Bepalingen van toepassing op alle waarborgen Wie is verzekerd? art. 1 4 Algemene uitsluitingen art. 2 4 Preventiemaatregelen art.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bepalingen van toepassing op alle waarborgen Wie is verzekerd? art. 1 4 Algemene uitsluitingen art. 2 4 Preventiemaatregelen art."

Transcriptie

1 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen. Baloise Belgium nv, met maatschappelijke zetel City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met FSMA-nr A ALGEMENE VOORWAARDEN Brand ondernemingen Ref. Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen. Iedere oplichting of poging tot oplichting van de verzekeraar kan strafrechtelijk vervolgd worden op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. In geval van fraude is de verzekeraar gerechtigd alle beheers-, onderzoeks- en advocatenkosten te verhalen op de verzekerde-fraudeur. INHOUDSTAFEL Bepalingen van toepassing op alle waarborgen Wie is verzekerd? art. 1 4 Algemene uitsluitingen art. 2 4 Preventiemaatregelen art. 3 4 I Waarborg Brand 4 HOOFDSTUK 1 - VOORWERP VAN DE VERZEKERING Wat zijn de verzekerde goederen? art. 4 4 Wat is verzekerd? art. 5 6 HOOFDSTUK 2 - WAARBORGEN Brand en aanverwante gevaren art. 6 7 Storm, hagel, sneeuw-of ijsdruk art. 7 7 Natuurrampen art. 8 7 Waterschade art. 9 8 Stookolieschade art Elektrisch risico art Glasbreuk art Aanraking van de verzekerde goederen art Inbraakschade gebouw en vandalisme art Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw art Arbeidsconflicten en aanslagen art Alle risico s homecomputer art Bijstand na schade art HOOFDSTUK 3 - KEUZEWAARBORGEN Diefstal art Onrechtstreekse verliezen art Rechtsbijstand art HOOFDSTUK 4 - WAARBORGUITBREIDINGEN art HOOFDSTUK 5 - ALGEMENE BEPALINGEN De verzekerde bedragen indexatie art Criteria voor de vaststelling van de schadevergoeding art Vrijstelling art Het evenredigheidsbeginsel art Herwaardering van de schadevergoeding art Betaling van de schadevergoeding art VENNOOTSCHAPSZETEL EXPLOITATIEZETEL Frankrijklei Antwerpen Tel Fax Louizalaan Brussel Tel Fax RPR Nateus nv - Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 2652

2 II Waarborg Bedrijfsschade 20 HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Wat is verzekerd? art Aanvang, duur en einde van de vergoedingsperiode art Indexatie art Vrijstelling art Vergoedingsgrens in bijzondere gevallen art Uitsluitingen art HOOFDSTUK 2 - DE FORMULE DAGVERGOEDING Verzekerd bedrag art Criteria voor de vaststelling van de schadevergoeding art HOOFDSTUK 3 - DE FORMULE OMZET Aan te geven bedrag art Criteria voor de vaststelling van de schadevergoeding art HOOFDSTUK 4 - KEUZEWAARBORG EXTRA KOSTEN Omvang van de waarborg art Criteria voor de vaststelling van de schadevergoeding art HOOFDSTUK 5 - WAARBORGUITBREIDING Expertisekosten art III Waarborg Machinebreuk en elektronica 23 HOOFDSTUK 1 - BASISWAARBORG Wat is verzekerd? art De verzekerde goederen art Aan te geven waarde art HOOFDSTUK 2 - BIJKOMENDE WAARBORGEN Vervangingsmaterieel art Extra kosten art Wedersamenstelling van de software art Transport van draagbaar materieel art HOOFDSTUK 3 - KEUZEWAARBORGEN Wedersamenstelling van de gegevens art Bijkomende exploitatiekosten art HOOFDSTUK 4 - WAARBORGUITBREIDING Expertisekosten art HOOFDSTUK 5 - REGELING VAN DE SCHADEGEVALLEN Algemene principes art Criteria voor de vaststelling van de schadevergoeding art Betaling van de schadevergoeding art Vrijstelling art Het evenredigheidsbeginsel art HOOFDSTUK 6 - INDEXATIE art HOOFDSTUK 7 - UITSLUITINGEN Algemene uitsluitingen art Specifieke uitsluitingen art

3 IV Administratieve voorwaarden 29 HOOFDSTUK 1 - BESCHRIJVING VAN HET VERZEKERDE RISICO De nauwkeurige beschrijving van het risico art Fraude in de beschrijving van het risico art De verzwaring van het risico art De vermindering van het risico art HOOFDSTUK 2 - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BIJ SCHADEGEVAL Uw verplichtingen art Onze verplichtingen art Het niet-naleven van verplichtingen art Bij verzwaring van het risico of fraude in de beschrijving van het risico art De subrogatie art Het recht van verhaal art HOOFDSTUK 3 - BEREKENING EN BETALING VAN DE PREMIE De betaling van de premie art Controle van de omzetaangifte art HOOFDSTUK 4 - HET VERLOOP VAN HET CONTRACT De inwerkingtreding van het contract art De duur van het contract art Het einde van het contract art Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of premies art HOOFDSTUK 5 - DIVERSE BEPALINGEN Verscheidene verzekeringnemers art Woonplaats en briefwisseling art Toepasselijk recht en rechtsmacht art Wie kan u helpen bij de uitvoering van dit contract? art Bescherming van de persoonlijke levenssfeer art V Verklarende woordenlijst 34 De woorden aangeduid met een * worden uitgelegd in de verklarende woordenlijst. 34 3

4 Bepalingen van toepassing op alle waarborgen artikel 1 Wie is verzekerd? 1.1 Verzekerden U waaronder wordt begrepen: - de verzekeringnemer, namelijk de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit; - de bij hem inwonende personen; hun personeel in de uitoefening van hun functie; - de lasthebbers en vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functie; - elke andere persoon die als verzekerde in de Bijzondere Voorwaarden wordt aangeduid. 1.2 Opmerking Wanneer het gebouw verzekerd is in mede-eigendom en de polis onderschreven is door de mede-eigenaars gezamenlijk of in hun naam, worden de mede-eigenaars gezamenlijk en elk van hen afzonderlijk als verzekerde beschouwd. De mede-eigenaars worden ten opzichte van elkaar en van de verzekerde gemeenschap als derden* beschouwd. 1.3 Wij Voor wat betreft de waarborgen Brand en Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw: Nateus nv, Frankrijklei 79 in 2000 Antwerpen, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 2652 (BS van 24/12/2008), RPR Voor wat betreft de waarborg Rechtsbijstand: Audi nv, Frankrijklei 79 in 2000 Antwerpen RPR Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0359 om de tak Rechtsbijstand (tak 17) te beoefenen (KB van 04/07/1979, BS van 14/07/1979) artikel 2 Algemene uitsluitingen Wij vergoeden nooit de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met: - uw opzettelijke daden; - oorlog en inval van een vreemd leger, burgeroorlog, krijgswet, staat van beleg; - opeising in elke vorm, gehele of gedeeltelijke bezetting van de verzekerde goederen door militaire macht of politiemacht of door geregelde of ongeregelde strijdkrachten; - aardbeving*, aardverschuiving of -verzakking*, overstroming* of elk ander uitzonderlijk natuurfenomeen, tenzij deze gevaren gedekt zouden zijn door de waarborg Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk of de waarborg Natuurrampen; - radioactiviteit en kernenergie; - asbest, alsook met om het even welk materiaal dat asbest bevat en dit ongeacht in welke vorm of in welke hoeveelheid; - elektromagnetische velden (EMF); - de aanwezigheid van schimmels, sporenplanten, parasieten of zwammen, tenzij deze gevaren gedekt zouden zijn door de waarborg Waterschade; - het niet-uitvoeren van preventie- of beveiligingsmaatregelen, opgelegd in de polis; - milieuschade* of kosten om milieuschade* te voorkomen. artikel 3 Preventiemaatregelen U moet alle redelijke en noodzakelijke maatregelen nemen om een schadegeval te voorkomen en zodra zich een schadegeval voordoet, de gevolgen ervan te voorkomen en te beperken. Het niet-naleven van deze verplichting geeft ons het recht de voorziene schadevergoeding te beperken of terug te vorderen ten belope van het door ons geleden nadeel. I Waarborg Brand HOOFDSTUK 1 - VOORWERP VAN DE VERZEKERING artikel 4 Wat zijn de verzekerde goederen? Elk gebouw en/of zijn inhoud gelegen op de plaats aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden en dienend tot woning, kantoor, particuliere garage of voor de uitoefening van een vrij beroep of van de beroepsactiviteit vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 4.1 Gebouw Het begrip gebouw omvat: - alle constructies, al dan niet van elkaar gescheiden en de onroerende goederen die ervan deel uitmaken; - alle goederen die door de eigenaar blijvend aan deze constructies werden bevestigd zoals ingebouwde keukens, geïnstalleerde badkamers,...; - alle afsluitingen en omheiningen, zelfs in de vorm van beplantingen, alsook de aangelegde binnenplaatsen en inritten; - de roerende goederen die overeenkomstig artikel 525 van het Burgerlijk Wetboek blijvend aan het erf verbonden zijn; - de op de bouwplaats aanwezige materialen, bestemd voor opbouw- of verbouwingswerken aan het verzekerde gebouw. Het begrip gebouw omvat niet: - serres niet dienend voor privégebruik - een gebouw dat niet voldoet aan een of meerdere van volgende criteria: 4

5 - de buitenmuren (deuren en vensters niet inbegrepen) bestaan voor ten minste 75 % uit onbrandbaar materiaal (zoals steen, beton, glas, metaal). De buitenmuren die geheel of gedeeltelijk samengesteld zijn uit platen zelfs onbrandbare die op brandbaar raamwerk zijn bevestigd, voldoen niet aan voormeld criterium. De bijgebouwen die deel uitmaken van het verzekerde risico en uitsluitend bestemd zijn voor privégebruik, mogen van gelijk welk materiaal zijn; - de dakbedekking van elke constructie is samengesteld uit om het even welk materiaal, behalve riet; - het gebouw wordt verwarmd met om het even welk verwarmingssysteem met inbegrip van verwarming door middel van gestuwde lucht, voor zover de kokers van onbrandbaar materiaal zijn. Wanneer u slechts een gedeelte van het gebouw betrekt, is het begrip gebouw beperkt tot dit gedeelte. 4.2 Inhoud Het begrip inhoud omvat: - de privé-inhoud, zijnde: - alle roerende goederen dienend voor privégebruik die u toebehoren of die u zijn toevertrouwd; - de huisdieren*. Voor de huurders of gebruikers omvat de privé-inhoud eveneens de vaste installaties en verfraaiingen die op hun kosten werden aangebracht aan het gedeelte van het gebouw bestemd voor privédoeleinden. De motorrijtuigen op 4 of meer wielen zijn verzekerd, voorzover hiervan melding wordt gemaakt in de Bijzondere Voorwaarden. - het materieel, zijnde: - de voor beroepsdoeleinden bestemde roerende goederen met inbegrip van de vaste installaties en verfraaiingen die de huurder of gebruiker op zijn kosten heeft aangebracht aan het gedeelte van het gebouw bestemd voor de beroepsactiviteit vermeld in de Bijzondere Voorwaarden; - elk voorwerp dat toebehoort aan het personeel, waarvoor de verzekeringnemer verantwoordelijk is, met uitzondering van motorrijtuigen. Het begrip materieel omvat niet: motorrijtuigen, tenzij hiervan uitdrukkelijk melding wordt gemaakt in de Bijzondere Voorwaarden. - de koopwaar, zijnde: - grondstoffen, waren, eindproducten, halffabricaten of nog in vervaardiging zijnde producten, benodigdheden, stocks, voorraden en afvalstoffen inherent aan de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde beroepsactiviteit; - goederen die aan de klanten toebehoren en aan u zijn toevertrouwd; - dieren bestemd voor verkoop; - motorrijtuigen bestemd voor verkoop. Enkele bijzondere gevallen: - waarden* zijn niet verzekerd, behalve hetgeen voorzien is in artikel 19 (Diefstal); - inhoud van serres dienend voor beroepsgebruik is uitgesloten; - roerende goederen geïdentificeerd en verzekerd in een ander verzekeringscontract voor dezelfde gevaren zijn uitgesloten. 4.3 Worden eveneens als verzekerde goederen beschouwd: Deze bepalingen gelden niet voor de waarborg Diefstal behoudens de afwijking voorzien voor De tijdelijke verplaatsing van de privé-inhoud en Het studentenverblijf. Als wij in deze polis het gebouw verzekeren met betrekking tot uw hoofdverblijfplaats, dienend tot privédoeleinden of tot privé- en beroepsdoeleinden, verzekeren wij eveneens: - het vakantieverblijf overal in de wereld Wij verzekeren gedurende maximaal 90 dagen per verzekeringsjaar uw huurders- of gebruikersaansprakelijkheid voor de stoffelijke schade aan een vakantiegebouw, een hotel of gelijkaardig logement (inclusief residentiële caravan en tent) en de inhoud ervan, dat u tijdelijk om privé- of beroepsredenen betrekt. Wij beperken onze vergoeding tot maximaal , zonder toepassing van de evenredigheidsregel. - de tijdelijke verplaatsing van de privé-inhoud overal in de wereld Wij verzekeren gedurende maximaal 90 dagen per verzekeringsjaar de verzekerde privé-inhoud (met uitsluiting van elk motorrijtuig) die u tijdelijk en gedeeltelijk verplaatst, om privé- of beroepsredenen. Deze waarborg geldt tevens tijdens de overbrenging ervan. - het studentenverblijf overal in de wereld Wij verzekeren: - de huurders- of gebruikersaansprakelijkheid die u of uw inwonende kinderen oplopen voor de stoffelijke schade aan het studentenverblijf en diens inhoud. Wij beperken onze vergoeding tot maximaal , zonder toepassing van de evenredigheidsregel. - de verzekerde privé-inhoud (met uitsluiting van elk motorrijtuig) die zich in dit studentenverblijf bevindt. - de privégarage op een ander adres dan het verzekerde risico Wij verzekeren: - de door u gebruikte privégarage, waarvan u eigenaar bent, gelegen in België op een ander adres dan het verzekerde risico op voorwaarde dat deze uitsluitend ten dienste staat van de verzekerde privéwoning en hiermee een functionele eenheid vormt. - uw huurders- of gebruikersaansprakelijkheid voor een garage, dienend voor privédoeleinden, gelegen in België op een ander adres dan de verzekerde privéwoning. 5

6 Wij beperken onze vergoeding tot maximaal , zonder toepassing van de evenredigheidsregel. - de verzekerde privé-inhoud die u in deze privégarage opslaat. - het vervangverblijf Indien uw hoofdverblijfplaats tijdelijk onbewoonbaar is geworden ten gevolge van een verzekerd schadegeval*, verzekeren wij gedurende ten hoogste 18 maanden uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker voor de verblijfplaats die u in België als woonplaats betrekt. Per verzekerd schadegeval* beperken wij onze tegemoetkoming tot het in de Bijzondere Voorwaarden voorziene verzekerde bedrag voor gebouw (als eigenaar of huurder/gebruiker). Dit vervangverblijf wordt verzekerd op absoluut eerste risico*. - lokalen voor familiefeesten of bijeenkomsten Wij verzekeren uw huurders- of gebruikersaansprakelijkheid voor de schade aan de lokalen (inclusief tenten) die u gebruikt naar aanleiding van familiefeesten of -bijeenkomsten in België, evenals aan de inhoud ervan. Wij beperken onze vergoeding tot maximaal zonder toepassing van de evenredigheidsregel. - kamers of appartementen van rusthuizen Wij verzekeren uw privé-inhoud geplaatst in de kamers of appartementen van rusthuizen in België, waarin uw bloedverwanten in rechte opgaande lijn verblijven. De waarborg wordt verleend tot maximaal , zonder toepassing van de evenredigheidsregel. - verhuizing van de goederen niet bestemd voor de beroepsactiviteit - Bij een verhuizing in België moet u ons uw nieuw adres meedelen. De verzekering blijft gelijktijdig gelden op de 2 adressen en dit gedurende 90 dagen vanaf het ogenblik dat u over het nieuwe gebouw beschikt, zelfs indien uw hoedanigheid van eigenaar, huurder of gebruiker verandert. Na die periode van 90 dagen bent u enkel nog verzekerd op het nieuwe adres. Het gebouw op het nieuwe adres wordt verzekerd tot het in de Bijzondere Voorwaarden voorziene verzekerde bedrag voor gebouw (als eigenaar of huurder/gebruiker). Gedurende de hiervoor genoemde periode van 90 dagen wordt het nieuwe gebouw verzekerd op absoluut eerste risico*. De privé-inhoud is ook verzekerd tijdens het vervoer ervan in een voertuig dat ter gelegenheid van deze verhuizing wordt gebruikt. Indien de waarborg Diefstal werd onderschreven, houdt deze waarborg op te bestaan, wanneer u na de termijn van 90 dagen de verhuizing aan ons niet hebt meegedeeld. - Bij een verhuizing naar het buitenland blijft de verzekering voor het gebouw in eigendom verderlopen. Voor de inhoud en het huurgevaar blijft de verzekering gelden op het risico vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, gedurende maximaal 90 dagen na de verhuizing naar het buitenland. Na deze termijn vervalt de verzekering van rechtswege. De waarborg Diefstal, voor zover hiervan melding wordt gemaakt in de Bijzondere Voorwaarden, houdt onmiddellijk op na de verhuizing. Wij verzekeren eveneens: - beurzen, tentoonstellingen, salons, markten of gelijkaardige activiteiten. - Materieel dat en koopwaar die zich tijdelijk op beurzen, tentoonstellingen, salons, markten of gelijkaardige activiteiten bevinden worden verzekerd tegen de verzekerde gevaren in alle landen van de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. - Indien het materieel en de koopwaar niet zijn ondergebracht in een gebouw, dat beantwoordt aan de criteria vermeld in artikel 4.1, dan is onze tussenkomst in geval van schade beperkt tot de schade veroorzaakt door brand, blikseminslag, ontploffing, implosie, neerstorten van lucht- en ruimtevaartuigen en arbeidsconflicten en aanslagen. - De waarborg wordt verleend gedurende maximaal 90 dagen per verzekeringsjaar en tot maximaal 20 % van het verzekerde bedrag voor inhoud met een maximum van , zonder toepassing van de evenredigheidsregel. - Het materieel en de koopwaar zijn eveneens verzekerd tijdens het vervoer tussen deze plaatsen en het verzekerde gebouw in een voertuig dat ter gelegenheid van deze verplaatsing wordt gebruikt door de verzekerde. De waarborg Diefstal wordt evenwel nooit verleend. artikel 5 Wat is verzekerd? Wij waarborgen binnen de grenzen en voorwaarden van dit contract, de vergoeding van de aan de verzekerde goederen toegebrachte stoffelijke schade, met inbegrip van de eventuele stoffelijke gevolgschade aan deze goederen. Indien u de waarborg Huurgevaar hebt onderschreven, verlenen wij dekking voor de aansprakelijkheid die u als huurder of gebruiker draagt voor de stoffelijke schade, krachtens de artikels 1302, 1732 tot 1735 van het Burgerlijk Wetboek. Goederen die u verzekert ten voordele of voor rekening van derden, zijn slechts gedekt voor zover die derden, eigenaar van die goederen, hiervoor geen verzekering hebben afgesloten. Zijn deze goederen reeds gedekt door een ander contract, dan verzekeren wij de aansprakelijkheid die u oploopt voor schade veroorzaakt aan deze goederen. 6

7 HOOFDSTUK 2 - WAARBORGEN artikel 6 Brand en aanverwante gevaren 6.1 Wat is verzekerd? Wij verzekeren de volgende gevaren: - brand; - schroeischade*; - ontploffing of implosie; Andere schade dan brandschade te wijten aan de ontploffing van springstoffen, ongeacht de oorzaak ervan, is enkel verzekerd indien de aanwezigheid van deze springstoffen in het verzekerde risico niet vereist is voor de erin uitgeoefende beroepsactiviteit. - rook of roet uitgestoten bij een plotse, abnormale en onvoorziene gebeurtenis, tenzij dit toe te schrijven is aan een gebrek aan onderhoud; - blikseminslag. Wij verzekeren eveneens de beschadiging van de verzekerde goederen te wijten aan voorwerpen die door blikseminslag zijn weggeslingerd of omvergeworpen. Verzekerde motorrijtuigen zijn slechts verzekerd voor brand- of ontploffingsschade. artikel 7 Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk 7.1 Wat is verzekerd? Wij verzekeren de volgende gevaren: - storm*; - hagel; - sneeuw- of ijsdruk*. Wij verzekeren eveneens de beschadiging van de verzekerde goederen door de aanraking met voorwerpen die worden weggeslingerd of omvergeworpen door voornoemde gevaren. 7.2 Wat is niet verzekerd? De schade: - aan goederen die zich buiten het gebouw bevinden en die niet aan het gebouw zijn bevestigd. De schade aan houten of metalen tuinmeubelen en niet-verplaatsbare barbecues, voor zover ze geen koopwaar zijn, is echter wel verzekerd tot maximaal aan de volgende gebouwen en hun eventuele inhoud: - constructies in opbouw, verbouwing of herstelling die niet volledig gesloten zijn en niet definitief en volledig gedekt zijn (met afgewerkte en definitief geplaatste deuren, ramen en dakbedekking); - constructies die geheel of gedeeltelijk open zijn (hagelschade blijft evenwel gedekt). De schade aan carports, ongeacht het materiaal waaruit zij zijn opgetrokken of afgedekt, zijn echter wel verzekerd indien zij verankerd zijn in een betonnen sokkel of fundering. - constructies in afbraak of die dermate bouwvallig zijn dat de slijtage 40 % overschrijdt; - door het overlopen of de opstuwing van de openbare riolen. Wanneer dit het gevolg is van een natuurramp* verzekeren wij dit schadegeval overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 Natuurrampen. artikel 8 Natuurrampen 8.1 Wat is verzekerd? Wij verzekeren de volgende gevaren: - aardbeving*; - overstroming *; - overlopen of de opstuwing van de openbare riolen*; - aardverschuiving* of grondverzakking* vastgesteld aan de hand van de metingen uitgevoerd door de bevoegde openbare instellingen, of bij ontstentenis daarvan, door private instellingen die over de nodige wetenschappelijke bevoegdheden beschikken. Wij verzekeren eveneens: - de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt door een natuurramp* of door een verzekerd gevaar dat er rechtstreeks uit voortvloeit zoals brand, ontploffing met inbegrip van ontploffing van springstoffen en implosie; - de schade die zou voortvloeien uit de maatregelen die genomen zijn door een wettelijk gevormd gezag voor de beveiliging en de bescherming van goederen en personen, met inbegrip van de overstromingen die het gevolg zijn van het openzetten of de vernietiging van sluizen, stuwdammen of dijken, met het doel een eventuele overstroming of de uitbreiding ervan te voorkomen. 8.2 Wat is niet verzekerd? De schade: - aan de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten en de bosaanplantingen; - aan voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden, behalve als ze er voorgoed aan vastgemaakt zijn; - aan de volgende gebouwen en hun inhoud: - constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig zijn, behalve indien deze constructies als hoofdverblijf van de verzekerde dienen; - de gebouwen of gedeelten van gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling, behalve indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn; - aan tuinen, hagen en aanplantingen; - aan zwembaden, tennis- en golfterreinen; - aan de voertuigen, de lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen en aan de vervoerde goederen; - aan de goederen waarvan de herstelling van de schade wordt georganiseerd door bijzondere wetten of door internationale overeenkomsten; - veroorzaakt door elke bron van ioniserende stralingen; - door diefstal, die mogelijk gemaakt is of werd door een verzekerd schadegeval, behoudens wanneer de waar- 7

8 borg Diefstal (artikel 19) uitdrukkelijk wordt verleend overeenkomstig de Bijzondere Voorwaarden; - door overstroming en het overlopen of de opstuwing van openbare riolen aan: - de inhoud van kelders* die op minder dan 10 cm van de grond is opgesteld, met uitzondering van de verwarmings-, elektriciteits-, gas- en waterinstallaties die er blijvend zijn bevestigd. Deze uitsluiting is niet van toepassing wanneer de schade zich op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan indien de inhoud op ten minste 10 cm van de grond is opgesteld. - een gebouw of het gedeelte van een gebouw met inbegrip van de inhoud ervan als dit werd gebouwd na de eerste dag van de achttiende maand na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de risicozones en het zich in een risicozone bevindt. Deze uitsluiting is eveneens van toepassing op de uitbreidingen op de grond van de goederen die bestonden vóór de datum van klassering van de risicozone. Deze uitsluiting is niet van toepassing op de goederen of delen van goederen die werden heropgebouwd of wedersamengesteld na een schadegeval en die overeenstemmen met de waarde van de wederopbouw of de wedersamenstelling van de goederen vóór het schadegeval. 8.3 Welke vrijstelling is van toepassing? Per verzekerd schadegeval bedraagt uw eigen aandeel in de stoffelijke schade: - 123,95 in geval van een schadegeval* overstroming* of overlopen of opstuwing van de openbare riolen*; - 610,00 in geval van een schadegeval* aardbeving*, aardverschuiving* of grondverzakking*. Deze vrijstellingen worden geïndexeerd volgens de bepalingen van artikel Dekkingsbeperking per schadeverwekkende gebeurtenis Wij verlenen de waarborg Natuurrampen tot beloop van de in artikel van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst bepaalde maximumdekkingsgrenzen. Wanneer de limieten voorgeschreven door artikel 34-3, derde lid van de Wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen overschreden worden (aardbeving , andere natuurrampen ), zullen wij, met toepassing van artikel van de Wet van 25 juni 1992, de vergoedingen die wij verschuldigd zijn uit hoofde van elk verzekeringscontract dat wij hebben afgesloten, evenredig verminderen. artikel 9 Waterschade 9.1 Wat is verzekerd? Wij verzekeren de volgende gevaren: - het wegvloeien van water uit hydraulische installaties*; - het insijpelen van water langs daken, schouwen, dakgoten en afvoerbuizen of door glazen en plastiek koepels van het gebouw; - het insijpelen van water via de afsluitranden van sanitair; - het wegvloeien van water uit aquaria en waterbedden; - het vrijkomen van water door het ontijdig in werking treden of accidenteel lekken van een automatische brandblusinstallatie (sprinklers); - het ontsnappen van stoom uit de verwarmingsinstallatie van het verzekerde gebouw; - het overlopen of de opstuwing van de openbare riolen. Wanneer dit het gevolg is van een natuurramp* verzekeren wij dit schadegeval overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 Natuurrampen. Wij vergoeden tevens de schade veroorzaakt door huiszwam, sporenplanten en parasieten, in de verzekerde gebouwen of gedeelten van de verzekerde gebouwen die onder regelmatig toezicht staan en onderhouden worden: - indien zij het directe gevolg zijn van een verzekerd schadegeval*; - en de ontwikkeling niet tijdig kon worden vastgesteld om de nodige maatregelen te treffen. 9.2 Wij vergoeden eveneens - Wanneer er zichtbare aanwijzingen zijn dat er een lek is in een ingebouwde waterleiding, dan vergoeden wij de kosten voor het opsporen van het lek. Wij beschouwen het louter vaststellen van drukverlies op de leiding of van een verhoogd verbruik op de teller niet als zichtbare aanwijzing. Als een lek wordt vastgesteld, dan vergoeden wij de kosten voor het openbreken en herstellen van de wanden, de vloeren, de plafonds, de toegangen van het gebouw, de binnenplaatsen, de terrassen, de tuinen en de gazons met het oog op de herstelling van de defecte leiding. Deze kosten worden vergoed zelfs zonder dat er zichtbare schade is aan de verzekerde goederen. - De opzoekingskosten, het herstellen van de wanden, de vloeren, de plafonds, de toegangen van het gebouw, de binnenplaatsen, de terrassen, de tuinen en de gazons met het oog op de herstelling van de defecte leidingen van het gebouw die het verzekerde schadegeval* hebben veroorzaakt. - De kosten voor herstelling van de leidingen, die het verzekerde schadegeval* hebben veroorzaakt. 9.3 Wat is niet verzekerd? - De schade aan: - hydraulische apparaten, daken, schouwen, dakgoten en afvoerbuizen, de aquaria, het waterbed en de sprinklers, voor zover zij aan de oorsprong liggen van de waterschade; - koopwaar die op minder dan 10 cm boven de grond is geplaatst en de schade die door deze koopwaar aan andere koopwaar wordt toegebracht door osmose of capillariteit. De waarborg blijft wel verleend aan koopwaar die zich bevindt in een etalage of in de voor de cliënteel toegankelijke lokalen; 8

9 - gebouwen en hun inhoud die in slechte staat van onderhoud zijn of bestemd zijn voor afbraak. - De schade veroorzaakt door: - grondwater; - het wegvloeien van water uit zwembaden binnen het gebouw; - meerverbruik en verlies van water; - corrosie als gevolg van een gebrek aan onderhoud; - een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud of een in de vorstperiode manifest gebrekkige bescherming van de verwarmings- en waterinstallaties van het gebouw. Is de huurder of gebruiker verantwoordelijk voor het onderhoud of de bescherming in kwestie, dan blijft de waarborg aan de eigenaar-verzekeringnemer verworven. - het overlopen van de openbare rioleringen als dit het gevolg is van een natuurramp*. - De schade veroorzaakt tijdens opbouw-, afbraak- of verbouwingswerken aan het gebouw, voor zover deze werken een oorzakelijk verband vertonen met de waterschade. artikel 10 Stookolieschade 10.1 Wat is verzekerd? Wij verzekeren de volgende gevaren: - het wegvloeien of overlopen van stookolie uit uw centrale verwarmingsinstallatie of uw stookoliereservoir indien deze installatie en dit reservoir voldoen aan de terzake geldende wetgeving, voorschriften en reglementeringen; - het indringen van stookolie afkomstig van naburige eigendommen Wij vergoeden eveneens - Wanneer er zichtbare aanwijzingen zijn dat er een lek is in een ingebouwde leiding, dan vergoeden wij de kosten voor het opsporen van het lek. Wij beschouwen het louter vaststellen van drukverlies op de leiding of van een verhoogd verbruik op de teller niet als zichtbare aanwijzing. Als een lek wordt vastgesteld, dan vergoeden wij de kosten voor het openbreken en herstellen van de wanden, de vloeren, de plafonds, de toegangen van het gebouw, de binnenplaatsen, de terrassen, de tuinen en de gazons met het oog op de herstelling van de defecte leiding. Deze kosten worden vergoed zelfs zonder dat er zichtbare schade is aan de verzekerde goederen. - Wanneer zich een verzekerd schadegeval* voordoet: - indien ook de privé-inhoud verzekerd is, de weggevloeide stookolie afkomstig uit een reservoir dat (ook) gebruikt wordt voor de behoeften van de in deze polis verzekerde privéwoning. Wij verlenen onze tussenkomst tot beloop van maximaal de opzoekingskosten, het herstellen van de wanden, de vloeren, de plafonds, de toegangen van het gebouw, de binnenplaatsen, de terrassen, de tuinen en de gazons met het oog op de herstelling van de defecte leidingen van het gebouw die het verzekerde schadegeval* hebben veroorzaakt; - de kosten voor herstelling van de leidingen, die het verzekerde schadegeval* hebben veroorzaakt; - de kosten verbonden aan het herstel van de tuin en het terrein die verontreinigd zijn na het weglopen van stookolie, tot beloop van maximaal Dit bedrag kan niet gecumuleerd worden met de vergoeding van de kosten voor de heraanleg van de tuin tot beloop van maximaal 2 800, zoals voorzien in artikel Wat is niet verzekerd? - Weggevloeide stookolie, indien zij koopwaar is. - De schade aan koopwaar die op minder dan 10 cm boven de grond is geplaatst en de schade die door deze koopwaar aan andere koopwaar wordt toegebracht door osmose of capillariteit. De waarborg blijft wel verleend aan koopwaar die zich bevindt in een etalage of in de voor de cliënteel toegankelijke lokalen. - De kosten voor de herstelling of de vervanging van stookoliereservoirs voor zover zij aan de oorzaak van het verzekerde schadegeval* liggen. - De schade veroorzaakt tijdens opbouw-, afbraak- of verbouwingswerken aan het gebouw, voor zover deze werken een oorzakelijk verband vertonen met de schade. artikel 11 Elektrisch risico 11.1 Wat is verzekerd? Wij verzekeren de volgende gevaren: - de werking van de elektriciteit wanneer deze schade toebrengt aan een elektrisch of elektronisch toestel of installatie; - elektrocutie van dieren Wij verzekeren eveneens De schade door temperatuurswijzigingen aan voedingswaren in een koelinstallatie door een accidentele elektrische storing of een door de energieleverancier geattesteerde accidentele elektriciteitsonderbreking Vergoedingsgrenzen Onze tussenkomst wordt beperkt: - voor toestellen en installaties dienend voor beroepsgebruik tot maximaal per schadegeval met een maximum van per toestel; - voor schade door temperatuurswijziging aan voedingswaren dienend tot koopwaar tot maximaal per schadegeval Wat is niet verzekerd? De schade aan: - motorrijtuigen; - goederen toebehorend aan klanten; - materieel dat onder de garantie van de producent of de leverancier valt. 9

Brand woningen, kantoren, vrije beroepen

Brand woningen, kantoren, vrije beroepen ALGEMENE VOORWAARDEN Brand woningen, kantoren, vrije beroepen Ref.: INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Verzekerden en voorwerp van de verzekering 2 3-001-2005-01 HOOFDSTUK 2 WAARBORGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010 IDEAL PROPERTY Algemene Voorwaarden Uitgave P&V 291/06-2010 P&V Verzekeringen cvba Koningsstraat 151-1210 Brussel België TEL + 32 (0)2 250 91 11 IBAN BE29 8777 9394 0464 FAX + 32 (0)2 250 95 67 RPR/BTW

Nadere informatie

Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden

Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden Zetel Antwerpen Zetel Brussel BBL 320-0002736-90 Desguinlei 92-2018 Antwerpen Henri Matisselaan 16-1140 Brussel e-mail: info@inginsurance.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze «Huurdersverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM Woning Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen.

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen. Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden Brandverzekering Landbouw Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690

Nadere informatie

Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden

Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden Zetel Antwerpen Zetel Brussel BBL 320-0065438-33 Desguinlei 92-2018 Antwerpen Henri Matisselaan 16-1140 Brussel E info@inginsurance.be T +32 3 244 66 88

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten Algemene voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten 0079-2322505N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................................................................ 3 SPECIALE VOORWAARDEN EIGEN AAN ELKE

Nadere informatie

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder:

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1 BEGRIPPEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; indien één

Nadere informatie

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij

Nadere informatie

Woning Select Algemene Voorwaarden

Woning Select Algemene Voorwaarden Woning Select Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Woning Select Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Baloise Insurance

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0...

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0... Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden ~ii, Home Plan VERZEKERING Home Plan o Ln Ln 0... Allianz @) Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben wij twee belangrijke doelstellingen willen bereiken:

Nadere informatie

ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Algemene voorwaarden. Schade? Bel. ING Assist Line 24 u op 24 GWG-N-03-2014

ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Algemene voorwaarden. Schade? Bel. ING Assist Line 24 u op 24 GWG-N-03-2014 ING Globale Woning- en Gezinsverzekering Algemene voorwaarden Schade? Bel ING Assist Line 24 u op 24 02 550 06 00 GWG-N-03-2014 @# INLEIDING DE VERZEKERINGSPOLIS Deze verzekeringspolis is een overeenkomst

Nadere informatie

Handel Plus Algemene Voorwaarden

Handel Plus Algemene Voorwaarden Handel Plus Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Handel Plus Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u aan

Nadere informatie

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r a l w a t u d i e r b a a r i s A l g e m e n e V o o r w a a r d e n Mevrouw, Mijnheer, U hebt Hexagon gekozen voor de verzekering van uw

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN VERZEKERD WONEN Verzekering tegen brand en andere gevaren Volgens het KB van 24/12/1992 Met ingang van 10/10/2007 Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen Onderneming toegelaten om de verzekeringstak Brand (tak

Nadere informatie

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - HANDEL BLZ.

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - HANDEL BLZ. PATRIMONIUMPOLIS - HANDEL BLZ. 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere bij de verzekeringnemer inwonende persoon; indien een

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 Principes 8 Dekkingen 1 - Brand

Nadere informatie

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - RELIGIEUZE INSTELLINGEN BLZ.

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - RELIGIEUZE INSTELLINGEN BLZ. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - RELIGIEUZE INSTELLINGEN BLZ. 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere

Nadere informatie

BEGRIPPEN STRUCTUUR. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie maart 2015 KBC WONINGPOLIS BLZ. 1. Wie bent u, wie zijn wij?

BEGRIPPEN STRUCTUUR. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie maart 2015 KBC WONINGPOLIS BLZ. 1. Wie bent u, wie zijn wij? KBC WONINGPOLIS BLZ. 1 BEGRIPPEN STRUCTUUR Deze polis bestaat uit een set van verzekeringen, speciaal ontworpen om uw bezittingen zo goed mogelijk te beschermen. De meeste verzekeringen in deze polis bieden

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 1. Bijstand in het verzekerde gebouw 7 2. Bijstand als het gebouw

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 Principes 8 Dekkingen 1 - Brand

Nadere informatie

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 Ref PHN09.06 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Welke zijn

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie