Aanleiding voor dit project

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanleiding voor dit project"

Transcriptie

1 Aanleiding voor dit project Waarom is een nieuw gebied nodig? De grenzen van het vergunningsgebied tussen Hengelo en Enschede komen snel in zicht. Vanaf 2018 kan het boorterrein in Hengelo niet meer de pekel leveren aan de fabriek. Om de zoutproductie op de lange termijn zeker te stellen en de werkgelegenheid te behouden, is een nieuw boorterrein noodzakelijk. Hoe is de keuze voor Haaksbergen gemaakt? Eerst is onderzocht waar in Twente het zout in de ondergrond aanwezig is. Uit dit onderzoek zijn drie gebieden als kansrijk naar voren gekomen Haaksbergen, Sluitersveld en Buurse. Uit een afweging van zoutreserve en inrichting van het landschap is Haaksbergen als meest geschikte gebied geselecteerd. Project planning

2 Geologie - Resultaten van de proefboring Zoutkwaliteit We hebben het zout uit de boring getest op zuiverheid De zuiverheid is iets beter dan het zout uit de ondergrond van Hengelo Als het zout uit de ondergrond zuiverder is, verlopen onze processen efficiënter en milieuvriendelijker Kernen van zoutgesteente uit de proefboring Opbouw van de ondergrond in de proefboring

3 Geologie - Het zoutkussen in kaart gebracht Nieuw geologisch model van het zoutkussen Op basis van nieuw seismisch onderzoek in de zomer van 2011 dikkere zoutlaag dan verwacht, vooral tussen Isidorushoeve en Stepelo we verwachten meer dan 50 jaar zout te kunnen winnen in Haaksbergen De top van de de zoutlaag De apparatuur die het seismische signaal opwekt Seismische meetgegevens

4 avernes - Zoutwinning uit de ondergrond Door het naar beneden pompen van water lost zout op Het zoute water, pekel, wordt terug naar de fabriek gepompt Hierdoor ontstaat een ondergrondse ruimte gevuld met pekel, een caverne Om te zorgen dat de caverne groeit op een planmatige en beheerste manier, wordt het dak beschermd met een olielaagje Hierdoor blijft de caverne stabiel, ook na het einde van de productie De ontwikkeling van een enkele caverne zal circa 10 jaar duren Uitvergroting van het oplossen van zout in de ondergrond Ontwikkeling van cavernes in de ondergrond

5 Bodemdaling - Ontstaan en beheersing Hoe ontstaat bodemdaling? Zoutwinning en bodemdaling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dit komt door zoutkruip Zoutkruip is een unieke eigenschap van zout, waarbij het zich gedraagt als een taai gesteente dat geleidelijk vervormt. Door zoutkruip krimpen cavernes heel langzaam tijdens en na hun ontwikkeling in de ondergrond Bodemdaling vindt door deze geleidelijke zoutkruip beperkt en heel beheerst plaats Hoeveel bodemdaling verwacht AkzoNobel te veroorzaken? Bodemdaling gaat zeer langzaam en wordt verspreid over een groot gebied (circa 5 bij 8 km Langzaam betekent dat de gemiddelde daling over het gehele gebied minder dan 1cm per jaar is Omdat bodemdaling zich verspreidt over een groot gebied, is schade aan woningen en bedrijven uitgesloten Het precieze effect van bodemdaling op de grondwaterstand zal de komende tijd onderzocht worden Hoe beheersen we bodemdaling? De mate van bodemdaling kan beheerst worden door o de grootte van de caverne te beperken o een voldoende dik zoutdak boven de caverne o voldoende zout tussen de cavernes te laten zitten Door de bodemdaling goed te meten en te vergelijken met de voorspellingen Door het ontwerp van de cavernes aan te passen als dat nodig is Indicatief gebied waar geleidelijke bodemdaling plaats zal vinden

6 Ontwikkeling zoutwinning Haaksbergen Zoutwinning Waar komen de cavernes? Bij het inplannen van cavernes houden we met veel dingen rekening, zoals V aste afstanden tussen cavernes en vaste diameters van cavernes Z oveel mogelijk in rijen om bodemdaling te minimaliseren Winning dikste zoutpakket eerst T oegankelijk vanaf bovengrond (buitengebied, bedrijventerrein L ogische ontwikkeling van oost naar west Gefaseerde ontwikkeling, nu wordt fase 1 gepland voor de eerste twintig jaar zoutwinning Meters Exploration well ISH-01. Exploration well HKS Project Ontwikkeling boorterrein Haaksbergen oncession area Isidorushoeve Map title Boorterrein Haaksbergen Geplande cavernelocaties f Village AkzoNobel Thickness salt 150m Datum 23 april Legend Meters Legend Map title Village. Exploration well ISH-01. Exploration well HKS-01 oncession area Isidorushoeve Thickness salt 150m Kaart met geplande zoutholtes voor fase 1 Boorterrein Haaksbergen Geplande cavernelocaties fase 1 Project Ontwikkeling boorterrein Haaksbergen AkzoNobel Datum 23 april 2012

7 Zoutwinning - Waar komen de boringen en leidingen? Bij het inpassen van boringen en leidingen houden we rekening met het landschap Zoveel mogelijk in het buitengebied of op een bedrijventerrein Zoveel mogelijk langs perceelgrenzen Toegankelijk vanaf bestaande wegen Voldoende afstand tot huizen, omdat we rekening houden met het geluid Meters Legend Village. Exploration well ISH-01. Exploration well HKS-01 oncession area Isidorushoeve Thickness salt 150m Map title Boorterrein Haaks Winningslocaties Project Ontwikkeling boorterrein H AkzoNobel Datum Meters Legend Village. Exploration well ISH-01. Exploration well HKS-01 Map title Boorterrein Haaksbergen Winningslocaties fase 1 Project Ontwikkeling boorterrein Haaksbergen oncession area Isidorushoeve Thickness salt 150m AkzoNobel Datum 9 april 2012 Winningslocaties (blauw en ondergrondse leidingen voor water en pekel (rood voor fase 1

8 Zoutwinning - Inrichting van winninglocaties Bij het inrichten van de winninglocaties houden we rekening met het landschap 1 tot 3 huisjes die in het landschap passen Iets grotere huisjes dan in Hengelo Passende prikkeldraad afrastering Vloeistofdichte vloer rond boorplaats Verharde vloer daaromheen Zelf een huisje ontwerpen? Vraag naar de prijsvraag bij de AkzoNobel medewerkers. Eerste impressie van een winningslocatie vanaf de zijkant. De tankjes staan er alleen de eerste twee jaar. De huisjes blijven ongeveer tien jaar staan. Eerste artist impression van zouthuisjes

9 Ontwikkeling zoutwinning Haaksbergen Zoutwinning Het pompstation Het pompstation wordt ook landschappelijk ingepast H et pompstation pompt water naar de boringen in het veld H et pompstation pompt pekel uit het veld naar de fabriek Gepland op het nieuwe bedrijventerrein Stepelerveld Korte afstand naar Hengelo K orte afstand naar eerste boringen Ontworpen binnen geluidsnormen van het voorontwerp bestemmingsplan Impressie van het interieur van het pompstation Eerste ontwerpschets voor pompstation en tanks Eerste ontwerpschetsen voor pompstation

10 Ontwikkeling zoutwinning Haaksbergen Zoutwinning Leidingen naar Hengelo # 0 ( variant 1 zoekgebied boringen "Ganzebos" ( Boekelo variant 3 variant 2 Water en Pekel Transport Leidingtracé s Leidingontwerp Hengelo Haaksbergen ( Haaksbergen ( zoekgebied boringen "Ganzebos" # 0 # 0 Beckum S 2 2 S Hengelo 0 # ( > Het pompstation wordt door leidingen met de fabriek verbonden 2 leidingen van 70 centimeter doorsnede W aterleiding om water vanuit Hengelo aan te voeren P ekelleiding om pekel terug naar de fabriek te leiden 3 mogelijke tracés K euze van het tracé op basis van minimale milieueffecten V oor de laatste boringen in het Hengelo gebied zoeken we locaties in de buurt van deze nieuwe leidingen # 0 ±

11 Vergunningen Winningsvergunning Gebiedsreservering voor de winning van zout Winningsplan fase 1 Gedetailleerd plan voor de zoutwinning tot 2035 Geologie Verwachte productie Locatie boringen en cavernes Bodemdaling en mogelijke effecten Maatregelen om schade te voorkomen MER Onderzoek naar de (milieu- effecten die optreden als gevolg van de zoutwinning (aanleg- en uitvoeringsfase. Er worden meerdere alternatieven en varianten in beschouwing genomen, die worden onderzocht op diverse onderzoeksaspecten WABO Omgevingsvergunning Welke overheden zijn direct bij dit project betrokken? Onderbouwd met het MER Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Stepelerveld fase 1 (pompstation Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen (boringen Inpassing in het landschap Onderbouwd met het MER Betrokken overheden Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI Bevoegd gezag AkzoNobel milieu, omgeving & functionaliteit Staatstoezicht op de Mijnen (SOdM Toezichthouder en inspecteur toetsing en advies aan bevoegd gezag Rijkswaterstaat Betrokken vanwege N18 Waterschap Regge en Dinkel Betrokken bij inpassen bodemdaling in afwateringssysteem Gemeente Haaksbergen Bevoegd gezag voor bestemmingsplannen Akzo Nobel Industrial hemicals BV Historie 15 maart 2010 Opsporingsvergunning Zuid-Oost Twente verleend door het Ministerie van Economische Zaken December maart 2011 Uitvoering proefboring in nauw contact met SodM en gemeente Haaksbergen 11 mei 2011 Aanvraag winningsvergunning In samenwerking met Isidorushoeve bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

12 Milieu Effect Rapportage MER onderzoek naar de (milieu- effecten die optreden als gevolg van de zoutwinning (aanleg- en uitvoeringsfase. Er worden meerdere alternatieven en varianten in beschouwing genomen die worden onderzocht op diverse onderzoeksaspecten. Alternatieven Nulalternatief Basisalternatief Voorkeursalternatief MMA Omschrijving Huidige situatie van het gebied (referentie Ontwerp van de voorgenomen activiteit zoals in de startnotitie beschreven Beschrijving van de voorgenomen activiteit Meest milieu vriendelijke alternatief (i.c.m. mitigerende maatregelen Varianten (t.b.v. voorkeursalternatief en MMA Tracé hoofdtransportleidingen Locatie pompstation Ontwerp pompstation Ontwikkelstrategie van de winning Ontwerp winningslocatie Onderzoeksaspect Toelichting Bodem en water bodembeweging Optreden van bodemdaling en veranderingen in grondwateren oppervlaktewatersysteem gehele winningsgebied Bodem en water overige aspecten Bodem- en grondwaterkwaliteit per boorlocatie Natuur Effecten op beschermde soorten en natuurgebieden (EHS en Natura 2000 Landschap, cultuurhistorie en archeologie Effecten op landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden Geluid en trillingen Geluidsbelasting en trillinghinder op woningen en fauna in aanlegfase (cavernes/leidingenstrook en als gevolg van wegverkeerslawaai Lucht Luchtuitstoot als gevolg van verkeersbewegingen Externe veiligheid Risico s externe veiligheid tijdens booractiviteiten aanlegfase cavernes Licht Lichthinder als gevolg van activiteiten op(natuurlijke omgeving

13 ommunicatie ommunicatiedoelgroepen 1. Politiek bestuurlijke stakeholders/bevoegde gezagen Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (bevoegd gezag voor winningsplan en WABO Staatstoezicht op de Mijnen (toezichthouder, adviseert samen met TNO over winningsplan Provincie Overijssel (regionaal beleid Gemeente Haaksbergen (bevoegd gezag voor bestemmingsplannen Gemeente Hengelo (betrokken bij leidingtracé Gemeente Enschede (betrokken bij leidingtracé Waterschap Regge & Dinkel (betrokken bij opvangen effecten bodemdaling Rijkswaterstaat (betrokken vanwege aanleg N18 2. Maatschappelijke groeperingen/ belanghebbenden Grondeigenaren Vereniging Behoud Twekkelo ommissie Belanghebbende Agrariers Besturen IKT en BIT Milieuorganisaties (NMR Enschede en Hengelo, Natuur & Milieu Overijssel 3. Omgeving Omwonenden Media Grote publiek 4. Intern Medewerkers Ondernemingsraden ommunicatiemiddelen Persoonlijke communicatie (informatiebijeenkomsten, overleggen met stakeholders Media relations (persberichten, interviews Print (advertentie, nieuwsbrieven, personeelsbladen Digitale media (internet intranet Nieuwsbrief AkzoNobel Hengelo

Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 30 maart 2010 / rapportnummer 2384-40 1. HOOFDPUNTEN VAN HET MER AkzoNobel Salt b.v. zoekt in Zuid-Oost

Nadere informatie

Dat leidt ertoe dat het gesteente als het ware iets in elkaar wordt gedrukt. Bodemdaling treedt heel geleidelijk en over een lange periode op.

Dat leidt ertoe dat het gesteente als het ware iets in elkaar wordt gedrukt. Bodemdaling treedt heel geleidelijk en over een lange periode op. Bodemdaling Vraag: Er wordt voor de omgeving van de boring een te verwachten bodemdaling afgegeven van maximaal enkele centimeters. Bij een andere locatie van Vermilion in de omgeving is de bodemdaling

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1 MER Deel 1 Deel 1 1 EP200808228611 Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl Correspondentieadres Nederlandse Aardolie Maatschappij BV t.a.v. Herontwikkeling olieveld Schoonebeek

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Trajectnota /MER Schiphol - Amsterdam - Almere

Trajectnota /MER Schiphol - Amsterdam - Almere Trajectnota /MER Schiphol - Amsterdam - Almere Resultaten Trajectnota /MER eerste fase en politieke besluiten Meer mobiliteit, ingepast in een verbeterde leefomgeving Tijdsbalk Beleidsstukken / rapportages

Nadere informatie

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684.

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. = 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. Het beste ings an Bedrijven ark N rd te Nijverda is een ge uidgez neerd bedrijventerrein waar inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder zijn gevestigd.

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten Notitie Contactpersoon Niels Bronsgeest Datum 16 november 2012 Kenmerk N001-1211026NAB-ege-V02-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten 1.1 Aanleiding vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Samenvatting MER Nieuwe Sluis Terneuzen

Samenvatting MER Nieuwe Sluis Terneuzen Samenvatting MER Nieuwe Sluis Terneuzen Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 januari 2010 / rapportnummer 2225-55 1. OORDEEL OVER HET MER De Ontwikkelingsmaatschappij Cavelot B.V. heeft het voornemen

Nadere informatie

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 MER voor het Waterbeheerplan 1 Voorwoord 3 Bestuurlijke samenvatting 4 1 MER voor het Waterbeheerplan 8 1.1 Waarom een nieuw Waterbeheerplan?

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 Kustwerk Katwijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De bestaande waterkering bij Katwijk aan Zee voldoet

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Randweg Twello, gemeente Voorst

Randweg Twello, gemeente Voorst Randweg Twello, gemeente Voorst Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 september 2012 / rapportnummer 2305 72 1. Oordeel over het MER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Ontwikkeling van een intergetijdengebied in Hedwige- en Prosperpolder Samenvatting MER Nederland

Ontwikkeling van een intergetijdengebied in Hedwige- en Prosperpolder Samenvatting MER Nederland Ontwikkeling van een intergetijdengebied in Hedwige- en Prosperpolder Samenvatting MER Nederland Opdrachthouders Voorstudies uitgevoerd in het kader van : INTERREG IIIB Documentcontroleblad Document Identificatie

Nadere informatie

Plan-MER Omgevingsvisie Groningen

Plan-MER Omgevingsvisie Groningen Plan-MER Omgevingsvisie Groningen Definitief Provincie Groningen Grontmij Nederland B.V. Houten, 5 maart 2015 Verantwoording Titel : Plan-MER Omgevingsvisie Groningen Subtitel : Projectnummer : Referentienummer

Nadere informatie