Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2008/06 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2008/06 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be)"

Transcriptie

1 Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2008/06 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Inhoudstafel Europa 2 Richtlijn mededinging eindapparatuur 2 Aanbeveling consultatieprocedure artikel 7 2 Europees parlement stemt over aanpassing communicatiekader 2 Tariefsregulering voor SMS en mobiele data 2 Consultatie universele dienst 3 Consultatie Next Generation Access 3 Nederland 3 Regels over betaalde informatienummers treden in werking 3 Opnieuw boete KPN voor kortingen 4 Planning marktanalyses 4 Gedragscode tegen cybercrime 4 Teleplus blijft (nog) bestaan 5 Consultatie internetveiligheid 5 België 5 Wijzigingen Vlaams omroepkader 5 Omroep Franse gemeenschap 6 Universele dienst: onredelijke last en kostberekening 6 Doorrekening daling terminatietarieven aan consument 7

2 Europa Richtlijn mededinging eindapparatuur Op 21 juni 2008 werd in het Publicatieblad (reeks L, afl. 162, p. 20) de richtlijn van de Europese Commissie betreffende de mededinging op de markten van telecommunicatieeindapparatuur gepubliceerd. Deze richtlijn vervangt richtlijn 88/301/EEG en bevat in grote lijnen dezelfde uitgangspunten: de lidstaten mogen geen ongerechtvaardigde bijzondere of exclusieve rechten toekennen of instandhouden op het invoeren, in de handel brengen, aansluiten, opstarten en/of onderhouden van dergelijke apparatuur. kort: Aanbeveling consultatieprocedure artikel 7 Op 15 oktober 2008 nam de Europese Commissie een nieuwe aanbeveling aan betreffende kennisgevingen, termijnen en raadplegingen als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en diensten (C(2008) 5925 final). Deze aanbeveling vervangt de aanbeveling van 23 juli 2003 en stroomlijnt de procedures voor samenwerking tussen de nationale regulatoren en de Europese Commissie. cle7/art7nl.pdf kort: Europees parlement stemt over aanpassing communicatiekader Het Europees Parlement heeft een volgende stap gezet in de aanpassing van het bestaande pakket richtlijnen voor de communicatiesector. Tijdens zijn zitting van 24 september werd in eerste lezing ingestemd met de voorstellen van de Europese Commissie, maar wel mits goedkeuring van diverse amendementen. De amendementen hebben onder andere betrekking op het invoeren van een lichte Europese toezichthouder (in feite een samenwerking van de bestaande nationale toezichthouders). Er bleek geen meerderheid voor het strengere regels met betrekking tot het illegaal downloaden. Zo worden internet service providers niet verplicht om eindgebruikers die in overtreding zijn af te sluiten (er waren voorstellen om gebruikers af te sluiten wanneer zij drie keer waren betrapt op illegaal downloaden. Franse pogingen, inclusief beïnvloeding door de Franse president, zijn vooralsnog gestrand). Wel dienen internet service providers meer informatie te verstrekken voor wat betreft veiligheidsinbreuken, aangezien zij deze moeten melden bij de toezichthouders en in het geval van ernstige inbreuken deze moeten melden aan de eindgebruikers. Voor de besluitvorming rond de herziening van het kader, zie: over de beïnvloeding door de Franse president, zie onder meer: Tariefsregulering voor SMS en mobiele data Nadat eerder al was aangekondigd dat verder ingrijpen met betrekking tot internationale roaming zou plaatsvinden (zie deze rubriek in Computerrecht 2008/5), is nu door de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd om de bestaande verordening (nr

3 717/2007) - op grond waarvan de mobiele telefoontarieven in Europa inmiddels fors zijn verlaagd - dusdanig aan te passen dat voor SMS-berichten er een maximumtarief komt (van 0,11). Voor dataverkeer komt er een gemaximaliseerd grootgebruikerstarief van 1 per megabit. Daardoor zouden ook de consumententarief fors omlaag moeten gaan. De Europese Commissie komt met de voorstellen omdat de markt zelf de tarieven onvoldoende heeft verlaagd. De nieuwe tarieven zouden met ingang van zomer 2009 moeten gelden. Consultatie universele dienst Ongeveer tegelijkertijd is de Europese Commissie een consultatie gestart, waarin onder meer de vraag aan de orde is of een breedbandinternet-aansluiting niet als een universele dienst moet worden gezien. De consultatie volgt naar aanleiding van het recente rapport over de stand van zaken met betrekking tot de universele dienst in Europa. Daaruit blijkt dat er nog steeds zeer grote verschillen zijn binnen Europa. In sommige landen is breedbandinternettoegang op ruime schaal beschikbaar, in andere landen is er nauwelijks sprake van. _service/index_en.htm kort: Consultatie Next Generation Access De Europese Commissie heeft zich reeds meerdere malen bezig gehouden met de problematiek van de zogenaamde nieuwe generatie netwerken en de toegang ertoe. Niet alleen zijn er diverse zaken aan de orde geweest met betrekking tot staatssteun, ook loopt er een fors geschil tussen de Europese Commissie en Duitsland over de vraag in welke mate aan Deutsche Telecom een bijzondere positie (ook wel aangeduid als regulatory holiday ) kan worden toegekend bij de opwaardering van zijn netwerk. Een en ander heeft er toe geleid dat de Europese Commissie een consultatie is gestart naar een reguleringsstrategie om de aanleg van hogesnelheidsnetwerken in Europa te stimuleren. Het belangrijkste voorstel omvat het aangeven van rendemementspercentages, die beter de risico s weergeven die gemoeid zijn met aanleggen van nieuwe hogesnelheidsnetwerken (primair glasvezelnetwerken). n.htm kort: Nederland Regels over betaalde informatienummers treden in werking Met ingang van 1 oktober is het complete pakket aan maatregelen in werking getreden met betrekking tot betaalde informatienummers. Enerzijds krijgt OPTA meer bevoegdheden, anderzijds worden consumenten beter beschermd. Zo wordt het mogelijk om wat te doen aan lange wachttijden bij helpdesks. Bedrijven moet eventueel vooraf aangeven wat de maximumkosten van een gesprek zijn en een wachttijd van meer dan 10 minuten duidt op misbruik Bij bellen via mobiele netwerken zal exact moeten worden aangegeven wat de extra kosten zijn. OPTA heeft de mogelijkheid om

4 tegen misbruik op te treden en kan onder meer de aankiesbaarheid van nummers beëindigen. Opschorting van betaling en restitutie behoren eveneens tot de mogelijkheden. Staatsblad 2007, 158.; Staatscourant 2008, 110, d.d. 11 juni, pg. 8 ( Wijziging Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen ); publicaties/document.asp?id=2722 ( Duidelijkheid voor de consument rond betaalde informatienummers ) Opnieuw boete KPN voor kortingen Wederom is door OPTA aan KPN een boete opgelegd wegens verboden kortingen. Diut maal betreft het een boete van 1,5 miljoen euro voor het selectief verstrekken van extra kortingen aan zakelijke klanten van 2006 tot begin Het gaat om de kortingsregeling Business Voice Internationaal (BVI), die aan bepaalde klanten in combinatie met de kortingsregeling Belzakelijk of Worldline XL werd aangeboden. Een andere kortingsregeling had. Ook de kortingsregeling Corporate Voice Nationaal (CVN) is door OPTA onderzocht, maar leidt niet tot het opleggen van een boete. Wel moet KPN de regeling enigszins aanpassen. In het kader van het bezwaar dat door KPN is gemaakt tegen twee eerdere boetes, heeft OPTA besloten om de boetes met 15% te verlagen. Reden hiervoor is dat KPN betrokken marktpartijen financieel heeft gecompenseerd. ( 1,5 miljoen euro boete voor KPN voor extra kortingen ) Planning marktanalyses In een brief aan de marktpartijen laat OPTA weten dat naar verwachting de nieuwe marktanalyses grotendeels per 5 november bij de Europese Commissie zullen worden voorgelegd (het besluit over transit is al per 22/9 voorgelegd en het omstreden besluit inzake de omroeptransmissiediensten (zie vorige nummer) gaat pas per 5 januari naar Brussel. Met uitzondering van dit laatste besluit, is het de bedoeling dat de definitieve besluiten rond medio december beschikbaar komen en per 1 januari 2009 in werking treden. vervolg marktanalyses 2008 ) ( planning Gedragscode tegen cybercrime Nederland is een gedragscode rijker. In gedragscode Notice-and-Take-Down geven internetbedrijven aan hoe zij omgaan met meldingen over illegale websites. De gedragscode is gebaseerd op bestaande goede voorbeelden bij bedrijven, overheden en andere partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van cybercrime. De code is onder de vlag van de Nationale Infrastructuur Cybercrime (EZ) door marktpartijen zoals KPN, XS4ALL, ISPConnect, Dutch Hosting Provider Association, NLKabel, Ziggo, UPC, CAIW, Zeelandnet en SIDN opgesteld. Ook ministeries, politie- en opsporingsdiensten en organisaties zoals Marktplaats/eBay en de stichting BREIN hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de code. Als zodanig roept de code toch nog de nodige vragen op over verenigbaarheid met het bestaande recht (oa. positie van politie en relatie met uitingsvrijheid). De tekst van de code:

5 Teleplus blijft (nog) bestaan KPN heeft per 1 augustus de dienst Teleplus beperkt en gedeeltelijk beëindigd. Het gaat hier om een dienst die telefooncontact tussen auditief gehandicapten en horenden mogelijk maakt. Op 15 augustus is evenwel besloten om de dienst vooralsnog weer voort te zetten totdat een verbeterde dienstverlening is gevonden. Een en ander gebeurde na grote druk door gebruikers. Ook werden Kamervragen gesteld. De antwoorden bevestigen dat Nederland geen bijzondere wettelijke voorzieningen kent voor gehandicapten. Dit is overigens onder de Europese Universeledienstrichtlijn wel mogelijk. Aanhangsel Kamerstukken II, 2007/08, nrs en Consultatie internetveiligheid Terwijl het Europese parlement bij amendement meer aandacht vraagt voor de veiligheid op het internet, start OPTA een consultatie naar beleidsregels inzake de informatieplicht van ISP s over veiligheid en beveiliging. OPTA is voornemens om via beleidsregels vast te leggen welke criteria zij gaat hanteren bij haar toezicht op de informatieplicht en hoe zij ervoor wil zorgen dat ISP's zich hieraan houden. Eerder dit jaar gaf OPTA aan dat in deze drie speerpunten spelen: ten eerste de plicht voor ISP s om hun abonnees te informeren over veiligheidsrisico s (informatieplicht), ten tweede het ontwikkelen van een keurmerk door ISP s voor hun eigen branche en ten derde de aanpak van het probleem van zombiecomputers. Het consultatiedocument gaat over het eerste punt: de informatieplicht. Als consumenten op de hoogte zijn van veiligheidsrisico's, dan kunnen zij hun gedrag op internet hierop aanpassen. ( Consultatie beleidsregels informatieplicht ISP's over veiligheid en beveiliging ) België Wijzigingen Vlaams omroepkader Op 20 juni 2008 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende wijziging van titel X van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (B.S. 12 september 2008) goed. Dit decreet brengt enkele aanpassingen of verduidelijkingen aan het statuut van de Vlaamse Regulator voor de Media, zoals onder meer de mogelijkheid om leden van een kamer te vervangen of hun mandaat te beëindigen, alsook bepalingen in verband met onverenigbaarheden. Een latere wijziging van de mediadecreten (door het decreet van 18 juli 2008 houdende wijziging van titel II van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, B.S. 27 augustus 2008) had betrekking op de mogelijkheid voor de VRT om over te gaan tot reservering van bepaalde financiële middelen, die tot 10% wordt beperkt. Tenslotte verscheen in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2008 het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen. Opmerkelijk op het vlak van de voorwaarden voor het verkrijgen van frequenties is vooral het feit dat aanbieder zijn van elektronische

6 communicatienetwerken die tegen betaling omroepdiensten of elektronische communicatiediensten aanbieden (of daarmee verbonden zijn) niet in aanmerking komen. Voor de toekenning van de digitale terrestrische frequenties wordt geopteerd voor een open procedure ( vergelijkende toets ), met voorwaarden in verband met onder meer het optimale gebruik van frequenties, de geboden waarborgen voor eerlijke, redelijke en niet-discriminerende toegang tot de infrastructuur en de technische en financiële middelen waarover de aanvrager beschikt. De licentie en de bijbehorende zendvergunning of zendvergunningen en/of transportvergunning worden uitgereikt voor een termijn van 15 jaar, die éénmaal kan worden verlengd met maximaal 15 jaar. In totaal beschikt Vlaanderen over 8 frequentiepakketten voor digitale televisie (DVB), en 3 frequentiepakketten voor digitale radio (DAB). Daarvan werden reeds 1 DVB- en 1 DAB-pakket toegekend aan de VRT. Er kunnen bijgevolg nog 7 pakketten voor DVB en 2 pakketten voor DAB verdeeld worden. In haar besluit van 17 oktober 2008 besliste de Vlaamse Regering dat in de eerste vergelijkende toets 6 pakketten voor digitale televisie (DVB) zullen worden opgenomen, waarvan één pakket onvolledig (een 7de pakket wordt opgevuld met restfrequenties), en één pakket voor digitale radio (DAB). In datzelfde besluit is verder voorzien dat de pakketten voor digitale televisie worden beschouwd als één geheel, waarvoor één vergunning zal worden uitgereikt. Bovendien zal de uiteindelijke vergunninghouder verplicht één van deze frequentiepakketten voor digitale televisie moeten inzetten voor mobiele televisie (DVB-H), dit om de uitrol van DVB-H in Vlaanderen te stimuleren. (aanpassingen VRM) (financiering VRT) (frequenties DVB - DAB) Omroep Franse gemeenschap In de Franse gemeenschap werd het decretaal kader aangepast door het decreet van 18 juli 2008 houdende sommige aanpassingen van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep (B.S. 8 oktober 2008). Dit decreet brengt onder meer aanpassingen aan aan de regeling voor de uitgever van televisieomroepdiensten om bij te dragen tot de productie van audiovisuele werken. Die bijdrage wordt geleverd ofwel in de vorm van een coproductie of van een vooraankoop van audiovisuele werken, ofwel in de vorm van de storting van een progressief (!) percentage van de omzet ten bate van het Centrum voor de film en de audiovisuele sector. Universele dienst: onredelijke last en kostberekening Door een aantal aanbieders van elektronische communicatiediensten en/of netwerken werd op 6 november 2007 bij het Arbitragehof een beroep ingesteld tot vernietiging van de artikelen 173, 3 en 4, 200, 202 en 203 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), B.S. 8 mei Die wet had immers enkele wijzigingen aangebracht op het vlak van de procedure en kostenberekening van de universele dienst. Daarnaast bevatte hij ook een interpretatieve bepaling die stelde dat de onredelijkheidheid van de last van de universele dienst door de wetgever zelf in abstracto was beoordeeld en het BIPT die beoordeling dus niet meer (opnieuw) hoefde te maken. In zijn arrest (nr. 131/2008, van 1 september 2008) stelt het Aribtragehof aan het Europese Hof van Justitie de prejudiciële vraag of de wetgever kan optreden als nationale regelgevende instantie enerzijds, en of de beoordeliing van de onredelijkheid

7 van de last van universele dienst kan gebeuren op algemene wijze en aan de hand van de berekening van de nettokosten van de aanbieder van de universele dienst. Doorrekening daling terminatietarieven aan consument In een vonnis van 17 juli 2008 doet de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen uitspraak over een geschil tussen de mobiele operatoren Base en Belgacom over de doorrekening aan gebruikers van de verlaging van terminatietarieven, die door het BIPT in zijn besluit van 11 augustus 2006 over vaste telefonie was beslist (zie over de door het BIPT aan Belgacom opgelegde boete ook Computerrecht 2008/05). In het vonnis verplicht de voorzitter - zetelend zoals in kort geding - Belgacom om de daling door te rekenen in zijn eindgebruikerstarieven onder verbeurte van een dwangsom. Opmerkelijk is wel dat de voorzitter aan zijn stakingsbevel een soort reciprociteitsvoorwaarde koppelt ten aanzien van de (kleinere) operator Base, dat desgevallend zou moeten aantonen dat hijzelf ook al de hem opgelegde MTR dalingen integraal heeft doorgerekend aan de consument. kort:

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2008/02 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be)

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2008/02 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2008/02 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Inhoudstafel Europa 2 Overgangsbepalingen elektronische communicatie 2 Toekenningsprocedures voor

Nadere informatie

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2010/05 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be)

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2010/05 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2010/05 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Inhoudstafel Europa 1 Aanbeveling NGA-netwerken 1 Radiospectrum korteafstandsapparatuur 2 Hof van

Nadere informatie

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2011/01 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be)

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2011/01 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2011/01 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Inhoudstafel Europa 2 Digitale agenda en netneutraliteit 2 Onafhankelijkheid toezichthouders in Litouwen

Nadere informatie

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2009/03 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be)

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2009/03 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2009/03 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Inhoudstafel Europa 2 Hof van Justitie bevestigt Wanadoo-vonnis 2 Hof van Justitie over staatssteun

Nadere informatie

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2007/04

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2007/04 Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2007/04 Inhoudstafel Europa 2 Verordening internationale roaming 2 Richtlijn audiovisuele mediadiensten 2 Nederland 3 Consultatie nieuwe frequentiebeleid 3 Groei

Nadere informatie

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2007/05

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2007/05 Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2007/05 Inhoudstafel Europa 2 Misbruik van machtpositie Telefónica 2 Belastingvrijstellingen digitale televisie-apparatuur 2 Tweede mededeling marktanalyses 2 Nederland

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse uitvoeringsbepalingen over radio-omroep en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep

Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse uitvoeringsbepalingen over radio-omroep en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep VR 2016 2312 DOC.1503/3BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse uitvoeringsbepalingen over radio-omroep en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep Verslag aan de regering

Nadere informatie

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2010/04 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Europa... 2. Nederland... 4. België...

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2010/04 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Europa... 2. Nederland... 4. België... Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2010/04 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Inhoudstafel Europa... 2 Hof van Justitie bevestigt Roamingverordening 2 Advocaat-generaal over Belgische

Nadere informatie

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2011/02 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be)

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2011/02 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2011/02 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Inhoudstafel Europa 2 Record staatssteun voor breedband 2 Samenwerking Telefónica en Portugal Telecom

Nadere informatie

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2011/03 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be)

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2011/03 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2011/03 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Inhoudstafel Europa 2 Hof van Justitie over Brusselse must-carry 2 Commissie treedt op tegen telecom-belastingen

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 16

Nadere informatie

eindgebruikersbelangen en privacy

eindgebruikersbelangen en privacy TELECOM SOCIETY wat verandert er per 25 mei 2011..? eindgebruikersbelangen en privacy 28 oktober 2010 Gerrit-Jan Zwenne Richtlijn 2009/136/EG 25 25 november 2009 2009 concept wetsvoorstel 15 15 april april

Nadere informatie

Het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt als volgt gewijzigd: Besluit van 17 juli 2012 tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen ter implementatie van de herziene universeledienstrichtlijn in verband met diensten voor eindgebruikers

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck

Voorstel van decreet. van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck stuk ingediend op 2198 (2013-2014) Nr. 1 3 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck houdende wijziging van

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 20 JUNI

Nadere informatie

VR DOC.0366/1BIS Vlareg_IKW_

VR DOC.0366/1BIS Vlareg_IKW_ VR 2017 2104 DOC.0366/1BIS Vlareg_IKW_21.04.2017 DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL BIS - NOTA VOOR DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende

Nadere informatie

Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet

Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet IP/08/1276 Brussel, 28 augustus 2008 Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet Op 30 augustus wordt bellen op reis in de EU goedkoper. Het prijsplafond

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 18 maart 2003 Conformiteitsattest voor de Belgacom-tarieven voor spraaktelefonie voor het jaar 1999 BIPT - Astrotoren - Sterrenkundelaan 14, bus

Nadere informatie

Beleidsregels. voor de vaststelling en consultatie van voorwaarden voor het gebruik van de luchthaven Schiphol,

Beleidsregels. voor de vaststelling en consultatie van voorwaarden voor het gebruik van de luchthaven Schiphol, Beleidsregels voor de vaststelling en consultatie van voorwaarden voor het gebruik van de luchthaven Schiphol, zoals bedoeld in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wet luchtvaart De Autoriteit Consument

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. VZW RADIO WELKOM

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. VZW RADIO WELKOM ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. VZW RADIO WELKOM (dossier nr. 2009/0489) BESLISSING nr. 2009/074 26 oktober 2009 VRM t. VZW RADIO WELKOM 1 In de zaak van VRM tegen VZW Radio Welkom De Vlaamse Regulator

Nadere informatie

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2008/05 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be)

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2008/05 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2008/05 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Inhoudstafel Europa 2 Hof van Justitie - Sony-BMG merger 2 Groep gegevensbescherming artikel 29 over

Nadere informatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA inzake SMS advertising pilot

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA inzake SMS advertising pilot KPN B.V. Legal & Regulatory Postbus 30139 2500 GC 'S-GRAVENHAGE 2500GC30139 Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/IPB/2007/202021 Datum Onderwerp Bijlage(n) Reactie OPTA inzake SMS

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. VZW WESTHOEK RADIO

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. VZW WESTHOEK RADIO ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. VZW WESTHOEK RADIO (dossier nr. 2013/091) BESLISSING nr. 2013/010 17 juni 2013 VRM t. VZW WESTHOEK RADIO 1 In de zaak van VRM tegen VZW Westhoek Radio, De Vlaamse Regulator

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE 1 Onderhavig ontwerp van mededeling van de Raad van het BIPT met betrekking tot de de praktische toepassing van de regels met betrekking tot het

Nadere informatie

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2009/02 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be)

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2009/02 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2009/02 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Inhoudstafel Europa 2 Hof van Justitie houdt dataretentierichtlijn overeind 2 Hof van Justitie over

Nadere informatie

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE.

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. 02/02/2001 INLEIDING 1. Het artikel 7 van Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 29/06/2017

Datum van inontvangstneming : 29/06/2017 Datum van inontvangstneming : 29/06/2017 Vertaling C-298/17-1 Zaak C-298/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 mei 2017 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. VZW RADIO PROS

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. VZW RADIO PROS ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. VZW RADIO PROS (dossier nr. 2014/156) BESLISSING nr. 2014/045 27 oktober 2014 VRM t. VZW RADIO PROS 1 In de zaak van VRM tegen VZW Radio Pros De Vlaamse Regulator voor de

Nadere informatie

Nieuwe telecompakket en cookiewet

Nieuwe telecompakket en cookiewet Nieuwe telecompakket en cookiewet Privacy bijeenkomst ECP-EPN 8 september 2011 Milica Antic antic@solv.nl @milica_antic 2009 nieuw telecompakket Richtlijn 2009/136/EG van 25-11-2009: Wijziging e-privacyrichtlijn

Nadere informatie

Aanpassing Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen; duidelijkheid beltarieven

Aanpassing Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen; duidelijkheid beltarieven Regelingen en voorzieningen CODE 5.1.5.23 Aanpassing Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen; duidelijkheid beltarieven bronnen Nieuwsbericht ministerie van Economische Zaken, 20.5.2010

Nadere informatie

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA ALGEMENE KAMER ZAAK VZW M.I.G. RADIO t. VZW RADIO GENT (dossier nr. 2006/364) BESLISSING nr. 2008/024 14 maart 2008. VZW M.I.G. RADIO t. VZW RADIO GENT 1 In de zaak van

Nadere informatie

32 549 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

32 549 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2 Vergaderjaar 2010-2011 32 549 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA consultatiedocument nummeridentificatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA consultatiedocument nummeridentificatie OPENBARE VERSIE College Bescherming Persoonsgegevens Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/EGM/2005/200257 z2003-0091 Datum Onderwerp Bijlage(n) Reactie OPTA consultatiedocument nummeridentificatie

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende een aanvraag voor een afwijking ingediend door BELGACOM N.V. overeenkomstig artikel 3, tweede

Nadere informatie

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA ALGEMENE KAMER ZAAK NV ANTWERPSE RADIO t. VZW NIET-OPENBARE RADIO CONTACT (dossier nr. 2005/0336) BESLISSING nr. 2006/063 20 oktober 2006. NV ANTWERPSE RADIO t. VZW NIET-OPENBARE

Nadere informatie

Openbaar. Beleidsregels. Informatieplicht voor aanbieders over internetveiligheid. (Artikel 11.3 tweede lid van de Telecommunicatiewet)

Openbaar. Beleidsregels. Informatieplicht voor aanbieders over internetveiligheid. (Artikel 11.3 tweede lid van de Telecommunicatiewet) Beleidsregels Informatieplicht voor aanbieders over internetveiligheid (Artikel 11.3 tweede lid van de Telecommunicatiewet) Kenmerk: Datum: 14 januari 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA. Rolnummer : 480. Beslissing nr. : 2005/042 BESLISSING. 20 mei 2005

VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA. Rolnummer : 480. Beslissing nr. : 2005/042 BESLISSING. 20 mei 2005 VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA Rolnummer : 480 Beslissing nr. : 2005/042 BESLISSING 20 mei 2005 In zake : Klacht van VZW Radio Formule 1 (Radio Formule 1) uit Heusden-Zolder tegen

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 23 MEI 2014 MET BETREKKING TOT ZIJN ONTWERP VAN MEDEDELING BETREFFENDE DE VERPLICHTING TOT MELDING

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. NV VLAANDEREN EEN

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. NV VLAANDEREN EEN ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. NV VLAANDEREN EEN (dossier nr. 2012/064) BESLISSING nr. 2012/033 15 oktober 2012 VRM t. NV VLAANDEREN EEN 1 In de zaak van VRM tegen NV Vlaanderen Eén, De Vlaamse Regulator

Nadere informatie

Aanvraagformulier Informatienummers (elf-cijferige nummers)

Aanvraagformulier Informatienummers (elf-cijferige nummers) Aanvraagformulier Informatienummers (elf-cijferige nummers) Algemene toelichting Wat kunt u met dit formulier? Met dit formulier kunt u elf-cijferige informatienummers aanvragen uit het Nummerplan telefoonen

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe Zitting 2006-2007 4 april 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

OPTA/EGM/2003/ U RvB 03/022 pricing. 17 april 2003 E , tariefvoorstel "Tariefpakket Extra" -

OPTA/EGM/2003/ U RvB 03/022 pricing. 17 april 2003 E , tariefvoorstel Tariefpakket Extra - Koninklijke KPN N.V. De heer A.J. Scheepbouwer Postbus 30000 2500 GA 'S-GRAVENHAGE 2500GA30000 Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/EGM/2003/201506 2003-U-00147-RvB 03/022 pricing

Nadere informatie

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT I Inleiding 1. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) publiceert hierbij richtsnoeren die aangeven

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Besluit van de Raad van het BIPT Betreffende de publicatie van de inlichtingen in verband met : de toegang tot elektronische-communicatienetwerken

Nadere informatie

Datum 8 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het gedogen van het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt

Datum 8 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het gedogen van het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rolnummer 5564. Arrest nr. 172/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5564. Arrest nr. 172/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5564 Arrest nr. 172/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 50, 51 en 146 van de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 994 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de roamingverordening

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE UPDATE VAN 11 SEPTEMBER 2017 VAN HET ADVIES VAN HET BIPT VAN 18 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE BEPALING EN DE VOORWAARDEN VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 18 / 2007 van 27 april 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 18 / 2007 van 27 april 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Betreft: AMvB ter uitvoering van het NRF, versie 22 maart 2011

Betreft: AMvB ter uitvoering van het NRF, versie 22 maart 2011 Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten T.a.v. de heer mr. J.W. Dijkman Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV DEN HAAG Amsterdam, 21 april 2011 Betreft: AMvB ter uitvoering

Nadere informatie

Verschenen in: Tijdschrift voor Consumentrecht, 2-2005, p. 41-45. Nico van Eijk 1. Kroniek Telecommunicatierecht

Verschenen in: Tijdschrift voor Consumentrecht, 2-2005, p. 41-45. Nico van Eijk 1. Kroniek Telecommunicatierecht Verschenen in: Tijdschrift voor Consumentrecht, 2-2005, p. 41-45. Nico van Eijk 1 Kroniek Telecommunicatierecht Deze kroniek richt zich vooral op de betekenis van de Telecommunicatiewet voor de consument.

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1235

BESLISSING (B) CDC-1235 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA. Rolnummer : 481. Beslissing nr. : 2005/043 BESLISSING. 20 mei 2005

VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA. Rolnummer : 481. Beslissing nr. : 2005/043 BESLISSING. 20 mei 2005 VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA Rolnummer : 481 Beslissing nr. : 2005/043 BESLISSING 20 mei 2005 In zake : ambtshalve onderzoek tegen VZW Vrije en Open Communicatie (VROPECO) (Radio

Nadere informatie

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA ALGEMENE KAMER ZAAK VRM t. NV SBS BELGIUM (dossier nr. 2008/442) BESLISSING nr. 2008/077 15 december 2008. In de zaak van VRM tegen NV SBS Belgium, VRM t. NV SBS BELGIUM

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT van 19 MAART 2008 met betrekking tot de vastlegging van subreeksen voor het aanbieden van betalende diensten via

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 17 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE FINANCIELE ASPECTEN VAN HET BROBA ADDENDUM FULL VP Hoe kunt u reageren

Nadere informatie

Besluit Openbaar. Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/ Zaaknummer: Datum

Besluit Openbaar. Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/ Zaaknummer: Datum Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/202118 Zaaknummer: 07.0137.22 Datum 17-10-2007 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op de aanvraag van het De Telefoongids B.V. tot

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE. (dossier nr. 2017/279B) BESLISSING nr. 2017/032

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE. (dossier nr. 2017/279B) BESLISSING nr. 2017/032 ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE (dossier nr. 2017/279B) BESLISSING nr. 2017/032 10 juli 2017 VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 1 In

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 1605 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 5 maart 2003 ONTWERP VAN DECREET tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende invoering van de euro in het samenwerkingsakkoord van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 724 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : raadpleging ontwerpbesluit tot de toekenning van gebruiksrechten in de frequentiebanden die gebruikt worden voor draadloze CT1+-telefoons

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. VZW FOCUS TV-REGIONALE TV VOOR HET NOORDEN VAN WEST-VLAANDEREN

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. VZW FOCUS TV-REGIONALE TV VOOR HET NOORDEN VAN WEST-VLAANDEREN ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. VZW FOCUS TV-REGIONALE TV VOOR HET NOORDEN VAN WEST-VLAANDEREN (dossier nr. 2009/0464) BESLISSING nr. 2009/058 21 september 2009 VRM t. VZW FOCUS TV-REGIONALE TV VOOR HET

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Michel Doomst

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Michel Doomst Stuk 828 (1997-1998) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 28 januari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Michel Doomst houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK VZW ANTWERPSE ONTSPANNINGSSTICHTING t. VZW VRIJE RADIO LEUVEN

ALGEMENE KAMER. ZAAK VZW ANTWERPSE ONTSPANNINGSSTICHTING t. VZW VRIJE RADIO LEUVEN ALGEMENE KAMER ZAAK VZW ANTWERPSE ONTSPANNINGSSTICHTING t. VZW VRIJE RADIO LEUVEN (dossier nr. 2008/0444) BESLISSING nr. 2009/031 16 maart 2009 VZW ANTWERPSE ONTSPANNINGSSTICHTING t. VZW VRIJE RADIO LEUVEN

Nadere informatie

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA ALGEMENE KAMER ZAAK VRM t. VZW ATV (dossier nr. 2007/0396/2) BESLISSING nr. 2007/047 19 oktober 2007 In de zaak van VRM tegen VZW ATV, VRM t. VZW ATV 1 De Vlaamse Regulator

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN Besluit van. tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met in verband met de wijziging van artikel 12.1 Telecommunicatiewet NOTA VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2007/06 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be)

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2007/06 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2007/06 Nico van Eijk (www.ivir.nl), David Stevens (www.icri.be) Inhoudstafel Europa 2 Herziening kader elektronische communicatie 2 Gids telecommunicatie-rechtspraak

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol CBP-OPTA

Samenwerkingsprotocol CBP-OPTA Samenwerkingsprotocol CBP-OPTA Afspraken tussen het College bescherming persoonsgegevens en het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit over de wijze van samenwerking bij het

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1147 (2006-2007) Nr. 3. Zitting 2006-2007. 9 mei 2007 3039 CUL

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1147 (2006-2007) Nr. 3. Zitting 2006-2007. 9 mei 2007 3039 CUL Zitting 2006-2007 9 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 TEKST AANGENOMEN

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de. per type netwerkradio-omroeporganisatie.

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de. per type netwerkradio-omroeporganisatie. DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA VOOR DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de indeling van de frequentiepakketten voor de netwerkradioomroeporganisaties

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 OKTOBER 2010 BETREFFENDE

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 OKTOBER 2010 BETREFFENDE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: Besluit 26-10-2010 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE MOGELIJKHEID VOOR DE HOUDERS VAN EEN ON3- RADIOAMATEURVERGUNNING

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3705 14 februari 2013 Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit, Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit

Nadere informatie

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. VZW DE BILZERSE OMROEPSTICHTING

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. VZW DE BILZERSE OMROEPSTICHTING ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. VZW DE BILZERSE OMROEPSTICHTING (dossier nr. 2009/0489) BESLISSING nr. 2009/073 26 oktober 2009 VRM t. VZW DE BILZERSE OMROEPSTICHTING 1 In de zaak van VRM tegen VZW De

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. NV BELGIAN BUSINESS TELEVISION

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. NV BELGIAN BUSINESS TELEVISION ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. NV BELGIAN BUSINESS TELEVISION (dossier nr. 2015/182) BESLISSING nr. 2015/026 23 maart 2015 VRM t. NV BELGIAN BUSINESS TELEVISION 1 In de zaak van VRM tegen NV Belgian Business

Nadere informatie

Stuk 1147 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2007. 16 maart 2007 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1147 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2007. 16 maart 2007 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1147 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 16 maart 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 352 Besluit van 17 juli 2012 tot vaststelling van de procedure voor verlenging van vergunningen als bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (meldplicht

Nadere informatie

GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE

GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE Op 1 maart 2011 werd door de Raad van het BIPT de ISPA Gedragscode betreffende toegang tot E-mail en webruimte in overeenstemming met de artikelen 121/1 en 121/2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 994 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de roamingverordening

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Kris Van Dijck, Carl Decaluwe en Dany Vandenbossche, mevrouw Margriet Hermans en de heer Bart Caron

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Kris Van Dijck, Carl Decaluwe en Dany Vandenbossche, mevrouw Margriet Hermans en de heer Bart Caron Stuk 1457 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 28 november 2007 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Kris Van Dijck, Carl Decaluwe en Dany Vandenbossche, mevrouw Margriet Hermans en de heer Bart Caron houdende

Nadere informatie

Verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken *

Verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken * P5_TA(2002)0441 Verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel van de Commissie met het oog op de aanneming

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid Zitting 2004-2005 15 april 2005 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid 617 ECO 2 INHOUD Blz. 1. Memorie van toelichting...

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Rolnummer 5794. Arrest nr. 50/2014 van 20 maart 2014 A R R E S T

Rolnummer 5794. Arrest nr. 50/2014 van 20 maart 2014 A R R E S T Rolnummer 5794 Arrest nr. 50/2014 van 20 maart 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 11 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie 23 mei 2016 BESLISSING nr. 2016-6 over de weigering om toegang te geven tot het veiligheidsrapport van de reactor van Doel 3 (FBC/2016/03)

Nadere informatie

L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008

L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008 L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008 RICHTLIJN 2008/63/EG VAN DE COMMISSIE van 20 juni 2008 betreffende de mededinging op de markten van telecommunicatie-eindapparatuur (Voor de EER relevante

Nadere informatie

Herziene versie beoordelingskader artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet (beëindigingsrecht bij wijziging overeenkomst)

Herziene versie beoordelingskader artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet (beëindigingsrecht bij wijziging overeenkomst) Herziene versie beoordelingskader artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet (beëindigingsrecht bij wijziging overeenkomst) Consultatiedocument, 29 mei 2009 OPTA/ACNB/2009/201246 1 Inleiding De Telecommunicatiewet

Nadere informatie