Algemeen. Offertes. De prijzen in de genoemde offerte zijn altijd exclusief B.T.W. tenzij anders is aangegeven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen. Offertes. De prijzen in de genoemde offerte zijn altijd exclusief B.T.W. tenzij anders is aangegeven."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Mooi Sfeer & Meer Artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Mooi Sfeer & Meer, en een opdrachtgever (koper of huurder) waarop Mooi Sfeer & Meer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Artikel 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mooi Sfeer & Meer, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. Artikel 3. Offertes De door Mooi Sfeer & Meer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders is aangegeven. Mooi Sfeer & Meer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven. Artikel 4. De prijzen in de genoemde offerte zijn altijd exclusief B.T.W. tenzij anders is aangegeven. Artikel 5. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de opdrachtgever geldende prijzen, indien zich een prijsverhoging mocht voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van rechten en-of accijnzen, fabrieksprijzen, wijziging in de valuta etc. dan houden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen. Artikel 6. Als Mooi Sfeer & Meer een opdracht tot ontwerpen aanneemt, worden altijd de hieraan gewerkte uren in rekening gebracht tegen het op dat moment geldende uurtarief, vast gesteld door Mooi Sfeer & Meer. Het minimum factuurbedrag hiervoor bedraagt 350,00. Dit geldt ook als de door Mooi Sfeer & Meer gemaakte ontwerpen niet door Mooi `Sfeer & Meer ten uitvoer worden gebracht. Artikel 7. Uitvoering Mooi Sfeer & Meer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mooi Sfeer & Meer het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Artikel 8. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan Mooi Sfeer & Meer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mooi Sfeer & Meer worden verstrekt. Bij het in gebreke blijven hiervan, heeft Mooi Sfeer & Meer het recht de uitvoering op te schorten en-of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2 Artikel 9. Mooi Sfeer & Meer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat Mooi Sfeer & Meer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden voor haar kenbaar behoren te zijn. Artikel 10. Mooi Sfeer & Meer is gerechtigd zekerheid te stellen om de vorm van een bankgarantie of andere voor ons aanvaardbare zekerheid. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Mooi Sfeer & Meer het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn rechten op vergoeding van onkosten en winstderving. Artikel 11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Artikel 12. Uitvoeringstermijn De overeenkomst wordt aangegeven voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Artikel 13. Geheimhouding, beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkregen hebben. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle door Mooi Sfeer & Meer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder toestemming van Mooi Sfeer & Meer worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebruikt. Mooi Sfeer & Meer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Artikel 14. Betalingen en Incasso Mooi Sfeer & Meer heeft het recht om bij opdrachten een gedeeltelijke betalingen te vorderen van 50%. De andere 50% binnen 14 dagen na factuurdatum. Als het voorschot niet of niet tijdig betaald wordt is Mooi Sfeer & Meer gerechtigd de uitvoering te staken. Bij offertes onder de 3.000,00 dient 75% worden aanbetaald voor aanvang project en/of huur. Artikel 15. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door Mooi Sfeer & Meer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3 Artikel 16. Indien de wederpartij niet binnen 14 werkdagen na factuurdatum middels aangetekend schrijven en gemotiveerd reageert, wordt er geacht met de inhoud van de ontvangen factuur volledig in te stemmen. Artikel 17. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van de wederpartij. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom vermeerdert met de verschenen rente, zulks met een minimum van 150,00 op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Artikel 18. In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Mooi Sfeer & Meer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Mooi Sfeer & Meer onmiddellijk opeisbaar zijn. Artikel 19. Overmacht Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende zaken, voorzien of niet, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf Mooi Sfeer & Meer worden daar onder begrepen. Mooi Sfeer & Meer heeft ook het recht op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mooi Sfeer & Meer haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Mooi Sfeer & Meer opgeschort, indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Mooi Sfeer & Meer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Mooi Sfeer & Meer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 20. Ontbinding Indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met Mooi Sfeer & Meer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daartoe ingebrekestelling zal zijn vereist. Mooi Sfeer & Meer zal alsdan gerechtigd zijn tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en van de opdrachtgever betaling te vorderen voor de reeds verrichte werkzaamheden en leveranties, alsmede vergoeding van alle kosten, schaden en interesten daardoor begrepen door Mooi Sfeer & Meer, gederfde winst veroorzaakt door wanprestaties van de opdrachtgever.

4 Artikel 21. Op elke overeenkomst tussen Mooi Sfeer & Meer en de wederpartij en/of huurder is het Nederlands recht van toepassing. Artikel 22. Alle geschillen die ontstaan zullen, voor zover niet anders door wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Breda, met dien verstande dat Mooi Sfeer & Meer het recht heeft procedures rechtshandig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van een dergelijke vordering kennis te nemen. Artikel 23. Huurvoorwaarden In geval van aankleding/verhuur is de wederpartij altijd aansprakelijk voor alle schade (waaronder bedrijfschade), welke gedurende de huurtijd aan de gehuurde materialen mocht worden toegebracht met als dan niet schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet. Wederpartij wordt geacht het gehuurde te inspecteren op beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van een schriftelijk vastgelegde opmerking, wordt geacht dat wederpartij het gehuurde van Mooi sfeer & Meer in goede staat heeft ontvangen en zal huurder aansprakelijk zijn voor na de retournering van het gehuurde geconstateerde beschadigingen en/of defecten. Artikel 24. Bij verhuur van decors, podia, attracties, zaalversieringen welke zich in, op of om de plaats van werkzaamheden bevinden, draagt wederpartij bij diefstal, brandbeschadiging en vermissing volledige verantwoording en is wederpartij hiertoe aansprakelijk. Schade dient binnen 14 dagen na toebrenging te worden vergoed tegen de vervangingswaarde van de goederen. Indien wederpartij hiermee in gebreke blijft, Mooi Sfeer & Meer gerechtigd de wederpartij in een civiele procedure aan te pakken en zijn met betrekking tot de hiermee gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten boven de vervangingswaarde voor rekening van de wederpartij. Artikel 25. In geval van losse verhuur (afhalen door de wederpartij) dient wederpartij zich via een geldig legitimatiebewijs te legitimeren en de vooraf vastgestelde borgsom te betalen. Bij het ontstaan van een defect aan het gehuurde dient de wederpartij zich in verbinding te stellen met Mooi Sfeer & Meer, het zelf reparen is niet toegestaan. De borgsom is 50% van de totaal gehuurde waarde (onder de 3.000,00 75%). Artikel 26. Indien de geplande activiteiten geen doorgang kunnen vinden door omstandigheden van welke aard ook ( bijvoorbeeld geen toestemming van de bevoegde instanties, weersomstandigheden etc.) ontslaat dit de wederpartij niet van zijn verplichtingen jegens Mooi Sfeer & Meer. Artikel 27. Wanneer de gehuurde goederen op de retourdatum niet terug bezorgd zijn, wordt voor iedere dag later alsnog huur in rekening gebracht. Indien het gehuurde materiaal c.q. goederen in verontreinigde staat terugkomen worden reinigingskosten in rekening gebracht.

5 Artikel 28. Het verhuurde materiaal is volledig en onvervreemdbaar eigendom van Mooi Sfeer & Meer. Wederpartij kan in geen geval de materialen onderverhuren of in onderpand geven om welke reden dan ook. Hij dient onmiddellijk Mooi Sfeer & Meer ervan in kennis te stellen in geval derden rechten op gehuurde materialen zouden doen gelden, of beslag erop zouden willen leggen. Schade en/of kosten, die zouden voortkomen uit niet of tijdig informeren aan Mooi Sfeer & Meer hierover zijn voor rekening van de wederpartij die aansprakelijk voor is. Artikel 29. Mooi Sfeer & Meer is ten alle tijden gemachtigd de huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te verbreken c.q. te beëindigen indien naar zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt. Artikel 30. In geval van annulering van de huurovereenkomst door de huurder wordt 85% in rekening gebracht. Bij 14 dagen of meer voor de huurdatum bedragen de kosten 50% van de huur. Annulering dient schriftelijk of per telefax te geschieden. Artikel 31. Mooi Sfeer & Meer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eerste 2000,00 schade aan het gebouw waar zich het evenement plaats vindt. Dit door bijvoorbeeld (zeer) moeilijk bereikbare plaatsen, smalle trappen, kleine en/of kapotte liften etc. Mooi Sfeer & Meer stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan kleding of andere zaken ten gevolge gebruik van onze materialen. Artikel 32. Vindplaats Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen met de wederpartij. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Buitendreef SV Hoogerheide tel: +31 (0) fax +31 (0) KvK BTW NL B.01 Rabobank IBAN NL32 RABO BIC RABONL2U

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN Algemene voorwaarden Facility Portal Nederland BV Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van Opdrachten door Facility Portal Nederland statutair gevestigd te Roelofarendsveen, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden van Deursen Onderwijsgroep BV Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden SFS Consultancy BV Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SFS Consultancy BV: SFS Consultancy BV Nederland B.V., Edmond Jasparstraat 28, 6217 HP Maastricht,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruiker: de gebruiker van

Nadere informatie

Ecrivus International Langweide 1 6363 AR Wijnandsrade

Ecrivus International Langweide 1 6363 AR Wijnandsrade ALGEMENE VOORWAARDEN van: Ecrivus International Langweide 1 6363 AR Wijnandsrade gedeponeerd op 26 juni 2007 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid Limburg onder nummer 14093828 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd:

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd: Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Flex Advieshuis. Artikel 1. Definities De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING NBV Human Capital Scan B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: NBV Human Capital Scan B.V., gevestigd te

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: OneLine Business Intelligence Andersteinweg 2 3953 BA Maarsbergen hierna te noemen: OneLine Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van running- en wandelcoaching De Beweegreden, vertegenwoordigd door mevrouw A.Dillen-Simmers gevestigd te Sint Oedenrode.

Algemene voorwaarden van running- en wandelcoaching De Beweegreden, vertegenwoordigd door mevrouw A.Dillen-Simmers gevestigd te Sint Oedenrode. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden van running- en wandelcoaching De Beweegreden, vertegenwoordigd door mevrouw A.Dillen-Simmers gevestigd te Sint Oedenrode. 1. DEFINITIES In

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM ALGEMENE VOORWAARDEN Appendix I DATUM 12 november 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN PIP ADVICE PIP Advice Vof Hengelosestraat 583 Kamer B-03 7521 AG Enschede Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

van Operational Care, gedeponeerd november 2008 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, kantoor Arnhem onder nummer 09117521

van Operational Care, gedeponeerd november 2008 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, kantoor Arnhem onder nummer 09117521 Algemene voorwaarden van Operational Care, gedeponeerd november 2008 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, kantoor Arnhem onder nummer 09117521 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden VAN: HA'NAMI V.O.F., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Enschede aan de G.J. Van Heekstraat 492, hierna te noemen: "gebruiker" Artikel 1 Definities In deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening BVF Projectmanagement b.v. Rijksweg 102 1906 BK Limmen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37062015. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies Algemene voorwaarden 1. Definities a. Opdrachtnemer: Peter Keulers, tevens handelend onder de naam Peter Keulers Coaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten. b.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching)

Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching) Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching) 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten

Nadere informatie