3 transities sociaal domein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 transities sociaal domein"

Transcriptie

1 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6. Persoonsgebonden Budget 7. Inkoop en contracten 8. Bedrijfsvoering 9. Regionale samenwerking transities specifiek 11. Communicatie 12. Bijlagen

3 VISIE BELEID UITVOERING

4 1. Inleiding Van beleid naar uitvoering Eind 2013 is de Visie Sociaal Domein regio AV door de gemeenteraden en de besturen van de Regionaal Sociale Dienst (RSD) en de Avelingengroep (AG) vastgesteld. Dit betreft de visie op de Jeugdzorg, de Wmo en de participatiewet (tezamen: sociaal domein). Op basis van deze visie zijn begin 2014 voor de drie transities beleidsplannen gemaakt, die inmiddels ook allemaal zijn vastgesteld. Voorbereiding en bespreking van deze stukken vond plaats in overleg met de lokale Wmo-adviesraden en de Cliëntenraden. Nu - na het bepalen van de visie en het beleid- is het tijd om stil te staan bij de vraag wat er allemaal bij komt kijken om de uitvoering van de drie transities te organiseren en welke keuzes daarbij horen. In dit uitvoeringsdocument lichten wij toe hoe wij de organisatie van de drie transities ter hand zullen nemen. Belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van dit uitvoeringsdocument is de samenhangende en integrale benadering van drie transities. Zowel op het gebied van de Wmo (een aantal taken uit de ABWZ gaat naar de gemeenten), Jeugdzorg, Wet werk en bijstand, Wet op de sociale werkvoorziening en de Wajong vinden veranderingen plaats. De taken die hier voor de gemeenten uit voortvloeien staan niet op zichzelf, maar vormen één geheel. De wijze van organisatie van de drie transities, de visie en doelgroepen vertonen belangrijke overeenkomsten. De visie die aan alle drie de transities ten grondslag ligt gaat uit van dezelfde basisprincipes, te weten: De kracht van de samenleving: We gaan uit van de kracht en mogelijkheden van de samenleving Vertrouwen in de samenleving: Bureaucratische (verantwoordings)structuren maken plaats voor sturen op prestaties en resultaat Differentiatie en maatwerk: Er is voldoende ruimte voor lokaal maatwerk Samenwerken en kennis delen: Gemeenten in de regio werken samen, delen kennis en stimuleren en ontwikkelen elkaar De gemeente staat als eerste overheid dicht bij de burger. Dat betekent dat de gemeente als geen ander in staat is de beoogde transities gestalte te geven. Er liggen kansen. We zijn ons er ook van bewust, dat de transitie voor 1 januari 2015 moet worden gerealiseerd, maar dat de transformatie (cultuuromslag) langer de tijd nodig heeft. De gemeenten kunnen als kenners van de eigen kernen, wijken en buurten lokaal maatwerk leveren. Maatwerk, dat direct aansluit op de leef- 1. Inleiding pagina 4

5 gemeenschappen van de bevolking. Hierbij is het uitgangspunt dat inwoners zoveel mogelijk regie voeren over hun eigen leven, en de wijze waarop zij ondersteund worden. De gemeenten moeten hun rol als netwerkpartners verder ontwikkelen en hun uitvoeringskracht binnen het eigen sociale domein versterken. De wijze waarop de organisatie van de uitvoering wordt vormgegeven start vanuit de lokale situaties. Het motto is: Lokaal doen, wat lokaal kan. Binnen de AV-regio betekent dit, dat we kiezen voor een werkwijze die dit lokale maatwerk waarborgt en waarbij we ons op inhoud van beleid, inzet van middelen en de vaststelling en verantwoording daarover richten op de eigen burgers en de afzonderlijke gemeenteraden. In het uitvoeren van de transities trekken gemeenten samen met de doelgroepen op en pakken daarin ook een faciliterende en stimulerende rol. Het Rijk stelt regionale samenwerking tussen gemeenten verplicht. De gemeenteraden binnen de AV hebben dan ook besloten met elkaar een samenwerkingsverband te vormen. Hoe deze samenwerking er uit gaat zien wordt nog uitgewerkt. Centrale thema s Naast deze thema s die voor alle drie de transities van toepassing zijn, dienen zich nog enkele uitvoeringsvragen aan die specifiek betrekking hebben op afzonderlijke transities. Op deze vragen gaan we in dit uitvoeringsdocument eveneens in. Leeswijzer In hoofdstuk 2 treft u een samenvatting aan waarin eveneens de voorstellen en beslispunten zijn opgenomen. In de hoofdstukken 3 t/m 7 wordt ingegaan op de centrale thema s die uitmonden in de voorstellen. In hoofdstuk 8 komen de uitvoeringsvragen aan de orde die toegespitst zijn op afzonderlijke transities. In hoofdstuk 9 en 10 wordt ingegaan op de regionale samenwerking en communicatie over de transities. Hoofdstuk 2: samenvatting Hoofdstuk 3-7: centrale thema s In het vervolg van dit uitvoeringsdocument lichten we toe hoe we de uitvoering van de drie transities aanpakken aan de hand van de navolgende centrale thema s. Deze thema s zijn bij alle drie de transities aan de orde en organiseren we derhalve op eenzelfde wijze: Hoofdstuk 8: uitvoeringsvragen Hoofdstuk 9: regionale samenwerking Hoofdstuk 10: specifieke thema s per transitie Toegang Sociale Teams Arrangementen PGB beleid Inkoop en contracten Bedrijfsvoering Regionale samenwerking Communicatie Hoofdstuk 11: communicatie 1. Inleiding pagina 5

6 2. Samenvatting Toegang Er komt geen apart(e) toegang- (sloket) voor de hele AV-regio. Enkelvoudige ondersteuningsvragen van huishoudens en vragen om informatie en advies worden afgehandeld door de lokale basisvoorzieningen. Dit betreft 85% tot 90% van alle ondersteuningsvragen. De CJG-functies informatie en advies, signaleren van ondersteuningsvragen, het bieden van licht pedagogische hulp en het doorschakelen naar jeugdhulp blijven wel in stand: deze zullen worden uitgevoerd door de basisvoorzieningen. Een (digitale) toegangswijzer wordt ingezet om inwoners, maar ook hulpverleners wegwijs te maken binnen het sociaal domein. Gemeenten zorgen voor voldoende mogelijkheden om eenvoudige en enkelvoudige vragen van huishoudens digitaal te kunnen afhandelen. Werkprocessen en digitale mogelijkheden moeten hierop worden aangepast. In de verdere implementatie wordt gestreefd naar een eenduidige werkwijze en begrippenkader. Voorstel: Instemmen met Het uitgangspunt: geen apart(e) toegang(s) loket voor de hele regio AV Het uitgangspunt, dat lokale basisvoorzieningen enkelvoudige ondersteuningsvragen afhandelen Het in stand houden van de CJG functies en deze te laten uitvoeren door basisvoorzieningen, waarbij telefoonnummers, website e.d. worden geïntegreerd Het ontwikkelen en inzetten van een digitale toegangswijzer Sociaal Team Het Sociaal Team opereert onder regie en coördinatie van de gemeente en wordt lokaal ingericht aan de hand van een gebiedsscan. Het Sociaal Team bestaat uit professionals die het sociaal domein (drie T s) goed kennen. Het jeugdteam, zoals voorgesteld vanuit ZHZ, wordt ingebed in het Sociaal Team. Het Sociaal Team hanteert het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur, waarbij oog is voor de keuzevrijheid van huishoudens. Het Sociaal Team werkt vanuit het kantelingsprincipe: Vraagverhelderingsgesprekken, Eigen Kracht en Sociale Netwerk Versterking/Strategie. Het team heeft een mandaat voor de afhandeling van ondersteuningsvragen op de diverse leefdomeinen van de Zelfredzaamheidmatrix (ZRM). Het Sociaal Team start in 2015 als ontwikkelmodel voor 2 jaar. In de implementatiefase wordt op het niveau van de AV toegewerkt naar een standaardisering van het werkproces met oog voor lokale nuances. Hierbij worden profielen van leden, scholing, regeling mandaat/ doorzettingsmacht, keuze 2. Samenvatting pagina 6

7 voor ICT systeem verder uitgewerkt. Samenwerkingsafspraken met partners in het Sociaal Team worden gemaakt en waar nodig worden bestaande subsidie afspraken geactualiseerd. Voorstel: Instemmen met Het uitgangspunt, dat het Sociaal Team opereert onder regie en verantwoordelijkheid van de gemeente. Het uitgangspunt, dat de werkwijze van het Sociaal Team vertrekt vanuit de basisprincipes uit de Visie met ruimte voor lokaal maatwerk. De basissamenstelling van het Sociaal Team (zie hoofdstuk 4). De toevoeging van een vertegenwoordiger van het jeugdteam (ZHZ) aan het Sociaal Team. Het starten met de werkwijze Sociaal Team op 1 januari 2015 en dit model in de periode daarna door te ontwikkelen. Arrangementen We willen dat inwoners gebruik maken van algemene voorzieningen. We organiseren dat deze algemene voorzieningen beter gericht en afgestemd worden op de maatwerkvoorzieningen ofwel de ondersteuning die aanbieders leveren. Dit geldt ook omgekeerd; zorg- en welzijnsaanbieders stemmen hun ondersteuning beter af op de algemene voorzieningen. We ontwikkelen een algemene lokale inloopvoorziening en gaan aan de slag met de voorbereiding van een woonvoorziening voor jeugdigen. We regelen met aanbieders de continuering van de ondersteuning (ook tijdens de overgangsperiode) en zorgen voor arrangementen, die aansluiten bij de nieuwe vormen en doelstellingen van ondersteuning. Vervoer naar dagopvang of groepsbegeleiding zien wij in eerste instantie als een verantwoordelijkheid van cliënten zelf, tenzij zij dit niet zelf kunnen organiseren. In voorkomende gevallen wordt het vervoer door de aanbieder van de ondersteuning geregeld. Voorstel: Instemmen met 1. De Inhoud, doelstelling en reikwijdte van het arrangement. 2. De Vormgeving van het overgangsrecht. 3. Het Organiseren van een betere afstemming van aan bieders van algemene en maatwerkvoorzieningen. 4. Het principe dat vervoer naar begeleiding groep in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van het huishouden zelf. 5. Het voorbereiden van de (lokale) inloopvoorziening. 6. De ontwikkeling van een woonvoorziening voor jeugdigen (Kamers met Kansen) 7. Regionale samenwerking en afstemming met zorg- en welzijnsaanbieders over de dekking en spreiding van faciliteiten voor begeleiding groep. 2. Samenvatting pagina 7

8 Beleid Persoonsgebonden budget We zien het PGB als een middel om keuzevrijheid en zelfregie van inwoners te ondersteunen. We willen het PGBaanbieden, als een gelijkwaardig alternatief aan zorg in natura. De wetsteksten stellen eisen aan de uitvoering van het PGB. Wij kiezen ervoor om in de verdere uitvoering maximaal gebruik te maken van de ruimte die de wetsteksten bieden. We willen gelijke regels voor het PGB in het kader van de Jeugdhulp en de Wmo. We werken de wettelijke criteria nader uit. Deze uitwerking is een hulpmiddel bij de uitvoering van het PGB-beleid en creert duidelijkheid voor inwoners en uitvoerders. De uitwerking is niet bedoeld om de toegang tot het PGB te beperken. Om het PGB financieel beheersbaar te houden, stellen we tariefdifferentiatie voor. Uit oogpunt van stimuleren van kostenbewustzijn willen we het bruto PGB-bedrag aan de Sociale Verzekeringsbank overmaken. De verrekening van de eigen bijdragen loopt via het CAK. Het risico op oneigenlijk gebruik en fraude willen we beperken door vooraf het gesprek te voeren over alle aspecten rondom het PGB in combinatie met het trekkingsrecht bij de Sociale Verzekeringsbank. Voorstel: Instemmen met Het aanbieden van het PGB alsgelijkwaardig alternatief voor zorg in natura. Uitwerking van de drie voorwaarden voor een PGB: motivatie, vermogen en kwaliteit; Uniformering regels van het PGB Jeugd en Wmo. Uitwerken en hanteren van tariefdifferentiatie; Overmaken van het bruto PGB aan de SVB; Inkoop en contracten Bij het inkopen van arrangementen kiezen wij voor bestuurlijk aanbesteden. Daarbij zal een keuze worden gemaakt om (geheel of gedeeltelijk) resultaatfinanciering toe te passen. We starten de onderhandelingen met zorgaanbieders op basis van de uitgangspunten in de Visie, de Beleidsplannen en dit uitvoeringsdocument en bereiden maatwerkcontracten en resultaatovereenkomsten voor via side-letters. Voorstel: Instemmen met De voorgestelde procedure van bestuurlijk aanbesteden; Het starten van de onderhandelingen met zorgaanbieders op basis van (en nadat) bud- 2. Samenvatting pagina 8

9 getten en specificaties van in te kopen arrangementen bekend zijn. Het hanteren van de doelstellingen in de Visie/Beleidsplannen (basisprincipes/budgettair neutraal e.d.) als uitgangspunt voor deze onderhandeling en de uiteindelijk te sluiten contracten. Bedrijfsvoering Voor de organisatie van de drie transities wordt uitgegaan van: Sociale Teams bestaande uit professionals aangevuld met een coördinator in dienst van de gemeente; Jeugdhulp door de serviceorganisatie jeugd Zuid- Holland Zuid; Wmo door de gemeenten zelf; Participatiewet door de RSD en AG. Voor de financiële uitvoering van de drie transities is het vastgestelde uitgangspunt belangrijk, te weten:, de nieuwe taken worden uitgevoerd voor het geld dat hiervoor aan de gemeenten beschikbaar wordt gesteld: dus budgettair neutraal. Vanwege het ontbreken van voldoende betrouwbare en actuele externe informatie kan nog geen totaal financieel beeld worden gegeven. In de bijlage treft u wel enkele financiële overzichten aan. Deze zijn gebaseerd op de kennis van dit moment. Het wachten is op de mei-circulaire. Het financiële beeld zal de komende maanden steeds duidelijker worden.. Mogelijk is het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit uiteindelijk (niet direct) realiseerbaar en zijn er (tijdelijk) aanvullende middelen van de gemeenten nodig. Er liggen plannen om de transitie Jeugdhulp te organiseren in een voor de hele regio Zuid-Holland- Zuid in te richten serviceorganisatie. Wij stellen voor de besluitvorming over deze serviceorganisatie via een afzonderlijk voorstel te organiseren. De uitvoering van de transitie Participatiewet zal plaatsvinden bij de RSD en de AG. Het onderzoek naar een Toekomstbestendige structuur voor beide organisaties is klaar. Dit onderzoek zal u apart worden aangeboden. Met betrekking tot de uitvoering van de transitie Wmo/AWBZ kiezen we voor een uitvoering door de afzonderlijke gemeenten/glz samenwerking. We onderzoeken daarbij de opties om bepaalde onderdelen van deze uitvoering op één plek te organiseren. Ook kiezen we voorlopig voor het door VGZ laten uitvoeren van delen van de Wmo/ AWBZ administratie. Voorstel: Instemmen met 1. Het standpunt om over de serviceorganisatie Jeugdhulp ZHZ op basis van een afzonderlijk voorstel besluiten te nemen. 2. Het uitgangspunt dat uitvoering van de WMO taken door de gemeenten / GLZ-samenwking plaats vindt met de opties: 2. Samenvatting pagina 9

10 a. bepaalde onderdelen op één plaats uit te voeren; b. (delen van) de administratie tijdelijk door de VGZ te laten blijven uitvoeren. 3. Het uitgangspunt, dat de taken uit de Participatiewet worden uitgevoerd door de RSD/AG Regionale samenwerking De keuze om bij het organiseren van de transities te kiezen voor lokaal maatwerk bindt de gemeenten in de AV-regio. De in te richten regionale samenwerking moet dit lokale maatwerk faciliteren. In het effectueren van de beoogde cultuuromslag binnen het sociaal domein na 1 januari 2015 (de transformatie) zoeken de afzonderlijke gemeenten en de besturen van de RSD en de AG nadrukkelijk de samenwerking. Op dit onderdeel komt er een transformatieagenda. De toegevoegde waarde van deze samenwerking ligt op het vlak van organiseren, coördineren, faciliteren en kennis delen. Er komt (voorlopig) geen regionale organisatie. We werken met een stuur- en werkgroepenmodel, waaraan gemeenten, RSD en AG met inzet van eigen mensen meedoen. Vanuit dit model worden voorstellen in regionaal ambtelijke samenwerking voorbereid en in regionaal bestuurlijke samenwerking getoetst. Dit vindt plaats voorafgaand aan de aanbieding en besluitvorming door de afzonderlijke colleges, gemeenteraden en besturen. Voorstel: Instemmen met Het uitgangspunt, dat regionale samenwerking het lokale maatwerk moet faciliteren Het standpunt, dat regionale samenwerking in het realiseren van de transformatie een toegevoegde waarde heeft. Het standpunt, dat regionale samenwerking ook op een aantal andere terreinen gewenst is, waarbij het accent van deze samenwerking moet liggen op organiseren, coördineren, faciliteren en kennis delen. Het standpunt, dat er (voorlopig) geen regionale organisatie voor de uitvoering van de transities komt. Het kiezen van een samenwerkingsmodel, waaraan alle gemeenten, de RSD en AG met inzet van eigen mensen meedoen. Het uitwerken van dit Samenwerkingsmodel Sociaal Domein voor 1 januari Drie transities specifiek In een apart hoofdstuk (hoofdstuk 10) wordt per transitie ingegaan op enkele specifieke thema s. Dit is een aanvulling op de centrale thema s, waarop het accent van dit uitvoeringsdocument ligt. Voorstel: Kennis nemen van deze aanvulling op de hierboven behandelde centrale thema s. Communicatie De inzet van communicatie zal tijdens de transitieperiode aanhaken bij de verschillende fasen in het proces. Zo is in de periode tot en met juni 2014 de communicatie vooral gericht op het ontwikkelen van (participatief) beleid met de verschillende stakeholders zoals gemeenteraden, cliëntenraden, instellingen, professionals en medewerkers. Daarnaast is de communicatie naar de cliënten en opvoeders gericht op het informeren over het vastgesteld beleid, de veranderingen die daar mee samenhangen en de rol van een ieder. Dit vindt vooral plaats in samenwerking met de partners. De communicatie naar de inwoners is vooral gericht op de cultuurverandering (activeren sociale netwerk en de bereidheid iets voor een ander te doen). 2. Samenvatting pagina 10

11 Bij het presenteren van de transformatieagenda (zie onderdeel regionale samenwerking) zal daar vooral veel aandacht voor zijn. Voorstel: Instemmen met De uitgangspunten en accenten in de verschillende fasen van het communicatieproces. De communicatiekalender, die als bijlage aan dit uitvoeringsdocument is toegevoegd. 2. Samenvatting pagina 11

12 3. Toegang Het eerste thema dat bij drie transities aan de orde is, betreft de wijze waarop een ondersteuningsvraag bij de gemeente binnenkomt en in vervolgstappen terecht komt. Dit noemen we de toegang. Wat verstaan we onder toegang? Met toegang bedoelen we het proces van aaneenschakelingen van beslissingen, waarbij in elke stap een besluit wordt genomen (samen met de steller van de vraag) over de volgende stap. Dit proces begint op het moment waarop een huishouden zich meldt of gemeld wordt (gesignaleerd), waarna de vraag wordt verhelderd en de vervolgstappen worden bepaald. Het proces eindigt op het moment waarop passende hulp en/of ondersteuning wordt gerealiseerd. Doelstelling toegang Het doel is om te zorgen dat eenvoudig, snel, efficiënt en dichtbij de juiste hulp of ondersteuning geboden kan worden aan een huishouden. Dit vanuit een integrale benadering en in samenspraak met het huishouden en zijn sociale omgeving. Basismodel toegang Huishoudens moeten met hun ondersteuningsvragen in de eerste plaats uitgaan van eigen kracht en terecht kunnen bij hun eigen sociale leefomgeving (familie, vrienden, buren etc.). Voor de enkelvoudige en/of meervoudige ondersteuningsvragen (afnemende of verminderde zelfredzaamheid op één of meerdere leefgebieden te gelijk), waarbij de ondersteuning niet (geheel) door de sociale leefomgeving van een huishouden kan worden geboden, kan men terecht bij de reeds bestaande lokale basisvoorzieningen. Dit zijn voorzieningen zoals het consultatiebureau, de welzijnsinstellingen, de scholen, de (huis)artsen en de Wmo-loketten. Hier start dus de toegang. De toegang voor een aantal taken, zoals Werk en Inkomen (RSD/ Avelingen), is en blijft op regionaal AV-niveau geregeld worden. De meldpunten zoals het AMHK en de bereikbaarheidsdiensten buiten kantooruren zijn basisvoorzieningen. De CJG-functies (informatie en advies, signaleren van ondersteuningsvragen, het bieden van licht pedagogische hulp en het doorschakelen naar jeugdhulp) blijven in stand. Het telefoonummer en de website worden geïntegreerd. Ook hier kan dus het proces van de toegang starten. Kortom, er komt geen uniek loket voor de toegang tot hulp of ondersteuning in de AV-regio. 3. Toegang pagina 12

13 De sociale leefomgeving in beeld Bij alle lokale en regionale basisvoorzieningen start het proces van de toegang op het moment dat: Een huishouden zich bij een van de basisvoorzieningen meldt; Of een huishouden wordt gemeld door iemand uit hun sociale leefomgeving; Of doordat de basisvoorzieningen zelf een problematische/zorgelijke situatie (in een vroeg stadium) bij een huishouden signaleren. Door middel van het toepassen van vraagverheldering wordt duidelijk wat voor ondersteuningsvraag het huishouden heeft en welke zwaarte de vraag heeft. Hierbij wordt het instrument de zelfredzaamheidsmatrix benut (zie bijlage). Met deze matrix gaan de medewerkers van de basisvoorzieningen na of er bij een huishouden, naast het vraagstuk waarvoor zij zich bij de basisvoorziening hebben gemeld, signalen zijn van afnemende zelfredzaamheid op meerdere leefgebieden. 3. Toegang pagina 13

14 De basisvoorzieningen leiden een huishouden vervolgens toe naar de benodigde nulde en eerste lijnszorg en in geval van de (huis)artsen ook naar de tweede lijnszorg+. De lokale en regionale basisvoorzieningen handelen naar verwachting 85% tot 90% van alle ondersteuningsvragen van het huishouden/ burger op deze wijze af. Indien er sprake is van enkelvoudige complexe, meervoudige ondersteuningsvragen (of complexe multiproblem ondersteuningsvragen schakelen de basisvoorzieningen het Sociaal Team in (zie hoofdstuk 4). Onder meervoudige ondersteuningsvragen verstaan we verminderde zelfredzaamheid van huishoudens op meerdere leefgebieden, die elkaar beïnvloeden. Bij complexe multi-problem ondersteuningsvragen is er sprake van regieverlies van problematische aard op meerdere leefgebieden, die elkaar beïnvloeden en elkaar langdurig in stand houden, al dan niet in combinatie met zorgmijding en/of het veroorzaken van maatschappelijke overlast. Dit betreft ongeveer 15 tot 20% van alle ondersteuningsvragen. Taken lokale basisvoorzieningen (bij de toegang) De lokale basisvoorzieningen zijn algemeen toegankelijk en voeren de volgende taken uit: Het verstrekken van informatie en advies (preventie); Het (vroeg) signaleren van problemen; Vraagverheldering; Waar mogelijk het stimuleren van het benutten van het eigen netwerk en de 0e lijnsvoorzieningen bij vraagoplossing; Het bieden van lichte ondersteuning; Doorschakelen naar de benodigde ondersteuning (inschakelen Sociaal Team). Rol gemeenten bij de toegang De gemeenten stimuleren, faciliteren en geven ruimte aan initiatieven die er voor zorgen dat de sociale leefomgeving (familie, vrienden, buren etc.) wordt ingezet. De gemeenten hebben samen met de basisvoorzieningen de taak ervoor te zorgen dat haar burgers op 1 januari 2015 weten waar zij met welke ondersteuningsvraag terecht kunnen. Een (digitale) toegangswijzer kan naast andere mogelijkheden, zoals een fysiek loket, worden ingezet om cliënten wegwijs te maken in het sociaal domein. 3. Toegang pagina 14

15 Daarnaast faciliteren de gemeenten de lokale basisvoorzieningen, dat zij de genoemde taken kunnen uitvoeren. Ook de huisartsen zullen als toegangspoort aanhaken. Bij de lokale basisvoorzieningen zal een cultuuromslag in het werken en denken gemaakt moeten worden. Dit kost tijd. Er dient dus rekening gehouden te worden met een ontwikkelfase. De gemeenten en uitvoeringsdiensten, zoals RSD en Avelingengroep, zorgen ervoor dat de digitale procedure van dienstverlening voor de toegang op orde is en stimuleren ook dat eenvoudige vragen van huishoudens -zoveel mogelijk- digitaal worden afgehandeld. Onderzocht wordt of deze taak gezamenlijk op AV-niveau wordt opgepakt en uitgevoerd of dat dit op lokaal niveau wordt gerealiseerd. Doorkijk op implementatie Wat: Streven naar een eenduidige werkwijze met ruimte voor lokale nuances Regie op nieuwe werkwijze. Ook richting instellingen Opstellen eenduidig begrippenkader Opstellen privacyreglement voor uitwisseling noodzakelijke gegevens Ontwikkelen toegangswijzer voor basisvoorzieningen met gedeelde verantwoordelijkheid in ontwikkeling en middelenkeuze ICT pakket op basis van programma van eisen, aansluitend bij bestaande systemen Handhaven CJG-functies en integreren website, telefoonlijn en dergelijke 3. Toegang pagina 15

16 4. Sociaal Team Het tweede centrale thema is het Sociaal Team. Ten behoeve van alle drie de transities stellen we een sociaal team in dat lokaal werkzaam is. Wat is een Sociaal Team? Het optimaliseren van de eigen kracht en de inzet van het sociale netwerk van een huishouden bij ondersteuningsvragen. Het optimaliseren van de benutting van nuldelijns- en algemene voorzieningen bij ondersteuningsvragen. Een Sociaal Team is een interdisciplinair, ambulant en proactief opererend team van professionals met een generalistische kijk en een eigen specialisme. De samenstelling van het team kan variëren al naar gelang lokale variabelen. Het team pakt op wijk/gebiedsniveau ondersteuningsvragen op van huishoudens waarbij sprake is van afnemende zelfredzaamheid op meerdere leefgebieden. Doelstelling Sociaal Team Doelstelling van het Sociaal Team is: Basismodel Sociaal Team Het team zorgt ervoor, dat huishoudens, die een ondersteuningsvraag hebben, op een passende manier geholpen worden. De teams hebben het mandaat om hulp te bieden. Het team stimuleert dat de huishoudens zo optimaal mogelijk gebruik maken van het eigen netwerk, dat de algemene voorzieningen waar mogelijk worden benut en dat waar nodig passende ondersteuningsarrangementen worden ingezet. Het Sociaal Team legt verbindingen en stemt af met de bestaande meldpunten en netwerken (o.a. AMHK, OGGZ). Het uitgangspunt is dat er gewerkt wordt met één integraal arrangement voor alle leeftijden op basis van het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur. Het optimaliseren van de eigen kracht, participatie en de inzet van het sociale netwerk van een huishouden bij ondersteuningsvragen. Het optimaliseren van de benutting van nuldelijns- en algemene voorzieningen bij ondersteuningsvragen. Het Sociaal Team richt zich (in principe) dus op enkelvoudige complexe en meervoudige complexe problematiek. Eenvoudige enkelvoudige vragen worden door de lokale en regionale basisvoorzieningen afgehandeld. De beoordeling van een huishouden vindt plaats op basis van de Zelfredzaamheidsmatrix en in de context van de lokale situatie en thuissituatie. Vervolgens zal door een goede afstemming en een integrale analyse één effectief en efficiënt arrangement opgesteld worden voor 4. Sociaal Team pagina 16

17 het huishouden. (zie bijlage opschalingsmodel). Het Sociaal Team werkt tijdens de gebruikelijke kantoortijden. Voor 24-uurs bereikbaarheid wordt een (bestaande) integrale crisisdienst gebruikt. Voor jeugd wordt deze op ZHZ- niveau opgezet. Schaal/Gebiedsanalyse Samenstelling We gaan uit van een basissamenstelling van het Sociaal Team, die in principe geldt voor elke gemeente in de regio. Basissamenstelling: Samenstelling en werkwijze van de Sociale Teams is afhankelijk van de gebiedsanalyses. Deze analyse worden nog gemaakt. In de regel gelden de volgende criteria: Het aantal inwoners en bevolkingssamenstelling in het gebied. De aard en zwaarte van de problematiek en zorgafname in een bepaald gebied op diverse leefgebieden en voor bepaalde doelgroepen. De samenstelling van het Sociaal Team en de samenwerking met partners in de schil(len) er om heen. De beschikbaarheid/ bereikbaarheid van 0de en 1ste lijnsvoorzieningen. De gebiedsanalyses leiden per gebied tot bijstellingen van de basissamenstelling van het Sociaal Team of aanpassing van de samenwerkingspartners in de 1e schil om het Sociaal Team. Dit is afhankelijk van de lokale setting en infrastructuur. 1. Coördinator : door/namens gemeente in te vullen; 2. Professional Wmo; 3. Wijkverpleegkundige; 4. Professional Jeugdhulp (Jeugdteam); 5. Professional Cliëntondersteuning; 6. Professional maatschappelijk werk inclusief Brugfunctie onderwijs; 7. Professional participatie. Voor de professional jeugdhulp worden de bouwstenen op ZHZ- niveau uitgewerkt. Als basissamenstelling is hierbij aangegeven dat het jeugdteam bestaand uit jeugd-ggz, jeugd- LVB en jeugdhulp opvoeding en ondersteuning. Het aantal fte dat ter beschikking komt van de AV- regio en onderverdeeld wordt naar de gemeenten wordt nog uitgewerkt. Lokaal kan het Sociaal Team verder aangevuld worden met andere professionals, zoals het jongerenwerk, welzijnswerk, wijkagent, woningbouwcorporatie. 4. Sociaal Team pagina 17

18 Korte doorkijk personele en financiële consequenties De coördinator van het Sociaal Team handelt rechtstreeks in opdracht van de gemeente. Voor de overige leden van het team geldt dat zij, in eerste instantie, in dienst blijven bij de eigen organisatie. Over de professional Jeugdhulp worden nog afspraken met de regio ZHZ gemaakt. De extra kosten voor de gemeente betreffen met name de coördinator. De andere functies lopen via de budgetten die overgaan naar de gemeente (transitiebudget Wmo/ jeugd), via de Zorgverzekeringswet of lopende subsidies. Rol gemeenten bij het Sociaal Team De gemeente voert de regie over het Sociaal Team. Leden van het Sociaal Team moeten, net als de achterliggende organisaties en de partners die onderdeel zijn van de toegang, een omslag in werken en denken maken. Dit kost tijd. Daarom stellen wij voor om in ieder geval tijdens de ontwikkelfase (voorlopig twee jaar) het budgetbeheer bij de gemeente te leggen. Dat geldt voor de relevante budgetten van de drie decentralisaties. Tijdens deze ontwikkelfase dient het Sociaal Team wel inzicht in de kosten te krijgen om kostenbewust te worden. Voor het jeugdteam/ jeugdprofessional geldt dat deze wordt ingekocht via de serviceorganisatie jeugd ZHZ. Doorkijk op implementatie Wat: De volgende zaken worden op AV niveau verder uitgewerkt met oog voor lokale nuances Standaardisering werkproces met basisprincipes visie (matrix van zelfredzaamheid) als leidraad Keuze ICT systeem (zie ook implementatie Toegang) Opstellen scholingsplan Sociaal Team Maken samenwerkingsafspraken met partners in Sociaal Team Maken samenwerkingsafspraken met huisartsen en zorgverzekeraars Maken gebiedanalyses (minimaal per gemeente/ mogelijk per kern wijk) Maken afspraken met Serviceorganisatie ZHZ over inzet jeugdteam in Sociaal Team Waar nodig actualiseren bestaande subsidieafspraken voor inzet in Sociaal Team Implementeren Meldcode Huiselijk Geweld Regeling mandaat/ doorzettingsmacht Sociaal Team 4. Sociaal Team pagina 18

19 Beschrijving functieprofiel coördinator/ leden van het Sociaal Team Uitwerkingsvraag RSD/Avelingengroep: Deelname in Sociale Teams Versterken signaalfunctie Inzet mensen met uitkering in eigen omgeving (sociale activering) 4. Sociaal Team pagina 19

20 5. Arrangementen Het derde centrale thema betreft de arrangementen. Bij alle drie de transities maakt het Sociaal Team gebruik van arrangementen die bestaan uit een pakket klein of groot- aan ondersteuning welke wordt samengesteld met de cliënt. Hierbij geldt het uitgangspunt van (zelf-) regie van inwoners/cliënten. Wat is een arrangement? Onder een arrangement verstaan we een samenhangend pakket van ondersteuning voor de elf leefgebieden van het sociaal domein te weten participatie, taalniveau, inkomen, huisvesting, gezinsrelatie, psychische gezondheid, fysieke gezondheid, zelfzorg, justitiële contacten en verslaving (bron: ZRM Matrix GGD Amsterdam). Voortgang en resultaat in zelfredzaamheid en participatie in de samenleving is het beoogde resultaat van het arrangement. Doelstelling arrangement Wanneer een cliënt bij de gemeente komt met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag op het gebied van begeleiding en/ of behoefte aan kortdurend verblijf wordt deze vraag in het Sociaal Team behandeld. Als een ondersteuningsplan wordt opgesteld spreken we van een arrangement. De opbouw van het arrangement volgt de uitgangspunten van de Wmo-piramide. Doelstelling is het zoeken en vinden van een goede aanpak voor de hulpvraag. Voor mensen met ernstige en/of acute beperkingen is het noodzakelijk om snel en adequaat de juiste ondersteuning in te zetten. Eerst moet professionele hulp worden ingezet / worden opgeschaald. Daarna moet worden toegewerkt naar het gebruik maken van eigen kracht en de inzet sociaal netwerk. Vervolgens kan weer worden afgeschaald. Wanneer zelfregie ontbreekt zal regie onderdeel van het arrangement moeten zijn. De ondersteuning omvat een combinatie van informele voorzieningen zoals mantelzorg, inzet van vrijwilligers, sociale steunstructuur, alsmede algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Uitgangspunt is dat deze voorzieningen de eigen kracht van cliënten ondersteunen en versterken. Van de aanbieders van maatwerkvoorzieningen vraagt dit dat zij werken aan het versterken van de eigen kracht van cliënten en -waar mogelijk- cliënten toeleiden naar algemene voorzieningen. Van de organisaties die algemene voorzieningen aanbieden verwachten we, dat zij hun dienstverlening meer dan voorheen afstemmen op de individuele- wensen en behoeften van kwetsbare cliënten. Dit moet ertoe leiden dat betere ondersteuning vanuit de algemene voorzieningen wordt geboden, waardoor minder maatwerk nodig zal zijn. 5. Arrangementen pagina 20

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE beleid uitvoering Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ RAADSVOORSTEL VASTSTELLING UITVOERINGSDOCUMENT 3T SOCIAAL DOMEIN (Zaaknr.: HG Documentnr.: GemHG/Intern/15846\1)

TOELICHTING BIJ RAADSVOORSTEL VASTSTELLING UITVOERINGSDOCUMENT 3T SOCIAAL DOMEIN (Zaaknr.: HG Documentnr.: GemHG/Intern/15846\1) Zaaknr.: HG 15548 Documentnr.: GemHG/Intern/15685\1 TOELICHTING BIJ RAADSVOORSTEL VASTSTELLING UITVOERINGSDOCUMENT 3T SOCIAAL DOMEIN (Zaaknr.: HG 15548 Documentnr.: GemHG/Intern/15846\1) 1. Samenvatting

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget Free Time Flies en een persoonsgebonden budget 1. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn er enkele zaken veranderd rondom het persoonsgebonden budget (pgb). Op grond van de Jeugdwet en Wmo kunnen volwassenen,

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

De verbinding Versie 14 januari 2014

De verbinding Versie 14 januari 2014 De verbinding Versie 14 januari 2014 1 1. Inleiding 3 1.1. Terug- en vooruitblik 2. Leeswijzer 4 3. De Kernboodschap en kaders 4 4. Verbinding tussen de beleidsplannen en voornemens 4 4.1. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Wijziging I Artikel 5. Gesprek Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 81712 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer 5 februari 2014 Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer Het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 is op 13 januari 2014 door staatssecretaris Van Rijn naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze extra nieuwsbrief zetten

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Aanvullende Wmo nota Hilversum voor iedereen

Aanvullende Wmo nota Hilversum voor iedereen Aanvullende Wmo nota Hilversum voor iedereen 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Nieuwe doelgroepen en bestaande kaders 1.1 Nieuwe doelgroepen 1.2 Nieuwe aanvraagprocedure 2. Aanvullende kaders A. Samenhang in

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

22 december Beleidsregels jeugdhulp 2015

22 december Beleidsregels jeugdhulp 2015 22 december 2014 Beleidsregels jeugdhulp 2015 Beleidsregels Jeugdwet Inhoudsopgave 1. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB...7 1.1 Bekwaamheid van de aanvrager... 7 1.2 Motivering door

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Eerste Kwartaalrapportage Sociaal Domein (januari-maart 2015)

Eerste Kwartaalrapportage Sociaal Domein (januari-maart 2015) Eerste Kwartaalrapportage Sociaal Domein (januarimaart 2015) Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Eerste Kwartaalrapportage Sociaal Domein (januarimaart 2015) Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015

Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Oktober 2014 *14-0078601* 14-0078601 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 1 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding voor dit

Nadere informatie

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u?

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? Foto: www.voordejeugd.nl het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? tweede druk februari 2015 Overheveling pgb naar gemeenten Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Uitvoering Wmo in 2015

Uitvoering Wmo in 2015 Uitvoering Wmo in 2015 Werkbijeenkomst gemeente Mill en Sint Hubert 11 september 2014 H.J. (Eric) van Maaren Beleidsadviseur Sociaal Domein Werkorganisatie CGM Beleidskaders Wmo 2015 Wettelijk beleid Gemeentelijk

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten.

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning- Samenvatting en aandachtspunten uit de bespreking in de Tweede Kamer gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Van landelijk naar lokaal

Van landelijk naar lokaal Van landelijk naar lokaal Decentraliseren en particperen Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 7 februari 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015 Basiscursus Wmo voorjaar 2015 de Wmo 2015 Decentralisaties Veel taken overgegaan naar gemeente en Wmo Veel bevoegdheden naar gemeente Wmo heeft fundamenteel andere insteek bij invloed van burgers op beleid

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Van AWBZ naar gemeente Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente?

Van AWBZ naar gemeente Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? Van AWBZ naar gemeente Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 3 oktober 2014 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo en Jeugdwet Het proces van aanvraag

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM Samenvatting kadernota transitie AWBZ/WMO Onze ambitie We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk

Nadere informatie

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd Toelichtingen Jeugd Functie 670 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Onder deze functie vallen de algemene voorzieningen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014 Regiobijeenkomst Wmo 2015 februari 2014 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Ondersteuningsaanbod Waarborgen Overgangsrecht Overige

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 14 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wmo in de HLZ context

Inhoud. 1. Wmo in de HLZ context Wmo 2015 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Waarborgen Ondersteuningsaanbod Kwaliteit Overgangsrecht 3. Financiële kaders Hervorming

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie