Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015"

Transcriptie

1 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Oktober 2014 * * Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk

2 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding voor dit beleidsplan Doel van dit beleidsplan Leeswijzer Beleidskaders Beleidskaders die al zijn vastgesteld Mantelzorgers en vrijwilligers Gemeentelijke ondersteuning Waardering voor de mantelzorgers Zorg in natura en persoonsgebonden budget Cliëntondersteuning Privacy Samenwerking met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en verwijzers... 9 Zorgverzekeraars... 9 Zorgaanbieders Verwijzers Monitoring en verantwoording Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding voor dit beleidsplan Per 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) ingevoerd. Gemeenten krijgen door de aanpassing van de Wmo een brede verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende inwoners die beperkt kunnen participeren. De huidige taken van de gemeente worden aangepast en uitgebreid. De Wmo 2015 verplicht gemeenten om periodiek een beleidsplan op te stellen (artikel 2.1.2, lid 1). In dit plan is op hoofdlijnen aangegeven wat de gemeente gaat doen om de visie en uitgangspunten op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning te realiseren. De gemeente Waalwijk heeft voorafgaand aan dit beleidsplan al verschillende beleidskaders vastgesteld. Het Transitieplan voor het sociale domein in WaalwiMNµ$QGHUH NLMNJRHGYRRUHONDDU (hierna: transitieplan) en het Regionaal Beleidskader Jeugdhulp Hart van Brabant (hierna: beleidskader Jeugdhulp) zijn op 3 februari 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit beleidsplan is dan ook aanvullend op deze beleidskaders en vormt de koppeling naar de Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk Doel van dit beleidsplan Dit beleidsplan beschrijft de maatregelen die de gemeente Waalwijk neemt om de inwoners zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te laten wonen en om inwoners die beschermd wonen of opvang ontvangen een zo veilig mogelijke woonomgeving te laten hebben en indien mogelijk weer op basis van eigen kracht zich te handhaven in de samenleving. De maatregelen die hiertoe beschikbaar zijn staan uitgebreid beschreven in het transitieplan, eveqdovkhwprghoµ7rhjdqjwrwkhwvrfldohgrphlq WRWGH maatwerkvoorzieningen en de doelstellingen. Dit beleidsplan zal dan ook beperkt ingaan op de onderwerpen die reeds besproken zijn in de eerder genoemde beleidskaders. De aandacht ligt op de onderwerpen ten behoeve van de verordening die eveneens voorligt ter vaststelling. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt kort aandacht besteed aan de onderwerpen die al zijn vastgesteld door de gemeenteraad. In hoofdstuk 3 t/m 7 wordt ingegaan op de nog niet vastgestelde beleidsonderwerpen. Per onderwerp wordt aangegeven: - Het artikel van de Wmo 2015 (de wettekst) waarop het onderwerp betrekking heeft; - De verandering ten opzichte van de huidige situatie; - De onderdelen die al zijn vastgelegd in de reeds beschikbare kaderstukken; - De onderdelen van het beleidsplan die worden vastgelegd in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2015 en de afwegingen die hierbij zijn gemaakt; - De beslispunten over het vast te stellen beleid ten aanzien van het besproken onderwerp. 2. Beleidskaders De gemeenteraad heeft reeds positief besloten over het transitieplan en het beleidskader Jeugdhulp. In deze beleidskaders is aandacht besteed aan: - Eigen kracht, -,šu}ozd}pvpš}šzš }]o}u]v[u - Doelstellingen. De toelichting osµ(ljhqnudfkw HQKHWPRGHOµ7RHJDQJWRWKHWVRFLDOHGRPHLQ LVWHUXJWH vinden in eerder genoemde beleidskaders. Omdat de doelstellingen het uitgangspunt vormen voor het gehele beleid worden deze kort herhaald. Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk

4 Als algemene transitiedoelstellingen heeft de gemeente Waalwijk de volgende geformuleerd: - Iedereen is sociaal en economisch zelfredzaam; - Ieder huishouden heeft minimaal één kostwinner; en - Iedere jongere haalt een startkwalificatie. Deze doelstellingen komen voort uit het gedachtegoed van de gemeente Waalwijk. De gemeente staat voor ondersteuning op maat maar wel vanuit spelregels, niet problematiserend, maar waar mogelijk ontzorgend. Iedere inwoner doet hierin mee, niemand staat langs de kant. Daarbij moet wel ruimte zijn voor uitzonderingen, rekening houdend met het individu en het huishouden. Indien nodig wordt hulp gegeven, zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig. Omdat er sprake is van een lang proces van transitie en transformatie moet er onderscheid worden gemaakt tussen doelstellingen op de korte termijn en doelstellingen op de lange termijn wanneer het gaat over de maatwerkvoorzieningen. Voor de maatwerkvoorzieningen zijn voor de korte termijn (inkoopjaar 2015) de volgende doelstellingen geformuleerd: - Continuering van de functies begeleiding, vervoer en kortverblijf voor inwoners die nu een (extramurale) indicatie hebben, tenzij een inwoner verzoekt om een nieuw Wmoarrangement. - Continuering van het jeugdhulpaanbod extramurale begeleiding (nu georganiseerd vanuit de AWBZ). - Stimulering van nieuw aanbod en transformatie van bestaand aanbod waaraan (aantoonbaar) behoefte is en dat past binnen de beleidskeuzes van de gemeente Waalwijk. Voor de lange termijn zijn voor de maatwerkvoorzieningen de volgende doelstellingen geformuleerd: - De gemeente stuurt op de resultaten/outcome, waarbij in ieder geval de eigen kracht benadering, de mate waarin resultaten worden behaald en de bejegening van de cliënt worden meegenomen als criteria. - Het aanbod is gericht op een passend antwoord op de vraag van de Waalwijkse huishoudens. - Inwoners kunnen naar behoefte flexibel en zonder onnodig bureaucratische procedures worden geholpen (inclusief op- en afschalen van maatwerkvoorzieningen/professionele ondersteuning). - Er is een soepele en logische samenwerking tussen de inwoner en zijn eventuele mantelzorger met vrijwilligers en professionals. 2.1 Beleidskaders die al zijn vastgesteld Op 3 februari 2014 is als beleidskader het Transitieplan voor het sociale domein in Waalwijk vastgesteld door de raad. Kern van het Waalwijkse beleidskader is het model voor de Toegang. De gemeente Waalwijk gaat uit van de eigen kracht, het sociale netwerk van de hulpvrager en van het gebruik van algemene voorzieningen. Pas als daar geen oplossing wordt gevonden, komen specialistische voorzieningen in beeld. Bij meervoudige en/of ingewikkelde problematiek wordt een coach ingezet die samen met het huishouden een plan van aanpak maakt (één huishouden, één plan). Daarnaast is al een aantal zaken vastgesteld door de raad, die voor de verordening van belang zijn: 1. Vaststelling eigen bijdrage; De gemeente vraagt een eigen bijdrage bij een te betalen ondersteuning door de gemeente voor zover dit wettelijk is toegestaan. 2. Inwoners uit de gemeente Waalwijk kunnen kiezen uit een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget onder nader te bepalen voorwaarden. Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk

5 De uitwerking hiervan zal in het de beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk en in de beleidsregels Jeugdhulp Waalwijk 2015 worden opgenomen. 3. Marktwerking. De gemeente Waalwijk kiest voor marktwerking waarbij zowel grote als kleine organisaties een aanbod kunnen doen. 4. De gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning in het sociaal domein zo veel mogelijke onafhankelijk van professionele organisaties die betaalde ondersteuning leveren. 5. De gemeente legt alle relevante activiteiten en documenten centraal vast voor zover dit wettelijk is toegestaan en de cliënt heeft ingestemd. 3. Mantelzorgers en vrijwilligers Artikel 1.1.1, lid 1, Wmo 2015: mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Artikel 2.1.2, lid 1, Wmo 2015: De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. Artikel 2.1.2, lid 2, Wmo 2015: Het plan beschrijft de beleidsvoornemens inzake door het college te nemen besluiten of te verrichten handelingen die erop gericht zijn: de verschillende categorieën van mantelzorgers, en vrijwilligers, zoveel mogelijk in staat te stellen hun taken als mantelzorger of vrijwilliger uit te voeren. 3.1 Gemeentelijke ondersteuning Van inwoners met een hulpvraag wordt verwacht dat zij een beroep doen op mantelzorgers uit hun sociale kring en - indien de sociale kring niet in de hulpvraag kan voorzien - vrijwilligers. Mantelzorgers en vrijwilligers worden geacht te ondersteunen bij de eerste hulpvraag. Pas op het moment dat dit niet voldoende oplossing biedt zullen algemene of maatwerkvoorzieningen worden ingezet. Vanuit de Wmo 2015 is de verplichting opgelegd in een beleidsplan aan te geven welke ondersteuning vanuit de gemeente beschikbaar moet zijn voor mantelzorgers en vrijwilligers (artikel 2.1.2, lid 1, Wmo 2015). Deze ondersteuning heeft als doel de mantelzorgers en vrijwilligers zoveel mogelijk in staat te stellen hun taken als mantelzorger of vrijwilliger uit te voeren.,qkhwwudqvlwlhsodqlvkhwprghoµ7rhjdqjwrwkhwvrfldohgrphlq YDVWJHVWHOG+LHULQ wordt de toegang tot de verschillende niveaus van ondersteuning beschreven. Hieronder valt ook de ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers. vastgelegd met betrekking tot mantelzorgersondersteuning: - Artikel 3: Het college wijst de cliënt en zijn mantelzorger voor het onderzoek op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliëntondersteuning. - Artikel 5, lid 1, onderdeel e: Het college onderzoekt in het gesprek of er behoefte is aan ondersteuning van de mantelzorger. Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk

6 Wij stellen de raad voor te besluiten: 1. Dat het college voorziet in ondersteuning van de mantelzorgers en vrijwilligers. 2. Te kiezen voor verbetering van de herkenning en erkenning van de mantelzorgers en vrijwilligers. 3. Te kiezen voor ondersteuning ter voorkoming van overbelasting van mantelzorgers en het verminderen van belemmeringen bij het uitvoeren van mantelzorgtaken. 3.2 Waardering voor de mantelzorgers Artikel 2.1.6, Wmo 2015: Bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente. In de Wmo 2015 is opgenomen dat de gemeente moet voorzien in een blijk van waardering voor de ondersteuning geleverd door mantelzorgers. Binnen de AWBZ was hier de regeling Mantelzorgcompliment voor opgenomen.. vastgelegd met betrekking tot de jaarlijkse waardering van mantelzorgers: - Artikel 18: Het college bepaalt bij nadere regeling waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat. Wij stellen de raad voor te besluiten: 4. Dat het college in de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 vastlegt hoe de waardering van mantelzorgers vormgegeven wordt. 5. Dat mantelzorgers en organisaties worden betrokken bij het vaststellen van de vorm van de waardering. 4. Zorg in natura en persoonsgebonden budget Artikel 1.1.1, lid 1, Wmo 2015: persoonsgebonden budget: bedrag waaruit namens het college betalingen worden gedaan voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot een maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt van derden heeft betrokken. Artikel 2.3.6, lid 2, Wmo 2015: Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, indien: a. de cliënt naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat is te achten tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk of van zijn vertegenwoordiger, in staat is te achten de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren; b. de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij de maatwerkvoorziening als persoonsgebonden wenst geleverd te krijgen; c. naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt. Bij Zorg in natura (ZiN) is de gemeente contractpartner van de zorgaanbieder. Bij een pgb is de cliënt zelf contractpartner van de zorgaanbieder. Dit verschil in opdrachtgeverschap beïnvloedt de monitoring en sturing ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde zorg. Directe sturing is bij een pgb-voorziening niet mogelijk. Het is mogelijk om vooraf kwaliteitseisen te stellen aan de zorg die door de cliënt met het pgb wordt ingekocht. Sturing op het tarief van de zorgaanbieder is mogelijk door de Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk

7 verschillende pgb-tarieven (dit wordt uitgewerkt in de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015). De differentiatie van de pgb-tarieven is afhankelijk van de wijze waarop deze hulp wordt uitgevoerd: door een professionele organisatie, een ZZP-er of door iemand vanuit het sociaal netwerk. Het is van belang dat de cliënt goede afspraken maakt met de pgb-aanbieders. Zowel het Integraal plan van Aanpak als de verantwoording van de inzet van het pgb zijn hierbij belangrijke instrumenten. De coach houdt een vinger aan de pols ten aanzien van de besteding van een pgb, met name bij complexe, meervoudige hulpverlening. Het pgb wordt door het Rijk gezien als een goed instrument voor individueel maatwerk. Het draagt bij aan het behouden van de eigen regie, wat een belangrijk voordeel is voor mensen met een beperking. Het pgb kan innovatie bevorderen in het beschikbare zorgaanbod omdat inwoners kunnen kiezen voor aanbieders passend bij het zorgplan. Om oneigenlijk gebruik van het pgb tegen te gaan wordt het trekkingsrecht ingevoerd in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Door het trekkingsrecht kan de budgethouder zelf bepalen aan welke aanbieder het budget wordt besteed. De betalingen aan de zorgverlener vinden plaats door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De wet geeft aan dat het college kan bepalen onder welke voorwaarden aan personen die tot het sociaal netwerk van de betrokkene behoren een (deel van het) budget kan worden aangewend. De cliënt kan de wens uitspreken om zijn sociale netwerk of mantelzorgers in te willen zetten. In navolging van de regering is de gemeente van mening dat de beloning van het sociale netwerk in elk geval beperkt moet blijven tot die gevallen waarin het de gebruikelijke hulp overstijgt en dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is dan zorg in natura. Bij het beoordelen van de kwaliteit weegt het college mee of de diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt. In de AWBZ was een deel van het pgb vrij besteedbaar. Om controle te houden op het gebruik van het pgb en de besteding daarvan is het college voornemens geen vrij besteedbaar deel van het pgb beschikbaar te stellen. vastgelegd met betrekking tot het ontvangen van een persoonsgebonden budget: - Artikel 11: Regels voor pgb. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met de Wmo Het college bepaalt op welke wijze de hoogte van een pgb wordt vastgesteld. Het college bepaalt de verstrekking van een pgb aan personen die behoren tot het sociaal netwerk van de cliënt. - Artikel 15, lid 1: Het pgb kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken als deze binnen zes maanden na uitbetaling niet is aangewend. - Artikel 15, lid 4: Het college onderzoekt uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, ovv]š šl Œ}( PÁ]i U š]vpvàv P[ X Wij stellen de raad voor te besluiten: 6. Dat het college samen met de cliënt de beoogde resultaten van de inzet van een pgb vaststelt. 7. Dat het college de kwaliteitseisen voor de besteding van een pgb bepaalt. 8. Dat het college de hoogte van een pgb bepaalt en daarbij transparant aangeeft hoe de berekening is gemaakt. 9. Dat het college de duur bepaalt waarvoor het pgb kan worden gebruikt. 10. Dat het college de wijze van verantwoording vaststelt. 11. Te kiezen voor een differentiatie van het pgb-tarief. Dat zal worden uitgewerkt in de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk

8 12. Geen vrij besteedbaar bedrag als onderdeel van een pgb beschikbaar te stellen. 5. Cliëntondersteuning Artikel 1.1.1, lid 1, Wmo 2015: cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Artikel 2.2.4, Wmo 2015: 1. Het college draag er in ieder geval zorg voor dat voor ingezetenen: a. cliëntondersteuning beschikbaar is en b. op ieder moment van de dag telefonisch of elektronisch anoniem een luisterend oor en advies beschikbaar is. 2. Het college draagt er zorg voor dat bij de in het eerste lid bedoelde maatschappelijke ondersteuning het belang van betrokkene uitgangspunt is. Clientondersteuning zoals opgenomen in de Wmo 2015 is reeds vastgelegd in het model µ7rhjdqjwrwkhwvrfldohgrphlq LQKHWWUDQVLWLHSODQ vastgelegd met betrekking tot cliëntondersteuning: - Artikel 3, lid 1: Het college zorgt ervoor dat ingezetenen een beroep kunnen doen op kosteloze cliëntondersteuning, waarbij het belang van de cliënt uitgangspunt is. - Artikel 3, lid 2: Het college wijst de cliënt en zijn mantelzorger voor het onderzoek, op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliëntondersteuning. Wij stellen de raad voor te besluiten: 13. Dat cliënten zich kunnen laten ondersteunen bij het verhelderen van hun hulpvraag door mensen uit het sociaal netwerk of door professionele ondersteuners vanuit de algemene voorziening voor cliëntondersteuning. 14. Dat het college er voor zorgt dat er een luisterend oor en advies 24 uur per dag beschikbaar is. 15. Dat de cliënt eigenaar is van het Integraal plan van aanpak. 6. Privacy Artikel 5.1.1, Wmo 2015: Het college is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van cliënt, mantelzorgers en sociaal netwerk indien dit noodzakelijk is voor de beoordeling van de noodzaak en behoefte aan ondersteuning dan wel de mogelijke te bieden ondersteuning vanuit de sociale kring. Hoe complexer de ondersteuningsvraag van de cliënt, hoe breder de ondersteuning moet worden ingezet. Om een goede ondersteuning te kunnen bieden is afstemming nodig tussen de verschillende partijen en is het noodzakelijk dat gegevens worden gedeeld. De cliënt wordt van te voren om toestemming om gegevens uit te wisselen. De gemeenten en andere partijen moeten zich hierbij houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensuitwisseling is beperkt tot de informatie die nodig is voor de behandeling van meldingen en aanvragen door de gemeente Waalwijk. Er zijn afspraken gemaakt over een zorgvuldige uitwisseling en verwerking van deze gegevens Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk

9 om zo de persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen en de privacy van de inwoners zoveel mogelijk te waarborgen. In het transitieplan is reeds vastgelegd dat de gemeente alle relevante communicatie, DFWLYLWHLWHQHQGRFXPHQWHQWHQDDQ]LHQYDQKHWPRGHOµ7RHJDQJWRWKHWVRFLDOHGRPHLQ centraal vastlegt, voor zover dat wettelijk is toegestaan en de instemming van de cliënt heeft. vastgelegd met betrekking tot de waarborg van de privacy: - Artikel 5, lid 3: Het college vraagt de cliënt toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken. Verder maken we afspraken over autorisatie (wie mag welke gegevens inzien en gebruiken) en mandatering (wie heeft welke bevoegdheden en mag welke gegevens gebruiken of verstrekken). Tenslotte moet er helderheid bestaan over de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Wij stellen de raad voor te besluiten: 16. Dat het college de cliënt toestemming vraagt met betrekking tot het gebruik en de uitwisseling van klantgegevens en waarborgt dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het hulpverleningsdoel waarvoor de gegevens zijn bestemd. 17. Dat het college maakt afspraken over autorisatie van gegevens en mandatering aan de diverse functionarissen, waarbij rekening wordt gehouden met de privacy van de cliënt. 18. Dat de zorgaanbieder bij beëindiging van raamovereenkomst de verantwoordelijkheid draagt voor de overdracht van de lopende dossiers aan de organisatie die door de opdrachtgever wordt aangewezen; de cliënt wordt hiervan op de hoogte gesteld. 7. Samenwerking met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en verwijzers Artikel 2.3.2, lid 4, onderdeel f, Wmo 2015: Het college onderzoekt: de mogelijkheden om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en partijen op het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening met het oog op de behoefte aan verbetering van zijn zelfredzaamheid, zijn participatie of aan beschermd wonen of opvang. Artikel 5.2.5, lid 1, Wmo 2015: Een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder als bedoeld in de Zorgverzekeringswet zijn, voor zover betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend, bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd verplicht aan het college kosteloos persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, te verstrekken van een verzekerde ingevolge die wet, die zorg als omschreven in die wet ontvangt of heeft ontvangen en in aanvulling of in aansluiting daarop aangewezen is of kan zijn op een maatwerkvoorziening. Zorgverzekeraars De gemeente is verantwoordelijk voor de hulp aan huishoudens. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de medisch zorg en zet wijkverpleegkundigen in om deze zorg te coördineren. Omdat deze wijkverpleegkundigen bij de mensen thuis komen kunnen zij mogelijke andere hulpvragen of ondersteuningsbehoefte signaleren bij de inwoners. Het is dus van belang dat de wijkverpleegkundige op de hoogte is van de hulpvoorzieningen en de gemeentelijke toegang hiertoe en de inwoners kan doorverwijzen. Natuurlijk geldt Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk

10 dit ook andersom, vanuit de toegang/maatschappelijke ondersteuning richting de zorgverzekeraars. Samenwerking is dus van groot belang. De gemeenten uit de regio Hart van Brabant hebben hiervoor samen afspraken gemaakt met zorgverzekeraar VGZ. Dit omdat VGZ verantwoordelijk is voor de inkoop van verpleging en verzorging namens alle zorgverzekeraars voor het jaar 2015 in de regio Hart van Brabant. Verder is een convenant met VGZ afgesloten voor de Langstraatgemeenten. Dit convenant is uitgewerkt in een plan van aanpak, waarin de samenwerking tussen de Toegang en de wijkverpleging verder wordt vormgegeven. Met dit convenant beogen partijen de samenwerking te versterken en zo meer efficiency te bereiken in het zorg- en hulpaanbod bij hulpvragen op het samenhangende terrein van Wmo, Zorgverzekeringswet, Wet Publieke Gezondheid, Wet Langdurige Zorg en Jeugdwet, waardoor de inwoners beter, langduriger en doelmatig in hun eigen omgeving geholpen worden. Het convenant heeft een looptijd tot en met 31 december Aan het eind van de periode wordt het convenant geëvalueerd en bespreken beide partijen de mogelijkheid tot verlenging. Zorgaanbieders Voor het uitvoeren van de maatschappelijke ondersteuning sluit de gemeente overeenkomsten af met zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Veel zorgaanbieders bieden ook zorg op grond van Wet langdurige zorg (Wlz). Van belang is dat er voldoende aandacht is voor de totale ondersteuning van de inwoners en die -zo mogelijkgezamenlijk met zorg- en welzijnsaanbieders vorm te geven. vastgelegd met betrekking tot de samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders: - Artikel 5, lid 1, sub g: Het college onderzoekt in een gesprek de mogelijkheden om door middel van voorliggende voorzieningen of door samen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en andere partijen op het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening met het oog op de behoefte aan verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie of aan beschermd wonen of opvang. Verwijzers Met huisartsen wordt een convenant afgesloten om afstemming mogelijk te maken tussen de Toegang en de huisartsen voor die (medische) terreinen waar de huisarts de poortwachter is. Wij stellen de raad voor te besluiten: 19. Te kiezen voor goede afstemming tussen medische en niet medische zorg om gerichte afspraken over integrale ondersteuning te kunnen maken. 8. Monitoring en verantwoording Artikel 2.5.1, lid 1, Wmo 2015: Het college onderzoekt hoe de cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren en publiceert jaarlijks voor 1 juli de uitkomsten hiervan. Om te kunnen sturen op de effectiviteit en efficiëntie van het Wmo-beleid heeft het college beleidsinformatie nodig. Het is belangrijk om (de resultaten van) het beleid niet Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk

11 incidenteel maar continu te evalueren en bij te stellen. Er wordt kort-cyclisch gemonitord. Hiermee kan worden gestuurd op bijvoorbeeld de besteding van het budget. Uitgangspunt bij monitoring is dat de rapportagelast voor alle betrokkenen wordt beperkt. Gegevens over de doelmatigheid (output) en doeltreffendheid (outcome) van het beleid worden verzameld. Deze gegevens zijn van belang voor de aanbieders, voor de gemeenten, maar ook voor het Rijk. We ontwikkelen daarom samen met zorgaanbieders en cliënten een monitor die in 2015 de gezamenlijke prestaties en de effecten daarvan op hoofdlijnen inzichtelijk maakt. Voor het opstellen van de monitordoelstellingen wordt voorlopig de volgende indeling gehanteerd: 1. doelstellingen die gericht zijn op wat we willen bereiken voor huishoudens; 2. budgetbewaking. Voor de verantwoording sluiten we aan bij de jaarlijkse cyclus van de gemeentelijke begroting en jaarrekening. Om doelstellingen te monitoren en te verantwoorden, worden indicatoren ontwikkeld die de realisatie van de doelstellingen meten. Het uitgangspunt daarbij is dat we zo min mogelijk bureaucratie willen organiseren voor aanbieders, professionals en onze gemeentelijke organisatie. Overigens moeten de eisen die het Rijk gaat stellen aan de verantwoording nog worden geformuleerd. vastgelegd met betrekking tot monitoring en verantwoording: - Artikel 13, lid 3: Het college ziet toe op de naleving van de kwaliteitseisen door periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek, en het zo nodig in overleg met de cliënt ter plaatse controleren van de geleverde voorzieningen. Wij stellen de raad voor te besluiten: 20. De monitoring, zowel lokaal als regionaal, te richten op: - Wat we willen bereiken voor de huishoudens, en - Budgetbewaking. 21. Dat voor de verantwoording wordt aangesloten op de monitoring en de jaarlijkse cyclus van de gemeentelijke begroting. 22. Het college zorg draagt voor de uitvoering en rapportage van een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek. Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk

12 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk

Gemeente Waalwijk. Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 1. Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning Waalwijk 2015

Gemeente Waalwijk. Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 1. Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning Waalwijk 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Waalwijk Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning Waalwijk 2015 Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp Waalwijk 2015

Beleidsplan Jeugdhulp Waalwijk 2015 Beleidsplan Jeugdhulp Waalwijk 2015 Oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding voor dit beleidsplan... 3 1.2 Doel van dit beleidsplan... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2. Beleidskaders... 3 2.1 Beleidskaders

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

MANDAAT BESCHERMD WONEN

MANDAAT BESCHERMD WONEN MANDAAT BESCHERMD WONEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk overwegende: dat op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget Free Time Flies en een persoonsgebonden budget 1. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn er enkele zaken veranderd rondom het persoonsgebonden budget (pgb). Op grond van de Jeugdwet en Wmo kunnen volwassenen,

Nadere informatie

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Registratie code : 14B.02305 *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Vormen

Nadere informatie

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere VERSIE: Concept inspraakprocedure 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Wijziging I Artikel 5. Gesprek Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning

Hoofdstuk 2 Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning Wmo Verordening 2015 Deze verordening geldt voor de gemeenten Bergeijk en Bladel. Voor de verordening van de gemeente Oirschot wordt verwezen naar Wmo verordening 2015 Oirschot. Voor de verordening van

Nadere informatie

TRANSITIES In vogelvlucht door alle wijzigingen heen op cliëntniveau: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wlz worden behandeld in deze sessie.

TRANSITIES In vogelvlucht door alle wijzigingen heen op cliëntniveau: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wlz worden behandeld in deze sessie. TRANSITIES In vogelvlucht door alle wijzigingen heen op cliëntniveau: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wlz worden behandeld in deze sessie. 1. Cliëntondersteuning. Wmo: art 1.1.1, lid 1: "cliëntondersteuning:

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 81712 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Beleidsplan Jeugdhulp Waalwijk 2015 I. Beleidsplan Jeugdhulp Waalwijk 2015. Beleidsplan Jeugdhulp Waalwijk 2015

Gemeente Waalwijk. Beleidsplan Jeugdhulp Waalwijk 2015 I. Beleidsplan Jeugdhulp Waalwijk 2015. Beleidsplan Jeugdhulp Waalwijk 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Waalwijk Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsplan Jeugdhulp Waalwijk 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Uden. Nr. 83004 30 december 2014 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015 Gemeenteblad, College van gemeente Uden, 30 december 2014, nr. 2014-75 Het

Nadere informatie

Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente: Boxmeer Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Procedure melding, onderzoek en aanvraag 3 Artikel

Nadere informatie

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten.

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning- Samenvatting en aandachtspunten uit de bespreking in de Tweede Kamer gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA

Nadere informatie

Concept Beleidsregels Jeugdhulp (versie 09-12-2015)

Concept Beleidsregels Jeugdhulp (versie 09-12-2015) Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 12 januari 2015 Kenmerk WMOR15002/JOL/LS Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Inhoud...2 HOOFDSTUK 1 - BEGRIPSBEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsbepalingen...2 HOOFDSTUK 2 - PROCEDUREREGELS...3 Artikel 2. Melding hulpvraag...3

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE BEESEL De raad van de gemeente Beesel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Inhoud... 2 HOOFDSTUK 1 - BEGRIPSBEPALINGEN... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen... 2 HOOFDSTUK 2 - PROCEDUREREGELS... 3 Artikel 2. Melding

Nadere informatie

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden Verordeningen Jeugd en Wmo 2015 Wmo-raden Procedures Advies vragen aan alle Wmo-raden = vanaf 6 juni 2 juli Wmo-raden informeren tijdens bijeenkomst = 16 juni en 19 juni Informeren raad tijdens raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 62132 4 november 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo 2015 De Raad van de Gemeente Almelo; gezien het voorstel

Nadere informatie

VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015

VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015 VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Beleidsregels Wmo Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Agenda Introductie Wethouder Proces Inhoud Discussie Vervolg Taak gemeenteraad Op basis van de Wmo Kaders stellen 1. Wmo-Beleidsplan (artikel 2.1.2)

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014;

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; Behoort bij raadsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 a K K 1 M De grmier van Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Uitvoering Wmo in 2015

Uitvoering Wmo in 2015 Uitvoering Wmo in 2015 Werkbijeenkomst gemeente Mill en Sint Hubert 11 september 2014 H.J. (Eric) van Maaren Beleidsadviseur Sociaal Domein Werkorganisatie CGM Beleidskaders Wmo 2015 Wettelijk beleid Gemeentelijk

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Nummer: Portefeuillehouder: J. Kes Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015

Nummer: Portefeuillehouder: J. Kes Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 GemeenteWATERLAND Nummer: 106-94 Portefeuillehouder: J. Kes Onderwerp: Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Afdelingshoofd Publiekszaken met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermachtiging

Afdelingshoofd Publiekszaken met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermachtiging Taken van het college op grond van de Wmo 2015 Volgnr. Omschrijving bevoegdheden Gebaseerd op Bevoegd orgaan 1. Schriftelijk bevestigen van de college ontvangst van de melding en Art. 2.2 cliënt informeren

Nadere informatie

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Versie 17 juni 2015 Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum op 30-06-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer 5 februari 2014 Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer Het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 is op 13 januari 2014 door staatssecretaris Van Rijn naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze extra nieuwsbrief zetten

Nadere informatie

Modelverordeningen jeugdhulp en Wmo. 8 september 2014 van 14.00-16.30 uur Observant Amersfoort Linda Hazenkamp & Annelies Schutte

Modelverordeningen jeugdhulp en Wmo. 8 september 2014 van 14.00-16.30 uur Observant Amersfoort Linda Hazenkamp & Annelies Schutte Modelverordeningen jeugdhulp en Wmo 8 september 2014 van 14.00-16.30 uur Observant Amersfoort Linda Hazenkamp & Annelies Schutte Programma Plenair van 14.00 uur - 15.45 uur Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam Linda Hazenkamp Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

23. Over het PGB en het Trekkingrecht. In 20 minuten

23. Over het PGB en het Trekkingrecht. In 20 minuten 23. Over het PGB en het Trekkingrecht In 20 minuten Twee onderdelen 1. Pgb in de Wmo en Jeugd. 2. Invoeren Trekkingsrecht en SVB Toegang: handreiking Overgangsrecht: handreiking in de maak PGB beleid:

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

gelezen het advies van de Participatieraad d.d. 16 december 2015,

gelezen het advies van de Participatieraad d.d. 16 december 2015, No.: 4 Onderwerp: Vaststelling Verordening Wmo gemeente Hattem 2016 De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel van het College, no. 201600022, d.d. 05-01-2016; gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4

Nadere informatie

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2 voor gemeenten Verordening WMO 2015 versie 2 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE REIKWIJDTE VAN MANTELZORG... 3 2.1. Mantelzorg is altijd vrijwillig...

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Bijlage 1: Inspraakreacties Verordening Wmo 2015 Organisatie en datum Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Voorinspraak augustus/ september 2014 1 Koepel Wmo 13 augustus 2014 1.1 Art. 1, lid

Nadere informatie

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 COLLEGEBESLUIT iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland; heeft het voorstel van Welzijn van 16 december 2014 gelezen, en; gelet op de artikelen 4.1.8.

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2015 De raad van de gemeente Vlagtwedde; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning Nummer: 8c. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning Nummer: 8c. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. Nummer: 8c. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 16 september 2014 Aanleiding In de Transitie Wmo worden taken overgeheveld

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014 Regiobijeenkomst Wmo 2015 februari 2014 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Ondersteuningsaanbod Waarborgen Overgangsrecht Overige

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 (eerste wijziging)

Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 (eerste wijziging) Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 (eerste wijziging) De raad van de gemeente Waalwijk; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 januari 2016; Gelet

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Bijlage 1: Inspraakreacties Verordening Wmo 2015 Organisatie en datum Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Voorinspraak augustus/ september 2014 1 Koepel Wmo 13 augustus 2014 1.1 Art. 1, lid

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Verordening. maatschappelijke ondersteuning. gemeente Tiel 2015

Verordening. maatschappelijke ondersteuning. gemeente Tiel 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning... 3 Artikel 3. Criteria voor een maatwerkvoorziening...

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 45 Datum: nr. 13

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 45 Datum: nr. 13 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 45 Datum: 3-11-2014 nr. 13 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 september 2014 heeft besloten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 januari 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 januari 2016; Verordening jeugdhulp gemeente Waalwijk 2015 (eerste wijziging) De raad van de gemeente Waalwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 januari 2016; gelet op de artikelen

Nadere informatie

In dit dokument treft u alle passages uit het wetsvoorstel nieuwe Wmo met betrekking tot cliëntondersteuning aan.

In dit dokument treft u alle passages uit het wetsvoorstel nieuwe Wmo met betrekking tot cliëntondersteuning aan. Cliëntondersteuning in wetsvoorstel nieuwe Wmo 14 januari 2014 In dit dokument treft u alle passages uit het wetsvoorstel nieuwe Wmo met betrekking tot cliëntondersteuning aan. A. Voorstel van wet 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer

Collegevoorstel. Zaaknummer Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bepalen dat u uitgangspunten voor het toekennen van Persoonsgebonden Budget (PGB) moet vaststellen.

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, 8.1.1 vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op het bepaalde in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Artikel 6 Beslistermijn Het college beslist binnen 6 weken na 31 december 2015 op de aanvraag.

Artikel 6 Beslistermijn Het college beslist binnen 6 weken na 31 december 2015 op de aanvraag. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tiel. Nr. 117074 8 december 2015 Regeling mantelzorgcompliment Tiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; gelet op artikel 2.1.6

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN Wetsvoorstel Wmo 2015 ingediend bij Tweede kamer Uitgelicht Wet regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/003612/ raadsvoorstel

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/003612/ raadsvoorstel Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 18 september 2014 Onderwerp: RVS Verordening maatschappelijke Aan de raad. ondersteuning 2015 Beslispunten 1. De Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening jeugdhulp Zuid-Holland Zuid gemeente Oud-Beijerland

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening jeugdhulp Zuid-Holland Zuid gemeente Oud-Beijerland Nadere regels ter uitvoering van de Verordening jeugdhulp Zuid-Holland Zuid gemeente Oud-Beijerland Inleiding In de Verordening Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid staan de verplichtingen van de gemeente als gevolg

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp

Verordening jeugdhulp Verordening jeugdhulp De raad van de gemeente...; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van... 2014 met nummer...; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid,

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE EEMSMOND 2015

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE EEMSMOND 2015 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE EEMSMOND 2015 De raad van de gemeente EEMSMOND gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de

Nadere informatie

NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016.

NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016. NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016. I. HOE ZIET GEMEENTELIJK REGELGEVING BIJ DE WMO ER UIT? De Wmo-verordening De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert 2015 Citeertitel: Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda De raad van de gemeente Gouda, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met voorstelnummer.. van.; gelet op de artikelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - andere voorziening: voorziening anders dan in

Nadere informatie

Jeugdhulp. Via een Persoonsgebonden Budget

Jeugdhulp. Via een Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp Via een Persoonsgebonden Budget Inhoudsopgave Wat is jeugdhulp? 3 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 4 Hoe wordt een PGB vastgesteld? 5 Hoe wordt de hoogte van het PGB bepaald? 8 Wat

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - uitwerkingsbesluit nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Heerlen 2015, tweede wijziging

Gemeente Heerlen - uitwerkingsbesluit nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Heerlen 2015, tweede wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 100479 28 oktober 2015 Gemeente Heerlen - uitwerkingsbesluit nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Heerlen 2015, tweede wijziging

Nadere informatie

88% Inwoner enquête (onderzoek)

88% Inwoner enquête (onderzoek) Bijlage 1. Sturing en monitoring Meedoen naar Vermogen Niveau 1: Maatschappelijke effecten Wat? Norm Bron Rapportage Percentage inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt 88% Inwoner enquête

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Beschermd Wonen Zeeland 2016

Uitvoeringsregels Beschermd Wonen Zeeland 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 18417 17 februari 2016 Uitvoeringsregels Beschermd Wonen Zeeland 2016 1.Inleiding 1.1 Achtergrond Deze uitvoeringsregels beschrijven op welke punten

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Almere,

Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Aangezien de Verordening jeugdhulp gemeente Almere en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Almere nadere regelgeving voorschrijven,

Nadere informatie