C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N"

Transcriptie

1 C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2009 t/m 31 maart 2010

2 Inhoudsopgave Pagina Protocolafspraken:...4 Loon... 4 Pensioen... 4 Levensfasebewust personeelsbeleid... 4 Bedrijfsfitness... 5 Internationale collegialiteit... 5 Thuiswerken... 5 Plezier in werk... 5 Scholing... 5 Hoofdstuk I Definities...6 Artikel Hoofdstuk II - Algemene Verplichtingen...7 Artikel II Hoofdstuk III - Aanstelling en Ontslag...9 Artikel III-1 Aanstelling... 9 Artikel III-2 Wervings- en Selectiebeleid... 9 Artikel III-3 Einde der arbeidsovereenkomst Artikel III-4 Schorsing Artikel III-5 Opzegtermijnen Artikel III-6 Opzegverbod Artikel III-7 Ontslagbewijs/Getuigschrift Artikel III-8 Juridische bijstand Hoofdstuk IV - Arbeidstijden...12 Artikel IV-1 Arbeidstijd Artikel IV-2 Overwerk Artikel IV-3 Leeftijdsbewust personeelsbeleid Hoofdstuk V - Salaris...15 Artikel V-1 Salaris Artikel V-2 Betaling van overwerk Artikel V-3 Spaarloonregeling Artikel V-4 Eindejaarsuitkering Artikel V-5 Levensloopregeling Hoofdstuk VI - Vakantie en Verlof...17 Artikel VI-1 Vakantie Artikel VI-2 Vakantiebijslag Artikel VI-3 Buitengewoon verlof Hoofdstuk VII - Arbeidsongeschiktheid...22 Artikel VII Hoofdstuk VIII - Uitkeringen en Vergoedingen...24 Artikel VIII-1 Uitkering bij overlijden Artikel VIII-2 Algemene kosten Artikel VIII-3 Studiekosten Artikel VIII-4 Jubileum- en pensioneringsuitkering Artikel VIII-5 Reiskosten Artikel VIII-6 Telefoonkosten Artikel VIII-7 Verhuiskosten

3 Artikel VIII-8 Contributie Artikel VIII-9 Bedrijfshulpverlening Artikel VIII-10 Standplaats/Woonplaats Artikel VIII-11 Tussenschoolse opvang Artikel VIII-12 PC privé regeling Artikel VIII-13 Fietsregeling Hoofdstuk IX - Pensioenregeling- en Zorgverzekering...26 Artikel IX-1 Pensioenregeling Artikel IX-2 Zorgverzekering Hoofdstuk X - Arbeidsvoorwaardenkeuzesysteem...27 Artikel X Hoofdstuk XI - Overig...28 Artikel XI-1 Medische keuring Artikel XI-2 Gewetensbezwaarden Artikel XI-3 Werkgelegenheid Hoofdstuk XII- Geschillen tussen Partijen...30 Artikel XII Hoofdstuk XIII - Duur en Wijziging...31 Artikel XIII Hoofdstuk XIV - Overgangsbepalingen...32 Artikel XIV Bijlage I: Salarisschalen...33 Bijlage IA: Functie lijst CNV Dienstenbond...36 Bijlage IB: Beloningsbeleid CNV Dienstenbond...37 Bijlage II: Fondsreglement van Stichting Pensioenfonds CNV Dienstenbond...39 Bijlage III: Jubileum- en pensioneringsuitkering...40 Bijlage IV: Autokostenregeling bestuurders...41 Referentie- auto Kilometervergoeding Vergoeding motorrijtuigenbelasting Vergoeding autoverzekering Autolening Afrekening autokostenvergoeding Woon-werkvergoeding Bijlage V: Reiskostenregeling...43 Algemeen Uitzonderingsgevallen Stallingkosten Bijlage VI: Verhuiskostenregeling...44 Bijlage VII: Reglement Spaarloonregeling...45 Artikel 1 Definities Artikel 2 Doel

4 Artikel 3 Toetreding Artikel 4 Spaarbedrag Artikel 5 Wijze van sparen Artikel 6 Blokkeringstermijn Artikel 7 Opnemen van tegoeden Artikel 8 Erkende bestedingsobjecten Artikel Artikel 10 Spaarinstelling Artikel 11 Vorderingen luidende in effecten en directe geldvorderingen Artikel 12 Dividend, rente en vrijgekomen spaarbedrag Artikel 13 Beëindiging van de deelname Artikel 14 Beëindiging deelname Artikel Artikel Artikel 17 Algemene bepalingen Artikel Artikel Artikel Bijlage VIII: Studiekostenregeling...51 Regeling per 1 januari Bijlage IX: Telefoonkostenregeling...54 Bijlage X: Regeling tussenschoolse opvang...55 Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Inhoud van de regeling Artikel 3 Voorwaarden Artikel 4 Aanvraagprocedure Artikel 5 Financiering Artikel 6 Toekenning Artikel 7 Uitbetaling Bijlage XI: PC-privé regeling...57 Bijlage XII: Indexatieoverzicht...58 Bijlage XIII: Reglement Levensloop CNV Dienstenbond...60 Artikel 1 Definities Artikel 2 Doel Artikel 3 Bronnen Artikel 4 Deelname Artikel 5 Stortingen Artikel 6 Aanspraken Artikel 7 Verzoek tot opname levensloopverlof Artikel 8 Voorwaarden voor toekenning Artikel 9 Uitbetaling Artikel 10 Arbeidsvoorwaarden Artikel 11 Einde loopbaan verlof Artikel 12 Arbeidsongeschiktheid Artikel Artikel Artikel Bijlage XIV: Overzicht regelingen Levensfasegericht Personeelsbeleid...66 Artikel IV-3 Leeftijdsbewust personeelsbeleid

5 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van CNV Dienstenbond Protocolafspraken: Loon De eindejaarsuitkering zal met 1% worden verhoogd tot 5,5%. Er zal eenmalig een bedrag van 75, - netto worden uitgekeerd ter compensatie van de ziektekosten. De betaling zal plaatsvinden bij de eerste salarisbetaling na totstandkoming van de cao. De WGA premie á 0,2 % zal met ingang van deze cao niet bij werknemers worden ingehouden, maar is voor rekening van de werkgever. Pensioen De werkgever zal , - storten in het pensioenfonds en de 0.77% renteverlies komt voor rekening van de werkgever. De volledige premieverhoging per van 20 naar 22% komt voor rekening van de werkgever. Daardoor wijzigt de premieverdeling tussen werkgever en werknemers van 68.1% van de premie voor rekening van werkgever en 31.9% voorrekening van de werknemers, naar 71% voor werkgever en 29% voor de werknemers. Bij een eventuele overgang naar een ander pensioenfonds, die een lager premiepercentage in rekening brengt, zal de pensioenpremie toch enige tijd op het huidige premieniveau worden gehandhaafd totdat werknemers een deel (29%) van de extra premiestorting van 5 ton hebben betaald. De indexatie regeling (toeslag beleid) voor de deelnemers wordt van onvoorwaardelijk op basis van de prijsinflatie, naar voorwaardelijk op basis van de looninflatie wordt gewijzigd. Levensfasebewust personeelsbeleid Meer flexibiliteit voor werknemers in de verschillende levensfasen wordt gecreëerd door de volgende aanpassingen in de cao*: Het basis vakantietegoed wordt met 2 dagen op jaarbasis verhoogd. Deze extra vakantie-uren hebben als doel individueel maatwerk mogelijk te maken, afgestemd op de (toekomstige) levensfase. Dit kan door ze bijvoorbeeld als bron voor het arbeidsvoorwaarden keuzesysteem of levensloopregeling te gebruiken. Het maximum aantal uren dat in het arbeidsvoorwaarden keuzesysteem, dan wel in de levensloopregeling kan worden gestort, wordt verhoogd van 40 naar 60 uur op jaarbasis. Het bestedingsdoel 'het verhogen van het Persoonlijk Ontwikkelingsbudget (POB)' wordt als extra bestedingsdoel aan het arbeidsvoorwaarden keuzesysteem toegevoegd. De bestemmingsmogelijkheden van het POB worden voor medewerkers van 60 jaar en ouder verruimd (niet meer alleen functie- / arbeidsmarktrelevant). De opleiding dient betrekking te hebben op zaken ter voorbereiding op de pensionering. Naast de zogenaamde 'Pensioen in zicht' cursussen kan hierbij ook gedacht worden aan zaken die betrekking hebben op het ontwikkelen van (nieuwe) hobby's. Voor medewerkers van 60 jaar en ouder komt de regel dat men maximaal 4 jaarbudgetten op mag sparen te vervallen. * De aanpassingen gaan in per 1 januari 2010, en dienen ter vervanging van de volgende regelingen: Leeftijdsdagen voor werknemers niet zijnde bestuurder (artikel VI-1 lid 3a) Verkorting van de dagelijkse / wekelijkse arbeidstijd voor werknemers niet zijnde bestuurder (artikel IV-3 lid 2) Leeftijdsdagen voor bestuurders (artikel VI-1 lid 3b) Werknemers die in 1950 of eerder geboren zijn kunnen kiezen of zij van de oude of de nieuwe regeling gebruik willen maken. 4

6 Bedrijfsfitness De werkgever maakt het voor medewerkers mogelijk gebruik te maken van de voor werknemers fiscaal aantrekkelijke regeling voor bedrijfsfitness. De werkgever sluit hiervoor een overeenkomst af met een organisatie die landelijk fitnesscentra exploiteert. Internationale collegialiteit Er zal binnen de looptijd van deze cao wederom een internationaal vakbondstraject worden gesteund. De medewerkers zullen een keuze kunnen maken uit twee projecten. De werkgever stelt 12,- per medewerker ter beschikking. Bovendien zal de werkgever voor elke medewerker die 8,- bijdraagt ook 8,- ter beschikking stellen. Thuiswerken De thuiswerkregeling zal verder met de OR worden afgesproken. Plezier in werk De werkgever heeft het voornemen om in 2010 wederom een medewerkerstevredenheidsonderzoek te houden, in overleg met de OR. Scholing Er zal door de werkgever een opleidingsplan worden opgesteld. Dit plan zal, wanneer dit gereed is, worden besproken met de OR. 5

7 Hoofdstuk I Definities Artikel 1 Werkgever : CNV Dienstenbond te Hoofddorp partij ter ene zijde. Dagelijks Bestuur : Professionele vakbondsbestuurders die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van CNV Dienstenbond en daarmee optreden als werkgever. Werknemersorganisatie : CNV Dienstenbond te Hoofddorp partij ter andere zijde. Werknemer : Iedere medewerk(st)er in dienst van de werkgever. Bestuurder : Werknemers die werkzaam zijn in de functies bestuurder A, bestuurder B, kantoorcoördinator, clustercoördinator, en dagelijks bestuurder. Maand : Hieronder wordt een kalendermaand verstaan. Echtgeno(o)t(e) : De persoon waarmee de werknemer is gehuwd. Huwelijk : Partnerregistratie staat gelijk aan huwelijk. Partner : Werknemers die hun partnerschap hebben geregistreerd, of samenwonen en als zodanig bij de werkgever zijn aangemeld, worden gelijkgesteld aan echtgeno(o)t(e). Een werknemer wordt aangemerkt als samenwonend indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: a. de werknemer en zijn partner zijn beiden ongehuwd; b. de werknemer en zijn partner zijn geen bloed- of aanverwant van elkaar in de rechte linie of tot een tweede graad in de zijlinie; c. er is een notariële akte, een samenlevingscontract of een gewaarmerkt uittreksel hiervan, waarin (enige) vermogensrechtelijke aangelegenheden zijn geregeld, of de werknemer en zijn partner voeren gedurende tenminste twee jaar aantoonbaar een gezamenlijke huishouding; d. de werknemer en zijn partner voeren uitsluitend met elkaar en eventuele kinderen een gemeenschappelijke huishouding. NB Daar waar wordt gesproken over hij, hem of zijn wordt verondersteld ook te worden gelezen zij of haar. 6

8 Hoofdstuk II - Algemene Verplichtingen Artikel II-1 1. Werkgever en werknemer verplichten zich alle uit deze regeling voortvloeiende verplichtingen te goeder trouw na te komen. 2. Werkgever verplicht zich aan alle werknemers een exemplaar van deze regeling uit te reiken. 3. Werknemer is gehouden de hem door of namens werkgever opgedragen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten. 4. Werknemer is verplicht, indien werkgever dit nodig acht, tijdelijk ook andere dan zijn gewone dagelijkse werkzaamheden te verrichten, voor zover dit redelijkerwijs van werknemer verwacht kan worden, doch maximaal gedurende 6 weken aaneengesloten. 5. Werkgever verplicht zich aan een werknemer, die tijdelijk en volledig wordt belast met vervangende werkzaamheden, die zijn ingedeeld in een hogere salarisklasse dan die waarin werknemer is ingedeeld, het salaris uit te betalen overeenkomstig de hogere klasse en wel gedurende de periode waarin de vervangende werkzaamheden worden verricht. De waarneming heeft geen betrekking op vervanging wegens vakantie en moet langer duren dan 1 maand. 6. Werknemer dient vooraf aan werkgever schriftelijk mededeling te doen van door hem te verrichten betaalde arbeid voor derden en het doen van zaken voor eigen rekening. Tegen nevenfuncties als in dit lid bedoeld zal werkgever geen bezwaar maken, zolang zij naar het oordeel van werkgever niet door omvang en/of aard een beletsel (dreigen te) vormen om de eigen functie naar behoren te verrichten. Het is werknemer, indien werkgever binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van werknemer schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, niet toegestaan bovenbedoelde nevenfuncties uit te oefenen. Het is werkgever toegestaan aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden. 7. Vergoedingen van derden, voortvloeiende uit het vervullen van functies c.q. werkzaamheden, welke de werknemer door de werkgever zijn opgedragen, dan wel aangegeven, komen ten bate van de organisatie. 8. Indien tussen werkgever en werknemer geen overeenstemming wordt bereikt over de toelaatbaarheid van nevenfuncties of andere werkzaamheden dan wel over de afdracht van daaraan verbonden inkomsten, doet de Bondsraad daaromtrent een voor de medewerker bindende uitspraak. 9. Werkgever verplicht zich aan werknemer op diens verzoek inzage te verstrekken in de gegevens, welke over zijn persoon in de organisatie aanwezig zijn. 10. Werkgever verbindt zich noch onderscheid te maken op grond van geloof, geslacht, huidkleur, ras of nationaliteit, noch naar seksuele geaardheid. 11. Werkgever verplicht zich werknemers te stimuleren zich regelmatig (te laten) bij- en nascholen in eerste instantie ten behoeve van de functie die bij werkgever wordt uitgeoefend en tevens om de eigen vakkennis op peil te houden en zodoende de eigen positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. 7

9 12. De werknemer draagt zorg voor geheimhouding van al hetgeen omtrent het bedrijf van de werkgever te zijner kennis komt, voor zover dit niet in strijd komt met de wettelijke plicht tot openbaarmaking voor de rechter. Bovendien zal de werknemer vertrouwelijke informatie van bedrijven binnen de dienstensector niet benutten voor eigen (financieel) gewin of dat van derden. 13. De werkgever beschouwt de kwaliteit van de arbeid als een essentieel onderdeel van beleid. Het werk en de werkplekken dienen zodanig te zijn ingericht dat het de kwaliteit van de arbeid ten goede komt. Zaken waaraan in dit verband aandacht moet worden besteed zijn o.a.: - evenwichtigheid tussen de aard en omvang van het werk en de mogelijkheden van de werknemers. - ruimte binnen het werkpakket voor eigen inbreng, eigen verantwoordelijkheid en afwisseling. - het beschikbaar stellen van voldoende adequate hulpmiddelen vanuit de arbeidsorganisatie. 14. Werknemer is verplicht juiste en volledige informatie aan de werkgever te verstrekken over zijn persoonlijke leefsituatie voor zover dit van belang is bij het maken van aanspraak op regelingen van de werkgever. Wijzigingen in de persoonlijke leefsituatie dienen aan de werkgever te worden doorgegeven. Indien de werknemer dit verzuimt vervalt het recht om aanspraak op de regeling(en) te kunnen maken. 8

10 Hoofdstuk III - Aanstelling en Ontslag Artikel III-1 Aanstelling 1. Iedere werknemer ontvangt ten bewijze van zijn aanstelling, in een nieuwe of gewijzigde functie, een schriftelijke bevestiging van werkgever, waarin wordt vermeld: a. de datum van aanstelling en van indiensttreding; b. bij aanstelling op proef: de duur van de proeftijd; c. bij aanstelling in tijdelijke dienst: de duur van de aanstelling door het vermelden van de termijn of van de werkzaamheden van aflopend karakter, waarvoor het dienstverband wordt aangegaan. d. het salaris; e. een korte omschrijving van de functie; f. de functiegroep, waarin de functie is ingedeeld; g. de al dan niet toelating tot een pensioenregeling; h. de standplaats. 2. Werkgever verplicht zich ook wijzigingen in deze regeling van arbeidsvoorwaarden of in de persoonlijke overeenkomst schriftelijk te zullen vastleggen en aan werknemer bekend te maken. 3. Tenzij uit de aanstellingsbrief als bedoeld in lid 1 anders blijkt wordt de arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. 4. Werkgever heeft de intentie om, indien mogelijk, een jaarcontract na afloop om te zetten in een vast dienstverband. 5. Voor contracten voor bepaalde tijd geldt de wettelijke regeling. 6. De werkgever streeft ernaar de volgende aanzegtermijn in acht te nemen: - jaarcontract: 3 maanden - halfjaarcontract: 2 maanden Artikel III-2 Wervings- en Selectiebeleid 1. Bij het ontstaan van vacatures binnen de bond dienen de werknemers van het CNV en de aangesloten bonden eerst in de gelegenheid te worden gesteld daarnaar te solliciteren. Pas daarna kan worden overgegaan tot een wervingsprocedure buiten het CNV. 2. Werknemers die hun arbeidsovereenkomst met CNV Dienstenbond hebben verbroken om (tijdelijk) niet aan het arbeidsproces deel te hoeven nemen worden beschouwd als interne sollicitaties. Zo nodig zullen voor deze categorie nieuwe medewerkers extra scholingsfaciliteiten worden gecreëerd. Indien deze werknemers jaarlijks schriftelijk kenbaar maken belangstelling te hebben voor een functie binnen CNV Dienstenbond zullen zij door CNV Dienstenbond schriftelijk op de hoogte worden gebracht van passende vacatures. 3. In het kader van werving en selectie van nieuwe medewerkers zal CNV Dienstenbond streven naar een evenredige vertegenwoordiging binnen de verschillende functiegroepen. 9

11 Artikel III-3 Einde der arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst neemt een einde: 1. Onmiddellijk bij beëindiging door de werkgever of de werknemer gedurende de wettelijke proeftijd zo deze is overeengekomen of wegens een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 en 7:679 BW. 2. Bij opzegging door de werkgever of door de werknemer: op de laatste dag van de maand, overigens met inachtneming van de daarvoor door de overheid gegeven voorschriften en van de bij artikel III-5 voorgeschreven opzeggingstermijn. 3. Op de dag dat voor de desbetreffende werknemer de pensioengerechtigde leeftijd aanvangt. 4. Op de dag van overlijden van de werknemer (artikel 7:674 BW). 5. Op het tijdstip bepaald door de rechter, in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een gewichtige reden (artikel 7:685 BW). 6. Op het vooraf bepaalde tijdstip, wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, of bij het eindigen van het werk, wanneer de arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk is aangegaan. 7. In geval van blijvende algehele arbeidsongeschiktheid. Blijvende algehele arbeidsongeschiktheid wordt geacht aanwezig te zijn indien een medewerker gedurende drie jaren arbeidsongeschikt is geweest. De opzegging van het dienstverband gebeurt met inachtneming van de daarvoor door de overheid gegeven voorschriften. Artikel III-4 Schorsing 1. Het dagelijks bestuur kan een werknemer schorsen indien - ernstige aanwijzingen bestaan dat hij het belang of het aanzien van de bond schaadt; - tegen hem een strafrechtelijke vervolging is ingesteld; - hij van rechtswege van zijn vrijheid is beroofd. 2. Het gestelde ten aanzien van strafrechtelijke vervolging dan wel vrijheidsberoving van rechtswege geldt niet indien zulks het gevolg is van met instemming van het dagelijks bestuur verrichte werkzaamheden. 3. Het dagelijks bestuur is tevens bevoegd tot voorlopige schorsing over te gaan. Deze voorlopige schorsing zal ten hoogste veertien dagen duren. Artikel III-5 Opzegtermijnen De opzegging als bedoeld in lid 2 van artikel III-3 zal geschieden met inachtneming van de volgende opzegtermijnen: 1. a. Voor de werkgever geldt de wettelijke opzegtermijn. b. De opzegtermijn die door de werkgever in acht dient te worden genomen bedraagt voor de werknemers die zijn ingedeeld in de functiegroepen 9 t/m 17 drie maanden. 2. a. Voor de werknemer geldt de wettelijke opzegtermijn. b. De opzegtermijn die in acht dient te worden genomen door de werknemers die zijn ingedeeld in functiegroep 9 bedraagt 2 maanden en voor de functiegroepen 10 t/m 17 bedraagt drie maanden. 10

12 Artikel III-6 Opzegverbod Geen opzegging kan plaatsvinden indien de werknemer: a. verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten wegens het nakomen van hem door de overheid opgelegde verplichting ten aanzien van 's lands verdediging of de bescherming van de openbare orde. b. op dat tijdstip door arbeidsongeschiktheid verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, tenzij de arbeidsongeschiktheid 3 jaren heeft geduurd. Uitzonderingen hierop zijn ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter en het ontbinden van een contract voor bepaalde tijd. Artikel III-7 Ontslagbewijs/Getuigschrift Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de werkgever verplicht op verzoek van de werknemer een ontslagbewijs of een getuigschrift te verstrekken. Artikel III-8 Juridische bijstand In het geval van een arbeidsconflict tussen de werkgever en een werknemer kan de werknemer die lid is van CNV Dienstenbond een beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten voor het inschakelen van juridische bijstand van buiten de organisatie. 11

13 Hoofdstuk IV - Arbeidstijden Artikel IV-1 Arbeidstijd 1a. Werktijden voor fulltime werknemers, niet zijnde werknemers in de functie van bestuurder: - De bedrijfstijd voor werknemers is van uur tot uur. - De normale arbeidstijd is van 8.30 uur tot uur. Een medewerker kan hier op vrijwillige basis van afwijken binnen de hierop volgende mogelijkheden. - Individueel kan de werknemer een aanvangstijd vaststellen in overleg met de leidinggevende tussen en uur. - De individuele eindtijd kan worden vastgesteld in overleg met de leidinggevende tussen en uur. Uitgangspunt is dat er op deze wijze een individuele werktijd tot stand komt. De registratie van deze individuele werktijd kan gebeuren via een geautomatiseerd tijdsregistratiesysteem. 1b. De gemiddelde arbeidstijd van werknemers met een fulltime dienstbetrekking bedraagt, met uitzondering van de bestuurders, 36 uur per week. Deze 36 uur wordt bereikt volgens een rooster dat in overleg met de leidinggevende wordt opgesteld. 1c. De gemiddelde arbeidstijd van bestuurders met een fulltime dienstbetrekking bedraagt, gerekend over één jaar, 40 uur per week. Uitgangspunt is dat er gemiddeld niet meer dan twee avonden per week wordt gewerkt. 1d. Werknemers in de functie van bestuurder hebben recht op 8 roostervrije dagen per jaar indien zij fulltime werkzaam zijn. Deze dagen kunnen niet worden meegenomen naar een volgend kalenderjaar. Voor parttime werkende bestuurders geldt bovenstaande regeling naar rato. 2. Werktijden parttime werknemers: De werktijden voor parttime werknemers worden individueel in overleg met de leidinggevende vastgesteld. 3. Werken op zondag zal niet kunnen worden verplicht. Arbeid op zaterdag zal zo veel als mogelijk worden vermeden. Arbeid op zaterdag en zondag zal steeds gelden als overwerk ongeacht het aantal uren dat per week is gewerkt. 4. Rustpauzes van ten hoogste 15 minuten per dagdeel worden geacht te behoren tot de arbeidstijd. 5. Op algemeen erkende Nederlandse feestdagen (nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag) alsmede op Goede Vrijdag, op de dag waarop de verjaardag van H.M. de Koningin wordt gevierd en op 5 mei zal niet worden gewerkt. 6. Indien het noodzakelijk is, dat op een vrije dag, of een feestdag, zoals bedoeld in lid 5, gewerkt moet worden, dient daarvoor een andere vrije dag in de plaats te komen. 12

14 Artikel IV-2 Overwerk Voor betaling overwerk zie hoofdstuk V, artikel 2 1. Dit artikel geldt alleen voor werknemers in de salarisgroepen 1 tot en met Onder overwerk wordt verstaan: arbeid, die uitgaat boven de voor de werknemer geldende normale arbeidstijd per dag. Daarbij wordt het eerste half uur, aansluitend aan de normale arbeidstijd buiten beschouwing gelaten. Wordt echter meer dan een half uur overgewerkt, dan geldt voor de bepaling van de duur ervan ook het eerste half uur als zodanig. 3. Overwerk zal zo veel mogelijk worden vermeden. Is echter naar het oordeel van werkgever het verrichten van overwerk noodzakelijk, dan is de werknemer daartoe verplicht. 4. Zeer bijzondere omstandigheden voorbehouden kan een werknemer tot niet langer dan 5 uur per week aan overwerk worden verplicht. In ieder geval mag aan een werknemer per kwartaal niet meer dan 45 uur aan overwerk worden opgedragen. 5. Werknemers van 50 jaar en ouder kunnen niet tot het verrichten van overwerk worden verplicht. Artikel IV-3 Leeftijdsbewust personeelsbeleid 1. In het kader van het leeftijdsbewust personeelsbeleid is er voor de werkgever een inspanningsverplichting om rekening te houden met de individuele mogelijkheden van elke werknemer en niet alleen van de ouder wordende werknemer. Daarom komen per 1 januari 2010 de leeftijdsdagen voor werknemers niet zijnde bestuurder (artikel VI-1 lid 3a), de leeftijdsdagen voor bestuurders (artikel VI-1 lid 3b) en onderstaande regeling van arbeidstijdverkorting voor werknemers niet zijnde bestuurder (artikel IV-3 lid 2) te vervallen. Hiervoor in de plaats wordt onder andere het basis vakantietegoed voor elke werknemer verhoogd met 2 dagen op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Voor parttimers geldt deze afspraak naar rato. Werknemers die in 1950 of eerder geboren zijn, kunnen kiezen of zij van de oude of de nieuwe regeling gebruik willen maken. 2. Tot 1 januari geldt dat werknemers, niet werkzaam in de functie van bestuurder, met een volledige dagtaak die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt in aanmerking komen voor een arbeidstijdverkorting met behoud van salaris van: leeftijd per dag per week 60 en 61-jarigen 0,5 uur 2,5 uur 62 en 63-jarigen 1 uur 5 uur 64-jarigen en ouder 2 uur 10 uur Deze arbeidstijdverkorting kan in vakantiedagen worden uitgedrukt, één en ander in overleg tussen werkgever en werknemer. Voor parttimers geldt bovenstaande regeling naar rato. Overgangsregeling voor werknemers, niet werkzaam in de functie van bestuurder, geboren voor 1 januari 1955 en in dienst getreden voor 1 januari leeftijd per dag per week 59-jarigen 0,5 uur 2,5 uur 60-jarigen 1 uur 5 uur 61-jarigen en ouder 2 uur 10 uur 1 Voor werknemers die in 1950 of eerder geboren geldt een keuzemogelijkheid, zie protocolafspraak. 13

15 Dit artikel treedt in werking op 1 januari 2007 tot die tijd geldt het artikel uit de cao Voor het berekenen van de overwerktoeslag blijft de normale arbeidsduur van kracht. 4. De werkgever stelt de werknemer gedurende 3 jaar voor zijn pensioen desgevraagd in de gelegenheid in totaal 5 werkdagen extra betaald verlof op te nemen voor het bijwonen van cursussen ter voorbereiding op de aanstaande pensionering. 14

16 Hoofdstuk V - Salaris Artikel V-1 Salaris 1. De salariëring van de werknemers is vastgelegd in een afzonderlijke salarisregeling, welke wordt geacht deel uit te maken van deze regeling, evenals de bij de salarisregeling behorende functie-indeling, de voor de indeling geldende procedure en het beloningsbeleid (zie bijlage I, IA en IB). 2. De salarissen als vermeld in de salarisregeling zijn gebaseerd op bruto maandsalarissen. 3. Tenzij bij indiensttreding anders wordt bepaald geschiedt de salarisbetaling aan het einde van de maand. 4. Werkgever is verplicht aan werknemer een schriftelijke specificatie te verstrekken, waarop tenminste wordt vermeld: - naam werknemer; - de periode waarover de betaling betrekking heeft; - het bruto salarisbedrag, zo nodig onderverdeeld in loon, diplomatoeslagen, overwerktoeslag en andere; - de loonbelasting, welke wordt ingehouden; - andere inhoudingen; - de wijze van betaling; - de datum van betaling. 5. Indien een werknemer 3 jaar het maximum salaris van de voor hem geldende schaal heeft ontvangen heeft hij recht op een uitloopperiodiek. Artikel V-2 Betaling van overwerk 1. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel V-1 kan overwerk worden vergoed in geld zowel als in tijd, één en ander naar keuze van de werknemer. 2. Boven het normale uurloon wordt voor het verrichten van overwerk een toeslag gegeven en wel als volgt: a. voor de uren tussen de voor de werknemer dagelijks geldende arbeidstijd en uur op maandag tot en met vrijdag: 50% of de tegenwaarde ervan in vrije tijd; b. voor de uren tussen uur en uur op maandag tot en met vrijdag: 75% of de tegenwaarde ervan in vrije tijd; c. voor de uren na uur op maandag tot en met vrijdag: 100% of de tegenwaarde ervan in vrije tijd; d. voor alle uren op andere dagen dan maandag tot en met vrijdag: 100% of de tegenwaarde ervan in vrije tijd. 3. Als door de werknemer wordt gekozen om overwerk te vergoeden in tijd dan moet dit in principe binnen twee maanden worden opgenomen. 15

17 Artikel V-3 Spaarloonregeling Werknemers die in dienst zijn, bij CNV Dienstenbond en zich vrijwillig aanmelden kunnen, onder bepaalde condities, deelnemen aan een spaarloonregeling. Voor deze regeling is een reglement van toepassing (zie Bijlage VII). Artikel V-4 Eindejaarsuitkering De werkgever keert in de maand december van ieder jaar een eindejaarsuitkering uit ter hoogte van 5,5% van het werkelijk genoten bruto salaris in dat jaar. Deze uitkering wordt vastgesteld naar rato van de duur van het dienstverband in enig jaar. Bij tussentijdse opzegging zal het bedrag eerder tot uitkering komen. De eindejaarsuitkering is niet pensioendragend. Artikel V-5 Levensloopregeling De werkgever biedt werknemers die gebruik willen maken van de levensloopregeling de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectief aanbod. De werkgever zal de omvang van het collectief aanwenden om met de aanbieder van de levensloopregeling gunstige (prijs)afspraken te maken. Voor alle medewerkers die gebruik maken van de levensloopregeling is een levensloopreglement van toepassing. (zie bijlage XIII) 16

18 Hoofdstuk VI - Vakantie en Verlof Artikel VI-1 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 2. De werknemer, met uitzondering van de bestuurder, verwerft in een kalenderjaar recht op 200 uren basisvakantie; de bestuurder heeft recht op 240 uren basisvakantie. Vanaf 1 januari 2010 wordt dit basis vakantietegoed met 2 dagen op jaarbasis verhoogd naar respectievelijk 216 uur voor de werknemer niet-zijnde bestuurder en 256 uur voor de bestuurder. Deze extra vakantie-uren hebben als doel individueel maatwerk mogelijk te maken, afgestemd op de (toekomstige) levensfase. Dit kan door ze bijvoorbeeld als bron voor het arbeidsvoorwaarden keuzesysteem of levensloopregeling te gebruiken. Werknemers die in 1950 of eerder geboren zijn kunnen kiezen of zij van de oude regeling of de nieuwe regeling gebruik willen maken. De opbouw van de vakantierechten voor parttimers geschiedt naar rato. Het opnemen van vakantiedagen gebeurt in overleg met de betreffende leidinggevende. 3 a. Tot 1 januari geldt boven het in het voorgaande lid genoemde recht voor werknemers, niet werkzaam in de functie van bestuurder, het volgende: - werknemers van 40 tot en met 44 jaar hebben recht op 8 uren extra vakantie; - werknemers van 45 tot en met 49 jaar hebben recht op 16 uren extra vakantie; - werknemers van 50 tot en met 54 jaar hebben recht op 24 uren extra vakantie; - werknemers van 55 jaar en ouder hebben recht op 32 uren extra vakantie. Bovenstaande verdeling geldt vanaf 1 januari Alle werknemers die voor deze datum in dienst waren behouden de door hen opgebouwde rechten en bouwen pas weer op als ze hier op basis van bovenvermeld schema voor in aanmerking komen. Rechten tot 1 januari 2007 zijn opgebouwd volgens onderstaand schema: - werknemers tot en met de leeftijd van 18 jaar hebben recht op 24 uren extra vakantie; - werknemers van 19 jaar hebben recht op 16 uren extra vakantie; - werknemers van 20 jaar hebben recht op 8 uur extra vakantie; - werknemers van 30 tot en met 39 jaar hebben recht op 8 uur extra vakantie; - werknemers van 40 tot en met 44 jaar hebben recht op 16 uren extra vakantie; - werknemers van 45 tot en met 49 jaar hebben recht op 24 uren extra vakantie; - werknemers van 50 tot en met 54 jaar hebben recht op 32 uren extra vakantie; - werknemers van 55 tot en met 59 jaar hebben recht op 40 uren extra vakantie; - werknemers van 60 jaar en ouder hebben recht op 48 uren extra vakantie. b. Boven het in lid 2 genoemde recht geldt tot 1 januari voor werknemers in de functie van bestuurder het volgende: - bestuurders van 55 jaar en ouder hebben recht op 8 uur extra vakantie - bestuurders van 57 jaar en ouder hebben recht op 16 uur extra vakantie - bestuurders van 59 jaar en ouder hebben recht op 24 uur extra vakantie - bestuurders van 61 jaar en ouder hebben recht op 32 uur extra vakantie - bestuurders van 63 jaar en ouder hebben recht op 40 uur extra vakantie Bovenstaande regeling geldt vanaf 1 april Alle werknemers die voor deze datum in dienst waren behouden de door hen opgebouwde rechten en bouwen pas weer op als ze hier op basis van bovenvermeld schema voor in aanmerking komen. 1 Voor werknemers die in 1950 of eerder geboren geldt een keuzemogelijkheid, zie protocolafspraak. 17

19 Rechten tot 1 april 2009 zijn opgebouwd volgens onderstaand schema: - bestuurders van 55 jaar hebben recht op 8 uur extra vakantie; - bestuurders van 56 jaar hebben recht op 16 uren extra vakantie; - bestuurders van 57 jaar hebben recht op 24 uren extra vakantie; - bestuurders van 58 jaar hebben recht op 32 uren extra vakantie; - bestuurders van 59 jaar en ouder hebben recht op 40 uren extra vakantie. Voor de bepaling van de leeftijd, geldt de leeftijd, welke in het betreffende kalenderjaar wordt bereikt. 4. Werknemers, die na 1 januari van enig jaar in dienst van werkgever zijn getreden verwerven, naar rato van de over dat jaar gewerkte periode, van de in de leden 2 en 3 vermelde vakantieuren. 5. Van de vakantiedagen moet jaarlijks tenminste 2 weken aaneengesloten worden opgenomen. 6. Langdurig verlof is in principe mogelijk indien in overleg met de leidinggevende tot een acceptabele opvang van de werkzaamheden kan worden gekomen. Bij verlof dat langer dan 4 weken in beslag neemt is in ieder geval instemming van het dagelijks bestuur nodig. 7. Wordt een werknemer tijdens een aaneengesloten vakantie ziek (arbeidsongeschikt) dan zal werkgever hem gelegenheid geven de nog resterende vakantie alsnog in het betreffende jaar op te nemen. 8. Verleende vakantie kan worden ingetrokken wanneer dringende redenen van dienstbelang dat noodzakelijk maken. In dat geval komt een dag waarop de werknemer dientengevolge slechts gedeeltelijk vakantie heeft genoten niet ten laste van het voor hem geldende aantal vakantieuren. 9. Indien de werknemer ten gevolge van de intrekking van vakantie geldelijke schade lijdt wordt deze door de werkgever vergoed. 10. De werkgever heeft de bevoegdheid in overleg met de ondernemingsraad ten hoogste drie vakantiedagen per jaar aan het begin van het verwervingsjaar als collectieve vakantiedagen aan te wijzen. Van de vaststelling van deze collectieve vakantiedagen wordt, na overleg met de ondernemingsraad, aan de medewerkers mededeling gedaan voor of in de eerste maand van het kalenderjaar. 11. Werkgever verstrekt elke werknemer aan het begin van het jaar een overzicht van de voor hem geldende vakantierechten in uren. 12. Indien de werknemer in enig kalenderjaar nog vakantie-uren tegoed heeft uit het voorgaande jaar dan kunnen deze desgewenst deels worden gebruikt in het kader van het arbeidsvoorwaarden keuzesysteem of de levensloopregeling. 13. Indien de werknemer in enig kalenderjaar meer vakantie- uren heeft genoten dan hem toekomt, wordt dit verrekend met de hem over het volgend kalenderjaar toekomende vakantie. Artikel VI-2 Vakantiebijslag 1. De werknemer verwerft in een kalenderjaar het recht op vakantiebijslag. Bij indiensttreding bij werkgever na 1 januari van enig jaar wordt het recht op vakantiebijslag over dat jaar naar rato van de niet gewerkte periode verminderd. 18

20 2. De vakantiebijslag over een vol kalenderjaar bedraagt 8%, met een minimum van 1.318,20 (peildatum 2009) voor werknemers die in het betreffende kalenderjaar de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. 3. Het minimumbedrag aan vakantiebijslag zoals vermeld in lid 2 zal jaarlijks op 1 januari worden geïndexeerd met het afgeleide consumenten prijsindexcijfer (CPI). 4. De vakantiebijslag zal worden uitbetaald uiterlijk per eind mei van het lopende kalenderjaar. Aan werknemers die na 1 mei van enig jaar in dienst van werkgever zijn getreden wordt de vakantiebijslag uitbetaald in de maand december van dat jaar. 5. Werknemers, die gedurende het vakantiejaar het dienstverband beëindigen hebben recht op uitbetaling van het hen rechtens nog toekomende deel van de vakantiebijslag. 6. Onverplicht te veel betaalde vakantiebijslag zal door de werkgever, bij het beëindigen van het dienstverband, worden teruggevorderd. 19

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2012 t/m 31 maart 2013 1 Inhoudsopgave Pagina Afspraken 6 Loon... 6 Persoonlijk

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij

Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij De directie van BV Deli-HTL Tabak Maatschappij heeft een principe-akkoord over een nieuwe CAO met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen bereikt, met daarin

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46193 28 september 2016 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2016/2017 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 april 2009 tot en met 31 maart 2011 Tussen partijen bij de

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen Hoofdstuk 4 Vakantie en verlof Artikel 35a: Vakantie bouwplaatswerknemers 1. De opbouw van vakantiedagen verloopt volgens kalenderjaren. Per kalenderjaar en per leeftijdsgroep is het recht op vakantiedagen

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

CAO 2010 2011 CAO 2012 2013

CAO 2010 2011 CAO 2012 2013 OSB.DIV.1299 A deel (Algemeen) Art 1 Definities en karakter CAO Blijft art 1: tekstuele wijzigingen in leden 4 (payroll gedefinieerd sub b),en 11 Inhoudelijke wijziging in lid 9 (eindejaarsuitkering en

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014 AVW 2014 Arbeidsvoorwaarden 2014 onze oplossing voor meer keuze en flexibel belonen Sogeti Nederland B.V. 2014 Inhoud 01 02 03 04 05 06 07 08 Definities Dienstverband Verlof Vitaliteit Vergoedingen Opleidingen

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d Algemeen In dit document worden de inhoudelijke aanpassingen van versie 01-04-2016/v15.0 ten opzichte van versie 01-04-2015/v14.0 en 14.1 van het personeelshandboek weergegeven. Grammaticale wijzigingen

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Partijen bij de CAO Gehandicaptenzorg, te weten: Werkgeversorganisaties: - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - MEE Nederland en Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 1. Looptijd De CAO Banken kent een looptijd van 1 juli 2014 tot 1 januari 2017 (2,5 jaar) 2. Loon De lonen zullen gedurende deze looptijd als volgt structureel stijgen:

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. 1 ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. Looptijd Looptijd van de CAO: 24 maanden, van 1 januari 2013 t/m 31 december 2014. Salarissen Verhoging van de salarissen te verdelen

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

ADG Control Bedrijfs-cao

ADG Control Bedrijfs-cao ADG Control Bedrijfs-cao Tussen de werknemersorganisatie Werknemersvereniging ADG en de eenmanszaak ADG Control is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. Artikel 1. Definities In deze collectieve

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W.

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W. TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever;

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; Min-Max overeenkomst VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; 2. [naam] geboren

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 178001 16 december 2016 Wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016, Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ;

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ; Voorbeeldovereenkomst ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD Ondergetekenden: [naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen

Nadere informatie