Informatie over Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland"

Transcriptie

1 Informatie over Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland Doel van dit document Voor schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen (hierna: ANBI s ) gelden bepaalde belastingvrijstellingen. Vanaf 1 januari 2014 zijn instellingen voor het verkrijgen of het behoud van deze status wettelijk verplicht tot een bepaalde mate van transparantie via internet. Dit document voorziet in deze verplichting. De naam van de instelling Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland (hierna: de stichting ) Kamer van Koophandel en RSIN De stichting is opgericht bij akte op (laatste statutenwijziging ) en is ingeschreven in het register van de kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer: Het RSIN is: Contactgegevens Het correspondentie adres van de stichting is: Postbus GH Utrecht Mail: Bestuur Voorzitter Mw. Katinka van Lamsweerde Secretaris Mw. Mieke Groenen Penningmeester Dhr. Jorne Bonte Structuur Internationale Sathya Sai organisaties De stichting is verbonden met de Sri Sathya Sai World Foundation, welke samenwerkt met de Prashanti Raad die, gevestigd in Prashanti Nilayam, India, de activiteiten van Sathya Sai Organisaties in 135 landen bestuurt. De stichting is dus onderdeel van het internationale netwerk van Sathya Sai organisaties. Wereldwijd zijn deze verdeeld over negen zones die alle continenten omvatten. Europa is verdeeld in drie zones: Zuid Europa, Noord Europa en Russischsprekende landen. Nederland is ingedeeld bij Noord Europa, Zone 7, Regio 72. Deze regiozone bestaat uit Scandinavië en de Benelux. 1

2 Doelstelling De stichting is een niet-religieuze, spirituele organisatie met als doel de leringen van Sri Sathya Sai Baba in praktijk te brengen, waarbij het ontplooien van de menselijke waarden, onbaatzuchtige dienstverlening en de eenheid van religies worden benadrukt. De organisatie beoogt het individu te helpen zich dienovereenkomstig te gedragen. De doelstelling komt overeen met die van de Sri Sathya Sai World Foundation en de Prashanti Raad. Deze beogen te waarborgen i) de authenticiteit van alle programma's van de internationale Sathya Sai Organisaties; ii) dat alle programma's, publicaties en interacties met wettelijke instanties worden uitgevoerd op een manier die in overeenstemming is met de principes van waarheid, juist gedrag, vrede, onzelfzuchtige liefde en geweldloosheid; iii) dat de handelingen van Internationale Organisaties die de naam van Sri Sathya Sai Baba dragen worden uitgevoerd overeenkomstig de uitdrukkelijke leiding en de leringen die Sri Sathya Sai Baba tijdens zijn leven heeft uitgedragen. Om alle leden van de Sathya Sai Organisatie de doelstellingen te laten volgen heeft Sai Baba een Gedragscode en Tien Beginselen gegeven. De Gedragscode kent individuele spirituele oefeningen, spirituele oefeningen in gezinsverband en spirituele oefeningen in groepsverband. Beleidsplan Naar aanleiding van een inventarisatie op de landelijke bijeenkomst in maart 2012 is een selectie gemaakt door de Centrale Raad op basis van de meest genoemde onderwerpen. Devotioneel - Steun aan groepen m.b.t. devotioneel zingen, studiekring en weekenden. - Een dag of weekend over een bepaald thema vanuit de leringen van Baba. Sathya Sai Onderwijs - Buitenschoolse activiteit voor kinderen, waarin waarden centraal staan. - Presentatie voorbereiden over menselijke waarden in relatie tot verschillende onderwerpen, doelgroepen en steun aan groepen. Zowel intern als extern gericht. - Trainingen en workshops voor functiedragers. Grenzen aan wensen programma. Dienstverlening - Seva team creëren. - Jaarkalender met dienstverleningsprojecten, Sevaweek, LASAweek. - Deelname aan internationale sevakampen. Jongeren - Samenwerking tussen jong en oud binnen -en tussen de vleugels van de Sai Organisatie. - Aandacht voor tieners en sociale media om de leringen van Sai Baba uit te dragen. - Apprenticeship programma m.b.t. functies binnen de Sai Organisatie. Bestuur - Deskundigheid functiedragers vergroten om inspirerend te functioneren. Sociale vaardigheden, empathie, communicatie. - Samenwerking bevorderen. - Nieuwkomers bij de Sai Organisatie zodanig verwelkomen dat zij zich ongeacht afkomst of geloof prettig voelen binnen de organisatie. 2

3 Functioneren van de stichting De stichting functioneert overeenkomstig het Handboek en de Richtlijnen van de Internationale Sathya Sai Organisatie. De Sathya Sai Organisatie is ondergebracht in de stichting. De Sathya Sai Organisatie wordt op landelijk niveau bestuurd door een Centrale Raad. Op lokaal niveau functioneren centra en groepen als zelfstandige eenheden met juridische -en bestuurlijke autonomie. De Sathya Sai groepen en centra hebben leden die op deze wijze zijn aangesloten bij de stichting. Elke persoon die gelooft in de leringen van Sathya Sai Baba, en die bereid is de Gedragscode, de tien Beginselen en de richtlijnen van de Sathya Sai Organisatie te volgen, kan zich aansluiten door dit bij de voorzitter van een centrum of groep te aan te geven. Aangesloten zijn is kosteloos en vrijwillig. Activiteiten De onderstaande activiteiten dragen bij tot het bereiken van de doelstellingen van de stichting. De activiteiten worden zowel op landelijk niveau als op het niveau van centra en groepen georganiseerd. Devotionele activiteiten Toegewijden er van bewust maken dat de boodschap van Sathya Sai Baba vooral uitgedragen wordt door zelf in overeenstemming met Zijn leringen te transformeren. Hiervoor dienen we met volharding en discipline de spirituele oefeningen die Hij ons voorhoudt te volgen. Door het organiseren en bevorderen van devotioneel zingen in groepsverband met respect voor landstaal, plaatselijke cultuur en tradities. Door het organiseren van studiekringen over de leringen en de boodschap van Sathya Sai Baba en desgewenst over de essentie van de verschillende belangrijke religies. Sai Spritueel Onderwijs De leden worden aangemoedigd de vijf menselijke waarden (waarheid, juist gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid) te ontplooien, deze te doorgronden en te verspreiden, door zelf het goede voorbeeld te geven en ze in praktijk te brengen. Door middel van het organiseren van Sai Spiritueel Onderwijsprogramma's (Educare) voor kinderen. Door het organiseren van onderwijsprogramma s gebaseerd op de vijf menselijke waarden voor kinderen en hun ouders die niet bekend zijn met Sathya Sai Baba. Door het ontwikkelen van trainingscursussen voor leidinggevenden, leden en leraren van Educare programma's. Door het ontwikkelen van programma's voor volwassenen buiten de organisatie zoals professionals en andere beroepskrachten. Dienstverlenende activiteiten De leden worden aangemoedigd een bewustzijn te stimuleren dat alle handelingen verricht dienen te worden als dienstverlening aan het Goddelijke. Overeenkomstig de beschikbare middelen van centrum of groep zorgen voor een doorlopende ondersteuning van noodlijdenden in de lokale gemeenschap, de samenleving en in eigen centrum of groep. Doelgroepen die hierbij in beeld komen zijn o.a. asielzoekers, daklozen, gevangenen, ouderen, gehandicapten, gezinnen die met armoede kampen, binnen instellingen, bij mensen thuis, e.d. Jongeren Jongeren vormen een integraal onderdeel van de Sathya Sai Organisatie, de toekomstige dragers van de organisatie. Zij streven na in gedachten, woorden en daden een ideaal voorbeeld te zijn voor alle andere jonge mensen, en zo een voertuig voor verandering te worden. De Sai jongeren worden aangemoedigd actief deel te nemen aan activiteiten op lokaal- en landelijk niveau. Zij nemen deel aan trainingen en programma's die o.a. gericht zijn op karaktervorming, zelfbewustzijn e.d. 3

4 Financieel beleid van de Sathya Sai Organisatie Geld is een hulpbron Binnen de Sathya Sai Organisatie zijn financiën een hulpbron voor het kunnen organiseren van activiteiten. Zonder deze hulpbron kan de Sathya Sai Organisatie niet bestuurd worden. Ook hier geldt het stellen van grenzen aan wensen. Alvorens tot het organiseren van een activiteit over te gaan dient eerst zorgvuldig te worden onderzocht of de middelen daarvoor beschikbaar zijn. Dit is van toepassing op elke activiteit op alle niveaus van de Sai Organisatie. Financieel beleid op niveau van centrum en groep Voor het bijeenbrengen van geld dienen leden discreet geïnformeerd te worden over het voorgestelde project, de behoefte of activiteit. Zij dienen in staat te worden gesteld om zowel spontaan als anoniem een bijdrage te kunnen leveren. Leden mogen nooit onder druk worden gezet tot het leveren van een bijdrage. Het centrum of groep dient alleen financiële verplichtingen aan te gaan als de leden daarvoor garant staan. Het is een gezamenlijke beslissing. Het inzamelen van geld voor een activiteit, huur of project mag geschieden door middel van het op zodanige wijze plaatsen van een bus voor vrijwillige bijdragen, dat de leden daarin anoniem kunnen doneren. Het verdient nadrukkelijk aanbeveling een dagelijkse boekhouding te voeren, een inventarisoverzicht bij te houden en een jaarbalans op te maken na afloop van het boekjaar. De financiële positie dient een agendapunt te zijn voor elke ledenvergadering. Financieel beleid op landelijk niveau In de statuten is expliciet opgenomen dat de Stichting haar activiteiten uitdrukkelijk uitoefent zonder enig winstoogmerk. Een exploitatieoverschot moet aangewend worden voor doelen van de Sathya Sai Organisatie. De Sai Organisatie vraagt nooit om geld. Het Bestuur van de Nederlandse Sai Organisatie zal er voor waken dat er ook nimmer een impressie wordt achtergelaten dat er om geld gevraagd wordt. Het blijvend functioneren van de Sai Organisatie wordt gerealiseerd door vrijwillige en anonieme bijdragen. Het door centrum of groep anoniem bijeengebrachte totaalbedrag wordt dan overgemaakt naar de algemene rekening van de Sai Organisatie o.v.v. ledenbijdrage. Voor landelijke bijeenkomsten wordt in de desbetreffende ruimte een collectebus geplaatst waarin (anoniem) geld gedoneerd kan worden voor de gehouden bijeenkomst. De aldus verzamelde gelden worden aangewend om de kosten van de activiteit te dekken. Ook voor de landelijke bijeenkomsten geldt dat een toegewijde van Sathya Sai Baba uitsluitend op individuele motieven bepaalt in welke mate zij of hij wenst bij te dragen aan landelijke activiteiten. Voor speciale bijeenkomsten en weekenden zoals voor scholing, training, Satsang e.d. wordt een begroting opgesteld en een deelnemersprijs vastgesteld. Leden die de kosten niet kunnen dragen, kunnen in overleg met de organisatoren tegemoet worden gekomen. Bankrekeningen Wetgeving met betrekking tot criminele witwaspraktijken (controle op misbruik) en terrorismebestrijding (geldstromen inzichtelijk maken) vereist dat bankinstellingen vaststellen met welke (rechts) personen zij van doen hebben. Wat betekent dit voor de Sathya Sai Organisatie? Dit is te lezen in de volgende paragrafen. Rechtspositie van centrum of groep Een centrum of groep kan beschouwd worden als een zelfstandige lokale eenheid die functioneert in overeenstemming met de statuten, structuur, activiteiten en doelstellingen van de Sathya Sai Organisatie. Indien een groep of centrum overweegt een zakelijke bankrekening te openen voor hun financiële zaken, dan doen zij dit geheel op eigen verantwoordelijkheid. Een centrum of groep is nietinschrijvingsplichtig bij de Kamer van Koophandel. Zij hebben daardoor de status van beperkte rechtspersoon. De bestuursleden van centrum of groep ondertekenen de - verklaring vereniging - van de ING bank of een soortgelijk formulier van een andere bankinstelling. Met vereniging wordt 4

5 niet bedoeld een statutair gevestigde vereniging, maar beoogt een betekenis in de zin van een groep mensen, een personenassociatie, zonder rechtspersoonlijkheid. De ondertekenaars worden vertegenwoordigers voor de bank betreffende het gebruik van de zakelijke rekening. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat bij calamiteiten betreffende financiële transacties, vorderingen van derden op de financiën van centrum of groep en soortgelijke kwesties het privévermogen van de afzonderlijke bestuursleden niet veilig gesteld is. Bij de overeenkomst met de bank mag niet de naam Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland gebruikt worden. De naamgeving voor de bank: Sathya Sai Centrum/Groep met plaatsnaam. Bijvoorbeeld: Sathya Sai Centrum Arnhem; Sathya Sai Groep Groningen. Rechtspositie Nederlandse Sathya Sai Seva Koor Het NSSSK is via een reglement verbonden met de seva-vleugel van de Sathya Sai Organisatie. De optredens van het koor zijn daarmee een landelijke seva-activiteit onder verantwoordelijkheid van de landelijke seva-coördinator. Zij hebben dezelfde rechtspositie als een groep of centrum bij het openen van een zakelijke bankrekening voor het beheer van hun financiën. Zij doen dit geheel op eigen verantwoordelijkheid. Rechtspositie van de Stichting De Stichting is inschrijvingspichtig bij de Kamer van Koophandel. De voorzitter en penningmeester dienen het ING formulier "inschrijfnummer KvK doorgeven" te ondertekenen. Of een soortgelijk formulier van een andere bankinstelling. De ondertekenaars worden daarmee bevoegd de zakelijke rekening(en) van de Stichting te beheren. Deze bestuursleden worden hiermee vertegenwoordiger naar de bank betreffende het gebruik van deze rekening(en). Bij calamiteiten op het gebied van financiële transacties, vorderingen van derden op financiën van de Stichting en soortgelijke kwesties is het privévermogen van de afzonderlijke bestuursleden veilig gesteld. De voorzitter en de penningmeester van de Stichting zijn als vertegenwoordiger bevoegd om de Stichting naar de bank te vertegenwoordigen. Zij kunnen namens de Stichting overeenkomsten afsluiten, wijzigen of beëindigen. De omschrijving van deze bevoegdheden verschilt per bank. Zij zijn bevoegd om opdrachten te geven voor alle zakelijke rekeningen van de Stichting en daarbij behorende zakelijke spaarrekeningen. Zij kunnen machtigingen met betalingsopdracht voor de zakelijke (spaar) rekeningen toe te kennen aan leden van de Sai Organisatie. In deze situaties worden die leden tevens bevoegd tot internet bankieren. Zakelijke rekening van het Sathya Sai Onderwijs Het Sathya Sai Onderwijs wordt op landelijk niveau ondersteund met de toekenning van een zakelijke ING bankrekening met gemachtigde betalingsopdracht voor de penningmeester van het SSO voor het doen van financiële transacties. Deze toekenning wordt gerealiseerd vanuit de hierboven genoemde bevoegdheid van het bestuur met betrekking tot het beheren van de zakelijke rekeningen van de Stichting. Het SSO heeft een toegekend budget voor hun activiteiten. De landelijke SSO coördinator is verantwoordelijk voor de juiste besteding en kostenbeheersing van het budget. De penningmeester van het SSO houdt een boekhouding bij en maakt na afloop van het boekjaar de jaarbalans op. De boekhouding en de jaarbalans worden gecontroleerd door een kascommissie alvorens vaststelling door het bestuur plaats vind. Zakelijke Rekening van de Landelijke Sai Organisatie Naast de hierboven genoemde zakelijke rekening beheert de Stichting ook nog een algemene zakelijke ING rekening voor haar financiële transacties. Deze rekening wordt beheerd door de penningmeester van de Stichting. Aan deze rekening is een zakelijke ING spaarrekening gekoppeld. De algemene zakelijke rekening wordt gebruikt voor alle betalingsverkeer op het niveau van de 5

6 landelijke Sai Organisatie. Voor het functioneren van de Sathya Sai Organisatie wordt een werkkapitaal aangehouden. Het merendeel van dit kapitaal is geparkeerd op de gekoppelde zakelijke spaarrekening. Op deze zakelijke spaarrekening wordt eveneens het overgedragen kapitaal van de in 2009 opgeheven Stichting Lichthuis beheerd. De penningmeester houdt een boekhouding bij en maakt na afloop van het boekjaar de jaarbalans op. De boekhouding en de jaarbalans worden gecontroleerd door een kascommissie alvorens vaststelling door het bestuur plaats vind. Kapitaal Lichthuis Het kapitaal Lichthuis wordt afgebouwd door het bedrag te reserveren voor eventuele toekomstige Sai School plannen in Nederland of elders in Europa. Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag aan dit kapitaal onttrokken als subsidie voor het huren van ruimtes ten gunste van onderdelen van de Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland. Een aanvraag voor subsidie wordt door de penningmeester beoordeeld aan de hand van de begroting van de aanvrager. Bij twijfel wordt het Bestuur en/of de Centrale Raad geconsulteerd. Na acceptatie wordt een bedrag vastgesteld. Declaraties Het is ten alle tijde mogelijk om kosten in rekening te brengen. Onderbouwing hiervan door nota's en bonnen. Het betreft individuele kosten gemaakt voor landelijke activiteiten en specifieke uitgaven voor het bestuur van de Stichting. Voorzichtigheid is echter op zijn plaats als wij denken aan 'grenzen aan wensen'. Alvorens een (bestuurs) lid een declaratie indient is het goed vooraf na te gaan op welke wijze je wil bijdragen aan de Sathya Sai Organisatie. Presentatie jaarbalans Sathya Sai Organisatie Jaarlijks wordt op de landelijke ledendag in de maand maart de jaarbalans gepresenteerd. Deze jaarbalans omvat het totaal vermogen van de Stichting: jaarbalans Sathya Sai Onderwijs + jaarbalans Landelijke rekening van de Sathya Sai Organisatie. Zij wordt per post toegezonden aan leden van de centrale raad. Behalve op jaarlijkse ledendag, kunnen de leden via de voorzitters van alle centra en groepen via de regionale coördinatoren hierover worden geïnformeerd. Exploitatie De exploitatie van de Stichting wordt gedragen door jaarlijkse vrijwillige donaties van haar leden. Voor alle financiële transacties wordt een zakelijke betaalrekening beheerd. Een exploitatieoverschot wordt aangewend voor doelen van de Sathya Sai Organisatie. Algemene Reserve Als algemene reserve wordt een bedrag van aangehouden. Dit bedrag wordt beheerd op de Zakelijke Spaarrekening van de Stichting. Rente over dit vermogen wordt aan de algemene reserve toegevoegd. Toename of afname van de algemene reserve is afhankelijk van het resultaat op de jaarrekening. Een overschot op de A.R. wordt aangewend voor doelen van de Sathya Sai Organisatie. Sathya Sai Onderwijs Het S.S.O. heeft een werkkapitaal van 3000 op een Zakelijke Betaalrekening voor de financiering van hun activiteiten. Dit werkkapitaal is geput uit het vermogen van het Lichthuis. Toename of afname van dit kapitaal is afhankelijk van het resultaat op de jaarrekening van het S.S.O. Een afname kan eventueel aangevuld worden uit het vermogen Lichthuis. Een overschot dient aangewend te worden voor algemene doelen van de Sathya Sai Organisatie. Gelden Lichthuis Het vermogen wordt beheerd op de Zakelijke Spaarrekening van de Stichting. Op 31 december 2014 is dit vermogen ,11. Rente over dit vermogen wordt aan het kapitaal toegevoegd. Dit vermogen wordt afgebouwd door het bedrag te reserveren voor eventuele toekomstige Sai School plannen in Nederland of elders in Europa. 6

7 Gedurende de looptijd van dit beleidsplan zal het kapitaal met worden verminderd door jaarlijks een schenking van te overwegen. Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag aan dit kapitaal onttrokken als subsidie voor het huren van ruimtes ten gunste van onderdelen van de Sathya Sai Organisatie Nederland. Een aanvraag voor subsidie wordt door de penningmeester beoordeeld aan de hand van de begroting van de aanvrager. Bij twijfel wordt het Bestuur en/of de Centrale Raad geconsulteerd. Na acceptatie wordt een bedrag vastgesteld. Publicatie Commissie Publicatie Activiteiten en doelstellingen De doelstellingen van de Publicatie Commissie (PC) zijn gestoeld op de basisdoelstellingen van de Sathya Sai Organisatie. Om die goed te kunnen duiden wordt hieronder een aantal belangrijke passages uit het Handvest gelicht. De taken en doelstellingen van de PC moeten allemaal hierop terug te leiden zijn. Citaten uit het Handvest...aangezien deze Organisatie mensen in haar midden verwelkomt die behoren tot alle religies, teneinde de grondslag te vormen voor de eenheid van alle geloofsovertuigingen, en aangezien de Sathya Sai Organisaties in het leven worden geroepen om deze tijdloze rechtschapenheid te herstellen en bekendheid te geven, alsook om eenheid van alle gedachten, denkbeelden en opvattingen tot stand te brengen, en aangezien het belangrijkste doel van deze Organisatie is om, zoals Bhagavan het stelt: De mens bewust te maken van de goddelijkheid die hem is aangeboren en door het in praktijk brengen en voorbeeld te zijn van de grondbeginselen van waarheid (sathya), rechtschapenheid (dharma), vrede (shanti), liefde (prema) en geweldloosheid (ahimsa), zoals Bhagavan Sri Sathya Sai Baba heeft uiteengezet, en aangezien louter omgeving en uiterlijke omstandigheden niet volstaan om deze goddelijkheid te ervaren, maar een verandering in het denken van de mens noodzakelijk is, en aangezien de activiteiten van de Organisatie alleen een middel zijn tot spirituele vooruitgang in deze richting, een vooruitgang die uiteindelijk iedereen in staat zal stellen innerlijke vrede te ervaren, ondanks alle jachtigheid en spanning, teleurstelling en verdriet, tegenslagen en successen, hoogtepunten en dieptepunten in het leven, en... De gedragscode regel 6: regelmatig bestuderen van Sai-literatuur. Belangrijkste doelstelling Publicatie Commissie De belangrijkste doelstelling is de verspreiding van de leringen van Sathya Sai Baba teneinde de doelstellingen van de organisatie en daarmee van de activiteiten in de organisatie te helpen realiseren en te ondersteunen, ondermeer door het verstrekken van spiritueel voedsel in de vorm van boeken, tijdschriften, folders, een website en andere media. Een afgeleid doel hiervan is het doen van mededelingen uit de organisatie op landelijk en regionaal niveau voor leden en niet-leden van de organisatie. Voor dit laatste zijn de periodieke uitgaven van de PC van belang. Periodieken die door de PC worden uitgegeven zijn: Sathya Sai Baba Nieuws, BijSaiBlijven. Verzekeringen De Stichting heeft twee verzekeringen afgesloten. Jaarlijks dient het aantal (bestuurs) leden te worden opgegeven bij de verzekeraar. Collectieve ongevallenverzekering voor vrijwilligers Alle leden van de groepen en centra die onder de Sai Organisatie vallen zijn verzekerd indien zij met instemming van de Stichting handelingen ten behoeve van of namens de Sathya Sai Organisatie 7

8 verrichten. Uitkering voor overlijden als gevolg van ongeval of blijvende invaliditeit als gevolg van ongeval. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Een handelen of nalaten binnen Nederland waaruit de aanspraak voortvloeit, door leden van de Sathya Sai Organisatie, die met instemming van de Stichting ten behoeve van of namens de Sathya Sai Organisatie activiteiten verrichten. Verzekerd voor schade aan personen en schade aan zaken. De verzekerde hoedanigheid betreft het bestuur inclusief alle centra en de vrijwilligers van een spirituele stichting, het organiseren van bijeenkomsten, onderwijs en training in menselijke waarden. Met betrekking tot jeugdkampen gelden specifieke voorzorgsmaatregelen als intake gesprek m.b.t. onder andere ziektes, allergieën, enz. Verslagen van uitgeoefende activiteiten Zie elders op de site 8

Stichting Shri Jai Hanuman Flevoland. Beleidsplan

Stichting Shri Jai Hanuman Flevoland. Beleidsplan Beleidsplan 2014, 2015 en 2016 STICHTING SHRI JAI HANUMAN FLEVOLAND Beleidsplan 2014 2015 2016 STICHTING SHRI JAI HANUMAN FLEVOLAND Godsdienstige en culturele belangenbehartiger van Hindoe-gezinnen en

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten - Teuge BELEIDSPLAN 2017 2020 Februari 2017 1 De Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten opgericht op 21 juni 1996. De stichting is ingeschreven bij

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2018 Nederlandse Vereniging Williams-Beuren Syndroom Versie: 1.0 Datum: 1 Juni 2016 Auteur: Onno Ceelen (Penningmeester) Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Nederlandse Verenging

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

Jaarrekening UMC St Radboud Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie

Jaarrekening UMC St Radboud Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie UMC St Radboud Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf, financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen Nijmegen, mei 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Eco Village Development

Beleidsplan Stichting Eco Village Development Beleidsplan Stichting Eco Village Development Juni 2013 Inleiding!... 2 Strategie!... 2 Kernprincipes en uitgangspunten!... 2 Missie!... 2 Werkzaamheden!... 3 Beleid!... 3 Toekomstige projecten en investeringen!...

Nadere informatie

Beleidsplan Versie oktober 2015

Beleidsplan Versie oktober 2015 Beleidsplan Versie oktober 2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Wooninitiatief de Blauwe Parel Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Stichting NTI NLP Foundation. Limmen. Beleidsplan

Stichting NTI NLP Foundation. Limmen. Beleidsplan Stichting NTI NLP Foundation Limmen Beleidsplan Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 37136921 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 1. Werkzaamheden 2 2. Fondsenwerving 2 3. Financieel beheer 3 4. Besteding

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN Rapport inzake de jaarrekening 2013 kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 19 maart 2014 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Stichting Service Rotary Club Utrecht-West. Beleidsplan 2012-2016

Stichting Service Rotary Club Utrecht-West. Beleidsplan 2012-2016 Stichting Service Rotary Club Utrecht-West Beleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLING 3 3. ACTIVITEITEN 3 4. FINANCIËN 4 5. BESTUUR 5 6. ADRES- EN OVERIGE GEGEVENS 5 Pagina 2 van

Nadere informatie

1. Beleidsplan Stichting Phoenixx

1. Beleidsplan Stichting Phoenixx 1. Beleidsplan Stichting Phoenixx Stichting Phoenixx is opgericht d.d. 10 november 2014 en gevestigd aan de : Van Sijsenstraat 57a, 9724 NM te Groningen. E info@phoenixx.foundation M +31 6 24280197 ING

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van STICHTING ZOALSJAN!?...

BELEIDSPLAN van STICHTING ZOALSJAN!?... STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: 63605562 RSIN / fiscaal nummer: 8553.10.431 http://www.zoalsjan.nl BELEIDSPLAN 2015 van STICHTING ZOALSJAN!?... November 2015 1 INHOUDSOPGAVE Oprichting Verkrijgen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam Algemene inleiding op de financiële verslaglegging van de Oudervereniging over het schooljaar 2012/2013 en het budget voor het schooljaar 2013/2014. Het schooljaar 2012-2013 is voor de Oudervereniging

Nadere informatie

Internationaal Zen Instituut Nederland (afkorting: IZIN)

Internationaal Zen Instituut Nederland (afkorting: IZIN) Basisgegevens Naam Adres Bestuur sinds 1 april 2016 Internationaal Zen Instituut Nederland (afkorting: IZIN) Secretariaat IZIN J. de Vries-Spaans Koningsstraat 91 1211NL Hilversum info@zen-izin.nl 035-6223797

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

INHOUD. Jaarrekening 2014 Stichting Foundation Care For All Pagina 1 van 7

INHOUD. Jaarrekening 2014 Stichting Foundation Care For All Pagina 1 van 7 INHOUD Algemeen... 2 Doel van de stichting... 2 Bestuur... 2 Bezoldiging bestuur... 2 ANBI Status... 2 Belastingplicht... 2 Balans per 31 december... 3 Winst- en verliesrekening... 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Meerjarig Beleidsplan

Meerjarig Beleidsplan Meerjarig Beleidsplan 2014-2018 1.Voorwoord In dit meerjarige beleidsplan schetsen we de doelstelling, werkwijze en financiële organisatie van zeilstichting Aeolus. Hiermee voldoen we aan de eisen die

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2013-2014 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr:

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr: Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK :67403611 RSINnr: 856971091 http://www.stichtingkokai.nl secretariaat M.S van der Heide Kwartelstraat 28 8916 BN Tevens bezoekadres Tel. 06 41134599 1 Inhoud

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Beleidsplan Versie mei 2014

Beleidsplan Versie mei 2014 Beleidsplan Versie mei 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: RSIN / fiscaal nummer: BELEIDSPLAN. van

STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: RSIN / fiscaal nummer: BELEIDSPLAN. van STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: 63605562 RSIN / fiscaal nummer: 8553.10.431 http://www.zoalsjan.nl BELEIDSPLAN van STICHTING ZOALSJAN!?... September 2016 INHOUDSOPGAVE Oprichting Verkrijgen

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG Algemeen...

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans per 31 december 2016 7 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Financieel verslag 2015 Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Inhoud Blz. Balans per 31 december 2015 3 Exploitatierekening 2015

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

Stichting Wirja Beleidsplan

Stichting Wirja Beleidsplan Stichting Wirja Beleidsplan 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Inleiding Doel Stichting Wirja Werkzaamheden Organisatiestructuur Financiering en schenkingsbudget

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier Beleidsplan Stichting Welzijnsfonds Saffier Den Haag, Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 De taak van Stichting Welzijnsfonds Saffier Blz. 3 2.1 Doelstelling Blz. 3 2.2 Structuur Blz. 4 2.3 ANBI status

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JansenJager, beeldmakers, versie oktober 2013, en waarvan de BIJZONDERE BEPALINGEN deel uitmaken.

Algemene Voorwaarden JansenJager, beeldmakers, versie oktober 2013, en waarvan de BIJZONDERE BEPALINGEN deel uitmaken. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN: Algemene Voorwaarden JansenJager, beeldmakers, versie oktober 2013, en waarvan de BIJZONDERE BEPALINGEN deel uitmaken. BIJZONDERE BEPALINGEN:

Nadere informatie

Stichting Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk

Stichting Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk Stichting Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk Beleidsplan 2017-2021 Stichting Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk E-mail: info@christelijkjeugdwerk.nl www.christelijkjeugdwerk.nl Statutaire zetel: Rijssen Postadres

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3 Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Nuenen 20 mei 2016 J.P.A.M. Donkers penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Nuenen 20 mei 2016 J.P.A.M. Donkers penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2015 Publicatie verslag. Nuenen 20 mei 2016 J.P.A.M. Donkers penningmeester EHBO vereniging Nuenen c.a. Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord Brabant

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Gascaria T.a.v. het bestuur Weltevree MD NOORDGOUWE. Jaarrekening 2011

Stichting Gascaria T.a.v. het bestuur Weltevree MD NOORDGOUWE. Jaarrekening 2011 Stichting Gascaria T.a.v. het bestuur Weltevree 1 4317 MD NOORDGOUWE Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Verslag 1.1 Activiteitenverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2011 5 2.2 Staat

Nadere informatie

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden Jaarverslag 2015 Stichting Wauw James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017 Stichting Onverwoestbaar

Beleidsplan 2015-2017 Stichting Onverwoestbaar Beleidsplan 2015-2017 Stichting Onverwoestbaar Pagina 1 van 6 stichting Onverwoestbaar Beleidsplan 2015-2017 1 INLEIDING 2 STRATEGIE 2.1 KERNPRINCIPES VAN DE INSTELLING - STATUTAIRE DOELSTELLING - AFWEZIGHEID

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 St De Hand Utrecht Statutair gevestigd in Utrecht Fiscaal gevestigd in De Meern Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Balans 2013... 4 3 Staat van baten en lasten 2013... 5 4 Toelichting

Nadere informatie

Beleidsplan Gemeente des Heeren Klazienaveen

Beleidsplan Gemeente des Heeren Klazienaveen Beleidsplan Gemeente des Heeren Klazienaveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Grondslag en doel... 3 3 Het bestuur... 4 3.1 Verantwoordelijkheden en vertegenwoordiging... 4 3.2 Besluitvorming... 4 3.3

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 Geldwerving... 4 3.2 Financieren wetenschappelijk onderzoek... 5 3.3 Overige activiteiten... 6 4. FINANCIËN...

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1 Rapport inzake jaarstukken 2015 25 juli 2016 3113255230-DK/lw - 1 Inhoud Blad Rapportage 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken 2015 5 Bestuursverslag 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 8 Staat van

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

STICHTING PINK EVENTS MEERJARENBELEIDSPLAN

STICHTING PINK EVENTS MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING PINK EVENTS STICHTING PINK EVENTS COLOFON BESTUUR REDACTIE Rick Blezer ONTWERP Bryan Schleipen Henrik Fokke Rick Blezer Philippe Courbois Jan Karel Bolleman Yvo Kesler Gerrit-Jan Meulenbeld Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Periode 2016-2020 Stichting Emmanuel Deventer Koningin Julianastraat 93 7415 GK Deventer Postbus 359 7400 AJ Deventer 0570 626971 KvK 41244677 Vooraf Voor u ligt

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Periode 2014-2018 Stichting Emmanuel Deventer Koningin Julianastraat 93 7415 GK Deventer Postbus 359 7400 AJ Deventer 0570626971 KvK 41244677 Vooraf Voor u ligt

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen.

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen. Deze ledenovereenkomst is nog gebaseerd op het postcoderoosmodel, en daarmee achterhaald. Inmiddels is besloten met het SDE+ model verder te gaan (zie website). In elk geval voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

STICHTING PINK EVENTS MEERJARENBELEIDSPLAN

STICHTING PINK EVENTS MEERJARENBELEIDSPLAN COLOFON BESTUUR REDACTIE Jan Karel Bolleman ONTWERP Bryan Schleipen Gerrit-Jan Meulenbeld Jan Karel Bolleman Philippe Courbois Joop Renkers Odin Westen Esther Bruekers Jessica Maes Stichting Pink Events

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE p. 2. INLEIDING p HET BESTUUR p MEDEWERKERS p WERKZAAMHEDEN p VERMOGEN p. 5

INHOUDSOPGAVE p. 2. INLEIDING p HET BESTUUR p MEDEWERKERS p WERKZAAMHEDEN p VERMOGEN p. 5 INHOUDSOPGAVE p. 2 INLEIDING p. 3 1. HET BESTUUR p. 3 2. MEDEWERKERS p. 4 3. WERKZAAMHEDEN p. 4 4. VERMOGEN p. 5 2 INLEIDING Instudo startte in 1961 als een initiatief voor studenten. De naam Instudo staat

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie