Informatie over Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland"

Transcriptie

1 Informatie over Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland Doel van dit document Voor schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen (hierna: ANBI s ) gelden bepaalde belastingvrijstellingen. Vanaf 1 januari 2014 zijn instellingen voor het verkrijgen of het behoud van deze status wettelijk verplicht tot een bepaalde mate van transparantie via internet. Dit document voorziet in deze verplichting. De naam van de instelling Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland (hierna: de stichting ) Kamer van Koophandel en RSIN De stichting is opgericht bij akte op (laatste statutenwijziging ) en is ingeschreven in het register van de kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer: Het RSIN is: Contactgegevens Het correspondentie adres van de stichting is: Postbus GH Utrecht Mail: Bestuur Voorzitter Mw. Katinka van Lamsweerde Secretaris Mw. Mieke Groenen Penningmeester Dhr. Jorne Bonte Structuur Internationale Sathya Sai organisaties De stichting is verbonden met de Sri Sathya Sai World Foundation, welke samenwerkt met de Prashanti Raad die, gevestigd in Prashanti Nilayam, India, de activiteiten van Sathya Sai Organisaties in 135 landen bestuurt. De stichting is dus onderdeel van het internationale netwerk van Sathya Sai organisaties. Wereldwijd zijn deze verdeeld over negen zones die alle continenten omvatten. Europa is verdeeld in drie zones: Zuid Europa, Noord Europa en Russischsprekende landen. Nederland is ingedeeld bij Noord Europa, Zone 7, Regio 72. Deze regiozone bestaat uit Scandinavië en de Benelux. 1

2 Doelstelling De stichting is een niet-religieuze, spirituele organisatie met als doel de leringen van Sri Sathya Sai Baba in praktijk te brengen, waarbij het ontplooien van de menselijke waarden, onbaatzuchtige dienstverlening en de eenheid van religies worden benadrukt. De organisatie beoogt het individu te helpen zich dienovereenkomstig te gedragen. De doelstelling komt overeen met die van de Sri Sathya Sai World Foundation en de Prashanti Raad. Deze beogen te waarborgen i) de authenticiteit van alle programma's van de internationale Sathya Sai Organisaties; ii) dat alle programma's, publicaties en interacties met wettelijke instanties worden uitgevoerd op een manier die in overeenstemming is met de principes van waarheid, juist gedrag, vrede, onzelfzuchtige liefde en geweldloosheid; iii) dat de handelingen van Internationale Organisaties die de naam van Sri Sathya Sai Baba dragen worden uitgevoerd overeenkomstig de uitdrukkelijke leiding en de leringen die Sri Sathya Sai Baba tijdens zijn leven heeft uitgedragen. Om alle leden van de Sathya Sai Organisatie de doelstellingen te laten volgen heeft Sai Baba een Gedragscode en Tien Beginselen gegeven. De Gedragscode kent individuele spirituele oefeningen, spirituele oefeningen in gezinsverband en spirituele oefeningen in groepsverband. Beleidsplan Naar aanleiding van een inventarisatie op de landelijke bijeenkomst in maart 2012 is een selectie gemaakt door de Centrale Raad op basis van de meest genoemde onderwerpen. Devotioneel - Steun aan groepen m.b.t. devotioneel zingen, studiekring en weekenden. - Een dag of weekend over een bepaald thema vanuit de leringen van Baba. Sathya Sai Onderwijs - Buitenschoolse activiteit voor kinderen, waarin waarden centraal staan. - Presentatie voorbereiden over menselijke waarden in relatie tot verschillende onderwerpen, doelgroepen en steun aan groepen. Zowel intern als extern gericht. - Trainingen en workshops voor functiedragers. Grenzen aan wensen programma. Dienstverlening - Seva team creëren. - Jaarkalender met dienstverleningsprojecten, Sevaweek, LASAweek. - Deelname aan internationale sevakampen. Jongeren - Samenwerking tussen jong en oud binnen -en tussen de vleugels van de Sai Organisatie. - Aandacht voor tieners en sociale media om de leringen van Sai Baba uit te dragen. - Apprenticeship programma m.b.t. functies binnen de Sai Organisatie. Bestuur - Deskundigheid functiedragers vergroten om inspirerend te functioneren. Sociale vaardigheden, empathie, communicatie. - Samenwerking bevorderen. - Nieuwkomers bij de Sai Organisatie zodanig verwelkomen dat zij zich ongeacht afkomst of geloof prettig voelen binnen de organisatie. 2

3 Functioneren van de stichting De stichting functioneert overeenkomstig het Handboek en de Richtlijnen van de Internationale Sathya Sai Organisatie. De Sathya Sai Organisatie is ondergebracht in de stichting. De Sathya Sai Organisatie wordt op landelijk niveau bestuurd door een Centrale Raad. Op lokaal niveau functioneren centra en groepen als zelfstandige eenheden met juridische -en bestuurlijke autonomie. De Sathya Sai groepen en centra hebben leden die op deze wijze zijn aangesloten bij de stichting. Elke persoon die gelooft in de leringen van Sathya Sai Baba, en die bereid is de Gedragscode, de tien Beginselen en de richtlijnen van de Sathya Sai Organisatie te volgen, kan zich aansluiten door dit bij de voorzitter van een centrum of groep te aan te geven. Aangesloten zijn is kosteloos en vrijwillig. Activiteiten De onderstaande activiteiten dragen bij tot het bereiken van de doelstellingen van de stichting. De activiteiten worden zowel op landelijk niveau als op het niveau van centra en groepen georganiseerd. Devotionele activiteiten Toegewijden er van bewust maken dat de boodschap van Sathya Sai Baba vooral uitgedragen wordt door zelf in overeenstemming met Zijn leringen te transformeren. Hiervoor dienen we met volharding en discipline de spirituele oefeningen die Hij ons voorhoudt te volgen. Door het organiseren en bevorderen van devotioneel zingen in groepsverband met respect voor landstaal, plaatselijke cultuur en tradities. Door het organiseren van studiekringen over de leringen en de boodschap van Sathya Sai Baba en desgewenst over de essentie van de verschillende belangrijke religies. Sai Spritueel Onderwijs De leden worden aangemoedigd de vijf menselijke waarden (waarheid, juist gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid) te ontplooien, deze te doorgronden en te verspreiden, door zelf het goede voorbeeld te geven en ze in praktijk te brengen. Door middel van het organiseren van Sai Spiritueel Onderwijsprogramma's (Educare) voor kinderen. Door het organiseren van onderwijsprogramma s gebaseerd op de vijf menselijke waarden voor kinderen en hun ouders die niet bekend zijn met Sathya Sai Baba. Door het ontwikkelen van trainingscursussen voor leidinggevenden, leden en leraren van Educare programma's. Door het ontwikkelen van programma's voor volwassenen buiten de organisatie zoals professionals en andere beroepskrachten. Dienstverlenende activiteiten De leden worden aangemoedigd een bewustzijn te stimuleren dat alle handelingen verricht dienen te worden als dienstverlening aan het Goddelijke. Overeenkomstig de beschikbare middelen van centrum of groep zorgen voor een doorlopende ondersteuning van noodlijdenden in de lokale gemeenschap, de samenleving en in eigen centrum of groep. Doelgroepen die hierbij in beeld komen zijn o.a. asielzoekers, daklozen, gevangenen, ouderen, gehandicapten, gezinnen die met armoede kampen, binnen instellingen, bij mensen thuis, e.d. Jongeren Jongeren vormen een integraal onderdeel van de Sathya Sai Organisatie, de toekomstige dragers van de organisatie. Zij streven na in gedachten, woorden en daden een ideaal voorbeeld te zijn voor alle andere jonge mensen, en zo een voertuig voor verandering te worden. De Sai jongeren worden aangemoedigd actief deel te nemen aan activiteiten op lokaal- en landelijk niveau. Zij nemen deel aan trainingen en programma's die o.a. gericht zijn op karaktervorming, zelfbewustzijn e.d. 3

4 Financieel beleid van de Sathya Sai Organisatie Geld is een hulpbron Binnen de Sathya Sai Organisatie zijn financiën een hulpbron voor het kunnen organiseren van activiteiten. Zonder deze hulpbron kan de Sathya Sai Organisatie niet bestuurd worden. Ook hier geldt het stellen van grenzen aan wensen. Alvorens tot het organiseren van een activiteit over te gaan dient eerst zorgvuldig te worden onderzocht of de middelen daarvoor beschikbaar zijn. Dit is van toepassing op elke activiteit op alle niveaus van de Sai Organisatie. Financieel beleid op niveau van centrum en groep Voor het bijeenbrengen van geld dienen leden discreet geïnformeerd te worden over het voorgestelde project, de behoefte of activiteit. Zij dienen in staat te worden gesteld om zowel spontaan als anoniem een bijdrage te kunnen leveren. Leden mogen nooit onder druk worden gezet tot het leveren van een bijdrage. Het centrum of groep dient alleen financiële verplichtingen aan te gaan als de leden daarvoor garant staan. Het is een gezamenlijke beslissing. Het inzamelen van geld voor een activiteit, huur of project mag geschieden door middel van het op zodanige wijze plaatsen van een bus voor vrijwillige bijdragen, dat de leden daarin anoniem kunnen doneren. Het verdient nadrukkelijk aanbeveling een dagelijkse boekhouding te voeren, een inventarisoverzicht bij te houden en een jaarbalans op te maken na afloop van het boekjaar. De financiële positie dient een agendapunt te zijn voor elke ledenvergadering. Financieel beleid op landelijk niveau In de statuten is expliciet opgenomen dat de Stichting haar activiteiten uitdrukkelijk uitoefent zonder enig winstoogmerk. Een exploitatieoverschot moet aangewend worden voor doelen van de Sathya Sai Organisatie. De Sai Organisatie vraagt nooit om geld. Het Bestuur van de Nederlandse Sai Organisatie zal er voor waken dat er ook nimmer een impressie wordt achtergelaten dat er om geld gevraagd wordt. Het blijvend functioneren van de Sai Organisatie wordt gerealiseerd door vrijwillige en anonieme bijdragen. Het door centrum of groep anoniem bijeengebrachte totaalbedrag wordt dan overgemaakt naar de algemene rekening van de Sai Organisatie o.v.v. ledenbijdrage. Voor landelijke bijeenkomsten wordt in de desbetreffende ruimte een collectebus geplaatst waarin (anoniem) geld gedoneerd kan worden voor de gehouden bijeenkomst. De aldus verzamelde gelden worden aangewend om de kosten van de activiteit te dekken. Ook voor de landelijke bijeenkomsten geldt dat een toegewijde van Sathya Sai Baba uitsluitend op individuele motieven bepaalt in welke mate zij of hij wenst bij te dragen aan landelijke activiteiten. Voor speciale bijeenkomsten en weekenden zoals voor scholing, training, Satsang e.d. wordt een begroting opgesteld en een deelnemersprijs vastgesteld. Leden die de kosten niet kunnen dragen, kunnen in overleg met de organisatoren tegemoet worden gekomen. Bankrekeningen Wetgeving met betrekking tot criminele witwaspraktijken (controle op misbruik) en terrorismebestrijding (geldstromen inzichtelijk maken) vereist dat bankinstellingen vaststellen met welke (rechts) personen zij van doen hebben. Wat betekent dit voor de Sathya Sai Organisatie? Dit is te lezen in de volgende paragrafen. Rechtspositie van centrum of groep Een centrum of groep kan beschouwd worden als een zelfstandige lokale eenheid die functioneert in overeenstemming met de statuten, structuur, activiteiten en doelstellingen van de Sathya Sai Organisatie. Indien een groep of centrum overweegt een zakelijke bankrekening te openen voor hun financiële zaken, dan doen zij dit geheel op eigen verantwoordelijkheid. Een centrum of groep is nietinschrijvingsplichtig bij de Kamer van Koophandel. Zij hebben daardoor de status van beperkte rechtspersoon. De bestuursleden van centrum of groep ondertekenen de - verklaring vereniging - van de ING bank of een soortgelijk formulier van een andere bankinstelling. Met vereniging wordt 4

5 niet bedoeld een statutair gevestigde vereniging, maar beoogt een betekenis in de zin van een groep mensen, een personenassociatie, zonder rechtspersoonlijkheid. De ondertekenaars worden vertegenwoordigers voor de bank betreffende het gebruik van de zakelijke rekening. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat bij calamiteiten betreffende financiële transacties, vorderingen van derden op de financiën van centrum of groep en soortgelijke kwesties het privévermogen van de afzonderlijke bestuursleden niet veilig gesteld is. Bij de overeenkomst met de bank mag niet de naam Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland gebruikt worden. De naamgeving voor de bank: Sathya Sai Centrum/Groep met plaatsnaam. Bijvoorbeeld: Sathya Sai Centrum Arnhem; Sathya Sai Groep Groningen. Rechtspositie Nederlandse Sathya Sai Seva Koor Het NSSSK is via een reglement verbonden met de seva-vleugel van de Sathya Sai Organisatie. De optredens van het koor zijn daarmee een landelijke seva-activiteit onder verantwoordelijkheid van de landelijke seva-coördinator. Zij hebben dezelfde rechtspositie als een groep of centrum bij het openen van een zakelijke bankrekening voor het beheer van hun financiën. Zij doen dit geheel op eigen verantwoordelijkheid. Rechtspositie van de Stichting De Stichting is inschrijvingspichtig bij de Kamer van Koophandel. De voorzitter en penningmeester dienen het ING formulier "inschrijfnummer KvK doorgeven" te ondertekenen. Of een soortgelijk formulier van een andere bankinstelling. De ondertekenaars worden daarmee bevoegd de zakelijke rekening(en) van de Stichting te beheren. Deze bestuursleden worden hiermee vertegenwoordiger naar de bank betreffende het gebruik van deze rekening(en). Bij calamiteiten op het gebied van financiële transacties, vorderingen van derden op financiën van de Stichting en soortgelijke kwesties is het privévermogen van de afzonderlijke bestuursleden veilig gesteld. De voorzitter en de penningmeester van de Stichting zijn als vertegenwoordiger bevoegd om de Stichting naar de bank te vertegenwoordigen. Zij kunnen namens de Stichting overeenkomsten afsluiten, wijzigen of beëindigen. De omschrijving van deze bevoegdheden verschilt per bank. Zij zijn bevoegd om opdrachten te geven voor alle zakelijke rekeningen van de Stichting en daarbij behorende zakelijke spaarrekeningen. Zij kunnen machtigingen met betalingsopdracht voor de zakelijke (spaar) rekeningen toe te kennen aan leden van de Sai Organisatie. In deze situaties worden die leden tevens bevoegd tot internet bankieren. Zakelijke rekening van het Sathya Sai Onderwijs Het Sathya Sai Onderwijs wordt op landelijk niveau ondersteund met de toekenning van een zakelijke ING bankrekening met gemachtigde betalingsopdracht voor de penningmeester van het SSO voor het doen van financiële transacties. Deze toekenning wordt gerealiseerd vanuit de hierboven genoemde bevoegdheid van het bestuur met betrekking tot het beheren van de zakelijke rekeningen van de Stichting. Het SSO heeft een toegekend budget voor hun activiteiten. De landelijke SSO coördinator is verantwoordelijk voor de juiste besteding en kostenbeheersing van het budget. De penningmeester van het SSO houdt een boekhouding bij en maakt na afloop van het boekjaar de jaarbalans op. De boekhouding en de jaarbalans worden gecontroleerd door een kascommissie alvorens vaststelling door het bestuur plaats vind. Zakelijke Rekening van de Landelijke Sai Organisatie Naast de hierboven genoemde zakelijke rekening beheert de Stichting ook nog een algemene zakelijke ING rekening voor haar financiële transacties. Deze rekening wordt beheerd door de penningmeester van de Stichting. Aan deze rekening is een zakelijke ING spaarrekening gekoppeld. De algemene zakelijke rekening wordt gebruikt voor alle betalingsverkeer op het niveau van de 5

6 landelijke Sai Organisatie. Voor het functioneren van de Sathya Sai Organisatie wordt een werkkapitaal aangehouden. Het merendeel van dit kapitaal is geparkeerd op de gekoppelde zakelijke spaarrekening. Op deze zakelijke spaarrekening wordt eveneens het overgedragen kapitaal van de in 2009 opgeheven Stichting Lichthuis beheerd. De penningmeester houdt een boekhouding bij en maakt na afloop van het boekjaar de jaarbalans op. De boekhouding en de jaarbalans worden gecontroleerd door een kascommissie alvorens vaststelling door het bestuur plaats vind. Kapitaal Lichthuis Het kapitaal Lichthuis wordt afgebouwd door het bedrag te reserveren voor eventuele toekomstige Sai School plannen in Nederland of elders in Europa. Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag aan dit kapitaal onttrokken als subsidie voor het huren van ruimtes ten gunste van onderdelen van de Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland. Een aanvraag voor subsidie wordt door de penningmeester beoordeeld aan de hand van de begroting van de aanvrager. Bij twijfel wordt het Bestuur en/of de Centrale Raad geconsulteerd. Na acceptatie wordt een bedrag vastgesteld. Declaraties Het is ten alle tijde mogelijk om kosten in rekening te brengen. Onderbouwing hiervan door nota's en bonnen. Het betreft individuele kosten gemaakt voor landelijke activiteiten en specifieke uitgaven voor het bestuur van de Stichting. Voorzichtigheid is echter op zijn plaats als wij denken aan 'grenzen aan wensen'. Alvorens een (bestuurs) lid een declaratie indient is het goed vooraf na te gaan op welke wijze je wil bijdragen aan de Sathya Sai Organisatie. Presentatie jaarbalans Sathya Sai Organisatie Jaarlijks wordt op de landelijke ledendag in de maand maart de jaarbalans gepresenteerd. Deze jaarbalans omvat het totaal vermogen van de Stichting: jaarbalans Sathya Sai Onderwijs + jaarbalans Landelijke rekening van de Sathya Sai Organisatie. Zij wordt per post toegezonden aan leden van de centrale raad. Behalve op jaarlijkse ledendag, kunnen de leden via de voorzitters van alle centra en groepen via de regionale coördinatoren hierover worden geïnformeerd. Exploitatie De exploitatie van de Stichting wordt gedragen door jaarlijkse vrijwillige donaties van haar leden. Voor alle financiële transacties wordt een zakelijke betaalrekening beheerd. Een exploitatieoverschot wordt aangewend voor doelen van de Sathya Sai Organisatie. Algemene Reserve Als algemene reserve wordt een bedrag van aangehouden. Dit bedrag wordt beheerd op de Zakelijke Spaarrekening van de Stichting. Rente over dit vermogen wordt aan de algemene reserve toegevoegd. Toename of afname van de algemene reserve is afhankelijk van het resultaat op de jaarrekening. Een overschot op de A.R. wordt aangewend voor doelen van de Sathya Sai Organisatie. Sathya Sai Onderwijs Het S.S.O. heeft een werkkapitaal van 3000 op een Zakelijke Betaalrekening voor de financiering van hun activiteiten. Dit werkkapitaal is geput uit het vermogen van het Lichthuis. Toename of afname van dit kapitaal is afhankelijk van het resultaat op de jaarrekening van het S.S.O. Een afname kan eventueel aangevuld worden uit het vermogen Lichthuis. Een overschot dient aangewend te worden voor algemene doelen van de Sathya Sai Organisatie. Gelden Lichthuis Het vermogen wordt beheerd op de Zakelijke Spaarrekening van de Stichting. Op 31 december 2014 is dit vermogen ,11. Rente over dit vermogen wordt aan het kapitaal toegevoegd. Dit vermogen wordt afgebouwd door het bedrag te reserveren voor eventuele toekomstige Sai School plannen in Nederland of elders in Europa. 6

7 Gedurende de looptijd van dit beleidsplan zal het kapitaal met worden verminderd door jaarlijks een schenking van te overwegen. Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag aan dit kapitaal onttrokken als subsidie voor het huren van ruimtes ten gunste van onderdelen van de Sathya Sai Organisatie Nederland. Een aanvraag voor subsidie wordt door de penningmeester beoordeeld aan de hand van de begroting van de aanvrager. Bij twijfel wordt het Bestuur en/of de Centrale Raad geconsulteerd. Na acceptatie wordt een bedrag vastgesteld. Publicatie Commissie Publicatie Activiteiten en doelstellingen De doelstellingen van de Publicatie Commissie (PC) zijn gestoeld op de basisdoelstellingen van de Sathya Sai Organisatie. Om die goed te kunnen duiden wordt hieronder een aantal belangrijke passages uit het Handvest gelicht. De taken en doelstellingen van de PC moeten allemaal hierop terug te leiden zijn. Citaten uit het Handvest...aangezien deze Organisatie mensen in haar midden verwelkomt die behoren tot alle religies, teneinde de grondslag te vormen voor de eenheid van alle geloofsovertuigingen, en aangezien de Sathya Sai Organisaties in het leven worden geroepen om deze tijdloze rechtschapenheid te herstellen en bekendheid te geven, alsook om eenheid van alle gedachten, denkbeelden en opvattingen tot stand te brengen, en aangezien het belangrijkste doel van deze Organisatie is om, zoals Bhagavan het stelt: De mens bewust te maken van de goddelijkheid die hem is aangeboren en door het in praktijk brengen en voorbeeld te zijn van de grondbeginselen van waarheid (sathya), rechtschapenheid (dharma), vrede (shanti), liefde (prema) en geweldloosheid (ahimsa), zoals Bhagavan Sri Sathya Sai Baba heeft uiteengezet, en aangezien louter omgeving en uiterlijke omstandigheden niet volstaan om deze goddelijkheid te ervaren, maar een verandering in het denken van de mens noodzakelijk is, en aangezien de activiteiten van de Organisatie alleen een middel zijn tot spirituele vooruitgang in deze richting, een vooruitgang die uiteindelijk iedereen in staat zal stellen innerlijke vrede te ervaren, ondanks alle jachtigheid en spanning, teleurstelling en verdriet, tegenslagen en successen, hoogtepunten en dieptepunten in het leven, en... De gedragscode regel 6: regelmatig bestuderen van Sai-literatuur. Belangrijkste doelstelling Publicatie Commissie De belangrijkste doelstelling is de verspreiding van de leringen van Sathya Sai Baba teneinde de doelstellingen van de organisatie en daarmee van de activiteiten in de organisatie te helpen realiseren en te ondersteunen, ondermeer door het verstrekken van spiritueel voedsel in de vorm van boeken, tijdschriften, folders, een website en andere media. Een afgeleid doel hiervan is het doen van mededelingen uit de organisatie op landelijk en regionaal niveau voor leden en niet-leden van de organisatie. Voor dit laatste zijn de periodieke uitgaven van de PC van belang. Periodieken die door de PC worden uitgegeven zijn: Sathya Sai Baba Nieuws, BijSaiBlijven. Verzekeringen De Stichting heeft twee verzekeringen afgesloten. Jaarlijks dient het aantal (bestuurs) leden te worden opgegeven bij de verzekeraar. Collectieve ongevallenverzekering voor vrijwilligers Alle leden van de groepen en centra die onder de Sai Organisatie vallen zijn verzekerd indien zij met instemming van de Stichting handelingen ten behoeve van of namens de Sathya Sai Organisatie 7

8 verrichten. Uitkering voor overlijden als gevolg van ongeval of blijvende invaliditeit als gevolg van ongeval. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Een handelen of nalaten binnen Nederland waaruit de aanspraak voortvloeit, door leden van de Sathya Sai Organisatie, die met instemming van de Stichting ten behoeve van of namens de Sathya Sai Organisatie activiteiten verrichten. Verzekerd voor schade aan personen en schade aan zaken. De verzekerde hoedanigheid betreft het bestuur inclusief alle centra en de vrijwilligers van een spirituele stichting, het organiseren van bijeenkomsten, onderwijs en training in menselijke waarden. Met betrekking tot jeugdkampen gelden specifieke voorzorgsmaatregelen als intake gesprek m.b.t. onder andere ziektes, allergieën, enz. Verslagen van uitgeoefende activiteiten Zie elders op de site 8

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Luchtvaart Zonder Grenzen ASF Nederland

Huishoudelijk reglement van de Stichting Luchtvaart Zonder Grenzen ASF Nederland Huishoudelijk reglement van de Stichting Luchtvaart Zonder Grenzen ASF Nederland 1 Inhoudsopgave (alfabet) Pagina A Aangaan verplichtingen/maken van kosten 4 Accepteren van donaties 4 Adressen 5 B Basiswaarden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Dit prospectus is van toepassing met ingang van 1 mei 2015 (actualisering van het prospectus van 22 juli 2014) Zie ook de Overgangsregeling voor Participaties uitgegeven

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013

Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013 Handboek Vrijwilligerswerk in de RK Kerk Geloven in groei Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013 Dit project is

Nadere informatie

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Verenigingenboek 2013-2014 Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST 3 1.1 Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR 6

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

Prospectus. Financial Services For Developing Markets

Prospectus. Financial Services For Developing Markets Prospectus Financial Services For Developing Markets Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Doelstelling en beleggingsbeleid 3. Financiering 4. Rendement 5. Risico s 6. Structuur en fondsomvang 7. Verslaggeving

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Bestuursreglement ROC Friese Poort

Bestuursreglement ROC Friese Poort Bestuursreglement ROC Friese Poort Leeuwarden, 1 augustus 2014 Vastgesteld door CvB in de DR d.d. 5 maart 2014 Goedgekeurd door de RvT d.d. 23 april 2014 Inhoudsopgave 1 Bestuursreglement 3 2 Definities

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie