VISIE OP MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISIE OP MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN"

Transcriptie

1 VISIE OP MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

2

3 Onderdeel van: 3

4 Met veel passie en trots werken wij samen aan de best mogelijke ervaring voor onze relaties. Op een pragmatische manier streven we naar het overtreffen van verwachtingen. Hierdoor hebben wij de overtuiging dat dit leidt tot duurzame relaties 4

5 Inleiding De s afgelopen jaren hebben de verschillende bouwbedrijven binnen de taak VB om Groep het MVO grote bewustzijn stappen gezet binnen op en het buiten gebied de organ van isatie Maatschappelijk verder te vergroten Verantwoord om op die Ondernemen wijze zoveel en mog milieumanagement. elijk kansen te benutten Zowel en ISO het enthousiasme MVO over wijzer dit zijn on als derwerp certificering verder succesvol te vergroten. behaald. Ik geloof Uiteraard dat het ben transpara ik hier bijzonder nt delen van trots kennis op. en ervaring hierin een sterke bijdrage kan leveren. Visie op maatschappelijk verant Nu woord is de ondernemen taak om het is MVO onze bewustzijn integrale visie binnen op een en duurzame buiten b de edrijfsvoering. organisatie Bij verder maatschappelijk te vergroten om verantwoord op die wijze onderne zoveel mogelijk men maken kansen we bij te iedere benutten bedrijfsbeslissing en het enthousiasme een afweging over dit tu onderwerp ssen verschi verder uit te breiden. Ik geloof dat het transparant l delen van kennis en ervaring hierin een sterke bijdrage lende maatschappelijke kan leveren. en economische effecten hi ervan, en houden hierbij rekening met belanghebbenden. Visie Elke bedrijfsbeslissing op Maatschappelijk heeft Verantwoord immers invloed Ondernemen op deze belang is onze hebbenden. integrale Dat visie kunnen op een medewerkers duurzame bedrijfsvoering. of klanten zijn, ma Bij ar bijvoorbeeld Maatschappelijk ook omwonenden, Verantwoord leveranciers, Ondernemen investeerders maken en we ook bij de iedere maatschappij bedrijfsbeslissing in algemene een afweging zin. We hebben tussen ode verschillende ns hierbij door maatschappelijke Search B.V. op deskundige en economische wijze laten effecten hiervan, begeleiden. en houden De afgelop hierbij rekening met belanghebbenden. Elke De afgelopen bedrijfsbeslissing jaren hebben heeft de immers verschillende invloed op bouwbedrij deze belanghebbenden. ven binnen VB Groep Dat grote kunnen stappen medewerkers gezet op of het klanten gebi zijn, ed van maar Maatschappelijk bijvoorbeeld ook Verantwoord omwonenden, Ondernemen leveranciers, en milie investeerders umanagement. en Zowel ook de ISO maatschappij en MVO in wijzer algemene zijn als zin. certifi We cering hebben succesvol ons hierbij behaald. door Uiteraard Search B.V. ben op ik hier deskundige bijzonde wijze r trots laten op. begeleiden. Nu i De afgelopen jaren hebben we binnen onze bedrijven veel goede ideeën geïmplementeerd. We bieden hier dan ook graag ruimte voor. Zo ben ik bijzonder enthousiast over het feit dat we sinds 2011 al 45% van onze CO 2 -uitstoot hebben gereduceerd door onder andere zonnepanelen te plaatsen en duurzaam gecertificeerde windenergie in te kopen. Verder uiteraard over inzet van social return op verschillende bouwplaatsen en onze onverminderde inzet voor het verkleinen van de ruimte tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Dit lukt alleen door de geweldige inzet van onze medewerkers, die samen invulling geven aan onze visie. Binnen deze visie beschrijven wij vier pijlers welke we als speerpunten binnen onze MVO visie hebben aangewezen en kunt u niet alleen zien wat we al hebben bereikt maar met name welke plannen we nog hebben voor de komende jaren. Dit doen we graag samen, want immers: Resultaat komt samen! Hans Geertman Algemeen directeur 5

6 VIER PIJLERS De vier pijlers welke wij hebben aangewezen treft u hiernaast aan. Binnen de verschillende bedrijven zijn diverse ambassadeurs actief om maatschappelijk verantwoord ondernemen breed draagvlak te geven binnen onze organisatie. Deze ambassadeurs ziet u bij de verschillende pijlers. Zij zijn binnen een stuurgroep actief die de verschillende pijlers bewaken en de hieruit voortvloeiende acties verder uitdragen binnen de bedrijven. Op die manier is er niet alleen het benodigde draagvlak, maar borgen we tevens de onderlinge kruisbestuiving tussen de verschillende werkmaatschappijen. Per werkmaatschappij kunnen de acties welke bijdragen aan de uiteindelijke doelen wisselen, afhankelijk van specialisme of bedrijfsomvang. Voor de uitvoering van de acties zijn zoveel mogelijk collega s betrokken om direct het bewustzijn te vergroten en de kans op succes te bevorderen. 6

7 Goed gedrag en bestuur Pagina 9 Keten- en klantbeleid Pagina 14 Personeelsbeleid Pagina 19 Milieubeleid Pagina 25 7

8 Invulling geven aan goed bestuur ondersteund met een duidelijke gedragscode vormt een vertrouwensbasis richting alle partners binnen de keten. Frank Dijkhuis Directeur

9 Goed gedrag en bestuur Goed bestuur heeft te maken met kernwaarden, cultuur en gedrag van degenen die daarin verantwoordelijkheden hebben. Kernwaarden zijn integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid en transparantie. Van bestuurders en toezichthouders mag verwacht worden dat zij deze kernwaarden in acht nemen en dat zij vanuit deze kernwaarden hun verantwoordelijkheden invullen. Gedragscode Een duidelijke gedragscode, voor zowel ons management als onze werknemers is noodzakelijk. Ik besef dat we als management hier een belangrijke voorbeeldrol vervullen. Door met elkaar duidelijke afspraken te maken laten we zien hoe we met integriteitskwesties in onze organisatie om gaan. Invulling geven aan goed bestuur ondersteund met een duidelijke gedragscode, vormt een vertrouwensbasis richting alle partners binnen de keten. Daarnaast blijft het bijdragen aan onze professionele uitstraling en een goed imago. We hebben al een duidelijke bedrijfscode en een toezichthouder en zijn aangesloten bij Stichting Beoordeling Integriteit Bouwbedrijven. De gedragscode vormt het uitgangspunt bij nieuwe samenwerkingsverbanden. Zo zullen we bij al onze huidige en nieuwe partners duidelijk communiceren op welke wijze wij graag werken en hoe we van hen verlangen dat zij werken. Het is van belang dat we hierin het draagvlak bij onze partners niet alleen meten en toetsen maar ook blijven borgen. Ik heb als doel al onze partners onze werkwijze eigen te laten maken of er minimaal van op de hoogte te brengen. Verder blijft het duidelijk dat wij de regels van de wet naleven. Ook dit blijven we toetsen. Hierbij kan gedacht worden aan het naleven van veiligheidsregels op de bouwplaats, maar ook zorgdragen voor een zero-tolerance beleid op het gebied van fraude. Compliance programma Compliance is het toezien op de naleving van regels die te maken hebben met de bevordering en handhaving van de integriteit en professionaliteit. We gaan een compliance programma ontwikkelen. Dit streeft het doel na de directie en de medewerkers ten volle vertrouwd te maken met de werking van onze bedrijfscode en de naleving van de in de bedrijfscode opgenomen voorschriften te verankeren. Hierdoor kunnen we onze klanten en partners nog meer garanties over onze werkwijze geven. Ik ben ervan overtuigd dat dit bij zal dragen aan ons goede imago. Afspraken met leveranciers (stakeholders) Wij worden bij onze dienstverlening ondersteund door allerlei bedrijven. Niet alleen voor onze klanten willen wij een betrouwbare partner zijn, ook voor de bedrijven die voor en met ons werken. Wij willen een partner zijn waarop men kan rekenen en die afspraken en verplichtingen goed en tijdig nakomt. 9

10 10

11 Met bedrijven en leveranciers die het gedachtegoed van onze bedrijven onderschrijven en waarmaken en daarmee de geloofwaardigheid van ons bij de klant niet in het geding dreigen te brengen, willen wij een zakelijke relatie aangaan op basis van klantgerichtheid, kwaliteit, een optimale prijs en vertrouwen. Dit betekent dat wij partners vooraf informeren over onze bedrijfsfilosofie en de kwaliteit en houding die wij van hen verwachten. In onze contacten met bedrijven handelen wij onafhankelijk, professioneel en integer. Bij het afsluiten van contracten letten wij vooral op een klantgerichte houding en een goede prijs/kwaliteitverhouding. Elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen wij; ons eigen geweten en ons gezond verstand zijn daarbij de belangrijkste richtlijnen. We ondersteunen een marktomgeving met eerlijke mededinging. Directie, medewerkers maar ook ketenpartners handelen in overeenstemming met de principes van eerlijke mededinging en met alle toepasselijke voorschriften. Wij, inclusief onze partners, onthouden ons van gedragingen die strijdig zijn met het Nederlands en Europees mededingingsrecht en andere strafbare gedragingen in het verkeer met opdrachtgevers en concurrenten. We onthouden ons van discriminatie in welke zin dan ook. Wij tolereren geen enkele vorm van fysieke, psychische, mondelinge of seksuele intimidatie. Veiligheid In de uitvoering van ons werk is veiligheid een absolute prioriteit. We stellen alles in het werk om de veiligheid van onze mensen, onze ketenpartners, het publiek en onze projecten te waarborgen en verwachten van medewerkers en ketenpartners dat zij hetzelfde doen. Hiertoe hebben we de volgende regels opgesteld: We staan erop dat onverhoopte onveilige werksituaties meteen verholpen worden en gemeld worden aan de direct leidinggevende. We leven alle regels na op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu bij de uitvoering van onze projecten. We zorgen daarbij voor een goede en veilige werkplek. Wij verwachten van medewerkers en ketenpartners dat zij alle regels die gelden ook echt naleven. Betrokkenheid en respect Het succes van onze organisatie wordt bepaald door de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers en ketenpartners. We willen ruimschoots aan alle voorwaarden voldoen die nodig zijn om medewerkers en partners te stimuleren het beste uit zichzelf te halen voor opdrachtgevers, het bedrijf en voor hun eigen ontwikkeling. De volgende punten hebben daarbij onze voortdurende aandacht: We staan voor een informele bedrijfscultuur en een bedrijfsvoering met korte lijnen. Wij voeren een gedegen, duurzaam opleidingsbeleid en een actief loopbaanbeleid en blijven dit verder ontwikkelen. We zetten ons in voor een rechtvaardig sociaal beleid en goede arbeidsomstandigheden. 11

12

13 Jurgen van de Ven Hoofd productie De meerwaarde van goede (keten) partners was ons allang duidelijk. Samen boeken we het beste resultaat. Daarom leek het mij ook zo interessant om met hen over onze kernwaarden door te praten. Zijn we qua MVOdoestellingen een goede match en hoe gaan we elkaar in de toekomst verder versterken?

14 Keten- en klantbeleid Samen duurzame vooruitgang binnen de keten realiseren? Onze MVO-doelstellingen voor Keten- en klantbeleid zorgen ervoor dat we snel kunnen anticiperen op de vraag van de klanten en partners. De kennis van ketenpartners kan worden ingezet voor verdere innovatie. We hebben gemerkt dat we deze kennis hierbij hard nodig hebben, simpelweg: we kunnen het niet alleen. Dit doen we onder andere door los van projecten met partners in gesprek te gaan om te kijken waar hun specifieke toegevoegde waarde ligt. Op die manier kunnen wij onze klanten garanderen dat als we een uitvraag krijgen we direct de juiste partners kunnen selecteren. Klantbeleid We willen in de nabije toekomst de klantwaarde verder verhogen door de meerwaarde die wij als organisatie leveren aan te tonen. Ik heb het gevoel dat we hierbij de kans hebben om door te groeien naar een organisatie welke de klant met een 9+ beoordeelt. Dit willen we doen door vooral te luisteren, ons te verdiepen in onze klanten en écht begrijpen wat onze klanten willen. Dit gaan we onder andere bereiken door de introductie van de Net Promotor Score, NPS. Verder blijven we Informatie Op Locatie bijeenkomsten organiseren en klantinterviews houden om de vraag achter de vraag te kennen. Eerlijk zakendoen staat bij ons boven alles Bij ons staat transparant en eerlijk zakendoen boven alles. We werken graag samen met ketenpartners die hier hetzelfde over denken. We hebben onder andere hiervoor gesprekken met onze ketenpartners gevoerd. Uit de gesprekken blijkt dat we integriteit soms anders definiëren. Veel van onze partners hebben bovendien geen gedragscode. Wij hebben die code wel opgesteld, omdat we vinden dat er binnen de organisatie geen verwarring mag zijn over wat integer zakendoen inhoudt. Verdieping in Wet Keten Aansprakelijkheid Wie binnen een keten werkt, moet zijn zaken goed op orde hebben, vinden wij. Vanwege de veranderende wetgeving rondom de ketenaansprakelijkheidsregeling, hebben we dit thema daarom tot één van de speerpunten benoemd. Zo is er altijd duidelijkheid omtrent aansprakelijkheid. Aan de slag met digitaal factureren Wij maken het onze ketenpartners graag zo gemakkelijk mogelijk. Als het voor onze klanten en ketenpartners een meerwaarde is om digitaal te kunnen factureren, dan onderzoeken we graag wat we hierin voor hen en onszelf kunnen betekenen. 14

15 Collectieve veiligheidsbewustzijn vergroten Wat schetste mijn verbazing tijdens de ketenpartner gesprekken? Weinig bedrijven blijken VCA-gecertificeerd. En als bedrijven al gecertificeerd zijn, dan is dit vaak vanuit een eis en niet vanuit hun eigen overtuiging. Als het aan mij ligt, komt daar verandering in. Wij werken namelijk graag samen met partners die veiligheid even hoog in het vaandel hebben staan als wij. We willen het collectieve veiligheidsbewustzijn in de toekomst vergroten. Hoe duurzaam zijn we eigenlijk? Duurzaamheid zit in onze genen. Tijdens de gesprekken bleek dat onze partners slechts in een paar gevallen ISO 9001 en ISO gecertificeerd zijn. Ik ben van mening dat we hierin samen nog de nodige stappen voorwaarts kunnen zetten. Welke keurmerken zijn in bezit? Verhelderend: we hebben gesproken over onze keurmerken, product- en procescertificeringen. Zo zijn wij onder andere ISO-9001, ISO-14001, VCA**, FSC, PEFC, Keurhout en MVO-Wijzer gecertificeerd. Wat mij betreft zijn dit perfecte visitekaartjes om mee naar buiten te treden. Tot slot: samen duurzaam vooruit Als organisatie werken wij hard aan het realiseren van onze MVO-doelstellingen. Hier hoort ook een goed ketenbeleid bij. Zonder onze ketenpartners is er immers geen keten. Vandaar ook dat wij graag met onze partners in gesprek blijven over hoe we samen zo maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen boeken we duurzame vooruitgang. De volgende acties hebben we ingepland: Als het aan ons ligt, praten we de komende tijd verder over wat integriteit voor ons en onze partners betekent. Een mooi thema om te achterhalen waar we als partners voor staan. Medewerkers binnen de organisatie gaan een verdiepingscursus volgen om het kennisniveau omtrent Wet Keten Aansprakelijkheid binnen de hele organisatie te verhogen. Wij gaan de komende tijd verder onderzoek doen met betrekking tot digitaal factureren. Bij de start van een project zullen we een veiligheids kick-off organiseren waarin we met de belangrijkste (project)partners en onze adviseur Aboma de risico s en beheersmaatregelen in kaart brengen. Graag gaan én blijven wij met onze partners in gesprek over het verduurzamen van onze bedrijfsprocessen. Wij maken een overzicht van de verschillende keurmerken en richtlijnen en zullen deze verder implementeren en doorvoeren. 15

16

17 Inge van de Sande P&O manager Miranda Heemels P&O manager We vinden het imago als goede werkgever enorm belangrijk. Niet alleen bij onze huidige medewerkers maar zeker ook bij de medewerkers van de toekomst.

18 18

19 Personeelsbeleid In ons meest recente Medewerkers-Motivatie-Onderzoek waardeerden de medewerkers onze organisatie gemiddeld met het cijfer 8. Uiteraard zijn wij hier enorm trots op. Maar desondanks blijven we proberen hierin nog verder te verbeteren. De trends binnen de onderzoeken nemen we aansluitend als speerpunten mee in onze plannen. Op die manier kunnen we blijven zorgen voor een goede motivatie en vitaliteit bij onze medewerkers. Trotse, tevreden en gemotiveerde werknemers zorgen immers voor ons gezamenlijke resultaat. We vinden het imago als goed werkgever enorm belangrijk. Niet alleen bij onze huidige medewerkers maar zeker ook bij de medewerkers van de toekomst: leerlingen, stagiairs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen dit niet alleen inzetten om invulling te geven aan de wet participatie. Maar ook omdat we het belangrijk vinden dat enerzijds mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans hebben, maar anderzijds we ook aansluiting blijven vinden bij het onderwijs. Door versnelde innovaties merken we onder andere dat er een schijnbare kloof ontstaat tussen onderwijs en bedrijfsleven. We stellen ons dan ook vaak hardop de vraag hoe we hier nog beter invulling aan kunnen geven om ervoor te zorgen dat de leerlingen en stagiairs die afstuderen hun opleiding ook kunnen zien als een waardevolle springplank naar het bedrijfsleven. Verder gaan we in de komende periode verder bekijken of de competenties van onze mensen nog steeds goed aansluiten bij de wensen van de organisatie en vice versa. Zo merken wij bijvoorbeeld dat steeds vaker van technische mensen kennis gevraagd wordt in tenders en preselecties. Daarnaast zijn we meer en meer van uitvoerende organisaties verschoven naar regievoerend. Bovendien weten we dat Niet-Planmatig-Onderhoud andere competenties van mensen vraagt dan bijvoorbeeld seriematige nieuwbouwprojecten. We hebben het Medewerkers-Motivatie-Onderzoek geëvalueerd. Uit de evaluatie worden de belangrijkste speerpunten opgepakt en actief verbeterd. Graag leren we van onze medewerkers en van onze omgeving, met als doel zorgen voor een duurzame ontwikkeling van onze organisatie. Daarbij hebben we de volgende ambities: Zorgen voor meer vitaliteit en gezondheid bij de werknemers; Blijven zorgen voor goede arbeidsvoorzieningen; In aanmerking komen voor een PSO-certificering, op die manier werken we aan de duurzame inzetbaarheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken hierin breder dan alleen projectmatige social return invullingen; MMO score mogelijk nog verder omhoog brengen; Creëren van bottom-up cultuur; Op een natuurlijke wijze de gemiddelde leeftijd naar beneden brengen. 19

20 P&O JAAROVERZICHT 2014 AANTAL MEDEWERKERS DIENSTTIJDSOPBOUW 204 (195 FTE) Gemiddeld aantal jaren dat een bouwplaatsmedewerker in dienst is 16 Gemiddeld aantal jaren dat een UTA medewerker in dienst is 11,7 LEERLINGEN / STAGIAIRS LEEFTIJDSOPBOUW BOL4 BBL3 HBO BBL2 BOL3 VMBO TU Gemiddelde leeftijd bij bouwplaatsmedewerkers bedraagt 50,3 Gemiddelde leeftijd bij UTA personeel bedraagt 45,7 Totaal geboekte studiekosten voor personeel in

21 ZIEKTEVERZUIM VERLOOP ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE 5x 4x 3x 2x 1x 0x FREQUENTIE ZIEKMELDINGEN HR bouw HR UTA HS bouw HS UTA SB bouw SB UTA SVS bouw SVS UTA VH bouw VH UTA 1,7% 1,4% 0,70% 3,8% 1,0% 4,5% 1,3% 1,9% 3,29% 7,4% Op eigen verzoek Ontslag Geen contractverlenging Het aantal medewerkers waar we in 2014 afscheid van hebben genomen was: (Vervroegd) pensioen Wederzijds goedvinden Overleden Het verlooppercentage in 2014 was: 26 13% BEOORDELING Medewerkers beoordelen de organisatie gemiddeld met het cijfer: 21

22

23 Marc Pastoor KAM Coördinator / veiligheidskundige Ons uiteindelijke doel is een milieubeleid ontwikkelen welke een integraal onderdeel vormt van de bedrijfsvoering, -beleid en bewustzijn van de werknemers. 23

24 24

25 Milieubeleid Binnen onze werkmaatschappijen hebben we veel aandacht voor het milieu. Duurzame productie, voorkomen van vervuiling, duurzaam gebruik van materiaal en het terugdringen van CO 2 vallen onder deze pijler. Maar ook het creëren van bewustwording bij iedereen die er mee te maken heeft. We hebben er belang bij om te investeren in het thema milieubeleid omdat het direct gevolgen heeft voor de gezondheid van onze mensen, partners, klanten en de omgeving waarin we werken. Daarnaast weten we dat we ook kosten kunnen besparen als we een goed milieubeleid voeren. Aandacht voor het terugdringen van onze CO 2 uitstoot is hier een mooi voorbeeld van. Door slimmer energie in te kopen hebben we - buiten een grote besparing - ruimte gecreëerd om voortaan duurzaam gecertificeerde windenergie in te kopen in plaats van grijze energie. In combinatie met het opwekken van onze eigen energie hebben we hiermee al sinds 2011 een CO 2 reductie van 45% kunnen bereiken. Dit zijn echter de quick-wins. We willen graag verder vooruit kijken, ook al zijn de stappen dan misschien wat kleiner. het beste jongetje van de klas zijn, maar op een bewuste manier kijken naar de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten. Juist met deze bewustwording kunnen we in de komende jaren nog de nodige stappen zetten. Verder willen we de opgedane kennis niet voor onszelf houden. Juist door transparant deze kennis te delen laten we aan klanten zien dat we onze ervaringen met hen kunnen delen. Ik denk dat we onderscheidend vermogen kunnen creëren door hier op een innovatieve manier mee om te gaan. Ons uiteindelijke doel is een milieubeleid ontwikkelen dat een integraal onderdeel vormt van de bedrijfsvoering, beleid en bewustzijn van de werknemers. Verder willen we een meetbare reductie op het gebied van brandstofverbruik, CO 2 uitstoot en afvalverwerking. Het beheersen van milieu gerelateerde risico s draagt natuurlijk ook bij aan ons imago. We willen niet per definitie 25

26 MILIEU JAAROVERZICHT 2014 ENERGIEVERBRUIK SON MAASTRICHT KELPEN KwH KwH Totaal stroomverbruik kantoren: KwH KwH Totaal gasverbruik kantoren: m m KwH KwH m KwH m 3 Totaal stroomverbruik bouwplaatsen: KwH BRANDSTOFVERBRUIK (liter / 1.000,- omzet) SON MAASTRICHT KELPEN 4,23 3,88 3,24 Doelstelling 2015/2016-3% 26

27 CO 2 UITSTOOT (kg CO 2 uitstoot / ton) AFVALVERWERKING (ton / 1.000,- omzet) Totaal: Brandstof 33,9 kg Stroom 84,39 kg Gas 89,11 kg 207,4 kg SON 1,9 ton MAASTRICHT 0,57 ton KELPEN 1,15 ton Totaal: 3,62 ton Doelstelling 2015/2016 Doelstelling 2015/2016-4% -3% OPBRENGST ZONNE-ENERGIE 57,831 MwH Komt overeen met het verbruik van 16,5 huishoudens op jaarbasis 27

28 Onze partners over ons Ik ervaar de mensen waarmee ik samenwerk als zeer constructief en de afspraken die ik met hen maak staan ook daadwerkelijk en leiden tot acties. Vanuit een intrinsieke motivatie tref ik mensen die een verschil willen maken in onze maatschappij. Dit doen ze vanuit maatschappelijke betrokkenheid, waarbij zij gericht zijn op samenwerking en kennisdeling. De mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben zij steeds op een goede manier op hun netvlies. Zowel zakelijk (bijv. door het inzetten van stagiaires vanuit die doelgroep), als privé (betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties en daar ook echt voor gaan). Het bedrijf maakt structureel tijd vrij om mee te werken aan het verbeteren van onderwijs in het algemeen, daarmee biedt het bedrijf kansen aan alle lerenden. Harm Deiman - Directeur Summa Bouw & Infra en Wonen & Design Wij zijn er voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen. Maar in onze missie staat ook dat we mensen willen helpen om echt mee te doen aan de samenleving. Dat kunnen we niet in ons eentje. Daarom vragen we onze leveranciers, waaronder de bedrijven die voor ons bouwen en onderhouden, ons daarbij te helpen. Deze uitdaging wordt prima opgepakt. Oprecht, vanuit het hart. Janine van Heertum Woningcorporatie Zayaz Ik zie de bedrijven binnen VB Groep als een fijne werkgever om voor te werken. Ze hebben aandacht voor hun werknemers en gaan op een plezierige manier met hen om. Het streven is om iedereen binnen boord te houden maar ook duurzaam inzetbaar houden staat hoog in het vaandel. Martin Michels Bedrijfsarts WVM Consult Ik heb de verschillende bedrijven binnen VB Groep leren kennen als een organisatie waar vanuit een intrinsieke motivatie aan duurzaam en maatschappelijk ondernemen wordt gewerkt. Niet alleen bij de directie en management maar bij een brede groep medewerkers. Vanuit Search vinden we dat duurzaamheid gaat om het creëren van impact. Dit gebeurt ook bij VB Groep, zowel binnen de eigen organisatie als bij klanten en leveranciers/onderaannemers. Ik heb vooral het enthousiasme waarmee ideeën worden opgepakt en tot acties worden uitgewerkt als zeer prettig en stimulerend ervaren als adviseur. Jeroen Kanselaar - Search Consultancy Aboma heeft de overtuiging dat, door blijvend te investeren in Kwaliteit, Arbo en Milieu, dit voor organisaties leidt tot een betere positie in de markt en uiteindelijk bijdraagt aan de continuïteit van een organisatie. Net als Aboma hebben de bedrijven binnen VB Groep zichzelf verplichtingen opgelegd om als organisatie maatschappelijk verantwoord te opereren. Door deze gezamenlijke overtuiging is er een prima samenwerking met als gemeenschappelijk doel het continu willen verbeteren. Robert van den Bos bc. Aboma BV Toen ik voor het eerst in contact kwam met de organisatie vanwege een Social Return project, bleek pas hoe betrokken dat het bedrijf is bij personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onbewust doen zij al zo veel aan MVO dat ik het zonde vond dat ze er destijds niet meer exposure aan gaven. Roger Aretz - Coördinator Projectbureau Social Return Parkstad Limburg 28

29 Reeds twintig jaar geleden waren ze al vernieuwend in de bouw met het aangaan van co-makership contracten met toeleveranciers waarvan mijn bedrijf er indertijd een was. Vanaf toen heb ik hen leren kennen als een bijzonder bouwbedrijf, altijd vooruitlopend op maatschappelijke ontwikkelingen. Ik kan stellen dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen reeds toepasten en handelden naar de geest van dit begrip voordat er ooit iemand van had gehoord. Eenvoudigweg omdat het in de genen zit van dit bedrijf. Marcel van de Kleut - Bouwgroep Limburg BV / HAFRA Bouwdetacheringen BV In de huidige markt wordt verwacht dat je je meer als aannemer en onderaannemer (oftewel ketenpartner) onderscheidt. Zij zijn in mijn klantenkring koploper voor wat betreft ketensamenwerking en MVO met o.a. social return waar we nu n project onder handen hebben. Iedere ketenpartner draagt hierin zijn steentje bij. Door onder andere de professionele aansturing en de juiste ketenpartners, hebben we enorm succes geboekt. Het leuke is dat er gemoedelijk met elkaar wordt samengewerkt en toch telkens stappen verder komt door processen en werkwijzen gezamenlijk te veranderen en te verbeteren! Resultaat komt samen! Peter van Brussel Resisto Het valt me op de dat de organisatie maximaal gebruik maakt van de Periodieke Arbeids- Gezondheidskundige Onderzoeken (PAGO)-faciliteiten in de bouw, door niet alleen het gebruik van het PAGO actief te stimuleren - wat leidt tot een unieke bijna 100% opkomst - maar ook door het resultaat van de PAGO s mee te laten tellen voor het bedrijfsbeleid. J.K. (Jan) Golsteijn - Arbouw We hebben reeds vele jaren een vaste relatie, onder andere in een aantal ketenintegratie projecten. Via deze weg zijn we in contact gekomen met het begrip MVO, een begrip dat breed gedragen wordt, van directie tot bouwplaatsmedewerker. Zij stimuleren hun partners om een actieve bijdrage te leveren aan invulling van dit begrip, niet alleen passief, maar ook actief, bijvoorbeeld door ondersteuning van hun personeelsafdeling en door het geven van voorlichting. Het begrip MVO heeft mede hierdoor ook binnen ons bedrijf een prominente plaats ingenomen. Kees van Heijst Van Heijst Stucadoorwerken Wij als LSB-groep zien hen als een gedegen bedrijf met duidelijke eigen kernwaarden. Waarbij durf om te innoveren en vernieuwingen te implementeren in de organisatie duidelijk aanwezig zijn. Daarbij is er alle aandacht voor ons als partner om mee te participeren in het bedenken van oplossingen. Peter Jacobs LSB Groep 29

30 Colofon Uitgever: Tekst: Fotografie: Vormgeving: Eindredactie: Huybregts Relou, Son Huybregts Systeembouw, Son Smeets Bouw, Maastricht Smeets Vastgoedservice, Maastricht Van Heur Bouw & Onderhoud, Kelpen Hans Geertman Frank Dijkhuis Jurgen van de Ven Inge van de Sande Miranda Heemels Marc Pastoor Marco Kolleppel Studio Kraft, Veldhoven Maarten van Ham Deze publicatie is digitaal verspreid. Mocht het toch voorkomen dat deze analoog verspreid wordt dan zal dit uitsluitend gebeuren op papier voorzien van een FSC keurmerk. Dit papier wordt gefabriceerd van hout uit duurzaam gekweekte bossen. Voor het drukwerk zal gebruik worden gemaakt van plantaardige inkten en wasmiddelen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 30

31

32

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

De kunst van succesvol ondernemen

De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen ISBN 90 13 01745 2 NUR 801 Eindredactie: Truus Koppelaar, Afas Software BV Redactionele adviezen: Knowblesse Consult, Lunteren Cartoons:

Nadere informatie

Groeien naar meer waarde

Groeien naar meer waarde Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Versie 1.1 (04-11-2014) Groeien naar

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk Duurzaam Ondernemen 2011 Samen meer mogelijk Prestatiedashboard Onze medewerkers Indicator Meeteenheid Resultaat 2011 Aantal bedrijfsongevallen Injury Frequency Rate (IF) Aantal bedrijfsongevallen met

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu PEO PLE People, Planet, Profit leidraad voor ons handelen PLA NET PRO Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu F I T Ik geloof dat ieder recht ook een verantwoordelijkheid inhoudt, en elke kans die

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Zo doen we dat. Klokkenluidersreglement. bij

Zo doen we dat. Klokkenluidersreglement. bij Zo doen we dat Gedrag- en Integriteitscode Gedrag- en Integriteitscode Klokkenluidersreglement bij 2/3 Gedrag- en Integriteitscode zoals vastgesteld door het bestuur in mei 2010 Sinds oktober 2004 heeft

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

2 De ambitie van Janssen de Jong Groep 06. 2.2 Missie 06. 2.3 Kernwaarden 06. 2.4 Onze kernwaarden nader toegelicht 07

2 De ambitie van Janssen de Jong Groep 06. 2.2 Missie 06. 2.3 Kernwaarden 06. 2.4 Onze kernwaarden nader toegelicht 07 Bedrijfscode Inhoudsopgave 1 Inleiding 04 2 De ambitie van Janssen de Jong Groep 06 2.1 Visie 06 2.2 Missie 06 2.3 Kernwaarden 06 2.4 Onze kernwaarden nader toegelicht 07 3 Welke regels gelden er voor

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie