Notulen van de 74 e Algemene Vergadering der Vereniging Officieren Cavalerie s-hertogenbosch, 21 april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de 74 e Algemene Vergadering der Vereniging Officieren Cavalerie s-hertogenbosch, 21 april 2012"

Transcriptie

1 Notulen van de 74 e Algemene Vergadering der Vereniging Officieren Cavalerie s-hertogenbosch, 21 april A. OPENING De Voorzitter, Generaal-majoor b.d. Jonkheer J.H. de Jonge, heet de leden van harte welkom, spreekt zijn vreugde uit over de hoge opkomst zeker ook van de partners, en spreekt een bijzonder woord van welkom uit aan de aanwezige Ereleden: Oud reserve eerste luitenant Ir J.J. Heyse Oud reserve majoor E.J. Vinkhuyzen Helaas moest Erelid Brigade-generaal b.d. J. Thomas zich te laatste ure afmelden. De Voorzitter constateert dat voor de aanwezigen de gezichten en smoelen achter de bestuurstafel goeddeels bekend zijn. Zo herkent eenieder de Reserve Ritmeester Jonkheer Ir M.O.M. van der Goes, die sedert mensenheugenis achter deze tafel telkenmale opduikt. Hij stelt vast dat het wellicht tijd wordt daar eens iets aan te doen. Naast hem valt de eeuwig vrolijk kijkende Luitenant-kolonel b.d. D.G.G.M. Alexander waar te nemen, een absolute bestuurlijke Evergreen. Ter rechterzijde uw scribent, de nijvere secretaris Reserve Eerste Luitenant Drs R.J. Groot, die volgend jaar zijn functie ter beschikking stelt. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu melden. Eenieder herkent uiteraard de Ritmeester b.d. G.H. Snellen, als immer weer buitengewoon accuraat en snel is in het muteren van het ledenbestand. Node gemist wordt de Ritmeester L.J.J. Reinders. Hij laat de aanwezigen groeten vanaf het zonnige Curaçao waar hij ingezet is met 42 BVE en ten zelfden tijde waarschijnlijk een borrel drinkt samen met oud VOC bestuurslid de Oud Reserve Ritmeester F.C. Fontein. Tevens missend is Majoor b.d. N.B. Hoogsteder. Te druk met zijn huidige baan vandaag loopt hij college in Tilburg en stelt dan ook zijn bestuursfunctie ter beschikking. Enkele weken voor de AV heeft het Bestuur hem bedankt voor zijn werk gedaan voor de vereniging. Nog niet eerder in deze positie waargenomen is de Reserve Eerste Luitenant Mr C.J. (Caspár) Bijleveld. Hij is reeds enige maanden interim belast met de penningen van de vereniging. Hij moet formeel nog door de AV aangesteld worden als bestuurslid, maar het bestuur heeft het stoutmoedig aangedurfd hem alvast hier te laten plaats nemen. Hij zal straks in agendapunt 8 het woord voeren namens het bestuur. De Voorzitter spreekt nogmaals uit blij allen in zo grote getale te zien: Meer dan 90 deelnemers. Dit ligt ongetwijfeld aan het mooie programma dat op deze wijze door de Oud Reserve Majoor J.D. Meijer en de Oud Reserve Luitenant-kolonel Mr D. van Zuidam is uitgedokterd, en mede mogelijk is gemaakt door de gastheer van vandaag Oud Reserve Eerste Luitenant Mr H.C. van Olden, VOC lid en wethouder alhier. De Voorzitter spreekt zijn vreugde uit de aanwezigen zuid van de rivieren te ontmoeten. Als het gaat om de kwaliteit van het leven, de smaak van het bier en de geur van verse friet, begint het leven in zijn optiek immers pas vanaf de algemene lijn s-hertogenbosch Breda en verder zuidwaarts. De Voorzitter informeert de aanwezigen dat helaas precies op de dag van deze AV circa 60 km zuid van hier, net over de grens omgeving Houthalen in het huidige België, een monument onthuld wordt ter nagedachtenis van enkele gesneuvelde cavaleristen van het voormalige 6 e Regiment Huzaren, later Boreel. Vanuit RMC Zuid is daarbij een vertegenwoordiging vanuit Nederland. Luitenantkolonel b.d. J.L. Johan vanuit RHB en Reserve Kolonel P.T. Kok uit de omgeving Maastricht, zijn daar met vele zuiderlingen daarbij. Bijzonder is dat van Belgische zijde HKH Prinses Astrid aanwezig is. Opnieuw een mooi voorbeeld hoe daar het Koninklijk Huis zich verbonden voelt en verbonden toont met de Krijgsmacht. Het gaat om twee gesneuvelden tijdens de Tiendaagse Veldtocht in Merkwaardig genoeg waren het een kolonel en een luitenant kolonel. Althans volgens voornoemde Kok. 1

2 Traditioneel staan wij op de AV stil bij de leden die ons ontvallen zijn sedert de vorige AV op 16 april De Voorzitter verzoekt de leden op te staan. We willen de leden en buitengewone leden der Vereniging Officieren Cavalerie gedenken die ons in het afgelopen verenigingsjaar ontvielen: 1. Oud Reserve Eerste Luitenant Jonkheer Mr M. Vegelin van Claerbergen 11 april Oud Reserve Eerste Luitenant Jonkheer M.L. de Blocq van Scheltinga 28 april Kolonel b.d. D.P. Hoogland 1 mei Oud Reserve Majoor Mr F.J. Afman 4 mei Oud Reserve Eerste Luitenant W.A. Visser t Hooft mei Oud Reserve Eerste Luitenant G.J.M.F. Koppelman 15 mei Oud Reserve Eerste Luitenant Jonkheer Mr G.C. Six 4 juli Oud Reserve Eerste Luitenant J.A. Völcker van Soelen 13 juli Oud Reserve Eerste Luitenant J.D. Wagenaar 24 juli Luitenant-kolonel b.d. Ds J.Th.R. Drop (buitengewoon lid) 6 juni Majoor b.d. D. Brunt 22 augustus Majoor b.d. Drs P.W.C. Kuijs 30 augustus Oud Reserve Eerste Luitenant Jonkheer Ch.H.M.J. Verheyen 3 september Majoor b.d. W.A. Zaagman 12 september Oud Reserve Eerste Luitenant P.C. André de la Porte 7 oktober Kolonel b.d. J.L.M. van den Bergh 9 oktober Oud Reserve Ritmeester A.W. van den Berg 11 november Luitenant-kolonel b.d. J. Attema 20 november Oud Reserve Ritmeester A.S. van Everdingen 3 januari Ritmeester b.d. S.L.P. Kielliger 8 januari Oud Reserve Eerste Luitenant M.H.W. van Wijhe 1 februari Oud Reserve Eerste Luitenant A.C. Dalen Meurs 24 februari Generaal-majoor b.d. F.A. van der Post 9 maart 2012 Tevens ontviel ons: 24. Mevrouw Th. De Groot-Haider 15 oktober 2011 Zij ontving, voordat dit statutair alleen aan leden voorbehouden werd, de erepenning. Maakte de buste van Kolonel b.d. Six, van Oud Reserve Luitenant-kolonel Van Lynden, van Brigadegeneraal titulair J. Beelaerts van Blokland, het beeld van ZKH de Prins der Nederlanden en het Monument met de twee sabels waar wij jaarlijks de Gevallenen van ons Wapen herdenken. Ook op Bronbeek staat een door haar vervaardigd monument 1.b. : Vaststelling agenda. Het Bestuur stelt voor om de agenda met 1 punt uit te breiden, te weten de uitreiking van een Erepenning en een voorstel van het Bestuur aan de AV om een lid te benoemen tot Erelid. Dat gaan we terug vinden onder punt 9.B. De AV gaat akkoord met de voorgestelde agenda. 2

3 1.c. : Mededelingen voorzitter. Deze blijven beperkt, ook met het oog op de voortreffelijke informatievoorziening via het blad VOC Mededelingen. Ledenbestand: Door het verdwijnen tankbataljons vermindert de instroom, dit is een punt van aandacht. Door overlijden en opzeggen versus aanwas het totaal cijfer afgenomen is met 40. Teruggang van 1572 naar Een voorspelbare trend die zich zal voortzetten. Maar ook dus toetreding van 10 jonge cavaleristen als nieuw lid. Iets over koers van de V.O.C. Vorige jaar is dit ook reeds aangestipt. Relevante aspecten: Camaraderie: lunches, reizen, Heinekenborrel. Dit blijft de koers van de VOC. Ondanks de zorg om de jonge categorie hierbij te betrekken. Daarom de VOC als vaktechnische vereniging, om via het jaarlijkse Symposium, waar inderdaad het contingent jongere deelnemers veel groter is. Maar ook dat wordt kleiner door het geringere aantal actief dienende officieren. Het Bestuur beraadt zich hier voortdurend over, en staat open voor ideeën en initiatieven. 2. : Notulen van de 73 e Algemene vergadering De Voorzitter neemt aan dat eenieder de notulen op of omstreeks 7 april jl. toegezonden gekregen per mail en wellicht zelfs aandachtig gelezen heeft. Traditioneel plaatst de Oud Reserve Eerste Luitenant F.J.A. Gerards een aantal rake opmerkingen gelardeerd met messcherpe vragen: p. 1 Het is DGGM Alexander p. 3 Toevoegen verslag kascommissie is nieuw. De Voorzitter neemt het compliment gracieus in ontvangst. p. 6 art 2.1 van HR zou moeten worden aangepast. Via aanpassing en publicatie op website zou dit af te doen zijn. Het Bestuur neemt dit op. p. 8 voorlaatste alinea. woord formeel gaarne schrappen. Het Bestuur past dit aan. De vergadering keurt de notulen goed en arresteert ze. 3. : Ingekomen stukken. De Secretaris geeft aan dat gegeven de vlucht van de digitale en sociale media, de postbode nauwelijks meer een rol geeft in het secretariële werk. Afgelopen jaren kwamen slechts nog facturen en reclamefolders binnen, naast een enkel traditioneel en hooggewaardeerd schrijven van de hier aanwezige leden Luitenant-kolonel b.d. M.C. Van der Hoog en de Oud Reserve Majoor E.J. Vinkhuyzen. Voorstel om dit papieren agendapunt af te voeren, mede daar dit de borreltijd weer enigszins verlengt. De vergadering keurt dit goed. De Voorzitter vermeldt zelf de ontvangst van een bericht van Erelid Luitenant-generaal b.d. A.J.G.M. Blomjous die zich onder excuses afmeldt wegens een reis naar Petersburg, waarbij hij tevens suggereert dat dit een aardige locatie voor de volgende AV zou wezen. 3

4 4. : Financieel verslag Woord is aan Penningmeester a.i. (1). Reserve Ritmeester Jonkheer Ir M.O.M. van der Goes. Hij ligt de jaarcijfers en begroting toe. Baten: Relevant is dat de bijdrage van het Ministerie van Defensie dit jaar voor het laatst is verstrekt door de huidige bezuinigingsdruk. Batenzijde 9600 aan advertenties dankzij geslaagde exploitatie overeenkomst die de redactie VOC Mededelingen wist af te sluiten. Lasten: Operatie sprong Voorwaarts is geboekt op secretariaat waardoor overschrijding op deze post. VOC Mededelingen blijft keurig binnen budget, compliment richting redactie. Batig saldo toe te voegen aan saldo vereniging. Balans : Het vermogen van de vereniging neemt gestaag toe tot Het bestuur wil in 2013 op zitten maar haalt dat al eerder. Structurering en sanering financiën verloopt volgens plan. Compliment van de Oud Reserve Ritmeester Ir C.C.E. d Engelbronner. De Oud Reserve Eerste Luitenant Ir JJ Heyse vraagt zich af of de nog te ontvangen bedragen inclusief de Defensie bijdrage is. Dit betreft een jaarlijkse vraag, maar dit jaar dus voor het laatst Van der Goes geeft aan dit deze post slechts een adverteerder betreft. Op Heyse s vervolgvraag hoeveel mensen nog steeds niet betaald hebben over 2011 kan de Penningmeester a.i. hem geruststellend toevoegen dat dit slechts drie leden betreft, en wel met goede reden. De Voorzitter voegt nog toe dat de VOC één van de weinige overlevende bladen is. 5. : Verslag Kascommissie De commissie is ingesteld door de AV van 16 april 2011 en bestaat uit de Oud Reserve Eerste Luitenant Drs J.G. Vincken MBA (voorzitter), de Oud Reserve Ritmeester C. Zeelenberg en de Luitenant-kolonel b.d. E.J.H.M. Daemen. Het woord is aan de Kascommissie. Namens hen zal Oud Reserve Ritmeester C. Zeelenberg het woord voeren. Verslag Kas Commissie over het jaar 2011 De Kas Commissie, bestaande uit Drs J.G. Vincken MBA (voorzitter), de Oud Res Ritmeester C. Zeelenberg en de Luitenant-kolonel b.d. E.J.H.M. Daemen heeft zijn onderzoek naar de financiële huishouding van de Vereniging Officieren Cavalerie voor het jaar 2011, efficiënt kunnen uitvoeren door de transparante wijze waarop de Penningmeester a.i. de boeken, rekening en onderliggende stukken, heeft gepresenteerd. Alle 2011 posten zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. De V.O.C. kan nu de vruchten plukken van het intensieve werk van de afgelopen jaren om de structuur van de financiële huishouding te vereenvoudigen en goed transparant te maken. E.e.a. maakt het werk van de Kas Commissie eenvoudiger en efficiënter. De Commissie is van mening dat de gepresenteerde jaarstukken een betrouwbaar beeld geven van de uitgaven en inkomsten, en de omvang en samenstelling van het vermogen van de vereniging. De Commissie stelt vast dat de financiële situatie op een realistische manier is weergegeven. De commissie stelt de algemene ledenvergadering derhalve voor de Penningmeester en het Bestuur van de VOC te dechargeren voor het in het jaar 2011 gevoerde financiële beheer. De Kas Commissie wil de Reserve Ritmeester Jonkheer Ir M.O.M. van der Goes hartelijk danken voor de prettige samenwerking en de Reserve Eerste Luitenant Mr C.J. Bijleveld veel succes wensen met de continuering van het goede solide werk van zijn voorganger. Namens de Kas Commissie, Reserve Eerste Luitenant Drs J.G. Vincken MBA s Gravenhage, 17 april

5 6. : Decharge penningmeester A.I.(1) en Bestuur. De AV verleent decharge. 7.: Benoeming Kascommissie 2012 Aftredend lid is de Reserve Eerste Luitenant Drs J.G. Vincken. Doorzettend en nu op de bok is de Oud Reserve Ritmeester C. Zeelenberg. Doorzettend en lid Luitenant-kolonel b.d. E.J.H.M. Daemen. Nieuw lid voorgesteld door Bestuur is de Reserve Eerste Luitenant Ing. A.L. Oosterhoff. De Vereniging ondersteunt deze voordracht 8.: Herijking begroting 2012; begroting Woord is aan de penningmeester A.I. (2) Oud Reserve Eerste Luitenant Mr C.J. Bijleveld. Deze stelt dat de ontvangsten zullen stijgen tot door verhoging contributie. Eind mei 2012 is alles hopelijk binnen. Een grote wijziging behelst de reservering die gedaan is naast de reeds geplande voor Daarnaast 2000 euro voor Operatie Sprong Voorwaarts evenals in Hij verwacht een positief resultaat van Vraag van de Oud Reserve Ritmeester A.S.A. Bouwes: Hij vindt de steun voor het Reünie orkest, uitstekend, maar ziet nog geen concrete post, hetgeen hij betreurt. De Voorzitter geeft aan dat de Generaals Reitsma en Eleveld prima initiatieven hebben ontplooid waar de VOC gaarne aan wil bijdragen. Hoogte en frequentie (jaarbasis vs. incidenteel) worden nader bepaald. De Oud Reserve Eerste Luitenant F.J.A. Gerards blijft complimenteus door te stellen dat zijn vraag van de AV van vorig jaar over opname post MNC daadwerkelijk ten uitvoer gebracht is. Hij vraag zicht nog wel af waarom volgend jaar de post voor de Heinekenborrel 250 was vs over De Voorzitter geeft aan dat dit eenmalig hoog was door lustrum gelegenheid. De vergadering stemt in met de begroting 2013 en bijgestelde begroting : Mutaties Bestuur. Aftredend zijn de Reserve Ritmeester Jonkheer Ir M.O.M. van der Goes en de Majoor b.d. N.B. Hoogsteder. De Voorzitter constateert daarnaast dat er nog een openstaande vacature was in de functie van penningmeester. Het bestuur stelt voor en vraagt uw instemming om te laten toetreden tot het Bestuur de Oud Reserve Luitenant-kolonel Mr D. van Zuidam en de Oud Reserve Eerste Luitenant Mr C.J. Bijleveld. Conform Statuten artikel 10 2 e lid bepalen de bestuursleden onderling wie vervolgens welke portefeuille krijgt, maar de Voorzitter verstout zich het donkerbruine vermoeden uit te spreken dat Van Zuidam de functie van Ondervoorzitter gaat overnemen en Bijleveld de functie van penningmeester gaat oppakken. Conform Statuten artikel 13 2 e lid wordt hierover mondeling gestemd tenzij een of meer leden te kennen geven dat zij wensen dat hierover met gesloten briefjes wordt gestemd. Deze wens bestaat niet. De AV stemt in met het toetreden tot het bestuur van voornoemde heren. Vorig jaar werd gewag gemaakt van een mogelijke kandidatuur van de Reserve Eerste Luitenant Ing. M.I.H. Hassink. Deze heeft aangegeven sympathiek te staan tegenover een bestuursfunctie, maar nog even niet op dit moment. Het Bestuur verliest hem dus niet uit het oog. Daarnaast zoeken wij nog een aanvulling in de vorm van een jonge actief dienende officier. U zult hier nader over vernemen. Bij bestuursvergaderingen zijn traditioneel ook toehoorders aanwezig, veelal liaisons naar bloedverwante instituties zoals Kilacadmon en MNC, alsook naar de VOC Mededelingen. 5

6 Afgelopen jaar heeft Cadet-sergeant N. Lobé het Bestuur trouw en accuraat geholpen met informatie en ideeën. Hij is in die toehoorders functie inmiddels opgevolgd. De Voorzitter bedankt hem ten overstaan van de AV voor de tijd en de energie die hij aan de V.O.C. heeft gegeven. 9.B.: Erepenning en Erelidmaatschap. Het bestuur heeft besloten de Erepenning van de vereniging uit te reiken aan Luitenant-kolonel D.M. Brongers. Vanwege vele verdiensten veelal te maken hebbende met het blad VOC Mededelingen en de redactie daarvan, alsmede het langdurig constructief meedenken met het Bestuur en de koers die de V.O.C. moet varen. En tenslotte vanwege het succesvol organiseren van het V.O.C. symposium. Door de stuwende en sturende werkdruk van betrokkene is het blad afgelopen jaren voller en boeiender geworden maar is uitgeven redigeren en advertenties en fondsen werving ook enorm verbeterd. U heeft de financiële resultaten daarvan eerder gezien en gehoord. De penning heeft het nummer 24 en draagt de woorden Initiatief en Vasthoudend. De AV onderstreept het uitreiken aan Brongers met een luid applaus. Vervolgens doet het Bestuur de Vergadering een voorstel aangaande de aftredend Ondervoorzitter. Du moment dat over hem gesproken wordt, zou opstaan en tijdelijk de zaal verlaten prudent zijn en voor de hand liggen. Dat kost echter te veel tijd. De Voorzitter sluit hem af van beeld en geluid door hem een tank-cap en zonnebril op te zetten. De Voorzitter vraagt zich af wie deze man is en wat heeft hij betekend? Er volgt een bloemlezing van betrokkene s schier eindeloze lijst Cavalerie gerelateerde functies: VOC Bestuur Lid Jongerencommissie 2e penningmeester Ondervoorzitter 2009 waarnemend voorzitter organisatie SROC reunie organisatie VOC Golf heden NMK Eventing Cavalier Cav Ere Escorte/bestuur Cav Ere Escorte Overig Erekruis Huisorde van Oranje Onderscheidingsteken 25 jaar dienst als officier Vierdaagsekruis (1x) Huwelijksmedaille MRB Goud Het Bestuur draagt deze man voor voor het Erelidmaatschap der vereniging. Alle levende Ereleden zijn daaromtrent geconsulteerd en juichen zulk een stap toe. De vergadering stemt dan ook bij acclamatie hiermee in. 6

7 10.: Evenementen. Woord is aan het jongste Erelid, die aangeeft dat de Bestuursjaren hem een groot genoegen waren, en eenieder vallen aan te raden. Hij waarschuwt allen dat we nog niet van hem af zijn door de VOC Golfdag en Operatie Sprong Voorwaarts. Hij verheugt zich reeds op de geheime bijeenkomsten der ereleden. Evenementen vindt U verder op de website. 11.: hetgeen verder ter tafel wordt gebracht. Door de Voorzitter wordt gememoreerd dat de Herdenking Gevallenen Cavalerie op 9 mei op de Bernhardkazerne zal plaatsvinden, met ontvangst vanaf 1400u, de ceremonie om 1430u, en einde rond 1600 uur. Het zal de laatste maal zijn dat de Cavalerieschool de organisatie op zich kan nemen. 12.: Rondvraag. De Oud Reserve Ritmeester Ir C.C.E. d Engelbronner geeft aan dat het Reünieorkest ter sprake was gekomen en vraagt zich af waarom. De Luitenant-generaal b.d. R. Reitsma licht toe dat het gaat om het voortbestaan van dit orkest. Vandaag is het laatste optreden van het Trompetterkorps Bereden Wapens. Het Reünieorkest bevat oud-leden van de trompetterkorpsen. Financiën en muzikanten zijn schaars. Daartoe is een groep ondersteuners opgericht, de Club van 100, met nu 30 leden. Daarnaast vele andere donateurs. Hij roept een ieder op bij te dragen. Reserve Luitenant-kolonel R.B. van Schaik wil met Operatie Sprong Voorwaarts liefst direct contact zoeken met lieden in de kazerne. Dit is echter lastig door angst en broodnijd. Leden die naar buiten willen hebben geen benul wat burgerfuncties behelzen. Zou de VOC niet een informatiebijeenkomst kunnen informeren om hen die moeten uittreden beter te informeren en prepareren. Bestuur neemt dit mee in samenhang met de Werkgroep. De Luitenant-kolonel D.M. Brongers attendeert op de Vlaggen parade op de Bernhardkazerne. De Voorzitter geeft aan dat dit een VOOC initiatief is. De Luitenant-kolonel b.d. Drs A.J. Rosendahl Huber vraagt om toelichting rond de oplegging van de Standaarden van 2 regimenten. De Voorzitter geeft aan dat dit een lastig proces is. CLAS is in command en de Voorzitter VOC heeft hierin geen rol. Opties zijn: 1. Op Waterloo in juli, 2. Op het Plein 1814 in juli in Den Haag (conflicteert met o.m. commando overdracht CDS), optie 3. In Amersfoort in de stad. Het vaststellen van de datum duurt inderdaad lang. RHHB dat de tradities gaat overnemen was met alle troepen op oefening, en die moeten wel compleet aantreden. Streven is juni De Luitenant-kolonel b.d. M.C. Van der Hoog beluistert dat velen een voorkeur voor Amersfoort hebben omdat dit een bakermat voor cavalerie officieren is. De Oud Reserve Ritmeester Ir C.C.E. d Engelbronner ondersteunt dat. 13.: Sluiting. 7

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING V.O.C. 16 APRIL 2011 DE KNOBBEL, T HARDE

ALGEMENE VERGADERING V.O.C. 16 APRIL 2011 DE KNOBBEL, T HARDE ALGEMENE VERGADERING V.O.C. 16 APRIL 2011 DE KNOBBEL, T HARDE 1.A: Opening De voorzitter, Generaal-majoor b.d. Jonkheer J.H. de Jonge, heet de aanwezige leden van harte welkom en in het bijzonder de Ereleden:

Nadere informatie

Algemene vergadering V.O.C. Sociëteit De Maas, Rotterdam, 5 april 2014

Algemene vergadering V.O.C. Sociëteit De Maas, Rotterdam, 5 april 2014 Algemene vergadering V.O.C. Sociëteit De Maas, Rotterdam, 5 april 2014 1.a: Opening. De voorzitter heet de aanwezige leden van harte welkom met de woorden Un cordialement bienvenu a tous. Hij spreekt een

Nadere informatie

Begroting 2016 bijgestelde begroting 2015

Begroting 2016 bijgestelde begroting 2015 Begroting 2016 en bijgestelde begroting 2015 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie Hierbij: de begroting 2016 en de bijgestelde begroting 2015. Om een goed beeld te krijgen

Nadere informatie

Algemene vergadering V.O.C. Naarden, 13 april 2013

Algemene vergadering V.O.C. Naarden, 13 april 2013 Algemene vergadering V.O.C. Naarden, 13 april 2013 Agendapunt 1.a: Opening. De voorzitter heet de aanwezige leden van harte welkom en spreekt een bijzonder woord van welkom uit aan de aanwezige Ereleden:

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Algemene vergadering V.O.C. Dordrecht, 2 mei 2015

Algemene vergadering V.O.C. Dordrecht, 2 mei 2015 Algemene vergadering V.O.C. Dordrecht, 2 mei 2015 1.A. OPENING. De voorzitter spreekt het volgende welkomst woord uit: Hartelijk welkom aan u allen. In deze oudste stad van Holland en de geboorteplaats

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

Wij Juliana, bij de gratie Gods,

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van erkenning van de daarin genoemde, voor minder dan

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Deel 1: Voorstel voor diverse aanpassingen statuten Aanleiding Het bestuur heeft zich gebogen over de statuten en het huishoudelijk regelement

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL. Huishoudelijk reglement

VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL. Huishoudelijk reglement VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL Huishoudelijk reglement Rev. : 1 3 voor gebruikconcept aanpassingen nieuwe Verenigingsvorm Datum : 30 september 201010 maart 2015 Inhoud Artikel 1. Algemeen 1.1 Vereniging

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

06530 Peymeinade

06530 Peymeinade DE NEDERLANDSE CLUB Secretariaat: Postbus 28 06530 Peymeinade 0494470239 Email: secretariaat@nedazur.org Verslag Algemene Ledenvergadering 9 maart 2013 Op zaterdag 9 maart 2013 vond in Château de La Colle

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd 1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd Reünistenvereniging Zwin College. Zetel Artikel 2 De vereniging is gevestigd

Nadere informatie

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam.

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. Doel en middelen 1.2 Zij is sedert 5 september 2005 een voortzetting van de Schaakvereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

In dit Huishoudelijk Reglement worden navolgende begrippen gebruikt: a. Golfcomplex: het golfcomplex van Eyckenduyn, Kesselseweg 9 te Helden;

In dit Huishoudelijk Reglement worden navolgende begrippen gebruikt: a. Golfcomplex: het golfcomplex van Eyckenduyn, Kesselseweg 9 te Helden; Huishoudelijk Reglement van Golfvereniging Eyckenduyn Algemeen In dit Huishoudelijk Reglement worden navolgende begrippen gebruikt: a. Golfcomplex: het golfcomplex van Eyckenduyn, Kesselseweg 9 te Helden;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN DE LEDEN ART. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Aanmelding voor het lidmaatschap Degene die als lid van de vereniging wil toetreden maakt dit

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

VAN DEN S TEENHOVEN. Redding.HH. Huishoudelijk Reglement

VAN DEN S TEENHOVEN. Redding.HH. Huishoudelijk Reglement Ref. 961206/ST/AW Redding.HH 9 december 1998 Huishoudelijk Reglement ARTIKEL 1 ALGEMEEN De Reddingsbrigade Zwolle is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD).

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering november 2014 Geachte leden, Namens het bestuur van svdio nodig ik jullie uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 december 2014 om 20.30 uur in Grand Café Rest. De Burgemeester op de Markt,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Inhoudsopgave Pagina Inwerkingtreding 2 Begripsbepaling 2 Artikel 1 Lidmaatschap 2 Artikel 2 Geldmiddelen 3 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Artikel 1 Leden en Donateurs (zie afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1. Behalve gewone leden, ereleden

Nadere informatie

78 e Algemene Vergadering der V.O.C. Nationaal Militair Museum, Soesterberg, 23 april 2016.

78 e Algemene Vergadering der V.O.C. Nationaal Militair Museum, Soesterberg, 23 april 2016. 78 e Algemene Vergadering der V.O.C. Nationaal Militair Museum, Soesterberg, 23 april 2016. 1. Opening. CONCEPT De voorzitter, Generaal-majoor b.d. Jhr. J.H. de Jonge, opent de vergadering om 10:35 uur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

JAARREKENING D66 AMERSFOORT

JAARREKENING D66 AMERSFOORT JAARREKENING D66 AMERSFOORT 2013 Voorwoord Geachte leden van D66 afdeling Amersfoort, Hierbij heb ik het genoegen om u de jaarstukken over 2013 aan te bieden, met daarbij een korte toelichting. De kascommissie

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2014 te Eemnes, De Witte Bergen

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2014 te Eemnes, De Witte Bergen Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2014 te Eemnes, De Witte Bergen 1. Opening De heer Muller opent de vergadering om 14.00 uur en heet een ieder van harte welkom. 2. Goedkeuring notulen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk Reglement USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie