglement. c. is belast met het organiseren van bijkomende activiteiten welke als zodanig door het bestuur worden gekenmerkt. 3

4 8 Penningmeester voorraad a. is belast met het beheren van de gelden der voorraadcommissie en dient zich hier te alle tijden bij de penningmeester over te kunnen verantwoorden. b. is bevoegd per geval tot maximaal 500,- van de bank- en/of girorekening op te nemen of over te maken. Voor bedragen boven de 500,- dient de voorzitter of de penningmeester toestemming te geven. c. dient de financiële boekhouding van de voorraad bij te houden en zorg te dragen voor voldoende liquide middelen met betrekking tot de voorraad. d. is belast met het indienen van een begroting van de kantine bij de penningmeester. 9 De Commissaris Facultaire Aangelegenheden a. is belast met het beheer van de ruimtes die onder de verantwoordelijkheid van Olympus vallen. b. is belast met het coördineren van de kantinecommissie. c. neemt het initiatief voor het nwi-overleg. d. draagt zorg voor belangenbehartiging naar de faculteit toe. 10 Overige, onder bestuursleden te verdelen taken a. de taak van vice-voorzitter, belast met het leiden van de Algemene Vergadering en de Bestuursvergadering in het geval de voorzitter afwezig is. b. ervoor zorgdragen dat integratieborrels georganiseerd worden. c. het bezoeken van de vergaderingen van de facultaire pr-commissie. d. het bezoeken van de vergaderingen van cncz met studenten. e. het bijhouden van de website van Olympus f. bezoeken van het breed-overleg en andere medezeggenschapsorganen met betrekking tot onderwijs. 11 Algemene Vergadering a. De datum van de Algemene Vergadering dient uiterlijk 2 weken voor het plaatsvinden ervan per (elektronische) post aan de leden bekend gemaakt te zijn. b. Eventuele bij de Algemene Vergadering te behandelen bescheiden dienen ten minste twee weken van te voren naar de leden gezonden te worden. c. Machtiging kan schriftelijk, echter slechts op twee manieren geschieden: door middel van het machtigen van een andere lidvereniging; door middel van het machtigen van een ander persoon uit het bestuur van de betreffende lidvereniging. Een machtiging dient bij aanvang van de ALV schriftelijk bij het bestuur bekend gemaakt te zijn. 4

5 d. Het bestuur dient alle door leden vóór of aan het begin van de vergadering ingediende agendapunten te behandelen. e. De voorzitter heeft het recht de Algemene Vergadering voor onbepaalde tijd te schorsen, wanneer dat in het belang van de vereniging is. De voorzitter heeft hierover verantwoording af te leggen aan het bestuur op de eerst volgende Bestuursvergadering. f. Voor een stemming rakende ieder besluit behouden de leden zich het recht voor beperkte tijd te overleggen, al dan niet in een besloten sfeer. 12 Bestuursvergadering a. De datum van een Bestuursvergadering dient uiterlijk één week voor aanvang bekend te zijn onder alle bestuursleden. b. De agenda dient minimaal twee dagen voor aanvang bekend te zijn gemaakt aan de overige bestuursleden. c. Alle leden van het bestuur dienen op iedere bestuursvergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn (al dan niet door middel van schriftelijke machtiging), of zich hiervoor tijdig af te melden. d. Lidverenigingen die geen afgevaardigde in het bestuur hebben, hebben te allen tijde het recht een afgevaardigde de bestuursvergadering te laten bijwonen. e. De Bestuursvergadering is een besloten vergadering. Echter, wanneer het bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht, kunnen een aantal adviseurs/toehoorders tot een vergadering toegelaten worden. Adviseurs/toehoorders hebben in de Bestuursvergadering geen stemrecht, maar kunnen van advies dienen. Het maximum aantal adviseurs/toehoorders, de in lid d genoemde niet meegerekend, is gelijk aan de helft van de aanwezige bestuursleden, naar boven afgerond. f. Al het besprokene op de Bestuursvergadering is in principe vertrouwelijk. De aanwezigen op de Bestuursvergadering dienen dit vertrouwelijke karakter te waarborgen. g. De Bestuursvergadering wordt geleid door de voorzitter, of, in het geval deze verhinderd is, door de vice-voorzitter. Is ook deze verhinderd dan voorziet het bestuur daarin zelve. h. Degene die de vergadering leidt is verantwoordelijk voor het verlopen ervan. i. De voorzitter dient alle voorstellen ter stemming te brengen. Hij heeft echter de bevoegdheid, slechts in het belang van de vereniging en bij goedkeuring van de meerderheid van het bestuur, de stemming over een bepaald voorstel maximaal één vergadering uit te stellen. j. Stemmingen in een Bestuursvergadering geschieden overeenkomstig het in artikel 16 der statuten geschrevene. k. Van twee voorstellen over éénzelfde onderwerp dient het meest verstrekkende als eerste ter stemming te worden gebracht. l. Indien op een Bestuursvergadering minder dan tweederde deel van de stemgerechtigden vertegenwoordigd is, krijgen de genoemde besluiten een voorlopig karakter. In dat geval dienen de voorstellen in de Bestuursvergadering direct volgend op de desbetreffende Bestuursvergadering opnieuw ter stemming te komen. In het geval ook dan minder dan tweederde van de stemgerechtigden vertegenwoordigd is, is het dan genomen besluit over de betreffende voorstellen bindend. In alle andere gevallen zijn de besluiten op de Bestuursvergadering bindend, behoudens beroep op de Algemene Vergadering. 5

6 m. Alle leden van het bestuur hebben het recht aanwezig te kunnen zijn op een Bestuursvergadering. Zij mogen dat recht echter opgeven. n. In het geval een bestuurslid het oneens is met een besluit of besluitvorming, staat hem te allen tijde beroep op de Algemene Vergadering open. o. Van het verhandelde van iedere vergadering dienen door de secretaris of een ander, door de voorzitter aan te wijzen bestuurslid notulen opgemaakt te worden. Deze notulen dienen zo spoedig mogelijk bij het volledige bestuur kenbaar gemaakt te worden en in een daaropvolgende Bestuursvergadering behandeld te worden. Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht, bepaalde in de Bestuursvergadering voorgedane zaken of gedane opmerkingen niet op te nemen in, dan wel te schrappen uit de notulen. p. Notulen van de Bestuursvergadering dienen, indien dit goedgekeurd wordt door het bestuur, desgevraagd aan de besturen van de lidverenigingen bekend gemaakt te worden. Deze mogen zelf beslissen ze al dan niet openbaar te maken aan hun leden. 13 Senaat De senaat is een adviesorgaan ter kwaliteitscontrole en de waarborging van continuïteit, ingesteld door het bestuur. Hierin nemen vrijwillig oud-bestuursleden plaats. Op de senaat zijn de volgende bepalingen van toepassing: a. Het handelen van de senaat dient in het belang van Olympus te zijn. b. Het bestuur dient desgevraagd de senaat alle informatie te verschaffen die de senaat van haar verlangt. c. Het bestuur kan, wanneer dit door de senaat verlangd wordt, ter verantwoording worden geroepen. d. Alle oud-bestuursleden van Olympus die studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen en oud-bestuursleden van Olympus die door het bestuur hiervoor worden benaderd, kunnen plaatsnemen in de senaat. e. Op aanvraag van 4 gezamelijk handelende personen die in de senaat plaats nemen, dient een vergadering tussen het bestuur en de senaat plaats te vinden. f. Leden van de senaat hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben daarbij een adviserende stem. g. De Algemene Vergadering behoudt zich het recht personen aan de senaat toe te voegen, danwel personen uit de senaat te verwijderen. 14 Commissies 14.1 Algemene bepalingen Het bestuur kan voor de uitvoer van haar taken (deel)commissies instellen. Deze (deel)commissies: a. worden geleid door een commissiehoofd. b. bestaan uit leden, ereleden en/of begunstigers van lidverenigingen. c. zijn belast met het organiseren van activiteiten voor de vereniging. Zij hebben daarvoor de beschikking over een deel van de totale gelden van de vereniging. Over de grootte hiervan beslist het bestuur. 6

7 d. kunnen, slechts met goedkeuring van het bestuur, een eigen rekening krijgen voor het beheren van de aan hen toegewezen gelden. Zij zijn daarbij verplicht een boekhouding bij te houden waaruit te allen tijde haar rechten en plichten gekend kunnen worden. e. dienen, indien zij in het bezit zijn van een eigen rekening, aan het eind van elk boekingsjaar een financieel verslag bij het bestuur in, in een door het bestuur gespecificeerde vorm. f. kunnen een eigen correspondentie voeren. Het bestuur heeft het recht te eisen van de inhoud hiervan op de hoogte te zijn. g. dienen een draaiboek bij te houden evenals een verslag van alle door het bestuur als groot gekenmerkte georganiseerde evenementen en activiteiten. h. zijn voor al hun activiteiten verantwoording schuldig aan het bestuur. i. Leden van commissies hebben toegang tot de Algemene Vergadering. j. (Deel)commissies hebben op de Algemene Vergadering een adviserende stem Benoemde (Deel)commissies a. B-film commissie, vertoont met regelmaat speelfilms voor bèta-studenten en organiseert minstens één maal per jaar een nachtelijke film-marathon. b. Activiteitencommissie, organiseert een aantal activiteiten namens Olympus, zoals de Olympus Introdag en de grotere evenementen. c. Kascontrolecommissie, zoals genoemd in artikel 12.4 der statuten. d. Kantinecommissie, draagt zorg voor de kantines. Zij bestaat uit een drietal deelcommissies: I Voorraadcommissie, draagt zorg voor het beheren van goederen bedoeld voor de kantineinventaris en leveringen aan verenigingen. Tevens is zij in samenwerking met de penningmeester voorraad verantwoordelijk voor de geldstromen binnen de kantines. Tenslotte is zij verantwoordelijk voor de reserveringen van de kantines. II Zuid-kantinecommissie, draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de zuidkantine. Hierbinnen vallen, onder andere, het draaien van kantinediensten en het met regelmaat schoonmaken van de zuid-kantine. III Noord-kantinecommissie, draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de noordkantine. Hierbinnen vallen, onder andere, het draaien van kantinediensten en het met regelmaat schoonmaken van de noord-kantine. 15 Relatie tussen Olympus en de lidverenigingen Dit artikel is kaderstellend voor Olympus. Vanwege de aard van het artikel is er voor gekozen dit in informeel taalgebruik te formuleren. Olympus is een vereniging waarin krachten van de lidverenigingen worden gebundeld om verenigingsoverstijgende activiteiten te ondernemen en problemen gezamelijk op te lossen. Olympus dient niet meer te doen dan het hiervoor genoemde kader; losse verenigingsbelangen gaan boven koepelbelangen. De bijbehorende stelregel bij conflicterende belangen is dat het individuele verenigingsbelang voor dient te gaan, tenzij een vereniging van dit recht afstand doet. Het beoogde doel van deze opzet is dat Olympus op lange termijn niet een te overheersende rol over de individuele verenigingen verkrijgt. Voor een aantal vlakken, waarop conflicterende belangen op kunnen treden, wordt hieronder specifiek ingegaan. 7

8 15.1 Sponsoring Olympus dient geen sponsoring te aanvaarden tenzij het een dergelijke sponsoring betreft die niet door individuele verenigingen bemachtigd kan worden. Een voorbeeld hiervan is sponsoring ten bate van de kantine (die voor alle leden van leden bedoeld is) Activiteiten Bij een beoogde activiteit van Olympus die tegelijkertijd met een aantoonbaar eerder geplande activiteit van een studievereniging zou plaatsvinden dient Olympus deze te verzetten tenzij de betreffende vereniging met de beoogde datum instemt Belangenbehartiging Méér dan alle lidverenigingen onderling, beschikt Olympus over de mogelijkheden studieverenigingoverstijgende belangen op facultair niveau te behartigen en gezamelijke problemen aan te kaarten. Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de Algemene Vergadering datum: De Voorzitter plaats: Nijmegen De Vice-Voorzitter Yvonne Fonken Matthias den Hartog 8

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht Inhoud: 1 Algemeen 8 De voorzitter 2 De stichting 9 De secretaris 3 Het bestuur 10 De penningmeester 4 Het adviesorgaan 11 Overige bestuursleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

G.S.Z.V. De Golfbreker

G.S.Z.V. De Golfbreker HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. 1. De aanmelding dient te geschieden conform artikel 6 van de statuten door middel van het inleveren van een ondertekende ledenverklaring bij de secretaris van de vereniging.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 I Algemene bepalingen 1. Het verenigingsjaar is verdeeld in twee semesters 2. Ieder semester wordt geopend d.m.v. een algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk Reglement USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Huishoudelijk Reglement SVO Definitief ALV 20090917 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Artikel 1. Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Artikel 1 Doelstelling huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt de nadere uitvoering van de statuten van de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement STICHTING UP WITH DOWN Huishoudelijk Reglement Stichting Up with Down Stichting Up with Down biedt directe hulp aan kinderen met Down-syndroom in Oost- Europa. Zie voor meer informatie onze website http://www.upwithdown.nl.

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden ANWB

Vereniging van Gepensioneerden ANWB Vereniging van Gepensioneerden ANWB tstatuten Statuten van de VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB te Den Haag Artikel 1. Naam en zetel 1. De Vereniging is genaamd: VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Delftse Studenten Vereniging. Effe Lekker Schaatsen. Opgericht 8 juni 1999 te Delft

Huishoudelijk Reglement der Delftse Studenten Vereniging. Effe Lekker Schaatsen. Opgericht 8 juni 1999 te Delft Huishoudelijk Reglement der Delftse Studenten Vereniging Effe Lekker Schaatsen Opgericht 8 juni 1999 te Delft D.S.S.V. E.L.S. Mekelweg 8 2628 CD Delft Huishoudelijk Reglement Naam, Zetel, Duur. Artikel

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Tweede- ALV, 11 februari 2016 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld op

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN TENNISCLUB SLOW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN TENNISCLUB SLOW HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN ALGEMENE BEPALINGEN TENNISCLUB SLOW Artikel 1 1. De vereniging genaamd Nijmeegse Studenten Lawn Tennisclub Slow, hierna te noemen "de vereniging" is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Uitgave november 2004 1

Uitgave november 2004 1 Uitgave november 2004 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vereniging genaamd: ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND opgericht op 29 maart 1988 gevestigd te Utrecht. LEDEN: Artikel 1 1. Het lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec

Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec Algemeen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder : Vereniging: De afdeling Stede Broec van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten Artikel 1 Algemeen 1.1 In elk voorkomend geval zijn steeds alle daarop betrekking hebbende artikelen uit de statuten en huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement INHOUDSOPGAVE Artikel 1: ALGEMEEN 2 Artikel 2: BESTUUR 2 Artikel 3: ALGEMENE LEDENVERGADERING 3 Artikel 4: COMMISSIES 5 Artikel 5: SLOTBEPALINGEN 7 Datum: 5 november 2003 Opgemaakt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Delftse Studenten Zwemvereniging WAVE

Huishoudelijk Reglement. Delftse Studenten Zwemvereniging WAVE Huishoudelijk Reglement Delftse Studenten Zwemvereniging WAVE Laatste aanpassing: Algemene Vergadering 50 30 mei 2012 Huishoudelijk Reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Het huishoudelijk reglement vormt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING LDODK/AH Gorredijk (Verwijst naar de statuten volgens akte dd 03 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 1. Met inachtneming van de bepalingen van de statuten, welke zijn vastgelegd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Artikel 1 De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en dit reglement. Artikel 2 De kleuren van het Nijmeegs

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009

Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009 Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009 Kandidaatleden Artikel 1 1.1 Een ieder kan, als vertegenwoordiger van het huishouden waartoe hij behoort, kandidaatlid van de vereniging worden door het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Algemeen Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten, als geformuleerd in artikel 23 hiervan. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Lidmaatschap. Van het bestuur. Huishoudelijk reglement. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK.

Lidmaatschap. Van het bestuur. Huishoudelijk reglement. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK. Lidmaatschap Artikel 1 - Lid worden Wijze van toetreding als lid van de vereniging geschiedt met inachtname van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP)

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Statuten Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Status: definitief Datum: 06 november 2010 Pagina 1/8 STATUTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: "NBLP -

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Statuten Stichting Kelderwerk

Statuten Stichting Kelderwerk Statuten Stichting Kelderwerk Advies Platformoverleg d.d.6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Gepasseerd d.d. 7 mei 2008 Naam, zetel en duur Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting

Nadere informatie

Officiële mededelingen

Officiële mededelingen Artikel 1. Algemeen Het terrein der werkzaamheden van de HRB bestrijkt het gebied van de Gemeente Haarlem en het Recreatieschap Spaarnwoude. Daarnaast zal zij haar diensten daar verlenen waar haar hulp

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG)

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Energiecoöperatie Gaasterland (ECG). Definities

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op

Nadere informatie

Historische Vereniging Den Dolder

Historische Vereniging Den Dolder Historische Vereniging Den Dolder STATUTEN HISTORISCHE VERENIGING NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam Historische Vereniging Den Dolder, en is opgericht op negen april negentienhonderdzevenennegentig.

Nadere informatie

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen. STATUTEN 2008 NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam: "BRIDGECLUB 'T HOUTSE SLEM". 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente HELMOND. 3. De vereniging is opgericht op een september

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pag. 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pag. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pag. 1 Overzicht hoofdstukken 1.0 Algemene Bepaling 2.0 Leden - Aanmelding 3.0 Toegang tot de vergadering 4.0 Contributie 5.0 Opgave ledental 6.0 Wijzigingen 7.0 Bestuur 8.0 Tussentijdse

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Van Vereniging Contact Jonge Bedrijven (CJB) Zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten. STATUTEN EN REGLEMENTEN Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Van Vereniging Contact Jonge Bedrijven (CJB) Zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten. STATUTEN EN REGLEMENTEN Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Van Vereniging Contact Jonge Bedrijven (CJB) Zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten STATUTEN EN REGLEMENTEN Artikel 1 1. Door toe te treden tot de vereniging, onderwerpt ieder

Nadere informatie