Gereformeerd onderwijs voor christenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gereformeerd onderwijs voor christenen"

Transcriptie

1 Gereformeerd onderwijs voor christenen Geïnspireerd en Uitdagend Strategisch beleid van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland

2 INHOUD I. Inleiding 4 II. Omgevingsverkenning 4 Cultuur en samenleving Kerken Politiek Onderwijskunde III. Visie VGPONN 5 Herkenbaar Gereformeerd Uitdagend en van goede kwaliteit Welkom Eigentijds Zo dicht mogelijk bij huis Vanuit een lerende organisatie Aanspreken IV. Identiteit 7 Gereformeerd en/of christelijk Medewerkers en identiteit Leerling en identiteit Ouders en identiteit Toelatingsbeleid Leden- en benoemingsbeleid V. Leiderschap en management 8 Dienend en doelgericht Onderwijskundig Gedeeld en situationeel Verantwoordelijke organisatie Goed onderwijs, goed bestuur Communicatie VI. Medewerkers 9 Belang Professionaliteit Medewerker als professional Voorbeeldrol Personeelsbeleid en -beheer VII. Cultuur en klimaat 10 Professionele cultuur Uitdragen VIII. Middelen en voorzieningen 11 Gebouwen Financiën Technische middelen 2

3 IX. Primaire processen 11 Opbrengstgericht werken Leren van elkaar School in lokale context X. Secundaire processen 12 Kwaliteitszorg Schematisch model Ondersteuningsstructuur Stafbureau XI. Waardering voor de school 14 Waardering personeel Waardering ouders en leerlingen Waardering samenleving Waardering inspectie XII. Resultaten en opbrengsten 14 3

4 I. Inleiding Onderwijs geven is een hoopvolle activiteit: je mag werken aan een mooie toekomst voor kinderen. Om relevant en bij de tijd te blijven, moeten scholen vooruit kijken om te zien of de koers van de school hieraan nog voldoet. In dit Strategisch Beleidsplan kijkt VGPONN vooruit. Het plan bouwt voort op reeds verworven inzichten en ontwikkelde werkwijzen, terwijl op andere punten een nieuwe koers wordt gekozen. Voor de indeling van dit document wordt de ordening van het zgn. Ink-model gehanteerd, omdat dit model ook leidend is voor het toetsingskader. Dit model ziet er als volgt uit: II. Omgevingsverkenning Gereformeerd onderwijs wil relevant onderwijs verzorgen vanuit een herkenbare identiteit. Relevant onderwijs vraagt om omgevingsbewustzijn en inspelen op vragen van de tijd. Hier volgt een korte opsomming van waargenomen trends: - Cultuur en samenleving Er zijn belangrijke trends waar te nemen: individualisering, commercialisering en digitalisering van de samenleving. Ouders zijn steeds mondiger, maar hebben ook steeds minder tijd ter beschikking voor hun kinderen. Daarom stellen ze hoge eisen aan de ondersteuning van hun kind door anderen, waarbij de focus ligt op presteren. Het aantal gebroken gezinnen neemt toe. Men is minder bereid vaste en/of langdurige verplichtingen aan te gaan. De vraag wat levert het op voor mij wordt meer en meer doorslaggevend. Kinderen groeien op in een digitale samenleving, waarin sociale media een belangrijke rol spelen. Scholen moeten met hun onderwijsaanbod met al deze aspecten rekening houden. 4

5 - Kerken De diversiteit binnen de bestaande Bijbelgetrouwe kerken neemt toe, waardoor de onderlinge verschillen kleiner worden. De persoonlijke beleving van het geloof lijkt belangrijker geworden dan de verbondenheid met een kerk van een bepaalde denominatie. Voor ouders is de band tussen gezin, kerk en school niet meer zo vanzelfsprekend. De afweging bij de keuze voor een school wordt niet alleen bepaald door de identiteit van de school, maar zeker ook door zaken als kwaliteit en bereikbaarheid. - Politiek Vanuit de politiek en de overheid wordt veel nadruk gelegd op de kernvakken, omdat het onderwijs gezien wordt als een belangrijke factor voor het succes van de kenniseconomie. Er is een groot geloof in maakbaarheid en meetbaarheid van onderwijsresultaten. Daarnaast bestaat de tendens dat de overheid de school inschakelt voor de oplossing van allerlei problemen in de samenleving. Hiervoor worden wetgeving en kerndoelen aangepast en ontwikkeld. Passend onderwijs heeft groot draagvlak bij politici. - Onderwijskunde Individualisering van het onderwijs vormt een belangrijke trend, die aansluit bij de politieke ambitie ten aanzien van passend onderwijs. Niet de beperkingen maar de mogelijkheden van iedere leerling zijn leidend voor de school van morgen, waarbij een individuele, doorgaande leerlijn is gewaarborgd. Van de leerkracht vereist dit specifieke vaardigheden en een hoge mate van professionaliteit als het gaat om instructie en differentiatie. III. Visie VGPONN VGPONN staat voor herkenbaar gereformeerd onderwijs, uitdagend en van goede kwaliteit, in scholen waar ouders en leerlingen zich welkom voelen, waar eigentijds wordt gewerkt, zo dicht mogelijk bij huis, vanuit een lerende organisatie, met medewerkers die zich met elkaar, met ouders en leerlingen en met de samenleving verbonden weten en die bereid zijn elkaar aan te spreken. Deze ambitie vormt het uitgangspunt voor strategisch beleid Het motto voor de scholen is: Geïnspireerd en uitdagend - Herkenbaar Gereformeerd Ouders en leerlingen mogen er op rekenen dat de gereformeerde identiteit herkenbaar is in het onderwijs van alle dag. Geïnspireerde leerkrachten doen hun werk vanuit de overtuiging dat een christen mag leven van genade, omdat Jezus Christus de wereld heeft verzoend met God. Deze overtuiging is uitgangspunt wanneer er op school gesproken wordt over zaken als kindbeeld, pedagogisch klimaat, onderwijsconcept, maar ook wanneer het gaat over de eisen die aan leerkrachten worden gesteld over het gedrag van leerkrachten jegens elkaar en jegens ouders en leerlingen. Identiteit is niet een woord dat uitsluitend op de gevel van de school prijkt, maar dat door alle betrokkenen beleefd en uitgedragen wordt. 5

6 VGPONN streeft er naar om samen met de andere besturen in het gereformeerde onderwijs te werken aan het behoud van een gezamenlijk referentiekader. Het gaat om duidelijke herkenbaarheid en een goede onderlinge aansluiting vanuit een gezamenlijke positiebepaling met de andere schoolbesturen binnen het gereformeerd onderwijs in het noorden van Nederland. - Uitdagend en van goede kwaliteit Leerlingen die aan de gereformeerde scholen worden toevertrouwd, krijgen onderwijs dat passend is bij hun talenten, leerstijl en niveau. Daarbij ziet de school als haar verantwoordelijkheid om leerlingen te stimuleren de van God gekregen talenten te optimaal ontwikkelen en daarmee het beste uit zichzelf te halen. Om dat te realiseren wil VGPONN scholen met een goed pedagogisch klimaat en een effectieve didactische aanpak. Samenwerking met ouders als partners in het onderwijs vormt een vanzelfsprekende basis voor goede onderwijsresultaten. - Welkom De scholen van VGPONN staan open voor kinderen van christelijke ouders uit uiteenlopende christelijke tradities. Doorslaggevend is dat ouders het vanuit de gereformeerde identiteit aangeboden onderwijs omarmen en ondersteunen. VGPONN streeft er naar dat steeds meer Bijbelgetrouwe christenen kiezen voor gereformeerd onderwijs. Dit wordt in de planperiode overtuigend uitgedragen en gecommuniceerd. Waar mogelijk zal de missie van de scholen tot uitdrukking worden gebracht in (een nieuwe) naamgeving van organisatie en scholen. - Eigentijds De scholen van VGPONN zijn zich bewust van de kenmerken van de tijd waarin kinderen opgroeien en voor welke samenleving kinderen worden gevormd en opgevoed zie hoofdstuk II, omgevingsverkenning. Dit bewustzijn wordt vertaald in zowel de lesinhoud als in de didactische en pedagogische aanpak. - Zo dicht mogelijk bij huis VGPONN streeft er naar om binnen het spreidingsgebied van de organisatie het gereformeerd onderwijs zo bereikbaar mogelijk aan te bieden. Voorwaarden hierbij zijn: de mogelijkheid van verantwoorde onderwijskwaliteit, en een redelijke kostprijs. De organisatie komt in de komende planperiode met een strategisch antwoord op de te verwachten krimp van het aantal inwoners van de regio. - Vanuit een lerende organisatie Het vermogen om te reflecteren en de wil om van elkaar te leren vormen samen een belangrijke sleutel om tot verbetering en versterking van het onderwijs te komen. Hierbij willen we onze winst doen met de kennis en kunde van anderen. Individueel leren draagt bij aan de versterking van de eigen professionaliteit. Leren als team draagt bij aan versterking van het schoolprofiel en het gezamenlijke referentiekader rond de doelen van het onderwijs. Leren over de schoolmuren heen verhoogt het rendement van innovaties en verworven inzichten van de gezamenlijke scholen. - Aanspreken De basis voor verbetering en leren is bewustzijn van zowel de eigen kwaliteiten als de beperkingen. Dat kan niet zonder een cultuur waarin het elkaar aanspreken een vanzelfsprekendheid is, in het besef dat we allemaal leven vanuit afhankelijkheid. Dit besef biedt ruimte om zowel waardering te uiten als om elkaar respectvol op fouten te wijzen. 6

7 IV Identiteit - Gereformeerd en/of christelijk VGPONN wil onderwijs verzorgen vanuit de gereformeerde/christelijke identiteit. Wat we bedoelen met gereformeerd is samengevat in het zgn. Basisdocument Gereformeerd onderwijs dat op de website van VGPONN te lezen is. Kern ervan is dat we het geloof delen dat God in Christus naar ons is toegekomen om ons leven te verlossen, onze relatie met Hem te herstellen en ons door Zijn Geest te vernieuwen. Het onderwijs gaat uit van een Bijbelse visie op mensen, op kinderen. Mensen zijn door God geschapen als unieke wezens met specifieke talenten. Door de zondeval in het Paradijs komt iedere christen in aanraking met dood en zonde. Maar het besef in Christus een nieuwe schepping te zijn, geeft leven, hoop en energie. Een christen mag door de Geest elke dag nieuw beginnen. Maar een christen blijft ook kwetsbaar voor het kwaad. Als christen zie je uit naar een nieuwe wereld, maar sta je ook met beide benen op de grond. Je gebruikt je talenten om je werk zo goed mogelijk te doen: God te eren en goed te doen voor de naaste. Als christen laat je jezelf, de ander en de natuur in hun eigen waarde, omdat dat alles Gods eigendom is. Binnen onze scholen worden leerlingen geholpen zichzelf te leren kennen, hun eigen talenten te ontwikkelen en hun plek als kind van God te ontdekken en in te nemen in de maatschappij. Samen met de ouders zoekt de school voortdurend naar een goede balans tussen respect voor gezagsdragers en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Binnen de door het bestuur geformuleerde kaders is er, afhankelijk van de plaatselijke situatie, ruimte voor specifieke inkleuring of uitwerking van de identiteit. - Medewerkers en identiteit Bij de werving van nieuwe medewerkers wordt gevraagd naar medewerkers die positief kunnen en willen bijdragen aan het toepassen van wat we vanuit onze gereformeerde identiteit belijden. In het verlengde daarvan komt dit punt vervolgens ook in de functionerings- en beoordelingsgesprekken aan de orde. Om een helder profiel voor de school uit te dragen, heeft binnen de scholen identiteitsberaad plaats. In dit beraad worden op cruciale thema s afspraken gemaakt over het handelen van de school en van de individuele leerkrachten. - Leerling en identiteit Evengoed als ouders en medewerkers zijn leerlingen identiteitsdragers. Zij dragen op dit gebied bij aan het klimaat van de school. Er is vanuit allerlei invalshoeken voortdurend aandacht voor hun bewustwording hiervan en hun verantwoordelijkheid hiervoor. - Ouders en identiteit Net als medewerkers en leerlingen dragen ook ouders in hoge mate bij aan de wijze waarop de identiteit van de school gestalte wordt gegeven. Een goed voorbeeld, respect, vragen en luisteren, open staan voor elkaar en samen in gesprek durven gaan, zijn middelen waarmee het samenspel tussen ouders en school in de opvoeding van de leerlingen tot kinderen van God tot bloei komt. - Toelatingsbeleid Leerlingen van christelijke ouders die hun kind zowel thuis als op school christelijk willen (laten) opvoeden, zijn hartelijk welkom op de scholen van VGPONN. Met alle ouders wordt een gesprek gevoerd bij aanmelding van hun eerste kind. Naast het kennismaken 7

8 met elkaar komt in dit gesprek in ieder geval een aantal zaken aan de orde: - in het gesprek laat de school zien waar ze voor staat en waar ze voor gaat; - het gesprek biedt ouders de gelegenheid om na te gaan of dit aansluit bij hun verwachtingen; - in het gesprek wordt aan de ouders commitment gevraagd met de school en wordt besproken welke rol de ouders kunnen spelen in de school. Ook het lidmaatschap/donateurschap van de vereniging komt aan de orde. Ouders zijn dus belangrijk voor de school. Positieve betrokkenheid van ouders draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en daarmee aan de onderwijsresultaten van hun kinderen. - Leden- en benoemingsbeleid Schoolorganisaties die behoren tot de richting Gereformeerd Onderwijs mogen een eigen identiteitsbeleid voeren, mits ze daarin consistent en consequent zijn. Om hier invulling aan te geven voert VGPONN een gericht leden- en benoemingsbeleid. Leden en medewerkers dienen lid te zijn van de GKV of de CGK. In lijn met de besluiten van het LVGS waarvan VGPONN lid is, streeft VGPONN ernaar om in de nabije toekomst lidmaatschap en benoeming ook open te stellen voor leden van de NGK. Daarnaast wordt in LVGS-verband onderzocht of een leden- en benoemingsbeleid ontwikkeld kan worden dat is gebaseerd op een inhoudelijk identiteitsdocument in plaats van op een kerkelijke denominatie. V. Leiderschap en management - Dienend en doelgericht leiderschap Leiderschap binnen VGPONN is erop gericht medewerkers te stimuleren zich optimaal te ontplooien in een veilige organisatie. Het gaat om het scheppen van het goed en veilig werkklimaat, waarbinnen medewerkers uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. Het leiderschap is erop gericht om in samenwerking de doelen van de organisatie en van de school te realiseren. Dit veronderstelt helder geformuleerde doelen, gestoeld op een overtuigende visie. Daarnaast zijn onmisbaar de bereidheid en overtuiging om de gestelde doelen te bereiken, en het vermogen om anderen te stimuleren daarin een rol te spelen. Leidinggevenden weten vanuit hun professionaliteit wat kernwaarden en kerndoelen zijn. Ze weten vanuit een visie op de organisatie wat ze willen bereiken en via welke processen ze dat kunnen bereiken. Eindverantwoordelijkheid, stimuleren, inspireren en verbinden zijn sleutelbegrippen voor leidinggevenden. - Onderwijskundig leiderschap Vanwege zijn eindverantwoordelijkheid houdt de directeur zich intensief bezig met het onderwijsproces. Vanuit kennis en professionaliteit en door middel van een coachende houding stimuleert en faciliteert hij zijn medewerkers zich steeds meer te bekwamen op pedagogisch en didactisch gebied. De directeur is in staat effectief en opbouwend te reflecteren op het handelen van zijn medewerkers. - Gedeeld en situationeel leiderschap Goed leiderschap speelt adequaat in op de persoon en de situatie. Verbetering van zowel organisatie als processen kan alleen wanneer er sprake is van goede samenwerking binnen de gehele organisatie. De directeur erkent en herkent de grenzen van zijn leiderschap en is in staat verantwoordelijkheid te delen. 8

9 - Verantwoordelijke organisatie De organisatie is verantwoordelijk voor een veilig en stimulerend werkklimaat. Naast deze essentiële elementen past bij dit klimaat ook dat iedere medewerker zich ten volle verantwoordelijk voelt voor zijn handelen en voor de daaruit voortvloeiende resultaten. Actief verantwoording afleggen aan collega s en aan de directie is vanzelfsprekend. Alles moet er direct en indirect op gericht zijn onderwijs van zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden. - Goed onderwijs, goed bestuur De Code Goed Bestuur is uitgangspunt voor het bestuurlijk handelen. Kernpunten hieruit zijn: 1. Vormgeven en invullen van de actieve horizontale en verticale verantwoording (horizontaal: ouders, medewerkers, leden, medezeggenschapsraden; en verticaal: inspectie, overheid) 2. Vormgeven en invullen van adequaat toezicht op bestuurlijk handelen 3. Ruimte voor en inzetten van goed functionerende medezeggenschap - Communicatie Alle geledingen binnen VGPONN en de daartoe behorende scholen communiceren actief naar belanghebbenden over de visie, idealen, plannen en gerealiseerde doelen van de organisatie en de school. Hierbij hoort ook een verantwoording van de wijze waarop de kwaliteit op school wordt geborgd. VI. Medewerkers - Belang De medewerkers vormen samen het belangrijkste kapitaal voor de scholen en de vereniging. Zonder geïnspireerde medewerkers kan er geen herkenbaar christelijk onderwijs worden gegeven en zonder goed opgeleid en deskundig personeel kan er geen kwaliteit worden geboden. - Professionaliteit Professionaliteit betekent in de eerste plaats dat medewerkers vakkundig en vakbekwaam zijn. Maar het betekent ook dat men beschikt over zelfkennis, kan reflecteren op zijn eigen handelen. Professionele medewerkers kennen hun grenzen en weten wanneer ze hulp moeten vragen, de samenwerking moeten zoeken of scholing nodig hebben. Zij nemen initiatief om zich te verantwoorden. VGPONN streeft er naar dat steeds meer medewerkers geregistreerd staan in de diverse beroepsregisters. - De medewerker als professional Medewerkers zijn er allereerst zelf voor verantwoordelijk dat ze beschikken over de noodzakelijke vakkundigheid. Maar ook dat ze zowel hun kwaliteiten als hun zwakke plekken kennen en herkennen. VGPONN is ervoor verantwoordelijk waar mogelijk ruimte te scheppen voor de verdere ontwikkeling en scholing van haar medewerkers. - Voorbeeldrol De voorbeeldrol van de medewerkers is van groot belang bij de invulling van de christelijke identiteit. Van alle medewerkers wordt gevraagd de grondslag en visie van de school te onderschrijven, en die ook in hun eigen leven voor te leven en uit te dragen. 9

10 - Personeelsbeleid en beheer De rechtspositie van het personeel van VGPONN is gebaseerd op de geldende CAO primair onderwijs en de geldende wettelijke kaders. VGPONN draagt zorg voor een goed HRM beleid en zorgvuldig personeelsbeheer. VII. Cultuur en klimaat De cultuur van de school kenmerkt zich enerzijds door de professionaliteit van de medewerkers in de uitoefening van hun vak, en anderzijds door het plezier dat ze daaraan ontlenen. De onderwijskundige ambitie van de school en de wijze waarop de identiteit wordt vormgegeven, is expliciet verwoord en wordt gedragen door de leerkrachten. Ouders en leerlingen ervaren hartelijke gastvrijheid binnen de school. Leerkrachten en ouders werken samen en erkennen elkaar als opvoeders, met ieder de eigen rol en kennis van het kind. - Professionele cultuur De professionele cultuur kenmerkt zich door de ambitie om het best mogelijk onderwijs te willen geven, gericht op een optimale ontwikkeling van iedere leerling. Directeuren hebben scherp wat hiervoor nodig is en hoe ze deze ambitie willen realiseren, en medewerkers zijn zich bewust van de kracht en zwakte van hun school en van de eigen handelingsbekwaamheid. Permanente scholing vormt een vanzelfsprekend onderdeel van de loopbaan. Daarbij gaat het niet alleen om al dan niet collectief georganiseerde trainingen, maar ook om het bijhouden van vakliteratuur. De organisatie geeft medewerkers ruimte binnen de afgesproken kaders en respecteert de professionele verantwoordelijkheid van de individuele medewerker. De medewerker legt vanzelfsprekend, actief en zo feitelijk mogelijk verantwoording af van het eigen handelen, over gehaalde en niet gehaalde doelen, over successen en knelpunten. Deze verantwoording is evaluatief van aard en gericht op verbetering. Goede resultaten worden gevierd. - Uitdragen Medewerkers hebben zich het onderwijskundig beleid van de school eigen gemaakt. Iedere medewerker kan het beleid van de school verwoorden en uitleggen. De onderlinge communicatie kenmerkt zich door oprechte interesse in elkaars visie en mening. Medewerkers tonen belangstelling voor de leerling en zorgen ervoor dat de leerling zich gekend en gezien weet. Medewerkers hebben een open houding jegens ouders en nemen hun op- en aanmerkingen serieus. De directe omgeving van de school weet waar de school voor staat en waar de school voor gaat. VIII. Middelen en voorzieningen VGPONN voert beleid vanuit een meerjarenperspectief. Dit geldt ook voor de aanschaf en inzet van middelen en voorzieningen, omdat men overtuigd is van de bijdrage die hierdoor geleverd wordt aan de kwaliteit van de school. 10

11 - Gebouwen VGPONN streeft er naar onderwijs te verzorgen in eigentijdse en adequaat ingerichte scholen. Daarbij gaat het vooral om een inrichting die aansluit op de onderwijskundige ambities van de school, en die bijdraagt aan het welbevinden en plezier van de gebruikers. Ouders worden waar mogelijk ingeschakeld bij het onderhoud van de gebouwen. - Financiën De organisatie garandeert een gezonde financiële situatie en besteedt de middelen verantwoord en doelgericht. Om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen beschikt de organisatie daarom over een toereikende liquiditeit. In het toezichtkader wordt dit uitgewerkt naar concrete kengetallen. - Technische middelen Digitale middelen als computers en digiborden zijn belangrijke middelen in het moderne onderwijsproces. VGPONN werkt in de planperiode aan versterking van het voorzieningenniveau op dit terrein. Daarnaast streeft de organisatie ernaar de websites van organisatie en scholen te moderniseren. IX. Primaire processen Het primaire proces is het belangrijkste beleidsgebied van de VGPONN-organisatie en vormt daardoor de kern in onze scholen. Het beleid is erop gericht dat het onderwijs op de scholen voldoet aan alle geldende kwaliteitseisen. Het onderwijs sluit aan op de individuele leerbehoefte van de leerlingen en daagt hen uit zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Wat de opbrengsten van de scholen betreft is het streven om op of boven het landelijke gemiddelde te presteren. Om dit te bereiken wordt voortdurend gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Inbedding van de scholen in de maatschappij en de aanwezigheid van draagvlak voor de school in de omgeving vormen een belangrijk onderdeel van het bestaansrecht van de scholen. - Opbrengstgericht werken Met opbrengstgericht werken bedoelen we het op een doelgerichte en systematische wijze werken aan het optimaliseren van de onderwijsprestatie en de leerlingprestaties. Binnen VGPONN is veel aandacht voor dit punt. Om het effect ervan nog verder te vergroten wil VGPONN met name de volgende aspecten nog verder uitwerken: - Onderwijskundig leiderschap Een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de opbrengsten is onderwijskundig leiderschap op alle lagen in de organisatie. Gesprekken over analyse en opbrengsten worden in alle lagen van de organisatie gevoerd; - Meetbare doelen, zowel kwantitatief als kwalitatief De VGPONN wil ambitieuze doelen voor taal/lezen en rekenen/wiskunde. De VGPONN wil dat leerkrachten een grondige kennis hebben van doelen en leerlijnen en op basis daarvan vaardig kunnen handelen. De VGPONN wil dat alle scholen van de inspectie tenminste het basisarrangement toegekend krijgen, waarbij de eindopbrengsten in overeenstemming zijn met de leerlingenpopulatie. 11

12 - Zicht op de resultaten De opbrengsten worden op alle niveaus geanalyseerd en besproken. Waar nodig worden op basis daarvan doelen bijgesteld. Verzamelde informatie wordt effectief gebruikt om de leerbehoefte van de leerling in beeld te krijgen waardoor handelingsgericht werken mogelijk wordt. Hiermee bedoelen we dat de werkwijze zich richt op zowel de leerbehoefte van de leerling als op de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht. Beiden komen vervolgens samen in het ondersteuningsprofiel van de school. - Aandacht voor het versterken van de instructievaardigheden en didactische vaardigheden Leerkrachten zijn de dragers van de kwaliteit: zij bepalen in hoge mate de resultaten van de leerlingen. Door de kennis die ze hebben van hun leerlingen zijn ze in staat leerlijnen zorgvuldig samen te stellen en te volgen. - Leren van elkaar De VGPONN wil collegiale consultatie met kracht stimuleren in alle lagen van de organisatie, omdat dit alles te maken heeft met een professionele cultuur. Naast het gesprek over opbrengstgegevens vinden er gesprekken plaats over instructie effectiviteit en didactische effectiviteit. - Brede vorming leerlingen VGPONN wil leerlingen helpen hun talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen. Dat vraagt van de scholen dat ze efficiënt zijn in het onderwijs van de kernvakken, zodat er in het curriculum ruimte blijft voor andere onderwerpen en voor specifieke talenten van kinderen. De scholen helpen leerlingen om hun plaats in te nemen in de samenleving. Daarbij geven de scholen zich rekenschap van ontwikkelingen die het leven van de leerlingen raken, maar het is ook belangrijk dat kinderen leren oog te hebben voor belangen, meningen en welzijn van anderen, ongeacht geloof of culturele achtergrond. De toenemende rol van de sociale media in het leven van mensen vraagt dat kinderen leren passend gebruik te maken van de digitale middelen die hen ter beschikking staan, de echte werkelijkheid te onderscheiden van de virtuele werkelijkheid en weerbaar te zijn om risico s in het gebruik van deze media te onderkennen en te weerstaan. Het vraagt ook van kinderen dat ze leren om juist in het werkelijke leven betekenisvolle relaties op te bouwen. - School in de lokale context De scholen streven ernaar om indien haalbaar een kinderopvangmogelijkheid te bieden in het gebouw van de school. Om verbinding te maken met andere scholen en/of instellingen kan huisvesting in een zg. Brede School bijdragen. X. Secundaire processen - Kwaliteitszorg VGPONN structureert de kwaliteitszorg volgens het INK-model. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten aandachtsgebieden: de organisatiegebieden en de resultaatgebieden. In de organisatiegebieden wordt het functioneren van de school beschreven, in de resultaatgebieden worden de daarmee behaalde resultaten beschreven. 12

13 Per organisatiegebied zijn prestatie-indicatoren geformuleerd. De PDCA-cyclus is uitgangspunt om de kwaliteitszorg systematisch te ontwikkelen. Op basis van de meerjarenstrategie worden concrete plannen gemaakt, die meetbaar, resultaatgericht en tijdsgebonden zijn geformuleerd. Afspraken worden geborgd in borgingsdocumenten (opgenomen in het Handboek School Organisatie (HSO) en het Handboek Schoolorganisatie Lokaal (HSL)). Onderwijskundige ontwikkelingen worden onder andere geborgd in een taalbeleidsplan en een rekenbeleidsplan. De wettelijke kerndoelen zijn bekend bij alle medewerkers met lesgevende taken. Ook het toezichtkader van de inspectie is besproken in het team. De school stemt het schoolplan af op de kenmerken van de leerlingenpopulatie en legt hierover verantwoording af aan het bestuur. De school monitort de tussen- en eindopbrengsten en vergelijkt deze met de landelijke norm en de eigen norm. De tussen- en eindopbrengsten evenals de trendanalyses worden besproken met het bestuur. 13

14 - Ondersteuningsstructuur VGPONN scholen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van passende ondersteuning voor ieder kind ongeacht van de leerbehoefte. Bijzondere aandacht kan nodig zijn, als er sprake is van gedragsproblemen, of als een leerling moeite heeft met leren of juist hoogbegaafd is. Vroegtijdige signalering is hierbij van belang. De uitwerking van de zorgstructuur is verwoord in de zorggids, welke jaarlijks wordt geactualiseerd en opgeslagen in het HSL. Alle VGPONN-scholen hebben een ondersteuningsprofiel. Op het gebied van de zorg werken VGPONNscholen binnen regionale samenwerkingsverbanden samen met andere scholen en schoolbesturen. - Het stafbureau VGPONN beschikt, samen met de vereniging Noorderbasis, over een stafbureau dat faciliterende en ondersteunende diensten verleent aan de scholen. In het stafbureau zijn de volgende disciplines ondergebracht: secretariaat, Personeel en organisatie, Financiën, leerlingondersteuning en onderwijskundige ondersteuning, ICT en huisvesting. XI. Waardering voor de school - Waardering door personeel Het personeel is gemotiveerd en werkt met plezier en enthousiasme in een veilige omgeving. Dit wordt periodiek onderzocht. De resultaten van het onderzoek worden transparant gepresenteerd en op systematische wijze gebruikt voor verbetering. - Waardering door leerlingen en ouders Ouders en leerlingen zijn tevreden en ervaren de scholen als goed en veilig. Dit wordt periodiek onderzocht. De resultaten van het onderzoek worden transparant gepresenteerd en op systematische wijze gebruikt voor verbetering. - Waardering door de samenleving Buitenstaanders kennen en waarderen de scholen om de manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven en om de wijze waarop de school metterdaad betrokken is op haar omgeving. - Waardering door de inspectie Vanuit een gefundeerde visie op onderwijskwaliteit zijn schoolteam en VGPONN de eersten die beoordelen of de kwaliteit van de scholen en van het onderwijsaanbod voldoet. De organisatie, maar ook elke individuele school, maakt daarnaast gebruik van externe feedback: bv. van andere schoolteams of van ouders. Hierdoor levert de beoordeling door de inspectie in de regel geen nieuwe gezichtspunten op. Het betreft een aanvullende meting die de reeds geconstateerde kwaliteit of aandachtspunten bevestigt. Ieder jaar heeft de inspectie een bestuursgesprek met de Algemeen Directeur. XII. Resultaten en opbrengsten VGPONN wil zich profileren met scholen die Bijbelgetrouw, kwalitatief goed, eigentijds, uitdagend en gastvrij onderwijs verzorgen. De organisatie is pas tevreden als leerlingen, ouders en medewerkers tevreden zijn. De organisatie streeft er naar om te voldoen aan de eigen standaarden, die hoger liggen dan de door de inspectie geformuleerde 14

15 ondergrenzen, met andere woorden: er wordt gestreefd naar opbrengsten die op of boven het landelijk gemiddelde liggen. VGPONN is een lerende organisatie, waarin medewerkers zich voortdurend ontwikkelen op het gebied van pedagogisch en didactisch handelen. Het leren van elkaar is een speerpunt in de scholingsplannen. De VGPONN scholen stralen een herkenbare christelijke identiteit uit, zichtbaar en tastbaar voor de omgeving: betrokkenen in en om de school weten waar de scholen voor gaan en waar ze voor staan. Zowel op schoolniveau als bovenschools zijn de financiën op orde. Er zijn kengetallen beschikbaar die in het jaarverslag worden verantwoord. Beleid en trends worden bestudeerd en geanalyseerd. Het beleid wordt waar nodig op grond van de uitkomsten hiervan bijgesteld. Daarnaast maken de scholen halfjaarlijkse analyses van de opbrengsten en een jaarlijkse analyse van de eindopbrengsten. Deze analyses zijn uitgangspunt voor het voortdurend verbeteren van het onderwijs. Er wordt binnen het VGPONN planmatig gewerkt volgens het INK-model (zie Inleiding) en de Demmingcyclus. 15

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers, in diverse

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

Geloven in Scholen met de Bijbel

Geloven in Scholen met de Bijbel Geloven in Scholen met de Bijbel Inleiding Wij willen in onze scholen samenwerken met Gereformeerde Scholen zijn opgericht door ouders vanuit christenen die, net als wij, willen leven naar de Gereformeerde

Nadere informatie

Toezicht- en toetsingskader. Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland

Toezicht- en toetsingskader. Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland Toezicht- en toetsingskader t.b.v. Intern Toezichthouder en algemeen directeur Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland 1 INLEIDING Voor het bestuur van VGPONN staat verantwoord

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden:

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden: Missie en visie Basisschool met de Bijbel Bij de Bron is één van de tien scholen uitgaande van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2013-2015- 2019 Wie zijn wij De VVGO is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs. Onze doelstellingen willen realiseren vanuit ons christen- zijn. Het Woord van God, de

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Geloven in onderwijs

Geloven in onderwijs Geloven in onderwijs Wij willen in onze scholen samenwerken met christenen die, net als wij, willen leven naar Gods woord en zich in hun dagelijks handelen hierdoor willen laten leiden. De kern van Gods

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam 1 Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam Doel We vinden het belangrijk om een gedragscode voor leerkrachten, ouders en directie op te stellen, waarin

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2015-2019 Groeien en Leren Verbinden en Versterken Voor u ligt het derde strategisch beleidsplan van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Met

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT Alphons Laudyschool Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 14UA OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 254088 Datum onderzoek : 16-17 december 2013 Datum vaststelling : 20 februari 2014

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Trots op jezelf, op het Meridiaan College Speerpunten strategisch beleidsplan

Trots op jezelf, op het Meridiaan College Speerpunten strategisch beleidsplan Kenmerk: CvB/MH/130710 Datum: 10 juli 2013 Betreft: Strategisch beleidsplan Trots op jezelf, op het Meridiaan College Speerpunten strategisch beleidsplan 2013-2017 Waarom? Eens in de vier jaar stellen

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor?

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Identiteit: wat drijft ons in ons werk? Op onze school is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. De Franciscusschool is een Katholieke basisschool, een school

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in 1. We willen gereformeerd zijn 2. We geloven in genade 3. We zijn samen op reis Gereformeerd onderwijs voor christenen Met de Bijbel op weg de wereld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Het ondersteuningsprofiel is opgebouwd uit vier elementen: basisondersteuning extra ondersteuning grenzen van ondersteuning ambities aangaande ondersteuning

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

m o INSPECTIE van hetonderwus

m o INSPECTIE van hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Kubus, locatie Heindijk School/instelling: De Kubus Plaats: Rotterdam BRIN -nummer: 19BU-1 Registratienummer: 2751855 Onderzoek uitgevoerd op: 29 januari 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK IJburgcollege Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:28DH-00 edocsnummer: 4258514 Onderzoek uitgevoerd op: 29 mei 2013 Conceptrapport verzonden op: 20 juni 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien Samen groeien door Visie en missie De Wingerd, samen groeien Vanuit de christelijke identiteit ontmoeten we elkaar, luisteren we naar elkaar, inspireren we elkaar, zijn we nieuwsgierig en gaan we de dialoog

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18VR Onderzoeksnummer : 124792 Datum schoolbezoek : 3 February Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool Plaats : Akkrum BRIN-nummer : 15BD Onderzoeksnummer : 122393 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Irene

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Irene RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Irene Plaats : Wageningen BRIN nummer : 13NC C1 Onderzoeksnummer : 292085 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 6 april 2017 Pagina

Nadere informatie

De school is mijn tuin. Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam DHKT. gekomen na 4 sessies met de gezamenlijke teams van de vier

De school is mijn tuin. Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam DHKT. gekomen na 4 sessies met de gezamenlijke teams van de vier De school is mijn tuin Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam DHKT 2015-2019 Dit document beschrijft de parasolvisie van onderwijsteam DHKT. Het vormt een beschrijving van de gezamenlijke visie van

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Onderwijs met een plus

Onderwijs met een plus Onderwijs met een plus Ons onderwijs richting 2020 www.hoornbeeck.nl Doel Deze brochure bevat de strategische doelen van het Hoornbeeck College voor de periode 2015 2020. In vier hoofdlijnen schetsen we

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie