HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC"

Transcriptie

1 HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: Verhuurder EN, Rijbewijs nr. Identiteitskaart nr Huurder Verhuurder en Huurder, samen de Partijen. WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: Artikel 1 Voorwerp van de overeenkomst De Verhuurder verhuurt aan de Huurder, die aanvaardt: Een minibus van het merk.,type, plaatnr..voor het eerst ingeschreven in het jaar, met bij aanvang een kilometerstand van km, bij beide Partijen genoegzaam bekend. Hierna het voertuig. De Huurder aanvaardt de staat waarin het voertuig zich op het ogenblik van ondertekening van de huurovereenkomst bevindt en dat de huurprijs in functie van deze staat wordt bepaald. Artikel 2 Duur Partijen verklaren dat het voertuig werd afgehaald op de maatschappelijke zetel van de Verhuurder op om en het voertuig dient op dezelfde plaats teruggebracht worden op om Artikel 3 Vergoeding De huurder is aan de verhuurder een vergoeding verschuldigd van 75,00 EUR per dag die is aangevat, met een maximum van 200 km. Tevens is huurder aan verhuurder een vergoeding verschuldigd van 0,15 EUR per bijkomende km Deze vergoeding behelst de huur van het voertuig met de bijhorende BA-Verzekering en alle bijhorende taksen.

2 Artikel 4 Staat van het voertuig overhandiging en teruggave De huurder erkent dat het voertuig dat hij heeft ontvangen, in perfecte staat verkeert, goed onderhouden en proper is en dat het is uitgerust met al de wettelijke toebehoren, al het nodige gereedschap, de boorddocumenten en onderhoudsboekje, de nodige sleutels en de reserveband. De huurder verbindt er zich toe het voertuig alsook de toebehoren terug te bezorgen in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. Indien het voertuig niet proper wordt afgeleverd, zal de verhuurder de factuur van de carwash of poetsfirma overmaken aan de huurder die zich verbindt deze factuur onmiddellijk te voldoen. Het voertuig wordt afgeleverd met een volle brandstoftank. Bij gebreke van teruggave van het voertuig met een volle brandstoftank, zal de toe te voegen brandstof gefactureerd worden, evenals een forfaitair bedrag voor de geleverde dienst. Het voertuig moet worden teruggegeven op de maatschappelijke zetel van de verhuurder, op de datum en het uur die in de huurovereenkomst vermeld staat. De huurder is verantwoordelijk voor het voertuig tot ontvangst door de verhuurder van de boorddocumenten en de sleutels van het voertuig. Wanneer het voertuig niet op contractueel voorziene datum en plaats wordt teruggegeven, is verhuurder gemachtigd het voertuig op kosten van Huurder op welke plaats dan ook terug te nemen, teneinde zijn schade te beperken. Verlenging van de huur dient schriftelijk aangevraagd worden bij de verhuurder. Het verzoek tot verlenging dient te gebeuren op de maatschappelijke zetel van de verhuurder onder de voorwaarden die gelden voor de vigerende bestaande huurovereenkomst, tenzij andersluidend bedongen en pas na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Verlenging van de huur kan ten allen tijde door de verhuurder worden geweigerd zonder enige motivering. Indien het voertuig later wordt teruggebracht dan overeengekomen, dient de huurder een schadevergoeding te betalen van minimum 100 EUR + BTW + de normale huurprijs voor deze verlengde periode verhoogd met 50%. Deze vermeerdering kan niet verminderd worden en dekt niet het eventuele verlies dat de verhuurder kan oplopen door het niet kunnen verhuren van het te laat teruggebrachte voertuig. De schadevergoeding zal desgevallend verhoogd worden met de vergoeding van het door de verhuurder geleden verlies ontstaan door de onmogelijkheid het voertuig verder te verhuren. Indien het voertuig tijdens de huurperiode enig defect zou hebben waardoor het gebruik ervan niet meer mogelijk of verantwoord is, zal de huurder de schade die hij hierdoor ondervindt nooit kunnen verhalen op de verhuurder. Artikel 5 Identiteit van de huurder en van de erkende bestuurders De huurder verzekert de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan de verhuurder en die in de huurovereenkomst worden vermeld. Als één van deze aanwijzingen onjuist zou blijken, heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst van rechtswege en ten nadele van de huurder te beëindigen, waarbij de verhuurder gemachtigd is tot teruggave van het voertuig op eerste verzoek te eisen en het voertuig op kosten van de huurder terug te nemen op welke plaats het zich ook zou mogen bevinden. Het voertuig zal bestuurd worden door de bestuurder vermeld in het huurovereenkomst, die in het bezit is van een geldige Belgische identiteitskaart en een geldig rijbewijs waarvan het nummer wordt aangeduid op de huurovereenkomst. De bestuurder heeft een minimum leeftijd van 21 jaar en is in het bezit van een geldig rijbewijs sinds minsten 2 jaar, zonder beperkingen.

3 Artikel 6 Eigendom De huurder verkrijgt op geen enkele wijze de eigendom van het verhuurde voertuig. Hij vermijdt hiertoe elke handeling die zou kunnen doen geloven dat het voertuig hem toebehoort. De huurder kan het voertuig, zijn uitrusting of zijn gereedschap niet om niet of om bezwarende titel overdragen, noch met lasten of zakelijke rechten bezwaren, noch zo behandelen dat nadeel zou kunnen berokkend worden aan de rechten van de verhuurder. De huurder verwittigt door middel van een aangetekend schrijven de verhuurder binnen 24 uren van iedere poging tot beslag op het verhuurde voertuig, iedere rechterlijke beslissing die schade kan toebrengen aan de rechten van de verhuurder op het betreffende voertuig, elke faillissementsverklaring, in vereffeningstelling, aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie of elk uitstel van betaling waarvan hij het voorwerp uitmaakt. Alle kosten die door de verhuurder worden gemaakt om haar rechten te vrijwaren, zijn ten laste van de huurder. Artikel 7 Betaling- huurwaarborg Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle facturen contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verhuurder. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. In geval van geheel of gedeeltelijk niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling. Tevens zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 50 EUR en een maximum van EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen. Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft de verhuurder bovendien het recht om de huurovereenkomst van rechtswege en ten nadele van de huurder te beëindigen, waarbij de verhuurder gemachtigd is de teruggave van het voertuig op eerste verzoek te eisen en het voertuig op kosten van de huurder terug te nemen op welke plaats het zich ook zou mogen bevinden. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Als de huurder instructies heeft gegeven om de factuur naar een derde natuurlijke of rechtspersoon te versturen, zal hij ten opzichte van de verhuurder hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de factuur. De huurder betaalt bij de levering van het voertuig onmiddelijk een huurwaarborg ten bedrage van. EUR. Voormelde huurwaarborg kan in geen geval aangewend worden als betaling voor de verschuldigde huurgelden. De huurprijs wordt berekend volgens de geldende tarieven en op basis van het aantal dagen en de voorziene af te leggen kilometers. Deze laatste worden bij het begin en het einde van de huurperiode van de kilometerstand afgelezen en genoteerd, waarna desgevallend voor het aantal bijkomende kilometers wordt afgerekend. Alle belastingen, heffingen of taksen door de overheid opgelegd of die in de toekomst opgelegd zullen worden, en die het gebruik van het verhuurde voertuig, de huur of de activiteiten van de huurder betreffen, zijn ten laste van de huurder, tenzij de overheid expliciet bepaalt dat deze niet ten laste van de huurder kunnen vallen. Artikel 8 Verplichtingen van de huurder

4 Het voertuig mag slechts bestuurd worden door de huurder of door de erkende bestuurder(s) wiens identiteit vermeld is op de huurovereenkomst en waarvoor de huurder zich borg stelt. De huurder verbindt er zich toe dat het voertuig niet gebruikt zal worden : (a) door een persoon die niet gedurende minstens 2 jaar houder is van een geldig rijbewijs ; (b) door een persoon die niet minstens 21 jaar oud is (c) door een persoon onder invloed van verdovende middelen of alcohol ; (d) door een persoon wiens verplichte autoverzekering door de maatschappij werd ontbonden of niet werd vernieuwd of wiens rijbewijs tijdelijk werd ingetrokken (e) voor ongeoorloofde doeleinden (f) in om het even welk competitie- of wedstrijdverband of in het kader van om het even welke snelheids- regelmatigheids of behendigheidsproef (g) in het kader van om het evene welk arbeidsconflict of oproer van om het even welke sports- vakbonds politieke of sociale manifestatie die collectieve gewelddaden met zich mee zouden kunnen brengen (h) voor het bezoldigde vervoer van personen of goederen, daarin begrepen expresskoerierdiensten (i) voor het vervoer van gevaarlijke, giftige, ontplofbare of bijtende goederen (j) tot schending van de wettelijke bepaling in het algemeen (k) buiten de landen van de Europese Gemeenschap of Zwitserland (l) (de huurder verbindt er zich toe dat) hij het voertuig niet zal overbelasten (aantal passagiers hoger dan het aantela vermeld in de handleiding van de fabrikant) (m) om het even welk voertuig of aanhangwagen te duwen of te trekken. Tevens geldt er een strikt rookverbod in het verhuurde voertuig. De huurder verbindt er zich toe geen publiciteit op het verhuurde voertuig aan te brengen. De huurder verbindt er zich toe het voertuig niet te wijzigen. Bij schending van de verplichtingen voorzien in dit artikel zal deze overeenkomst van rechtswege worden ontbonden en zal de verhuurder het voertuig op kosten van de huurder kunnen terugnemen, op welke plaats het zich ook zou mogen bevinden. De verhuurder neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor om het even welke schade als gevolg van een gebrek aan onderhoud of voor constructiefouten van het verhuurde voertuig. Artikel 9 Verzekering Het verhuurde voertuig is verzekerd in overeenstemming met de Belgische wet op de verplichte verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid inzake autovoertuigen. Het is niet verzekerd tegen materiële schade. Indien de verzekering van het verhuurde voertuig tussenkomt voor een schadegeval, zal de huurder instaan voor de vrijstelling. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de auto geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de auto met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de cascoverzekering gedekt is. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de BA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

5 In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de auto en opgetreden met betrekking tot de auto en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de auto of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de auto met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. Artikel 10 Verantwoordelijkheid goederen De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade veroorzaakt aan goederen en waardevolle voorwerpen door de huurder vervoerd of achtergelaten in het gehuurde voertuig. De huurder ontlast de verhuurder van elke verantwoordelijkheid voor alle handelingen, kosten, klachten en schade die voortvloeien uit dergelijk verlies of schade. Artikel 11- Onderhuur en overdracht van de huur De huurder mag de huurovereenkomst niet overdragen, noch het verhuurde voertuig geheel of gedeeltelijk onderverhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder Artikel 12- Geschillen De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst mee. Al onze overeenkomsten worden geacht afgesloten te zijn op de maatschappelijke zetel van de verhuurder en zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Voor de geschillen inzake de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd Artikel 13 Voorgaande overeenkomsten De huurovereenkomst vervang integraal alle voorgaan de overeenkomsten, akkoorden of afspraken die betreffende de huur van het verhuurde voertuig tussen de verhuurder en huurder zijn gemaakt. De huurovereenkomst wordt ondertekend in 2 (twee) exemplaren, waarbij elke partij 1 exemplaar mocht ontvangen. Gedaan te.. op.. Voor de verhuurder Voor de huurder Naam naam voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba ALGEMENE VERKOOP- & VERHUURVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasbaarheid 1.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 2 januari 2007 onder nummer 08153367 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities 1.1Nijwa Groep BV en aan haar

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All Exeptional

Algemene Voorwaarden All Exeptional Algemene Voorwaarden All Exeptional Het voorliggende document maakt de algemene voorwaarden van de BVBA All Exeptional uit, en is onlosmakelijk verbonden aan eender welke overeenkomst die door de BVBA

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERZEKERINGSNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit. VERZEKERDE: De verzekeringsnemer en iedere persoon

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie