Notulen van de 74 e Algemene Vergadering der Vereniging Officieren Cavalerie s-hertogenbosch, 21 april 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de 74 e Algemene Vergadering der Vereniging Officieren Cavalerie s-hertogenbosch, 21 april 2012"

Transcriptie

1 Notulen van de 74 e Algemene Vergadering der Vereniging Officieren Cavalerie s-hertogenbosch, 21 april A. OPENING De Voorzitter, Generaal-majoor b.d. Jonkheer J.H. de Jonge, heet de leden van harte welkom, spreekt zijn vreugde uit over de hoge opkomst zeker ook van de partners, en spreekt een bijzonder woord van welkom uit aan de aanwezige Ereleden: Oud reserve eerste luitenant Ir J.J. Heyse Oud reserve majoor E.J. Vinkhuyzen Helaas moest Erelid Brigade-generaal b.d. J. Thomas zich te laatste ure afmelden. De Voorzitter constateert dat voor de aanwezigen de gezichten en smoelen achter de bestuurstafel goeddeels bekend zijn. Zo herkent eenieder de Reserve Ritmeester Jonkheer Ir M.O.M. van der Goes, die sedert mensenheugenis achter deze tafel telkenmale opduikt. Hij stelt vast dat het wellicht tijd wordt daar eens iets aan te doen. Naast hem valt de eeuwig vrolijk kijkende Luitenant-kolonel b.d. D.G.G.M. Alexander waar te nemen, een absolute bestuurlijke Evergreen. Ter rechterzijde uw scribent, de nijvere secretaris Reserve Eerste Luitenant Drs R.J. Groot, die volgend jaar zijn functie ter beschikking stelt. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu melden. Eenieder herkent uiteraard de Ritmeester b.d. G.H. Snellen, als immer weer buitengewoon accuraat en snel is in het muteren van het ledenbestand. Node gemist wordt de Ritmeester L.J.J. Reinders. Hij laat de aanwezigen groeten vanaf het zonnige Curaçao waar hij ingezet is met 42 BVE en ten zelfden tijde waarschijnlijk een borrel drinkt samen met oud VOC bestuurslid de Oud Reserve Ritmeester F.C. Fontein. Tevens missend is Majoor b.d. N.B. Hoogsteder. Te druk met zijn huidige baan vandaag loopt hij college in Tilburg en stelt dan ook zijn bestuursfunctie ter beschikking. Enkele weken voor de AV heeft het Bestuur hem bedankt voor zijn werk gedaan voor de vereniging. Nog niet eerder in deze positie waargenomen is de Reserve Eerste Luitenant Mr C.J. (Caspár) Bijleveld. Hij is reeds enige maanden interim belast met de penningen van de vereniging. Hij moet formeel nog door de AV aangesteld worden als bestuurslid, maar het bestuur heeft het stoutmoedig aangedurfd hem alvast hier te laten plaats nemen. Hij zal straks in agendapunt 8 het woord voeren namens het bestuur. De Voorzitter spreekt nogmaals uit blij allen in zo grote getale te zien: Meer dan 90 deelnemers. Dit ligt ongetwijfeld aan het mooie programma dat op deze wijze door de Oud Reserve Majoor J.D. Meijer en de Oud Reserve Luitenant-kolonel Mr D. van Zuidam is uitgedokterd, en mede mogelijk is gemaakt door de gastheer van vandaag Oud Reserve Eerste Luitenant Mr H.C. van Olden, VOC lid en wethouder alhier. De Voorzitter spreekt zijn vreugde uit de aanwezigen zuid van de rivieren te ontmoeten. Als het gaat om de kwaliteit van het leven, de smaak van het bier en de geur van verse friet, begint het leven in zijn optiek immers pas vanaf de algemene lijn s-hertogenbosch Breda en verder zuidwaarts. De Voorzitter informeert de aanwezigen dat helaas precies op de dag van deze AV circa 60 km zuid van hier, net over de grens omgeving Houthalen in het huidige België, een monument onthuld wordt ter nagedachtenis van enkele gesneuvelde cavaleristen van het voormalige 6 e Regiment Huzaren, later Boreel. Vanuit RMC Zuid is daarbij een vertegenwoordiging vanuit Nederland. Luitenantkolonel b.d. J.L. Johan vanuit RHB en Reserve Kolonel P.T. Kok uit de omgeving Maastricht, zijn daar met vele zuiderlingen daarbij. Bijzonder is dat van Belgische zijde HKH Prinses Astrid aanwezig is. Opnieuw een mooi voorbeeld hoe daar het Koninklijk Huis zich verbonden voelt en verbonden toont met de Krijgsmacht. Het gaat om twee gesneuvelden tijdens de Tiendaagse Veldtocht in Merkwaardig genoeg waren het een kolonel en een luitenant kolonel. Althans volgens voornoemde Kok. 1

2 Traditioneel staan wij op de AV stil bij de leden die ons ontvallen zijn sedert de vorige AV op 16 april De Voorzitter verzoekt de leden op te staan. We willen de leden en buitengewone leden der Vereniging Officieren Cavalerie gedenken die ons in het afgelopen verenigingsjaar ontvielen: 1. Oud Reserve Eerste Luitenant Jonkheer Mr M. Vegelin van Claerbergen 11 april Oud Reserve Eerste Luitenant Jonkheer M.L. de Blocq van Scheltinga 28 april Kolonel b.d. D.P. Hoogland 1 mei Oud Reserve Majoor Mr F.J. Afman 4 mei Oud Reserve Eerste Luitenant W.A. Visser t Hooft mei Oud Reserve Eerste Luitenant G.J.M.F. Koppelman 15 mei Oud Reserve Eerste Luitenant Jonkheer Mr G.C. Six 4 juli Oud Reserve Eerste Luitenant J.A. Völcker van Soelen 13 juli Oud Reserve Eerste Luitenant J.D. Wagenaar 24 juli Luitenant-kolonel b.d. Ds J.Th.R. Drop (buitengewoon lid) 6 juni Majoor b.d. D. Brunt 22 augustus Majoor b.d. Drs P.W.C. Kuijs 30 augustus Oud Reserve Eerste Luitenant Jonkheer Ch.H.M.J. Verheyen 3 september Majoor b.d. W.A. Zaagman 12 september Oud Reserve Eerste Luitenant P.C. André de la Porte 7 oktober Kolonel b.d. J.L.M. van den Bergh 9 oktober Oud Reserve Ritmeester A.W. van den Berg 11 november Luitenant-kolonel b.d. J. Attema 20 november Oud Reserve Ritmeester A.S. van Everdingen 3 januari Ritmeester b.d. S.L.P. Kielliger 8 januari Oud Reserve Eerste Luitenant M.H.W. van Wijhe 1 februari Oud Reserve Eerste Luitenant A.C. Dalen Meurs 24 februari Generaal-majoor b.d. F.A. van der Post 9 maart 2012 Tevens ontviel ons: 24. Mevrouw Th. De Groot-Haider 15 oktober 2011 Zij ontving, voordat dit statutair alleen aan leden voorbehouden werd, de erepenning. Maakte de buste van Kolonel b.d. Six, van Oud Reserve Luitenant-kolonel Van Lynden, van Brigadegeneraal titulair J. Beelaerts van Blokland, het beeld van ZKH de Prins der Nederlanden en het Monument met de twee sabels waar wij jaarlijks de Gevallenen van ons Wapen herdenken. Ook op Bronbeek staat een door haar vervaardigd monument 1.b. : Vaststelling agenda. Het Bestuur stelt voor om de agenda met 1 punt uit te breiden, te weten de uitreiking van een Erepenning en een voorstel van het Bestuur aan de AV om een lid te benoemen tot Erelid. Dat gaan we terug vinden onder punt 9.B. De AV gaat akkoord met de voorgestelde agenda. 2

3 1.c. : Mededelingen voorzitter. Deze blijven beperkt, ook met het oog op de voortreffelijke informatievoorziening via het blad VOC Mededelingen. Ledenbestand: Door het verdwijnen tankbataljons vermindert de instroom, dit is een punt van aandacht. Door overlijden en opzeggen versus aanwas het totaal cijfer afgenomen is met 40. Teruggang van 1572 naar Een voorspelbare trend die zich zal voortzetten. Maar ook dus toetreding van 10 jonge cavaleristen als nieuw lid. Iets over koers van de V.O.C. Vorige jaar is dit ook reeds aangestipt. Relevante aspecten: Camaraderie: lunches, reizen, Heinekenborrel. Dit blijft de koers van de VOC. Ondanks de zorg om de jonge categorie hierbij te betrekken. Daarom de VOC als vaktechnische vereniging, om via het jaarlijkse Symposium, waar inderdaad het contingent jongere deelnemers veel groter is. Maar ook dat wordt kleiner door het geringere aantal actief dienende officieren. Het Bestuur beraadt zich hier voortdurend over, en staat open voor ideeën en initiatieven. 2. : Notulen van de 73 e Algemene vergadering De Voorzitter neemt aan dat eenieder de notulen op of omstreeks 7 april jl. toegezonden gekregen per mail en wellicht zelfs aandachtig gelezen heeft. Traditioneel plaatst de Oud Reserve Eerste Luitenant F.J.A. Gerards een aantal rake opmerkingen gelardeerd met messcherpe vragen: p. 1 Het is DGGM Alexander p. 3 Toevoegen verslag kascommissie is nieuw. De Voorzitter neemt het compliment gracieus in ontvangst. p. 6 art 2.1 van HR zou moeten worden aangepast. Via aanpassing en publicatie op website zou dit af te doen zijn. Het Bestuur neemt dit op. p. 8 voorlaatste alinea. woord formeel gaarne schrappen. Het Bestuur past dit aan. De vergadering keurt de notulen goed en arresteert ze. 3. : Ingekomen stukken. De Secretaris geeft aan dat gegeven de vlucht van de digitale en sociale media, de postbode nauwelijks meer een rol geeft in het secretariële werk. Afgelopen jaren kwamen slechts nog facturen en reclamefolders binnen, naast een enkel traditioneel en hooggewaardeerd schrijven van de hier aanwezige leden Luitenant-kolonel b.d. M.C. Van der Hoog en de Oud Reserve Majoor E.J. Vinkhuyzen. Voorstel om dit papieren agendapunt af te voeren, mede daar dit de borreltijd weer enigszins verlengt. De vergadering keurt dit goed. De Voorzitter vermeldt zelf de ontvangst van een bericht van Erelid Luitenant-generaal b.d. A.J.G.M. Blomjous die zich onder excuses afmeldt wegens een reis naar Petersburg, waarbij hij tevens suggereert dat dit een aardige locatie voor de volgende AV zou wezen. 3

4 4. : Financieel verslag Woord is aan Penningmeester a.i. (1). Reserve Ritmeester Jonkheer Ir M.O.M. van der Goes. Hij ligt de jaarcijfers en begroting toe. Baten: Relevant is dat de bijdrage van het Ministerie van Defensie dit jaar voor het laatst is verstrekt door de huidige bezuinigingsdruk. Batenzijde 9600 aan advertenties dankzij geslaagde exploitatie overeenkomst die de redactie VOC Mededelingen wist af te sluiten. Lasten: Operatie sprong Voorwaarts is geboekt op secretariaat waardoor overschrijding op deze post. VOC Mededelingen blijft keurig binnen budget, compliment richting redactie. Batig saldo toe te voegen aan saldo vereniging. Balans : Het vermogen van de vereniging neemt gestaag toe tot Het bestuur wil in 2013 op zitten maar haalt dat al eerder. Structurering en sanering financiën verloopt volgens plan. Compliment van de Oud Reserve Ritmeester Ir C.C.E. d Engelbronner. De Oud Reserve Eerste Luitenant Ir JJ Heyse vraagt zich af of de nog te ontvangen bedragen inclusief de Defensie bijdrage is. Dit betreft een jaarlijkse vraag, maar dit jaar dus voor het laatst Van der Goes geeft aan dit deze post slechts een adverteerder betreft. Op Heyse s vervolgvraag hoeveel mensen nog steeds niet betaald hebben over 2011 kan de Penningmeester a.i. hem geruststellend toevoegen dat dit slechts drie leden betreft, en wel met goede reden. De Voorzitter voegt nog toe dat de VOC één van de weinige overlevende bladen is. 5. : Verslag Kascommissie De commissie is ingesteld door de AV van 16 april 2011 en bestaat uit de Oud Reserve Eerste Luitenant Drs J.G. Vincken MBA (voorzitter), de Oud Reserve Ritmeester C. Zeelenberg en de Luitenant-kolonel b.d. E.J.H.M. Daemen. Het woord is aan de Kascommissie. Namens hen zal Oud Reserve Ritmeester C. Zeelenberg het woord voeren. Verslag Kas Commissie over het jaar 2011 De Kas Commissie, bestaande uit Drs J.G. Vincken MBA (voorzitter), de Oud Res Ritmeester C. Zeelenberg en de Luitenant-kolonel b.d. E.J.H.M. Daemen heeft zijn onderzoek naar de financiële huishouding van de Vereniging Officieren Cavalerie voor het jaar 2011, efficiënt kunnen uitvoeren door de transparante wijze waarop de Penningmeester a.i. de boeken, rekening en onderliggende stukken, heeft gepresenteerd. Alle 2011 posten zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. De V.O.C. kan nu de vruchten plukken van het intensieve werk van de afgelopen jaren om de structuur van de financiële huishouding te vereenvoudigen en goed transparant te maken. E.e.a. maakt het werk van de Kas Commissie eenvoudiger en efficiënter. De Commissie is van mening dat de gepresenteerde jaarstukken een betrouwbaar beeld geven van de uitgaven en inkomsten, en de omvang en samenstelling van het vermogen van de vereniging. De Commissie stelt vast dat de financiële situatie op een realistische manier is weergegeven. De commissie stelt de algemene ledenvergadering derhalve voor de Penningmeester en het Bestuur van de VOC te dechargeren voor het in het jaar 2011 gevoerde financiële beheer. De Kas Commissie wil de Reserve Ritmeester Jonkheer Ir M.O.M. van der Goes hartelijk danken voor de prettige samenwerking en de Reserve Eerste Luitenant Mr C.J. Bijleveld veel succes wensen met de continuering van het goede solide werk van zijn voorganger. Namens de Kas Commissie, Reserve Eerste Luitenant Drs J.G. Vincken MBA s Gravenhage, 17 april

5 6. : Decharge penningmeester A.I.(1) en Bestuur. De AV verleent decharge. 7.: Benoeming Kascommissie 2012 Aftredend lid is de Reserve Eerste Luitenant Drs J.G. Vincken. Doorzettend en nu op de bok is de Oud Reserve Ritmeester C. Zeelenberg. Doorzettend en lid Luitenant-kolonel b.d. E.J.H.M. Daemen. Nieuw lid voorgesteld door Bestuur is de Reserve Eerste Luitenant Ing. A.L. Oosterhoff. De Vereniging ondersteunt deze voordracht 8.: Herijking begroting 2012; begroting Woord is aan de penningmeester A.I. (2) Oud Reserve Eerste Luitenant Mr C.J. Bijleveld. Deze stelt dat de ontvangsten zullen stijgen tot door verhoging contributie. Eind mei 2012 is alles hopelijk binnen. Een grote wijziging behelst de reservering die gedaan is naast de reeds geplande voor Daarnaast 2000 euro voor Operatie Sprong Voorwaarts evenals in Hij verwacht een positief resultaat van Vraag van de Oud Reserve Ritmeester A.S.A. Bouwes: Hij vindt de steun voor het Reünie orkest, uitstekend, maar ziet nog geen concrete post, hetgeen hij betreurt. De Voorzitter geeft aan dat de Generaals Reitsma en Eleveld prima initiatieven hebben ontplooid waar de VOC gaarne aan wil bijdragen. Hoogte en frequentie (jaarbasis vs. incidenteel) worden nader bepaald. De Oud Reserve Eerste Luitenant F.J.A. Gerards blijft complimenteus door te stellen dat zijn vraag van de AV van vorig jaar over opname post MNC daadwerkelijk ten uitvoer gebracht is. Hij vraag zicht nog wel af waarom volgend jaar de post voor de Heinekenborrel 250 was vs over De Voorzitter geeft aan dat dit eenmalig hoog was door lustrum gelegenheid. De vergadering stemt in met de begroting 2013 en bijgestelde begroting : Mutaties Bestuur. Aftredend zijn de Reserve Ritmeester Jonkheer Ir M.O.M. van der Goes en de Majoor b.d. N.B. Hoogsteder. De Voorzitter constateert daarnaast dat er nog een openstaande vacature was in de functie van penningmeester. Het bestuur stelt voor en vraagt uw instemming om te laten toetreden tot het Bestuur de Oud Reserve Luitenant-kolonel Mr D. van Zuidam en de Oud Reserve Eerste Luitenant Mr C.J. Bijleveld. Conform Statuten artikel 10 2 e lid bepalen de bestuursleden onderling wie vervolgens welke portefeuille krijgt, maar de Voorzitter verstout zich het donkerbruine vermoeden uit te spreken dat Van Zuidam de functie van Ondervoorzitter gaat overnemen en Bijleveld de functie van penningmeester gaat oppakken. Conform Statuten artikel 13 2 e lid wordt hierover mondeling gestemd tenzij een of meer leden te kennen geven dat zij wensen dat hierover met gesloten briefjes wordt gestemd. Deze wens bestaat niet. De AV stemt in met het toetreden tot het bestuur van voornoemde heren. Vorig jaar werd gewag gemaakt van een mogelijke kandidatuur van de Reserve Eerste Luitenant Ing. M.I.H. Hassink. Deze heeft aangegeven sympathiek te staan tegenover een bestuursfunctie, maar nog even niet op dit moment. Het Bestuur verliest hem dus niet uit het oog. Daarnaast zoeken wij nog een aanvulling in de vorm van een jonge actief dienende officier. U zult hier nader over vernemen. Bij bestuursvergaderingen zijn traditioneel ook toehoorders aanwezig, veelal liaisons naar bloedverwante instituties zoals Kilacadmon en MNC, alsook naar de VOC Mededelingen. 5

6 Afgelopen jaar heeft Cadet-sergeant N. Lobé het Bestuur trouw en accuraat geholpen met informatie en ideeën. Hij is in die toehoorders functie inmiddels opgevolgd. De Voorzitter bedankt hem ten overstaan van de AV voor de tijd en de energie die hij aan de V.O.C. heeft gegeven. 9.B.: Erepenning en Erelidmaatschap. Het bestuur heeft besloten de Erepenning van de vereniging uit te reiken aan Luitenant-kolonel D.M. Brongers. Vanwege vele verdiensten veelal te maken hebbende met het blad VOC Mededelingen en de redactie daarvan, alsmede het langdurig constructief meedenken met het Bestuur en de koers die de V.O.C. moet varen. En tenslotte vanwege het succesvol organiseren van het V.O.C. symposium. Door de stuwende en sturende werkdruk van betrokkene is het blad afgelopen jaren voller en boeiender geworden maar is uitgeven redigeren en advertenties en fondsen werving ook enorm verbeterd. U heeft de financiële resultaten daarvan eerder gezien en gehoord. De penning heeft het nummer 24 en draagt de woorden Initiatief en Vasthoudend. De AV onderstreept het uitreiken aan Brongers met een luid applaus. Vervolgens doet het Bestuur de Vergadering een voorstel aangaande de aftredend Ondervoorzitter. Du moment dat over hem gesproken wordt, zou opstaan en tijdelijk de zaal verlaten prudent zijn en voor de hand liggen. Dat kost echter te veel tijd. De Voorzitter sluit hem af van beeld en geluid door hem een tank-cap en zonnebril op te zetten. De Voorzitter vraagt zich af wie deze man is en wat heeft hij betekend? Er volgt een bloemlezing van betrokkene s schier eindeloze lijst Cavalerie gerelateerde functies: VOC Bestuur Lid Jongerencommissie 2e penningmeester Ondervoorzitter 2009 waarnemend voorzitter organisatie SROC reunie organisatie VOC Golf heden NMK Eventing Cavalier Cav Ere Escorte/bestuur Cav Ere Escorte Overig Erekruis Huisorde van Oranje Onderscheidingsteken 25 jaar dienst als officier Vierdaagsekruis (1x) Huwelijksmedaille MRB Goud Het Bestuur draagt deze man voor voor het Erelidmaatschap der vereniging. Alle levende Ereleden zijn daaromtrent geconsulteerd en juichen zulk een stap toe. De vergadering stemt dan ook bij acclamatie hiermee in. 6

7 10.: Evenementen. Woord is aan het jongste Erelid, die aangeeft dat de Bestuursjaren hem een groot genoegen waren, en eenieder vallen aan te raden. Hij waarschuwt allen dat we nog niet van hem af zijn door de VOC Golfdag en Operatie Sprong Voorwaarts. Hij verheugt zich reeds op de geheime bijeenkomsten der ereleden. Evenementen vindt U verder op de website. 11.: hetgeen verder ter tafel wordt gebracht. Door de Voorzitter wordt gememoreerd dat de Herdenking Gevallenen Cavalerie op 9 mei op de Bernhardkazerne zal plaatsvinden, met ontvangst vanaf 1400u, de ceremonie om 1430u, en einde rond 1600 uur. Het zal de laatste maal zijn dat de Cavalerieschool de organisatie op zich kan nemen. 12.: Rondvraag. De Oud Reserve Ritmeester Ir C.C.E. d Engelbronner geeft aan dat het Reünieorkest ter sprake was gekomen en vraagt zich af waarom. De Luitenant-generaal b.d. R. Reitsma licht toe dat het gaat om het voortbestaan van dit orkest. Vandaag is het laatste optreden van het Trompetterkorps Bereden Wapens. Het Reünieorkest bevat oud-leden van de trompetterkorpsen. Financiën en muzikanten zijn schaars. Daartoe is een groep ondersteuners opgericht, de Club van 100, met nu 30 leden. Daarnaast vele andere donateurs. Hij roept een ieder op bij te dragen. Reserve Luitenant-kolonel R.B. van Schaik wil met Operatie Sprong Voorwaarts liefst direct contact zoeken met lieden in de kazerne. Dit is echter lastig door angst en broodnijd. Leden die naar buiten willen hebben geen benul wat burgerfuncties behelzen. Zou de VOC niet een informatiebijeenkomst kunnen informeren om hen die moeten uittreden beter te informeren en prepareren. Bestuur neemt dit mee in samenhang met de Werkgroep. De Luitenant-kolonel D.M. Brongers attendeert op de Vlaggen parade op de Bernhardkazerne. De Voorzitter geeft aan dat dit een VOOC initiatief is. De Luitenant-kolonel b.d. Drs A.J. Rosendahl Huber vraagt om toelichting rond de oplegging van de Standaarden van 2 regimenten. De Voorzitter geeft aan dat dit een lastig proces is. CLAS is in command en de Voorzitter VOC heeft hierin geen rol. Opties zijn: 1. Op Waterloo in juli, 2. Op het Plein 1814 in juli in Den Haag (conflicteert met o.m. commando overdracht CDS), optie 3. In Amersfoort in de stad. Het vaststellen van de datum duurt inderdaad lang. RHHB dat de tradities gaat overnemen was met alle troepen op oefening, en die moeten wel compleet aantreden. Streven is juni De Luitenant-kolonel b.d. M.C. Van der Hoog beluistert dat velen een voorkeur voor Amersfoort hebben omdat dit een bakermat voor cavalerie officieren is. De Oud Reserve Ritmeester Ir C.C.E. d Engelbronner ondersteunt dat. 13.: Sluiting. 7

www.dfd.nl Assurantiën Hypotheken Arbeidsvoorwaardenadvies Tel: (040) 20 73 100 E-mail: dfd@dfd.nl Internet: www.dfd.nl

www.dfd.nl Assurantiën Hypotheken Arbeidsvoorwaardenadvies Tel: (040) 20 73 100 E-mail: dfd@dfd.nl Internet: www.dfd.nl DFD De Financiële Dienstverleners is een landelijk werkend, onafhankelijk assurantiebedrijf dat deel uitmaakt van de DFD Groep. Naast dienstverlening aan de particulier, zijn ze gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E S C H I E T S P O R T A S S O C I A T I E verzonden: oktober 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 1. Opening Voorzitter, de heer E.W.J. IJzerman:

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

PROMOTOR. Juli 2008. Een interview met Sm (bd) Frans van der Heijden. Standing on the outside looking inside.

PROMOTOR. Juli 2008. Een interview met Sm (bd) Frans van der Heijden. Standing on the outside looking inside. Een interview met Sm (bd) Frans van der Heijden Standing on the outside looking inside. Onderofficieren der genie in de compagniesstaf. Het vakgebied Genie-inlichtingen wordt volwassen? PROMOTOR contactorgaan

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging Agenda Notulen Verslagen 2 Agenda Agenda, notulen en verslagen voor de 86e Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging (R.S.V.).

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk 1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie