C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N"

Transcriptie

1 C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2009 t/m 31 maart 2010

2 Inhoudsopgave Pagina Protocolafspraken:...4 Loon... 4 Pensioen... 4 Levensfasebewust personeelsbeleid... 4 Bedrijfsfitness... 5 Internationale collegialiteit... 5 Thuiswerken... 5 Plezier in werk... 5 Scholing... 5 Hoofdstuk I Definities...6 Artikel Hoofdstuk II - Algemene Verplichtingen...7 Artikel II Hoofdstuk III - Aanstelling en Ontslag...9 Artikel III-1 Aanstelling... 9 Artikel III-2 Wervings- en Selectiebeleid... 9 Artikel III-3 Einde der arbeidsovereenkomst Artikel III-4 Schorsing Artikel III-5 Opzegtermijnen Artikel III-6 Opzegverbod Artikel III-7 Ontslagbewijs/Getuigschrift Artikel III-8 Juridische bijstand Hoofdstuk IV - Arbeidstijden...12 Artikel IV-1 Arbeidstijd Artikel IV-2 Overwerk Artikel IV-3 Leeftijdsbewust personeelsbeleid Hoofdstuk V - Salaris...15 Artikel V-1 Salaris Artikel V-2 Betaling van overwerk Artikel V-3 Spaarloonregeling Artikel V-4 Eindejaarsuitkering Artikel V-5 Levensloopregeling Hoofdstuk VI - Vakantie en Verlof...17 Artikel VI-1 Vakantie Artikel VI-2 Vakantiebijslag Artikel VI-3 Buitengewoon verlof Hoofdstuk VII - Arbeidsongeschiktheid...22 Artikel VII Hoofdstuk VIII - Uitkeringen en Vergoedingen...24 Artikel VIII-1 Uitkering bij overlijden Artikel VIII-2 Algemene kosten Artikel VIII-3 Studiekosten Artikel VIII-4 Jubileum- en pensioneringsuitkering Artikel VIII-5 Reiskosten Artikel VIII-6 Telefoonkosten Artikel VIII-7 Verhuiskosten

3 Artikel VIII-8 Contributie Artikel VIII-9 Bedrijfshulpverlening Artikel VIII-10 Standplaats/Woonplaats Artikel VIII-11 Tussenschoolse opvang Artikel VIII-12 PC privé regeling Artikel VIII-13 Fietsregeling Hoofdstuk IX - Pensioenregeling- en Zorgverzekering...26 Artikel IX-1 Pensioenregeling Artikel IX-2 Zorgverzekering Hoofdstuk X - Arbeidsvoorwaardenkeuzesysteem...27 Artikel X Hoofdstuk XI - Overig...28 Artikel XI-1 Medische keuring Artikel XI-2 Gewetensbezwaarden Artikel XI-3 Werkgelegenheid Hoofdstuk XII- Geschillen tussen Partijen...30 Artikel XII Hoofdstuk XIII - Duur en Wijziging...31 Artikel XIII Hoofdstuk XIV - Overgangsbepalingen...32 Artikel XIV Bijlage I: Salarisschalen...33 Bijlage IA: Functie lijst CNV Dienstenbond...36 Bijlage IB: Beloningsbeleid CNV Dienstenbond...37 Bijlage II: Fondsreglement van Stichting Pensioenfonds CNV Dienstenbond...39 Bijlage III: Jubileum- en pensioneringsuitkering...40 Bijlage IV: Autokostenregeling bestuurders...41 Referentie- auto Kilometervergoeding Vergoeding motorrijtuigenbelasting Vergoeding autoverzekering Autolening Afrekening autokostenvergoeding Woon-werkvergoeding Bijlage V: Reiskostenregeling...43 Algemeen Uitzonderingsgevallen Stallingkosten Bijlage VI: Verhuiskostenregeling...44 Bijlage VII: Reglement Spaarloonregeling...45 Artikel 1 Definities Artikel 2 Doel

4 Artikel 3 Toetreding Artikel 4 Spaarbedrag Artikel 5 Wijze van sparen Artikel 6 Blokkeringstermijn Artikel 7 Opnemen van tegoeden Artikel 8 Erkende bestedingsobjecten Artikel Artikel 10 Spaarinstelling Artikel 11 Vorderingen luidende in effecten en directe geldvorderingen Artikel 12 Dividend, rente en vrijgekomen spaarbedrag Artikel 13 Beëindiging van de deelname Artikel 14 Beëindiging deelname Artikel Artikel Artikel 17 Algemene bepalingen Artikel Artikel Artikel Bijlage VIII: Studiekostenregeling...51 Regeling per 1 januari Bijlage IX: Telefoonkostenregeling...54 Bijlage X: Regeling tussenschoolse opvang...55 Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Inhoud van de regeling Artikel 3 Voorwaarden Artikel 4 Aanvraagprocedure Artikel 5 Financiering Artikel 6 Toekenning Artikel 7 Uitbetaling Bijlage XI: PC-privé regeling...57 Bijlage XII: Indexatieoverzicht...58 Bijlage XIII: Reglement Levensloop CNV Dienstenbond...60 Artikel 1 Definities Artikel 2 Doel Artikel 3 Bronnen Artikel 4 Deelname Artikel 5 Stortingen Artikel 6 Aanspraken Artikel 7 Verzoek tot opname levensloopverlof Artikel 8 Voorwaarden voor toekenning Artikel 9 Uitbetaling Artikel 10 Arbeidsvoorwaarden Artikel 11 Einde loopbaan verlof Artikel 12 Arbeidsongeschiktheid Artikel Artikel Artikel Bijlage XIV: Overzicht regelingen Levensfasegericht Personeelsbeleid...66 Artikel IV-3 Leeftijdsbewust personeelsbeleid

5 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van CNV Dienstenbond Protocolafspraken: Loon De eindejaarsuitkering zal met 1% worden verhoogd tot 5,5%. Er zal eenmalig een bedrag van 75, - netto worden uitgekeerd ter compensatie van de ziektekosten. De betaling zal plaatsvinden bij de eerste salarisbetaling na totstandkoming van de cao. De WGA premie á 0,2 % zal met ingang van deze cao niet bij werknemers worden ingehouden, maar is voor rekening van de werkgever. Pensioen De werkgever zal , - storten in het pensioenfonds en de 0.77% renteverlies komt voor rekening van de werkgever. De volledige premieverhoging per van 20 naar 22% komt voor rekening van de werkgever. Daardoor wijzigt de premieverdeling tussen werkgever en werknemers van 68.1% van de premie voor rekening van werkgever en 31.9% voorrekening van de werknemers, naar 71% voor werkgever en 29% voor de werknemers. Bij een eventuele overgang naar een ander pensioenfonds, die een lager premiepercentage in rekening brengt, zal de pensioenpremie toch enige tijd op het huidige premieniveau worden gehandhaafd totdat werknemers een deel (29%) van de extra premiestorting van 5 ton hebben betaald. De indexatie regeling (toeslag beleid) voor de deelnemers wordt van onvoorwaardelijk op basis van de prijsinflatie, naar voorwaardelijk op basis van de looninflatie wordt gewijzigd. Levensfasebewust personeelsbeleid Meer flexibiliteit voor werknemers in de verschillende levensfasen wordt gecreëerd door de volgende aanpassingen in de cao*: Het basis vakantietegoed wordt met 2 dagen op jaarbasis verhoogd. Deze extra vakantie-uren hebben als doel individueel maatwerk mogelijk te maken, afgestemd op de (toekomstige) levensfase. Dit kan door ze bijvoorbeeld als bron voor het arbeidsvoorwaarden keuzesysteem of levensloopregeling te gebruiken. Het maximum aantal uren dat in het arbeidsvoorwaarden keuzesysteem, dan wel in de levensloopregeling kan worden gestort, wordt verhoogd van 40 naar 60 uur op jaarbasis. Het bestedingsdoel 'het verhogen van het Persoonlijk Ontwikkelingsbudget (POB)' wordt als extra bestedingsdoel aan het arbeidsvoorwaarden keuzesysteem toegevoegd. De bestemmingsmogelijkheden van het POB worden voor medewerkers van 60 jaar en ouder verruimd (niet meer alleen functie- / arbeidsmarktrelevant). De opleiding dient betrekking te hebben op zaken ter voorbereiding op de pensionering. Naast de zogenaamde 'Pensioen in zicht' cursussen kan hierbij ook gedacht worden aan zaken die betrekking hebben op het ontwikkelen van (nieuwe) hobby's. Voor medewerkers van 60 jaar en ouder komt de regel dat men maximaal 4 jaarbudgetten op mag sparen te vervallen. * De aanpassingen gaan in per 1 januari 2010, en dienen ter vervanging van de volgende regelingen: Leeftijdsdagen voor werknemers niet zijnde bestuurder (artikel VI-1 lid 3a) Verkorting van de dagelijkse / wekelijkse arbeidstijd voor werknemers niet zijnde bestuurder (artikel IV-3 lid 2) Leeftijdsdagen voor bestuurders (artikel VI-1 lid 3b) Werknemers die in 1950 of eerder geboren zijn kunnen kiezen of zij van de oude of de nieuwe regeling gebruik willen maken. 4

6 Bedrijfsfitness De werkgever maakt het voor medewerkers mogelijk gebruik te maken van de voor werknemers fiscaal aantrekkelijke regeling voor bedrijfsfitness. De werkgever sluit hiervoor een overeenkomst af met een organisatie die landelijk fitnesscentra exploiteert. Internationale collegialiteit Er zal binnen de looptijd van deze cao wederom een internationaal vakbondstraject worden gesteund. De medewerkers zullen een keuze kunnen maken uit twee projecten. De werkgever stelt 12,- per medewerker ter beschikking. Bovendien zal de werkgever voor elke medewerker die 8,- bijdraagt ook 8,- ter beschikking stellen. Thuiswerken De thuiswerkregeling zal verder met de OR worden afgesproken. Plezier in werk De werkgever heeft het voornemen om in 2010 wederom een medewerkerstevredenheidsonderzoek te houden, in overleg met de OR. Scholing Er zal door de werkgever een opleidingsplan worden opgesteld. Dit plan zal, wanneer dit gereed is, worden besproken met de OR. 5

7 Hoofdstuk I Definities Artikel 1 Werkgever : CNV Dienstenbond te Hoofddorp partij ter ene zijde. Dagelijks Bestuur : Professionele vakbondsbestuurders die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van CNV Dienstenbond en daarmee optreden als werkgever. Werknemersorganisatie : CNV Dienstenbond te Hoofddorp partij ter andere zijde. Werknemer : Iedere medewerk(st)er in dienst van de werkgever. Bestuurder : Werknemers die werkzaam zijn in de functies bestuurder A, bestuurder B, kantoorcoördinator, clustercoördinator, en dagelijks bestuurder. Maand : Hieronder wordt een kalendermaand verstaan. Echtgeno(o)t(e) : De persoon waarmee de werknemer is gehuwd. Huwelijk : Partnerregistratie staat gelijk aan huwelijk. Partner : Werknemers die hun partnerschap hebben geregistreerd, of samenwonen en als zodanig bij de werkgever zijn aangemeld, worden gelijkgesteld aan echtgeno(o)t(e). Een werknemer wordt aangemerkt als samenwonend indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: a. de werknemer en zijn partner zijn beiden ongehuwd; b. de werknemer en zijn partner zijn geen bloed- of aanverwant van elkaar in de rechte linie of tot een tweede graad in de zijlinie; c. er is een notariële akte, een samenlevingscontract of een gewaarmerkt uittreksel hiervan, waarin (enige) vermogensrechtelijke aangelegenheden zijn geregeld, of de werknemer en zijn partner voeren gedurende tenminste twee jaar aantoonbaar een gezamenlijke huishouding; d. de werknemer en zijn partner voeren uitsluitend met elkaar en eventuele kinderen een gemeenschappelijke huishouding. NB Daar waar wordt gesproken over hij, hem of zijn wordt verondersteld ook te worden gelezen zij of haar. 6

8 Hoofdstuk II - Algemene Verplichtingen Artikel II-1 1. Werkgever en werknemer verplichten zich alle uit deze regeling voortvloeiende verplichtingen te goeder trouw na te komen. 2. Werkgever verplicht zich aan alle werknemers een exemplaar van deze regeling uit te reiken. 3. Werknemer is gehouden de hem door of namens werkgever opgedragen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten. 4. Werknemer is verplicht, indien werkgever dit nodig acht, tijdelijk ook andere dan zijn gewone dagelijkse werkzaamheden te verrichten, voor zover dit redelijkerwijs van werknemer verwacht kan worden, doch maximaal gedurende 6 weken aaneengesloten. 5. Werkgever verplicht zich aan een werknemer, die tijdelijk en volledig wordt belast met vervangende werkzaamheden, die zijn ingedeeld in een hogere salarisklasse dan die waarin werknemer is ingedeeld, het salaris uit te betalen overeenkomstig de hogere klasse en wel gedurende de periode waarin de vervangende werkzaamheden worden verricht. De waarneming heeft geen betrekking op vervanging wegens vakantie en moet langer duren dan 1 maand. 6. Werknemer dient vooraf aan werkgever schriftelijk mededeling te doen van door hem te verrichten betaalde arbeid voor derden en het doen van zaken voor eigen rekening. Tegen nevenfuncties als in dit lid bedoeld zal werkgever geen bezwaar maken, zolang zij naar het oordeel van werkgever niet door omvang en/of aard een beletsel (dreigen te) vormen om de eigen functie naar behoren te verrichten. Het is werknemer, indien werkgever binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van werknemer schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, niet toegestaan bovenbedoelde nevenfuncties uit te oefenen. Het is werkgever toegestaan aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden. 7. Vergoedingen van derden, voortvloeiende uit het vervullen van functies c.q. werkzaamheden, welke de werknemer door de werkgever zijn opgedragen, dan wel aangegeven, komen ten bate van de organisatie. 8. Indien tussen werkgever en werknemer geen overeenstemming wordt bereikt over de toelaatbaarheid van nevenfuncties of andere werkzaamheden dan wel over de afdracht van daaraan verbonden inkomsten, doet de Bondsraad daaromtrent een voor de medewerker bindende uitspraak. 9. Werkgever verplicht zich aan werknemer op diens verzoek inzage te verstrekken in de gegevens, welke over zijn persoon in de organisatie aanwezig zijn. 10. Werkgever verbindt zich noch onderscheid te maken op grond van geloof, geslacht, huidkleur, ras of nationaliteit, noch naar seksuele geaardheid. 11. Werkgever verplicht zich werknemers te stimuleren zich regelmatig (te laten) bij- en nascholen in eerste instantie ten behoeve van de functie die bij werkgever wordt uitgeoefend en tevens om de eigen vakkennis op peil te houden en zodoende de eigen positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. 7

9 12. De werknemer draagt zorg voor geheimhouding van al hetgeen omtrent het bedrijf van de werkgever te zijner kennis komt, voor zover dit niet in strijd komt met de wettelijke plicht tot openbaarmaking voor de rechter. Bovendien zal de werknemer vertrouwelijke informatie van bedrijven binnen de dienstensector niet benutten voor eigen (financieel) gewin of dat van derden. 13. De werkgever beschouwt de kwaliteit van de arbeid als een essentieel onderdeel van beleid. Het werk en de werkplekken dienen zodanig te zijn ingericht dat het de kwaliteit van de arbeid ten goede komt. Zaken waaraan in dit verband aandacht moet worden besteed zijn o.a.: - evenwichtigheid tussen de aard en omvang van het werk en de mogelijkheden van de werknemers. - ruimte binnen het werkpakket voor eigen inbreng, eigen verantwoordelijkheid en afwisseling. - het beschikbaar stellen van voldoende adequate hulpmiddelen vanuit de arbeidsorganisatie. 14. Werknemer is verplicht juiste en volledige informatie aan de werkgever te verstrekken over zijn persoonlijke leefsituatie voor zover dit van belang is bij het maken van aanspraak op regelingen van de werkgever. Wijzigingen in de persoonlijke leefsituatie dienen aan de werkgever te worden doorgegeven. Indien de werknemer dit verzuimt vervalt het recht om aanspraak op de regeling(en) te kunnen maken. 8

10 Hoofdstuk III - Aanstelling en Ontslag Artikel III-1 Aanstelling 1. Iedere werknemer ontvangt ten bewijze van zijn aanstelling, in een nieuwe of gewijzigde functie, een schriftelijke bevestiging van werkgever, waarin wordt vermeld: a. de datum van aanstelling en van indiensttreding; b. bij aanstelling op proef: de duur van de proeftijd; c. bij aanstelling in tijdelijke dienst: de duur van de aanstelling door het vermelden van de termijn of van de werkzaamheden van aflopend karakter, waarvoor het dienstverband wordt aangegaan. d. het salaris; e. een korte omschrijving van de functie; f. de functiegroep, waarin de functie is ingedeeld; g. de al dan niet toelating tot een pensioenregeling; h. de standplaats. 2. Werkgever verplicht zich ook wijzigingen in deze regeling van arbeidsvoorwaarden of in de persoonlijke overeenkomst schriftelijk te zullen vastleggen en aan werknemer bekend te maken. 3. Tenzij uit de aanstellingsbrief als bedoeld in lid 1 anders blijkt wordt de arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. 4. Werkgever heeft de intentie om, indien mogelijk, een jaarcontract na afloop om te zetten in een vast dienstverband. 5. Voor contracten voor bepaalde tijd geldt de wettelijke regeling. 6. De werkgever streeft ernaar de volgende aanzegtermijn in acht te nemen: - jaarcontract: 3 maanden - halfjaarcontract: 2 maanden Artikel III-2 Wervings- en Selectiebeleid 1. Bij het ontstaan van vacatures binnen de bond dienen de werknemers van het CNV en de aangesloten bonden eerst in de gelegenheid te worden gesteld daarnaar te solliciteren. Pas daarna kan worden overgegaan tot een wervingsprocedure buiten het CNV. 2. Werknemers die hun arbeidsovereenkomst met CNV Dienstenbond hebben verbroken om (tijdelijk) niet aan het arbeidsproces deel te hoeven nemen worden beschouwd als interne sollicitaties. Zo nodig zullen voor deze categorie nieuwe medewerkers extra scholingsfaciliteiten worden gecreëerd. Indien deze werknemers jaarlijks schriftelijk kenbaar maken belangstelling te hebben voor een functie binnen CNV Dienstenbond zullen zij door CNV Dienstenbond schriftelijk op de hoogte worden gebracht van passende vacatures. 3. In het kader van werving en selectie van nieuwe medewerkers zal CNV Dienstenbond streven naar een evenredige vertegenwoordiging binnen de verschillende functiegroepen. 9

11 Artikel III-3 Einde der arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst neemt een einde: 1. Onmiddellijk bij beëindiging door de werkgever of de werknemer gedurende de wettelijke proeftijd zo deze is overeengekomen of wegens een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 en 7:679 BW. 2. Bij opzegging door de werkgever of door de werknemer: op de laatste dag van de maand, overigens met inachtneming van de daarvoor door de overheid gegeven voorschriften en van de bij artikel III-5 voorgeschreven opzeggingstermijn. 3. Op de dag dat voor de desbetreffende werknemer de pensioengerechtigde leeftijd aanvangt. 4. Op de dag van overlijden van de werknemer (artikel 7:674 BW). 5. Op het tijdstip bepaald door de rechter, in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een gewichtige reden (artikel 7:685 BW). 6. Op het vooraf bepaalde tijdstip, wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, of bij het eindigen van het werk, wanneer de arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk is aangegaan. 7. In geval van blijvende algehele arbeidsongeschiktheid. Blijvende algehele arbeidsongeschiktheid wordt geacht aanwezig te zijn indien een medewerker gedurende drie jaren arbeidsongeschikt is geweest. De opzegging van het dienstverband gebeurt met inachtneming van de daarvoor door de overheid gegeven voorschriften. Artikel III-4 Schorsing 1. Het dagelijks bestuur kan een werknemer schorsen indien - ernstige aanwijzingen bestaan dat hij het belang of het aanzien van de bond schaadt; - tegen hem een strafrechtelijke vervolging is ingesteld; - hij van rechtswege van zijn vrijheid is beroofd. 2. Het gestelde ten aanzien van strafrechtelijke vervolging dan wel vrijheidsberoving van rechtswege geldt niet indien zulks het gevolg is van met instemming van het dagelijks bestuur verrichte werkzaamheden. 3. Het dagelijks bestuur is tevens bevoegd tot voorlopige schorsing over te gaan. Deze voorlopige schorsing zal ten hoogste veertien dagen duren. Artikel III-5 Opzegtermijnen De opzegging als bedoeld in lid 2 van artikel III-3 zal geschieden met inachtneming van de volgende opzegtermijnen: 1. a. Voor de werkgever geldt de wettelijke opzegtermijn. b. De opzegtermijn die door de werkgever in acht dient te worden genomen bedraagt voor de werknemers die zijn ingedeeld in de functiegroepen 9 t/m 17 drie maanden. 2. a. Voor de werknemer geldt de wettelijke opzegtermijn. b. De opzegtermijn die in acht dient te worden genomen door de werknemers die zijn ingedeeld in functiegroep 9 bedraagt 2 maanden en voor de functiegroepen 10 t/m 17 bedraagt drie maanden. 10

12 Artikel III-6 Opzegverbod Geen opzegging kan plaatsvinden indien de werknemer: a. verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten wegens het nakomen van hem door de overheid opgelegde verplichting ten aanzien van 's lands verdediging of de bescherming van de openbare orde. b. op dat tijdstip door arbeidsongeschiktheid verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, tenzij de arbeidsongeschiktheid 3 jaren heeft geduurd. Uitzonderingen hierop zijn ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter en het ontbinden van een contract voor bepaalde tijd. Artikel III-7 Ontslagbewijs/Getuigschrift Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de werkgever verplicht op verzoek van de werknemer een ontslagbewijs of een getuigschrift te verstrekken. Artikel III-8 Juridische bijstand In het geval van een arbeidsconflict tussen de werkgever en een werknemer kan de werknemer die lid is van CNV Dienstenbond een beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten voor het inschakelen van juridische bijstand van buiten de organisatie. 11

13 Hoofdstuk IV - Arbeidstijden Artikel IV-1 Arbeidstijd 1a. Werktijden voor fulltime werknemers, niet zijnde werknemers in de functie van bestuurder: - De bedrijfstijd voor werknemers is van uur tot uur. - De normale arbeidstijd is van 8.30 uur tot uur. Een medewerker kan hier op vrijwillige basis van afwijken binnen de hierop volgende mogelijkheden. - Individueel kan de werknemer een aanvangstijd vaststellen in overleg met de leidinggevende tussen en uur. - De individuele eindtijd kan worden vastgesteld in overleg met de leidinggevende tussen en uur. Uitgangspunt is dat er op deze wijze een individuele werktijd tot stand komt. De registratie van deze individuele werktijd kan gebeuren via een geautomatiseerd tijdsregistratiesysteem. 1b. De gemiddelde arbeidstijd van werknemers met een fulltime dienstbetrekking bedraagt, met uitzondering van de bestuurders, 36 uur per week. Deze 36 uur wordt bereikt volgens een rooster dat in overleg met de leidinggevende wordt opgesteld. 1c. De gemiddelde arbeidstijd van bestuurders met een fulltime dienstbetrekking bedraagt, gerekend over één jaar, 40 uur per week. Uitgangspunt is dat er gemiddeld niet meer dan twee avonden per week wordt gewerkt. 1d. Werknemers in de functie van bestuurder hebben recht op 8 roostervrije dagen per jaar indien zij fulltime werkzaam zijn. Deze dagen kunnen niet worden meegenomen naar een volgend kalenderjaar. Voor parttime werkende bestuurders geldt bovenstaande regeling naar rato. 2. Werktijden parttime werknemers: De werktijden voor parttime werknemers worden individueel in overleg met de leidinggevende vastgesteld. 3. Werken op zondag zal niet kunnen worden verplicht. Arbeid op zaterdag zal zo veel als mogelijk worden vermeden. Arbeid op zaterdag en zondag zal steeds gelden als overwerk ongeacht het aantal uren dat per week is gewerkt. 4. Rustpauzes van ten hoogste 15 minuten per dagdeel worden geacht te behoren tot de arbeidstijd. 5. Op algemeen erkende Nederlandse feestdagen (nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag) alsmede op Goede Vrijdag, op de dag waarop de verjaardag van H.M. de Koningin wordt gevierd en op 5 mei zal niet worden gewerkt. 6. Indien het noodzakelijk is, dat op een vrije dag, of een feestdag, zoals bedoeld in lid 5, gewerkt moet worden, dient daarvoor een andere vrije dag in de plaats te komen. 12

14 Artikel IV-2 Overwerk Voor betaling overwerk zie hoofdstuk V, artikel 2 1. Dit artikel geldt alleen voor werknemers in de salarisgroepen 1 tot en met Onder overwerk wordt verstaan: arbeid, die uitgaat boven de voor de werknemer geldende normale arbeidstijd per dag. Daarbij wordt het eerste half uur, aansluitend aan de normale arbeidstijd buiten beschouwing gelaten. Wordt echter meer dan een half uur overgewerkt, dan geldt voor de bepaling van de duur ervan ook het eerste half uur als zodanig. 3. Overwerk zal zo veel mogelijk worden vermeden. Is echter naar het oordeel van werkgever het verrichten van overwerk noodzakelijk, dan is de werknemer daartoe verplicht. 4. Zeer bijzondere omstandigheden voorbehouden kan een werknemer tot niet langer dan 5 uur per week aan overwerk worden verplicht. In ieder geval mag aan een werknemer per kwartaal niet meer dan 45 uur aan overwerk worden opgedragen. 5. Werknemers van 50 jaar en ouder kunnen niet tot het verrichten van overwerk worden verplicht. Artikel IV-3 Leeftijdsbewust personeelsbeleid 1. In het kader van het leeftijdsbewust personeelsbeleid is er voor de werkgever een inspanningsverplichting om rekening te houden met de individuele mogelijkheden van elke werknemer en niet alleen van de ouder wordende werknemer. Daarom komen per 1 januari 2010 de leeftijdsdagen voor werknemers niet zijnde bestuurder (artikel VI-1 lid 3a), de leeftijdsdagen voor bestuurders (artikel VI-1 lid 3b) en onderstaande regeling van arbeidstijdverkorting voor werknemers niet zijnde bestuurder (artikel IV-3 lid 2) te vervallen. Hiervoor in de plaats wordt onder andere het basis vakantietegoed voor elke werknemer verhoogd met 2 dagen op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Voor parttimers geldt deze afspraak naar rato. Werknemers die in 1950 of eerder geboren zijn, kunnen kiezen of zij van de oude of de nieuwe regeling gebruik willen maken. 2. Tot 1 januari geldt dat werknemers, niet werkzaam in de functie van bestuurder, met een volledige dagtaak die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt in aanmerking komen voor een arbeidstijdverkorting met behoud van salaris van: leeftijd per dag per week 60 en 61-jarigen 0,5 uur 2,5 uur 62 en 63-jarigen 1 uur 5 uur 64-jarigen en ouder 2 uur 10 uur Deze arbeidstijdverkorting kan in vakantiedagen worden uitgedrukt, één en ander in overleg tussen werkgever en werknemer. Voor parttimers geldt bovenstaande regeling naar rato. Overgangsregeling voor werknemers, niet werkzaam in de functie van bestuurder, geboren voor 1 januari 1955 en in dienst getreden voor 1 januari leeftijd per dag per week 59-jarigen 0,5 uur 2,5 uur 60-jarigen 1 uur 5 uur 61-jarigen en ouder 2 uur 10 uur 1 Voor werknemers die in 1950 of eerder geboren geldt een keuzemogelijkheid, zie protocolafspraak. 13

15 Dit artikel treedt in werking op 1 januari 2007 tot die tijd geldt het artikel uit de cao Voor het berekenen van de overwerktoeslag blijft de normale arbeidsduur van kracht. 4. De werkgever stelt de werknemer gedurende 3 jaar voor zijn pensioen desgevraagd in de gelegenheid in totaal 5 werkdagen extra betaald verlof op te nemen voor het bijwonen van cursussen ter voorbereiding op de aanstaande pensionering. 14

16 Hoofdstuk V - Salaris Artikel V-1 Salaris 1. De salariëring van de werknemers is vastgelegd in een afzonderlijke salarisregeling, welke wordt geacht deel uit te maken van deze regeling, evenals de bij de salarisregeling behorende functie-indeling, de voor de indeling geldende procedure en het beloningsbeleid (zie bijlage I, IA en IB). 2. De salarissen als vermeld in de salarisregeling zijn gebaseerd op bruto maandsalarissen. 3. Tenzij bij indiensttreding anders wordt bepaald geschiedt de salarisbetaling aan het einde van de maand. 4. Werkgever is verplicht aan werknemer een schriftelijke specificatie te verstrekken, waarop tenminste wordt vermeld: - naam werknemer; - de periode waarover de betaling betrekking heeft; - het bruto salarisbedrag, zo nodig onderverdeeld in loon, diplomatoeslagen, overwerktoeslag en andere; - de loonbelasting, welke wordt ingehouden; - andere inhoudingen; - de wijze van betaling; - de datum van betaling. 5. Indien een werknemer 3 jaar het maximum salaris van de voor hem geldende schaal heeft ontvangen heeft hij recht op een uitloopperiodiek. Artikel V-2 Betaling van overwerk 1. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel V-1 kan overwerk worden vergoed in geld zowel als in tijd, één en ander naar keuze van de werknemer. 2. Boven het normale uurloon wordt voor het verrichten van overwerk een toeslag gegeven en wel als volgt: a. voor de uren tussen de voor de werknemer dagelijks geldende arbeidstijd en uur op maandag tot en met vrijdag: 50% of de tegenwaarde ervan in vrije tijd; b. voor de uren tussen uur en uur op maandag tot en met vrijdag: 75% of de tegenwaarde ervan in vrije tijd; c. voor de uren na uur op maandag tot en met vrijdag: 100% of de tegenwaarde ervan in vrije tijd; d. voor alle uren op andere dagen dan maandag tot en met vrijdag: 100% of de tegenwaarde ervan in vrije tijd. 3. Als door de werknemer wordt gekozen om overwerk te vergoeden in tijd dan moet dit in principe binnen twee maanden worden opgenomen. 15

17 Artikel V-3 Spaarloonregeling Werknemers die in dienst zijn, bij CNV Dienstenbond en zich vrijwillig aanmelden kunnen, onder bepaalde condities, deelnemen aan een spaarloonregeling. Voor deze regeling is een reglement van toepassing (zie Bijlage VII). Artikel V-4 Eindejaarsuitkering De werkgever keert in de maand december van ieder jaar een eindejaarsuitkering uit ter hoogte van 5,5% van het werkelijk genoten bruto salaris in dat jaar. Deze uitkering wordt vastgesteld naar rato van de duur van het dienstverband in enig jaar. Bij tussentijdse opzegging zal het bedrag eerder tot uitkering komen. De eindejaarsuitkering is niet pensioendragend. Artikel V-5 Levensloopregeling De werkgever biedt werknemers die gebruik willen maken van de levensloopregeling de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectief aanbod. De werkgever zal de omvang van het collectief aanwenden om met de aanbieder van de levensloopregeling gunstige (prijs)afspraken te maken. Voor alle medewerkers die gebruik maken van de levensloopregeling is een levensloopreglement van toepassing. (zie bijlage XIII) 16

18 Hoofdstuk VI - Vakantie en Verlof Artikel VI-1 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 2. De werknemer, met uitzondering van de bestuurder, verwerft in een kalenderjaar recht op 200 uren basisvakantie; de bestuurder heeft recht op 240 uren basisvakantie. Vanaf 1 januari 2010 wordt dit basis vakantietegoed met 2 dagen op jaarbasis verhoogd naar respectievelijk 216 uur voor de werknemer niet-zijnde bestuurder en 256 uur voor de bestuurder. Deze extra vakantie-uren hebben als doel individueel maatwerk mogelijk te maken, afgestemd op de (toekomstige) levensfase. Dit kan door ze bijvoorbeeld als bron voor het arbeidsvoorwaarden keuzesysteem of levensloopregeling te gebruiken. Werknemers die in 1950 of eerder geboren zijn kunnen kiezen of zij van de oude regeling of de nieuwe regeling gebruik willen maken. De opbouw van de vakantierechten voor parttimers geschiedt naar rato. Het opnemen van vakantiedagen gebeurt in overleg met de betreffende leidinggevende. 3 a. Tot 1 januari geldt boven het in het voorgaande lid genoemde recht voor werknemers, niet werkzaam in de functie van bestuurder, het volgende: - werknemers van 40 tot en met 44 jaar hebben recht op 8 uren extra vakantie; - werknemers van 45 tot en met 49 jaar hebben recht op 16 uren extra vakantie; - werknemers van 50 tot en met 54 jaar hebben recht op 24 uren extra vakantie; - werknemers van 55 jaar en ouder hebben recht op 32 uren extra vakantie. Bovenstaande verdeling geldt vanaf 1 januari Alle werknemers die voor deze datum in dienst waren behouden de door hen opgebouwde rechten en bouwen pas weer op als ze hier op basis van bovenvermeld schema voor in aanmerking komen. Rechten tot 1 januari 2007 zijn opgebouwd volgens onderstaand schema: - werknemers tot en met de leeftijd van 18 jaar hebben recht op 24 uren extra vakantie; - werknemers van 19 jaar hebben recht op 16 uren extra vakantie; - werknemers van 20 jaar hebben recht op 8 uur extra vakantie; - werknemers van 30 tot en met 39 jaar hebben recht op 8 uur extra vakantie; - werknemers van 40 tot en met 44 jaar hebben recht op 16 uren extra vakantie; - werknemers van 45 tot en met 49 jaar hebben recht op 24 uren extra vakantie; - werknemers van 50 tot en met 54 jaar hebben recht op 32 uren extra vakantie; - werknemers van 55 tot en met 59 jaar hebben recht op 40 uren extra vakantie; - werknemers van 60 jaar en ouder hebben recht op 48 uren extra vakantie. b. Boven het in lid 2 genoemde recht geldt tot 1 januari voor werknemers in de functie van bestuurder het volgende: - bestuurders van 55 jaar en ouder hebben recht op 8 uur extra vakantie - bestuurders van 57 jaar en ouder hebben recht op 16 uur extra vakantie - bestuurders van 59 jaar en ouder hebben recht op 24 uur extra vakantie - bestuurders van 61 jaar en ouder hebben recht op 32 uur extra vakantie - bestuurders van 63 jaar en ouder hebben recht op 40 uur extra vakantie Bovenstaande regeling geldt vanaf 1 april Alle werknemers die voor deze datum in dienst waren behouden de door hen opgebouwde rechten en bouwen pas weer op als ze hier op basis van bovenvermeld schema voor in aanmerking komen. 1 Voor werknemers die in 1950 of eerder geboren geldt een keuzemogelijkheid, zie protocolafspraak. 17

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 091205_CAO_VMW_01.10_cover 12-01-2010 16:59 Pagina 2 CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV Looptijd van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013 Versie: december 2011 INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING PAGINA Inleiding en ondertekening 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ALGEMENE BANK-CAO. collectieve arbeidsovereenkomst. voor de periode

ALGEMENE BANK-CAO. collectieve arbeidsovereenkomst. voor de periode ALGEMENE BANK-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 januari 2006 tot 1 januari 2008 INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD... 6 DEEL 1... 7 ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 7 Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ LOOPTIJD VAN 1 JULI 2013 TOT EN MET 31 december 2014 pagina 1 van 65 Artikel INHOUD Bladzijde 1 Definities 4 2 Werkingssfeer cao 5

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 CAO SNS REAAL SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 Utrecht, december 2014 De ondergetekenden:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL. voor de periode. 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013

CAO SNS REAAL. Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL. voor de periode. 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 CAO 2012-2013 CAO SNS REAAL Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2012-2013 1 Utrecht, maart 2013

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Cao Smurfit Kappa Corrugated Benelux 2012-2014 COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Smurfit Kappa Vandra B.V. te Oosterhout

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011...

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011... COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM 1 april 2010 1 april 2011.. Logo s vakbonden 430513 CAO voor Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V.

Nadere informatie

USEUM CAO. Looptijd 1 april 2013 1 april 2015

USEUM CAO. Looptijd 1 april 2013 1 april 2015 USEUM CAO 201 3 2015 Looptijd 1 april 2013 1 april 2015 MUSEUM CAO *Museum CAO 2013 2015 Looptijd 1 april 2013 1 april 2015 Colofon Oorspronkelijk ontwerp: Uncoated Utrecht Omslag en opmaak: Wilfred van

Nadere informatie

CAO Bioscoopbedrijf 2011. CAO Voor het Bioscoopbedrijf 2011

CAO Bioscoopbedrijf 2011. CAO Voor het Bioscoopbedrijf 2011 CAO Voor het Bioscoopbedrijf 2011 1 Artikel 1 DEFINITIES a. werkgever iedere - bij de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten aangesloten - natuurlijke of rechtspersoon die in de vorm van onderneming

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst

collectieve arbeidsovereenkomst ID=1495578 Arjowiggins Security B.V. collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 Tussen de ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 CAO 2014 Stichting Fokus Exploitatie februari 2014 Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 T (050) 521 72 00 F (050) 521 72 09 E info@fokuswonen.nl I www.fokuswonen.nl Fokus

Nadere informatie

S O C I A A L S T A T U U T C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO)

S O C I A A L S T A T U U T C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO) S O C I A A L S T A T U U T EN C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO) en B.V. ADMINISTRATIEKANTOOR VAN TUNEN & PARTNERS (VTP) cao

Nadere informatie

CAO Reclassering 2007

CAO Reclassering 2007 CAO Reclassering 2007 HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN...7 Artikel 1 - Definities... 7 Artikel 2 - Mannelijke/vrouwelijke benamingen... 7 Artikel 3 - CAO Partijen... 7 Artikel 4 - Looptijd... 7 Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PUBLIEKSTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 juli 2009-31 maart 2011

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PUBLIEKSTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 juli 2009-31 maart 2011 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PUBLIEKSTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 juli 2009-31 maart 2011 De ondergetekenden De Groep Publiekstijdschriften, groepsvereniging binnen het Nederlands Uitgeversverbond,

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR OPINIEWEEKBLADJOURNALISTEN 1 januari 2007-30 juni 2009

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR OPINIEWEEKBLADJOURNALISTEN 1 januari 2007-30 juni 2009 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR OPINIEWEEKBLADJOURNALISTEN 1 januari 2007-30 juni 2009 De ondergetekenden De Groep Publiekstijdschriften, groepsvereniging binnen het Nederlands Uitgeversverbond, Hogehilweg

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER PERSONEEL. Tussen: Nestlé Nederland B.V. te Amsterdam. als partij ter ene zijde

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER PERSONEEL. Tussen: Nestlé Nederland B.V. te Amsterdam. als partij ter ene zijde (shpt # 1048141) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER PERSONEEL Tussen: Nestlé Nederland B.V. te Amsterdam als partij ter ene zijde en De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening te Culemborg

Nadere informatie