Vastgoed Exploitatiewijzer. Uw gids voor vastgoed taxaties en exploitatielasten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgoed Exploitatiewijzer. Uw gids voor vastgoed taxaties en exploitatielasten"

Transcriptie

1 Vastgoed Exploitatiewijzer Uw gids voor vastgoed taxaties en exploitatielasten 2014

2 l i r Ap Vastgoed Exploitatiewijzer

3 Vastgoed Exploitatiewijzer Een uitgave van BIM Media B.V. Samenstelling F.J.J. van de Waeter M. van Lienden Uitgever Marcel Jille Adres Postbus BG Den Haag Abonnement Abonnementen lopen automatisch door, tenzij uiterlijk 2 maanden voor de vervaldatum bij BIM Media Klantenservice wordt opgezegd via telefoonnummer ((070) Ook voor informatie over uw lopende abonnement, wijzigingen of bestellingen kunt u contact opnemen met BIM Media Klantenservice. Klantenservice Telefoon: (070) Fax: Algemene voorwaarden Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van BIM Media B.V. zijn van toepassing de voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te s-gravenhage BIM Media B.V., Den Haag. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. ISBN NUR 955

4 Inhoudsopgave Inleiding 7 Toelichting en condities 9 Woningen 15 Garages en parkeergarages 63 Kantoorgebouwen 73 Bedrijfsgebouwen 91 Bedrijfshallen 101 Gebouwen voor educatie 109 Gebouwen voor sport en recreatie 113 Zorggebouwen 119 Speciale gebouwen 127 Winkels 143 Onderhoudskosten bouwdelen 153 Gemeentelijke belastingen 161 Waterschapslasten 197 Opstalverzekering 199 Beheerkosten 205 Kosten koper 209 Vastgoed Exploitatiewijzer

5 De standaard voor commercieel vastgoedtaxaties Transparant, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. Dat is de basis voor het Taxatie Management Systeem (TMS). Ontwikkeld door kennisinstituut TMI, samen met vertegenwoordigers uit de gehele vastgoedbranche. Gebaseerd op de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed die voldoet aan alle internationale en professionele standaarden. Zo biedt TMS de mogelijkheid alle commercieel vastgoedtaxaties in Nederland volgens dezelfde uitgangspunten uit te voeren. TMS is vanaf dag één omarmd door De Nederlandsche Bank en toezichthouder AFM. Inmiddels werkt de meerderheid van de commerciële vastgoedtaxateurs met TMS, gecertificeerd door TMI. Samen hebben zij al duizenden uniforme vastgoedwaarderingen uitgevoerd. Kijk voor meer informatie op Vastgoed Exploitatiewijzer

6 Inleiding Exploitatielasten spelen een belangrijke rol bij de inschatting van het rendement op vastgoedbeheer en -transacties. Het snel beschikken over de juiste informatie is dan ook van grote waarde. De relevante gegevens die staan vermeld in de Vastgoed Exploitatiewijzer geven een stevige ondersteuning bij het beheer van uw vastgoedportefeuille. De gebouwen zijn onderverdeeld in negen categorieën: woningen, (parkeer)garages, kantoorgebouwen, bedrijfsgebouwen, winkels, gebouwen voor educatie, gebouwen voor sport en recreatie, zorggebouwen en speciale gebouwen. De categorieën zijn op hun beurt gesegmenteerd in gebouwtypen. Alle gebouwtypen worden geïntroduceerd door middel van een kleurenfoto van een referentiegebouw en een beknopte omschrijving. Bij ieder gebouw treft u de juiste reserveringskosten voor onderhoud en herbouw aan. Deze zijn gebundeld per pagina zodat u in één oogopslag beschikt over de relevante bedragen. Naast de kennis van de specialisten van Kosteninformatie worden de meest relevante voorschriften en wet- en regelgeving gehanteerd zoals de NEN 2580 en de SBRCUR Ten grondslag aan alle gebouwen liggen complete elementbegrotingen (bouwkundig/installatietechnisch, tuin en terrein) voor sloop/nieuwbouw (inclusief herstelkosten), preventief onderhoud, correctief onderhoud en tussentijdse vervangingen. Ieder clusterelement bestaat uit één of meerdere bouwdelen waarvan de levensduur en onderhoudspatronen zijn vastgelegd. Het preventief en correctief onderhoud alsmede de tussentijdse vervangingen zijn in reserveringskosten per jaar uitgedrukt, waardoor de bedragen indien gewenst onderling kunnen worden opgeteld en vergeleken. Ook geeft deze uitgave inzicht in de nu geldende OZB-tarieven, rioollasten en waterschapslasten. De zogenoemde kosten koper voor woningen de overdrachtsbelasting en de transportkosten zijn geactualiseerd, alsmede de verzekeringspremies en de beheerkosten. Vastgoed Exploitatiewijzer

7 Exploitatiewijzer online Bij de vastgoedexploitatiewijzer hoort een online applicatie: De data in deze applicatie wordt maandelijks bijgehouden en geactualiseerd met betrekking tot de prijsstelling en de voorschriften en wet- en regelgeving. In de applicatie kunt u van ieder gebouw de parameters instellen zoals de lengte, breedte en hoogte. Tevens kunt u de vormfactoren instellen zoals de open/dicht-verhouding van de gevel maar ook de percentages van de indirecte kosten. Elke elementbegroting is aan te passen aan de uitvoeringsvariant van het gebouw in uw situatie. Bij uw abonnement op de Vastgoed Exploitatiewijzer behoort toegang tot de Basicversie van de Voor aanvullende functionaliteiten zoals het aanpassen van details en een volledige rapportage, kunt u zich abonneren op de Exploitatiewijzer Pro. Wij hopen dat de Vastgoed Exploitatiewijzer het beheer van uw vastgoedportefeuille effectief zal ondersteunen. Mocht u ideeën hebben voor verbeteringen, dan kunt u een sturen naar Marcel Jille, Uitgever 8 Vastgoed Exploitatiewijzer 2014

8 Toelichting en condities Inleiding De Vastgoed Exploitatiewijzer biedt gemakkelijk hanteerbare kostenkengetallen, waarmee u snel en gemakkelijk de exploitatielasten van (beleggings)vastgoed kunt bepalen. De bijbehorende applicatie zorgt ervoor dat u met de data uit dit boekje op maat en toegespitst op uw situatie online berekeningen kunt maken. In dit boekje vindt u kostenkengetallen voor: onderhoudskosten en herbouwkosten van gebouwen; OZB-tarieven en rioollasten; opstalverzekering; beheerkosten; kosten koper. Uitgangspunten Onderhoudskosten en herbouwkosten van gebouwen Bij het samenstellen van de herbouwkosten is uitgegaan van bouwconstructies die voldoen aan de hedendaagse regelgeving. Wel is bij bouwwerken met een traditionele uitstraling gerekend met de extra kosten die nodig zijn om deze traditionele uitstraling in stand te houden. De herbouwkosten bevatten de sloop- en nieuwbouwkosten van een gebouw, echter zonder de bodemvoorzieningen en funderingskosten. De sloopkosten zijn vastgelegd per bouwdeel, waarbij uitgegaan is van handmatige sloop. Uitgegaan is van materialen die nauwelijks met andere materialen zijn vermengd en tevens chemisch niet zijn verontreinigd. De sloopkosten zijn exclusief de huur van de afzetcontainer en de stortkosten. De kosten voor preventief onderhoud zijn jaarlijkse reserveringskosten voor onderhoud, dat wordt gedaan om toekomstige gebreken te voorkomen en het gebouw voor gebruik geschikt te houden. Voor ieder bouwdeel zijn de preventief onderhoudshandelingen vastgelegd in combinatie met de verschillende onderhoudsmomenten. Vastgoed Exploitatiewijzer

9 De kosten voor correctief onderhoud zijn jaarlijkse reserveringskosten voor onderhoud dat verricht wordt als een geconstateerd gebrek wordt verholpen. Hierbij zijn voor de onderhoudshandelingen en -frequenties aannames gedaan voor wat betreft de gebreken en te verrichten onderhoudshandelingen. De vervangingskosten zijn de jaarlijkse reserveringskosten voor vervangen van bouwdelen bij het bereiken einde van de technische levensduur. Hierbij is uitgegaan van een 1 op 1 vervanging van de bouwdelen. Bij de bepaling van de onderhoudskosten is uitgegaan van een normaal onderhoudsniveau gebaseerd op een normal gebruik en een normal onderhoudspatroon. Alle kosten zijn berekend tot aan einde levensduur van het gebouw. Als uitgangspunt is zoveel mogelijk de SBRCUR 2013 als leidraad gebruikt. Let op! In tegenstelling tot de vorige editie is er voor de berekening van de reserveringskosten niet uitgegaan van de contante waarde en annuïteitenmethode. Indien gewenst dient u zelf nog de rente bijvoorbeeld 4,5% en een gemiddelde prijsstijging per jaar van bijvoorbeeld 2,5% te rekenen. De onderhouds- en herbouwkosten in dit boek bevatten de directe en indirecte kosten van het bouwproject. In de online applicatie kunt u deze kosten zelf aanpassen aan uw situatie. Directe kosten: bouwkundige werken; gebouwinstallaties; vaste inrichtingen; terreininrichtingen, waar van toepassing; exclusief de schoonmaak en reinigingskosten met uitzondering van glasbewassing; exclusief kosten met betrekking tot energie(verbruik). Indirecte kosten: Voor de indirecte kosten, met betrekking tot de algemene (bedrijfs)kosten en winst en risico, zijn de volgende percentages aangehouden. Branche AKW percentage in % Bouwkundig werk 0,0 Afbouwwerk 13,4 Dakdekkerswerk 13,4 Hovenierswerk 35,0 Installatiewerk 13,4 Schilderwerk 26,0 Zonwering 13,4 De kosten zijn exclusief BTW. 10 Vastgoed Exploitatiewijzer 2014

10 Overige condities De peildatum van de bouwkosten is maart N.B. Bij deze vastgoedexploitatiewijzer hoort de online applicatie die altijd de actuele prijzen laat zien. Hierdoor kan na verloop van tijd wel een verschil ontstaan tussen de prijzen uit het boekje en de prijzen in de applicatie. Verdeling kosten huurder-verhuurder De gepubliceerde bedragen in de tabellen zijn complete geprognosticeerde onderhoudsbegrotingen. Indien u onderscheid wilt maken in de kosten voor de huurder en voor de verhuurder kunt u, afhankelijk van de situatie huurder-eigenaar en van bijvoorbeeld een huurcontract, globaal de volgende verdeling aanhouden. Gebouw Onderhoud Percentage t.o.v. totale kosten Huurder Eigenaar Woningbouw Preventief 80% 20% Correctief 20% 80% Vervanging 5% 95% Utiliteitsbouw Preventief 55% 45% Correctief 15% 85% Vervanging 40% 60% Bepaling hoeveelheden Algemeen Als leidraad wordt zoveel mogelijk de NEN 2580 gehanteerd. Alle bruto-afmetingen worden bepaald met behulp van de buitenafmetingen van het bouwwerk. Bij tussengebouwde bouwwerken worden de afmetingen bepaald vanaf het hart van de scheidende constructie. Bruto-vloeroppervlakte (BVO) De bruto-vloeroppervlakte is de oppervlakte gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Bij de bepaling van de bruto-vloeroppervlakte wordt een schalmgat of een vide niet meegerekend indien de oppervlakte daarvan groter is dan 4 m 2. Bij de berekening van de totale bruto-vloeroppervlakte zijn oppervlakten van zolders die niet voor bewoning worden gebruikt, niet meegenomen. Netto-vloeroppervlakte (NVO) De netto-vloeroppervlakte is in beginsel de bruto-vloeroppervlakte minus de oppervlakten van de begrenzende, opgaande scheidingsconstructies zoals muren. Ruimten met een vrije hoogte kleiner dan 1,50 m worden ook buiten de netto-vloeroppervlakte gehouden. Vastgoed Exploitatiewijzer

11 m3 003 fanav, kad dne l l eh -3, Twee-onder-één-kap woningen Eengezinswoning, normaal, 3-laags, hellend dak, vanaf 300 m 3, sgaa l l amaron,gninwosni zegnee won 22 Normale eengezinswoning. Drie bouwlagen: begane grond, verdieping en zolder. Metselwerkgevels met spouwisolatie, meranti kozijnen, HR++ glas. Betonnen dakpannen. Wat betere en uitgebreide keuken, toilet, douche of badkamer met tweede toilet. Vaste trap naar zolder met eventueel kamer(s). Detaillering goed. Speelse architectuur. W-install:. HR-ketel met wwvz, PVC en zinken goot in betimmering met zinken HWA, klimaat obv CV-buizen in vloer, thermostatische radiatorkraan en paneelradiatoren, mechanische afzuiging. E-install:. verlichting en verdeelinrichting, communicatie belinstall. en radio-tv-aansluitpunt, beveiliging dmv rookmelders. Terreinvoorz:. werktuigbouwk. afvoervoorz., gedeeltelijk vv betontegels. Gebouwgrootte: 149 m 2 BVO en 352 m 3. Onderhoudskosten Eenheid Reserveringskosten per jaar per eenheid Preventief Correctief Vervanging nwo 22 Totaal 1.260,- 445, ,- m 2 BVO 8,45 2,99 10,65 m 3 3,58 1,26 4,51 Herbouwkosten Eenheid Kosten per eenheid Totaal ,- m 2 BVO 863,- m 3 365,- 26 Vastgoed Exploitatiewijzer 2014

12 kr we ni ) s ( l eveg Kantoorgebouwen Middelhoog, gevel(s) in metselwerk l es t me,goohl edd Mi kan 20 Traditioneel gemetselde gevels, gemetselde penanten tussen houten kozijnen, aluminium entreepui met schuifdeuren, HR++ glas en buitenzonwering. Bitumineuze dakbedekking. Goede thermische isolatie van gevels en dak. Goede afwerking interieur. Gescheiden kantoorruimten evenals kantoorzalen. Pantry en toiletruimten op alle verdiepingen. Centrale liftruimte met dakopbouw. Technische ruimten in dakopbouw. Noodtrappenhuis. W-install:. HR-ketel zonder wwvz met direct-gestookte boiler 150 liter, thermostatische radiatorkranen en paneelradiatoren en inregelafsluiter, afvoeren PVC met slagvast ondereind HWA, koude-opwekking en distributie met multisplitsysteem, mechanische luchtafvoer en klimaatregeling door kamerthermostaat. E-install:. centrale elektrotechnische voorz., bekabeling en vloergootinstall., krachtstroom met verdeelinrichting, verlichtingsarmaturen en noodverlichting, communicatie data-, telefoon- en deurbelinstall., brandmeldinstall. en inbraakbeveiliging. Transportinstall:. dubbele lift. Terreinvoorz:. werktuigbouwk. afvoervoorz., gaashekwerk, verhardingen betontegels en BSS, elektrische slagboom. Gebouwgrootte: m 2 BVO en m 3. Onderhoudskosten Eenheid Reserveringskosten per jaar per eenheid Preventief Correctief Vervanging nak 02 Totaal , , ,- m 2 BVO 7,48 2,25 22,65 m 3 2,27 0,68 6,86 Herbouwkosten Eenheid Kosten per eenheid nak 02 Totaal ,- m 2 BVO 1.110,- m 3 337,- 80 Vastgoed Exploitatiewijzer 2014

13 Vastgoed Exploitatiewijzer 2014 De Vastgoed Exploitatiewijzer bevat alle gegevens die nodig zijn om de onderhoudskosten en overige exploitatielasten van beleg gingsvastgoed/onroerende zaken te kunnen inschatten. Negen categorieën gebouwen met in totaal ruim 110 gebouwtypen zijn voorzien van een kleurenfoto, een beknopte omschrijving en alle relevante gegevens. Ieder gebouw is voorzien van complete begrotingen voor onderhoudskosten (zowel preventief als correctief onderhoud), vervangingskosten voor tussentijdse vervangingen en herbouwkosten. De gegevens zijn gebaseerd op de uitgebreide kostendatabase van Kosteninformatie, onderdeel van Cobouw en Vastgoedmarkt. Zo heeft u gegarandeerd de meest actuele marktconforme data. De vernieuwde Vastgoed Exploitatiewijzer is tevens leverancier van het TMI (Taxatie Management Instituut). De referentiegebouwen in het boekje geven een indicatie van de onderhouds- en herbouwkosten van het gebouw. Daarbij heeft de redactie aannames gedaan met betrekking tot de samenstelling, afmetingen en vormfactoren van het gebouw. Het is van belang dat u deze aannames aanpast naar de voor u geldige situatie. Daarvoor is een online applicatie beschikbaar, In deze applicatie kunt u van ieder gebouw de parameters instellen zoals lengte, breedte en hoogte, maar ook bijvoorbeeld de open/dicht-verhouding van de gevel. Elke elementbegroting is aan te passen aan de uitvoeringsvariant van het gebouw. Bij uw abonnement op Vastgoed Exploitatiewijzer hoort toegang tot de Basicversie van de Voor aanvullende functionaliteiten, zoals het aanpassen van details en een volledige rapportage, kunt u zich abonneren op de Exploitatiewijzer Pro. Voor meer informatie over de voordelen van Vastgoed Exploitatiewijzer Pro kunt u contact opnemen met ons op (070) ISBN NUR 955

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Tool Calculeren Handleiding

Tool Calculeren Handleiding V1.1 Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl Louise Bos Hanzestraat 1, 7006

Nadere informatie

ZEKER WETEN-tool calculeren Een uitgave van Reed Business bv

ZEKER WETEN-tool calculeren Een uitgave van Reed Business bv ZEKER WETEN-tool calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten Hanzestraat

Nadere informatie

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding voor GWWkosten.nl Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 21 MOTORBRANDSTOFVERKOOPPUNTEN. Waardepeildatum 1 januari 2010

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 21 MOTORBRANDSTOFVERKOOPPUNTEN. Waardepeildatum 1 januari 2010 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 21 MOTORBRANDSTOFVERKOOPPUNTEN Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Motorbrandstofverkooppunten, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed * % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed... HANDREIKING voor het Deze Handreiking is opgesteld door de commissie Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed op initiatief van de Kopgroep Maatschappelijke

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

te koop te ko versie 2013

te koop te ko versie 2013 2013 te koop te ko versie 2013 Inhoudsopgave 5 Slimmer Kopen 5 Waarom Slimmer Kopen slimmer is 9 Slim én safe! 11 Slimmer Kopen is slimmer! 13 Slim en dik tevreden! 17 Woningaanbod Volop keuze met Slimmer

Nadere informatie

De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie

De WOZ Goudgerand Breder gebruik WOZ-informatie De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie Platform waardering onroerende zaken Juli 2008 Dit rapport is voorbereid door de Commissie Breder gebruik WOZ-informatie van het Platform Waardering Onroerende

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT

BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed Proefstraat 148 en 150, 4800 AA Breda Opgesteld op datum: 01-01-2013 door: Taxateur A. Algemene gegevens 3 A.1 Opdrachtgever 3 A.2 Taxateur 3 B. Doel van

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouwplan Boerhave Plan Binnenveld II te Tubbergen Algemeen Grenzend aan de wijk Binnenveld I ontwikkelt Woningstichting Tubbergen samen met

Nadere informatie

POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN

POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN Onderzoek naar aangrijpingspunten voor overheidsbeleid Opdrachtgever Contactpersoon Uitvoerders : SenterNovem, Utrecht : H. Korbee : M. van Werkhoven

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Versie 1 oktober 2011 2 Basishandleiding zelfstandige woonruimte versie 1 oktober 2011 NADERE TOELICHTING OP HET WAARDERINGSSTELSEL

Nadere informatie