Package AON Bedrijfsschade. Algemene voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Package AON Bedrijfsschade. Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Package AON Bedrijfsschade Algemene voorwaarden

2 Aanvullende bepalingen betreffende de algemene voorwaarden Package AON zijn ook hernomen in de volgende bladzijden : Gemeenschappelijke bepalingen Woordenlijst TITEL I - BASISWAARBORGEN HOOFDSTUK I - VERZEKERING OP BASIS VAN FORMULE A : FORFAITAIRE VERGOEDINGEN Artikel 1 - Basiswaarborgen Artikel 2 - Waarborguitbreiding Artikel 3 - Stopzetting van de activiteiten HOOFDSTUK II - VERZEKERING OP BASIS VAN FORMULE B : BEHOUD VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT (klassiek) Artikel 1 - Basiswaarborgen Artikel 2 - Waarborguitbreiding Artikel 3 - Vaststelling van het aangegeven bedrag Artikel 4 - Berekening van de vergoeding Artikel 5 - Stopzetting van de activiteiten Artikel 6 - Aanpasbaarheid (Increase Decrease)

3 HOOFDSTUK III - VERZEKERING OP BASIS VAN FORMULE C : BEHOUD VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT (Omzetcijfer) Artikel 1 - Basiswaarborgen Artikel 2 - Waarborguitbreiding Artikel 3 - Vaststelling van het aangegeven bedrag Artikel 4 - Berekening van de vergoeding Artikel 5 - Stopzetting van de activiteiten HOOFDSTUK IV - VERZEKERING OP BASIS VAN FORMULE D : BIJKOMENDE UITBATINGSKOSTEN Article 1 - Basiswaarborgen Article 2 - Waarborguitbreiding Article 3 - Bijkomende verzekerde uitbatingskosten Artikel 4 - Stopzetting van de activiteiten TITEL II - BIJKOMENDE WAARBORGEN Artikel 1 - Waarborguitbreidingen (automatisch gedekt) TITEL III - UITSLUITINGEN VAN TOEPASSING VOOR ALLE FORMULES TITEL IV - FACULTATIEVE WAARBORG- UITBREIDINGEN Artikel 1 - Facultatieve uitbreidingen

4 TITEL I - BASISWAARBORGEN HOOFDSTUK I - VERZEKERING OP BASIS VAN FORMULE A : FORFAITAIRE VERGOEDINGEN Artikel 1 - BASISWAARBORGEN Als de verzekering onderschreven is in formule A : Forfaitaire Vergoedingen, waarborgen wij de betaling, gedurende de vergoedingsperiode, van de overeengekomen dagvergoeding wanneer de activiteiten van de verzekerde volledig of gedeeltelijk onderbroken of verminderd zijn door een schadegeval dat de verzekerde goederen treft, gebeurd tijdens de duur van de verzekering. Onder schadegeval wordt verstaan, een stoffelijke schade veroorzaakt door een gevaar gedekt door de afdelingen : Brand en aanverwante gevaren, Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, Waterschade, Glasbreuk, van de algemene voorwaarden van de verzekering Brand en aanverwante gevaren. In geval van gedeeltelijke onderbreking van de activiteiten, zal de dagvergoeding verminderd worden met het percentage van de activiteiten dat nog door de verzekerde of voor zijn rekening, in de verzekerde gebouwen of ergens anders, kan uitgeoefend worden. De vergoeding kan nooit het effectief geleden bedrijfsverlies overschrijden. Artikel 2 - WAARBORGUITBREIDING De waarborg is eveneens verworven in geval van een schadegeval te wijten aan een brand, ontploffing, implosie, bliksem of aanraking met luchtvaartuigen, ruimtevaartuigen en meteorieten of met delen ervan, overkomen in de nabijheid van het verzekerde gebouw, wanneer hierdoor de toegang tot het bedrijf belet wordt door een beslissing van de administratieve of gerechtelijke overheid. Artikel 3 - STOPZETTING VAN DE ACTIVITEITEN Geen enkele vergoeding is verschuldigd wanneer het bedrijf, na een schadegeval, zijn activiteiten definitief stopzet, tenzij deze stopzetting het gevolg is van overmacht. In deze laatste veronderstelling, zal de dagvergoeding verminderd worden tot een vierde van de vergoeding die normaal verschuldigd is ingeval de activiteiten niet werden stopgezet, en gedurende maximum drie maanden

5 HOOFDSTUK II - VERZEKERING OP BASIS VAN FORMULE B : BEHOUD VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT (klassiek) Artikel 1 - BASISWAARBORGEN Als de verzekering onderschreven is in formule B : Behoud van het bedrijfsresultaat, waarborgen wij de betaling van de vergoedingen bestemd om, gedurende de vergoedingsperiode, het bedrijfsresultaat van de onderneming te behouden, wanneer de activiteiten van de verzekerde volledig of gedeeltelijk onderbroken of verminderd zijn door een schadegeval dat de verzekerde goederen treft, gebeurd tijdens de duur van de verzekering. Onder schadegeval wordt verstaan, een stoffelijke schade veroorzaakt door de gevaren : brand, ontploffing en implosie, bliksem, aanraking met luchtvaartuigen, ruimtevaartuigen en meteorieten of met delen ervan of met landrijtuigen of met dieren, met uitsluiting van elke andere aanraking, gedekt door de algemene voorwaarden van de verzekering Brand en aanverwante gevaren. Mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden, kan de verzekering uitgebreid worden tot schadegevallen veroorzaakt door andere gevaren of voorvallen. Artikel 2 - WAARBORGUITBREIDINGEN De waarborg is eveneens verworven in geval van een schadegeval te wijten aan een brand, ontploffing, implosie, bliksem of aanraking met luchtvaartuigen, ruimtevaartuigen en meteorieten of met delen ervan, overkomen in de nabijheid van het verzekerde gebouw, wanneer hierdoor de toegang tot het bedrijf belet wordt door een beslissing van de administratieve of gerechtelijke overheid. Artikel 3 - VASTSTELLING VAN HET AANGEGEVEN BEDRAG Het aangegeven bedrag wordt vastgesteld onder uw verantwoordelijkheid. Om elke onderverzekering te vermijden, moet het aangegeven bedrag op elk ogenblik minstens gelijk zijn aan het aan te geven bedrag, dit wil zeggen aan het verschil tussen : het totaal bedrag van de bedrijfsopbrengsten dat gedurende de daaropvolgende periode van twaalf maanden (of voor een periode gelijk aan de vergoedingsperiode indien deze twaalf maanden overschrijdt) zou worden gerealiseerd indien geen schadegeval zou gebeurd zijn en de variabele bedrijfskosten voor dezelfde periode

6 Artikel 4 - BEREKENING VAN DE VERGOEDING Berekening van de vergoeding A. De vergoeding wordt als volgt bepaald : 1. door de daling van de bedrijfsopbrengsten, die zich voordoet tijdens de vergoedingsperiode, en die uitsluitend te wijten is aan het gewaarborgd schadegeval, te bepalen door het verschil te maken tussen : de bedrijfsopbrengsten die gedurende dezelfde periode zouden gerealiseerd zijn indien het schadegeval zich niet had voorgedaan en de bedrijfsopbrengsten die gedurende dezelfde periode door de onderneming zelf of voor haar rekening, in de verzekerde gebouwen of ergens anders, werden gerealiseerd; 2. door het onder 1. bekomen resultaat te verminderen, buiten de variabele bedrijfskosten, met alle andere uitgespaarde kosten en de financiële opbrengsten die gerealiseerd werden ten gevolge van het schadegeval tijdens de vergoedingsperiode; 3. door het onder 2. bekomen bedrag te vermeerderen met de eventuele bijkomende kosten die, met onze toestemming werden gemaakt om het bedrijfsresultaat tijdens de vergoedingsperiode te behouden. De vergoeding kan echter het bedrag dat zou toegekend zijn indien deze bijkomende kosten niet werden gemaakt, niet overschrijden; 4. door het onder 3. bekomen bedrag te verminderen met de in de bijzondere voorwaarden eventueel voorziene vrijstelling; 5. door op het onder 4. bekomen bedrag de evenredigheidsregel van bedragen toe te passen wanneer het aangegeven bedrag kleiner is dan datgene dat aangegeven had moeten worden overeenkomstig artikel 3 hiervoor. B. De maximumvergoeding zal, per schadegeval, nooit het bedrag kunnen overschrijden dat voor het boekjaar tijdens hetwelk het schadegeval zich voordeed, werd aangegeven, onder voorbehoud nochtans van de aanpassing van het aangegeven bedrag overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 hierna, in de mate dat die facultatieve waarborguitbreiding werd onderschreven. C. Geen enkele vergoeding is verschuldigd in geval van een onderbreking of vermindering van de activiteiten die de wachttijd niet overschrijdt. Artikel 5 - STOPZETTING VAN DE ACTIVITEITEN Geen enkele vergoeding is verschuldigd wanneer het bedrijf, na een schadegeval, zijn activiteiten definitief stopzet, tenzij deze stopzetting het gevolg is van overmacht. In deze laatste veronderstelling, wordt de vergoeding beperkt tot de niet variabele kosten die de verzekerde werkelijk moet dragen, met uitsluiting van de afschrijvingen en van de aan het personeel betaalde vergoedingen wegens sluiting van de onderneming, en dit gedurende maximum zes maanden. De evenredigheidsregel van bedragen voorzien in artikel 4. A. 5 hiervoor, kan eventueel van toepassing zijn

7 Artikel 6 - AANPASBAARHEID (Increase Decrease) A. De evenredigheidsregel van bedragen waarvan sprake in artikel 4. A 5. hiervoor, wordt slechts toegepast indien het aan te geven bedrag groter is dan het aangegeven bedrag verhoogd met 30 % of elk ander in de bijzondere voorwaarden vastgesteld percentage. B. U moet binnen 90 dagen na het afsluiten van ieder boekjaar, het aan te geven bedrag betreffende dat boekjaar, aan ons opgeven. Indien in de loop van dat boekjaar een schadegeval aanleiding heeft gegeven tot schadevergoeding, wordt de invloed ervan op de mee te delen bedragen buiten beschouwing gelaten. C. Indien het krachtens paragraaf B hiervoor meegedeelde bedrag kleiner is dan het bedrag dat voor het boekjaar in kwestie is aangegeven, betalen wij u de premie terug die overeenstemt met de vastgestelde overschatting, zonder dat deze terugbetaling 30 % (of elk ander in de bijzondere voorwaarden vastgesteld percentage) van de voor het genoemde boekjaar uitgegeven premie kan overschrijden. D. Indien het krachtens paragraaf B hiervoor meegedeelde bedrag groter is dan het bedrag dat voor het boekjaar in kwestie is aangegeven, zullen wij een aanvullende premie innen die overeenstemt met de vastgestelde onderschatting, zonder dat deze aanvullende premie 30 % (of elk ander in de bijzondere voorwaarden vastgesteld percentage) van de voor het genoemde boekjaar uitgegeven premie kan overschrijden. E. Indien de aangifte niet gebeurt binnen de in paragraaf B hiervoor bepaalde termijn, wordt de toepassing van dit artikel van rechtswege geschorst en zullen wij van u een premietoeslag eisen die gelijk is aan 30 % (of elk ander in de bijzondere voorwaarden vastgesteld percentage) van de voor het betrokken boekjaar uitgegeven premie. F. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de juistheid van de door u meegedeelde bedragen na te gaan

8 HOOFDSTUK III - VERZEKERING OP BASIS VAN FORMULE C : BEHOUD VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT (omzetcijfer) Artikel 1 - BASISWAARBORGEN Als de verzekering onderschreven is in formule C : behoud van het bedrijfsresultaat, waarborgen wij de betaling van de vergoedingen bestemd om, gedurende de vergoedingsperiode, het bedrijfsresultaat van de onderneming te behouden, wanneer de activiteiten van de verzekerde volledig of gedeeltelijk onderbroken of verminderd zijn door een schadegeval dat de verzekerde goederen treft, gebeurd tijdens de duur van de verzekering. Mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden, kan de verzekering uitgebreid worden tot schadegevallen veroorzaakt door andere gevaren of voorvallen. Artikel 2 - WAARBORGUITBREIDING De waarborg is eveneens verworven in geval van een schadegeval te wijten aan een brand, ontploffing, implosie, bliksem of aanraking met luchtvaartuigen, ruimtevaartuigen en meteorieten of met delen ervan, overkomen in de nabijheid van het verzekerde gebouw, wanneer hierdoor de toegang tot het bedrijf belet wordt door een beslissing van de administratieve of gerechtelijke overheid. Artikel 3 - VASTSTELLING VAN HET AANGEGEVEN BEDRAG Het aangegeven bedrag wordt vastgesteld onder uw verantwoordelijkheid. Om elke onderverzekering te vermijden, moet het aangegeven bedrag op elk ogenblik minstens gelijk zijn aan het jaarlijkse omzetcijfer van het laatste boekjaar. Voor de ondernemingen waarvan de activiteiten pas aanvangen, moet het aangegeven bedrag voor de eerste verzekeringsperiode gelijk zijn aan het geraamde omzetcijfer voor het eerste volledige jaar van activiteiten

9 Artikel 4 - BEREKENING VAN DE VERGOEDING Berekening van de vergoeding A. De vergoeding wordt als volgt bepaald : 1. door de daling van het omzetcijfer, die zich voordoet tijdens de vergoedingsperiode, en die uitsluitend te wijten is aan het gewaarborgd schadegeval, te bepalen door het verschil te maken tussen : het omzetcijfer dat gedurende deze periode zou gerealiseerd zijn indien het schadegeval zich niet had voorgedaan en het omzetcijfer dat gedurende deze periode door de onderneming zelf of voor haar rekening, in de verzekerde gebouwen of ergens anders, werd gerealiseerd. 2. door het onder 1. bekomen resultaat te verminderen, buiten de variabele bedrijfskosten, met alle andere uitgespaarde kosten en de financiële opbrengsten die gerealiseerd werden ten gevolge van het schadegeval tijdens de vergoedingsperiode; 3. door het onder 2. bekomen bedrag te vermeerderen met de eventuele bijkomende kosten die, met onze toestemming, werden gemaakt om het bedrijfsresultaat tijdens de vergoedingsperiode te behouden. De vergoeding kan echter het bedrag dat zou toegekend zijn indien deze bijkomende kosten niet werden gemaakt, niet overschrijden; 4. door het onder 3. bekomen bedrag te verminderen met de in de bijzondere voorwaarden eventueel voorziene vrijstelling; 5. door op het onder 4. bekomen bedrag de evenredigheidsregel van bedragen toe te passen wanneer het aangegeven bedrag kleiner is dan datgene dat aangegeven had moeten worden overeenkomstig artikel 3 hiervoor. De evenredigheidsregel van bedragen zal echter niet toegepast worden indien de ontoereikendheid van het aangegeven bedrag niet meer bedraagt dan 30 % van het bedrag dat had moeten aangegeven worden. B. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bijzondere voorwaarden, zal de maximumvergoeding, per schadegeval, nooit het voor het boekjaar dat het schadegeval voorafgaat, aangegeven bedrag kunnen overschrijden. C. Geen enkele vergoeding is verschuldigd in geval van een onderbreking of vermindering van de activiteiten die de wachttijd niet overschrijdt. Artikel 5 - STOPZETTING VAN DE ACTIVITEITEN Geen enkele vergoeding is verschuldigd wanneer het bedrijf, na een schadegeval, zijn activiteiten definitief stopzet, tenzij deze stopzetting het gevolg is van overmacht. In deze laatste veronderstelling, wordt de vergoeding beperkt tot de niet variabele kosten die de verzekerde werkelijk moet dragen, met uitsluiting van de afschrijvingen en van de aan het personeel betaalde vergoedingen wegens sluiting van de onderneming, en dit gedurende maximum zes maanden. De evenredigheidsregel van bedragen voorzien in paragraaf 4. A. 5. hiervoor, kan eventueel van toepassing zijn

10 HOOFDSTUK IV - VERZEKERING OP BASIS VAN FORMULE D : BIJKOMENDE UITBATINGSKOSTEN Artikel 1 - BASISWAARBORGEN Als de verzekering onderschreven is in formule D : Bijkomende uitbatingskosten, zullen wij de verzekerde vergoeden voor de bijkomende uitbatingskosten die hij heeft gemaakt tijdens de vergoedingsperiode, wanneer de activiteiten van de verzekerde volledig of gedeeltelijk onderbroken of verminderd zijn door een schadegeval dat de verzekerde goederen treft, gebeurd tijdens de duur van de verzekering. Onder schadegeval wordt verstaan, een stoffelijke schade veroorzaakt door de gevaren brand, ontploffing en implosie, bliksem, aanraking met luchtvaartuigen, ruimtevaartuigen en meteorieten of met delen ervan of met landrijtuigen of met dieren, met uitsluiting van elke andere aanraking, gedekt door de algemene voorwaarden van de Verzekering Brand en aanverwante gevaren. Mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden, kan de verzekering uitgebreid worden tot schadegevallen veroorzaakt door andere gevaren of voorvallen. Artikel 2 - WAARBORGUITBREIDING De waarborg wordt eveneens verleend in geval van een schadegeval te wijten aan een brand, ontploffing, implosie, bliksem of aanraking met luchtvaartuigen, ruimtevaartuigen en meteorieten of met delen ervan, overkomen in de nabijheid van het verzekerde gebouw, wanneer hierdoor de toegang tot het bedrijf belet wordt door een beslissing van de administratieve of gerechtelijke overheid. Artikel 3 - BIJKOMENDE VERZEKERDE UITBATINGSKOSTEN A. Zijn alleen verzekerd, de uitsluitend aan het schadegeval te wijten bijkomende uitbatingskosten die de normale uitbatingskosten overschrijden en die met onze toestemming werden gemaakt met als enig doel : het omzetcijfer tijdens de vergoedingsperiode op hetzelfde peil te handhaven als het omzetcijfer dat zou gerealiseerd zijn indien het schadegeval zich niet had voorgedaan; de activiteiten te kunnen voortzetten in omstandigheden die zo dicht mogelijk de omstandigheden benaderen die zouden hebben bestaan indien het schadegeval zich niet had voorgedaan

11 B. Deze bijkomende uitbatingskosten omvatten : 1. de huurkosten : van tijdelijke lokalen of kantoren (huurprijs, noodzakelijke inrichtingen, met inbegrip van de inrichting als voorlopige werkplaats, verwarmings-, water- en elektriciteitskosten) in afwachting van de herstelling of de wederopbouw van de beschadigde gebouwen; van vervangingsinstallaties of -machines (met identieke of gelijkwaardige karakteristieken) in afwachting van de herstelling van de beschadigde installaties of machines of de levering van nieuwe, de kosten voor het plaatsen, monteren, demonteren of van het transport van deze goederen en de kosten voor het bijkomend verbruik van drijfkracht te wijten aan het gebruik ervan; van voorlopige inboedel, inrichting en uitrusting; 2. de kosten voor overuren van het personeel van de verzekerde en, indien de activiteiten worden uitgeoefend in een andere plaats dan deze vermeld in de bijzondere voorwaarden, de verplaatsingskosten van dit personeel (de bijkomende kosten in vergelijking met de normale kosten) alsook de kosten voor de maaltijden van dit personeel tijdens de overuren; 3. indien enkel het verzekerde gebouw beschadigd werd : de kosten voor het verplaatsen, vervoeren, demonteren, plaatsen of monteren van een niet-beschadigde installatie of machine op een andere plaats dan deze vermeld in de bijzondere voorwaarden; de verhuis- en vervoerkosten van niet-beschadigde inboedel of inrichting naar een andere plaats dan deze vermeld in de bijzondere voorwaarden. Deze kosten mogen in geen geval gecumuleerd worden met deze vermeld in de paragrafen 3 B 1. twede en derde punt hiervoor. 4. de bijkomende kosten voor werken uitgevoerd door een derde of door andere installaties van de verzekerde; 5. de kosten voor het informeren van de klanten, de publiciteitskosten; 6. de kosten voor versnelde herstelling van een beschadigd gebouw, de kosten voor versnelde bevoorrading van grondstoffen en van dringende leveringen (de bijkomende kosten in vergelijking met de normale kosten); 7. de andere bijkomende uitbatingskosten eventueel vermeld in de bijzondere voorwaarden. C. De bijkomende uitbatingskosten zijn verzekerd in eerste risico, zonder toepassing van de evenredigheidsregel van bedragen, tot het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het totale bedrag van de vergoeding mag echter nooit het bedrag overschrijden dat wij zouden moeten betalen indien deze bijkomende uitbatingskosten niet werden gemaakt in de veronderstelling dat de verzekering afgesloten was op basis van de formule : Behoud van het bedrijfsresultaat (formule B of C)

12 D. Uitsluitingen Is van de verzekering uitgesloten : het verlies van omzetcijfer of van winst te wijten aan de volledige of gedeeltelijke onderbreking van de activiteiten; de kosten die gewaarborgd zijn door de verzekering Brand en aanverwante gevaren, o.a. de blussings-, behouds- en opruimingskosten enz.; de kosten voor definitieve herstelling, wederopbouw of vervanging van de verzekerde goederen; de boeten, strafbedingen of schadeloosstellingen voor contractbreuk, laattijdige uitvoering of niet-uitvoering van bestellingen; de normale prijs voor materieel, producten, koopwaren of grondstoffen, de onroerende gebruiks- of genotsderving; de niet variabele kosten van het bedrijf in volledige of gedeeltelijke activiteit. Artikel 4 - STOPZETTING VAN DE ACTIVITEITEN Geen enkele vergoeding is verschuldigd wanneer het bedrijf zijn activiteiten definitief stopzet na een schadegeval

13 TITEL II - BIJKOMENDE WAARBORGEN Artikel 1 - WAARBORGUITBREIDINGEN (automatisch gedekt) A. Honoraria van deskundigen Wij waarborgen, in eerste risico, de terugbetaling van de gebruikelijke honoraria die door de verzekerde aan de door hem gekozen deskundige werden betaald voor de vaststelling van de vergoeding overeenkomstig de bepalingen van de algemene voorwaarden. Dit bedrag mag geen 5 % van de door ons verschuldigde schadevergoeding voor een gedekt schadegeval noch het dubbel van de honoraria van onze deskundigen overschrijden. De maximale tegemoetkoming blijft in ieder geval beperkt tot EUR per schadegeval

14 TITEL III - UITSLUITINGEN VAN TOEPASSING VOOR ALLE FORMULES Zijn uitgesloten, de bedrijfsschade en uitbatingskosten ten gevolge van : niet-verzekering of onderverzekering van de verzekerde goederen; tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of bedongen, schade aan andere goederen dan de verzekerde goederen, zelfs indien ze het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van de beschadiging van de verzekerde goederen; wijzigingen, verbeteringen of aanpassingen van - al dan niet beschadigde - verzekerde goederen ter gelegenheid van een herstelling of vervanging na een gewaarborgd schadegeval; schade, die niet door een gewaarborgd schadegeval veroorzaakt werd, aan niet beschadigde verzekerde goederen, bij wederopbouw of wedersamenstelling van een goed dat stoffelijke schade heeft opgelopen; een schadegeval aan verzekerde gebouwen die nog in opbouw zijn; een daad van terrorisme; een natuurramp

15 TITEL IV - FACULTATIEVE WAARBORG- UITBREIDINGEN Artikel 1 - FACULTATIEVE UITBREIDINGEN Zijn niet in de waarborg begrepen maar kunnen, mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden, verzekerd worden : A. Uitzonderlijke bijkomende kosten Deze waarborg omvat de vergoeding van de buitengewone kosten die de verzekerde met onze toestemming gemaakt heeft ten gevolge van een gewaarborgd schadegeval om het bedrijfsresultaat van de verzekerde onderneming tijdens de vergoedingsperiode te handhaven, bovenop deze vermeld in Titel I (naargelang de onderschreven formule: in artikel 4. A. 3.) hiervoor. Deze waarborg wordt verleend in eerste risico, zonder toepassing van de evenredigheidsregel van bedragen, tot het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden voor deze waarborguitbreiding. B. Gewaarborgd weekloon Deze waarborg omvat de betaling van het gewaarborgd weekloon van de arbeiders waarvan de inactiviteit het gevolg is van een gewaarborgd schadegeval dat de verzekerde goederen treft. Om de toepassing van de evenredigheidsregel van bedragen te voorkomen, mag het aangegeven bedrag niet kleiner zijn dan 1/48 ste van de brutolonen die verwacht worden voor de daaropvolgende periode van twaalf maanden in de veronderstelling dat geen enkel schadegeval tijdens die periode zou voorvallen, vermeerderd met de sociale, wettelijke en bovenwettelijke lasten die door de verzekerde als variabele bedrijfskosten worden beschouwd. Onder gewaarborgd weekloon worden de sommen verstaan die aan de arbeiders verschuldigd zijn krachtens artikel 49 van de wet van 3 juli 1978 (met inbegrip van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid) tijdens de eerste zeven kalenderdagen van de werkonderbreking C. Opzegvergoedingen voor arbeiders Deze waarborg omvat de terugbetaling aan de verzekerde van de wettelijke vergoedingen, voor een tot de toepasselijke opzeg beperkte termijn, die hij aan de, zonder vooropzeg, afgedankte arbeiders verschuldigd is, wanneer de afdanking het noodzakelijk gevolg is van de volledige of gedeeltelijke onderbreking van de activiteiten van de onderneming ingevolge een door deze verzekering gewaarborgd schadegeval. De mogelijke schadevergoeding wordt evenredig verminderd indien het aangegeven bedrag kleiner is dan het gedeelte van de jaarlijkse lonen die aan de arbeiders, waarvan de lonen door de verzekerde beschouwd worden als variabele kosten, worden betaald, berekend voor de duur gelijk aan deze van de toe te passen vooropzeg

16 D. Bijzondere vergoeding voor sluiting van de onderneming Deze waarborg omvat de terugbetaling van de sommen die de verzekerde, krachtens de wet van 28 juni 1966 als bijzondere vergoeding voor collectief ontslag, aan de arbeiders verschuldigd is, wanneer de volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteit van de onderneming het gevolg is van een gewaarborgd schadegeval. De mogelijke schadevergoeding wordt evenredig verminderd indien het aangegeven bedrag kleiner is dan de som van de vergoedingen die de verzekerde zou moeten betalen, rekening gehouden met de jaren dienst en met de leeftijd van al de arbeiders. E. Boeten Deze waarborg omvat de betaling van de schadevergoedingen en interesten die conventioneel door de verzekerde werden bepaald of verschuldigd zijn omwille van de niet-levering of de vertraging in de uitvoering van een bestelling enkel ten gevolge van een gewaarborgd schadegeval. F. Tekortkomingen van leveranciers of toeleveranciers Deze waarborg omvat de vergoeding van het nadeel dat de verzekerde oploopt ten gevolge van de volledige of gedeeltelijke onderbreking van zijn activiteiten ingevolge een brand, ontploffing, implosie, bliksem, aanraking met lucht- of ruimtevaartuigen en meteorieten of met delen ervan, in het bedrijf van een in de bijzondere voorwaarden met naam genoemde leverancier of toeleverancier. De vergoeding is per aangeduide leverancier of toeleverancier beperkt tot een percentage van het in de bijzondere voorwaarden aangegeven bedrag en zal evenredig verminderd worden indien het aangegeven bedrag kleiner is dan datgene dat aangegeven had moeten worden overeenkomstig Titel I van deze algemene voorwaarden. G. Lonen op dubbele basis 1. Deze waarborg omvat de betaling van de schadevergoeding voorzien in 2. hierna, ingevolge loonverlies opgelopen door : de daling van het omzetcijfer, de toename van de bijkomende uitbatingskosten, op voorwaarde dat de vergoedingsperiode ten minste 12 maanden bedraagt. 2. De vergoeding wordt als volgt berekend : voor de daling van het omzetcijfer : - gedurende een eerste periode beginnend op de dag van het gewaarborgd schadegeval en eindigend ten laatste na het aantal weken bepaald in de bijzondere voorwaarden: het bedrag bekomen door het loonpercentage toe te passen op de uitsluitend aan het schadegeval te wijten daling van het omzetcijfer, onder aftrek van alle gedurende deze periode en omwille van het schadegeval gemaakte besparingen op de lonen; - gedurende de volgende weken van de vergoedingsperiode : het bedrag bekomen door het loonpercentage toe te passen op de gedurende deze periode geregistreerde daling van het omzetcijfer, onder aftrek van alle gedurende deze periode en omwille van het schadegeval gemaakte besparingen op de lonen

17 Dit bedrag zal niet groter mogen zijn dan het resultaat dat bekomen wordt door het loonpercentage, vermenigvuldigd met het in de bijzondere voorwaarden in procent uitgedrukte deel van de lonen, toe te passen op de daling van het omzetcijfer gedurende deze periode, verhoogd met de in vermindering gebrachte besparingen bij toepassing van punt 1. hiervoor. Optie : op verzoek van de verzekerde, geformuleerd vóór het einde van de onder punt 1. hiervoor voorziene beginperiode, mag deze periode gebracht worden op het aantal weken vermeld in de bijzondere voorwaarden. In dit geval mag voor wat de rest van de vergoedingsperiode aangaat, de vergoeding niet groter zijn dan de besparingen op de lonen gedurende de aldus verlengde beginperiode; voor de toename van de bijkomende uitbatingskosten : de bijkomende kosten, die in het kader van de hoofdwaarborg niet in aanmerking werden genomen, tot het bedrag dat wij voor de lonen hadden moeten vergoeden indien deze kosten niet werden gemaakt. 3. De aldus berekende vergoeding zal evenredig worden verminderd indien het verzekerde bedrag voor de lonen (overeenkomstig aangepast als de vergoedingsperiode langer is dan twaalf maanden) kleiner is dan de jaarlijkse lonen, d.w.z. de lonen die, indien het schadegeval zich niet had voorgedaan, zouden zijn uitbetaald gedurende twaalf maanden die onmiddellijk volgen op het schadegeval. H. Als de facultatieve waarborguitbreiding Aanpasbaarheid voorzien in artikel 5 werd onderschreven, zijn de bepalingen ervan eveneens van toepassing maar dienen te worden geïnterpreteerd in een met de methode Lonen op dubbele basis verenigbare betekenis. I. Honoraria van bedrijfsrevisoren Wij waarborgen, in eerste risico, de terugbetaling van de gebruikelijke honoraria die door de verzekerde aan de bedrijfsrevisor werden betaald voor het verstrekken en bevestigen van alle boekhoudkundige inlichtingen gevraagd door de deskundigen belast met de regeling van een gewaarborgd schadegeval. Dit bedrag mag geen 5 % van de door ons verschuldigde schadevergoeding voor een gedekt schadegeval overschrijden. De maximale tegemoetkoming blijft in ieder geval beperkt tot EUR per schadegeval

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Galileelaan 5 B-1210 BRUSSEL Tel. 02-286 76 11 Fax 02-286 76 99 RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 IBAN : BE98-7995-5012-5293 BIC : GKCCBEBB Algemene Voorwaarden Bedrijfsschadepolis BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders stuk ingediend op 2291 (2013-2014) Nr. 3 18 december 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders Tekst

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

SpR 04. Speciale risico s S.A. AVISE N.V.

SpR 04. Speciale risico s S.A. AVISE N.V. SpR 04 Speciale risico s VERZEKERING ALLE RISICO S BEHALVE S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Alle risico s behalve

Alle risico s behalve Verzekering Alle risico s behalve Algemene Voorwaarden 2008 GENERALI BELGIUM NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - Ondernemingsnr. 0403.262.553 - RPR Brussel Louizatoren, Louizalaan, 149-1050

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

INC 02-08/2007 - Artoos pdf/05/2011

INC 02-08/2007 - Artoos pdf/05/2011 INC 02-08/2007 - Artoos pdf/05/2011 V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t S p e c i a l e r i s i c o ' s A l l e r i s i c o ' s b e h a l v e A l g e m e n e v o o r w a a r d e n 2 0 0 6 Afdeling

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

bbtk.kiosk informeert

bbtk.kiosk informeert VERZEKERINGEN juni 2014 1. Arbeidsongeval op de werkvloer 1.1. Algemeen Volgens de wet wordt u als slachtoffer van een arbeidsongeval beschouwd, wanneer het ongeval dat u is overkomen aan de volgende vijf

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Hagel op oogsten. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Hagel op oogsten. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Hagel op oogsten Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

VERZEKERING TEGEN BEDRIJFSSCHADE

VERZEKERING TEGEN BEDRIJFSSCHADE P&V VERZEKERINGEN Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koningsstraat 151 B. 1210 BRUSSEL BELGIE. Tel. 02/250.91.11. Fax 02/250.95.70. Bank 877-7939404-64 HR Brussel 2179 VERZEKERING

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

AFDELING I - VERZEKERINGEN TEGEN MATERIËLE SCHADE... 5 HOOFDSTUK I - BRANDVERZEKERING... 5 HOOFDSTUK II - VERZEKERING TEGEN STORM EN HAGEL...

AFDELING I - VERZEKERINGEN TEGEN MATERIËLE SCHADE... 5 HOOFDSTUK I - BRANDVERZEKERING... 5 HOOFDSTUK II - VERZEKERING TEGEN STORM EN HAGEL... Inhoudstafel AFDELING I - VERZEKERINGEN TEGEN MATERIËLE SCHADE... 5 HOOFDSTUK I - BRANDVERZEKERING... 5 Artikel 1 Voorwerp van de verzekering... 5 HOOFDSTUK II - VERZEKERING TEGEN STORM EN HAGEL... 6 Artikel

Nadere informatie

Bedrijfsschade Algemene voorwaarden

Bedrijfsschade Algemene voorwaarden Bedrijfsschade Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. + 32

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Alle Risico s Behalve 2012

Algemene Voorwaarden. Verzekering Alle Risico s Behalve 2012 Algemene Voorwaarden Verzekering Alle Risico s Behalve 2012 Amlin Europe N.V., Koning Albert II laan, B-1210 Brussel Maatschappelijke zetel in Amstelveen, Nederland - Handelsregister : 33055009 BTW NL004189310B01

Nadere informatie

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S EEN OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW BOUWPLAATSen 30.34.001/10 08/14 DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S Een optimale bescherming voor uw bouwplaats Het optrekken

Nadere informatie

VIVIUM BUSINESS SOLUTIONS PROJECT

VIVIUM BUSINESS SOLUTIONS PROJECT PRODUCENT Van Eynde N.Zakenkantoor (DX 91304 KIM) Dorpsstraat, 45 (999/031000) 9130 KIELDRECHT TEL.: 03/773.37.30 FAX.: 03/773.40.14 NICO@NVE.BE VERZEKERINGNEMER Mevrouw PICAVET Melissa Paardenkerkhofstraat,

Nadere informatie

Verzekering materiële schade en bedrijfsschade

Verzekering materiële schade en bedrijfsschade Speciale risico s Verzekering materiële schade en bedrijfsschade Algemene Voorwaarden 2008 GENERALI BELGIUM NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - Ondernemingsnr. 0403.262.553 - RPR Brussel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis Cosy@home Addendum bij de algemene Comfort Thuis Dekkings «Cosy@home» Bij AXA bent u vanaf de leeftijd van 50 jaar een "Happy Generation"-klant. Dankzij de zorg die u besteedt aan het vermijden van schadegevallen

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.114.312 / A B.A. 1.114.313 / A R.B. 1.114.313/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.114.312 / B B.A. 1.114.313 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

Speciale Risico s - Materiële Schade en Bedrijfsschade

Speciale Risico s - Materiële Schade en Bedrijfsschade Speciale Risico s - Materiële Schade en Bedrijfsschade Algemene voorwaarden 2008 INHOUDSTAFEL AFDELING I - VERZEKERINGEN TEGEN MATERIËLE SCHADE... 4 Hoofdstuk I BRANDVERZEKERING... 4 Artikel 1 - VOORWERP

Nadere informatie

VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE

VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE SPECIALE RISICO S VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 NV ASCO toegelaten onder codenr. 0333 SpR 01 Speciale risico s VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE

Nadere informatie

Bedrijfsschade Algemene Voorwaarden

Bedrijfsschade Algemene Voorwaarden Bedrijfsschade Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Bedrijfsschade Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en de diverse uitvoeringsbesluiten.

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

bedrijfsschade Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

bedrijfsschade Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group bedrijfsschade ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en de diverse uitvoeringsbesluiten.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand.

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand. Brand en aanverwante gevaren Brand. - Gehele of gedeeltelijke vernieling van voorwerpen die in of op een vuurhaard vallen, geworpen of gelegd worden ; - Schroeivlekken, ondermeer op linnen en kleding ;

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

KBC-Verzekering Productieverlies

KBC-Verzekering Productieverlies KBC-Verzekering Productieverlies De KBC-Patrimoniumpolis, de brandverzekering van KBC, is het beste product op de markt en verzekert al uw gebouwen, constructies, materieel, koopwaar, dieren en gewassen.

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF art.1 Toepassingsgebied Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan Y&S Transport

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01)

Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01) 1. Toepassingsgebied Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01) 1.1. Volgende voorwaarden (hierna genoemd Algemene voorwaarden ) zijn zowel van toepassing op de verkoopovereenkomsten als op de aannemingsovereenkomsten

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst.

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst. Algemene Voorwaarden B.A. Uitbating GARAGE 1. Omschrijvingen Klant: natuurlijke en/of rechtspersoon die POWERCONCEPT koopt of gebruikt. Consument: particulier die Producten koopt voor zijn privé-gebruik.

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Verzekering materiële schade en bedrijfsschade Januari 2012 VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE NIET-BINDENDE STANDAARDVOORWAARDEN

Verzekering materiële schade en bedrijfsschade Januari 2012 VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE NIET-BINDENDE STANDAARDVOORWAARDEN 1 / 36 SpR 01 Speciale risico s VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE NIET-BINDENDE STANDAARDVOORWAARDEN INLEIDING - OPZET STANDAARDVOORWAARDEN De verordening nr. 267/2010 van de Commissie van

Nadere informatie

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers werd opgericht bij de RVA en wordt op dezelfde manier beheerd

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

GLOBALE ANNULATIEVERZEKERING Algemene Voorwaarden

GLOBALE ANNULATIEVERZEKERING Algemene Voorwaarden GLOBALE ANNULATIEVERZEKERING Algemene Voorwaarden Rue des Deux Eglises 20 Tweekerkenstraat Bruxelles 1000 Brussel Tel (02) 526 00 10 Fax (02) 526 00 11 BCE 0427 765 248 FSMA 45471 info@vdhco.be www.vdhco.be

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.120.317 / A B.A. 1.120.318 / A Code Client: 43.100 Niet-leden Polissen L.O. 1.120.317 / B B.A. 1.120.318 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VVV

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau Hoofdstuk 2 van de Algemene Polisvoorwaarden (Ref. PR-08.02-10-2008) wordt uitgebreid met de waarborg Natuurrampen (Ref. PR-08.02-01.2010TB).

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A9.1; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale Generali

Nadere informatie