Ganzenproblematiek en het provinciale beleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ganzenproblematiek en het provinciale beleid"

Transcriptie

1 nummer 199 okt 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Ganzenproblematiek en het provinciale beleid In dit nummer: - Onkruidbestrijding - Licentie knaagdierbestrijding - Renteswaps - Trekkerrijbewijs Iedere provincie zal een eigen ganzenbeleid gaan opstellen. Hierdoor zien we grote provinciale verschillen ontstaan in de aanpak van de ganzenproblematiek. De meeste provincies blijven vasthouden aan het ganzenakkoord, hoewel dit vorig jaar is gevallen door gebrek aan draagvlak. In Overijssel heeft de Gedeputeerde Hester Maij besloten om alle wettelijke middelen in te zetten om de ganzenpopulatie terug te dringen. Ook buiten de foerageergebieden zal het in de wintermaanden mogelijk blijven om ganzen te bestrijden en schade te voorkomen door beheer. Andere provincies houden wel vast aan de winterrust. De NMV heeft vooral problemen met deze winterrust, Hierdoor kan schade op blijvend grasland buiten de foerageergebieden niet worden voorkomen omdat ganzen niet door afschot mogen worden bestreden. De NMV heeft samen met LTO, NOJG, KNJV, Boerennatuur en Federatie Particulier Grondbezit in Friesland een brief gestuurd aan de Friese Statenleden. Hiermee uiten zij hun ongenoegen over een behandelbedrag, de onduidelijkheid over de financiële middelen en contractduur van de foerageergebieden. Ook vinden zij het voorbarig om nu al vier maanden winterrust vast te leggen voor over twee jaar. Eerst moet worden bezien of met deze maatregelen de ganzenproblematiek wordt opgelost. Samen met de NOJG heeft de NMV een bijeenkomst georganiseerd in Joure. Thema van deze bijeenkomst was, Gans: Van plaag tot wintergast. Hiervoor waren uitgenodigd alle Statenleden, boeren, jagers en overige betrokkenen in Friesland. In hun presentaties gaven zowel de NOJG als de NMV aan waar de voorliggende Friese ganzenaanpak niet in voorziet en zelfs te kort schiet. Als gastspreker was de heer Hugh Jansman van Alterra uitgenodigd. In zijn presentatie zette hij uiteen dat met betrekking tot ganzen twee maatschappelijke keuzes kunnen worden gemaakt. Er is geen probleem omdat Nederland wordt gezien als een belangrijk ganzenland. Gevolg hiervan is dat men schade uitkeert. Er is wel een probleem. Dan moet er een limiet worden vastgesteld en een protocol om deze limiet te bereiken en te behouden. De conclusie en aanbevelingen van deze deskundige is, de meeste soorten kunnen duurzaam voortbestaan indien er een limiet / jachtquotum komt; een quotum voor winterganzen moet internationaal worden afgestemd; alleen afschot leidt niet altijd tot afname van de populatie; een afschotquotum moet onderdeel zijn van een totaalpakket; een jachtquotum vaststellen op basis van ontwikkelingen in het veld; draagvlak en maatschappelijke betrokkenheid creëren voor de agrarisch situatie. Op de bijeenkomst waren ook enkele Statenleden van CDA, VVD en PvdA aanwezig. Fernande Teernstra (CDA) en Franke Doting (VVD) gaven aan dat zij het standpunt van de NMV en NOJG ondersteunen.

2 Nieuws uit Europa Elke maand publiceert de European Milk Board (EMB) een Nieuwsbrief. Deze Nieuwsbrief is in zijn geheel in het Duits en Engels te vinden op of via Klik op Dossiers en vervolgens op EMB. De Koebont streeft er naar elke maand een samenvatting van de meeste EMB-nieuwsberichten weer te geven. Roberto Cavaliere, EMB bestuurslid, schrijft in zijn voorwoord dat Italië dit jaar en volgend jaar veel op het bordje heeft liggen. Sinds 1 juli heeft Italië het voorzitterschap van de EU overgenomen. In oktober 2015 vindt in Milaan de EXPO plaats. Tijdens deze wereldtentoonstelling zal de EMB de jaarlijks Algemene Vergadering houden een Faire Melk Conferentie en Wereldtop over melk organiseren. Financiële middelen voor vrijwillige productie vermindering In een persbericht heeft de EMB opgeroepen tot vrijwillige productie vermindering als reactie op de Russische sancties. De door de Europese Commissie aangekondigde maatregelen, opslag van boter, melkpoeder en kaas, zijn niet voldoende. De EMB pleit ervoor om financiële middelen in te zetten opdat boeren vrijwillig minder gaan produceren. Anders zal de Europese markt door overschotten langdurig worden verstoord. Vergaande gevolgen De Russische sancties hebben vergaande gevolgen voor melkveehouders en worden door heel Europa gevoeld. De Europese Commissie heeft maatregelen aangekondigd. Volgens de EMB toont deze crisis aan hoe kwetsbaar de melkmarkt is en pleit voor marktregulering. TTIP, CETA en burgerinitiatief De 6e ronde onderhandelingen over dit verdrag, van 14 tot 18 juli, gingen vooral over het beschermen van de geografische herkomst van producten. Uit niet-officiële bron is ver- nomen dat de Amerikanen hier niet aan willen meewerken. De volgende ronde onderhandelingen vinden plaats van 29 september tot 3 oktober in de VS. In augustus is er een handelsverdrag, CETA, tussen de EU en Canada afgesloten. Het doel van dit verdrag is op de lange termijn het afschaffen van invoerrechten. Onder dit verdrag gaat Canada meer zuivelproducten uit de EU importeren en meer vlees naar Europa exporteren. Op 15 juli is er een Europees burgerinitiatief (ECI) opgezet om te protesteren tegen de vrijhandelsverdragen met de VS en Canada. Ongeveer 200 organisaties uit 20 landen staan hier achter. ECI roept de Europese Commissie op de onderhandelingen te stoppen. Nieuwe Europese diergeneesmiddelenwet De Europese Commissie wil meer diergeneesmiddelen gaan toelaten om ziekten bij dieren te behandelen en te voorkomen. De Europese Commissie heeft hiervoor een nieuwe voorstel aangenomen. De nieuwe regelgeving moet ervoor zorgen dat de toelating van middelen beter aansluit op het diergeneeskundig gebruik ervan. Daarnaast moet de wetgeving meer mogelijkheden bieden voor ontwikkeling van nieuwe diergeneesmiddelen in de EU. De regels voor bijvoorbeeld de toelatingsprocedure voor diergeneesmiddelen en de controle op bijwerkingen worden vereenvoudigd. Vereenvoudiging De vereenvoudiging moet de beschikbaarheid van middelen voor minder gangbare diersoorten als bijvoorbeeld geiten en kalkoenen verbeteren. Om antibiotica-resistentie tegen te gaan, biedt de regeling mogelijkheden om bepaalde typen antibiotica minder te gebruiken of nog uitsluitend beschikbaar te houden voor humaan gebruik. Deze maatregelen moeten ervoor gaan zorgen dat antibiotica zowel voor mensen als dieren doeltreffend kunnen blijven. Het voorstel van de Commissie wordt nu voorgelegd aan het Europees Parlement en de Europese Raad Nieuwe voorschriften voor IKB vleeskalveren Vanaf 1 september 2014 zijn er nieuwe voorschriften voor de aanvoer van kalveren op vezamelplaatsen: - Kalveren hebben minimum leeftijd van 14 dagen - Kalveren zijn gezond (zonder navel- of gewrichtsontsteking, zonder diarree). Op de verzamelplaats moet een individuele weeginrichting aanwezig zijn. Vanaf 1 januari 2015 moeten de aangevoerde kalveren een minimum gewicht van 36 kg hebben. 2

3 Onkruidbestrijding bermen en natuurterreinen noodzakelijk Al jaren ondervinden melkveehouders met vooral grasland overlast van overwaaiende (onkruid)zaden vanuit aangrenzende percelen. Hierdoor worden melkveehouders met hoge kosten opgezadeld en moeten zij onnodig meer bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dit speelt vooral in de nabijheid van percelen die niet voor landbouw worden gebruikt, zoals natuurterreinen, beheersgronden, bermen en (spoor)taluds. Via een brief heeft de NMV provincies, terreinbeheerders en waterschappen opgeroepen dit probleem te her- en erkennen en zich in te spannen voor een adequate onkruidbeheersing. Schadelijke onkruiden Plantensoorten zoals distels, zuring, fluitekruid en bereklauw zijn schadelijk voor de kwaliteit en de opbrengst van het gras en daarom ongewenst in grasland voor runderen. Jacobskruiskruid is extra schadelijk omdat dit een giftig onkruid is die een groot gevaar voor de diergezondheid vormt. Dit soort geeft in toenemende mate overlast op graslanden. Problemen ontstaan vooral wanneer niet vroegtijdig en adequaat wordt gereageerd op verstoring van de bodem en de onkruiden te lang blijven staan. Zodra onkruiden de kans krijgen zaden te vormen wordt het probleem verspreid naar aangrenzende percelen. Veel gemeenten hebben een onkruidverordening, maar de NMV heeft gemerkt dat deze onvoldoende werkt. Beheersmaatregelen Actief bestrijden van onkruiden, met name Jacobskruiskruid is van groot belang om verdere verspreiding naar aangrenzende graslandpercelen te voorkomen. Daarvoor zijn diverse, redelijk eenvoudig toe te passen beheersmaatregelen beschikbaar. Het tijdig maaien van natuurterreinen, beheersgebieden, bermen en (spoor)taluds, in ieder geval voordat de onkruiden in bloei komen, is een effectieve methode. Maar ook het handmatig uitsteken van de planten met inbegrip van de wortels, percelen omploegen en her-inzaaien zijn maatregelen die de verspreiding van Jacobskruiskruid kunnen voorkomen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan diergezondheid, en het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In een brief heeft de NMV provincies, waterschappen en terreinbeheerders als; Pro-rail, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten opgeroepen dit probleem te her- en erkennen en zich actief in te spannen om de verdere verspreiding van onkruiden, met name Jacobskruiskruid, te voorkomen. Licentie Knaagdierenbestrijding verplicht Per 1 juli 2015 mogen agrobedrijven niet meer zonder licentie knaagdieren bestrijden met een bestrijdingsmiddel. Voor werken met professionele rodenticiden (bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren) is dan een vakbekwaamheidsbewijs KBA (Knaagdierbeheersing op het Agrarisch Bedrijf) verplicht. Het bedrijf Zonder KBA-licentie mogen boeren na 1 juli 2015 geen rodenticiden meer kopen. Ook moeten ze dan een ongediertebestrijdingsplan bijhouden. Het KBA-bewijs wordt uitgegeven door Bureau Erkenningen, dat ook de vakbekwaamheidsbewijzen voor gewasbescherming (spuitlicenties) verzorgt. Vakbekwaamheidsbewijs KBA Voor het behalen van het vakbekwaamheidsbewijs KBA zijn twee hoofdroutes: Wie in het bezit is van een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming (spuitlicentie) volgt één kennisbijeenkomst of module over knaagdierbestrijding en krijgt vervolgens KBA op hun spuitlicentie bijgeschreven. Wie niet in het bezit is van een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming (zonder spuitlicentie) moet een cursus en examen ongediertebestrijding volgen. Uiteraard heeft een agrariër altijd de mogelijkheid om een professionele plaagdierbestrijder in dienst te nemen. 3

4 Dijsselbloem helpt klanten met renteswaps Begin september heeft Minister Dijsselbloem een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin hij zijn toezegging om in te gaan op de problemen van swaps bij MKB, is nagekomen. Deze brief kunt u vinden op: html Vooralsnog lijken banken zich weinig aan te trekken van de eerder verzochte herstelacties door AFM en de politiek eerder dit jaar. De kamerbrief biedt dan ook uitkomst voor vele geswapten. NMV actueel In de kamerbrief wordt aangegeven dat de banken allemaal zijn begonnen met het herbeoordelen van de renteswaps. Banken zullen bij deze herbeoordeling voorrang moeten geven aan kwetsbare groepen: klanten met complexe swaps, bijzonder beheer klanten en klanten met een zogenaamde overhedge (swap die niet overeenkomt met de lening). Hierbij kunnen ook klanten die al een swap hebben beëindigd (en dus een afkoopsom hebben betaald) worden herbeoordeeld. In dezelfde brief worden duidelijke richtlijnen gegeven hoe de banken tot een oplossing moeten komen. In essentie gaat het er daarbij om dat de klant ten minste in de positie moet worden gebracht, als hij wél de juiste dienstverlening had gehad vanaf het moment van het sluiten van de renteswaptransactie. Oftewel in de situatie dat de klant wist waar hij voor tekende, de risico s kon inschatten en op de gewenste manier zijn renterisico kon beheersen. Dijsselbloem geeft in de kamerbrief aan dat als klant en bank er in gezamenlijk overleg niet uitkomen, klanten terecht zullen kunnen bij een specifiek tijdelijk loket van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( Kifid ). De Stichting Meldpunt Klachten Banken (www.stichtingmeldpuntdb.nl), welke is voortgekomen uit een initiatief van de agrarische vak- 8-9 ABRES 8-9 Overleg Wet verantwoorde melkveehouderij 9-9 EMB Bundling conference 10-9 Jubileum bijeenkomst NVV 10-9 Bijeenkomst klankbordgroep Faunabeleid 11-9 Regioavond Friesland: Ganzen van plaag naar wintergast 16-9 Bijeenkomst ZuivelNL 16-9 Selectiebijeenkomst knelpunten maatwerkaanpak Agrifood 17-9 Inspreken commisie LCJ provincie Gelderland ganzen 18-9 Vakbondenoverleg 18-9 Regio-BBQ Achterhoek-Salland-Twente 18-9 Praktijkmiddag agrarisch recht 25-9 Waarde tabellen rundvee Lei bonden (NMV, NAV, NPV en NVV) is tevreden met de voorgestelde oplossing aangezien deze overeenkomt met de suggesties welke het bestuur in het voorjaar bij de AFM en bij de Tweede Kamer hebben gedaan. Onder het motto een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken valt te verwachten dat de banken alsnog met de klanten zullen overleggen om tot een oplossing te komen. Hierbij zullen banken wellicht met een kleine vergoeding of korting de zaak proberen af te handelen. De wijze waarop de swap destijds tot stand is gekomen zou voor de klant aanleiding moeten zijn om niet opnieuw dezelfde fout te maken en zich hierbij goed te laten adviseren over de mogelijkheden. Verder zal het van belang zijn om te bepalen hoe een juist advies er destijds uit had moeten zien en wat de geldelijke gevolgen zijn geweest van de onjuiste advisering. De swap gedupeerden kunnen via de Stichting informatie en kennis bundelen zodat zij weten hoe te handelen richting de banken. De Stichting zal ook afspraken maken met de nodige experts om een onderbouwde berekening van de gevolgen van de advisering te verkrijgen. Voor vragen kunt u mailen naar: of naar de juridische adviseur van de Stichting, mr. Adema: adema-advocatuur.nl. Volg ons op 4

5 Staatssecretaris Dijksma tevreden In een brief aan de kamer is Dijksma tevreden over het antibioticumbeleid in de veehouderij. Wij zijn verheugd over de resultaten en spreken onze waardering uit voor de inspanningen die de veehouders en hun dierenartsen ook in het afgelopen jaar hebben geleverd. Het belangrijkste resultaat is een verdere daling in het gebruik van antibiotica met 20.5%. Hiermee is de daling ten opzichte van %. Het doel van 50% reductie ten opzichte van 2009, is hiermee ruimschoots gehaald. Het gebruik in de varkenshouderij en pluimveehouderij is het sterkst gedaald, in de vleeskalverhouderij wat minder. Het gebruik in de melkveehouderij is stabiel gebleven, maar in absolute zin het laagst. De NVWA heeft in 2013 een quickscan antibioticagebruik in de melkveehouderij uitgevoerd. Doel is het verkrijgen van een kwalitatief beeld van het antibiotica gebruik, de mate waarin melkveehouders voldoen aan de logboekverplichtingen en het voorschrijfgedrag van dierenartsen in deze sector. Voor het onderzoek zijn 100 melkveebedrijven bezocht, waarbij 78 dierenartsenpraktijken zijn betrokken. De resultaten stemmen tot tevredenheid. Aandachtspunt is de bevinding dat op 13 van de 100 bedrijven melk van met antibiotica behandelde koeien aan de kalveren werd gevoerd. Dit is in het kader van resistentievorming niet wenselijk en verboden. Behandelbedrag faunaschade De NMV is verontwaardigd, boos en teleurgesteld over het behandelbedrag van 300,- dat met ingang van 1 oktober 2014 aan het Faunafonds moet worden betaald. Dit bedrag, ingesteld door de provincies, komt bovenop het eigen risico van 250,-. In 2011 is het Bestuursakkoord Natuur gesloten. In dit akkoord tussen provincies en Rijk is afgesproken dat de uitvoeringskosten van het Faunafonds moeten worden teruggebracht. Voor de NMV is het onbegrijpelijk en volstrekt onacceptabel om deze onrechtvaardige last bij agrarische ondernemers neer te leggen. Per jaar ondervinden agrarische ondernemers ongeveer 96 miljoen euro aan faunaschade. Hiervan ver- goed het Faunafonds 22 miljoen euro. Het resterende deel, 74 miljoen euro, neemt de landbouwsector als bedrijfsrisico voor lief. De NMV vindt dat het besluit om een behandelbedrag in te stellen niet is onderbouwd. Daarnaast wordt het behandelbedrag ook op verschillende manieren toegepast, Zo krijgen grondgebruikers met schade in foerageergebieden het behandelbedrag terug als schadevergoeding wordt toegekend. Grondgebruikers buiten fourageergebieden krijgen het behandelbedrag niet terug. De NMV vindt dat hiermee het rechtsgelijkheidsbeginsel wordt aangetast. Daarom heeft de NMV een brief gestuurd aan staatssecretaris Dijksma en naar de leden van de Tweede Kamer. In deze brief vraagt de NMV de staatssecretaris om de Regeling van 15 augustus 2014, waarin het behandelbedrag van 300,- is opgenomen, terug te nemen. Certificering ruwvoer Melkveehouders die aangesloten zijn bij een erkend kwaliteitssysteem moeten hun ruwvoer aankopen van een GMP+-gecertificeerde loonwerker of fouragehandel. Op de factuur moet vermeld staan dat de leverancier inderdaad is gecertificeerd. In het geval dat ruwvoer rechtstreeks van boer tot boer is geleverd, zonder tussenkomst van een loonwerker, vervalt de eis van GMP+-certificering. Uit de factuur moet dan ook blijken dat het een levering rechtstreeks van een andere boer betreft; de factuur mag niet van een loonwerker zijn. Mogelijk gaan deze regels met ingang van 1 januari 2015 veranderen. Tijdens de najaarsvergaderingen van de zuivelondernemingen komt hier wellicht meer informatie over. 5

6 Vergunningennieuws uit uw regio Het komt steeds vaker voor dat verleende vergunningen en verordeningen niet meer door gemeenten, provincies en waterschappen in een huis-aan-huis blad gepubliceerd worden. Dit mag, als dit is geregeld in een publicatieverordening. Verordeningen zijn wetten op een lager niveau. Op gemeentelijk niveau kan een APV (Algemene Plaatselijke Verordening) bepalen dat u zonder ontheffing geen ganzenknalapparatuur mag inzetten. Bij het waterschap is dat de Keur. Van waterschappen is bekend dat zij via de legger/keur bouwvrije zones gaan aanwijzen, die in het kader van het Deltaprogramma worden gereserveerd. Op provinciaal niveau worden via verordeningen rechtstreeks regels opgelegd aan de gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn de EHS natuurbestemmingen en de voorwaarden die aan bouwen gesteld kunnen worden. Met het oog op uw belangen is het zaak om niet alleen de huisaan-huis bladen te volgen, maar u ook aan te melden op een nieuwsbrief over het nieuws rondom uw postcode. Ook als uw bedrijf op meerdere postcode gebieden belangen heeft, kunt u hiervoor gratis afzonderlijke abonnementen instellen via Trekkerrijbewijs Vanaf 1 juli 2015 is het voor iedere bestuurder van een landbouwvoertuig verplicht een trekkerrijbewijs te hebben, het zogenaamde T-rijbewijs. Dit betekent dat iedereen een T-rijbewijs moet hebben, maar ook dat de exameneisen zwaarder worden. Voor bestuurders met een B-rijbewijs gaat een overgangstermijn gelden van 10 jaar waarin zij met hun rijbewijs een T-rijbewijs kunnen verkrijgen. Voor 16- en 17-jarigen geldt een termijn van 1 jaar om hun behaalde zogenaamde Certificaat voor Vakbekwaamheid ( het huidige trekkerrijbewijs) om te laten zetten naar een T-rijbewijs. Volwassenen die GEEN rijbewijs B in hun bezit hebben, kunnen hierdoor ook geen T-rijbewijs krijgen. Wil- De krachtenbundeling zorgt voor meer regie, daadkracht en voor transparantie door betere informatie-uitwisseling. SecureFeed wil als centraal aanspreekpunt fungeren voor alle ketenpartijen in de zuivel-, ei- en vleesketens en voor externe partijen. De bestaande programma s worden geïntegreerd in de activiteilen zij toch een landbouwvoertuig blijven besturen, dan zijn zij verplicht om na 1 juli 2015 examen te doen om een T-rijbewijs te behalen. De exameneisen zullen vanaf 1 juli 2015 zwaarder zijn dan nu het geval is, maar ook de kosten zullen beduidend stijgen. Dus voor wie dit speelt is het zeker aan te raden om voor 1 juli 2015 een trekkerrijbewijs te behalen. Zonder rijbewijs mag je straks niet meer op de trekker! Nieuwe organisatie voor borging diervoeders Partijen in de diervoedersector hebben een nieuwe organisatie opgericht voor de borging van veiligheid van voeders en grondstoffen: SecureFeed. Met dit initiatief komt de borging van veiligheid van alle diervoeders die worden aangekocht op het veehouderijbedrijf, onder de controle van één nieuwe organisatie. ten van SecureFeed. De diervoedersector komt tot dit initiatief omdat ze grote waarde hecht aan het vertrouwen in voedsel uit dierlijke productieketens. De nieuwe organisatie is een stichting. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de diervoedersector. Het bestuur heeft oud-commissaris van de koning Roel Robbertsen benoemd tot externe, onafhankelijke voorzitter. Daarnaast heeft het bestuur Frank Jorna, nu nog secretaris bij Nevedi, aangesteld als directeur van het stichtingsbureau. De komende maanden wordt de praktische organisatie van Secure- Feed verder uitgewerkt. 6

7 Inventarisatie muizenoverlast Van diverse leden in de regio Friesland hebben wij vernomen dat zij veel last ondervinden van muizen. In sommige gevallen is de schade al opgelopen tot een verlies van 2 snedes gras en de kosten voor her-inzaai. Daarom roepen we u als NMV-lid op uw schade door muizenoverlast op te geven aan het NMV secretariaat: De NMV wil met het Faunafonds in overleg en aandringen op schadevergoeding. Daarvoor is informatie nodig over de omvang van de schade, om aan te tonen dat dit echt niet meer als ondernemersrisico kan worden gezien, maar een regelrechte calamiteit is voor de getroffen melkveehouders! VAN DE VOORZITTER Russische boycot Meld uw muizenschade! Schade door muizen wordt door het Faunafonds aangemerkt als ondernemersrisico en adviseert melkveehouders om bij een dreigende muizenplaag het land een paar dagen onder water te zetten. In 2004 heeft het Faunafonds wel schadevergoeding uitgekeerd, omdat de muizenplaag de boeren toen onverwacht trof. En daar zit juist het probleem; een muizenplaag is niet te voorspellen. Onderzoekers kunnen met diverse methoden de fluctuaties in een muizenpopulatie volgen, maar voorspellen wanneer daadwerkelijk een muizenplaag komt is en blijft moeilijk. Op 17 juli werd in Oost-Oekraïne vlucht MH17 van Malaysia Airlines uit de lucht geschoten. Deze tragische gebeurtenis heeft veel impact gehad op de toch al niet zo bijster goede relatie tussen Europa en Rusland. De Europese Unie besloot tot het instellen van sancties, in de vorm van handelsbeperkingen tegen de Russische Federatie, omdat zij de Russen verantwoordelijk houdt voor deze walgelijke actie. Als reactie op deze handelsbeperkingen besloot president Poetin tot een boycot van vooral agrarische producten uit de EU, VS en Australië. Dit besluit leidde tot een snelle prijsdaling van de getroffen landbouwproducten. Eens te meer werd aangetoond dat een relatief kleine afname van de vraag zeer grote gevolgen heeft voor de prijsvorming. Deze effecten waren het eerst waarneembaar bij verse producten zoals groente en fruit. De gevolgen voor de Nederlandse zuivel waren niet direct zichtbaar in de uitbetaalde melkprijs, maar wel in de zuivelnoteringen en de spotmarkt. Die reageerden beide sterk negatief. En nu zien we ook dat DOC, waar de melkprijs in hoge mate bepaald wordt door de kaasprijzen, als eerste met een zeer sterke daling kwam, tot 0,33. Sommige belangenbehartigers in de landbouw eisten, als reactie hierop, direct financiële compensatie en het opkopen en opslaan van overschotten. De NMV heeft daar niet voor gepleit, om meerdere redenen. Als de door de EU toegezegde crisismaatregelen van 125 miljoen (dat is minder dan wat Nederland dit jaar aan Superheffing betaalde!) alleen gebruikt worden voor alle Europese melk, dan betekent dat omgerekend voor iedere melkveehouder 0,001 per liter compensatie. Dat helpt dus niet. Het opkopen en opslaan van overschotten helpt evenmin, want op het moment dat die weer op de markt komen bederft dit de prijs alsnog. Het enige dat structureel helpt is: minder produceren, het aanbod aanpassen aan de vraag. Dit kan uitgevoerd worden door het uit de markt leasen van quotum. Dit is onderdeel van de flexibele marktregulering waar de EMB en NMV al jaren voor pleiten. Omdat we nu nog quotering hebben is dit relatief eenvoudig uit te voeren. Hiervoor kwam steun uit Den Haag: staatssecretaris Dijksma heeft zich, op verzoek van meerdere Kamerfracties, in Brussel ingezet voor een regeling die agrarisch ondernemers de ruimte biedt om in gezamenlijk overleg producten van de markt te nemen. Het pleidooi van Dijksma en andere landbouwministers in de Landbouwraad heeft echter vooralsnog niet tot gevolg gehad dat de Europese Commissie (EC) de mededingingsregels heeft aangepast. Wel kunnen we constateren dat de Russische boycot een heilzame werking kan hebben op de verouderde denkbeelden van politici over de zuivelmarkt en hoe deze zou moeten functioneren. Deze crisis is een early warning voor de gevolgen van het verdwijnen van de quotering en kan helpen om de neuzen de goede kant op te krijgen. Om na de instelling van het Melk Monitorings Instituut door de EC begin dit jaar, daar ook een vorm van flexibele marktregulering aan toe te voegen. Iedereen is dan beter af. En vooral niet te vergeten: ook de Europese belastingbetaler. Dirk-Jan Schoonman, voorzitter NMV 7

8 Agenda oktober Regionale ledenavonden Uitnodiging volgt. 20 oktober NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk 28 t/m 30 oktober Rundvee & mechanisatie vakdagen, Hardenberg 17 november NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk Op de NMV-site vindt u actueel nieuws. Adressen NMV Secretariaat NMV De Brenk 1a, 4031 JL Ingen tel Contactpersonen NMV Vooraankondiging Er staan veel ingrijpende veranderingen voor ons melkveehouders op stapel. Denk aan het Wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij. Maar ook het fosfaatplafond, grondgebondenheid en natuurlijk het wegvallen van het melkquotum kunnen drastische veranderingen in de melkveehouderijsector teweeg brengen. Daarover willen wij u informeren en met u in gesprek gaan. Om die reden organiseren wij in de loop van oktober in diverse regio s ledenavonden. Hierbij worden ook externe sprekers uitgenodigd. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging. Wij hopen u te ontmoeten op één van deze avonden! De NMV op beurzen Beurzen zijn een uitstekende gelegenheid voor het NMVbestuur om leden te ontmoeten en om te horen welke zaken er spelen onder onze leden. Daarom staat de NMV dit najaar op de volgende beurzen: Hardenberg 28, 29 en 30 oktober Gorinchem 25, 26 en 27 november Leeuwarden 10, 11, 12 en 13 december Wij hopen u op een van deze beurzen te mogen ontmoeten!! Groningen: Steef Pronk, De Wilp, Drenthe: Johan Inberg, Koekange, Friesland: Harm Wiegersma, Rinsumageest, Flevoland: Laurens van Bavel, Zeewolde, Noord-Overijssel: Lammert van Dijk, Kampen, Oost-Nederland: Marion Logtenberg, Baak, Rivierengebied: Peter van Beest, Lienden, Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: Wim Verbeek, Renswoude, Noord-Holland Noord: Sjaak Ruyter, Schagen, Gooi- en Vechtstreek: Jan Galesloot, Weesp, De Ronde Venen: Rene Wahle, Zevenhoven, Krimpenerwaard en Lopikerwaard: Chiel Markus, Papekop, tel Zuid-West: Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd, Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant: Hans Geurts, Veulen, U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact personen of bij het NMV-secretariaat. Foto Koebont : Roeland Koning 12 8 MAINEnergie heeft inmiddels veel NMV-ers als vaste klant. De kracht van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen van de klant. Onze zakelijke klanten profiteren niet alleen van onze gunstige tarieven, maar ook van onze service en advies op maat van hun eigen persoonlijke accountmanager. Als u klant wordt bij MAINEnergie profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap. Hierdoor blijft u te allen tijde verzekerd van levering van stroom en gas. Wilt u net als vele andere collegabedrijven profiteren van scherpe energietarieven? Neem dan contact op met het Sales team van MAINEnergie. U kunt ons telefonisch bereiken op of per via Wilt u een goed inkomen behouden? Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten houdt? Wilt u dat uw mening gehoord wordt? Grijp dan nu de kans! Word lid van de NMV! Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen. Voor jonge melkveehouders onder de 35 jaar is er een speciale actie: Schrijf je nu in en word een jaar lang gratis lid van de actieve belangenvereniging NMV. Je ontvangt dan maandelijks ons ledenblad Koebont en een NMV-bodywarmer! Wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u ook een bodywarmer. Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel of via onze site De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kosten 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen 7,50. Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL De NMV voor én door melkveehouders, waar uw inkomen en belang centraal staan! LEDENACTIE

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van mega naar beter Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Hans Alders 22 september 2011 INHOUD

Nadere informatie

Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts?

Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts? Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts? Frank Beemer Geke van Velzen Caspar van den Berg Maaike Zunderdorp Edwin Lambrechts

Nadere informatie

Logisch, maar wel spannend

Logisch, maar wel spannend Logisch, maar wel spannend Twaalf gesprekken over de Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020 Uitgevoerd door het samenwerkingsverband Sprekend Platteland. In opdracht van het Ministerie van LNV, april

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Heeft het verleden nog een toekomst?

Heeft het verleden nog een toekomst? Heeft het verleden nog een toekomst? Perspectieven voor het middenbestuur Hedi van Dijk - Poot Jet Lepage Marc Plaum Remco Schimmel Juni 2010 Toepassingsfase MPA-opleiding In opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden?

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Annemarie Voorneveld Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Onderzoek Trends in publieke dienstverlening Startdatum 1 januari

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Vis, als duurzaam kapitaal De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Inhoud 1. Vis, als duurzaam kapitaal 4 Balans na dertig jaar visserijbeleid 6 Horizon 2020 6 2. De balans na twee

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Commissie-Van Doorn. Al het vlees duurzaam De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020

Commissie-Van Doorn. Al het vlees duurzaam De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020 C vd Commissie-Van Doorn Al het vlees duurzaam De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020 Commissie-Van Doorn Al het vlees duurzaam kern van het betoog KERN VAN HET BETOOG

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie