Our disclaimer of opinion

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Our disclaimer of opinion"

Transcriptie

1 Nederlands Let op: dit is een voorbeeldtekst! Engels 00 Voorbeelden oob-controleverklaringen (Controlestandaarden ) 0. Controleverklaringen in overeenstemming met Standaard 702N Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één post in de jaarrekening G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening opgesteld obv Titel 9 Boek 2 BW, en een geconsolideerde jaarrekening opgesteld conform IFRS, en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT INDEPENDENT AUDITOR S REPORT Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen 1 van... (naam entiteit(en)) 2 To: The shareholders and supervisory board 3 of... (naam entiteit(en)), 4 Verklaring over de jaarrekening 201X Onze oordeelonthouding Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van... (naam entiteit(en)) te... ((statutaire) vestigingsplaats) te controleren. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap. Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf "De basis voor onze Report on the audit of the financial statements 201X Our disclaimer of opinion We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended June 30, 201X ) of... (naam entiteit(en)), based in ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements include the consolidated financial statements and the company financial statements. We do not express an opinion on the consolidated and company financial statements of the company. Because of the significance of the matter(s) described in the Basis for our disclaimer of opinion section, we have not been able to obtain 1 Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt. 2 Deze tekst kan specifiek worden gemaakt. 3 Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt. 4 Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2 oordeelonthouding" zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion. De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit: 1. de geconsolideerde balans per 31 december 201X (of bij een gebroken boekjaar: 30 juni 201X); de volgende overzichten over 201X 5 : 2. de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht; en 3. de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit: 1. de enkelvoudige balans per 31 december 201X (of bij een gebroken boekjaar: 30 juni 201X); 2. de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X 6 ; en The consolidated financial statements comprise: 1. the consolidated statement of financial position as at December 31, 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended June X ); the following statements for 201X 8 : 2. the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows; and 3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The company financial statements comprise: 1. the company balance sheet as at December 31, 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended June 30, 201X ); 2. the company profit and loss account for 201X 9 ; and 3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 7 De basis voor onze oordeelonthouding Het aandeel van... (naam entiteit) in de door haar aangegane joint venture XYZ in Basis for our disclaimer of opinion The company s investment in its joint venture XYZ in (country) is carried at 5 Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X. 6 Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X. 7 Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt. 8 Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended. 9 Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended. 10 Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3 ... (land) is op de balans opgenomen voor ad... Dit bedrag vertegenwoordigt meer dan...% van het balanstotaal van... (naam entiteit) per X. Wij hebben geen toestemming verkregen om in contact te treden met het bestuur en de accountant van XYZ, evenmin hebben wij inzage gekregen in zijn controledossiers. Als gevolg daarvan hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot het aandeel van... (naam entiteit) in de activa en de passiva van XYZ en in de opbrengsten en kosten van XYZ over 201X. Wij zijn onafhankelijk van... (naam entiteit(en)) zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). on the company s balance sheet, which represents over % of the company s net assets as at, XXXX. We were not allowed access to the management and the auditors of XYZ, including XYZ s auditors audit documentation. As a result, we were unable to determine whether any adjustments were necessary in respect of the company s proportional share of XYZ s assets that it controls jointly, its proportional share of XYZ s liabilities for which it is jointly responsible and its proportional share of XYZ s income and expenses for the year. We are independent of... (naam entiteit(en)) in accordance with the Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) and other relevant independence regulations in the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Materialiteit 11 Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR X. De materialiteit is gebaseerd op (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v. winst, omzet of andere criteria). Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR Y rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 12 Materiality 13 Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion. Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a whole at EUR X. The materiality is based on (% to be filled in for the relevant benchmark e.g. profit, turnover or other criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative reasons. We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported on qualitative grounds Deze tekst kan specifiek worden gemaakt. Bij vrijwillige toepassing van de nieuwe controleverklaring bij niet-oob s kan de passage over materialiteit vervallen. 12 Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt. 13 Deze tekst kan specifiek worden gemaakt. Bij vrijwillige toepassing van de nieuwe controleverklaring bij niet-oob s kan de passage over materialiteit vervallen. 14 Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

4 Reikwijdte van de groepscontrole (naam entiteit(en)) staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van... (naam entiteit(en)). Wij zijn verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was. De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen [uitleggen wat dit betreft: significante onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen, groepsonderdelen met significante risico s inzake waardering of complexe activiteiten]. Scope of the group audit (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is included in the consolidated financial statements of.. (naam entiteit(en)). We are responsible for directing, supervising and performing the group audit. Decisive were the size and/or the risk profile of the group entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be carried out on the complete set of financial information or specific items. Our group audit mainly focused on significant group entities [uitleggen wat dit betreft: significante onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen, groepsonderdelen met significante risico s inzake waardering of complexe activiteiten]. Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen 17 voor de jaarrekening Het bestuur (of andere aanduiding, bijvoorbeeld 'De directie') is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en voor het opstellen van het jaarverslag 18 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het bestuur de Responsibilities of management and the supervisory board 20 for the financial statements Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report 21 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the company s ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of accounting unless 15 Deze tekst kan specifiek worden gemaakt. Bij vrijwillige toepassing van de nieuwe controleverklaring bij niet-oob s kan de passage over de groepscontrole vervallen. 16 Deze tekst kan specifiek worden gemaakt. Bij vrijwillige toepassing van de nieuwe controleverklaring bij niet-oob s kan de passage over de groepscontrole vervallen. 17 Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt. 18 Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

5 jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur (of andere aanduiding, bijvoorbeeld 'De directie') moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap. 19 management either intends to liquidate the company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the company s ability to continue as a going concern in the financial statements. The supervisory board is responsible for overseeing the company s financial reporting process. 22 Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf "De basis voor onze oordeelonthouding" zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren. Our responsibilities for the audit of the financial statements Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. However, because of the matter(s) described in the Basis for our disclaimer of opinion paragraph, we were not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion. Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten Verklaring betreffende het jaarverslag 23 en de overige gegevens Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze verantwoordelijkheid om te rapporteren over het jaarverslag en de overige gegevens): Report on other legal and regulatory requirements Report on the management board report 24 and the other information Pursuant to legal requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code (concerning our obligation to report about the management board report and other information): We have no deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report, to the extent we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and whether the 20 Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt. 21 Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW. 19 Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt. 22 Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt. 23 Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW. 24 Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6 dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd; dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code has been annexed. We report that the management board report, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements. Benoeming 25 Wij zijn door de raad van commissarissen op dd-mm-jj benoemd als accountant van... (naam entiteit(en)) vanaf de controle van het boekjaar XXXX en zijn sinds die datum tot op heden de externe accountant. 26 Engagement 27 We were engaged by the supervisory board as auditor of... (naam entiteit(en)) on [dated-mm-yy], as of the audit for year X and have operated as statutory auditor ever since that date. 28 Plaats en datum... (naam accountantspraktijk)... (naam accountant) Plaats en datum... (naam accountantspraktijk)... (naam accountant) 25 Bij vrijwillige toepassing van de nieuwe controleverklaring bij niet-oob s kan de passage over benoeming vervallen. 26 Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt. 27 Bij vrijwillige toepassing van de nieuwe controleverklaring bij niet-oob s kan de passage over benoeming vervallen. 28 Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-5 Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor...

Nadere informatie

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art.

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Eind 2008 zijn in de Nederlandse wet nieuwe bepalingen opgenomen met vereisten voor de toelichting van de jaarrekening.

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia

in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia inaugurele rede In Control verklaringen: Gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? Prof. Dr. Leen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering, deel III en eindrapportage

Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering, deel III en eindrapportage Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering, deel III en eindrapportage Dr. ir. W.A.M. Weijermars R-2009-4 Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering, deel III en eindrapportage Beoordeling van werk-in-uitvoeringlocaties

Nadere informatie

Het maximum aantal kinderen per spermadonor

Het maximum aantal kinderen per spermadonor Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn 2013/18 Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn Gezondheidsraad

Nadere informatie

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Geaggregeerd rapport van toezichtbezoeken naar de implementatie van het convenant Veilige toepassing

Nadere informatie

Wetenschap op bestelling

Wetenschap op bestelling Wetenschap op bestelling Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers KNAW-werkgroep opdrachtonderzoek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam, september

Nadere informatie

Arborisico s in ondergrondse bouwwerken

Arborisico s in ondergrondse bouwwerken Arborisico s in ondergrondse bouwwerken Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verricht door TNO november 2003 Colofon Titel Arborisico s in ondergrondse bouwwerken

Nadere informatie

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz)

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Aanbiedingsbrief Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) aan: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Amsterdam, mei 2006 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Nadere informatie

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad.

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Voorwoord Geachte lezer, Eumedion en de VEB hebben in de afgelopen tijd aandacht

Nadere informatie