ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS COMFORT PACK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS COMFORT PACK"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS COMFORT PACK

2 Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer Het boekje dat u nu in handen heeft, bevat de algemene voorwaarden van uw polis Ethias Comfort Pack. Samen met de bijzondere voorwaarden vormen zij uw verzekeringscontract. Bij de opstelling hiervan hadden wij een concreet resultaat voor ogen: een duidelijk leesbare tekst die voor iedereen te begrijpen is. Om het lezen voor u enigszins te vergemakkelijken hebben wij veel aandacht besteed aan het taalgebruik. Nochtans is het niet altijd mogelijk om alle technische termen uit te sluiten. Indien wij echter technische begrippen gebruiken, vindt u hiervan een omschrijving in de verklarende woordenlijst achteraan dit boekje. Het betreft telkens de woorden die in de tekst cursief zijn gedrukt. Wij raden u aan om deze voorwaarden eens rustig door te nemen. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst en danken u voor uw vertrouwen! Wij staan steeds tot uw beschikking Vanuit onze bekommernis om u een optimale dienstverlening te bieden staan wij vanzelfsprekend steeds tot uw beschikking. Voor elk verzekeringsprobleem of elke vraag met betrekking tot uw verzekeringscontract kan u bellen naar het nummer van maandag tot vrijdag tussen 8 en 20 uur en op zaterdag tussen 8.30 en uur. In het kader van de dekking «Woning» bieden wij u bij een gedekt schadegeval 24 uur per dag bijstand op het nummer Wij organiseren dan in uw plaats verschillende prestaties en nemen deze eveneens ten laste. Het betreft prestaties zoals de bewaking van de beschadigde goederen, de bewaring van de verzekerde en geredde goederen, de reservatie van hotelkamers in de buurt van uw thuisadres, uw repatriëring, de bijstand van een familiehulp indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen, het uitkeren van voorschotten,... Voor een schadeaangifte in het kader van de dekking «Woning», bel ons Callcenter op nr of maak gebruik van My Ethias, uw privéloket op Daarenboven geniet u, dankzij het afsluiten van uw polis «Ethias Comfort Pack» gratis tot drie keer per jaar telefonische juridische bijstand op het nummer U krijgt een aangepast advies over verschillende onderwerpen die kunnen gaan van motorrijtuigen, woningen, personenbelasting, overlevings- en rustpensioenen, consumentenrecht en successierechten tot gezondheid en vrije tijd. Aarzel niet ons te bellen! Wij zijn er voor u.

3 Inhoudstafel Blz. Titel I - Dekking «woning» 7 Hoofdstuk I - Toepassingsgebied 7 Artikel 1 : Verzekerden en voorwerp van de verzekering 7 Hoofdstuk II - Basiswaarborgen 9 Artikel 2 : Brand en aanverwante gevaren 9 Artikel 3 : Storm en hagel 9 Artikel 4 : Waterschade 9 Artikel 5 : Stookolieschade 10 Artikel 6 : Elektrisch risico 11 Artikel 7 : Glasschade 11 Artikel 8 : Aanstoting 12 Artikel 9 : Beschadiging van onroerende goederen 12 Artikel 10 : Natuurrampen 12 Artikel 11 : Arbeidsconflicten, aanslagen en daden van terrorisme 14 Artikel 12 : Bijstand na schade 15 Hoofdstuk III - Optionele waarborgen 16 Artikel 13 : Diefstal en vandalisme 16 Artikel 14 : Onrechtstreekse verliezen 17 Hoofdstuk IV - Waarborguitbreidingen 18 Artikel 15 : Verwante kosten 18 Artikel 16 : Aansprakelijkheidsverzekeringen 18 Artikel 17 : Tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inhoud 19 Titel II - Dekking «familiale burgerlijke aansprakelijkheid» 20 Hoofdstuk I - Toepassingsgebied 20 Artikel 18 : Verzekerden, derden, territoriale grenzen 20 Hoofdstuk II - Burgerlijke aansprakelijkheid 21 Artikel 19 : Doel van de verzekering 21

4 Titel III - De optionele waarborgen rechtsbijstand 26 Hoofdstuk I - Rechtsbijstand verbonden aan de dekking «Woning» 26 Artikel 20 : Wat is verzekerd? 26 Artikel 21 : Wat is niet verzekerd? 26 Artikel 22 : Waar is de verzekering geldig? 26 Hoofdstuk II - Rechtsbijstand verbonden aan de dekking «Familiale burgerlijke aansprakelijkheid» 27 Artikel 23 : Doel van de verzekering 27 Hoofdstuk III - Toegang tot het recht 29 Artikel 24 : Doel van de verzekering 29 Hoofdstuk IV - Gemeenschappelijke bepalingen aan de hoofdstukken I, II en III 33 Artikel 25 : Pluraliteit van overeenkomsten 33 Artikel 26 : Procedure 33 Artikel 27 : Objectiviteit 33 Artikel 28 : Belangenconflict 34 Artikel 29 : Bepaling van de financiële omvang van het geschil 34 Artikel 30 : Voortzetting van de waarborg in geval van overlijden 34 Titel IV - Gemeenschappelijke bepalingen aan de Titels I, II en III 35 Hoofdstuk I - Administratieve bepalingen 35 Artikel 31 : Totstandkoming en duur van het contract 35 Artikel 32 : Premie 35 Artikel 33 : Indexering van de premie 36 Artikel 34 : Einde van de overeenkomst 36 Artikel 35 : Diverse bepalingen 38 Hoofdstuk II - Wat te doen bij een schadegeval 40 Artikel 36 : Verplichtingen van de verzekerde 40 Artikel 37 : Subrogatie 40 Artikel 38 : Vrijstelling 40 Artikel 39 : Bijzonderheden verbonden aan de dekking «Woning» 41 Titel V - Verklarende woordenlijst 45 Opmerking: Indien de aanvangsdata van de verschillende dekkingen in de polis Ethias Comfort Pack verschillend zijn, worden volgende dekkingen toch reeds vanaf de aanvang van het contract toegekend: de burgerlijke aansprakelijkheid gebouw (artikel D); de rechtsbijstand verbonden aan de dekking «Woning» (Hoofdstuk I van Titel III).

5 Titel I Dekking «woning» Hoofdstuk I Artikel 1 Toepassingsgebied Verzekerden en voorwerp van de verzekering 1.1. Wie is verzekerd? De verzekeringsnemer. De bij hem inwonende personen. Hun personeel in de uitoefening van hun functie. De lasthebbers en vennoten van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functies. Alle andere personen zo aangeduid in het verzekeringscontract Opmerking Voor zover het gebouw verzekerd is in mede-eigendom en de polis onderschreven is door de mede-eigenaars gezamenlijk of in hun naam, worden de mede-eigenaars gezamenlijk en elk van hen afzonderlijk als «verzekerde» beschouwd. De mede-eigenaars worden ten opzichte van elkaar en van de verzekerde collectiviteit als derden beschouwd Wat zijn de verzekerde goederen? Elk gebouw, vermeld in de bijzondere voorwaarden, dienend tot louter woning, vrij beroep (apotheken uitgezonderd) (beperkt tot 2 vertrekken en/of 25 % van de totale oppervlakte van het gebouw) en/of zijn inhoud. Onder gebouw verstaan wij: alle constructies, aanpalend of niet, die zich op de in dit contract aangeduide plaats bevinden met inbegrip van afsluitingen en aanplantingen die dienen tot afsluitingen; alle goederen die door de eigenaar blijvend aan deze constructies werden bevestigd zoals ingebouwde keukens, geïnstalleerde badkamers, ; de materialen die bestemd zijn om in de bouw te worden verwerkt en die zich op de in dit contract aangeduide plaats bevinden. Onder inhoud verstaan wij alle roerende goederen (met uitzondering van boten, caravans en luchtvaartuigen) die toebehoren of zijn toevertrouwd aan de verzekerde evenals de goederen die toebehoren aan zijn gasten en die aan één van volgende beschrijvingen beantwoorden: inboedel; materieel; alle vaste verfraaiingen en verbeteringen (met uitzondering van koopwaar) die door de huurder/gebruiker zijn aangebracht, en waarvan hij eigenaar blijft tot aan het einde van het huurcontract; koopwaar; huisdieren, kweekdieren en dieren bestemd voor de verkoop; waarden; motorrijtuigen voor personen- of goederenvervoer, met een cilinderinhoud van minder dan 50 CC, evenals hun aanhangwagens. De motorrijtuigen met een cilinderinhoud van meer dan 49 CC zijn enkel verzekerd indien zij vermeld worden in de bijzondere voorwaarden. 7

6 1.4. Wat is verzekerd? Wij garanderen, binnen de grenzen en voorwaarden van dit contract, de vergoeding van de aan de verzekerde goederen toegebrachte materiële schade evenals de aansprakelijkheid die de verzekerde kan oplopen ten gevolge van een gedekt schadegeval. Dit betekent dat indien de verzekeringsnemer handelt als: eigenaar, wij het gebouw en/of de inhoud die hem toebehoort verzekeren; huurder of gebruiker, wij voor het gebouw zijn huurders- of gebruikersaansprakelijkheid verzekeren en/of de inhoud die hem toebehoort Algemene uitsluitingen Wij verlenen geen tussenkomst voor de schade die reeds geheel of gedeeltelijk bestond vóór de aanvang van de dekking. Wij verlenen nooit tussenkomst aan een verzekerde die opzettelijk schade heeft veroorzaakt. Wij komen niet tussen in de schade toegebracht aan software, archieven van welke aard ook, aan plannen en modellen noch in het opnieuw samenstellen of de restauratie van documenten of informatie op welke drager dan ook. Wij vergoeden nooit de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met: oorlog en inval van een vreemd leger, burgeroorlog, krijgswet, staat van beleg; opeising in elke vorm, gehele of gedeeltelijke bezetting van de verzekerde goederen door een militaire macht of politiemacht of door geregelde of ongeregelde strijdkrachten; een natuurramp, tenzij dit gevaar gedekt zou zijn door de waarborgen «Storm en hagel» of «Natuurrampen»; radioactiviteit, kernenergie en ioniserende stralingen Preventiemaatregelen De verzekerde dient alle redelijke en noodzakelijke maatregelen te nemen om een schadegeval te voorkomen. Het niet-naleven van deze verplichting geeft ons het recht de voorziene schadevergoeding te beperken of terug te vorderen ten belope van het door ons geleden nadeel. 8

7 Hoofdstuk II Artikel 2 Basiswaarborgen Brand en aanverwante gevaren 2.1. Wat is verzekerd? Wij vergoeden de schade accidenteel aan de verzekerde goederen toegebracht door één van de volgende gevaren: brand; schroeischade; ontploffing of implosie. Ontploffing van springstoffen is enkel verzekerd indien hun aanwezigheid in het verzekerde risico niet vereist is voor de beroepsactiviteiten die er worden uitgeoefend; rook of roet Wij vergoeden eveneens De waarborguitbreidingen voorzien in Hoofdstuk IV van deze titel. Artikel 3 Storm en hagel 3.1. Wat is verzekerd? Wij vergoeden de schade accidenteel aan de verzekerde goederen toegebracht door: storm; de impact van voorwerpen die door een storm werden weggeslingerd; hagel; de druk of het zich verplaatsen van een compacte hoeveelheid sneeuw of ijs Wij vergoeden eveneens De waarborguitbreidingen voorzien in Hoofdstuk IV van deze titel Wat is niet verzekerd? De schade aan roerende goederen die zich buiten het gebouw bevinden en die niet aan het gebouw zijn bevestigd. De schade aan gebouwen of delen van gebouwen die vervallen zijn of bestemd voor de afbraak, evenals aan hun inhoud. Artikel 4 Waterschade 4.1. Wat is verzekerd? Wij vergoeden de schade accidenteel aan de verzekerde goederen toegebracht door: het wegvloeien van water uit de hydraulische installaties, behalve als dit het gevolg is van een natuurramp zoals dit gedefinieerd is in artikel 10 van deze algemene voorwaarden; de infiltratie van regen door daken of door glazen en plastic koepels van het gebouw; de waterinfiltratie via de afsluitranden van het sanitair; het wegvloeien van water uit aquariums en waterbedden; het terugvloeien van water van de openbare rioleringen; het wegvloeien van water uit de leidingen van het publieke waternet; de inwerking van de huiszwam. 9

8 4.2. Wij vergoeden eveneens Het zich voordoen van één van de voormelde feiten in een naburig gebouw of appartement. De uitgevoerde opzoekingskosten, mits onze voorafgaande toestemming. De kosten voor de herstelling van de leidingen en de daarop aangesloten apparaten die het schadegeval hebben veroorzaakt. De kosten voor de herstelling van de wanden, de vloeren, de plafonds, de toegangen van het gebouw, de binnenplaatsen, de terrassen, de tuinen en de gazons met het oog op de herstelling van het lek van de defecte leidingen van het aangeduide gebouw die het schadegeval hebben veroorzaakt. De waarborguitbreidingen voorzien in hoofdstuk IV van deze titel Wat is niet verzekerd? De schade veroorzaakt aan daken. De schade veroorzaakt door condensatie. De schade aan gebouwen die vervallen zijn of bestemd voor de afbraak, evenals hun inhoud. De waarde van de weggevloeide vloeistof. Het terugvloeien van water van de openbare rioleringen veroorzaakt door het wassen van het water, atmosferische neerslag, het smelten van sneeuw of ijs of een overstroming. Artikel 5 Stookolieschade 5.1. Wat is verzekerd? Wij vergoeden de schade accidenteel aan de verzekerde goederen toegebracht door: het wegvloeien of overlopen van stookolie uit de centrale verwarmingsinstallatie of het stookoliereservoir indien deze installaties en reservoirs voldoen aan de terzake geldende wetgeving, voorschriften en reglementeringen; het indringen van stookolie afkomstig van naburige eigendommen. Deze vergoeding wordt slechts toegekend na de tussenkomst van het «saneringsfonds stookolie» of ieder gelijkaardig organisme Wij vergoeden eveneens De uitgevoerde opzoekingskosten, mits onze voorafgaande toestemming. De kosten voor de herstelling van de leidingen en de daarop aangesloten apparaten die het schadegeval hebben veroorzaakt. De kosten voor de herstelling van de wanden, de vloeren, de plafonds, de toegangen van het gebouw, de binnenplaatsen, de terrassen, de tuinen en de gazons met het oog op de herstelling van het lek van de defecte leidingen van het aangeduide gebouw die het schadegeval hebben veroorzaakt. De saneringskosten van het door de uitgevloeide brandstof verontreinigde terrein, zelfs indien de verzekerde goederen geen schade hebben geleden, ten belope van maximum 7 800,00 euro*. Indien er door wettelijke bepalingen minimumnormen worden opgelegd alvorens er sprake is van bodemverontreiniging dan verlenen wij slechts tussenkomst voor zover deze normen overschreden zijn. De waarde van de weggevloeide stookolie ten belope van maximum 500,00 euro*. De waarborguitbreidingen voorzien in hoofdstuk IV van deze titel. Deze vergoeding wordt slechts toegekend na de tussenkomst van het «saneringsfonds stookolie» of ieder gelijkaardig organisme Wat is niet verzekerd? Alle kosten met betrekking tot de stookolietank zelf. Elke waardevermindering of elk waardeverlies van de verzekerde goederen. 10 * aan ABEX-index 612

9 Artikel 6 Elektrisch risico 6.1. Wat is verzekerd? Wij vergoeden de schade accidenteel aan de verzekerde goederen toegebracht door: de werking van de elektriciteit wanneer deze schade toebrengt aan een elektrisch of elektronisch apparaat of installatie. De herstellingskosten zijn in elk geval beperkt tot de nieuwwaarde van het beschadigde apparaat; blikseminslag; elektrocutie van huisdieren, kweekdieren en dieren bestemd voor de verkoop; ontdooiing Wij vergoeden eveneens De waarborguitbreidingen voorzien in Hoofdstuk IV van deze titel. Artikel 7 Glasschade 7.1. Wat is verzekerd? Wij vergoeden de schade accidenteel aan de verzekerde goederen toegebracht door: het breken en barsten van: ruiten en doorzichtige panelen; kunstglas ten belope van maximum 3 200,00 euro*; glazen daken en koepels of panelen in lichte materialen; zonnepanelen; lichtreclames; sanitaire toestellen en aquariums ten belope van maximum 3 200,00 euro*; spiegels; keramische kookplaten; serres, niet gebruikt voor beroepsdoeleinden. het ondoorschijnend worden van isolerende ruiten ten gevolge van een verlies aan dichtheid, rekening houdende met punt 7.4. hierna vermeld. De vergoeding omvat zowel de plaatsing, de herstelling als de vervanging van de beschadigde goederen Wij vergoeden eveneens De kosten voor voorlopige afsluiting of afscherming. De kosten voor het hernieuwen van opschriften, schilderingen, versieringen en gravures. De schade die het breken aan de verzekerde inhoud of gebouw toebrengt. De waarborguitbreidingen voorzien in Hoofdstuk IV van deze titel Wat is niet verzekerd? Krassen en afschilferingen. Het breken van glazen voorwerpen andere dan ruiten zoals luchters, vazen, De ruiten van gebouwen die verlaten zijn of bestemd voor de afbraak Opmerkingen Iedere ondoorschijnende ruit wordt als een afzonderlijk schadegeval beschouwd en wordt slechts ten laste genomen indien ze niet ouder is dan twintig jaar. Indien de vergoeding aan de huurder of gebruiker is uitbetaald en als de aansprakelijkheid van deze niet kan worden vastgesteld, houden wij ons het recht voor de kosten terug te vorderen van de eigenaar of verhuurder van het gebouw. * aan ABEX-index

10 Artikel 8 Aanstoting 8.1. Wat is verzekerd? Wij vergoeden de schade accidenteel aan de verzekerde goederen toegebracht door de aanstoting, zijnde elke accidentele en bruuske schok veroorzaakt door: land-, lucht- en ruimtevoertuigen evenals hun lading, delen die ervan loskomen of voorwerpen die eruit vallen; kranen of andere heftoestellen evenals hun lading; delen van naburige gebouwen; meteorieten; dieren; het vallen van bomen en masten Wij vergoeden eveneens De waarborguitbreidingen voorzien in Hoofdstuk IV van deze titel. Artikel 9 Beschadiging van onroerende goederen 9.1. Wat is verzekerd? Wij vergoeden de schade aan de verzekerde gebouwen toegebracht als direct resultaat van een diefstal, een poging tot diefstal of van vandalisme Wij vergoeden eveneens Grafschennis voor zover het geen geïsoleerd voorval betreft. De schade veroorzaakt aan voorwerpen die blijvend aan het gebouw werden bevestigd. De waarborguitbreidingen voorzien in Hoofdstuk IV van deze titel Wat is niet verzekerd? Schade toegebracht door of met de medeplichtigheid van een verzekerde of zijn partner. De schade toegebracht door een huurder en/of gebruiker, zijn familieleden of zijn gasten indien de verzekering is onderschreven door de eigenaar van het verzekerde gebouw. Schade aan gebouwen die verlaten zijn. Diefstal van een deel van het gebouw. Artikel 10 Natuurrampen Wat is verzekerd? Wij vergoeden de schade accidenteel veroorzaakt aan de verzekerde goederen waarvan de verzekerde eigenaar is, door een natuurramp of een verzekerd gevaar dat er rechtstreeks uit voortvloeit, inzonderheid brand, ontploffing met inbegrip van ontploffing van springstoffen en implosie. Worden als natuurramp beschouwd: aardbeving, overstroming, aardverschuiving of grondverzakking en overloop of opstuwing van de openbare riolen. Worden beschouwd als één gebeurtenis: aardbeving: de initiële aardbeving en haar naschokken die optreden binnen de 72 uur, evenals de verzekerde gevaren die er rechtstreeks uit voortvloeien; overstroming: de initiële overloop van een waterloop, kanaal, meer, vijver of zee en elke overloop die optreedt binnen 168 uur na het zakken van het waterpeil (te weten de terugkeer binnen zijn gewone limieten van de waterloop, kanaal, meer, vijver of zee) evenals de verzekerde gevaren die er rechtstreeks uit voortvloeien. 12

11 10.2. Wij vergoeden eveneens De schade aan de verzekerde goederen die voortspruit uit maatregelen die zijn genomen door een bij wet ingesteld gezag voor de beveiliging en de bescherming van de goederen en personen. In het kader van een aardbeving, de schade veroorzaakt door de overstromingen, het overlopen of opstuwen van de openbare riolen, de aardverschuivingen of grondverzakkingen die er het gevolg van zijn. De schade veroorzaakt door wegstromend regenwater ten gevolge van het wassen van het water, atmosferische neerslag, een storm, het smelten van sneeuw of ijs of een overstroming. De schade aan de inboedel die de verzekerde in het kader van een tijdelijk verblijf in een gebouw in de Europese Unie onderbrengt. Die inboedel is verzekerd ten bedrage van maximum 5 % van de verzekerde inhoud Waarborguitbreidingen Wij komen eveneens tussen in de kosten: voor opruiming en afbraak nodig voor het herbouwen of de wedersamenstelling van de beschadigde verzekerde goederen. De kosten voor bodemsanering vallen hier niet onder; voor huisvesting gedaan in de loop van de drie maanden die volgen op het schadegeval wanneer de woonlokalen onbewoonbaar zijn geworden; om het schadegeval te stoppen of te beperken en de in de polis gedekte gevolgschade te vermijden; om de verzekerde en geredde goederen te bewaren (hierin begrepen de kosten voor voorlopige afscherming en afsluiting) Opmerking Metingen uitgevoerd door bevoegde openbare instellingen of bij ontstentenis door private instellingen die over de nodige wetenschappelijke bevoegdheden beschikken, mogen gebruikt worden voor de vaststelling van een natuurramp Wat is niet verzekerd? Wij komen niet tussen voor de schade veroorzaakt aan: de voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden, behalve als ze er blijvend aan vastgemaakt zijn; de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig zijn of in afbraak zijn, en hun eventuele inhoud, behalve indien deze constructies als hoofdverblijfplaats van de verzekerde dienen; de tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventuele inhoud, de afsluitingen en hagen van om het even welke aard, de tuinen, aanplantingen, toegangen en binnenplaatsen, terrassen, alsook de luxegoederen zoals zwembaden, tennisvelden en golfterreinen; de gebouwen (of gedeelten ervan) in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud, behalve indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn; de landvoertuigen en de lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen; de vervoerde goederen; de goederen waarvan de herstelling van de schade wordt georganiseerd door bijzondere wetten of door internationale overeenkomsten; de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten en de bosaanplantingen; de verzekerde goederen ingevolge diefstal, vandalisme, onroerende en roerende beschadigingen gepleegd bij een diefstal of een poging tot diefstal en daden van kwaadwilligheid die mogelijk werden gemaakt of vergemakkelijkt door een verzekerd schadegeval. In geval van overstroming komen wij bovendien niet tussen voor schade veroorzaakt aan: een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat zich in een risicozone bevindt wanneer dit gebouwd werd meer dan achttien maanden na de datum van publicatie in het Belgisch staatsblad van deze risicozones, evenals hun inhoud. 13

12 In geval van overstroming, het overlopen of opstuwing van openbare riolen en wegstromend regenwater komen wij daarenboven niet tussen voor schade veroorzaakt aan: de inhoud van de kelders die op minder dan 10 cm van de grond is opgesteld, met uitzondering van de verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties die er blijvend zijn bevestigd. Onder kelder verstaat men iedere ruimte waarvan de vloer of grondoppervlakte zich bevindt op meer dan 50 cm beneden het niveau van de hoofdingang die leidt naar de woonvertrekken van het gebouw, met uitzondering van de lokalen die op permanente wijze ingericht zijn als woonplaatsen of die dienen voor de uitoefening van een beroep Vergoedingsbeperkingen Wij beperken het totaal van de uitgaven ten onze laste tot het laagste bedrag bekomen door toepassing van de formules voorzien in artikel van de Wet op de landverzekeringen van 25 juni In dit geval zal iedere individueel verschuldigde vergoeding evenredig worden verminderd wanneer de limieten, voorgeschreven door artikel 34-3, derde lid van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, worden overschreden Vrijstelling De vrijstelling is vastgesteld op 1 021,26 euro* per schadegeval. Dit bedrag is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen Specifieke verplichting De verzekerde verbindt er zich toe aan ons elke schadevergoeding terug te storten die hem door de officiële instanties zou worden uitgekeerd voor zover deze dubbel gebruik zou uitmaken met de reeds eerder door ons uitbetaalde vergoeding. Artikel 11 Arbeidsconflicten, aanslagen en daden van terrorisme Wat is verzekerd? Wij vergoeden de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door: personen die deelnemen aan een arbeidsconflict of een aanslag; een daad van terrorisme zoals gedefinieerd en geregeld door de wet van 1 april 2007 (BS 15 mei 2007) Wij vergoeden eveneens De schade die het gevolg is van maatregelen die door de wettelijke overheid zijn genomen om de verzekerde goederen te redden of te beschermen. De waarborguitbreidingen voorzien in Hoofdstuk IV van deze titel Opmerkingen Wat betreft een arbeidsconflict of een aanslag, kan de waarborg worden geschorst door een ministerieel besluit; de schorsing begint dan zeven dagen na de kennisgeving van die beslissing. Voor de risico s andere dan gewone woningen, landbouwuitbatingen, tuinbouw, wijnbouw, fruitteelt en kwekerijen, is de waarborg inzake een arbeidsconflict of een aanslag beperkt tot de gevaren brand, ontploffing of implosie. Wat betreft schade door een daad van terrorisme, is Ethias toegetreden tot de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Zowel het principe als de modaliteiten m.b.t. de vergoeding van een schadegeval voortvloeiend uit een daad van terrorisme worden voortaan bepaald door een Comité dat losstaat van de verzekeringsondernemingen en dat is opgericht overeenkomstig artikel 5 van de wet van 1 april Voor het geheel van de verbintenissen ten aanzien van al onze verzekerden dekken wij overeenkomstig de bepalingen van deze wet, gezamenlijk met de andere leden van de vzw en de Belgische Staat, de gebeurtenissen voorgevallen in een kalenderjaar tot 1 miljard euro. 14 * aan de index van de consumptieprijzen 200,38

13 11.4. Speciale verplichtingen Bij schadegeval is de verzekerde verplicht om alle nodige stappen te zetten bij de bevoegde overheden om vergoeding van zijn schade te verkrijgen. De vergoeding die bekomen wordt van de overheid moet aan ons worden teruggestort indien deze dubbel gebruik uitmaakt met de door ons uitgekeerde vergoeding. Artikel 12 Bijstand na schade Wat is verzekerd? Bij een gedekt schadegeval in België kunnen wij: de verzekerde de gegevens van de verschillende hulp- en depanneringsdiensten meedelen (zonder ooit de goede afloop van de door die diensten verrichte prestaties te garanderen); voor de verzekerde organiseren en ten laste nemen: het ter plaatse sturen van een afgevaardigde; de bewaring en verplaatsing van de verzekerde goederen; het vervoer van de verzekerde naar een andere verblijfplaats; de repatriëring van de verzekerde en zijn motorrijtuig; de bewaking van het beschadigde gebouw gedurende maximum 72 uren; de bijstand van een familiehulp wanneer de verzekerde is opgenomen in een ziekenhuis, en dit ten belope van maximum 800,00 euro*; het ter beschikking stellen van een vervangingsmotorrijtuig gedurende maximum 120 uren wanneer het motorrijtuig van de verzekerde door een gedekt schadegeval onbruikbaar is geworden; een voorschot uitkeren om de verzekerde toe te laten de eerste kosten te dekken Opmerkingen De diensten en prestaties moeten verplicht door ons worden georganiseerd. Is dit niet het geval, dan worden deze diensten en prestaties niet door ons vergoed. In geval van een niet-gedekt schadegeval vorderen wij de betaalde kosten terug. Het uitgekeerde voorschot zal in mindering worden gebracht van de schadevergoeding. Indien het bedrag van de schadevergoeding lager is dan dat van het uitgekeerde voorschot, zal de teruggave van het verschil aan de verzekerde gevraagd worden. * aan ABEX-index

14 Hoofdstuk III Optionele waarborgen Artikel 13 Diefstal en vandalisme Deze waarborg is slechts van kracht mits vermelding in de rubriek «verzekerde waarborgen» van de bijzondere voorwaarden Wat is verzekerd? Wij vergoeden het verlies van en de schade veroorzaakt aan de verzekerde inhoud die zich op de in dit contract aangeduide plaats bevindt door: diefstal of poging tot diefstal; vandalisme Wij vergoeden eveneens Diefstal op de verzekeringsnemer en de bij hem inwonende personen, overal ter wereld, gepleegd met geweld of bedreiging. Diefstal door middel van een inbraak in een lokaal en daden van vandalisme met betrekking tot de verzekerde inhoud, wanneer deze tijdelijk verplaatst is naar een ander gebouw in de Europese Unie. De vervanging van sloten van deuren die rechtstreeks toegang geven tot de verzekerde lokalen, tengevolge van diefstal van de huissleutels. Diefstal van een gedeelte van het gebouw op voorwaarde dat het verzekerde gebouw de hoofdverblijfplaats van de verzekerde is. Diefstal van tuinmeubelen die zich op de in dit contract aangeduide plaats bevinden. De schade aan de toegangsdeur van het appartement waarvan de verzekerde eigenaar is, voor zover deze deur overeenkomstig de basisakte als privatief wordt beschouwd en de schade niet is verzekerd door de polis van de mede-eigendom. De waarborguitbreidingen voorzien in hoofdstuk IV van deze titel Vergoedingsbeperkingen per schadegeval De volgende schadevergoedingsgrenzen worden toegepast: juwelen in venale waarde en aan maximum 3 200,00 euro*; waarden en de schade aan deze waarden aan maximum 1 600,00 euro*; tuinmeubelen aan maximum 1 600,00 euro*; diefstal op de persoon aan maximum 6 400,00 euro*; diefstal en beschadiging door vandalisme van gedeeltelijk en tijdelijk verplaatste inhoud aan maximum 6 400,00 euro*; diefstal en beschadiging door vandalisme van de verzekerde goederen die zich bevinden in de met een sleutel afgesloten kelders en garages van een gebouw dat de verzekerde slechts gedeeltelijk betrekt, aan maximum 1 600,00 euro*; diefstal en beschadiging door vandalisme van de verzekerde goederen die zich bevinden in een met een sleutel afgesloten niet-aanpalende of aanpalende constructie zonder gemeenschap, aan maximum 1 600,00 euro*; de schade aan de privatieve toegangsdeur van het appartement, aan maximum 3 200,00 euro* Wat is niet verzekerd? Wij verlenen geen tussenkomst voor diefstal en schade: door of met de medeplichtigheid van een verzekerde of zijn partner; van of aan motorrijtuigen, aanhangwagens evenals hun bevestigde accessoires die via een autopolis kunnen worden verzekerd; van of aan de goederen die zich in de gemeenschappelijke delen bevinden of in de niet met een sleutel afgesloten kelders en garages indien de verzekerde slechts een deel van het gebouw betrekt; 16 * aan ABEX-index 612

15 van of aan de goederen die zich bevinden in een niet-aanpalende of aanpalende constructie zonder gemeenschap indien zij niet met een sleutel afgesloten is; door een huurder en/of gebruiker, zijn familieleden of zijn gasten indien de verzekering is afgesloten door de eigenaar van het verzekerde gebouw; van of aan gebouwen die verlaten zijn, evenals hun inhoud; van of aan materialen die bestemd zijn om in de bouw te worden verwerkt; van of aan roerende goederen die zich buiten de verzekerde gebouwen bevinden met uitzondering van tuinmeubelen; van of aan dieren Teruggevonden goederen De verzekerde is verplicht ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien er reeds een vergoeding aan de verzekerde was uitgekeerd, kan hij binnen de 45 dagen ofwel de goederen aan ons overdragen en de vergoeding behouden, ofwel de goederen houden en ons de vergoeding terugbetalen. In dit laatste geval betalen wij wel de eventuele schade die aan de goederen werd toegebracht, zonder dat dit bedrag de toegekende schadevergoeding kan overschrijden. Artikel 14 Onrechtstreekse verliezen Deze waarborg is slechts van kracht mits vermelding in de rubriek «verzekerde waarborgen» van de bijzondere voorwaarden Wat is verzekerd? Bij een gedekt schadegeval zal het verschuldigde bedrag van de schadevergoeding met 10 % worden verhoogd als vergoeding voor om het even welk verlies, kosten en nadelen die de verzekerde tengevolge van het schadegeval lijdt Wat is niet verzekerd? De schadevergoedingen, uitgekeerd op grond van één van de hierna vermelde waarborgen, komen niet in aanmerking voor de berekening van deze vergoeding: verhaal van derden, huurders en gebruikers; diefstal en vandalisme; beschadiging van onroerende goederen; natuurrampen; rechtsbijstand; reddingskosten; bijstand na schade; expertisekosten Vergoedingsbeperkingen De vergoeding is beperkt tot 7 800,00 euro*. * aan ABEX-index

16 Hoofdstuk IV Waarborguitbreidingen Dit hoofdstuk is van toepassing op de waarborgen: brand en aanverwante gevaren; storm en hagel; waterschade; stookolieschade; elektrisch risico; glasschade; aanstoting; beschadiging van onroerende goederen; arbeidsconflicten en aanslagen; diefstal en vandalisme. Artikel 15 Verwante kosten Wat is verzekerd? Bij een gedekt schadegeval komen wij eveneens tussen voor de kosten: om het schadegeval te stoppen of te beperken en de in de polis gedekte gevolgschade te vermijden; om de verzekerde en geredde goederen te bewaren (hierin begrepen de kosten voor voorlopige afscherming en afsluiting); voor opruiming en afbraak nodig voor het herbouwen of voor de wedersamenstelling van de beschadigde verzekerde goederen; voor de heraanleg van de tuin (hierin begrepen de vervanging van de beplantingen door jonge planten van dezelfde soort) ten belope van 7 800,00 euro*; voor huisvesting wanneer de verzekerde lokalen onbruikbaar zijn geworden. Deze vergoeding is maximaal gelijk aan de huurwaarde van het verzekerde goed gedurende de normale termijn van wederopbouw. Wij verzekeren eveneens de aansprakelijkheid van de verzekerde als huurder of gebruiker voor die verblijfplaats gedurende de tijd dat deze daar verblijft; voor de eigenaar (ook al is hij niet de verzekerde): de onbruikbaarheid van de beschadigde onroerende goederen, beperkt tot de normale duur van wederopbouw. Deze vergoeding wordt berekend op basis van ofwel het werkelijk geleden verlies van huur verhoogd met haar lasten, ofwel de huurwaarde indien het getroffen gebouw niet verhuurd was op het ogenblik van het schadegeval. Deze vergoeding mag voor eenzelfde periode niet worden samengevoegd met de kosten voor een tijdelijk verblijf; voor de begrafenis van een verzekerde die is overleden bij een schadegeval, of binnen de 365 dagen erna door de rechtstreekse gevolgen ervan. De betaling van de begrafeniskosten zal gebeuren aan de personen die bewijzen dat zij deze uitgaven hebben gedaan. Deze vergoeding is beperkt tot 9 300,00 euro* per schadegeval en is niet van toepassing op de waarborg «Diefstal en Vandalisme». Artikel 16 Aansprakelijkheidsverzekeringen Wat is verzekerd? Bij een gedekt schadegeval vergoeden wij: het verhaal van huurders en gebruikers; het verhaal van derden, zijnde de burgerlijke extracontractuele aansprakelijkheid. 18 * aan ABEX-index 612

17 16.2. Is eveneens verzekerd Als wij de hoofdverblijfplaats van de verzekerde verzekeren, verzekeren wij eveneens zijn huurders- of gebruikersaansprakelijkheid in de volgende gevallen: studentenverblijf gelegen in de Europese Unie; privégarage gelegen in België op een ander adres dan de in dit contract aangeduide plaats; occasionele en tijdelijke verblijfplaats overal ter wereld (inclusief residentiële caravans en tenten) gedurende maximum 90 dagen per verzekeringsjaar; lokalen (inclusief tenten) voor familiefeesten of -bijeenkomsten in België. De uitbreidingen voorzien in artikel 16 worden verleend ten belope van ,30 euro* voor de lichamelijke schade en ,00 euro* voor de materiële schade per schadegeval. Artikel 17 Tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inhoud Wat is verzekerd? De tijdelijk en gedeeltelijk verplaatste inhoud (met uitsluiting van elk motorrijtuig en van de inhoud die zich in een tweede verblijf van de verzekerde bevindt) blijft verzekerd in de gehele wereld. Evenwel beperken wij onze tussenkomst tot de landen van de Europese Unie: voor de gedeeltelijk en tijdelijk verplaatste inhoud in studentenverblijven; voor de gedeeltelijk en tijdelijk verplaatste inhoud in de kamers of appartementen van rusthuizen waarin de ascendenten in rechte lijn van de verzekerde verblijven. Dit artikel doet geen afbreuk aan de territoriale grenzen bepaald in de waarborg «Diefstal en Vandalisme». * aan de index van de consumptieprijzen 200,38 19

18 Titel II Hoofdstuk I Artikel 18 Dekking familiale burgerlijke aansprakelijkheid Toepassingsgebied Verzekerden, derden, territoriale grenzen Wie is verzekerd? a) De verzekeringsnemer; b) zijn (haar) samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner; c) alle bij de verzekeringsnemer inwonende personen. Blijven nochtans de hoedanigheid van verzekerde behouden: leerlingen en studenten die om studieredenen buiten het hoofdverblijf van de verzekeringsnemer verblijven; dienstplichtigen en gewetensbezwaarden, voor zover de militaire overheid of het organisme waaraan zij respectievelijk onderworpen zijn geen verantwoordelijkheid voor hun daden draagt; alle voornoemde personen wanneer zij tijdelijk elders verblijven, met name wegens hun werk of een reis, omwille van gezondheidsredenen of in het kader van een buitenlandse missie voor rekening van een niet-gouvernementele organisatie; tot aan de volgende vervaldag en gedurende ten minste zes maanden, alle voornoemde personen wanneer ze, om welke reden dan ook, definitief het gezin van de verzekeringsnemer verlaten; d) leden van het huispersoneel en gezinshelp(st)ers, wanneer zij handelen in privédienst van een verzekerde omschreven onder de letters a), b) en c) hiervoor; e) personen die, buiten elke beroepswerkzaamheid, belast zijn met de al dan niet kosteloze bewaking: van kinderen die bij de verzekeringsnemer inwonen of onder toezicht staan van een verzekerde omschreven onder de letters a), b) en c) hiervoor; van in de waarborg begrepen en aan de verzekerden toebehorende dieren; wanneer hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking betrokken zou zijn; f) gehuwde of ongehuwde kinderen van de verzekeringsnemer of van zijn (haar) samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner, die niet meer met hem (haar) samenleven doch economisch volledig afhankelijk van hen zijn. De burgerlijke aansprakelijkheid van de met deze verzekerden samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner of de samenwonende kinderen van deze verzekerden is eveneens gedekt; g) de kinderen van de verzekeringsnemer of deze van zijn (haar) samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner, die omwille van hun studies niet meer met hen samenleven; h) minderjarige kinderen van derden wanneer zij onder toezicht staan van een verzekerde; i) familieleden of genodigden die tijdelijk bij de verzekeringsnemer inwonen tijdens de vakanties of ter gelegenheid van familiale of buitengewone gebeurtenissen Wie zijn de derden? Elke andere persoon dan de verzekerden omschreven in artikel 18.1., letters a), b) en c) hiervoor Waar is de verzekering geldig? De verzekering is geldig in de gehele wereld. 20

19 Hoofdstuk II Artikel 19 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Doel van de verzekering Wat is verzekerd? Wij waarborgen de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in het kader van hun privéleven. De waarborg is eveneens van toepassing op de vergoeding van de schade waarvoor de verzekerden aansprakelijk zijn op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek (burenhinder). Indien ze wettelijk voorgeschreven zijn, nemen wij eveneens alle reddingskosten ten laste gemaakt om de door deze titel gewaarborgde schade te voorkomen of te beperken, alsook de interesten die voortvloeien uit de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding en de kosten van burgerlijke rechtsvorderingen, hierbij inbegrepen de kosten en honoraria van advocaten Zo ook A. Kinderen Zijn gewaarborgd, de vergoedingen waartoe gehouden kunnen zijn: 1) de verzekerden die, zelfs tegen bezoldiging, niet-professioneel toezicht houden op kinderen van derden, wegens door deze kinderen gepleegde daden; lichamelijke schade veroorzaakt door laatstgenoemden (wanneer zij minderjarig zijn) aan de verzekerden is eveneens gewaarborgd; 2) de verzekerde kinderen die schade veroorzaken wanneer zij, tijdens hun studies maar buiten hun voornaamste beroepsactiviteit, gratis of bezoldigd diensten verrichten; 3) de verzekerden die de leeftijd van zestien jaar niet hebben bereikt en die schade hebben veroorzaakt door een opzettelijke daad. Indien de dader van dergelijke feiten ouder is dan zestien jaar maar de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is onze dekking eveneens verworven ten voordele van de benadeelde derden. In dat geval behouden wij echter ons recht op verhaal tegenover de dader van de schade. Ons verhaal is nochtans beperkt tot ,00 euro. Dit bedrag is niet gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Tenslotte is, behalve wanneer ze het gevolg is van zijn eigen opzettelijke fout, de aansprakelijkheid van de verzekerde die burgerlijk aansprakelijk is voor de dader van deze schade, eveneens gewaarborgd. B. Huispersoneel Binnen de perken van deze overeenkomst is de schade veroorzaakt door de verzekerden aan leden van het huispersoneel en aan gezinshelp(st)ers gedekt, onverminderd de bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april Deze waarborg ontslaat de werkgever dus niet van de verplichting een verzekeringscontract af te sluiten, overeenkomstig de voornoemde wettelijke bepalingen. Daarenboven is de lichamelijke schade veroorzaakt aan de verzekerden door dit personeel in de uitoefening van zijn functies eveneens gewaarborgd. C. Dieren Zijn gewaarborgd, de schadeloosstellingen die ten laste vallen van: 1) de verzekerden, voor daden van huisdieren, paarden inbegrepen, die hun toebehoren of waarover zij de bewaking hebben; 2) andere personen, voor daden van huisdieren toebehorend aan een van de verzekerden en waarover zij, zelfs tegen vergoeding maar met niet-professionele doeleinden, de bewaking waarnemen. Daarenboven en voor zover ze niet ten laste kan worden gelegd van een andere persoon dan een verzekerde, is eveneens de lichamelijke schade - met uitsluiting van alle andere - gewaarborgd, veroorzaakt door deze dieren aan voornoemde bewakers. In afwijking van artikel A. van de algemene voorwaarden, wordt de verzekering uitgebreid tot de contractuele burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van schade aan paarden en tuig, toevertrouwd aan de verzekerden en toebehorend aan derden. Deze waarborguitbreiding is toegestaan tot beloop van 4 000,00 euro* per schadegeval. * aan de index van de consumptieprijzen 200,38 21

20 D. Gebouwen en hun inhoud a) De waarborg is verworven aan de verzekerden omschreven in artikel 18.1., letters a), b) en c), voor schade veroorzaakt door: 1) gebouwen of gedeelten van gebouwen alsmede hun inhoud, die zij bewonen als hoofdverblijf of tweede verblijf; 2) gebouwen of gedeelten van gebouwen die zij niet bewonen, maar waarvan zij eigenaars, medeeigenaars, naakte eigenaars, vruchtgebruikers of bewakers zijn; 3) de al of niet bebouwde terreinen, waarvan zij eigenaars, mede-eigenaars, naakte eigenaars, vruchtgebruikers of bewakers zijn; 4) lokalen en hun inhoud (uithangborden inbegrepen) die zij gebruiken voor de persoonlijke uitoefening van een vrij beroep of van een handel die geen afzet of opslag van waren met zich meebrengt; 5) het gebruik van personen- en goederenliften, inbegrepen liften in flatgebouwen waarvan zij eigenaars, mede-eigenaars of bewakers zijn, voor zover deze hijstoestellen het voorwerp uitmaken van een technisch onderhoud, dat de goede werking ervan waarborgt. b) Tijdens het optrekken, het herbouwen of verbouwen van een gebouw, is de waarborg enkel van toepassing als het gaat om schade veroorzaakt door gebouwen bedoeld als hoofdverblijf of tweede verblijf voor een verzekerde omschreven in artikel 18.1., letters a), b) c), f) en g). Tijdens het uitvoeren van onderhoudswerken, is deze waarborg ook verworven voor gebouwen met een andere bestemming dan deze hiervoor vermeld. c) Is eveneens gewaarborgd, de contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden omschreven in artikel 18.1., letters a), b) en c) voor schade die door een gebrek in het gebouw waarvan zij eigenaar zijn veroorzaakt is aan de inboedel van de huurder. E. Verplaatsingen en vervoermiddelen 1) De waarborg is aan de verzekerden verworven tijdens hun verplaatsingen, zelfs beroepshalve, onder andere als voetgangers, als eigenaars, houders of gebruikers van bootjes bedoeld onder punt 4) hierna, fietsen en andere rijwielen zonder motor en als passagiers van om het even welk rijtuig (met uitzondering van de gevallen van aansprakelijkheid bedoeld door de Belgische of buitenlandse wetgeving op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen). 2) Wat motorrijtuigen te land of spoorrijtuigen betreft waarvoor een wettelijk verplichte verzekering geldt, is de waarborg slechts van toepassing op de schade veroorzaakt aan derden door de verzekerden, indien zij alvorens de wettelijk vereiste leeftijd te hebben bereikt, zo een rijtuig besturen buiten medeweten van hun ouders of van de personen die hen onder hun hoede hebben. De vergoeding van de schade veroorzaakt aan het in deze omstandigheden gebruikte rijtuig is eveneens gedekt, voor zover het toebehoort aan een derde en gebruikt wordt buiten zijn medeweten. 3) De waarborg blijft verworven aan de verzekerden die aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan derden ingevolge het gebruik van niet-gekoppelde aanhangwagens, grasmaaiers en andere soortgelijke machines, wanneer deze niet onderworpen zijn aan een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. 4) Is eveneens gewaarborgd, de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten tot 300 kg of van boten en jetski s uitgerust met een motor van maximum 8 kw, waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is. 5) Schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is, is uitgesloten van de waarborg. F. Tijdelijke verblijven De waarborg is verworven aan de verzekerden die, zelfs contractueel, aansprakelijk gesteld worden voor: 1) alle schade, ontstaan tijdens een verblijf als patiënt in een ziekenhuisinstelling of gedurende een tijdelijk of toevallig verblijf, om privé- of beroepsdoeleinden, in hotels of gelijkaardige logementhuizen; 2) schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing, rook, water of het breken van ruiten, aan gebouwen, caravans of tenten en hun inhoud die zij ingevolge vakanties, familiefeesten en/of reizen om privé- of beroepsredenen in huur genomen hebben of bewonen. 22

21 G. Vakantie - Vrije tijd - Sport - Vrijwilligers Is eveneens gewaarborgd, voor zover de aansprakelijkheid van de verzekerde betrokken is, schade voortvloeiend uit: 1) het kamperen in een tent of een caravan; 2) het knutselen, het tuinieren, het kweken van dieren op kleine schaal en voor hobbydoeleinden en het kappen van brandhout; de waarborg is van toepassing op het gebruik van materiaal, al of niet voorzien van een motor, dat voor deze activiteiten nodig is, voor zover het niet onder toepassing valt van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; 3) het vliegen met modelvliegtuigen; 4) activiteiten uitgeoefend door een verzekerde ten persoonlijke titel, in het kader van culturele, sport-, jeugdof soortgelijke verenigingen; 5) het beoefenen van spelen of sporten, met inbegrip van schieten, parachutisme, paardrijden en het gebruik van voorgespannen paarden. 6) vrijwilligerswerk in het kader van een feitelijke vereniging of van een private of publieke rechtspersoon, zonder winstoogmerk. H. Vrijwillige hulpverlening bij redding Wij waarborgen de schade geleden door derden bij vrijwillige hulpverlening aan de verzekerden, zonder dat de aansprakelijkheid van laatstgenoemden betrokken is. I. De waarborg Bob a) Toepassingsvoorwaarden Wij vergoeden de stoffelijke schade toegebracht aan het motorrijtuig (voertuig voor toerisme en zaken, voertuig voor dubbel gebruik, minibussen of lichte vrachtwagens met een MTM van 3,5 ton) toebehorend aan een derde en bestuurd door een verzekerde omschreven in artikel 18.1., letters a), b) en c), voor zover deze verzekerde persoonlijk, geheel of gedeeltelijk, aansprakelijk gesteld wordt voor de schade aan het voornoemde motorrijtuig. De waarborg Bob is uitsluitend verworven indien de hierna vermelde voorwaarden zijn vervuld: de verzekerde neemt, op verzoek van de eigenaar, de gebruikelijke houder of de door hen gemachtigde bestuurder, kosteloos en bij wijze van vriendendienst de rol van Bob op zich, wanneer de verzoeker zijn voertuig, gelet op de wettelijke regels inzake alcoholintoxicatie of inzake het gebruik van andere producten die een gelijkaardig effect tot gevolg hebben, niet langer zelf kan besturen; enkel het traject afgelegd om de eigenaar, de gebruikelijke houder of de door hen gemachtigde bestuurder tijdens vrijetijdsactiviteiten van en naar huis te brengen, is verzekerd; in afwijking van artikel 18.3., moet de schade het gevolg zijn van een onopzettelijk verkeersongeval in België, het Groothertogdom Luxemburg en tot maximum 25 km buiten onze grenzen met de andere buurlanden. Dit ongeval moet onmiddellijk nadat het zich heeft voorgedaan door de bevoegde politiediensten, door middel van een proces-verbaal, worden vastgesteld. Dit is niet vereist indien er een derde bij het ongeval betrokken is en er door alle betrokken partijen een ingevuld en ondertekend Europees aanrijdingsformulier wordt bezorgd aan hun respectievelijke verzekeraars; de verzekerde moet op het ogenblik van het ongeval over een geldig rijbewijs beschikken. Hij mag zich niet in een staat van strafbare alcoholintoxicatie bevinden, noch in een vergelijkbare toestand die het gevolg is van het gebruik van enig ander product dan alcohol; de stoffelijke schade bedraagt in hoofdsom minstens 500,00 euro; het gebruikte voertuig mag bij geen enkele verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn tegen stoffelijke schade; de verzekerde is verplicht actief mee te werken aan ieder onderzoek dat ingesteld kan worden naar aanleiding van een verzoek tot tussenkomst op basis van de Bob-waarborg. b) Omvang van de waarborg Wij vergoeden: in geval van totaal verlies: de werkelijke waarde van het voertuig op de dag van het ongeval, niet-recupereerbare btw inbegrepen, op voorwaarde dat de benadeelde deze werkelijk heeft betaald; 23

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 1/6 Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 U geniet van de huidige dekking als u de dekking aardbeving hebt onderschreven vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag van uw contract volgend op 28

Nadere informatie

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau Hoofdstuk 2 van de Algemene Polisvoorwaarden (Ref. PR-08.02-10-2008) wordt uitgebreid met de waarborg Natuurrampen (Ref. PR-08.02-01.2010TB).

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Productfiche VIVIUM Vastgoed

Productfiche VIVIUM Vastgoed Productfiche VIVIUM Vastgoed VIVIUM lanceert een nieuw flexibel product Brand voor meergezinswoningen, flat- en kantoorgebouwen met marktconforme voorwaarden en tarieven. We opteren voor transparante waarborgen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS WONING 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS WONING 2010 ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS WONING 2010 Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Ethias Woning 2010». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig?

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig? Productfiche VIVIUM Woning De brandverzekering die bij u past Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen? Een bijstand 24u/24 zodat u nooit alleen staat? Optionele waarborgen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A9.1; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale Generali

Nadere informatie

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING - FIDEA WOONVERZEKERING De Woonverzekering van Fidea is de complete verzekering voor uw woning door de combinatie van verschillende waarborgen. Brand, elektriciteitsschade,

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1; A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME

Nadere informatie

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand.

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand. Brand en aanverwante gevaren Brand. - Gehele of gedeeltelijke vernieling van voorwerpen die in of op een vuurhaard vallen, geworpen of gelegd worden ; - Schroeivlekken, ondermeer op linnen en kleding ;

Nadere informatie

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI Vlaams Rampenfonds De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI 2015 http://www.bestuurszaken.be/rampenfonds Even voorstellen Vlaamse overheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze «Huurdersverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten Productfiche klant Ideal Woning Inhoudstafel BASISWAARBORGEN P2-5 OPTIONELE WAARBORGEN P6 PACKS P7-9 BIJSTAND WONING P10 Ideal Woning Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen?

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze «Huurdersverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1 en A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer Het boekje dat u nu in handen heeft, bevat de algemene voorwaarden van uw polis Ethias Familiale. Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group gezinsplan ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Het Gezinsplan bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Wij raden u aan beide aandachtig

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ideal Trade

Algemene voorwaarden Ideal Trade P&V VERZEKERINGEN C.V.B.A. 151, Koningsstraat B-1210 BRUSSEL Tel. 02/250.91.11 Fax 02/250.95.67 www.pv.be Bank 877-7939404 -64 HR Brussel 2179 Algemene voorwaarden Ideal Trade Algemene voorwaarden onderworpen

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Bepalingen van toepassing op alle waarborgen Wie is verzekerd? art. 1 4 Algemene uitsluitingen art. 2 4 Preventiemaatregelen art.

Bepalingen van toepassing op alle waarborgen Wie is verzekerd? art. 1 4 Algemene uitsluitingen art. 2 4 Preventiemaatregelen art. Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer Het boekje dat u nu in handen heeft, bevat de algemene voorwaarden van uw polis Ethias Familiale. Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering van VIVIUM Uw huis. Uw thuis. De plek waar u zich geborgen voelt. Hoe kunt u dit unieke thuisgevoel voor u en uw gezin beschermen? Maak kennis met de brand-en-zoveel-meerverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Brand woningen, kantoren, vrije beroepen

Brand woningen, kantoren, vrije beroepen ALGEMENE VOORWAARDEN Brand woningen, kantoren, vrije beroepen Ref.: INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Verzekerden en voorwerp van de verzekering 2 3-001-2005-01 HOOFDSTUK 2 WAARBORGEN

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

HOMEPROTECT VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN

HOMEPROTECT VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING HOMEPROTECT ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL is een merk van P&V verzekeringen Cvba (0058) 045/0019-04.2013 Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen

Nadere informatie

overzichtstabel dekkingen comfort thuis

overzichtstabel dekkingen comfort thuis overzichtstabel dekkingen comfort thuis Dit is een samenvattende tabel van de belangrijkste voorgestelde dekkingen e@sycosy, cosymo en cosymax. Deze tabel vervangt geenszins de algemene voorwaarden die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

VIVIUM Vastgoed. Algemene voorwaarden - VIV 293/05-2015

VIVIUM Vastgoed. Algemene voorwaarden - VIV 293/05-2015 VIVIUM Vastgoed Algemene voorwaarden - VIV 293/05-2015 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder:

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1 BEGRIPPEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; indien één

Nadere informatie

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen TALENSIA Vervoerd materieel en koopwaar Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ideal Home

Algemene voorwaarden Ideal Home P&V VERZEKERINGEN C.V.B.A. Koningsstraat, 151 B-1210 BRUSSEL Tel. 02/250.91.11 Fax 02/250.95.67 www.pv.be Bank 877-7939404-64 HR Brussel 2179 Algemene voorwaarden Ideal Home Algemene voorwaarden onderworpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Superior Home Editie 2012

Algemene voorwaarden. Superior Home Editie 2012 Algemene voorwaarden Superior Home Editie 2012 Amlin Europe N.V., Koning Albert II-laan, 9, B-1210 Bruxelles Tel. +32(0)2 894 70 00 Fax +32(0)2 894 70 50 e-mail : info@amlineurope.com Sociale zetel in

Nadere informatie

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder:

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1 BEGRIPPEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; indien één

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Vivaldi Home

ALGEMENE VOORWAARDEN Vivaldi Home ALGEMENE VOORWAARDEN Vivaldi Home Delta Lloyd Life NV, Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsook alle BOAR-takken

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

OVERZICHT. Hoofdstuk I Omvang van de verzekering

OVERZICHT. Hoofdstuk I Omvang van de verzekering OVERZICHT Hoofdstuk I Omvang van de verzekering Artikel 1 Vooraf. blz. 3 Artikel 2 Biz Emergency & Assistance. blz. 3 Artikel 3 Wat verzekeren wij?. blz. 5 Artikel 4 Bijzondere bepalingen voor de motorrijtuigen*...

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM Woning Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM Woning Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018 Antwerpen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 79470N / 0079-3300703N-01012013 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten Algemene voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten 0079-2322505N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Bijlage aan de Algemene Voorwaarden ALLE RISICO S «COCOON OF IBIS» Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Document : Referte datum : 2006 Uitgave datum : 27/06/2006 1/8

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN

BRANDVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN BRANDVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE

DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE 201605 Verzekeringstussenpersoon erkend onder nummer 042573 A Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid., 1000 Brussel Tel: 02/735.80.55 Fax: 02/735.13.06 info@curalia.be

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Superior Business Editie 2012

Algemene Voorwaarden. Superior Business Editie 2012 Algemene Voorwaarden Superior Business Editie 2012 Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan, 9, B-1210 Bruxelles Tel +32(0)2 894 70 00 Fax +32(0)2 894 70 50 e-mail : info@amlineuropecom Sociale zetel in

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie