Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Bestrijding langdurige werkloosheid Nr. 57 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 april 2002 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft op 14 maart 2002 overleg gevoerd met minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over sociale activering (SZW ). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Noorman-den Uyl (PvdA), ondervoorzitter, Kamp (VVD), Van Lente (VVD), Van Dijke (ChristenUnie), Bakker (D66), Visser-van Doorn (CDA), De Wit (SP), Van der Knaap (CDA), Harrewijn (GroenLinks), Balkenende (CDA), Van Gent (GroenLinks), Smits (PvdA), Verburg (CDA), Bussemaker (PvdA), Spoelman (PvdA), Örgü (VVD), Van der Staaij (SGP), Santi (PvdA), Wilders (VVD), Snijder-Hazelhoff (VVD), Depla (PvdA) en Bolhuis (PvdA). Plv. leden: E. Meijer (VVD), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Giskes (D66), Kortram (PvdA), Blok (VVD), Van Blerck-Woerdman (VVD), Van Middelkoop (ChristenUnie), Van Vliet (D66), Stroeken (CDA), Marijnissen (SP), Ten Hoopen (CDA), Vendrik (GroenLinks), Mosterd (CDA), Rosenmöller (GroenLinks), Schoenmakers (PvdA), Dankers (CDA), Dijsselbloem (PvdA), Middel (PvdA), Weekers (VVD), Van Walsem (D66), Oudkerk (PvdA), De Vries (VVD), Van Splunter (VVD), Van der Hoek (PvdA) en Hamer (PvdA). De heer Harrewijn (GroenLinks) is van mening dat als mensen in de bijstand toegeleid kunnen worden naar een betaalde baan, dat ook moet gebeuren. Een grote groep mensen is echter niet of niet direct in staat om betaald te werken. Daarvoor geldt de sociale activering. Er is een evaluatie van het Informatie- en servicepunt sociale activering (ISSA). Het ISSA heeft goed werk gedaan en er zijn veel projecten aangevraagd en toegekend en de samenwerking tussen de ministeries van VWS en SZW was positief en zou voortgezet moeten worden. Hoe gaat het nu verder met het ISSA? Er moet sprake zijn van een soort landelijke aanjaagfunctie en dat moet niet alleen aan de gemeenten worden overgelaten. De projectactiviteiten dienen uiterlijk 1 juli 2002 te zijn afgerond. Wordt daarna nog een keer de balans opgemaakt? De heer Harrewijn is van mening dat op een andere manier tegen de sociale activering moet worden aangekeken. Er zijn nu de drie hoofdactiviteiten waarvoor de gemeenten subsidie hebben aangevraagd: ontwikkeling van beleid, het maken van een sociale kaart en het opzetten van vrijwilligerscentrales. Wat gebeurt er echter met de begeleiding van bijstandscliënten in de sociale activering? Hoeveel mensen worden op dit moment bereikt? Uit de berichten blijkt dat de sociale activering her en der stokt. Sommige gemeenten hebben ook gezegd dat de sociale activering maar even moet wachten, omdat ze daar geen tijd voor hebben. Als er wel een infrastructuur is, moeten mensen daar dan zelf achteraan of worden ze echt bij de hand genomen en begeleid? Hij zou daar graag rapportages over krijgen, zodat duidelijk wordt wat er in de praktijk daadwerkelijk met de sociale activering gebeurt. Een specifieke activiteit betreft de marginale zelfstandige activiteiten door bijstandsgerechtigden. Daar is een onderzoekje naar gedaan en een boekje over verschenen. De meeste gemeenten geven aan, die marginale activiteiten erg nuttig te vinden, met name voor de sociale activering. Het KST61119 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2002 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 57 1

2 onderzoek was echter niet representatief. Er wordt ook aangegeven dat als men er echt wat meer over wil weten, er nader onderzoek naar gedaan moet worden, wellicht in combinatie met experimenten. De enige actie die het kabinet in de begeleidende brief aankondigt, is dat er landelijk wat richtlijnen gaan komen voor de wijze waarop de gemeenten hiermee om moeten gaan, omdat er sprake is van een grote diversiteit. Het is dan ook prima dat het landelijk zal worden gestroomlijnd, maar het moet geen inperking worden. Als gemeenten het nuttig vinden, moet het worden gestimuleerd en moeten de mogelijkheden verkend worden. Wellicht kan over een tijdje apart worden gesproken over deze bijzondere vorm van sociale activering. Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA) vindt het jammer dat de evaluatie niet is onderbouwd met cijfers over de uitstroom en doorstroom en over de kwaliteit van de activering, de waardering van de gebruikers van de trajecten en de effectiviteit. Het gaat erom dat mensen maatschappelijk actief zijn of wellicht aan de slag gaan. Als echter het maximaal haalbare is dat mensen het gevoel hebben met twee benen in de samenleving te staan, vindt zij dat een goed resultaat. Zij krijgt daar graag een rapportage over. De deelname van WAO ers en WW ers aan sociale activering is uiterst belabberd, zo niet bijna nihil. Veel gemeenten zeggen dat het GAK of UWV weigeren mee te werken, omdat zij volgens eigen zeggen geen budget hebben. In de begroting of het bedrijfsplan van de UWV is de sociale activering niet opgenomen. Het staat gelukkig wel in de wet. Mevrouw Noorman vraagt de minister om de Kamer, via zijn collega Hoogervorst, voor de zomer te laten weten welk plan van aanpak de UWV hanteert voor de inzet van sociale activering, welk budget is vrijgemaakt, welk doel men nastreeft, in welke mate er ingekocht gaat worden en op welk moment welke rapportage over de realisatie daarvan plaatsvindt. Mevrouw Noorman vraagt aandacht voor de brochure Kleurrijke sociale activering. Dat is een belangrijk punt, want uit eerdere rapportages blijkt dat er voor WAO ers van met name allochtone afkomst, eigenlijk geen activiteiten zijn. Het GAK heeft behalve een experimenteerpotje, dat onvoldoende benut wordt, nog geen geld gereserveerd voor sociale activering. Mevrouw Noorman wil graag weten hoe hoog de kosten zullen zijn. Er is een onderzoek gedaan naar de kosten van sociale activering. Daarin staat dat de kosten liggen tussen 3500 en 5000 gulden per cliënt. Heeft dat onderzoek nog een folluw-up gekregen? In welke mate voorziet het Fonds Werk en inkomen in voldoende middelen voor de gemeenten voor die taken en in welke mate wordt gebruik gemaakt van ESF-geld? Op de website van de sociale activering staat dat fase 4-cliënten die via sociale activeringsactiviteiten geactiveerd worden, in veel gevallen de weg naar de arbeidsmarkt blijvend hervinden: 46% van de ex-deelnemers heeft betaald werk gevonden. Bijna alle ex-deelnemers, 92%, die na uitstroom uit het experiment betaald werk hadden, behouden hun betaalde baan. Degenen die tijdens en na deelname aan de experimenten niet naar een betaalde baan zijn uitgestroomd, maar wel onbetaalde arbeid verrichten, blijven eveneens voor het grootste deel actief. Ook voor deze groep is sprake van duurzame activering. Sociale activering is dus een belangrijk instrument voor WAO ers die geen directe toegang tot de arbeidsmarkt hebben, om zich maatschappelijk actief te ontwikkelen. De heer Mosterd (CDA) draagt de sociale activering een warm hart toe. Hij vindt dat iedere burger moet kunnen participeren in de maatschappij. De sociale activering zorgt daarvoor. Hij hoopt vurig dat voor velen het resultaat zal zijn dat zij aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Hij beseft dat de problematiek zeer weerbarstig is. Het gaat namelijk om een Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 57 2

3 categorie mensen waarmee niet meteen grote resultaten zullen worden geboekt. Dat vergt enige tijd. De heer Mosterd is het ermee eens dat eerst goed moet worden bekeken of toeleiden naar werk onmogelijk is. Wanneer dat zo is, moet met sociale activering worden begonnen. Daarvoor moeten de sociale diensten hun cliëntenbestand kennen. De ontwikkelingen die de regering schetst op het gebied van sociale activering zijn positief. Het ISSA doet goed werk, maar het is vrijwel uitsluitend werk in de voorbereidende sfeer. Uit de rapportage blijkt dat de sociale activering van WW ers en WAO ers niet verder is gekomen dan de voorlichtingsfase. Gemeenten gebruiken de subsidie, behalve voor algemene ontwikkeling van beleid of infrastructuur, vooral voor de ontwikkeling van een sociale kaart of het opzetten van een vrijwilligerscentrale. De heer Mosterd mist in de opsomming van de ontwikkelingen rond sociale activering een passage over de cliënten. Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen nu direct voor cliënten gehad? Hoe wordt de Kamer geïnformeerd over de echte resultaten van dat sociale activeringsbeleid? Het is belangrijk dat bekend wordt welke concrete resultaten het beleid heeft gehad. De directie toezicht van het ministerie zal het ontheffingenbeleid volgen als het gaat om de sollicitatieplicht, dit in verband met sociale activering. Zal de directie toezicht ook bekijken wat de concrete resultaten zijn van dat sociale activeringsbeleid? Hoe wordt dat gemonitord? Hoe komt de informatie dan weer bij de Kamer terecht, zodat zij het goed kan volgen? Mevrouw Örgü (VVD) ziet sociale activering als een mogelijkheid om mensen uiteindelijk naar de arbeidsmarkt te leiden. Wanneer uitkeringsgerechtigden niet willen deelnemen aan sociale activeringstrajecten, moet worden gewerkt met sancties. Mevrouw Örgü vindt dat in de evaluatie aardig overtuigend wordt aangetoond dat het ISSA zijn waarde heeft gehad, maar zij mist een verdiepingsslag. Op welke manier hebben de activiteiten van het ISSA nu daadwerkelijk het denken van gemeenten en welzijnsorganisaties over sociale activering beïnvloed? Welke instrumenten hebben gemeenten naar aanleiding daarvan ontwikkeld? Hoeveel burgers zijn daadwerkelijk iets gaan doen op het terrein van sociale activeringsactiviteiten en hebben daardoor uiteindelijk een baan gevonden? Op deze vragen geeft de evaluatie geen antwoord. Kan de regering hier wat meer informatie over geven? In een eerder stadium heeft de regering aangegeven geen prestatieindicatoren voor het ISSA te hebben ontwikkeld. Als deze wel ontwikkeld waren, kon nu aangetoond worden of de doelstellingen van het ISSA gehaald waren. Daarom moeten in eventuele vervolgtrajecten wel prestatie-indicatoren worden ontwikkeld. Het ISSA was verantwoordelijk voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling sociale activering en in dat kader voor de toekenning van subsidie aan gemeenten voor sociale activeringsactiviteiten. Gemeenten konden tot 1 juli 2000 een aanvraag indienen. Er zijn 144 aanvragen goedgekeurd. Over de wijze van uitvoering van deze stimuleringsregeling wordt in de evaluatie bijna niets vermeld. Alleen in een begeleidende brief van de regering over de ontwikkelingen op sociaal activeringsgebied wordt een aantal opmerkingen gemaakt. Mevrouw Örgü zou daar graag meer over horen. Blijft de ISSA-organisatie op enige wijze bestaan of worden de activiteiten op een andere wijze voortgezet? Wanneer wordt de Stimuleringsregeling sociale activering geëvalueerd? Wanneer wordt de Kamer daarover geïnformeerd? In juni 2001 hebben vier regionale bijeenkomsten voor UVI s en gemeenten plaatsgevonden. Het doel van deze bijeenkomsten was om betrokken partijen helderheid te verschaffen over de mogelijkheden van sociale activering voor WW ers en WAO ers. Eind 2001 zijn de deelnemers Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 57 3

4 aan deze bijeenkomsten benaderd met de vraag of er mogelijkheden zijn om WW ers en WAO ers deel te laten nemen aan activeringsactiviteiten. Zijn de resultaten van dit onderzoek al bekend? In 1999 is uit onderzoek gebleken dat bij 24% van de bijstandsgerechtigden sprake was van ontheffing van de actieve sollicitatieplicht. Wat is nu de stand van zaken? De regering geeft aan dat voorzien is in een onderzoek naar de gemeentelijke uitvoeringspraktijken van het ontheffingsbeleid. De resultaten van dit onderzoek zullen in de loop van het voorjaar 2002 beschikbaar zijn. Wanneer krijgt de Kamer die informatie? Op dit moment wordt door een extern bureau een slotonderzoek uitgevoerd naar de resultaten van de experimenten ex artikel 144 ABW. Wat is de meerwaarde van dit onderzoek, nu al een tussentijdse evaluatie van dat artikel is gehouden? Antwoord van de minister De minister vindt dat elke gemeentelijke sociale dienst moet beschikken over een actueel inzicht in de cliënt. In 2002 of 2003 moeten de gemeenten kunnen zeggen hoeveel cliënten zij hebben, hoeveel er in de sociale activering zitten en hoeveel er al werk hebben gevonden. Dat moeten zij ieder jaar kunnen melden. Hij kan dan namelijk beter bekijken wat de gegevens zijn en hoe er in een gemeente wordt gewerkt. Hij heeft dat proberen vast te leggen in de Agenda voor de toekomst. Daarin is ook de sociale activering vastgelegd. Hij heeft inmiddels al met een groot aantal gemeenten individuele afspraken gemaakt, onder andere over sociale activering. Als een cliëntenanalyse wordt gemaakt, moet worden gekeken naar de individuele omstandigheden, zodat een op maat gesneden traject kan worden aangeboden. Onderdeel van zo n traject kan sociale activering zijn. Als iemand niet onmiddellijk aan de slag kan, moet worden bekeken of wellicht een vorm van scholing kan worden aangeboden, waardoor men dichter bij de arbeidsmarkt kan komen. Als dat nog te hoog is gegrepen, moet worden begonnen met sociale activering, waardoor mensen worden betrokken bij de maatschappij. De gemeenten moeten daarover rapporteren aan de minister. Er zijn in het kader van de G26 overigens al prestatieafspraken gemaakt. Ieder jaar wordt door de verantwoordelijke wethouders rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. De Kamer krijgt daardoor ook inzicht in de geleverde prestaties, de ingezette middelen en de resultaten daarvan. Sociale activering is echter een diepte-investering, want het is maar de vraag of de desbetreffende mensen ooit nog aan het werk komen. Een deel zal echter weer een baan krijgen, soms een gesubsidieerde baan, maar soms ook regulier werk. Het ISSA heeft de verdere basis gelegd voor sociale activering. Die basis heeft de minister gebruikt voor zijn afspraken met gemeenten over sociale activering. Het ISSA gaat niet in de huidige vorm verder. Er zal echter wel een aanspreekpunt komen, waar gemeenten bij terechtkunnen. Wellicht kan bij de VNG een voorziening worden getroffen, waar hetgeen men nu heeft opgebouwd aan kennis en ervaring, in afgeslankte vorm wordt neergelegd. De samenwerking met VWS blijft ook bestaan. SZW vervult een aanjaagfunctie. De minister wil de sociale diensten niet uitsluitend afrekenen op uitstroomcijfers, maar ook op de kwaliteit van het gevoerde beleid. Er wordt dus gekeken naar het cliëntenbestand. Er zal maatwerk moeten worden geleverd en dat wordt zichtbaar op het moment dat de minister van de gemeenten inzicht krijgt in het totale profiel. De bijstandsexperimenten zullen medio 2002 worden geëvalueerd. Het verslag van de stimuleringsregeling zal eind 2002 verschijnen. Het ISSA zal niet meer worden geëvalueerd, want dat heeft zijn werk gedaan. De minister wil voorzichtig zijn met het opwaarderen van de marginale activiteiten. Als er met die marginale activiteiten geld wordt verdiend, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 57 4

5 gelden daar de normale regels voor. Hij heeft op dit punt een onderzoek laten doen. Een aantal van de aanbevelingen die in het rapport staan, zal hij met de gemeenten bespreken. Hij is er echter niet voor om nieuwe regelgeving te maken. Er zijn gemeenten die er goed mee omgaan, maar er zijn ook gemeenten die op dat punt de weg nog niet hebben gevonden. Het gaat er dan ook om deze praktijk wat meer te stroomlijnen. Op het moment dat hij wat verder is, zal hij de Kamer informeren. WAO ers en WW ers maken nog maar heel beperkt of eigenlijk geen gebruik van de mogelijkheden van sociale activering. In het najaar heeft het UWV een richtlijn uitgevaardigd over de mogelijkheden van sociale activering. In de wet is daar een financieringsgrond voor vastgelegd. In april zal de ministerraad een algemene maatregel van bestuur op dit punt behandelen. Die AMvB zal worden voorgehangen bij de Kamer. Voor WW ers is dit jaar al een budget van 10 mln euro gereserveerd. De sociale activering wordt voor WAO ers als een reïntegratie-instrument gefinancierd uit het REA-fonds. Dit fonds kent geen financiële beperking. Bij ieder trajectplan bij het UWV voor WW ers en WAO ers wordt gekeken of de cliënt in aanmerking komt voor een regulier reïntegratietraject. Dus ook hier geldt dat reïntegratie en werk vooropstaan. Het UWV moet verslag doen van de activiteiten, de bereikte resultaten, de wijze waarop men het aanpakt, de middelen die ermee zijn gemoeid, het bereik en dergelijke. Als het gaat om Kleurrijke sociale activering is in augustus 2001 een handreiking opgesteld. In 102 projecten is aan sociale activering voor allochtonen specifiek aandacht besteed. Bij 23 projecten zijn taalstages voor allochtonen betrokken. Bij de inburgeringscursussen zal de handreiking waar mogelijk worden gebruikt voor de ontwikkeling van duale trajecten. Dus ook hier loopt de sociale activering goed. ESF-geld kan alleen gebruikt worden als een project Brusselproof is. Er worden alleen projecten uitgevoerd die zinvol, doelmatig en doeltreffend zijn. Er worden geen projecten uitgevoerd met als enig doel ESF-geld te krijgen. Als dat betekent dat niet al het geld wordt gebruikt, moeten op een ander niveau afspraken worden gemaakt met Europa. De minister is aan het bekijken hoe het is gesteld met de ontheffingen. Als onderdeel van de Agenda voor de toekomst heeft hij aan de gemeenten gevraagd om daarnaar te kijken. Dat betekent dat zij moeten bekijken of die ontheffingen nog wel terecht worden gegeven. Het IWI kijkt dan weer of de gemeenten dat daadwerkelijk hebben gedaan en daar op een zorgvuldige en behoorlijke wijze mee zijn omgegaan. Voor de zomer zullen daar waarschijnlijk gegevens over bekend zijn. Nadere gedachtewisseling De heer Harrewijn (GroenLinks) is zeer benieuwd wat het overleg met de VNG over de marginale zelfstandige activiteiten op zal leveren en of er creatieve ideeën en voorstellen zullen komen, waardoor gemeenten slagvaardiger kunnen handelen. De heer Mosterd (CDA) vindt een centraal punt dat de sociale diensten de cliënten kennen. Als zij een overzicht geven van de cliënten, wordt duidelijk wat er gebeurt met die cliënten, welke trajecten zij doorlopen, maar ook hoe dat gaat. Als het beleid zich zo gaat ontwikkelen, is het voor de Kamer en de mensen waarom het gaat transparant. Hij ziet de resultaten van dit beleid graag tegemoet. Mevrouw Örgü (VVD) is blij dat er een verdiepingsslag zal komen. De minister heeft wel iets gezegd over de financiële verantwoording, maar zij mist het in het onderzoek. Zij wil daar graag nadere informatie over ontvangen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 57 5

6 Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA) merkt op dat de minister niets heeft gezegd over het geld dat beschikbaar is voor bijvoorbeeld de sociale activering voor de WAO ers. Zij neemt echter aan dat er bij de AMvB een financiële paragraaf zal komen, waarin duidelijk wordt gemaakt op welke wijze met welke budgetten wat geïnvesteerd wordt. Daarbij moet dan ook worden aangegeven hoe structureel die sociale activering voor de WW zijn vorm krijgt. Misschien kan ook nog worden aangegeven in welke mate het Fonds Werk en inkomen voorziet in voldoende middelen voor die sociale activeringstaak. Mevrouw Noorman vindt het initiatief van uitkeringsgerechtigden om in ieder geval partieel in eigen inkomen te voorzien, van groot belang. Daar moeten afspraken over worden gemaakt. De Kamer moet daar dan weer over worden gerapporteerd. De minister zal vooraf voorschrijven wat er in het bijstandsverslag moet staan. Elke gemeente moet de gegevens op een uniforme wijze aanleveren, want anders heeft hij er niets aan. De minister vindt het prachtig als mensen iets ondernemen. Hij is er voor dat initiatieven gestimuleerd worden, want dan komen mensen uit de uitkering. Hij zal daarover afspraken maken met de VNG en de Kamer daar verslag van doen. In de jaarrekening van het departement wordt een financiële verantwoording gegeven. Van alles wat te maken heeft met financiën wordt verslag gedaan, want de minister moet volgens het budgetrecht van de Kamer elke gulden verantwoorden. Voorlopig gaat de minister ervan uit dat de gemeenten over voldoende mogelijkheden en middelen beschikken om sociale activering aan te bieden. In de AMvB aangeven zal worden opgenomen wat de financiële achtergronden en mogelijkheden zijn. De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Terpstra De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nava Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 57 6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 131 Reïntegratie arbeidsongeschikten Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 februari 2002 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 221 Wijziging van de Abw, de IOAW en de IOAZ in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000 Nr. 16 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 44 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 1999 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 081 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 november 2000 De vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 650 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 februari 2002 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 193 Wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 498 Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de evaluatie van de bijstandsverlening aan zelfstandigen Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 15 maart 2000 Aan de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 40 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 januari 2002 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 035 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een beroep op de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 895 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, houdende een verbeterde formulering van de hardheidsclausule inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 833 Beroepspensioenregelingen Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 juli 2001 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 222 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 472 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 14 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Noorman-den Uyl (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 269 Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 161 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 januari 2002 De vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 187 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Nr. 115 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2001 De vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 155 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 116 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 136 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 318 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 099 Gelijke beloning Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 juli 2000 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 694 Pensioenregelingen Nr. 8 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 juli 2000 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 225 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 282 Evaluatie Pemba/WAZ/Wajong/REA Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 maart 1999 De vaste commissie voor Sociale Zaken en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 15 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Noorman-den Uyl (PvdA),

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 juni 2001 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juni 2005 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 22 187 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Nr. 131 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 januari 2003 De vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 296 Oprichting NV KLIQ Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 oktober 2000 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 642 Europees Sociaal Fonds (ESF) Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 september 1999 De vaste commissie voor Sociale Zaken en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 132 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

szw0000033 Algemeen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 17 januari 2001 1. Inleiding

szw0000033 Algemeen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 17 januari 2001 1. Inleiding szw0000033 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 17 januari 2001 1. Inleiding In het Algemeen Overleg van 23 februari 2000 over sociale activering heeft mijn ambtsvoorganger

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 228 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-26 Gelijke Kansen Raad 21 501-18 Sociale Raad Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 1999 De algemene commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 430 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing laten van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 862 Premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers Nr. 42 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 100 (R 1654) Goedkeuring van het op 17 juni 1999 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende het verbod en de onmiddellijke actie voor de

Nadere informatie

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Aanleiding Met deze notitie wordt voldaan aan de motie van het lid Noorman - den Uyl (Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 29 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 981 Verantwoord verslaggeven over sociale verzekeringen Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Witteveen-Hevinga (PvdA), ondervoorzitter, Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 Nr. 17 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Kalsbeek (PvdA), Bijleveld-Schouten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 914 Interdepartementaal beleidsonderzoek: Toekomst van het arbeidsmarktbeleid Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 januari 2002

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 131 Reïntegratie arbeidsongeschikten 28 719 Reïntegratiebeleid Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller (GroenLinks), Jorritsma- Lebbink (VVD),

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 159 Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 092 Knelpunten Arbeidstijdenwet Nr. 8 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 juni 1999 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Bovenwettelijke aanvullingen op de WW

Bovenwettelijke aanvullingen op de WW Regelingen en voorzieningen CODE 1.2.2.81 Bovenwettelijke aanvullingen op de WW bronnen Tweede Kamer 2015-2016, Kamervragen 1813, d.d. 11.3.2016 De minister van SZW heeft een aantal Kamervragen beantwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 25 434 Structuurversterking filmindustrie Nr. 9 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 57 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 555 Decemberverslag 1995 van de Algemene Rekenkamer Nr. 5 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 maart 1996 De algemene commissie

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

ESF doelstelling 3 MEER PERSPECTIEF MET ESF!

ESF doelstelling 3 MEER PERSPECTIEF MET ESF! ESF doelstelling 3 I N F O R M A T I E V O O R G E M E E N T E N MEER PERSPECTIEF MET ESF! ESF doelstelling 3 Het scheppen van nieuwe en betere banen en het ontwikkelen van vaardigheden van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 640 Kinderarbeid Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 juni 2001 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 11

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 Nota over de toestand van s Rijks financiën Y VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 juni 2017 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 629 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 814 Emancipatiebeleid 2000 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2000 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 268 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 333 WAO-stelsel Nr. 102 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 mei 2008 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 176 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 2 februari 2004

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 23 972 Bestrijding langdurige werkloosheid Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 89 1 Samenstelling: Leden: Noorman-den Uyl (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 870 Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand) Nr.

Nadere informatie

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden" in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd:

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd: Gemeente Bergen op Zoom RVB02-0046 ifcvirgadewng AUG. 2002 RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp Penaal \: : Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en nietuitkeringsgerechtigden"

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 4r Inboeknummer oa Tooooga Beslisdatum BikW ss februari 2002 Dossiernummer sog.6o4 Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Directie Sociale Verzekeringen, SV/R&S/03/;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Directie Sociale Verzekeringen, SV/R&S/03/; Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit SUWI houdende regels omtrent het individuele reïntegratieovereenkomst Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Directie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 804 Arbeidsmarkt en sociale zekerheid 28 719 Reïntegratiebeleid Nr. 22 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2006 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 449 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 februari 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Het Presidium heeft de evaluatie besproken in haar vergadering van 20 januari 2016.

Het Presidium heeft de evaluatie besproken in haar vergadering van 20 januari 2016. Evaluatie BOR; Evaluatie experiment plenair terugblikdebat Europese Raad Nr. BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 20 januari 2016 Het Presidium heeft bij brief van 14 december 2015 een schriftelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 november 2004 De vaste commissie

Nadere informatie