KADERNOTA WMO Kadernota Wmo januari /25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25"

Transcriptie

1 Kadernota Wmo januari /25

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben Afbakening Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke partners Leeswijzer 4 HOOFDSTUK 2 DE LANDELIJKE EN LOKALE UITGANGSPUNTEN Landelijk: hervorming langdurige zorg nodig om budgettair op de toekomst te zijn voorbereid De doelgroep en de budgetten: substantiële omvang in de Hoeksche Waard en minder budget De eerder vastgestelde uitgangspunten: eigen kracht is leidend 7 HOOFDSTUK 3 HET KADER VOOR INVOERING EN UITVOERING Vernieuwing in ontwikkeling: van beleidsarm naar beleidsrijk Kostenbeheersing: op korte termijn efficiency en budgetbeheersing en daarna innovatie en resultaatsturing De positie van de cliënt: regie in eigen hand De toegang: van gemeenten naar professionals Cliëntondersteuning: een integrale benadering Pilot buurtteam: ervaring opdoen door uitproberen Inkoop: van opdrachtgeverschap naar samenwerken en partnership/ bestuurlijk aanbesteden PGB: de kracht van het instrument behouden en de financiële risico s beperken Eigen bijdragen: de maximaal toegestane bedragen in rekening brengen 19 HOOFDSTUK 4 VERVOLGSTAPPEN 21 2/25

3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben. In mei 2012 zijn de uitgangspunten die de gemeenten in de Hoeksche Waard hanteren bij het onderbrengen van de AWBZ-taken onder de Wmo bepaald door de vijf gemeenteraden in de uitgangspuntennotitie begeleiding onder de Wmo. Aansluitend hebben de raden in september 2013 de Visie op het sociaal domein vastgesteld. De uiteindelijke overheveling van de AWBZ-taken naar de gemeente zal, zoals het zich nu laat aanzien, op 1 januari 2015 plaatsvinden. Om op die datum een functionerende organisatie gereed te hebben, is nog een groot aantal stappen te zetten. Op hoofdlijnen gaat het om het bepalen van het beleid, het vormgeven van de uitvoeringsorganisatie en het vastleggen in een nieuwe Wmo-verordening als juridisch kader. Deze nota geeft antwoord op vragen als hoe ziet de ondersteuning eruit, hoe krijgt de burger toegang tot die ondersteuning en welke keuzevrijheid heeft de cliënt bij het regelen van ondersteuning? Het gaat daarmee om de inhoudelijke kaders en de randvoorwaarden voor de financiële kaders. Deze nota zal ter vaststelling aan de gemeenteraden worden aangeboden. Voor de organisatorische consequenties van dit beleid is een apart besluitvormingstraject. De kaders hebben in principe betrekking op de huidige én de nieuwe voorzieningen onder de Wmo. Bij de huidige voorzieningen gaat het om de individuele voorzieningen (het huidige prestatieveld 6): woon- en vervoervoorzieningen, rolstoelen en hulp bij het huishouden. 1.2 Afbakening Niet alle ontwikkelingen worden in deze kadernota meegenomen: 1. de korting op de Hulp bij het huishouden: Het budget voor de hulp bij het huishouden wordt met 40% gekort. Er moet op dat onderdeel nieuw beleid gemaakt worden. Om daaraan vorm te geven is door de vijf colleges een aparte projectopdracht vastgesteld. De opdracht is verstrekt aan het team dat in 2012 de bestuurlijke aanbesteding Hulp bij het huishouden heeft uitgevoerd. 2. Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten In het regeerakkoord was afgesproken dat 3 regelingen voor inkomensondersteuning (WTCG, CER en de fiscale aftrek van kosten) komen te vervallen. Van de huidige uitgaven van zo n 1,3 miljard zou een bedrag van 761 miljoen naar gemeenten worden overgeheveld. Bij het begrotingsakkoord is besloten de fiscale regeling te handhaven. Voor inkomensondersteuning ontvangen gemeenten nog 270 miljoen. De uitwerking van deze inkomensondersteuning zal eveneens apart voorgelegd worden en blijft buiten het bestek van deze notitie. 3/25

4 De verbinding en samenhang met de andere decentralisaties -de invoering van de participatiewet en de transitie jeugdzorg -wordt in de kadernota niet behandeld. In het voorbereidingstraject van deze decentralisaties wordt de integraliteit echter nadrukkelijk gezocht. De samenhang tussen de decentralisaties is in Hoeksche Waard op bestuurlijk niveau belegd bij de stuurgroep drie decentralisaties en op ambtelijk niveau bij het transformatieteam sociaal domein. 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke partners Bij het ontwikkelen van deze nota is input opgehaald bij de werkgroep Maatschappelijke Partners, een vertegenwoordiging van de aanbieders. Op 6 januari 2014 is met deze werkgroep een rondetafelgesprek gehouden. In februari 2014 zal nog een bredere bijeenkomst voor alle aanbieders georganiseerd worden. Op 6 januari zijn in een bijeenkomst ook de organisaties van zorgvragers geconsulteerd. 1.4 Leeswijzer Deze kadernota beschrijft in hoofdstuk 2 de landelijke en lokale uitgangspunten die eerder zijn vastgesteld. In hoofdstuk 3 zijn vervolgens de belangrijke inhoudelijke keuzevoorstellen opgenomen, waarna in hoofdstuk 4 de vervolgstappen staan beschreven. 4/25

5 Hoofdstuk 2 De landelijke en lokale uitgangspunten 2.1 Landelijk: hervorming langdurige zorg nodig om budgettair op de toekomst te zijn voorbereid In Nederland is voor ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking een goed systeem van langdurige ondersteuning en zorg gerealiseerd. Hervormingen zijn nodig om de financiële houdbaarheid op lange termijn te garanderen. In een notitie hervorming van de langdurige zorg heeft het kabinet zijn visie uiteen gezet. De AWBZ speelt in die hervorming een belangrijke rol. Er komt een omvorming waarbij: Delen van de AWBZ in een nieuwe wet Langdurige Zorg worden ondergebracht. Deze is bedoeld voor kwetsbare mensen, die vanwege hun beperkingen niet meer in een thuisomgeving kunnen wonen, en die een beschermende en veilige omgeving nodig hebben. Andere delen worden ondergebracht in de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Zorgverzekeringswet. Wie ondersteuning en zorg nodig heeft, krijgt die zoveel mogelijk dichtbij in de eigen leefomgeving - door gemeenten en zorgverzekeraars aangeboden. Deze ondersteuning en zorg zijn gericht op zelfredzaamheid van mensen en versterking van hun zelfstandigheid. De overheveling van de AWBZ-taken naar de Wmo gaat gepaard met een korting van 25%. De onderverdeling tussen de Wmo en Zorgverzekeringswet is recent nog gewijzigd. Dat geldt met name voor de persoonlijke verzorging. Deze zal grotendeels in de Zorgverzekeringswet (somatische aandoening of primaire medische problematiek) worden ondergebracht. Slechts een klein deel zal onder de Wmo gaan vallen. De persoonlijke verzorging en begeleiding van inwoners jonger dan 18 jaar wordt qua uitvoering in z n geheel aangehaakt bij de Jeugdwet. Uitgaande van de brief van 6 november 2013 bestaat de decentralisatie van taken vanuit de AWBZ naar de Wmo uit het volgende: a. Extramurale begeleiding voor inwoners van 18 jaar en ouder; b. Persoonlijke verzorging; c. Beschermd wonen; d. Cliëntondersteuning voor verstandelijk, zintuiglijk of lichamelijk gehandicapten. Voor een nader toelichting op deze taken verwijzen wij naar bijlage 1. Verder is voor gemeenten het overgangsrecht relevant dat bepaald dat bestaande cliënten tot maximaal 31 december 2015 recht hebben op de voorziening die onder de AWBZ is geïndiceerd. In 2015 ontvangen gemeenten 200 miljoen extra voor een zorgvuldige overgang en transitie. Ook worden gemeenten verplicht de opdrachten te gunnen aan aanbieders die de continuïteit van de relatie cliënt - hulpverlener kunnen garanderen. 5/25

6 Tenslotte wordt het budget voor de huishoudelijke zorg gekort met 40% en is in het regeerakkoord was afgesproken dat drie regelingen voor inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten komen te vervallen. Deze beide onderwerpen blijven in deze kadernota buiten beschouwing en worden apart voorgelegd. 2.2 De doelgroep en de budgetten: substantiële omvang in de Hoeksche Waard en minder budget De doelgroep De nieuwe taken zijn gericht op zelfredzaamheid van mensen en het versterken van hun zelfstandigheid. Het gaat daarbij om: Extramurale begeleiding. Toegang tot deze zorg is mogelijk op zorginhoudelijke gronden als er sprake is van een of meer grondslagen. Met een grondslag wordt bedoeld: een aandoening, beperking of handicap; Persoonlijke verzorging. Het betreft zorg die nodig is op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het gaat hier bijvoorbeeld om hulp bij het wassen en aankleden. Een klein deel (ca. 5%) van de inwoners, die persoonlijke verzorging ontvangen, zal onder de Wmo gaan vallen; Beschermd wonen. Dit is bedoeld voor mensen met een psychische aandoening, bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme of een hersenbeschadiging. Cliëntondersteuning. Dit is voor cliënten die ondersteuning nodig hebben bij het maken van een keuze of het oplossen van een probleem nodig hebben. Het richt zich vooral op ouderen, ggz-cliënten en mensen met een handicap. Alleen van de grootste doelgroep (extramurale begeleiding) zijn nu cijfers voorhanden over de omvang. In de Hoeksche Waard ontvangen op 1 januari 2013, volgens het CIZ, 680 inwoners van 18 jaar en ouder extramurale begeleiding. Een nader toelichting op de aard van de begeleiding en de verzorging is opgenomen in bijlage 2. De financiën Alleen voor begeleiding is aan te geven wat de financiële gevolgen voor de Hoeksche Waard zijn: Maatregel Korting landelijk Geschatte korting HW Budget HW na korting Extramurale begeleiding incl. dagbesteding en vervoer 25% Voor 2015 komt er daarnaast landelijk een extra bedrag van 200 miljoen beschikbaar voor een zorgvuldige goede overgang en transitie. Vanaf 2016 wordt structureel 200 miljoen euro extra aan het budget voor de Wmo 2015 toegevoegd. Hiermee kunnen gemeenten vernieuwende ondersteuningsarrangementen ontwikkelen op het snijvlak van maatschappelijke ondersteuning, welzijn, werk en inkomen, wonen, jeugdzorg en onderwijs, met slimme verbindingen tussen formele en informele zorg. 6/25

7 Voor persoonlijke verzorging zal in totaal 125 miljoen naar de gemeenten overgeheveld worden. De risico s Naast de korting op het budget bestaan de volgende risico s: In het eerste jaar moeten de gemeenten de bestaande zorg continueren en is er wel 25% korting. Dat kan alleen opgevangen worden door goedkoper inkopen en minder toekennen. Of dat in 2015 voldoende oplevert, blijft nog onzeker; Naast de korting moet er rekening worden gehouden met de kosten voor de eigen apparaats- en organisatiekosten, die ten laste komen van het budget; In- en uitvoeringsgelden. Met betrekking tot de invoeringskosten zijn nog aparte middelen in het vooruitzicht gesteld; Preventie, versterking nulde lijn, experimenten. Onduidelijk is of het huidige budget voor experimenten wordt overgeheveld; Overige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het scheiden van wonen en zorg, kunnen een toename van aanvragen voor de Wmo opleveren. Ook door vergrijzing kan de vraag naar Wmo ondersteuning toenemen; De Wmo blijft een open-einde-regeling. Bovendien is in de laatste update van de wettekst compensatie terug als term, hetgeen verplichtingen schept; Met het budget voor Persoonlijke Verzorging dienen gemeenten de Persoonlijke Verzorging van mensen die dit niet vergoed krijgen via de Zorgverzekeringswet op te vangen. Als de zorgverzekeraar een verzoek afwijst, zijn gemeenten verplicht te compenseren; 2.3 De eerder vastgestelde uitgangspunten: eigen kracht is leidend In een eerder stadium hebben de vijf gemeenten zich uitgesproken over verschillende uitgangspunten. Op basis van deze uitgangspunten kunnen we een algemeen beleidsdoel formuleren. Het beleidsdoel ten aanzien van huidige en nieuwe Wmo-taken luidt kort samengevat als volgt: 1. Voor de gemeenten in de Hoeksche Waard staat cliënt centraal 2. Het versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt staat voorop 3. In gevallen waarbij aanvullende ondersteuning nodig is, wordt er gezocht naar een passende oplossing (maatwerk) die aansluit op de situatie van de cliënt. De invoering van de nieuwe Wmo-taken geschiedt budgettair neutraal. De uitgangspunten van de gemeenten zijn opgenomen in de uitgangspuntennotitie begeleiding onder de Wmo. De visie op het sociaal domein is beschreven in de nota Verbeteren door vernieuwen en verbinden. Beide beleidsdocumenten zijn door de gemeenteraden vastgesteld. Hieronder zijn de essenties van de uitgangspunten weergegeven. Algemene uitgangspunten voor de Wmo: 1. Inwoners en hun persoonlijke netwerken zijn zélf primair verantwoordelijk. 2. De vraag naar wat mensen wél kunnen is leidend en gaat voor op wat ze niet kunnen. 7/25

8 3. Voor zover burgers op eigen kracht en/of met behulp van hun persoonlijke netwerken hun persoonlijke zelfredzaamheid niet kunnen waarborgen heeft de gemeente een verantwoordelijkheid (compensatiebeginsel). 4. Vanuit de Wmo verleent de gemeente geen individuele rechten op voorzieningen. Bij noodzakelijke compensatie staat niet het middel (de voorziening) maar staat het resultaat voorop (bijvoorbeeld behoud, herstel regie bij begeleiding). 5. De gemeente vergroot de eigen kracht van mensen (empowerment). 6. De gemeente geeft ruimte aan de zorgzame samenleving om andere mensen te ondersteunen (versterken persoonlijke netwerken bv. d.m.v. mantelzorg, algemene voorzieningen, ondersteuning vrijwilligers e.d.). Voor de invulling van begeleiding zijn de leidende uitgangspunten: 1. Het resultaat bij begeleiding is dat (kwetsbare) mensen (weer) regie hebben/ krijgen over hun eigen leven; 2. Op maat bijdragen aan het resultaat: in de goede verhouding van eigen kracht, ondersteuning vanuit het persoonlijk netwerk, ondersteuning vanuit algemene voorzieningen en (voor zover nodig) ondersteuning vanuit de gemeente (Wmo); 3. Minder regels en administratieve lasten (met behoud van rechtmatigheid en doelmatigheid); 4. Het bevorderen van samenwerking en afstemming bij toelating, het leveren van begeleiding en ondersteuning vanuit het persoonlijk netwerk en vanuit algemene voorzieningen en ondersteuning op andere compensatiegebieden; 5. Behoud van keuzevrijheid in zorgaanbieder voor zover de begeleiding (qua resultaat) adequaat is en dit niet leidt tot extra kosten (meerkosten voor eigen rekening); 6. Behoud van het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor zover: het bijdraagt aan het resultaat (meerwaarde heeft ten opzichte van zorg in natura); de budgethouder of diens persoonlijke netwerk in staat is verantwoord en zonder beperkingen (bijvoorbeeld schulden) het Pgb in te zetten; de budgethouder de begeleiding, die met het PGB wordt ingekocht, kan monitoren en verantwoorden. 7. Bij het verstrekken van een Pgb geldt altijd dat deze verstrekt wordt onder voorwaarde van een verantwoording (financieel, eventueel naar resultaat). 8. Pgb s kunnen op een andere manier verstrekt worden, waarbij de budgethouder wel de besteding van het budget kan aangeven maar niet het geld op de eigen bankrekening krijgt. Alternatieven zijn bijvoorbeeld een soort Pgb-depot of een systeem met Pgb-vouchers. Uitgangspunten organisatie en financiën 1. De gemeenten hebben de regie op proces, de gemeenten besluiten en sturen aan. 2. De uitvoering van de begeleiding (zogenaamde uitvoeringskosten, kosten van begeleiding, kosten preventie en kosten van algemene en collectieve voorzieningen) verloopt budgettair neutraal, op basis van de door het Rijk aan de gemeenten beschikbaar gestelde middelen. 8/25

9 3. (De regie op) het proces van toelating (als een breed proces beginnend van "informatie en advies" tot aan "begeleiding") onderbrengen bij de zorgaanbieders. 4. Hiervoor een kader meegeven (financieel, inhoudelijk): rekening houdend met korting en financiële risico's, eigen krachtbenadering, netwerkvorming, samenwerking e.d. 9/25

10 Hoofdstuk 3 Het kader voor invoering en uitvoering 3.1 Vernieuwing in ontwikkeling: van beleidsarm naar beleidsrijk De taken, die vanuit de AWBZ naar de Wmo worden overgeheveld, gaan gepaard met forse kortingen. Met De Kanteling van de uitvoering verwachten wij een deel van de bezuinigingen te kunnen opvangen. Het totale perspectief staat in onderstaande figuur weergegeven en maakt duidelijk wat de focus in het beleid is. In de afgelopen periode zijn al verschillende acties ondernomen in het kader van de Kanteling. Zo is in oktober 2012 is een regionale bijeenkomst georganiseerd voor de Kerken en is in november 2013 is een regionale bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties in de Hoeksche Waard gehouden. Ook is in juni 2013 een studiebijeenkomst voor uitvoerders van aanbieders georganiseerd. Naar aanleiding van het gekantelde beleid is bij de WMO-loketten in de Hoeksche Waard een implementatieplan in uitvoering. De kanteling alleen is niet genoeg. Er is vernieuwing nodig en ook een cultuurverandering: ander gedrag van professionals en burgers, andere cultuur bij instellingen en professionals, andere werkwijzen en vooral ook het anders met elkaar omgaan tussen burgers/cliënten, professionals, instellingen en gemeenten. Dat gaat niet in één keer. Om die reden is het noodzakelijk dat de invoering in eerste instantie beleidsarm zal plaatsvinden. Op die wijze valt aan de inwoners continuïteit te garanderen en kan prioriteit worden geven aan de noodzakelijke organisatorische maatregelen. Wij stellen voor om de volgende maatregelen te nemen: Voor de korte termijn maximaal inzetten op de kanteling door: De kanteling in de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie te implementeren en verder te ontwikkelen; De kanteling als uitgangspunt te nemen bij het wijkteam, pilots en/of experimenten. De kanteling als voorwaarde op te nemen bij het contracteren van ondersteuning. Anderen te stimuleren gekanteld te werken. 10/25

11 Voor de komende 4 jaren de omslag te maken om de ondersteuning en de cultuur bij ondersteuning te vernieuwen door: Open te staan voor nieuwe initiatieven; Een ontwikkelagenda voor de komende jaren op te stellen; Innovatie/ vernieuwing op te nemen in de contracten met aanbieders; Een pilot wijkteam uit te voeren. De vernieuwing stopt niet bij de overheveling van taken naar Wmo. De vernieuwing geldt op het brede terrein van het sociaal domein. Ook op andere beleidsvelden zoals het welzijnswerk, het algemeen maatschappelijk werk e.d. zal een omslag gemaakt moeten worden. Het leidt ook tot een versterking. Het ontwikkelen van algemene voorzieningen binnen het welzijnswerk versterkt de beoogde ontwikkeling in bovenstaande figuur. Van belang is om de omslag van de andere beleidsvelden in de ontwikkelagenda op te nemen. Wij stellen voor: - de omslag uit te zetten op het brede terrein van het sociaal domein - de omslag op de andere beleidsvelden op te nemen op de ontwikkelagenda. 3.2 Kostenbeheersing: op korte termijn efficiency en budgetbeheersing en daarna innovatie en resultaatsturing Uitgangspunt is, zoals eerder vastgesteld, budget neutraliteit. Er zijn vier knoppen waaraan gedraaid kan worden, ook wel sturingsprincipes: 1. Innovatie: Besparingen door het anders organiseren en invullen van zorg en ondersteuning in wijken en buurten en door de inzet van moderne technologie. 2. Budgetbeheersing: Goedkoop inkopen. Kostenbeperking bedrijfsvoering. Verhogen van eigen bijdragen. 3. Efficiency: Gekantelde uitvoering: eigen kracht, netwerk, beschikbare lokale algemene en collectieve voorzieningen (drukken op volume). Integrale en ontschotte uitvoering (voorkomen van dubbele kosten, verhoging rendement). Beperken van uitvoeringskosten. Hierbij kan het benutten van kennis en expertise van zorgaanbieders een rol spelen. Meer collectieve uitvoering. Meer samenwerking, schaalvergroting. Benutten van automatisering en digitalisering. 4. Pakketversobering: Terugbrengen van omvang van voorzieningen. Afschaffen van ondersteuning. De middelen en capaciteit om actief in te zetten op innovatie in het sociaal domein zijn vooralsnog beperkt. Er is maar beperkt ruimte voor experimenten en nieuwe preventie-activiteiten. Binnen de bestaande beschikbare middelen zullen we 11/25

12 mogelijkheden afwegen om middelen om te buigen (nieuw voor oud) naar versterking van preventie en de nulde lijn. Gelet op de overgangsregeling en de wenselijke continuïteit in ondersteuning (continuïteit van de relatie cliënthulpverlener) zijn ook de mogelijkheden van pakketversobering in het eerste invoeringsjaar beperkt. Voor volgende jaren kan het wel effect sorteren. Daarom stellen wij voor de korte termijn voor: Vooral in te zetten budgetbeheersing en andere efficiencymaatregelen. Als dat onverhoopt onvoldoende mocht blijken te zijn dan zullen we voorstellen ontwikkelen voor pakketversobering. Voor de middellang termijn gaat innovatie wel een rol van betekenis spelen. Bij die innovatie zal het gaan om activiteiten waarbij de nadruk niet ligt op het leveren van producten maar vooral op het resultaat of het effect dat met de activiteiten wordt bereikt. In eerste instantie door de eigen kracht, het eigen netwerk en burgerkracht te benutten en zo te voorkomen dat professionele interventie nodig is. Bij de sturing zal resultaatmeting steeds belangrijker worden. Wij stellen voor: Sturen op resultaten is de hoofdlijn en dat doen we door: Het als voorwaarde op te nemen bij het contracteren van ondersteuning. Het op de ontwikkelagenda op te nemen, inclusief het ontwikkelen van resultaatmeting. Het als uitgangspunt te nemen bij de monitoring en bij contractmanagement. Een aandachtspuntzijn de uitvoeringskosten van de gemeenten. Het streven is deze kosten zo beperkt mogelijk te houden door onder andere de inrichting van de uitvoering zo min mogelijk bureaucratisch te organiseren. Maar ook door de uitvoering van de nieuwe taken in combinatie met de bestaande taken synergievoordelen te bereiken. Wij stellen voor: De uitvoeringskosten zoveel mogelijk te beperken en in combinatie met bestaande taken synergievoordelen te behalen. 3.3 De positie van de cliënt: regie in eigen hand Algemeen De cliënt in zijn persoonlijke en sociale netwerk is de primaire focus binnen de maatschappelijke veranderingen die moeten leiden tot een participatiesamenleving. Om de participatiesamenleving te laten slagen verdient het aanbeveling de cliëntpositie te versterken, om diens eigen kracht en zelfredzaamheid te stimuleren. Wij stellen voor: De positie van de cliënt te versterken door vergroting van de invloed van de cliënt op de (vormgeving van de) ondersteuning (de cliëntenparticipatie). 12/25

13 De cliëntpositie te versterken door laagdrempelige algemene voorzieningen te bieden die voor iedereen die ondersteuning nodig heeft, toegankelijk zijn. Mantelzorgers te ondersteunen omdat zij een belangrijk onderdeel zijn van het sociale netwerk van de cliënt. Regie bij de cliënt In diverse wetten zijn algemene rechten van cliënten vastgelegd, die inhoud geven aan het begrip eigen regie van de cliënt, zoals: Een duidelijk en gedragen ondersteuningsplan: een overeenkomst waarin doelstelling en resultaat wordt vastgelegd en waar cliënt (inclusief zijn sociale netwerk) en ondersteuner het over eens zijn. Inzage in het dossier: de cliënt heeft het recht om zijn of haar eigen dossier in te zien, er fouten uit te laten halen en kopieën te maken. Privacy: iedere instelling moet een privacyreglement hebben, waarin de rechten van de cliënt staan. Ook de gemeenten moeten een privacyregeling opstellen. Bij de gemeente komt namelijk de integrale aanpak te liggen onder het motto: "één gezin, één plan, één regisseur". De mogelijkheid om een klacht in te dienen: een klacht is een uiting van ongenoegen en die kan overal over gaan. Iedere organisatie die zorg of ondersteuning biedt, zal een klachtenreglement moeten hebben, waarin de afhandeling van klachten van cliënten ten aanzien van gedragingen van de aanbieder jegens een cliënt zorgvuldig wordt geregeld. Cliënt- en bewonersparticipatie Cliënt- en bewonersparticipatie is van belang voor gemeenten en instellingen. Recent is er een initiatief ontstaan in de Hoeksche Waard voor een regionale Wmo Adviesraad HW. Momenteel bestaat als informele voorloper daarvan de Projectgroep Regionale Wmo Adviesraad HW. Een sterkere positie van cliënten en inwoners op het regionale niveau in de beïnvloeding van beleid en uitvoering is van groot belang. Input van zorgvragers in combinatie met kwaliteitsbewaking (in alle aspecten van de uitvoering) draagt bij aan de kwaliteit van de ondersteuning. Gebruikers- en bewonersparticipatie moet een heldere positie krijgen, met als doel om tegenkracht te ontwikkelen. Gebruikers- en bewonersparticipatie organiseren als tegenkracht is een goede mogelijkheid om de balans tussen zorgvraag en zorgverleners te behouden. Daarnaast is iedere zorgaanbieder verplicht om een gebruikers- of cliëntenraad te hebben, waardoor voorzien wordt in de medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder die voor de gebruikers van belang zijn. Wij stellen voor: De positie van de cliënt te versterken door op regionaal niveau een open gebruikersen bewonersparticipatie mogelijk te maken voor beleid en uitvoering met als doel tegenkracht te organiseren om de balans tussen zorgvraag en zorgverleners te behouden. Een goed functionerende netwerk voor bewoners en cliëntenparticipatie na te streven dat gemeenten thematisch kan adviseren en ervaringsdeskundigheid kan 13/25

14 inbrengen. Lokale bewoners- en cliënteninitiatieven te bevorderen en/of faciliteren die een bijdrage leveren aan vernieuwing in de ondersteuning en versterking van de nulde lijn. 3.4 De toegang: van gemeenten naar professionals In de uitgangspuntennotitie is opgenomen dat we de toegang op termijn willen onderbrengen bij de zorgaanbieders. In de voorbereidingen is in 2012 een werkgroep maatschappelijke partners gevormd. Deze werkgroep heeft in juni een advies over de toegang uitgebracht. De samenvatting van het advies is in bijlage 3 opgenomen. Met toegang bedoelen we het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt gemeld) met een ondersteuningsvraag, tot het bieden van passende ondersteuning. De toegang en ook de ondersteuning is afhankelijk van de vraag en de situatie. In de wet wordt aangegeven dat bij het beoordelen van de ondersteuning rekening gehouden wordt met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager en de capaciteit van de aanvrager om uit het oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien. Er wordt gekanteld gewerkt, het betreft maatwerk. Ook de werkgroep maatschappelijke partners heeft oog voor deze verschillende situaties. Zij concluderen dat de toegang op meerdere manieren te organiseren is en het toegangsproces niet altijd hetzelfde verloopt. Het toegangsproces kan als volgt aangegeven worden: Als een zorgvraag bij het eerste contact opgelost kan worden, krijgt de melding geen vervolg. Bij complexe zorgvragen kunnen er bij verschillende fasen (bijvoorbeeld het inschakelen van specifieke deskundigheid bij vraagverheldering) meer stappen zijn. Een cliënt kan zich op veel plaatsen melden (bij de huisarts, het welzijnswerk, zorgaanbieder, zijn kerk, enz.). Als er bij die melding in onderling overleg geen oplossing gevonden kan worden dan is doorverbinden ( triage met een warme overdracht) noodzakelijk. Op die manier kunnen allerlei partners met elkaar 14/25

15 verbonden zijn. Dan ontstaat er een netwerk. Een netwerk waarin de deelnemers ieder op hun niveau gekanteld werken. Dat netwerk kan ook ingezet worden om te signaleren en dus vroegtijdig te reageren. Om gericht, efficiënt en herkenbaar te werken, zijn er in zo n netwerk knooppunten aan te geven. De werkgroep maatschappelijke partners ziet bij toegang rollen weggelegd voor: 1. gemeentelijk Wmo-loket 2. welzijnsorganisatie(s) 3. MEE-organisatie 4. zorgaanbieders De werkgroep adviseert dus niet om de toegang enkel bij zorgaanbieders te leggen, maar stelt een samenwerkingsmodel voor. Bij eenvoudige zorgvragen kan soms direct worden doorgeschakeld naar algemene voorzieningen. Voor de gemeentelijke Wmo loketten is er vooral: 1. Een ondersteunende rol bij lichte arrangementen (niet-complexe zorgvragen), bij preventie en empowerment. 2. Een faciliterende en doorverwijzende rol (triage = sorteren op de juiste zorg(naar nulde lijn, MEE, zorgaanbieder) bij complexere zorgvragen. De welzijnsorganisatie heeft een complementaire rol, met name in de versterking van de nulde lijn. Bij MEE kan op dit moment gebruik gemaakt worden van hun deskundigheid in de cliëntondersteuning, netwerkstrategieën e.d.. Belangrijk wordt om die deskundigheid bij de Wmo 2015 te verbinden met de welzijnsorganisatie en de Wmo-loketten. Dit wordt nog nader uitgewerkt. In deze kadernota maken we een onderscheid tussen MEE als organisatie en de functie die MEE vervuld. We hebben het in deze kadernota hoofdzakelijk over de MEE-functie (de taken) en niet de organisatie MEE. Samengevat stellen wij het volgende voor: Akkoord te gaan met het advies van de werkgroep maatschappelijke partners over de invulling van de toegang. De deskundigheid bij MEE te benutten om naast cliëntondersteuning ook het welzijnswerk en de Wmo loketten te versterken. Bij de toegang uit te gaan van een samenwerkingsmodel waarin naast zorgaanbieders ook de gemeentelijke Wmo loketten, de welzijnsorganisatie en MEE (als functie) een rol spelen. De toegang onafhankelijk te organiseren door dit als voorwaarde op te nemen bij het contracteren van ondersteuning. De toegang door zorgaanbieders te laten toetsen. De voordelen hiervan zijn: toegang is dichtbij (wijkgericht), laagdrempelig, herkenbaar en flexibel; cliënten kunnen zich gericht melden (voorkomen van meerdere gesprekken en doorverwijzingen); er ontstaat een bundeling van deskundigheid; er is een sterke samenhang met de nulde lijn; het bredere netwerk in de nulde lijn kan worden ingezet. 15/25

16 Het perspectief dat zo ontstaat is een netwerk waarbinnen verschillende partners (variërend van professionals naar vrijwilligers) elkaar kennen en de kunst verstaan na vraagverheldering zo nodig door te verbinden. Een verder integratie zal met name in het wijkgericht werken plaatsvinden. 3.5 Cliëntondersteuning: een integrale benadering Gemeenten zijn sinds 2007 verantwoordelijk voor cliëntondersteuning op basis van het 3e prestatieveld in de Wmo. Bij cliëntondersteuning gaat het om ondersteuning aan individuele mensen die (tijdelijk) verminderd zelfredzaam zijn bij het oplossen van een vraag of een situatie, die zo complex is dat hij of zij het niet zelf (of met de omgeving) kan oplossen. Het doel van de ondersteuning is de eigen regie te versterken waardoor diens zelfredzaamheid worden bevorderd. Bij de invoering van de Wmo is bij wijze van uitzondering besloten de cliëntondersteuning voor de gehandicapten vooralsnog te laten uitvoeren via de MEE organisaties. Uit de beleidsbrief van het rijk uit juni 2011 blijkt dat op rijksniveau het voornemen bestaat om de zeggenschap van de gemeenten gefaseerd te vergroten als het gaat over de capaciteit en de deskundigheid/middelen van MEE. Aangegeven wordt deze middelen per 1 januari 2015 daadwerkelijk over te hevelen. Op dit moment (eind 2013) is nog niet bekend om welk budget het gaat voor de Hoeksche Waard. Begin 2013 heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden tussen de Hoeksche Waard en MEE over toekomstige samenwerkingsmogelijkheden, waarbij kan worden gedacht aan onderbrenging van de MEE inzet in de Wmo loketten. Maar ook aan een samenwerking of onderbrenging in de Welzijnsstichting ter versterking van de nulde lijn. MEE heeft als perspectief geschetst dat de cliëntondersteuning in de toekomst goed geborgd zal worden bij de gemeenten, zodat de ondersteuning zo dicht mogelijk bij de vrager georganiseerd kan worden. Wij stellen voor: De functie van cliëntondersteuning te betrekken bij de verder vormgeving van de Wmo Geen aparte en exclusieve organisatie voor cliëntondersteuning in te zetten, maar de taak onderdeel maken van de meer integrale benadering (waaronder de toegang) van de hulpvraag van mensen. Cliëntondersteuning ook in te zetten als een vorm van begeleiding. In 2014 nadere voorstellen te ontwikkelen voor deze aanpak. 3.6 Pilot buurtteam: ervaring opdoen door uitproberen Het is noodzakelijk om ervaring op te doen met een andere manier van werken: meer vraaggericht, integraal en (kosten)efficiënt. Een pilot AWBZ/Wmo kan bijdragen aan het leren nastreven van eigen kracht, eigen netwerk en collectieve voorzieningen vóór individuele voorzieningen'. Uiteraard is een verbinding met de decentralisatie jeugd door de pilot CJG in de wijk nodig en de andere pilots in de Hoeksche Waard binnen het sociaal domein (te weten jeugd (VOLG) en welzijn op recept). 16/25

17 De pilot beoogt om ervaring op te doen met het realiseren van de volgende doelstellingen: Bijdrage leveren aan meer zelfregie en maatwerk voor kwetsbare groepen (bv. wmo cliënten, doelgroep participatiewet, vroegtijdig schoolverlaters). Van formele naar informele zorg: grotere betrokkenheid van het sociale netwerk bij maatschappelijke ondersteuning. Afvlakken van de groei van uitgaven voor zorg en welzijn en bijdragen aan de bezuinigingstaakstelling. Het verbeteren van de samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen en het maken van slimme combinaties in keukentafelgesprekken. Stimulering van vrijwillige inzet. Bijdrage leveren aan een toegankelijke inclusieve wijk om de participatie van kwetsbare groepen te vergroten. Minder versnippering in het aanbod van zorg en welzijn (ontschotting). Verschuiving van curatie naar preventie (uitbreiden preventie-activiteiten). Cliënt heeft meer zelfregie, hoeft zijn verhaal maar 1 keer te vertellen en heeft te maken met 1 contactpersoon/coördinator. Met de wijkteams beogen we maatwerkoplossingen in hulp en ondersteuning te organiseren, zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk. Het wijkteam fungeert als schakel tussen nulde- en eerstelijn en werkt vanuit het principe 1 gezin 1 plan, 1 aanspreekpunt/regisseur. Bij een specifiek dominant probleem (bv psychiatrie, dementie) wordt doorgeschakeld naar een 2e lijnorganisatie met afspraken wie de regie heeft, welk plan en de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen worden vastgelegd. Het eventuele beroep op de 2e lijn wordt kritisch afgewogen en met goede argumentatie onderbouwd. Hierin heeft de gemeente een nadrukkelijke rol als regisseur. Verder gebruikt de gemeente de resultaten en signalen van de pilot als input voor haar sociaal beleid en (collectieve) basisvoorzieningen. Wij stellen voor: Een pilot AWBZ/ Wmo te starten in Oud-Beijerland. Het Wmo-loket onderdeel laten maken van de pilot. 3.7 Inkoop: van opdrachtgeverschap naar samenwerken en partnership/ bestuurlijk aanbesteden. Ook voor het inkopen van de ondersteuning en begeleiding geldt het ontwikkelingsperspectief van vernieuwing. De vernieuwing moet als het ware ook ingekocht worden. Bij zo n opdracht past het bestuurlijk aanbesteden. De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben inmiddels ervaring met bestuurlijk aanbesteden. In 2012 is de Hulp bij het huishouden bestuurlijk aanbesteed. Bestuurlijk aanbesteden gaat er van uit dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid tussen opdrachtgevende overheid en (zorg-) aanbieders. Beide partijen hebben de ander nodig om de eigen doelstellingen te kunnen realiseren. De kern ligt in onderhandeling over wensen en eisen van gemeentelijk opdrachtgevers en inzichten en mogelijkheden van aanbieders van diensten. Dat gaat gepaard met 17/25

18 investeren in relatievorming, het opstellen van raamcontracten met aanbieders en keuzevrijheid voor de afnemers van de diensten. Bij bestuurlijk aanbesteden is er dus geen sprake van een bestek. Er wordt overlegd op basis van een basisdocument of conceptcontract waarin voorstellen met betrekking tot inhoud en criteria staan. Dat betekent dat opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar onderhandelen over selectie- en gunningcriteria, prestaties, monitoring en prijsvorming. Er worden twee overeenkomsten afgesloten. In de eerste plaats een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsovereenkomst. Deze overeenkomst regelt de juridische basis van het dienstenverkeer, de kwaliteitseisen en de structurele overlegstructuur. In de tweede plaats worden overeenkomsten voor voorzieningen afgesloten. Hierin staan de prestatieafspraken en de prijzen van de voorzieningen. Wij stellen voor: Te kiezen voor bestuurlijk aanbesteden. Daarbij de overleg-, communicatie- en besluitvormingsovereenkomst te gebruiken die bij de bestuurlijke aanbesteding van de Hulp bij het huishouden is vastgesteld. Tenslotte nog een opmerking over de monitoring en sturing. Om te kunnen (bij)sturen is beleidsinformatie nodig. Met de vernieuwing in de ondersteuning zal in de loop der jaren ook de monitoring veranderen. Het zal zich steeds meer moeten bewegen naar het monitoren van resultaten. Dit onderwerp dient nader uitgewerkt te worden, waaronder de resultaatmeting. De uitkomsten uit de monitor zijn uiteraard onderwerp van het overleg met aanbieders (beleid, organisatie en uitvoering). En is dus onderdeel van het contractmanagement. Uitgangspunt bij onze monitoring is dat we de rapportagelast voor alle betrokkenen beperken. Wij stellen voor: Te kiezen voor kort cyclisch monitoren met actueel inzicht in gegevens met het zoveel mogelijk beperken van de rapportagelast voor alle betrokken en het beperken van regelgeving. Het contractmanagement van de overeenkomsten met aanbieders te organiseren voor alle Hoeksche Waardse gemeenten. 3.8 PGB: de kracht van het instrument behouden en de financiële risico s beperken In de huidige AWBZ bestaat bij begeleiding de keuze voor Zorg in Natura (ZIN) en een Persoonsgebonden Budget (PGB). In totaal wordt in de Hoeksche Waard van de geïndiceerde functies 65% van de begeleiding (incl kortdurend verblijf) geleverd in ZIN en 35% in PGB. In de concept-wettekst Wmo wordt de mogelijkheid van een Persoonsgebonden Budget (PGB) gehandhaafd. De wettekst is overigens vergelijkbaar met die in de Jeugdwet. Bij een PGB moet wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden: dat de aanvrager in staat is het PGB op een verantwoorde wijze uit te voeren; 18/25

19 dat de aanvrager motiveert dat hij de maatwerkvoorziening niet geleverd wenst te krijgen door een aanbieder; dat gewaarborgd is dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere diensten van goede kwaliteit zijn. De gemeente kan om redenen van doelmatigheid in de verordening ook bepaalde voorwaarden stellen om middelen vanuit het PGB wel of niet in te zetten voor niet-professionals, veelal mensen uit het sociale netwerk van de betrokkene. De regering acht het wenselijk dat beloning van niet-professionals uit middelen van het (persoonsgebonden) budget beperkt blijft tot die gevallen waarin dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt; om geen PGB te verstrekken als de gemeente daardoor duurder uit zou zijn omdat inkoopvoordelen zouden wegvallen als te veel personen zelf ondersteuning inkopen of de aard van de ondersteuning. Dit speelt met name ten aanzien van collectief vervoer. Voorts geldt dat de aanvrager niet langer een geldbedrag op de rekening van de aanvrager verstrekt. De gemeente stelt de cliënt een budget beschikbaar waaruit de Sociale Verzekeringsbank namens het college betalingen doet aan de hulpverlener(s) die de aanvrager heeft ingeschakeld. In de uitgangspuntennotitie is reeds de mogelijkheid opgenomen om het PGB te behouden. Ook binnen de nieuwe Jeugdwet komen taken onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met de verbinding met de Jeugdwet. Dat geldt ook voor dit onderwerp. De mogelijkheid van een PGB is ook opgenomen in het Beleidsplan jeugdhulp Hoeksche Waard. Wij stellen voor: Het Persoonsgebonden Budget te behouden. 3.9 Eigen bijdragen: de maximaal toegestane bedragen in rekening brengen De bevoegdheid voor het vragen van een eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten van een voorziening vloeit voort uit artikel 15 lid 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en uit de landelijke regels die daarvoor zijn vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben deze regels overgenomen in het gemeentelijke Besluit Maatschappelijke Ondersteuning: 1. Bij het verstrekken van individuele voorzieningen op grond van de wet is de aanvrager een eigen bijdrage verschuldigd of wordt de financiële tegemoetkoming afgestemd op het inkomen. De gemeenteraden stellen de omvang van een eigen bijdrage of een eigen aandeel vast, die de colleges vervolgens opnemen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning; 2. De omvang van de eigen bijdrage bij de hulp bij het huishouden wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 4.1 lid 1 van de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit maatschappelijke ondersteuning; 19/25

20 3. Het inkomen wordt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. In het kader van de huidige AWBZ is het vragen van een eigen bijdrage voor begeleiding ook algemeen aanvaard. De hoogte is afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Het CAK vraagt hiervoor gegevens op van de belastingdienst, rekent de eigen bijdragen uit en int die ook. Voor de eigenbijdrageregeling in het kader van de nieuw onder de Wmo te brengen taken uit de AWBZ stellen wij voor zoveel mogelijk aan te sluiten bij het regiem dat daarvoor nu al geldt. Gelet op de forse bezuinigingen die worden opgelegd bij de decentralisatie is het onvermijdelijk uit te gaan van de maximale eigen bijdragen. Wij stellen voor: Eigen bijdragen te heffen met toepassing van het huidige regiem. Daarbij de maximaal toegestane bedragen in rekening te brengen. 20/25

Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014

Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Uitgangspunten Begeleiding Individueel, Groep Volwassenen Thuisbegeleiding Welzijnsvoorzieningen die hiermee samenhangen We verwachten samenwerking,

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 21 mei 2012 Nr.: 11 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden Verordeningen Jeugd en Wmo 2015 Wmo-raden Procedures Advies vragen aan alle Wmo-raden = vanaf 6 juni 2 juli Wmo-raden informeren tijdens bijeenkomst = 16 juni en 19 juni Informeren raad tijdens raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief basispresentatie Doelen Doelen 1. geven kort overzicht van voor cliënten belangrijke tendensen 2. toelichten aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief 3. aanreiken

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Registratie code : 14B.02305 *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Vormen

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Beleidsplan en verordening Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 1. Aanleiding Het rijk decentraliseert

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

PGB s vanuit een gemeentelijk perspectief

PGB s vanuit een gemeentelijk perspectief PGB s vanuit een gemeentelijk perspectief Henk Procé en Guzelien Hermans Namens Netwerk Gemeentelijke Directeuren Sociaal Domein G4/G32 In samenwerking met de VNG Algemeen Het PGB is een mooi instrument

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Regionale samenwerking voor de Wmo in BNO-oost Besluit Portefeuillehouders overleg AWBZ 27 maart 2014

Regionale samenwerking voor de Wmo in BNO-oost Besluit Portefeuillehouders overleg AWBZ 27 maart 2014 Regionale samenwerking voor de Wmo in BNO-oost Besluit Portefeuillehouders overleg AWBZ 27 maart 2014 Inleiding Voor de transitie AWBZ werken we samen in de regio Brabant Noordoost-oost. We hebben het

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM Samenvatting kadernota transitie AWBZ/WMO Onze ambitie We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk

Nadere informatie

Aanvullende Wmo nota Hilversum voor iedereen

Aanvullende Wmo nota Hilversum voor iedereen Aanvullende Wmo nota Hilversum voor iedereen 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Nieuwe doelgroepen en bestaande kaders 1.1 Nieuwe doelgroepen 1.2 Nieuwe aanvraagprocedure 2. Aanvullende kaders A. Samenhang in

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014 Regiobijeenkomst Wmo 2015 februari 2014 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Ondersteuningsaanbod Waarborgen Overgangsrecht Overige

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

*Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411

*Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411 *Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Mill en Sint Hubert 2015 Datum college : 30 september 2014

Nadere informatie

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2 voor gemeenten Verordening WMO 2015 versie 2 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE REIKWIJDTE VAN MANTELZORG... 3 2.1. Mantelzorg is altijd vrijwillig...

Nadere informatie

Z INT Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015

Z INT Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015 Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015 De nieuwe Wmo verschilt op een aantal punten aanzienlijk van de huidige Wmo. Hieronder puntsgewijs de nieuwe Wmo ten opzichte van de huidige Wmo: De prestatievelden verdwijnen

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam Linda Hazenkamp Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Wijziging I Artikel 5. Gesprek Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Reactienota op de adviezen

Reactienota op de adviezen Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. De volgende raden zijn om advies gevraagd: 1. Wmo Advies Raad De Bilt; 2. Ouderenraad De Bilt Reactienota op de adviezen Met

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Beleidsregels Wmo Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Agenda Introductie Wethouder Proces Inhoud Discussie Vervolg Taak gemeenteraad Op basis van de Wmo Kaders stellen 1. Wmo-Beleidsplan (artikel 2.1.2)

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wmo in de HLZ context

Inhoud. 1. Wmo in de HLZ context Wmo 2015 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Waarborgen Ondersteuningsaanbod Kwaliteit Overgangsrecht 3. Financiële kaders Hervorming

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen

Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen Door Karin Maas en Marieke Beudeker 2 CONCEPT Waar komen we vandaan? Landelijke wetgeving Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Jeugdwet (vervangt

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer.

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 6 maart 2012 Aanleiding De Wet maatschappelijke

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13

Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13 Behandelend ambtenaar : T.T. Kamsma Telefoonnummer : 0596 6911161 E-mailadres : t.kamsma@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie