Ganzenproblematiek en het provinciale beleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ganzenproblematiek en het provinciale beleid"

Transcriptie

1 nummer 199 okt 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Ganzenproblematiek en het provinciale beleid In dit nummer: - Onkruidbestrijding - Licentie knaagdierbestrijding - Renteswaps - Trekkerrijbewijs Iedere provincie zal een eigen ganzenbeleid gaan opstellen. Hierdoor zien we grote provinciale verschillen ontstaan in de aanpak van de ganzenproblematiek. De meeste provincies blijven vasthouden aan het ganzenakkoord, hoewel dit vorig jaar is gevallen door gebrek aan draagvlak. In Overijssel heeft de Gedeputeerde Hester Maij besloten om alle wettelijke middelen in te zetten om de ganzenpopulatie terug te dringen. Ook buiten de foerageergebieden zal het in de wintermaanden mogelijk blijven om ganzen te bestrijden en schade te voorkomen door beheer. Andere provincies houden wel vast aan de winterrust. De NMV heeft vooral problemen met deze winterrust, Hierdoor kan schade op blijvend grasland buiten de foerageergebieden niet worden voorkomen omdat ganzen niet door afschot mogen worden bestreden. De NMV heeft samen met LTO, NOJG, KNJV, Boerennatuur en Federatie Particulier Grondbezit in Friesland een brief gestuurd aan de Friese Statenleden. Hiermee uiten zij hun ongenoegen over een behandelbedrag, de onduidelijkheid over de financiële middelen en contractduur van de foerageergebieden. Ook vinden zij het voorbarig om nu al vier maanden winterrust vast te leggen voor over twee jaar. Eerst moet worden bezien of met deze maatregelen de ganzenproblematiek wordt opgelost. Samen met de NOJG heeft de NMV een bijeenkomst georganiseerd in Joure. Thema van deze bijeenkomst was, Gans: Van plaag tot wintergast. Hiervoor waren uitgenodigd alle Statenleden, boeren, jagers en overige betrokkenen in Friesland. In hun presentaties gaven zowel de NOJG als de NMV aan waar de voorliggende Friese ganzenaanpak niet in voorziet en zelfs te kort schiet. Als gastspreker was de heer Hugh Jansman van Alterra uitgenodigd. In zijn presentatie zette hij uiteen dat met betrekking tot ganzen twee maatschappelijke keuzes kunnen worden gemaakt. Er is geen probleem omdat Nederland wordt gezien als een belangrijk ganzenland. Gevolg hiervan is dat men schade uitkeert. Er is wel een probleem. Dan moet er een limiet worden vastgesteld en een protocol om deze limiet te bereiken en te behouden. De conclusie en aanbevelingen van deze deskundige is, de meeste soorten kunnen duurzaam voortbestaan indien er een limiet / jachtquotum komt; een quotum voor winterganzen moet internationaal worden afgestemd; alleen afschot leidt niet altijd tot afname van de populatie; een afschotquotum moet onderdeel zijn van een totaalpakket; een jachtquotum vaststellen op basis van ontwikkelingen in het veld; draagvlak en maatschappelijke betrokkenheid creëren voor de agrarisch situatie. Op de bijeenkomst waren ook enkele Statenleden van CDA, VVD en PvdA aanwezig. Fernande Teernstra (CDA) en Franke Doting (VVD) gaven aan dat zij het standpunt van de NMV en NOJG ondersteunen.

2 Nieuws uit Europa Elke maand publiceert de European Milk Board (EMB) een Nieuwsbrief. Deze Nieuwsbrief is in zijn geheel in het Duits en Engels te vinden op of via Klik op Dossiers en vervolgens op EMB. De Koebont streeft er naar elke maand een samenvatting van de meeste EMB-nieuwsberichten weer te geven. Roberto Cavaliere, EMB bestuurslid, schrijft in zijn voorwoord dat Italië dit jaar en volgend jaar veel op het bordje heeft liggen. Sinds 1 juli heeft Italië het voorzitterschap van de EU overgenomen. In oktober 2015 vindt in Milaan de EXPO plaats. Tijdens deze wereldtentoonstelling zal de EMB de jaarlijks Algemene Vergadering houden een Faire Melk Conferentie en Wereldtop over melk organiseren. Financiële middelen voor vrijwillige productie vermindering In een persbericht heeft de EMB opgeroepen tot vrijwillige productie vermindering als reactie op de Russische sancties. De door de Europese Commissie aangekondigde maatregelen, opslag van boter, melkpoeder en kaas, zijn niet voldoende. De EMB pleit ervoor om financiële middelen in te zetten opdat boeren vrijwillig minder gaan produceren. Anders zal de Europese markt door overschotten langdurig worden verstoord. Vergaande gevolgen De Russische sancties hebben vergaande gevolgen voor melkveehouders en worden door heel Europa gevoeld. De Europese Commissie heeft maatregelen aangekondigd. Volgens de EMB toont deze crisis aan hoe kwetsbaar de melkmarkt is en pleit voor marktregulering. TTIP, CETA en burgerinitiatief De 6e ronde onderhandelingen over dit verdrag, van 14 tot 18 juli, gingen vooral over het beschermen van de geografische herkomst van producten. Uit niet-officiële bron is ver- nomen dat de Amerikanen hier niet aan willen meewerken. De volgende ronde onderhandelingen vinden plaats van 29 september tot 3 oktober in de VS. In augustus is er een handelsverdrag, CETA, tussen de EU en Canada afgesloten. Het doel van dit verdrag is op de lange termijn het afschaffen van invoerrechten. Onder dit verdrag gaat Canada meer zuivelproducten uit de EU importeren en meer vlees naar Europa exporteren. Op 15 juli is er een Europees burgerinitiatief (ECI) opgezet om te protesteren tegen de vrijhandelsverdragen met de VS en Canada. Ongeveer 200 organisaties uit 20 landen staan hier achter. ECI roept de Europese Commissie op de onderhandelingen te stoppen. Nieuwe Europese diergeneesmiddelenwet De Europese Commissie wil meer diergeneesmiddelen gaan toelaten om ziekten bij dieren te behandelen en te voorkomen. De Europese Commissie heeft hiervoor een nieuwe voorstel aangenomen. De nieuwe regelgeving moet ervoor zorgen dat de toelating van middelen beter aansluit op het diergeneeskundig gebruik ervan. Daarnaast moet de wetgeving meer mogelijkheden bieden voor ontwikkeling van nieuwe diergeneesmiddelen in de EU. De regels voor bijvoorbeeld de toelatingsprocedure voor diergeneesmiddelen en de controle op bijwerkingen worden vereenvoudigd. Vereenvoudiging De vereenvoudiging moet de beschikbaarheid van middelen voor minder gangbare diersoorten als bijvoorbeeld geiten en kalkoenen verbeteren. Om antibiotica-resistentie tegen te gaan, biedt de regeling mogelijkheden om bepaalde typen antibiotica minder te gebruiken of nog uitsluitend beschikbaar te houden voor humaan gebruik. Deze maatregelen moeten ervoor gaan zorgen dat antibiotica zowel voor mensen als dieren doeltreffend kunnen blijven. Het voorstel van de Commissie wordt nu voorgelegd aan het Europees Parlement en de Europese Raad Nieuwe voorschriften voor IKB vleeskalveren Vanaf 1 september 2014 zijn er nieuwe voorschriften voor de aanvoer van kalveren op vezamelplaatsen: - Kalveren hebben minimum leeftijd van 14 dagen - Kalveren zijn gezond (zonder navel- of gewrichtsontsteking, zonder diarree). Op de verzamelplaats moet een individuele weeginrichting aanwezig zijn. Vanaf 1 januari 2015 moeten de aangevoerde kalveren een minimum gewicht van 36 kg hebben. 2

3 Onkruidbestrijding bermen en natuurterreinen noodzakelijk Al jaren ondervinden melkveehouders met vooral grasland overlast van overwaaiende (onkruid)zaden vanuit aangrenzende percelen. Hierdoor worden melkveehouders met hoge kosten opgezadeld en moeten zij onnodig meer bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dit speelt vooral in de nabijheid van percelen die niet voor landbouw worden gebruikt, zoals natuurterreinen, beheersgronden, bermen en (spoor)taluds. Via een brief heeft de NMV provincies, terreinbeheerders en waterschappen opgeroepen dit probleem te her- en erkennen en zich in te spannen voor een adequate onkruidbeheersing. Schadelijke onkruiden Plantensoorten zoals distels, zuring, fluitekruid en bereklauw zijn schadelijk voor de kwaliteit en de opbrengst van het gras en daarom ongewenst in grasland voor runderen. Jacobskruiskruid is extra schadelijk omdat dit een giftig onkruid is die een groot gevaar voor de diergezondheid vormt. Dit soort geeft in toenemende mate overlast op graslanden. Problemen ontstaan vooral wanneer niet vroegtijdig en adequaat wordt gereageerd op verstoring van de bodem en de onkruiden te lang blijven staan. Zodra onkruiden de kans krijgen zaden te vormen wordt het probleem verspreid naar aangrenzende percelen. Veel gemeenten hebben een onkruidverordening, maar de NMV heeft gemerkt dat deze onvoldoende werkt. Beheersmaatregelen Actief bestrijden van onkruiden, met name Jacobskruiskruid is van groot belang om verdere verspreiding naar aangrenzende graslandpercelen te voorkomen. Daarvoor zijn diverse, redelijk eenvoudig toe te passen beheersmaatregelen beschikbaar. Het tijdig maaien van natuurterreinen, beheersgebieden, bermen en (spoor)taluds, in ieder geval voordat de onkruiden in bloei komen, is een effectieve methode. Maar ook het handmatig uitsteken van de planten met inbegrip van de wortels, percelen omploegen en her-inzaaien zijn maatregelen die de verspreiding van Jacobskruiskruid kunnen voorkomen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan diergezondheid, en het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In een brief heeft de NMV provincies, waterschappen en terreinbeheerders als; Pro-rail, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten opgeroepen dit probleem te her- en erkennen en zich actief in te spannen om de verdere verspreiding van onkruiden, met name Jacobskruiskruid, te voorkomen. Licentie Knaagdierenbestrijding verplicht Per 1 juli 2015 mogen agrobedrijven niet meer zonder licentie knaagdieren bestrijden met een bestrijdingsmiddel. Voor werken met professionele rodenticiden (bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren) is dan een vakbekwaamheidsbewijs KBA (Knaagdierbeheersing op het Agrarisch Bedrijf) verplicht. Het bedrijf Zonder KBA-licentie mogen boeren na 1 juli 2015 geen rodenticiden meer kopen. Ook moeten ze dan een ongediertebestrijdingsplan bijhouden. Het KBA-bewijs wordt uitgegeven door Bureau Erkenningen, dat ook de vakbekwaamheidsbewijzen voor gewasbescherming (spuitlicenties) verzorgt. Vakbekwaamheidsbewijs KBA Voor het behalen van het vakbekwaamheidsbewijs KBA zijn twee hoofdroutes: Wie in het bezit is van een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming (spuitlicentie) volgt één kennisbijeenkomst of module over knaagdierbestrijding en krijgt vervolgens KBA op hun spuitlicentie bijgeschreven. Wie niet in het bezit is van een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming (zonder spuitlicentie) moet een cursus en examen ongediertebestrijding volgen. Uiteraard heeft een agrariër altijd de mogelijkheid om een professionele plaagdierbestrijder in dienst te nemen. 3

4 Dijsselbloem helpt klanten met renteswaps Begin september heeft Minister Dijsselbloem een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin hij zijn toezegging om in te gaan op de problemen van swaps bij MKB, is nagekomen. Deze brief kunt u vinden op: html Vooralsnog lijken banken zich weinig aan te trekken van de eerder verzochte herstelacties door AFM en de politiek eerder dit jaar. De kamerbrief biedt dan ook uitkomst voor vele geswapten. NMV actueel In de kamerbrief wordt aangegeven dat de banken allemaal zijn begonnen met het herbeoordelen van de renteswaps. Banken zullen bij deze herbeoordeling voorrang moeten geven aan kwetsbare groepen: klanten met complexe swaps, bijzonder beheer klanten en klanten met een zogenaamde overhedge (swap die niet overeenkomt met de lening). Hierbij kunnen ook klanten die al een swap hebben beëindigd (en dus een afkoopsom hebben betaald) worden herbeoordeeld. In dezelfde brief worden duidelijke richtlijnen gegeven hoe de banken tot een oplossing moeten komen. In essentie gaat het er daarbij om dat de klant ten minste in de positie moet worden gebracht, als hij wél de juiste dienstverlening had gehad vanaf het moment van het sluiten van de renteswaptransactie. Oftewel in de situatie dat de klant wist waar hij voor tekende, de risico s kon inschatten en op de gewenste manier zijn renterisico kon beheersen. Dijsselbloem geeft in de kamerbrief aan dat als klant en bank er in gezamenlijk overleg niet uitkomen, klanten terecht zullen kunnen bij een specifiek tijdelijk loket van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( Kifid ). De Stichting Meldpunt Klachten Banken ( welke is voortgekomen uit een initiatief van de agrarische vak- 8-9 ABRES 8-9 Overleg Wet verantwoorde melkveehouderij 9-9 EMB Bundling conference 10-9 Jubileum bijeenkomst NVV 10-9 Bijeenkomst klankbordgroep Faunabeleid 11-9 Regioavond Friesland: Ganzen van plaag naar wintergast 16-9 Bijeenkomst ZuivelNL 16-9 Selectiebijeenkomst knelpunten maatwerkaanpak Agrifood 17-9 Inspreken commisie LCJ provincie Gelderland ganzen 18-9 Vakbondenoverleg 18-9 Regio-BBQ Achterhoek-Salland-Twente 18-9 Praktijkmiddag agrarisch recht 25-9 Waarde tabellen rundvee Lei bonden (NMV, NAV, NPV en NVV) is tevreden met de voorgestelde oplossing aangezien deze overeenkomt met de suggesties welke het bestuur in het voorjaar bij de AFM en bij de Tweede Kamer hebben gedaan. Onder het motto een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken valt te verwachten dat de banken alsnog met de klanten zullen overleggen om tot een oplossing te komen. Hierbij zullen banken wellicht met een kleine vergoeding of korting de zaak proberen af te handelen. De wijze waarop de swap destijds tot stand is gekomen zou voor de klant aanleiding moeten zijn om niet opnieuw dezelfde fout te maken en zich hierbij goed te laten adviseren over de mogelijkheden. Verder zal het van belang zijn om te bepalen hoe een juist advies er destijds uit had moeten zien en wat de geldelijke gevolgen zijn geweest van de onjuiste advisering. De swap gedupeerden kunnen via de Stichting informatie en kennis bundelen zodat zij weten hoe te handelen richting de banken. De Stichting zal ook afspraken maken met de nodige experts om een onderbouwde berekening van de gevolgen van de advisering te verkrijgen. Voor vragen kunt u mailen naar: of naar de juridische adviseur van de Stichting, mr. Adema: adema-advocatuur.nl. Volg ons op 4

5 Staatssecretaris Dijksma tevreden In een brief aan de kamer is Dijksma tevreden over het antibioticumbeleid in de veehouderij. Wij zijn verheugd over de resultaten en spreken onze waardering uit voor de inspanningen die de veehouders en hun dierenartsen ook in het afgelopen jaar hebben geleverd. Het belangrijkste resultaat is een verdere daling in het gebruik van antibiotica met 20.5%. Hiermee is de daling ten opzichte van %. Het doel van 50% reductie ten opzichte van 2009, is hiermee ruimschoots gehaald. Het gebruik in de varkenshouderij en pluimveehouderij is het sterkst gedaald, in de vleeskalverhouderij wat minder. Het gebruik in de melkveehouderij is stabiel gebleven, maar in absolute zin het laagst. De NVWA heeft in 2013 een quickscan antibioticagebruik in de melkveehouderij uitgevoerd. Doel is het verkrijgen van een kwalitatief beeld van het antibiotica gebruik, de mate waarin melkveehouders voldoen aan de logboekverplichtingen en het voorschrijfgedrag van dierenartsen in deze sector. Voor het onderzoek zijn 100 melkveebedrijven bezocht, waarbij 78 dierenartsenpraktijken zijn betrokken. De resultaten stemmen tot tevredenheid. Aandachtspunt is de bevinding dat op 13 van de 100 bedrijven melk van met antibiotica behandelde koeien aan de kalveren werd gevoerd. Dit is in het kader van resistentievorming niet wenselijk en verboden. Behandelbedrag faunaschade De NMV is verontwaardigd, boos en teleurgesteld over het behandelbedrag van 300,- dat met ingang van 1 oktober 2014 aan het Faunafonds moet worden betaald. Dit bedrag, ingesteld door de provincies, komt bovenop het eigen risico van 250,-. In 2011 is het Bestuursakkoord Natuur gesloten. In dit akkoord tussen provincies en Rijk is afgesproken dat de uitvoeringskosten van het Faunafonds moeten worden teruggebracht. Voor de NMV is het onbegrijpelijk en volstrekt onacceptabel om deze onrechtvaardige last bij agrarische ondernemers neer te leggen. Per jaar ondervinden agrarische ondernemers ongeveer 96 miljoen euro aan faunaschade. Hiervan ver- goed het Faunafonds 22 miljoen euro. Het resterende deel, 74 miljoen euro, neemt de landbouwsector als bedrijfsrisico voor lief. De NMV vindt dat het besluit om een behandelbedrag in te stellen niet is onderbouwd. Daarnaast wordt het behandelbedrag ook op verschillende manieren toegepast, Zo krijgen grondgebruikers met schade in foerageergebieden het behandelbedrag terug als schadevergoeding wordt toegekend. Grondgebruikers buiten fourageergebieden krijgen het behandelbedrag niet terug. De NMV vindt dat hiermee het rechtsgelijkheidsbeginsel wordt aangetast. Daarom heeft de NMV een brief gestuurd aan staatssecretaris Dijksma en naar de leden van de Tweede Kamer. In deze brief vraagt de NMV de staatssecretaris om de Regeling van 15 augustus 2014, waarin het behandelbedrag van 300,- is opgenomen, terug te nemen. Certificering ruwvoer Melkveehouders die aangesloten zijn bij een erkend kwaliteitssysteem moeten hun ruwvoer aankopen van een GMP+-gecertificeerde loonwerker of fouragehandel. Op de factuur moet vermeld staan dat de leverancier inderdaad is gecertificeerd. In het geval dat ruwvoer rechtstreeks van boer tot boer is geleverd, zonder tussenkomst van een loonwerker, vervalt de eis van GMP+-certificering. Uit de factuur moet dan ook blijken dat het een levering rechtstreeks van een andere boer betreft; de factuur mag niet van een loonwerker zijn. Mogelijk gaan deze regels met ingang van 1 januari 2015 veranderen. Tijdens de najaarsvergaderingen van de zuivelondernemingen komt hier wellicht meer informatie over. 5

6 Vergunningennieuws uit uw regio Het komt steeds vaker voor dat verleende vergunningen en verordeningen niet meer door gemeenten, provincies en waterschappen in een huis-aan-huis blad gepubliceerd worden. Dit mag, als dit is geregeld in een publicatieverordening. Verordeningen zijn wetten op een lager niveau. Op gemeentelijk niveau kan een APV (Algemene Plaatselijke Verordening) bepalen dat u zonder ontheffing geen ganzenknalapparatuur mag inzetten. Bij het waterschap is dat de Keur. Van waterschappen is bekend dat zij via de legger/keur bouwvrije zones gaan aanwijzen, die in het kader van het Deltaprogramma worden gereserveerd. Op provinciaal niveau worden via verordeningen rechtstreeks regels opgelegd aan de gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn de EHS natuurbestemmingen en de voorwaarden die aan bouwen gesteld kunnen worden. Met het oog op uw belangen is het zaak om niet alleen de huisaan-huis bladen te volgen, maar u ook aan te melden op een nieuwsbrief over het nieuws rondom uw postcode. Ook als uw bedrijf op meerdere postcode gebieden belangen heeft, kunt u hiervoor gratis afzonderlijke abonnementen instellen via Trekkerrijbewijs Vanaf 1 juli 2015 is het voor iedere bestuurder van een landbouwvoertuig verplicht een trekkerrijbewijs te hebben, het zogenaamde T-rijbewijs. Dit betekent dat iedereen een T-rijbewijs moet hebben, maar ook dat de exameneisen zwaarder worden. Voor bestuurders met een B-rijbewijs gaat een overgangstermijn gelden van 10 jaar waarin zij met hun rijbewijs een T-rijbewijs kunnen verkrijgen. Voor 16- en 17-jarigen geldt een termijn van 1 jaar om hun behaalde zogenaamde Certificaat voor Vakbekwaamheid ( het huidige trekkerrijbewijs) om te laten zetten naar een T-rijbewijs. Volwassenen die GEEN rijbewijs B in hun bezit hebben, kunnen hierdoor ook geen T-rijbewijs krijgen. Wil- De krachtenbundeling zorgt voor meer regie, daadkracht en voor transparantie door betere informatie-uitwisseling. SecureFeed wil als centraal aanspreekpunt fungeren voor alle ketenpartijen in de zuivel-, ei- en vleesketens en voor externe partijen. De bestaande programma s worden geïntegreerd in de activiteilen zij toch een landbouwvoertuig blijven besturen, dan zijn zij verplicht om na 1 juli 2015 examen te doen om een T-rijbewijs te behalen. De exameneisen zullen vanaf 1 juli 2015 zwaarder zijn dan nu het geval is, maar ook de kosten zullen beduidend stijgen. Dus voor wie dit speelt is het zeker aan te raden om voor 1 juli 2015 een trekkerrijbewijs te behalen. Zonder rijbewijs mag je straks niet meer op de trekker! Nieuwe organisatie voor borging diervoeders Partijen in de diervoedersector hebben een nieuwe organisatie opgericht voor de borging van veiligheid van voeders en grondstoffen: SecureFeed. Met dit initiatief komt de borging van veiligheid van alle diervoeders die worden aangekocht op het veehouderijbedrijf, onder de controle van één nieuwe organisatie. ten van SecureFeed. De diervoedersector komt tot dit initiatief omdat ze grote waarde hecht aan het vertrouwen in voedsel uit dierlijke productieketens. De nieuwe organisatie is een stichting. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de diervoedersector. Het bestuur heeft oud-commissaris van de koning Roel Robbertsen benoemd tot externe, onafhankelijke voorzitter. Daarnaast heeft het bestuur Frank Jorna, nu nog secretaris bij Nevedi, aangesteld als directeur van het stichtingsbureau. De komende maanden wordt de praktische organisatie van Secure- Feed verder uitgewerkt. 6

7 Inventarisatie muizenoverlast Van diverse leden in de regio Friesland hebben wij vernomen dat zij veel last ondervinden van muizen. In sommige gevallen is de schade al opgelopen tot een verlies van 2 snedes gras en de kosten voor her-inzaai. Daarom roepen we u als NMV-lid op uw schade door muizenoverlast op te geven aan het NMV secretariaat: De NMV wil met het Faunafonds in overleg en aandringen op schadevergoeding. Daarvoor is informatie nodig over de omvang van de schade, om aan te tonen dat dit echt niet meer als ondernemersrisico kan worden gezien, maar een regelrechte calamiteit is voor de getroffen melkveehouders! VAN DE VOORZITTER Russische boycot Meld uw muizenschade! Schade door muizen wordt door het Faunafonds aangemerkt als ondernemersrisico en adviseert melkveehouders om bij een dreigende muizenplaag het land een paar dagen onder water te zetten. In 2004 heeft het Faunafonds wel schadevergoeding uitgekeerd, omdat de muizenplaag de boeren toen onverwacht trof. En daar zit juist het probleem; een muizenplaag is niet te voorspellen. Onderzoekers kunnen met diverse methoden de fluctuaties in een muizenpopulatie volgen, maar voorspellen wanneer daadwerkelijk een muizenplaag komt is en blijft moeilijk. Op 17 juli werd in Oost-Oekraïne vlucht MH17 van Malaysia Airlines uit de lucht geschoten. Deze tragische gebeurtenis heeft veel impact gehad op de toch al niet zo bijster goede relatie tussen Europa en Rusland. De Europese Unie besloot tot het instellen van sancties, in de vorm van handelsbeperkingen tegen de Russische Federatie, omdat zij de Russen verantwoordelijk houdt voor deze walgelijke actie. Als reactie op deze handelsbeperkingen besloot president Poetin tot een boycot van vooral agrarische producten uit de EU, VS en Australië. Dit besluit leidde tot een snelle prijsdaling van de getroffen landbouwproducten. Eens te meer werd aangetoond dat een relatief kleine afname van de vraag zeer grote gevolgen heeft voor de prijsvorming. Deze effecten waren het eerst waarneembaar bij verse producten zoals groente en fruit. De gevolgen voor de Nederlandse zuivel waren niet direct zichtbaar in de uitbetaalde melkprijs, maar wel in de zuivelnoteringen en de spotmarkt. Die reageerden beide sterk negatief. En nu zien we ook dat DOC, waar de melkprijs in hoge mate bepaald wordt door de kaasprijzen, als eerste met een zeer sterke daling kwam, tot 0,33. Sommige belangenbehartigers in de landbouw eisten, als reactie hierop, direct financiële compensatie en het opkopen en opslaan van overschotten. De NMV heeft daar niet voor gepleit, om meerdere redenen. Als de door de EU toegezegde crisismaatregelen van 125 miljoen (dat is minder dan wat Nederland dit jaar aan Superheffing betaalde!) alleen gebruikt worden voor alle Europese melk, dan betekent dat omgerekend voor iedere melkveehouder 0,001 per liter compensatie. Dat helpt dus niet. Het opkopen en opslaan van overschotten helpt evenmin, want op het moment dat die weer op de markt komen bederft dit de prijs alsnog. Het enige dat structureel helpt is: minder produceren, het aanbod aanpassen aan de vraag. Dit kan uitgevoerd worden door het uit de markt leasen van quotum. Dit is onderdeel van de flexibele marktregulering waar de EMB en NMV al jaren voor pleiten. Omdat we nu nog quotering hebben is dit relatief eenvoudig uit te voeren. Hiervoor kwam steun uit Den Haag: staatssecretaris Dijksma heeft zich, op verzoek van meerdere Kamerfracties, in Brussel ingezet voor een regeling die agrarisch ondernemers de ruimte biedt om in gezamenlijk overleg producten van de markt te nemen. Het pleidooi van Dijksma en andere landbouwministers in de Landbouwraad heeft echter vooralsnog niet tot gevolg gehad dat de Europese Commissie (EC) de mededingingsregels heeft aangepast. Wel kunnen we constateren dat de Russische boycot een heilzame werking kan hebben op de verouderde denkbeelden van politici over de zuivelmarkt en hoe deze zou moeten functioneren. Deze crisis is een early warning voor de gevolgen van het verdwijnen van de quotering en kan helpen om de neuzen de goede kant op te krijgen. Om na de instelling van het Melk Monitorings Instituut door de EC begin dit jaar, daar ook een vorm van flexibele marktregulering aan toe te voegen. Iedereen is dan beter af. En vooral niet te vergeten: ook de Europese belastingbetaler. Dirk-Jan Schoonman, voorzitter NMV 7

8 Agenda oktober Regionale ledenavonden Uitnodiging volgt. 20 oktober NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk 28 t/m 30 oktober Rundvee & mechanisatie vakdagen, Hardenberg 17 november NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk Op de NMV-site vindt u actueel nieuws. Adressen NMV Secretariaat NMV De Brenk 1a, 4031 JL Ingen tel Contactpersonen NMV Vooraankondiging Er staan veel ingrijpende veranderingen voor ons melkveehouders op stapel. Denk aan het Wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij. Maar ook het fosfaatplafond, grondgebondenheid en natuurlijk het wegvallen van het melkquotum kunnen drastische veranderingen in de melkveehouderijsector teweeg brengen. Daarover willen wij u informeren en met u in gesprek gaan. Om die reden organiseren wij in de loop van oktober in diverse regio s ledenavonden. Hierbij worden ook externe sprekers uitgenodigd. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging. Wij hopen u te ontmoeten op één van deze avonden! De NMV op beurzen Beurzen zijn een uitstekende gelegenheid voor het NMVbestuur om leden te ontmoeten en om te horen welke zaken er spelen onder onze leden. Daarom staat de NMV dit najaar op de volgende beurzen: Hardenberg 28, 29 en 30 oktober Gorinchem 25, 26 en 27 november Leeuwarden 10, 11, 12 en 13 december Wij hopen u op een van deze beurzen te mogen ontmoeten!! Groningen: Steef Pronk, De Wilp, Drenthe: Johan Inberg, Koekange, Friesland: Harm Wiegersma, Rinsumageest, Flevoland: Laurens van Bavel, Zeewolde, Noord-Overijssel: Lammert van Dijk, Kampen, Oost-Nederland: Marion Logtenberg, Baak, Rivierengebied: Peter van Beest, Lienden, Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: Wim Verbeek, Renswoude, Noord-Holland Noord: Sjaak Ruyter, Schagen, Gooi- en Vechtstreek: Jan Galesloot, Weesp, De Ronde Venen: Rene Wahle, Zevenhoven, Krimpenerwaard en Lopikerwaard: Chiel Markus, Papekop, tel Zuid-West: Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd, Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant: Hans Geurts, Veulen, U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact personen of bij het NMV-secretariaat. Foto Koebont : Roeland Koning 12 8 MAINEnergie heeft inmiddels veel NMV-ers als vaste klant. De kracht van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen van de klant. Onze zakelijke klanten profiteren niet alleen van onze gunstige tarieven, maar ook van onze service en advies op maat van hun eigen persoonlijke accountmanager. Als u klant wordt bij MAINEnergie profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap. Hierdoor blijft u te allen tijde verzekerd van levering van stroom en gas. Wilt u net als vele andere collegabedrijven profiteren van scherpe energietarieven? Neem dan contact op met het Sales team van MAINEnergie. U kunt ons telefonisch bereiken op of per via Wilt u een goed inkomen behouden? Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten houdt? Wilt u dat uw mening gehoord wordt? Grijp dan nu de kans! Word lid van de NMV! Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen. Voor jonge melkveehouders onder de 35 jaar is er een speciale actie: Schrijf je nu in en word een jaar lang gratis lid van de actieve belangenvereniging NMV. Je ontvangt dan maandelijks ons ledenblad Koebont en een NMV-bodywarmer! Wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u ook een bodywarmer. Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel of via onze site De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kosten 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen 7,50. Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL De NMV voor én door melkveehouders, waar uw inkomen en belang centraal staan! LEDENACTIE

1 0 SEP 2014. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen:

1 0 SEP 2014. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: [info@nmv.nu] dinsdag 9 september 2014 14:20 Diergezondheidsproblemen door Jacobskruiskruid B3584 Jacobskruiskruid.pdf; B3584 Bijlage Jacobskruiskruid.pdf Geachte

Nadere informatie

Dierrechten of Fosfaatrechten?

Dierrechten of Fosfaatrechten? nummer 206 juni 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Dierrechten of Fosfaatrechten? In dit nummer: - Verslag ALV - NMV-lid in the spotlight - Uitslag fotowedstrijd De CBS-cijfers over de fosfaatproductie

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b - 1 Ons Provinciale Staten van Fryslan provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 www.fryslan.sil provincie

Nadere informatie

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst z Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst Richard Soons Secretaris Werkgroep Varkens Taskforce Antibioticaresistentie Presentatie 1. Introductie POV 2. Aanleiding/afspraken antibiotica aanpak

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV.

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV. n u m m e r 205 mei 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond AMvB Melkveewet Op 23 april hebben de leden van de Tweede Kamer gedebatteerd over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden

Nadere informatie

In het belang van sector en samenleving

In het belang van sector en samenleving In het belang van sector en samenleving Productschap Diervoeder Productschap Diervoeder Het Productschap Diervoeder (PDV) is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het is ingesteld op verzoek van

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 -l J Provinciale Staten Www.fryslafl.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. 18 november 2016 Maatregelenpakket fosfaatreductie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. 18 november 2016 Maatregelenpakket fosfaatreductie Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres

Nadere informatie

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL Reg.nr. Faunaf onc l s Dat. ontv.: Routing 11 JAN 2006 a.d. Bijl:: Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE uw brief van uw kenmerk onderwerp FF/2006.009

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory

Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory nummer 195 mei 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory In dit nummer: - Meldpunt klachten Deutsche Bank nu voor alle renteswaps klachten - Wandelen

Nadere informatie

Nederland. Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20101 2500 EC S-GRAVEN HAGE. Datum Onderwerp Informatie

Nederland. Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20101 2500 EC S-GRAVEN HAGE. Datum Onderwerp Informatie Nederland Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20101 2500 EC S-GRAVEN HAGE Land- en TuInbouwoganisatie Nedertand 52230F flenbc&t, Datum Onderwerp Informatie 17mei2015

Nadere informatie

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota Jan Maarten Vrij Indeling presentatie 1. De zuivelsector in Nederland 2. Hoog Niveau Expert Groep Zuivel 3. Discussiepunten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 4. Standpunten Nederlandse Zuivelindustrie 2van

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

NMV-resultaten in 2014

NMV-resultaten in 2014 nummer 202 feb 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV-resultaten in 2014 In dit nummer: - Symbolische EMB actie - Actiedag muizenschade NMV overtuigt politiek van noodzaak grondgebonden

Nadere informatie

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008 Health check ten aanzien van melkquotum Oosterwolde, 3 december 2008 In het akkoord, dat op 20 november 2008 is gesloten door de Landbouw- en Visserijraad in het kader van de Health check zijn diverse

Nadere informatie

Position Paper t.b.v. Rondetafelgesprek Rentederivaten Vaste Tweede Kamercommissie Financiën 27 september 2016

Position Paper t.b.v. Rondetafelgesprek Rentederivaten Vaste Tweede Kamercommissie Financiën 27 september 2016 Position Paper t.b.v. Rondetafelgesprek Rentederivaten Vaste Tweede Kamercommissie Financiën 27 september 2016 Rentederivaten: Uniform herstelkader is fair, stelt banken en ondernemers in staat het dossier

Nadere informatie

Nieuwsbrief edelherten Agrarische Enclave Tussenbericht, 16 december 2014

Nieuwsbrief edelherten Agrarische Enclave Tussenbericht, 16 december 2014 Nieuwsbrief edelherten Agrarische Enclave Tussenbericht, 16 december 2014 Deze nieuwsbrief gaat over de noodzaak om in de Agrarische Enclave en de aangrenzende brongebieden de edelhertenstand weer op een

Nadere informatie

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Financiën d.d. 7 juni 2011 over

Nadere informatie

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Melk- en voermarkt kort samengevat Vooruitzichten voor de melkmarkt zijn pover tot aan de zomer De melkmarkt is in de ban van het einde van de melkquotering o Afwachtende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Geen draagvak bij boeren en jagers voor ganzenakkoord

Geen draagvak bij boeren en jagers voor ganzenakkoord nummer 190 dec. 2013 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Geen draagvak bij boeren en jagers voor ganzenakkoord In dit nummer: - Verslag Algemene Ledenvergadering EMB - Droogzetten? Richtlijn nu

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Voorsprong met mineralen

Voorsprong met mineralen Voorsprong met mineralen Samen staan de sectoren sterker Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door LTO Gelderland, Overijssel en de Rabobank. Circulaire Economie Nieuwe toverwoord of kansrijke uitdaging

Nadere informatie

LTO Noord contributieregeling 2015

LTO Noord contributieregeling 2015 Land- en Tuinbouw Organisatie Noord LTO Noord contributieregeling 2015 LTO Noord is de vereniging van agrarische ondernemers. We behartigen de belangen van onze leden en bieden services en diensten aan.

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Provincie Noord-Brabant Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Inaekomen 0 9 SEP 2016 Provincie Noord-Brabant Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Uw brief Uw kenmerk Zaaknummer Behandelaar Bi]lage( n ) Verzenddatum

Nadere informatie

ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij

ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES Rundveehouderij Humaan gebruik antibiotica MRSA in humane S. aureus isolaten in 2009

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Prins Clauslaan 8 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

De mening van de Nederlandse burger over TTIP

De mening van de Nederlandse burger over TTIP De mening van de Nederlandse burger over TTIP Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van: Wat is uw geslacht? Wat is uw leeftijd? 25,5% 49,6% 50,4% 43% 31,5% Mannen Vrouw

Nadere informatie

Vietnamese en Thaise markt interessant voor Nederlands fruit. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Vietnamese en Thaise markt interessant voor Nederlands fruit. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Vietnamese en Thaise markt interessant voor Nederlands fruit In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Vietnamese en Thaise markt interessant voor Nederlands fruit De Russische boycot van landbouwproducten

Nadere informatie

De Nationale ombudsman als Lokale ombudsman

De Nationale ombudsman als Lokale ombudsman De Nationale ombudsman als Lokale ombudsman Presentatie Een jubileum Hoe werkt de Nationale ombudsman voor gemeenten? Nationale ombudsman als kenniscentrum Wat kost klachtbehandeling door de Nationale

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus EA Den Haag. Datum 16 oktober 2015 Betreft Wijzigingsvoorstel EU-begroting 2016

De Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus EA Den Haag. Datum 16 oktober 2015 Betreft Wijzigingsvoorstel EU-begroting 2016 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl BFB 2015-2175M

Nadere informatie

Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat

Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat De banken zijn op dit moment bezig met het uitvoeren van herbeoordelingen van alle lopende rentederivaten bij het

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdD over het provinciale ganzenbeleid

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdD over het provinciale ganzenbeleid Statenfractie Partij voor de Dieren M.C. van der Wel Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1 780 AA DEN HELDER GEMEENTE DEN HELDER HtèEKOW&'J q lllfjl?315 Stuknummer: AM5.03476 Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Samen werken aan voedselveiligheid

Samen werken aan voedselveiligheid Samen werken aan voedselveiligheid Een eerste kennismaking Roel Robbertsen, voorzitter SecureFeed Jaarvergadering Comité van Graanhandelaren Rotterdam, 20-11-2014 Inhoud presentatie Wie en wat is SecureFeed

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid nr Tekst 0 Home Thielen Consult is de partner voor bedrijven en organisaties in de voedselketen. Samen met onze klanten bouwen wij aan veilig en eerlijk voedsel. We begeleiden onze klanten en organiseren

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij

De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij nummer 200 nov 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Koebont 200 Beste lezer, Voor u ligt de 200 ste Koebont. Dat is bijzonder. Al bijna 20 jaar zet de NMV zich in voor de belangen van de melkveehouderij.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 910 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond nummer 192 febr. 2014 Het is niet mogelijk om hier een volledige uitwerking van de enquête weer te geven, daarom volgt hieronder een samenvatting met de opvallendste punten. De enquête is ingevuld door

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste. Na artikel 5.7 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende:

In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste. Na artikel 5.7 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende: Grondslag Gelet op de artikelen 2.2, tiende lid, onderdelen d, e, f, g, i, j, l, onder 1 en 4º, m, n, p, 2.8, vierde lid, onderdelen a en b, 7.1, 7.2, tweede lid, 7.8, eerste lid, van de Wet dieren; Artikelen

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp

De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp 10 maart 2015, NVTL-studiedag Inhoud Nederlandse Zuivelindustrie Duurzame zuivelketen Uitgangspunten

Nadere informatie

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN l.vandellen@acconavm.nl / 058-2887887 GES dag 14-11-2013 STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN Wat telt na 2015? Durk hat in stal bout Dierplaatsen? Mest Of toch grond? Gewoon dóórgaan is

Nadere informatie

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Met Grip op Verzuim verzekert u de risico s van verzuim Wanneer uw werknemers ziek worden, heeft u een aantal

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN. Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties

BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN. Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties De Log s in Gelderland, die hebben meegewerkt: Ruurlose Broek Halle

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 10 januari 2010) Nummer 2340

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 10 januari 2010) Nummer 2340 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 10 januari 2010) Nummer 2340 Onderwerp Sluiting jacht op wilde eend en fazanthaan Aan de leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Ontheffing: Wilde eend (Anas platyrhynchos) Specificatie: (gelegerde) granen Periode: 1-7-2015 tot 15-8-2015 Zaaknummers: 2010-011997 en 2010-012002

Nadere informatie

Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015

Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015 Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015 Fauna & Schade 15 december 2015 Alfred Melissen - FBE Limburg Faunabeheereenheid Limburg Faunabeheer & Wetgeving Preventie & Schademeldingen Beheer Faunabeheerplan

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Statenvragen van de Partij voor de Dieren over de voorgenomen uitbreiding van Safaripark de Beekse Bergen en het ontwerp-inpassingsplan. Vragen

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

De Zuivelmarkt. Zuivelverwerkers zoeken biologische melk. Veehouders gezocht voor vraagmarkt

De Zuivelmarkt. Zuivelverwerkers zoeken biologische melk. Veehouders gezocht voor vraagmarkt De Zuivelmarkt Veehouders gezocht voor vraagmarkt Zuivelverwerkers zoeken biologische melk Nederland produceert ongeveer 125 miljoen liter biologische melk. De vraag naar biologische zuivel neemt fors

Nadere informatie

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk n u m m e r 173 m e i 2 0 1 2 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk Als gevolg van een fors gestegen melkproductie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN:

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN: 2014-22 Nummer 1672144 Eerste wijziging Nadere regels subsidie asbest eraf zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet

Nadere informatie

Van Gangbaar naar Biologisch. Drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces

Van Gangbaar naar Biologisch. Drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces Van Gangbaar naar Biologisch Drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces Even voorstellen Boerderij De Bonte Parels Rutger en Christianne Hennipman Thijs (4) en Tobias (2) Boerderij De Bonte

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014. Rapportnummer: 2014/023

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014. Rapportnummer: 2014/023 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014 Rapportnummer: 2014/023 2 Klacht Verzoeker, bedrijfsarts, klaagt erover dat de verzekeringsarts van het UWV: 1. hem heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 781 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor

Nadere informatie

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Voorwoord. Henk Flipsen Directeur Nevedi

Voorwoord. Henk Flipsen Directeur Nevedi Verantwoorde soja in de diervoedersector in 2015 Voorwoord Op 15 december 2011 sprak de Nederlandse diervoederindustrie samen met de zuivel-, vlees- eier-, MVO- en retailsector de ambitie uit om in 2015

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

1 augustus 2014. Onderzoek: Sancties tegen Rusland

1 augustus 2014. Onderzoek: Sancties tegen Rusland 1 augustus 2014 Onderzoek: Sancties tegen Rusland Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland?

Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland? Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland? Herman Versteijlen, Directeur DG AGRI Lelystad, 21 september 2006 Verleiding van beweiding Vele ontwikkelingen die

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN. gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr.

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN. gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr. Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2015 BESLUIT PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr. 1201683; gelezen het oordeel van

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

20 januari CP/TE/aw Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)

20 januari CP/TE/aw Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) Datum 20 januari 2017 Ons kenmerk Uw kenmerk Telefoonnr. 008.CP/TE/aw +31 61 561 91 68 Onderwerp E-mail Tuur.elzinga@fnv.nl Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) Geachte Nederlandse leden van

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie