Raamovereenkomst Algemene voorwaarden Operationele leasing. oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raamovereenkomst Algemene voorwaarden Operationele leasing. oktober 2011"

Transcriptie

1 Raamovereenkomst Algemene voorwaarden Operationele leasing oktober 2011

2

3 Raamovereenkomst Algemene voorwaarden Operationele leasing Versie 10/11 1

4 Inhoud 1 Totstandkoming van het leasecontract Aanvang en duur van de lease Levering van de auto Gebruik van de auto Leaseprijs Onderhoud en herstellingen Verzekeringen Risicoregeling Algemene regel risicoregeling Voorwerp van de risicoregeling Aangifte Aangifte van diefstal van de auto Aangifte van diefstal of verlies van sleutels, autopapieren, nummerplaten en/of toebehoren Te late en/of onvolledige aangifte Medewerking van de klant Beperkingen Uitsluitingsgronden Herstelling van de schade Totaal verlies Geschillen over schadegevallen Brandstof Vervangwagen/aanloopwagen/kortetermijnwagen Bijstand op de weg Eigendom Teruggave van de auto Betaling Verbreking van het contract -raamovereenkomst Overdracht van rechten, betekening aan derden, compensatie, waarborgen Open calculatie Algemene bepalingen

5 Van de redactie. Welkom! Het voltallige KBC Autolease-team heet u van harte welkom en dankt u alvast voor het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt. U mag er zeker van zijn dat alle medewerkers al hun kennis en ervaring zullen inzetten om dat vertrouwen waardig te zijn. Goede afspraken maken goede vrienden, wordt wel eens gezegd. Met dat wijze spreekwoord in gedachten stelde KBC Autolease deze Raamovereenkomst Algemene voorwaarden Operationele leasing samen. Die overeenkomst bevat alle regels en voorwaarden die van toepassing zijn op de lease van de wagens. Het is dus een erg belangrijk document dat u best zorgvuldig leest. De juridisch geldende Algemene voorwaarden staan op de witte, even genummerde bladzijden op de linkerpagina. Op de lichtblauwe, oneven genummerde bladzijden op de rechterpagina vindt u, onder Dienstverlening en praktijk, een meer concrete verwoording en praktische uitleg van die juridische tekst. Is dat niet handig? Zo weet u perfect waar u aan toe bent qua rechten en plichten en wat u van KBC Autolease mag verwachten. Beschouw het als een eerste illustratie van de klantgerichte dienstverlening van KBC Autolease. Omdat juridische teksten vaak zware en niet altijd even begrijpelijke lectuur vormen, heeft KBC Autolease deze overeenkomst voor een goed begrip ook vertaald in een meer praktijkgerichte tekst. 3

6 Algemene voorwaarden 1 Totstandkoming van het leasecontract a De door KBC Autolease opgestelde offertes zijn vrijblijvend en verplichten KBC Autolease niet tot het afsluiten van een leasecontract. Op verzoek van de klant en op basis van zijn keuze van auto en het zo nauwkeurig mogelijk geschatte aantal te rijden kilometers op jaarbasis, stelt KBC Autolease een Offerte operationele leasing op. b Telkens wanneer de klant een auto wenst te leasen bij KBC Autolease, stuurt hij een exemplaar van het document Offerte operationele leasing, door hem ondertekend en voorzien van de vermelding voor akkoord, naar KBC Autolease of plaatst hij een bestelling via de internetmodule van KBC Autolease. Daarmee geeft de klant te kennen dat hij op basis van onderhavige Algemene voorwaarden een leasecontract wenst af te sluiten en bevestigt hij zijn instemming met het leasetarief. c Door die ondertekening of bestelling via de internetmodule komt het leasecontract tot stand, tenzij KBC Autolease binnen 10 werkdagen na ontvangst van de voor akkoord ondertekende offerte schriftelijk aan de klant meedeelt dat zij niet tot het sluiten van een leasecontract wenst over te gaan. d De klant erkent dat de auto specifiek op zijn aanwijzen werd aangekocht door KBC Autolease en dat hij aansprakelijk is voor alle gevolgen van zijn vrije keuze van de auto. 2 Aanvang en duur van de lease a De lease van de auto vangt aan op de leveringsdatum die wordt vermeld op het leveringsattest (zie 3.a) van de geleasde auto. Bij ontstentenis van het leveringsattest of van de vermelding van de leveringsdatum op het leveringsattest, geldt als aanvangsdatum de datum vermeld op de inschrijvingskaart van de auto, uitgereikt door de Dienst Inschrijving Voertuigen van het Ministerie van Verkeerswezen. b Het leasecontract wordt afgesloten voor een welbepaald aantal maanden en een maximumaantal kilometers. De lease eindigt van rechtswege op de vastgelegde einddatum van de lease, zijnde de begindatum van de lease vermeerderd met de duur, zelfs wanneer op dat moment het maximumaantal kilometers niet werd bereikt. KBC Autolease kan het leasecontract opzeggen bij het bereiken van de maximale kilometerstand die in de Bijzondere voorwaarden werd overeengekomen, zelfs wanneer de vastgelegde einddatum van het leasecontract nog niet werd bereikt, mits het een opzegtermijn van 14 dagen in acht neemt. In dat geval is de klant de vergoedingen verschuldigd zoals bepaald in de artikelen Verbreking van het contract en Teruggave van de auto hierna. Het maximumaantal kilometers, de begindatum en de looptijd van de lease worden voor elke auto vermeld in de Bijzondere voorwaarden. c KBC Autolease heeft het recht om op elk moment de kilometerstand van de auto op te vragen. De klant erkent het door de kilometerteller aangegeven aantal gereden kilometers als juist. De klant verbindt zich ertoe de kilometerteller niet te wijzigen. Eventuele defecten aan de kilometerteller moeten onmiddellijk aan KBC Autolease worden gemeld en moeten binnen 24 uur worden hersteld. Het aantal kilometers dat met de defecte kilometerteller werd gereden, zal door extrapolatie van de laatst bekende kilometerstand worden bepaald. 4

7 Dienstverlening en praktijk 1 Totstandkoming van het leasecontract De afdeling Sales van KBC Autolease zorgt voor de opmaak van de offertes. Om een optimale en flexibele dienstverlening te kunnen garanderen, beschikt die commerciële afdeling, naast de hoofdzetel in Leuven, ook nog over een regionaal kantoor in het Groothertogdom Luxemburg. Door middel van offertes op maat komen de accountmanagers op een creatieve manier tegemoet aan de specifieke wensen en behoeften van de klant. Duidelijke en overzichtelijke offerte De offerte bevat een aantal gegevens die samen een duidelijk overzicht bieden van de aard en de kostprijs van de dienstverlening. Merk en model van de auto met de nettowaarde, opties en de verkregen fleetkorting. In de prijs zijn ook de leveringskosten, de wettelijk verplichte veiligheids- en verzorgingskit en twee rubberen matten inbegrepen. De contractduur en het aantal kilometers: op basis van het geschatte aantal te rijden kilometers wordt de ideale leasetermijn berekend. In de component financieel gedeelte zit - indien daarvoor geopteerd werd - de vergoeding voor de risicoaanvaarding door KBC Autolease vervat. Dit betreft het risico waaraan het voertuig is blootgesteld, zoals glasschade, eigen schade, diefstal, Het eigen risico ten laste van de klant wordt bepaald volgens een progressief of een vast systeem. Voor de functionering van het progressief systeem verwijzen we naar aandachtspunt Wat wordt gefactureerd aan de klant? van Hoofdstuk 8 (Risicoregeling). Dekkingen: - BA = de te betalen premie voor de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. - de verzekering Rechtsbijstand. - de verzekering Lichamelijke Ongevallen Bestuurder. Deze verzekering verleent dekking in geval van overlijden, blijvende en tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de bestuurder. Bij de uitbetaling speelt het geen enkele rol of de bestuurder al dan niet aansprakelijk is. Klanten die deze verzekering niet wensen, kunnen opteren voor de opheffing ervan. - facultatief kan de klant kiezen voor de verzekering Lichamelijke Ongevallen Bestuurder en Inzit- tenden. Dat betekent dat naast de bestuurder ook de inzittenden (zelfs bij aansprakelijkheid) een vergoeding zullen ontvangen in geval van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of de nabestaanden in geval van overlijden. Wagenparkreglement Het gebruik van een bedrijfsauto door de bestuurder past in een ruimer juridisch kader. KBC Autolease raadt zijn klanten aan een wagenparkreglement (carpolicy) op te stellen. Op die manier wordt elke mogelijke vorm van discussie uitgesloten. KBC Autolease kan u vrijblijvend adviseren bij het opstellen van een wagenparkreglement. Een goed reglement bestaat uit drie onderdelen: Sociaal: met een beschrijving van wie in aanmerking komt voor een bedrijfsauto, wat het rijden volgens het principe van de goede huisvader inhoudt en de door de bestuurder te volgen richtlijnen. Juridisch: waarin onder andere een antwoord wordt gegeven op vragen in verband met de aansprakelijkheid, de betaling van het eigen risico ten laste van de klant, de inlevering van de auto in geval van ontslag, betaling van de kosten ontstaan door nalatigheid van de bestuurder, Fiscaal: bevat een omschrijving van het te verrekenen aantal privékilometers, voordelen van allerlei aard, en zo meer. 2 Aanvang en duur van de lease Vooraleer de bestelling wordt geplaatst, onderzoekt de Dienst Kredietanalyse op een discrete, snelle en professionele manier de kredietwaardigheid van nieuwe klanten. Na goedkeuring wordt de bestelling geplaatst bij de leverancier. De Dienst Bestellingen controleert de bestelbon. De Dienst Inverkeerstelling informeert de klant hieromtrent. De contractduur is in de offerte bepaald en werd berekend op basis van het geschatte aantal te rijden kilometers. 5

8 Algemene voorwaarden 6 3 Levering van de auto a De klant neemt de auto bij de leverancier in ontvangst in naam en voor rekening van KBC Autolease. Bij de inontvangstneming van de auto tekent de klant het leveringsattest, dat onvoorwaardelijk vaststelt dat de auto overeenstemt met de bestelling en in goede staat van werking is. Mocht de klant de auto in ontvangst nemen zonder het leveringsattest te ondertekenen, dan wordt verondersteld dat de levering zonder voorbehoud heeft plaatsgevonden. b De klant is verantwoordelijk voor alle documenten die hem worden toevertrouwd, zoals inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, onderhoudsboekje, het groene verzekeringsbewijs, het belastingvignet, de vervoervergunning, de radio- en veiligheidscode. Als die documenten zouden verdwijnen, dan verbindt de klant zich ertoe dat onmiddellijk te melden aan KBC Autolease en zelf de door KBC Autolease gevraagde maatregelen te nemen voor het verkrijgen van duplicaten. De uit het verlies van die documenten voortvloeiende schade, kosten en eventuele waardevermindering van de auto vallen ten laste van de klant. c Als de auto niet op de voorziene datum wordt geleverd, dan wordt de aanvang van het leasecontract uitgesteld tot op de datum van de effectieve levering, zonder dat de klant voor dat uitstel enig verhaal kan uitoefenen op KBC Autolease. d Vanaf de datum van levering draagt de klant het risico met betrekking tot het bezit, het gebruik en de bewaring van de auto. e Als de klant de bestelling annuleert tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering van de auto, of als de klant weigert de bestelde auto binnen een redelijke termijn in ontvangst te nemen, heeft KBC Autolease van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht alle kosten verbonden aan de annulering van de bestelling aan te rekenen aan de klant, met een minimumvergoeding die 10% bedraagt van de cataloguswaarde van de auto, tenzij de klant met de leverancier van de auto een regeling treft waardoor KBC Autolease met instemming van de leverancier zonder kosten wordt bevrijd van de bestelling. De door KBC Autolease eventueel al betaalde Belasting op Inverkeerstelling, verkeersbelasting, andere heffingen en administratieve kosten, dienen in ieder geval door de klant te worden vergoed. f Na ondertekening van het leveringsattest vermeld onder 3.a hierboven, vallen de gedeeltelijke nietlevering, de niet-conforme levering en/of het buiten gebruik zijn van de auto onder de verantwoordelijk- heid van de klant en kunnen dergelijke voorvallen geen aanleiding geven tot uitstel of opschorting van de betaling van de leasegelden. g KBC Autolease is niet aansprakelijk voor de gehele niet-levering, tenzij dit aantoonbaar het gevolg is van een fout van KBC Autolease. h KBC Autolease is niet aansprakelijk voor de schade die zou worden veroorzaakt door gebreken aan de geleaste auto of het slecht uitvoeren van onderhouds- of herstellingswerkzaamheden. Evenmin is KBC Autolease aansprakelijk voor de lichamelijke of materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de auto. i In verband met de bovenvermelde gebreken worden tijdens de duur van de overeenkomst alle overdraagbare verhaalrechten op de leverancier of de producent overgedragen aan de klant. 4 Gebruik van de auto a De klant dient de auto te gebruiken als een goede huisvader, wat onder meer betekent dat hij zich ertoe verbindt: geen technische wijzigingen in de auto aan te brengen zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van KBC Autolease. Dat geldt eveneens voor het aanbrengen van accessoires, andere dan in het leasecontract opgesomd, en voor het aanbrengen van reclame op welke wijze dan ook. De kosten voor zulke wijzigingen vallen ten laste van de klant en worden rechtstreeks door hem voldaan. Alle accessoires worden van rechtswege en zonder vergoeding eigendom van KBC Autolease. onmiddellijk alle boetes betreffende de auto, opgelegd door zowel nationale als vreemde autoriteiten, te betalen. de auto niet te gebruiken of niet te laten gebruiken: - voor bezoldigd personen- of goederenvervoer of voor het geven van rijlessen aan niet-inwonende gezinsleden; - voor autowedstrijden; - door ongeacht welke persoon onder invloed van drank of verdovende middelen (inclusief verdovende geneesmiddelen); - voor onwettige doeleinden; - voor een gebruik dat afwijkt van het normale gebruik volgens de bestemming van de auto; - voor doeleinden die in strijd zijn met de voorwaarden van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen. KBC Autolease onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elk voorval of ongeval, opdat dit geen nadelige weerslag heeft op de veiligheid en/of de goede werking van de geleaste auto.

9 Dienstverlening en praktijk 3 Levering van de auto Het inschrijvingsbewijs (het zogenaamde formulier 705) wordt na controle overgezonden aan de Dienst Inverkeerstelling voor de aanvraag van de nummerplaat. Deze dienst verricht alle administratieve, wettelijke en praktische formaliteiten opdat de wagen op de gepaste datum volledig naar wens van de klant wordt geleverd. Normaal duurt de periode tussen de aanvraag en de ontvangst maximaal vijf werkdagen. De nummerplaat wordt op datum van ontvangst per koerier bezorgd aan de merkdealer. Hetzelfde geldt voor wat de installatie van toebehoren (zoals bijvoorbeeld hifi-installaties en mobilofoons) betreft. De Dienst Inverkeerstelling betaalt de verkeersbelasting. Voorts wordt de auto voorzien van de vereiste autopapieren. (In geval van externe verzekering wordt de betrokken verzekeringsmaatschappij of makelaar op de hoogte gebracht.) De klant wordt geïnformeerd over de effectieve leveringsdatum, wat KBC Autolease ook in staat stelt om de aanloopwagen op te halen op het tijdstip van levering. De levering zelf gebeurt meestal bij de merkdealer, maar desgewenst is ook levering bij de klant-onderneming of zelfs op het thuisadres van de bestuurder mogelijk. 4 Gebruik van de auto De bestuurder dient de auto te gebruiken met de nodige zorgvuldigheid, overeenkomstig het juridische begrip de zorgvuldigheid van een goede huisvader, dat in het kader van artikelen 1382, 1383 en volgende van het Burgerlijk Wetboek wordt gebruikt om de aansprakelijkheid te bepalen. De bestuurder verbindt er zich met andere woorden toe de auto te gebruiken als een normaal, voorzichtig en redelijk mens. Concrete voorbeelden hiervan zijn: regelmatige controles van vloeistofpeilen (olie en koelwater om de km); het in acht nemen van de nodige onderhoudsbeurten; geen roekeloze rijstijl hanteren. Productie- en herstelgaranties gelden slechts op voorwaarde dat de gebruiker zich aan de zorgvuldigheidsplicht van een goede huisvader houdt. De klant wordt daarom aangeraden alle instructies die KBC Autolease en de constructeur meedelen in de praktische gebruikersmap door te nemen. Daarin vindt de klant ook alle door hem te volgen procedures in geval van onderhoud, pech of ongeval. Eventuele problemen in verband met de levering worden door de Dienst Inverkeerstelling opgelost door bijvoorbeeld in samenspraak met de Dienst Contractbeheer de overeenkomst voor de huidige bedrijfsauto te verlengen. 7

10 Algemene voorwaarden 8 b De klant dient op eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid de wettelijke en reglementaire voorschriften inzake vervoer, wegverkeer, autokeuring en fiscale wetgeving met betrekking tot de auto na te leven. De klant vrijwaart KBC Autolease voor alle overtredingen en misdrijven met de auto begaan. Boetes of retributies mogen per post en per naar de klant worden verstuurd. Als KBC Autolease op verzoek van de klant de boetes en retributies rechtstreeks naar de bestuurder stuurt, waarborgt de klant dat hij (van) de bestuurders van de wagens: - de uitdrukkelijke toestemming heeft opdat KBC Autolease gerechtigd is hun persoonsgegevens (gegevens identiteitskaart inclusief geboortedatum en adres) te verwerken en mee te delen met het oog op het boete- en retributiebeheer; - de uitdrukkelijke toestemming heeft opdat boetes en/of retributies naar hun adres mogen worden verstuurd; - toestemming heeft dat de boetes/retributies per mogen worden verstuurd; - heeft geïnformeerd over hun recht van toegang tot en verbetering van hun gegevens. c De auto mag uitsluitend worden bestuurd door een houder van een geldig rijbewijs die aan alle vereisten beantwoordt die onder meer door deze overeenkomst alsmede door de verzekeraar van de auto worden opgelegd. De klant verbindt zich ertoe de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien aan de gebruikers of bestuurders van de auto bekend te maken. De klant aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor de niet-naleving van deze verplichtingen door de laatstgenoemden. d De klant verbindt zich ertoe dat de auto het grondgebied van de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland niet zal verlaten, behoudens met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van KBC Autolease. Binnen het grondgebied waarvoor het verzekeringsbewijs Burgerlijke Aansprakelijkheid geldt, kan de auto slechts in het buitenland worden gebruikt voor de normale duur van een vakantiereis. e KBC Autolease behoudt zich het recht voor na te gaan of de klant dit artikel correct naleeft. KBC Autolease is gemachtigd de auto ten allen tijde te inspecteren en zich daartoe, zonder voorafgaande verwittiging, toegang te verschaffen tot de auto, ongeacht waar deze zich bevindt. De klant stemt hiermee uitdrukkelijk in en verbindt zich ertoe hieraan zijn volledige medewerking te verlenen. 5 Leaseprijs a De in de offerte overeengekomen leaseprijs is gebaseerd op het prijspeil van de offertedatum. De leaseprijs wordt aangepast overeenkomstig de wijzigingen die zich voordoen bij de volgende kostencomponenten van de offerte na de offertedatum: catalogusprijs, optieprijzen, korting, interestvoet, verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling, verzekeringen, brandstofprijs, accijnzen en andere wettelijke verplichtingen. b De maandelijkse leaseprijs is berekend aan de hand van het door de klant opgegeven geschatte aantal te rijden kilometers per jaar. Wanneer het aantal werkelijk gereden kilometers met meer dan 10% afwijkt van het vooraf door de klant geschatte kilometeraantal, heeft KBC Autolease het recht de leaseprijs en/of de looptijd met terugwerkende kracht aan te passen aan de werkelijke omstandigheden. c Bij het beëindigen van het leasecontract zal het aantal werkelijk afgelegde kilometers dat afwijkt van het overeengekomen aantal kilometers, worden verrekend zoals bepaald in de Bijzondere voorwaarden. d Gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst worden de maandelijkse leasevergoedingen niet gewijzigd of aangepast, met uitzondering van hetgeen in 5.a en 5.b wordt bepaald en van de gevallen vermeld in 9.c van deze overeenkomst. Eveneens aanvaardt de klant dat inzake verzekering, bijstand, verkeersbelasting, andere heffingen of kosten door wijzigingen in de wetgeving betreffende de lease van een auto, dergelijke verhoging of verlaging van de kostprijs van een van voormelde componenten aan hem wordt doorberekend. 6 Onderhoud en herstellingen a KBC Autolease verbindt zich ertoe alle auto s die het least aan de klant te laten onderhouden en de nodige herstellingen te laten uitvoeren, noodzakelijk voor de goede werking van de auto s. De klant verbindt zich ertoe het onderhoud en de herstellingen van die auto s volgens de richtlijnen van KBC Autolease en van de constructeur te laten uitvoeren. b De kosten van onderhoud, herstellingen, vervangen van onderdelen en banden die aan het normale gebruik van de auto verbonden zijn, toebehoren en accessoires, evenals van smeermiddelen, koelvloeistof en het tussentijds bijvullen van olie vallen, als de component onderhoud in de Bijzondere voorwaarden is opgenomen, ten laste van KBC Au-

11 Dienstverlening en praktijk 5 Leaseprijs Na ontvangst van het leveringsattest en de factuur komt het dossier terecht bij de Dienst Opstart Contracten. Deze dienst heeft vooral een controlerende functie met de bedoeling een soepel verloop van het contractbeheer te waarborgen. Tot zijn taken behoren: het vergelijken van de factuur met de offerte en de bestelbon. De Dienst Boekhouding kan de factuur pas betalen nadat een akkoordnummer is toegekend door de Dienst Opstart Contracten. Bij een uitzonderlijke prijsstijging na datum van bestelling moet het dossier worden herberekend, aangezien uitsluitend rekening wordt gehouden met de prijzen op datum van levering. Hetzelfde principe is van toepassing op extra opties of bij extra inzittenden bij monovolumes ingeschreven als personenwagens (vanaf de 6e passagier dient een bijpremie te worden betaald). het nakijken van de BA-verzekeringspremie. het opmaken, per auto, van de Bijzondere voorwaarden die onlosmakelijk zijn verbonden met de Algemene voorwaarden, die dienen te worden ondertekend door de klant. Daaruit is af te leiden onder welke voorwaarden een leasecontract werd afgesloten. het versturen van de eerste maandfactuur, die pro rato wordt berekend vanaf de leveringsdatum tot en met het einde van de daaropvolgende maand. Bijvoorbeeld: als de auto werd geleverd op 15 april, dan heeft het bedrag van de eerste factuur betrekking op een periode van anderhalve maand, namelijk tot en met 31 mei. Als de auto tijdens de looptijd van het contract meer of minder kilometers aflegt dan bepaald in het contract, dan kan de looptijd worden ingekort of verlengd. Het leasecontract is immers gebaseerd op het door de klant geschatte aantal kilometers. Als de klant daar niet om verzoekt, zal de Dienst Contractbeheer op eigen initiatief voorstellen om de contracten te herberekenen en aan te passen aan de realiteit, zowel bij meerwaarden als bij minderwaarden. De klant kan ook via de Dienst Contractbeheer vragen het bestaande contract met een korte termijn te verlengen in afwachting van zijn nieuwe auto. Voorwaarde is echter dat de absolute kilometerlimiet vastgesteld door KBC Autolease niet wordt overschreden. Er kan ook worden geopteerd voor een schorsing van het leasecontract. Dat is bijvoorbeeld mogelijk in geval van langdurige ziekte van de bestuurder. Een schorsing vereist wel de tijdelijke afgifte van de auto. Hoewel de facturering blijft lopen, worden bij het opnieuw opstarten van het contract een aantal posten in mindering gebracht. Voorts past de Dienst Contractbeheer kosteloos behoudens enkele uitzonderingen de contracten aan ingeval de klant een extra uitrusting zoals een navigatiesysteem, airconditioning, plaatsing van een trekhaak (de keuringskosten van de trekhaak zijn ten laste van de klant) of een extra service wenst. De Dienst Contractbeheer behartigt eveneens de administratie die voortvloeit uit de verandering van de leasecontractant naar aanleiding van een fusie of leaseoverdracht als gevolg van de verandering van werk door de bestuurder, mits de oorspronkelijke leasingnemer daarmee instemt. Wijzigingen wat betreft firmanaam, het adres en de bestuurder worden aangepast in de databank van KBC Autolease. Met de internettoepassing Reporting en de periodieke wagenparkoverzichten blijft de wagenparkbeheerder op de hoogte van de recentste wijzigingen. 6 Onderhoud en herstellingen De Dienst Technisch Beheer voert onderhandelingen met invoerders en merkdealers om speciale voorwaarden te verkrijgen op onderdelen, banden, onderhoudsen hersteltarieven en extra garanties bij eventuele productaansprakelijkheid. Vandaar dat onderhoud, herstellingen en bandenwissels moeten worden uitgevoerd door erkende merkdealers of bandencentrales. De bestuurder die bij het rijden problemen ondervindt, kan tijdens de kantooruren contact opnemen met de Customer Care Division van KBC Autolease of, als het contract daarin voorziet, met de 24 uur per dag bereikbare bijstandscentrale. In dit verband werkt KBC Autolease samen met de VAB-pechverhelping. KBC Autolease raadt de bestuurders aan de onderhoudsbeurten te respecteren en ook regelmatig het oliepeil, het koelwaterpeil en de bandenspanning te controleren. De bestuurder die de nodige zorgvuldigheid aan de dag legt (zoals een goede huisvader ), geniet product- en herstelgaranties (zie ook Hoofdstuk 4 in verband met het gebruik van het voertuig). Kosten die daarentegen te wijten zijn aan nalatigheid of onzorgvuldigheid zoals het niet naleven van de onderhoudsbeurten, worden verhaald op de klant. Wat moet de bestuurder doen in geval van mechanische schade of onderhoud? Wij raden de bestuurder aan tijdig een afspraak te maken met een erkende merkdealer. De merkdealer vraagt vervolgens aan de Dienst Technisch Beheer van KBC Autolease de toestemming tot het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden. Het is voldoende dat de bestuurder het werkorder van de garage of bandencentrale ondertekent met vermelding van zijn 9

12 Algemene voorwaarden 10 tolease, behoudens: andersluidende bedingen in verband met specifieke onderhoudscontracten, gespecificeerd in de Bijzondere voorwaarden; de herstellingen te wijten aan een gebrek aan onderhoud (normen van de constructeur onderhoudsboekje en/of aanwijzingen van KBC Autolease); de herstellingen als gevolg van een ongeval, tenzij de klant opteert voor de integrale toepassing van artikel 8 van deze overeenkomst en de vergoeding voor schade betaalt; de herstellingen en onderhoudswerkzaamheden als gevolg van het niet-naleven van de verplichtingen vermeld in 4.a of als gevolg van veranderingen van oorspronkelijke gegevens; de herstellingen van accessoires die niet in het leasecontract zijn begrepen; herstellingen veroorzaakt door het gebruik van brandstof en additieven die niet zijn voorgeschreven door de constructeur of importeur; de herstellingen te wijten aan nalatigheid of onvoorzichtigheid van de klant, bijvoorbeeld de kosten voor het opnieuw coderen van de autoradio wegens het niet meer kennen van de code; het wegwerken van geluiden van de carrosserie die aan normale slijtage kunnen worden toegeschreven; kosten veroorzaakt door de vervoerde goederen; alle overige kosten verbonden aan het gebruik van de auto, zoals brandstofkosten, stallingkosten en poetskosten. c De klant is verplicht de auto ter uitvoering van de gebruikelijke controlebeurten, zoals vastgesteld in de door de fabrikant gegeven instructies, en voor andere mechanische onderhoudswerkzaamheden tijdig bij een door de fabrikant erkend concessiehouder of agent te brengen. Het is voldoende dat de bestuurder de werkorder van de garage of bandencentrale ondertekent met vermelding van zijn naam om de opdracht te geven tot de gewenste werkzaamheden. Carrosserieherstellingen en bandenwissels worden uitgevoerd bij de door KBC Autolease aangewezen leveranciers. d De klant verzoekt de in 6.c genoemde concessiehouder, agent of leverancier aan KBC Autolease toestemming te vragen voor het uitvoeren of laten uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden en/ of herstellingen. Voor de vervanging van banden is altijd de voorafgaande toestemming van KBC Autolease vereist. De klant ziet erop toe dat het onderhoudsboekje wordt ingevuld. e Kosten voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden die in het buitenland moeten worden uitgevoerd, worden zo nodig door de klant zelf betaald. KBC Autolease zal, mits het een factuur op naam van KBC Autolease ontvangt, achteraf de kosten aan de klant vergoeden op basis van het Belgische prijsniveau voor de verrichte werkzaamheden, waarbij de door KBC Autolease betaalde vergoeding nooit meer kan bedragen dan de door de klant betaalde kosten. Voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitgevoerd in het buitenland is altijd de voorafgaande toestemming van KBC Autolease vereist. Als dat frequent voorkomt, heeft KBC Autolease het recht de in de Bijzondere voorwaarden vermelde onderhoudsprijs aan te passen. f Bij niet-naleving van de bepalingen van 6.c, 6.d en 6.f van onderhavige overeenkomst vallen de kosten ten laste van de klant, tenzij de klant kan aantonen dat er sprake was van een noodsituatie, ontstaan buiten de schuld van de klant, en dat de klant door overmacht niet in staat was tijdig de vereiste toestemming aan KBC Autolease te vragen. De klant dient de nodige medewerking te verlenen voor de controle van de facturen. g Banden die niet meer aan de wettelijke voorschriften voldoen, worden op verzoek van de klant vervangen door een garagehouder of bandencentrale, aangewezen door KBC Autolease. De klant ziet zelf de staat van de banden na. Die moeten voldoen aan de wettelijke normen. h De prijzen voor onderhoud en herstellingen, vermeld in het leasecontract, zijn vast voor de duur van het contract. Wanneer de index van de consumptieprijzen met meer dan 20% stijgt of daalt, zal de prijs van het onderhoud op evenredige wijze worden aangepast op het eerste verzoek van KBC Autolease. Verdere aanpassingen kunnen maar gebeuren per schijf van 20%. De basisindex wordt vastgelegd op het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het leasecontract is afgesloten. i Wanneer de auto of een van zijn onderdelen technische schade heeft geleden door abnormaal gebruik of een abnormale oorzaak, laat KBC Autolease de oorzaak van het defect of de schade door zijn Dienst Technisch Beheer vastleggen in een expertiseverslag, dat wordt doorgestuurd naar de klant. In dat verslag wordt de schade ook begroot. Als de bestuurder verantwoordelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld door het rijden zonder olie, licht KBC Autolease de klant daarover schriftelijk in. Bij gebrek aan gemotiveerde betwisting op technisch vlak binnen 8 werkdagen, wordt de klant geacht voormeld verslag te hebben aanvaard, zowel wat de besluiten over de oorzaak van de schade als de begroting ervan betreft. Het protest is slechts geldig en ontvankelijk als de klant op technisch vlak

13 Dienstverlening en praktijk naam om de opdracht te geven voor de gewenste werkzaamheden. De bestuurder die tijdens het rijden problemen ondervindt, kan tijdens de kantooruren steeds contact opnemen met KBC Autolease (tel ) of indien dit contractueel voorzien werd met de 24 uursbijstandscentrale (tel in België, vanuit het buitenland). Bij zware mechanische schade wordt een expert ermee belast de oorzaak te achterhalen. Als bijvoorbeeld uit het expertiserapport blijkt dat de schade te wijten is aan onzorgvuldig rijgedrag, dan zal de wagenparkbeheerder daarover worden geïnformeerd en worden de lasten eventueel doorgefactureerd. Voor zover dat contractueel is bepaald, wordt een vervangwagen ter beschikking gesteld van de klant tijdens de duur van de herstelling (zie Hoofdstuk 10: Vervangwagen/aanloopwagen/kortetermijnwagen). 7 Verzekeringen De klant kan opteren voor het pakket inclusief verzekeringen of voor het pakket exclusief verzekeringen. Pakket inclusief verzekeringen Dit houdt in dat de klant KBC Autolease machtigt om in zijn naam en voor zijn rekening verzekeringen af te sluiten, waaronder de verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en optioneel Lichamelijke Ongevallen Bestuurder en/of Inzittenden. De Algemene voorwaarden van de polissen kunnen worden geraadpleegd op het internet. De premie voor deze verzekeringen is vermeld in de offerte, in de Bijzondere voorwaarden en op de factuur. Verhaal burgerrechtelijke aansprakelijkheid bestuurders jonger dan 23 jaar De BA-verzekeraar zal een niet-geïndexeerd bedrag van 148,74 euro aanrekenen zonder het bedrag van de uitgekeerde schadevergoeding te overschrijden ingeval een bestuurder jonger dan 23 jaar burgerrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval met tegenpartij. Verzekeren van aanhangwagens : Voorafgaande opmerking: de beschrijving hieronder is alleen geldig voor: wagens waarvan de BA-verzekering via KBC Autolease werd afgesloten bij KBC Verzekeringen. de BA-verzekering en dus enkel de schade toegebracht aan derden, niet die aan de aanhangwagen zelf. Als de sleeplast minder dan 3,5 ton bedraagt, is er geen probleem voor zover de aanhangwagen aan het voertuig is gekoppeld. Is de aanhangwagen niet aan het voertuig gekoppeld, dan dient een extra verzekering te worden aangevraagd. U kunt daarvoor contact opnemen met de Customer Care Division van KBC Autolease of met een KBC-verzekeringsagent. Het pakket exclusief verzekeringen houdt in dat de klant zelf zorgt voor het afsluiten van de verzekeringen. 11

14 Algemene voorwaarden de volgens hem vermoedelijke oorzaak van de schade uiteenzet en onderbouwt. Als de klant tijdig en geldig protest heeft aangetekend, stellen partijen samen een expert aan, die het geschil definitief, bindend, onherroepelijk en zonder enige mogelijkheid van verhaal beslecht, ook in verband met de expert zijn kosten, en met als opdracht de oorzaak van voormelde schade aan de auto te bepalen en die schade te begroten. Elke partij zal haar volledige medewerking verlenen aan het onderzoek en binnen de gestelde termijnen reageren, zodat de schade voor beide partijen niet vergroot, bijvoorbeeld door de langdurige onbruikbaarheid van het voertuig. 7 Verzekeringen De klant machtigt KBC Autolease, die aanvaardt, om in zijn naam en voor zijn rekening de door de Belgische wetgeving verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering evenals een Rechtsbijstandsverzekering waaronder optioneel ook een verzekering Lichamelijke Ongevallen Bestuurder en/of Inzittenden af te sluiten bij KBC Verzekeringen waarin KBC Autolease als begunstigde wordt aangewezen. De premie voor die verzekeringen wordt opgenomen in de Bijzondere voorwaarden. Als die verzekeringen niet door machtiging van KBC Autolease worden afgesloten, is de klant verplicht ze zelf aan te gaan voor de gehele duur van de overeenkomst. In het verzekeringscontract dient te zijn bepaald dat iedere wijziging, opzegging, vernietiging of schorsing van de polis pas in werking treedt 14 dagen nadat KBC Autolease daarvan door de maatschappij per aangetekend schrijven in kennis werd gesteld. De klant erkent de polisvoorwaarden te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen en ze te aanvaarden. Daarbij aansluitend aanvaardt de klant dat de polisvoorwaarden, met inbegrip van de verschuldigde premies, door de verzekeraar eenzijdig kunnen worden gewijzigd nadat de klant daarvan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. De klant verklaart dat geen enkele verzekeraar zijn verzekering heeft geweigerd of opgezegd of onder bijzondere voorwaarden heeft aanvaard. De klant verbindt zich ertoe de verzekeringsvoorwaarden strikt na te leven, onder meer om de schorsing of het verval van de polis te vermijden. 8 Risicoregeling 8.1 Algemene regel risicoregeling Overeenkomstig de artikelen 1722, 1732, 1733 en 1735 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en onder de voorwaarden, binnen de beperkingen en behoudens de uitsluitingen zoals hierna bepaald, aanvaardt KBC Autolease het risico van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de auto, behoudens ingeval van schuld, opzet of de fout van de klant zoals hierna bepaald. 8.2 Voorwerp van de risicoregeling Uitsluitend de volgende risico s, die oorzaak kunnen zijn van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de auto, worden door KBC Autolease ten laste genomen: schade aan de auto als gevolg van: een aanrijding met een andere auto of met een hindernis, met inbegrip van wild op de openbare weg; het over de kop gaan; de slechte staat van het wegennet of de instorting van een weg, brug of gebouw; natuurgeweld zoals storm- en hagelschade, overstroming, lawine, grondverschuiving of het vallen van stenen; inbraak of vandalisme of pogingen daartoe; brand met inbegrip van smeltschade door kortsluiting, ontploffing en blikseminslag. glasschade; diefstal van de auto of beschadiging als gevolg van de diefstal of van de poging daartoe. 8.3 Aangifte a De klant is ertoe gehouden binnen 3 werkdagen per aangetekende brief aangifte te doen aan KBC Autolease, ter attentie van de Dienst Schade, nadat de auto: geheel of gedeeltelijk is tenietgegaan als gevolg van elke schade die voortvloeit uit een van de risico s vermeld in 8.2 hierboven; betrokken is geweest bij een schade die lichamelijke schade en/of schade aan goederen van derden heeft veroorzaakt; het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslag of van andere bewarende of uitvoerende maatregelen door derden. b De aangifte door de klant dient te gebeuren aan de hand van een volledig ingevuld en ondertekend formulier dat door KBC Autolease ter beschikking wordt gesteld of, bij gebrek daaraan, aan de hand van een volledig ingevuld aanrijdingsformulier. 12 c De klant verbindt zich ertoe aangifte te doen bij de bevoegde overheid en de referenties van het opgestelde proces-verbaal evenals van de verbali-

15 Dienstverlening en praktijk 8 Risicoregeling Wat is risicoregeling? Risico- (of schade)regeling houdt in dat KBC Autolease de risico s van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de auto (bijvoorbeeld door diefstal, eigen schade, storm en glasschade) ten laste neemt behoudens opzet, schuld of fout van de klant tegen een vergoeding voor risicoaanvaarding. Wat wordt gefactureerd aan de klant? Het eigen risico ten laste van de klant wordt bepaald volgens een vast of een progressief systeem. Bij het progressief systeem wordt het eigen risico bepaald op basis van de cataloguswaarde inclusief opties. Dat betekent concreet: Wanneer zich een eerste schade waaraan de klant schuld heeft (of diefstal) voordoet, wordt 2% van de catalogusprijs inclusief opties, met een minimum van X euro (cf. offerte), aangerekend. Bij een tweede schade waaraan de klant schuld heeft (of diefstal) binnen 12 maanden te rekenen vanaf de eerste schade waaraan de klant schuld heeft (of diefstal), wordt 2,5% van de catalogusprijs inclusief opties, met een minimum van Y euro (cf. offerte), aangerekend. Mocht er zich een derde (of meerdere) schade(s) waaraan de klant schuld heeft (of diefstal) voordoen binnen 12 maanden te rekenen vanaf het eerste schadegeval, dan wordt er 3% van de catalogusprijs inclusief opties, met een minimumbedrag van Z euro (cf. offerte), aangerekend. Nadat de bestuurder 1 jaar schadevrij heeft gereden, wordt opnieuw het basistarief toegepast. Bij glasschade geldt een afwijkende regeling. De loutere herstelling van de ruit ( smart repair door harsinjectie) is kosteloos. Bij vervanging van de ruit wordt het eigen risico aangerekend (voor zover dat contractueel werd bepaald). van de auto of inbraak (diefstal van de autopapieren) moet bovendien een klacht worden ingediend bij de bevoegde overheid. De Dienst Schadebeheer beschikt over een netwerk van erkende carrosserieherstellers die beantwoorden aan de door KBC Autolease gestelde voorwaarden op het gebied van kwaliteit, service en garantie. De klant zal worden gecontacteerd door een van onze erkende carrosserieherstellers, die staan vermeld op onze website. Voor de duur van de herstelling krijgt de klant een vervangwagen (recent model) ter beschikking. Als schadeverhaling mogelijk is, moet de Dienst Schadebeheer een officiële expert aanstellen in overleg met de verzekeraar. De schadebeheerders staan rechtstreeks in verbinding met KBC Verzekeringen. Zo kunnen zij het schadedossier bij deze maatschappij inleiden, een expert aanstellen in naam en voor rekening van KBC Verzekeringen (als de conventie van toepassing is) en de stand van het dossier bij KBC Verzekeringen opvragen. Met de internettoepassing Reporting kan de wagenparkbeheerder het schadeverloop van zijn wagenpark bijhouden. Statistieken geven een overzicht van het aantal schadegevallen, de aard van de schade, het bedrag van de herstelkosten, enz. Op die manier kan onder meer worden nagegaan welke bestuurders het vaakst bij ongevallen betrokken zijn. Tijdens de kantooruren kunt u terecht bij de Customer Care Division-klantenservicedienst van KBC Autolease. Voor zover dat contractueel werd bepaald, kan de klant ook contact opnemen met de VAB-bijstandscentrale. Als de auto niet ter plaatse rijklaar kan worden gemaakt, wordt het voertuig door de pechdienst gesleept naar een erkende carrosseriehersteller. Een vervangwagen wordt gedurende 5 werkdagen, met een maximum van 7 kalenderdagen, ter beschikking gesteld van de klant. Welke stappen moet de klant ondernemen in geval van schade? Als er schade aan de auto ontstaat (als gevolg van bijvoorbeeld een aanrijding met een andere auto, vandalisme, diefstal of stormschade), dient de klant daarvan binnen 3 werkdagen aangifte te doen bij de Dienst Schadebeheer, die verantwoordelijk is voor de verwerking van de schadegevallen. Dat moet gebeuren door middel van het aangifteformulier dat door KBC Autolease ter beschikking wordt gesteld en dat deel uitmaakt van de autopapieren. Die aangifte moet bestaan in een waarheidsgetrouw relaas van de feiten. Het voorstellen of aanvaarden van minnelijke schikkingen is uitgesloten. Bij diefstal 13

16 Algemene voorwaarden 14 serende overheid te vermelden in zijn aangifte aan KBC Autolease van elk(e) parkeerschade, inbraak, vandalisme en poging daartoe, evenals van elke poging tot diefstal, waarbij de schade die daardoor is ontstaan kennelijk het bedrag van euro overtreft Aangifte van diefstal van de auto a De klant verbindt zich ertoe de diefstal van de auto binnen 24 uur nadat die zich heeft voorgedaan of werd vastgesteld dan wel moest worden vastgesteld, bij de bevoegde overheid aan te geven en tegen de daders een klacht in te dienen. b De klant verbindt zich ertoe de Dienst Schade van KBC Autolease binnen 3 werkdagen na datum van de schade het attest van klachtindiening per aangetekende brief te bezorgen evenals op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn het proces-verbaal van verhoor. c Ingeval de diefstal van de auto of de poging daartoe zich in het buitenland heeft voorgedaan, verbindt de klant zich ertoe om binnen 24 uur na zijn terugkeer in België eveneens aangifte te doen en een klacht in te dienen bij de Belgische overheid, en dat aan KBC Autolease mee te delen op de wijze en binnen de termijn zoals hierboven vermeld. d Bij diefstal van de auto verbindt de klant zich ertoe alle sleutels en originele documenten van de auto binnen 3 werkdagen na datum van de schade per aangetekende zending aan KBC Autolease, t.a.v. de Dienst Schade, terug te bezorgen Aangifte van diefstal of verlies van sleutels, autopapieren, nummerplaten en/of toebehoren a Bij diefstal of verlies van een of meer sleutels en/of van de originele autopapieren en/of van de nummerplaat en/of van de tankkaart en/of van ander toebehoren, verbindt de klant zich ertoe om daarvan bij KBC Autolease evenals bij de bevoegde overheid binnen 3 werkdagen na de vaststelling ervan per aangetekende brief aangifte te doen. b In geval van diefstal van de nummerplaat verbindt de klant zich ertoe om een duplicaat van het originele inschrijvingsbewijs van de auto samen met zijn aangifte aan KBC Autolease terug te zenden. c Bij diefstal of beschadiging als gevolg van een poging daartoe, van audio- en/of gsm- en/of gps-installaties of van ander toebehoren dat mee het voorwerp uitmaakt van het geleast object, verbindt de klant zich ertoe om het front, de slede, de originele keycards en het radiopaspoort van de audio-installatie aan KBC Autolease terug te zenden Te late en/of onvolledige aangifte Iedere aangifte van de schade die te laat of onvolledig is of die anderszins niet beantwoordt aan de voormelde aangifteverplichtingen, heeft tot gevolg dat de contractuele risicoregeling en de tenlasteneming van de schade door KBC Autolease van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vervalt. 8.4 Medewerking van de klant a De klant verbindt zich ertoe de feitelijke toedracht van de omstandigheden waarin de schade zich heeft voorgedaan, volledig en waarheidsgetrouw aan KBC Autolease en/of aan de bevoegde overheden aan te geven. b De klant verbindt zich ertoe om er zorg voor te dragen dat in verband met de voormelde feitelijke toedracht dadelijk alle nodige of nuttige bewijselementen worden verzameld, zoals vaststellingen door de bevoegde overheid, getuigenverklaringen, attesten, inlichtingen en documenten van derden, foto s en dergelijke meer, en dat dit bewijsmateriaal onverwijld aan de betrokken overheidsinstanties en aan KBC Autolease ter beschikking wordt gesteld. c De klant verbindt zich ertoe zijn volledige en prompte medewerking te verlenen aan de afhandeling van de schade, de vaststelling van de aansprakelijkheid en van de schade, en in voorkomend geval aan het uitoefenen van verhaal op de aansprakelijke derde, en dient daartoe onder meer dadelijk gevolg te geven aan ieder verzoek van de bevoegde overheid en/of van KBC Autolease om over de schade aanvullende informatie en/of documenten te verschaffen en/of om zich met de auto aan te melden voor het vaststellen van de schade en/of op verzoek van KBC Autolease een klacht te gaan indienen bij de bevoegde overheid. d De klant verbindt zich ertoe om met de voorafgaande toestemming van KBC Autolease dadelijk alle bewarende maatregelen te treffen om iedere toename van opgelopen schade te vermijden of minstens te beperken. e De klant dient zich te onthouden van iedere handeling waardoor de terugvordering van de door KBC Autolease geleden schade ten aanzien van de aansprakelijke derde wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. f Het is de klant onder geen enkel beding toegestaan om zijn aansprakelijkheid voor de schade op welke wijze dan ook te erkennen of om een minnelijke schikking voor te stellen of te beloven. De klant dient zich in zijn aangifte of zijn verklaringen te beperken tot een waarheidsgetrouw relaas van de

17 Algemene voorwaarden feiten en omstandigheden zoals die zich hebben voorgedaan. g De klant dient zich ook te onthouden van iedere handeling waardoor de tegensprekelijke vaststelling van de schade aan de auto wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt, bijvoorbeeld door het aanbrengen van wijzigingen in de geheel of gedeeltelijk tenietgegane auto. h Iedere tekortkoming aan de voormelde verplichtingen zal ertoe leiden dat de contractuele risicoregeling en de tenlasteneming van de schade door KBC Autolease van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vervalt. i Voor zover de klant erin slaagt op een afdoende wijze te bewijzen dat zijn tekortkoming minstens gedeeltelijk geen invloed heeft gehad op de geleden schade, zal de klant slechts aansprakelijk zijn voor de schade of iedere toename van schade die een gevolg is van zijn verzuim. 8.5 Beperkingen a De klant verbindt zich ertoe bij elke schade die een gevolg is van een van de risico s vermeld in 8.2., een deel van de schade, waarvan het bedrag forfaitair in de Bijzondere voorwaarden wordt bepaald, zelf ten laste te nemen. b Dit eigen risico wordt eenmalig per schade aangerekend, waarbij als één schade wordt aangemerkt alle schade die uit hetzelfde schadeverwekkend feit voortvloeit. c De betaling van dit eigen risico wordt door de klant op eenvoudig verzoek van KBC Autolease voldaan. d KBC Autolease verbindt zich ertoe om het bedrag van dit eigen risico aan de klant terug te betalen, nadat en voor zover het een vergoeding van de schade door de aansprakelijke derde geïnd heeft. e KBC Autolease is gemachtigd het bedrag van het eigen risico evenredig te verhogen ingeval het aantal schadeverwekkende feiten (die niet aan een derde aansprakelijke kunnen worden toegerekend) of hun omvang over de looptijd van de overeenkomst kennelijk onredelijk of overdreven hoog oploopt in vergelijking met de gemiddelde schade van het hele wagenpark van KBC Autolease, meer bepaald als die gemiddelde schade met meer dan 30% wordt overschreden. f Wanneer de auto wordt teruggevonden binnen dertig dagen na datum van de aangifte van de diefstal aan KBC Autolease, dan wordt de uitvoering van het leasecontract met betrekking tot die auto normaal voortgezet. Op eenvoudig verzoek van KBC Autolease dient de klant een verklaring af te leggen bij de bevoegde overheid die de auto heeft teruggevonden, om de vrijgave van de auto te verkrijgen. Als de auto niet wordt teruggevonden binnen dezelfde termijn, dan geldt het leasecontract van rechtswege als verbroken op datum van de diefstal. g De kosten voor het aanvragen en uitreiken van duplicaten van inschrijvingsbewijzen, nummerplaten, sleutels en autopapieren of andere toebehoren zijn steeds ten laste van de klant. h Bij diefstal van een of meer sleutels van de auto zijn de kosten voor de vervanging van de sloten van de auto ten laste van KBC Autolease, als uit het strafdossier blijkt dat de sleutels door middel van geweld, braak of inklimming in de woning werden ontvreemd en dat inbraaksporen werden vastgesteld. i De kosten voor de herstelling of de vervanging van toebehoren die geen deel uitmaken van het voorwerp van het leasecontract, zijn steeds ten laste van de klant. 8.6 Uitsluitingsgronden a KBC Autolease aanvaardt geen enkel risico van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de geleaste auto, ingeval van schuld, het opzet of de fout van de klant, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek en de hiernavolgende voorwaarden. b In een dergelijk geval is KBC Autolease ertoe gerechtigd de overeenkomst met de klant met onmiddellijke inwerkingtreding te ontbinden en is deze laatste ertoe gehouden om alle schade zelf ten laste te nemen door onder meer de herstellingskostprijs of de openstaande boekwaarde met extra verbrekingsvergoeding van 3%, berekend op de openstaande boekwaarde, aan KBC Autolease te vergoeden. c De volgende omstandigheden worden gelijkgesteld met opzet, schuld of fout, zodat de klant er hoe dan ook toe gehouden is het risico en de schade zelf te dragen wanneer: de toegelaten bestuurder niet voldeed aan de voorwaarden om de auto te mogen besturen, zoals voorgeschreven door de Belgische wetten en verordeningen of door de burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekeraar, zoals onder meer ingeval de schade zich voordeed buiten het territoriale toepassingsgebied van de burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering, tenzij KBC Autolease 15

18 Algemene voorwaarden 16 voorafgaandelijk en schriftelijk met een dergelijk gebruik heeft ingestemd; de schade opzettelijk werd veroorzaakt door de klant of door een van zijn gezinsleden of aangestelden voor wie hij aansprakelijk is, of met de medeplichtigheid van een van hen; de bestuurder zich in een staat van alcoholintoxicatie, dronkenschap of onder invloed van verdovende of opwekkende middelen bevond; de bestuurder de schade heeft veroorzaakt als gevolg van roekeloos rijgedrag of het rijden met een onaangepaste snelheid, onder meer rekening houdend met de weersomstandigheden, zoals mist, ijzel, sneeuw en zware regenval; de auto door toedoen van de klant, zijn aangestelden of lasthebbers, niet meer voldeed aan de autokeuringsreglementering, zoals het rijden met banden met een onvoldoende profieldiepte; de auto niet werd gebruikt of onderhouden zoals in de leasingovereenkomst bepaald, zoals in geval van ieder gebruik voor de deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden, met uitzondering van louter toeristische rondritten of oriëntatieritten, of voor weddenschappen of uitdagingen; de auto was verhuurd of onderverhuurd of beroepshalve werd uitgeleend of ter beschikking gesteld, behoudens wanneer het leasecontract de verhuring of onderverhuring uitdrukkelijk toestond; de schade werd veroorzaakt bij het laden of het lossen van de auto, door overbelasting van de auto, door de lading of door oorzaken van radioactieve aard; de schade werd veroorzaakt als gevolg van oorlog, burgeroorlog, oproer, betoging, staking, lock-out of gewelddaden van collectieve aard; de bestuurder verkeerd of te laat tankt of de sleutel van de auto insluit; de bestuurder kleine brandschade aan het interieur veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld een gaatje dat in de autostoel is gebrand door een sigaret; bij de schade geen derde betrokken was, noch als slachtoffer, noch als aansprakelijke of als getuige en de objectieve omstandigheden van de schade onder meer naar tijd en plaats van die aard waren dat het feitenrelaas van de klant zoals vermeld in zijn aangifte kennelijk in redelijkheid niet aannemelijk is, waarbij de bewijslast voor de geloofwaardigheid van dat relaas bij de klant berust; de schade niet is aangemeld binnen de termijn en in de vorm die bij deze overeenkomst zijn opgelegd of wanneer de klant niet zijn volledige en prompte medewerking verleent aan de afhandeling van de schade; in geval van diefstal, inbraak, vandalisme of poging daartoe: ingeval de auto door toedoen van de klant en zonder uitdrukkelijke toestemming van KBC Autolease niet was voorzien van het in deze overeenkomst vereiste antidiefstalsysteem; ingeval de auto niet behoorlijk gesloten was of het antidiefstalsysteem niet was ingeschakeld op het ogenblik van de feiten; ingeval de klant niet alle sleutels van zowel de auto als het antidiefstalsysteem bij KBC Autolease inlevert binnen dezelfde termijn en op dezelfde wijze als werd bedongen voor de aangifte van de schade; ingeval er niet in de voorgeschreven vormen en binnen drie werkdagen na datum van de feiten een klacht werd ingediend bij de bevoegde overheid; ingeval schade werd veroorzaakt aan vervoerde goederen zoals bijvoorbeeld cd s, een laptop, een gsm, gps, audio-installatie of ander toebehoren dat geen deel uitmaakt van de auto en dat eigendom is van de klant of van derden; ingeval de auto wordt ontvreemd door de klant zelf of door zijn werknemer, zijn aangestelde of door onverschillig welke derde aan wie de klant de auto heeft toevertrouwd, hetgeen niet als diefstal wordt beschouwd en daarmee ook niet wordt gelijkgesteld. d Wanneer KBC Autolease zich op een uitsluitingsgrond beroept of zich daartoe het recht wenst voor te behouden, dan zal het de klant daarvan per aangetekende brief in kennis stellen zodra KBC Autolease het bestaan van de uitsluitingsgrond vaststelt. e Na ontvangst van het door KBC Autolease ter beschikking gestelde formulier of, bij gebrek daaraan, aan de hand van een volledig ingevuld aanrijdingsformulier en eventueel van het attest van klachtindiening en van het proces-verbaal van verhoor, het expertiseverslag, het strafdossier en in voorkomend geval de herstellingsfactuur, stelt KBC Autolease de eindafrekening op van de sommen die de klant aan KBC Autolease verschuldigd is. f Die sommen zijn opeisbaar, betaalbaar en rentedragend op dezelfde wijze als de leasevergoedingen. 8.7 Herstelling van de schade a Geen enkele herstelling mag worden uitgevoerd zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Autolease. b Elke schade die voor herstelling in aanmerking komt, wordt in een door KBC Autolease aangewezen carrosseriebedrijf hersteld, uitsluitend conform zijn opdracht en instructies. c De herstelling en zo nodig de vervanging van een

19 Algemene voorwaarden ruit mag uitsluitend door een door KBC Autolease aangewezen hersteller worden uitgevoerd. d De klant is niet bevoegd om de door KBC Autolease aangewezen hersteller of enig ander hersteller in zijn naam en voor zijn rekening enige opdracht of instructies te geven; de kosten verbonden aan de uitvoering van een dergelijke opdracht of instructie blijven uitsluitend ten laste van de opdrachtgevende klant. e De auto dient in een nette toestand voor het vaststellen van de schade en de herstelling ervan binnengeleverd te worden op het tijdstip en de plaats die door KBC Autolease aan de klant worden meegedeeld. Extra kosten die een gevolg zijn van de vuile toestand waarin de auto verkeert of van de te late inlevering ervan, zijn ten laste van de klant. f KBC Autolease is ertoe gerechtigd te eisen dat de kostprijs van herstellingswerkzaamheden die in het buitenland werden uitgevoerd, door de klant worden voorgefinancierd; nadat KBC Autolease heeft kunnen vaststellen dat aan alle voorwaarden van deze overeenkomst werd voldaan, zal het deze kostprijs aan de klant terugbetalen, binnen de hierna bepaalde beperkingen. g Bij de aflevering van de herstelde auto door de hersteller is de klant ertoe gehouden om de vervangwagen terug in te leveren en de goede uitvoering van de herstellingen te controleren; iedere tekortkoming van uitgevoerde herstellingen dient hij schriftelijk aan KBC Autolease te melden binnen 24 uur na de vaststelling ervan. i Voor zover alle voorwaarden van deze overeenkomst werden vervuld, wordt de kostprijs van de uitgevoerde herstelling binnen de hiernavolgende beperkingen door KBC Autolease ten laste genomen. wijze genomen door de autodeskundige die door KBC Autolease wordt aangewezen. d Wanneer aldus wordt beslist dat de auto totaal is tenietgegaan, wordt het leasecontract van rechtswege verbroken op datum van het ongeval. Tot die datum blijven de leasevergoedingen verschuldigd. e De klant is ertoe gehouden alle originele autopapieren en sleutels ontvangen bij de aflevering van de auto binnen 3 werkdagen per aangetekende brief bij KBC Autolease in te leveren. In voorkomend geval zal de klant aansprakelijk zijn voor alle schadelijke gevolgen van zijn verzuim. 8.9 Geschillen over schadegevallen Op straffe van verval binnen 8 dagen na datum van de kennisgeving door KBC Autolease aan de klant van zijn beslissing om al dan niet tot herstelling over te gaan, of in voorkomend geval van de door KBC Autolease voorgestelde herstellingswijze en/of herstellingskostprijs, is de klant er eventueel toe gehouden om die beslissing, dan wel de voorgestelde herstellingswijze of -kostprijs of de omvang van de schade op ernstig gemotiveerde gronden bij aangetekende brief te betwisten. Ingeval de klant betwist in voormelde zin, zal meteen de aanstelling op gemeenschappelijke kosten van een onafhankelijke autodeskundige als arbiter worden gevorderd. Partijen komen overeen de besluiten van de aangestelde arbiter definitief, onherroepelijk en zonder enige mogelijkheid van verhaal te aanvaarden, ook in verband met diens kosten. Elke partij zal zijn volledige medewerking verlenen aan het onderzoek en binnen de vooropgestelde termijnen reageren zodat de schade voor beide partijen niet vergroot, bijvoorbeeld door langdurige immobilisatie van het voertuig. 8.8 Totaal verlies a Als de auto volledig is tenietgegaan als gevolg van het feit dat een of meer van de in 8.2 vermelde risico s zich hebben voorgedaan, dan is de schade van de auto zoals hierna gedefinieerd ten laste van KBC Autolease. b Met totaal verlies wordt bedoeld elke schade waarvan het bedrag voor het herstellen of herbouwen het verschil overtreft tussen de waarde van de auto vóór het schadegeval en de wrakwaarde of elke schade waardoor de auto om technische redenen niet herstelbaar is. c De beslissing of een auto al dan niet totaal is tenietgegaan, wordt op een voor de partijen bindende 17

20 Algemene voorwaarden 9 Brandstof a Wanneer de klant daarvoor opteert, kan KBC Autolease een brandstofkaart ter beschikking stellen. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de kaart en de bescherming van de geheime code. b In geval van verlies of diefstal van de brandstofkaart dient de klant KBC Autolease daarvan zo snel mogelijk schriftelijk in kennis te stellen, zodat de nodige stappen kunnen worden ondernomen om de kaart te blokkeren. De klant blijft verantwoordelijk voor het gebruik van de verloren of gestolen kaart tot bij de blokkering of teruggave ervan aan KBC Autolease. Bij vervanging van een verloren of beschadigde kaart dient een vergoeding te worden betaald. c De in het leasecontract begrepen brandstofkosten zijn een provisie, gebaseerd op de kostprijs van de brandstof op het ogenblik van het afsluiten van het leasecontract, op het geschatte verbruik van de desbetreffende wagen en op het overeengekomen kilometeraantal. Als de prijs van de brandstof verandert, of wanneer het werkelijke verbruik niet in overeenstemming blijkt te zijn met het geschatte verbruik, kan de brandstofprovisie door KBC Autolease worden aangepast. d Periodiek is er een afrekening tussen de brandstofprovisie en de werkelijke brandstofkosten. Samen met de afrekening ontvangt de klant een gedetailleerde staat die alle transacties met de brandstofkaart bevat over de periode waarop de afrekening betrekking heeft. e KBC Autolease behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik het gebruik van de brandstofkaarten te beëindigen en zal de klant voorafgaand schriftelijk informeren. De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen en dient in dat geval, evenals zodra de overeenkomst om welke reden dan ook beëindigd wordt, de uitgereikte kaarten binnen 7 dagen aan KBC Autolease terug te bezorgen. 10 Vervangwagen/aanloopwagen/ kortetermijnwagen a Ingeval het leasecontract in een vervangwagen voorziet, zal KBC Autolease voor alle herstellingen en/of diefstal waardoor de auto langer dan 24 uur onbruikbaar is, een vervangwagen ter beschikking van de klant stellen. De transportkosten voor het leveren van de vervangwagen in een ander land dan België zijn gratis voor zover de klant internationale pechbijstand VAB in het leasecontract heeft onderschreven. b Met de vervangwagen afgelegde kilometers worden beschouwd als zijnde afgelegd met de in lease gegeven auto en worden verrekend zoals bepaald in 5.b. en 5.c. van onderhavige overeenkomst. c Nadat de onbruikbare auto is hersteld, informeert de klant KBC Autolease onmiddellijk dat de vervangwagen weer ter beschikking is. Bij niet-naleving van deze bepaling worden de extra dagen vervangwagen aangerekend tegen het op dat ogenblik geldende verhuurtarief. d Bij uitzondering kan KBC Autolease in geval van hoge reparatie- of onderhoudskosten een auto voor de verdere duur van het leasecontract permanent vervangen door een auto van gelijk of nagenoeg gelijk type met niet meer gereden kilometers en in soortgelijke staat als de te vervangen auto. e In afwachting van de levering van de leasewagen kan KBC Autolease een aanloopwagen ter beschikking stellen van de klant. De klant geniet het aanloopwagentarief wanneer hij meteen een leasewagen bestelt. De klant betaalt het kortetermijntarief zolang hij geen leasewagen bestelt. Bij de bestelling van een leasewagen zal de klant alsnog retroactief tot maximaal 6 maanden terug in de tijd het voordelige aanlooptarief genieten, doordat hem het verschil tussen het kortetermijntarief en het aanloopwagentarief zal worden gecrediteerd. De klant kan ook een kortetermijnwagen huren bij KBC Autolease, zonder de bestelling van een leasewagen, tegen het kortetermijntarief. De huurtarieven, het gedeelte eigen risico ten laste van de klant en andere gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd in de door KBC Autolease gepubliceerde tarieftabellen. f Alle bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op vervangwagens, aanloopwagens en kortetermijnwagens. 18

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Als Private Lease-gebruiker kunt u meegenieten van onze volumekortingen op de aankoop van voertuigen.

Als Private Lease-gebruiker kunt u meegenieten van onze volumekortingen op de aankoop van voertuigen. ALGEMEEN Wat is Private Lease? Private Lease is een huurformule voor particulieren. Met Private Lease kunt u een wagen leasen, wat betekent dat u het gebruiksrecht krijgt. In het leasetarief zit meteen

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden Aanvulling op artikel 1 In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb? Naast de documenten genoemd in artikel 1

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL 1.0 Offertes en prijswijzigingen 1.1 Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend 1.2 RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto.

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. PERSONENAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenwagen.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer ALGEMENE VOORWAARDEN Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V. Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets 1. Terbeschikkingstelling Ieder voertuig wordt geleverd met slot, batterijlader, handleiding en laptopfietstas. Voor de voertuigen met een maximum snelheid van

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: Verhuurder EN, Rijbewijs nr. Identiteitskaart nr Huurder Verhuurder en Huurder, samen de Partijen. WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V.

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verzuimvizie: (Medewerkers van) Verzuimvizie, statutair gevestigd te Hulsberg en door

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst.

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst. Algemene Voorwaarden B.A. Uitbating GARAGE 1. Omschrijvingen Klant: natuurlijke en/of rechtspersoon die POWERCONCEPT koopt of gebruikt. Consument: particulier die Producten koopt voor zijn privé-gebruik.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease 1. Definities Aanvullende voorwaarden: Deze voorwaarden. Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease. (versie

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden K1A 248 AKZ. WWW.CARXX.BE Tel: 0497 44 77 50

Algemene voorwaarden K1A 248 AKZ. WWW.CARXX.BE Tel: 0497 44 77 50 Algemene voorwaarden K1A 248 AKZ WWW.CARXX.BE Tel: 0497 44 77 50 Bij problemen 1. Bel Carxx 0032 497 44 77 50 van 8 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds 2. U staat op de autostrade in frankrijk Bel met

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen,

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurdersverzekering Globale verkeersongevallen Pechbijstand Beperkt gebruik Beschrijving Schade aan derden, zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade. Verplichte

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN KEURMERK PRIVATE LEASE

AANVULLENDE VOORWAARDEN OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN KEURMERK PRIVATE LEASE AANVULLENDE VOORWAARDEN OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN KEURMERK PRIVATE LEASE TECHNOLOGY TO ENJOY 1. Definities Aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden Leasemaatschappij Maximaal aantal kilometers Meer-/

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Aangenaam, bevlogen betrouwbaar

Aangenaam, bevlogen betrouwbaar Aangenaam, Gefeliciteerd met uw nieuwe leaseauto! Fijn dat u uw keuze heeft gemaakt voor Wensink Lease en wij heten u dan ook van harte welkom als berijder van uw nieuwe Wensink Leaseauto. In deze berijdersset

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALL ON BOARDS Yoga-Pilates-Bootcamp sessies

ALGEMENE VOORWAARDEN ALL ON BOARDS Yoga-Pilates-Bootcamp sessies ALGEMENE VOORWAARDEN ALL ON BOARDS Yoga-Pilates-Bootcamp sessies 1. INSCHRIJVING EN BETALING Een inschrijving gebeurt door de bevestiging door het invullen van het inschrijfformulier. Op deze manier komt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Artikel 1: definities 1.1 Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 2) Van het in

Nadere informatie