Bestuursovereenkomst. Deel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursovereenkomst. Deel 1"

Transcriptie

1 3 15 Bestuursovereenkomst

2

3 Inhoudsopgave Inleidende bepalingen 2 Strategisch kader 4 1. Onze missie 8 2. Onze visie 8 3. Kernwaarden 8 Strategische opties De RJV zet consequent in op klantgerichtheid De RJV wil geëngageerd en tevreden personeel De RJV wil een moderne administratie zijn 11 Operationele doelstellingen In het kader van de strategische opties Overzicht projecten Productiedoelstellingen stelsel en kas 20 Verbintenissen federale staat en openbare instellingen sociale zekerheid Gemeenschappelijke algemene verbintenissen voor beide partijen Synergie tussen OISZ Budgettair, financieel en boekhoudkundig luik Medewerking aan transversale projecten Slotbepalingen

4 Inleidende bepalingen Tussen De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Werk, mevrouw M. DE CONINCK, de Staatssecretaris van Ambtenarenzaken, de heer H. BOGAERT, en de Minister voor Begroting, de heer O. CHASTEL, hierna genoemd de Staat, enerzijds, en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, openbare instelling van sociale zekerheid, waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Elsensesteenweg 213, vertegenwoordigd door de stemgerechtigde beheerders aangeduid door het Beheerscomité, mevrouw S. SLEGERS en mevrouw A. VAN LAER, de heren G. DENUDT, E. VAN LANCKER, I. VAN DAMME en C. VAN PETEGHEM, alsook door de administrateur-generaal, de heer L. VANNESTE, hierna genoemd de RJV, anderzijds, wordt overeengekomen de operationele doelstellingen uit te voeren die in het vervolg van deze overeenkomst worden beschreven. Ze zijn te begrijpen binnen het strategisch kader, de meetinstrumenten en de verbintenissen van de federale staat en van de openbare instellingen van sociale zekerheid. Deze bestuursovereenkomst wordt gesloten in het kader van de bepalingen van artikel 5 van het koninklijk besluit betreffende de responsabilisering van de OISZ. Het legt de regels en bijzondere voorwaarden vast waaronder de Rijksdienst de opdrachten vervult die haar zijn toevertrouwd door de wet, in het bijzonder door de gecoördineerde wetten op de jaarlijkse vakantie van de werknemers. Deze bestuursovereenkomst wordt gesloten voor een duur van drie jaar met uitwerking vanaf 1 januari De ondertekenende partijen verbinden er zich toe het principe van het paritair beheer na te leven en te versterken. De bestuursovereenkomst draagt er toe bij het overleg te versterken tussen de actoren die betrokken zijn bij het beheer van het stelsel van de jaarlijkse vakantie en met de andere sectoren van het netwerk van de sociale zekerheid. De bestuursovereenkomst respecteert de bevoegdheden, opdrachten en verantwoordelijkheden van de meewerkende instellingen. De ondertekenende partijen zullen alles in het werk stellen om een gunstig klimaat te scheppen voor het beheer van het stelsel van de jaarlijkse vakantie en om gunstige voorwaarden te creëren voor de verwezenlijking van de verbintenissen die in deze overeenkomst worden opgenomen

5 Deze overeenkomst treedt in werking op 01/01/2013. Gedaan te Brussel op, 09/01/2013. Voor de Belgische Staat, O. CHASTEL M. DE CONINCK Minister voor Begroting Minister van Werk H. BOGAERT Minister van Ambtenarenzaken Voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, S. SLEGERS G. DENUDT A. VAN LAER I. VAN DAMME E. VAN LANCKER C. VAN PETEGHEM L. VANNESTE Administrateur-generaal - 3 -

6 Strategisch kader «Luisteren met een leeg hoofd» In 2011 probeerde de RJV het aantal circulaire cheques zo veel mogelijk te reduceren. Het betaalmiddel is echt niet meer van deze tijd. Iedereen die geen rekeningnummer opgegeven had, kreeg tot vier brieven: ofwel geeft men zijn nummer op, ofwel vraagt men uitdrukkelijk een cheque. Op het eind van de rit bleven toch zo n vakantie-uitkeringen onbetaald. Het beheerscomité besliste in een eenmalige operatie toch een cheque te sturen naar iedereen die recht heeft op meer dan 50 euro. Iemand belde enkele dagen later: of we alstublieft een nieuwe cheque willen sturen, want hij is de eerste verloren! Productiedoelstellingen en projecten De vorige bestuursovereenkomst onderscheidde zich vooral door het grote aantal projecten. Voor het overige bracht ze een update van de productiedoelstellingen die eigenlijk vanaf de eerste overeenkomst geformuleerd werden. Een instelling als de RJV moet immers op de eerste plaats haar basisopdracht correct en op tijd uitvoeren. Door de projecten zou de toekomst voorbereid worden. Achter de projecten zat een visie op de toekomst, een visie op verandering. De productiedoelstellingen vragen natuurlijk veel inspanningen, maar eigenlijk worden ze relatief gemakkelijk gehaald. De RJV is een instelling met ervaren personeel. Personeel dat op alle niveaus ook veel zin voor een publieke dienstverlening heeft, zoals blijkt uit een tevredenheidsenquête. Waar een productiedoelstelling niet gehaald wordt, is telkens een eenvoudige verklaring en die heeft altijd te maken met externe omstandigheden die aan de RJV zelf ontsnappen. Projecten realiseren blijkt soms stukken moeilijker. Het begint al met budget en timing. Vaak willen we harder en verder lopen dan we kunnen. Niet dat het een catastrofe zou zijn, verre van. De projecten uit de bestuursovereenkomst worden stuk voor stuk gerealiseerd. Bij sommige zal het wat langer duren, bij andere moet onderweg de scope enigszins herzien worden. Maar de idee om via de projecten de toekomst voor te bereiden en verandering door te voeren blijkt ook te werken. Alleen is het misschien niet de duidelijkste weg. Strategische opties Voor de bestuursovereenkomst hebben we er daarom voor gekozen om de strategische overwegingen centraler te stellen. De productiedoelstellingen blijven integraal deel uitmaken van de overeenkomst, maar bij deze gaat het om de vraag of de dingen wel goed genoeg gedaan worden. We willen vooral bezig zijn met de vraag of we de goede dingen doen. Je moet dan natuurlijk weten waar je naar toe wil en vooral hoe je daar kunt geraken. We beseffen onderhand wel wat we moeten doen, maar we zijn ervan overtuigd dat we dat alleen zullen blijven doen als we ons ook aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hier is ooit een mooi beeld voor gebruikt: we zijn een kustvaarder die zeer goed uitgerust is voor zijn taak, maar die nu genoodzaakt is om de volle zee op te varen. De RJV-boot moet omgebouwd worden tot een zeeschip, dat de gevaren en uitdagingen van de volle zee aankan. Het beeld dateert van Vandaag is de noodzaak om ons om te bouwen groter dan ooit. Je hoeft echt geen glazen bol te hebben om te weten dat de ontknoping in het dossier arbeiders-bedienden dichter bij is dan ooit. Als we op dat moment niet in staat zijn om meer en beter te werken met het huidige personeelsbestand, dan zal het schip misschien gereed gemaakt worden voor de sloop. Dat kan alleen vermeden worden als het schip opgekalefaterd wordt. De klant komt altijd van rechts Waar willen we naar toe en hoe willen we daar geraken? We willen niet zomaar vakantiegeld berekenen en betalen, we willen vooral een instelling zijn die op een bescheiden wijze bijdraagt aan een betere wereld. Door onze opdracht behoorlijk uit te voeren, maar ook door al onze stakeholders met respect en vertrouwen te behandelen. We willen dat onze klanten koning zijn. Het is een wat ouderwetse - 4 -

7 uitdrukking, maar we blijven ze graag gebruiken. De klant is koning, de klant komt altijd van rechts en heeft dus altijd voorrang. Zo zegt Wouter Torfs het, de man van de schoenenwinkels. Hij was een inspiratiebron voor deze bestuursovereenkomst, ook al heeft zijn product op het eerste zicht niets te maken met het uitbetalen van vakantiegeld. Hij leert ook dat voor de klant alleen het personeel het verschil kan maken. Zij doen het, elke dag. Zij verdienen waardering en vertrouwen. Zij moeten kansen krijgen op ontplooiing. Zij moeten zich gewoon goed voelen op hun werk. Alleen dan zullen ze tot bij de rechthebbende op vakantiegeld uitstralen dat hij of zij centraal staat. Zij zullen naar hem luisteren en geven wat hij nodig heeft. En natuurlijk moet ook de organisatie perfect zijn. De RJV probeert aan de top te staan waar het om informatica gaat. Maar ook uit de manier waarop het werk georganiseerd is, moeten onze basiswaarden spreken. Het woord polyvalentie staat daarvoor alleen maar model. De organisatie ontregelen Kijk eens naar het voorbeeld in het kadertje in het begin van deze tekst: is men niet geneigd te denken dat die man de boom in kan? Er zijn brieven geschreven om hem te verwittigen en op geen enkele heeft hij geantwoord. We hebben op een bepaald moment zelfs geprobeerd hem telefonisch te bereiken. Er kwam geen reactie. En op het ogenblik dat hij dan toch een cheque ontvangt, verliest hij die en heeft hij het lef om een duplicaat te vragen. Wat een ezel, zijn we geneigd te denken! Niet soms? En toch zal de RJV daar niet aan toegeven en proberen die persoon te helpen. We begrijpen niet direct wat er met hem aan de hand is, maar we gaan ervan uit dat het geen kwade wil is. Misschien kan hij niet goed lezen of heeft hij een allergie voor officiële papieren. Wat dan ook, hij heeft recht op zijn vakantiegeld en verdient ons respect. Hij zal zijn duplicaat krijgen. En als hij ons ook nog toevertrouwt wat er scheelt zullen we een stuk wijzer zijn. Het gaat er niet om te denken voor de klant, maar vanuit de klant. Luisteren met een leeg hoofd, schrijft Jos Burgers in Gek op gaten. En flexibel zijn, jezelf als organisatie ontregelen. Regels mogen geen excuus zijn voor een slechte service. Minder is echt wel beter! En als een regel nodig is, pas hem soepel toe. We moeten denken in mogelijkheden, niet in problemen. Pas als je alles doet wat mogelijk is, kun je rekenen op de loyauteit van je klant. Change management Zover is de RJV wellicht nog niet, maar zover willen we geraken. Het is een cultuuromslag, die tijd en inspanning vraagt. Er moet ook weerstand overwonnen worden, want verandering brengt onvermijdelijk ook ongerustheid mee. Daarom moet verandering heel minutieus gemanaged worden. Klanten zijn overigens niet alleen de rechthebbenden op vakantiegeld. Het zijn ook de bijzondere vakantiefondsen, maar vooral ook het personeel. Je kan het zo gek niet benoemen met wat voor vragen medewerkers aankomen, maar ze moeten een antwoord krijgen. Gaat het nu om een probleem met informatica, loon of wat dan ook, het moet aangepakt worden. Wie op een of andere manier in de rol van klant stapt, moet als koning behandeld worden. Diensten zijn er niet voor de mensen die er werken, maar voor de mensen die er zich op kunnen beroepen. En de dienstverlener moet zich vooral hoeden voor routine. Door routine verlies je alertheid en wordt je gezichtsveld vernauwd, zegt Torfs. Ver genoeg durven kijken, blijven oefenen. De goede dingen doen Strategie heeft te maken met het samenballen van de middelen die je wilt inzetten om je organisatie een toekomst te geven. Strategie is keuzes maken, is hinderpalen opruimen, is zich inderdaad afvragen of men de goede dingen doet. Door de strategie maak je het verschil. Toen de directie van de RJV zijn strategische oefening maakte, waren de drie cruciale opties vlug duidelijk: consequent inzetten op klantgerichtheid, geëngageerd en tevreden personeel en een moderne administratie. Rond deze drie opties zijn de operationele doelstellingen uitgewerkt. Er is in eerste instantie geen onderscheid meer tussen doelstellingen en projecten. Omdat projecten echter beperkt zijn in de tijd en een bijzonder budget veronderstellen, worden zij toch ook nog in een aparte tabel gezet. Ook de verwachtingen van de overheid zijn niet afzonderlijk - 5 -

8 opgenomen, maar maken integraal deel uit van de operationele doelstellingen en vinden dus een plaats binnen de drie strategische opties. We denken dat we op die manier de beste garantie geven dat we ze effectief willen realiseren. Verwachtingen van de overheid De overheid vraagt dat een instelling ondersteuning geeft aan de objectieven in het regeerakkoord en de beleidsbrief van de verantwoordelijke Minister. Het regeerakkoord bevat de bepaling dat de eenmaking van het statuut arbeidersbedienden afgerond moet worden tegen de door het arrest van het Grondwettelijk Hof bepaalde einddatum (8 juli 2013). Ook de wetgeving voor jaarlijkse vakantie bevat aanzienlijke verschillen tussen arbeiders en bedienden, zodat die zal moeten aangepast worden. Over hoe de oplossing voor het onderscheid er moet uitzien is op dit ogenblik niets bekend, maar de RJV moet er zich op voorbereiden om een beslissing zo vlug mogelijk technisch te kunnen uitvoeren. Dat veronderstelt vooral een aanpassing aan de informaticatoepassing. Omdat de beslissing op dit ogenblik niet bekend is kunnen nog geen concreet project en timing opgenomen worden. Omwille van het allesomvattend belang van deze zaak wordt er wel een project pro memorie opgenomen [3.1]. Er wordt geen budget bij vermeld, omdat dit natuurlijk zal afhangen van de uiteindelijke beslissing. Wel zal er op dat ogenblik een bijkomend budget moeten vrijgemaakt worden. Het is niet mogelijk om een oplossing te realiseren binnen de huidige budgettaire mogelijkheden. De overheid wil dat de basisopdrachten geoptimaliseerd worden. Eigenlijk beantwoorden alle objectieven in het strategische hoofdstuk aan die bekommernis. Ook de productiedoelstellingen voor stelsel en kas werden kritisch onderzocht en waar nodig aangepast. Tenslotte pleit de overheid voor goed bestuur. Ook inzake interne controle en audit, personeel & organisatie en duurzame ontwikkeling zijn verschillende objectieven terug te vinden. Dat het de RJV menens is met synergie blijkt uit het feit dat we samen met twee andere instellingen een gemeenschappelijke interne audit willen uitbouwen. Maar we maken ook gretig gebruik van de afspraken inzake selectie en werving, opleiding en ontwikkeling. Er zal een gemeenschappelijke loonmotor en een elektronisch personeelsdossier ontwikkeld worden. Zo veel mogelijk personeelsleden krijgen de kans om te telewerken. We voorzien een project rond diversiteit. We werken verder aan een project rond werkmeting. Verder zijn we van plan te verhuizen naar een andere locatie die het beter mogelijk maakt de ruimte met een maximale efficiëntie te gebruiken. Tenslotte zullen we de mogelijkheid onderzoeken om een aantal diensten samen met andere instellingen uit te voeren of zelfs te outsourcen: grote printopdrachten en verzendingen en scanning van binnenkomende documenten. Het spreekt vanzelf dat we maximaal willen aansluiten bij de voordelen die uit het Optifedprogramma of andere intitiatieven om centraal aan te kopen voortvloeien. Verwachtingen regering RJV doelstellingen Ondersteuning aan de politiek Operationele doelstelling Optimalisatie basisopdrachten Strategische optie 3 en productiedoelen stelsel en kas Goed bestuur > > Controle en interne audit Operationele doelstellingen en > > Politiek personeel & organisatie Strategische optie 2 > > Duurzame ontwikkeling Operationele doelstelling > > Maatschappelijke verantwoordelijkheid Operationele doelstellingen en

9 Efficiëntieplannen In te voegen thema s RJV doelstellingen Bij ieder objectief wordt efficiëntie in overweging genomen Synergie Operationele doelstellingen 2.3.1; 2.3.2; 2.4.1; 3.2.5; 3.4.1; 3.4.2; Strijd tegen sociale fraude Engagement Administratieve vereenvoudiging Operationele doelstellingen 1.3.1; 1.4.1; 1.5.2; 1.6.1; 3.3.2; Klantgerichtheid Strategische optie 1 Risicobeheersing en interne controle Operationele doelstellingen en Analytische boekhouding Is ingevoerd begin 2013 Maatschappelijke verantwoordelijkheid Operationele doelstelling Politiek personeel & organisatie > > Beheer van pensioneringen Operationele doelstelling > > Aantrekkelijkheid als werkgever Operationele doelstellingen en > > Telewerk Operationele doelstelling > > Ontwikkelcirkels Operationele doelstellingen en > > E-procurement Wordt toegepast > > P-data Wordt toegepast > > Sociale en milieuclausules Engagement In de tabel hieronder wordt concreet aangegeven welke doelstellingen aansluiten bij een verwachting van de regering. Over twee van die doelstellingen moet echter nog iets afzonderlijk geschreven worden, namelijk over de strijd tegen de sociale fraude en over milieu- en sociale clausules. Uiteraard is sociale fraude een heel belangrijke zaak en uiteraard wil de RJV alles doen om de sociale fraude tegen te gaan. Alleen hebben we hier geen afzonderlijk objectief of project over opgenomen. Wij hebben de instrumenten gewoon niet zelf in handen, maar we engageren ons wel heel uitdrukkelijk voor het volgende: > > Volle medewerking aan de werkgroepen over datamining van het College voor openbare instellingen van sociale zekerheid. > > Regelmatige vergaderingen met de RVA om de uitwisseling te optimaliseren van informatie over misbruiken met economische werkloosheid. De invoering van een elektronische flux zal de opdracht gemakkelijker maken. > > Samenwerking met de inspectiediensten van RVA en RSZ in geval van vermoedens van fraude op grote schaal. > > Bijdragen aan de gegevensbanken die men aan het oprichten is om signaletiekgegevens van arbeiders te verifiëren. > > Deelname aan de algemene vergadering van de SIOD. > > De aanvulling van de flux A038 met de gegevens van de bijkomende vakantie, zodat de instellingen die anti-cumulregels hebben kunnen controleren. De RJV engageert zich evenzeer om bij overheidsopdrachten clausules op te nemen die betrekking hebben op duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Opdat dit engagement duidelijk zou kunnen opgevolgd worden zal in de aankoopprocedure een checkpunt voorzien worden voor alle aankopen

10 1. Onze missie De RJV staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van de arbeiders en sommige kunstenaars. Hij betaalt dat vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks uit. In het laatste geval stelt hij de noodzakelijke gegevens en financiële middelen ter beschikking van de verschillende sectorale kassen. De RJV speelt een belangrijke rol in het zogenaamde primaire netwerk van de sociale zekerheid. Hij staat garant voor een stipte en correcte gegevensverwerking. Ten opzichte van de bijzondere vakantiefondsen houdt hij zich aan de wettelijke bepalingen en zorgt hij voor een tijdige distributie van data en middelen. 2. Onze visie De RJV wordt erkend als expert op het vlak van de jaarlijkse vakantie en is een centrum van uitmuntendheid in openbaar bestuur. De RJV is een gemeenschap waarin de klanten, medewerkers, beheerders, verantwoordelijke Minister en alle andere partners op een menselijke, authentieke en professionele manier met elkaar omgaan. De RJV voert zijn taken flexibel, efficiënt en tegen een zo laag mogelijke kostprijs uit. De RJV werkt in de geest van een openbare instelling. Dat wil zeggen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de dienstverlening. De klant staat centraal en kan ten allen tijde rekenen op een vlotte en correcte dienstverlening. Als werkgever streeft de RJV naar een personeelsbeleid gebaseerd op openheid en vertrouwen. De RJV wil met een efficiënte en excellente dienstverlening de sociale vooruitgang, de levenskwaliteit en het welzijn van iedereen verbeteren. 3. Kernwaarden De kernwaarden waardoor we ons laten leiden zijn: > > Teamspirit (respect, vertrouwen, loyauteit, erkenning, solidariteit); > > Verantwoordelijkheid (professionalisme, efficiëntie, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid); > > Valoriseren van het personeel (ruimte voor talent); > > Resultaatgerichtheid (deskundigheid, bekwaamheid, punctualiteit); > > Enthousiasme (beschikbaarheid, bereidheid); > > Klantgerichtheid (respect, transparantie, dynamisme)

11 Resultaatgerichtheid Valoriseren van het personeel Klantgerichtheid Enthousiasme Teamspirit Verantwoordelijkheid - 9 -

12 Strategische opties 1. De RJV zet consequent in op klantgerichtheid De klant is koning. Klantgerichtheid staat centraal. De klant is er niet voor ons, wij zijn er voor de klant. De RJV doet al het mogelijke om hem op een snelle, flexibele en correcte manier te bedienen. De voorwaarden hiervoor zijn: > > Voortdurende alertheid voor zowel interne als externe klanten; > > Zo ver mogelijk gaan om de klant te betalen waar hij of zij recht op heeft; > > Heldere communicatie met de klant; > > Eenvoudige, begrijpelijke en toegankelijke procedures. De doelstellingen hierbij zijn: > > Regelmatig organiseren van een klantenbevraging m.b.t. de kwaliteit van de dienstverlening en de communicatie; > > Het aantal niet uitbetaalde vakantiegelden bij iedere vereffening tot een absoluut minimum herleiden; > > Zorgen voor klantvriendelijke informaticatoepassingen; > > Oor hebben voor de klant door de uitbouw van een modern en professioneel callcenter; > > Voorzien in voortgezette opleidingen in telefonische, schriftelijke en mondelinge communicatie; > > Zorgvuldig vertalen en hertalen van alle publicaties zodat alles leesbaar en verstaanbaar is voor ons doelpubliek. 2. De RJV wil geëngageerd en tevreden personeel Medewerkers worden respectvol benaderd als volwassen en verantwoordelijke personen, zij genieten alle vertrouwen. Iedereen heeft de potentieel om verder te groeien en wordt daartoe gestimuleerd. De werkplaats is een plek waar mensen zich goed voelen, wat uiteraard niet kan zonder een harmonieuze verhouding met het privéleven. De voorwaarden hiervoor zijn: > > Medewerkers die doordrongen zijn van de notie klantgerichtheid (zowel intern als extern); > > Medewerkers die zo polyvalent mogelijk zijn; > > Medewerkers die met respect en vertrouwen benaderd worden; > > Leidinggevenden die coachen en die verantwoordelijkheid geven; > > Een organisatie die rekent op de competenties van de medewerkers; > > Een organisatie die de groeimogelijkheden van de medewerkers aanmoedigt; > > Een organisatie die aanzet tot voortdurende (bij)scholing

13 De doelstellingen hierbij zijn: > > Investeren in en stimuleren tot levenslang leren; > > Transparante communicatie; > > Een soepele werkorganisatie met oog voor het persoonlijke leven; > > Een personeelsbeleid gebaseerd op gelijkheid van kansen. 3. De RJV wil een moderne administratie zijn De RJV wil aan de top staan op het vlak van organisatie. De inspanningen die op dit vlak reeds geleverd zijn zullen verder gezet worden. Dit is de enige garantie om jaar na jaar de missie op een perfecte manier te kunnen vervullen. De voorwaarden hiervoor zijn: > > In staat zijn een praktische oplossing te geven aan een akkoord over arbeiders-bedienden; > > Een performante organisatie (ook inzake financieel beheer en informatica) die de administratie met een minimum aan risico s uitvoert; > > Een organogram dat de emanatie is van een efficiënte en effectieve organisatie; > > Een personeelsdienst die het personeel begeleidt en ondersteunt in hun loopbaan; > > Duurzaam beleid. De doelstellingen hierbij zijn: > > Organisatie en informatica voorbereiden op het éénheidsstatuut voor werknemers; > > Een permanente (operationele) opvolging van de organisatie van alle diensten; > > Een informaticasysteem dat top is; > > Een personeelsdienst die snel en accuraat oplossingen geeft; > > Een gebouw dat voldoet aan de hedendaagse normen en vereisten

14 Operationele doelstellingen 1. In het kader van de strategische opties Hierna worden operationele doelstellingen en projecten niet afzonderlijk opgesomd, zodat de samenhang duidelijk blijft. Projecten zijn echter te onderscheiden van doelstellingen doordat ze een tijdelijk karakter en een afzonderlijk budget hebben. De projecten worden daarom nog eens afzonderlijk in een overzichtstabel opgenomen. Hierna volgt eerst een overzicht van de operationele doelstellingen. In deel II wordt van iedere doelstelling een uitgebreide fiche voorgesteld. 1. De RJV zet consequent in op klantgerichtheid 1.1 Regelmatig organiseren van een klantenbevraging m.b.t. de kwaliteit van de dienstverlening en de communicatie Opbellen van klanten om de kwaliteit van de antwoorden na te gaan Michel Bernard > > Score op klantentevredenheidsindicator (score 1-10). > > Opstellen van een actieplan. > > In minimaal 90 % van de gevallen wordt de gevraagde informatie onmiddellijk verstrekt. > > Uitvoering van actieplan voor minstens 95 % Schriftelijke tevredenheidsenquête bij de klanten van de vakantiekassen Bernadette Wijzen > > Klantentevredenheidsindicator (score 1-10). > > Opstellen van actieplan. > > Uitvoering van actieplan voor minstens 95 %. > > Score van minstens 8,5 op klantentevredenheidsindicator Tevredenheidsenquête bij de bijzondere vakantiefondsen Bernadette Wijzen > > Klantentevredenheidsindicator (score 1-10). > > Opstellen van actieplan. > > Uitvoering van actieplan voor minstens 90%. > > Score van minstens 8,5 op klantentevredenheidsindicator Kwalitatieve tevredenheidsenquête bij de gebruikers van de gegevens van het RJVstelsel Bernadette Wijzen > > Klantentevredenheidsindicator (score 1-10). > > Opstellen van actieplan. > > Uitvoering van actieplan voor minstens 95 %. > > Score van minstens 8,5 op klantentevredenheidsindicator

15 1.2 Tot een absoluut minimum herleiden van het aantal niet uitbetaalde vakantiegelden Beperken van het aantal niet uitbetaalde vakantiegelden Michel Bernard > > Het aantal niet uitbetaalde vakantierekeningen. > > Het aantal verjaarde vakantierekeningen terugdringen jaar na jaar. 1.3 Zorgen voor klantvriendelijke informaticatoepassingen Aan elke klant (van RJV-Kas en van de BVF) elektronische toegang verlenen tot zijn dossier PROJECT Bernadette Wijzen > > Elke werknemer heeft toegang tot zijn elektronisch vakantiedossier. > > Alle dossiers zijn elektronisch beschikbaar. 1.4 Oor hebben voor de klant door de uitbouw van een modern en professioneel callcenter Uitbouwen van een modern en professioneel callcenter PROJECT Michel Bernard > > Beschikbaarheid van dienstverlening. > > Tevredenheidsmeting van klanten die de RJV via het callcenter benaderden. > > Beschikbaarheid van dienstverlening is groter dan voorheen. > > Een minimale klantentevredenheid van 90 %. 1.5 Voorzien in voortgezette opleidingen in telefonische, schriftelijke en mondelinge communicatie Jaarlijkse conditietraining in klantvriendelijkheid Pierrette Roels > > Aantal deelnemers aan opleiding. > > Beschikbaarheid van verschillende opleidingstrajecten. > > Alle medewerkers hebben jaarlijks een training i.v.m. klantgerichtheid gevolgd. > > De contacten met klanten gebeuren op een klantvriendelijke manier Opleiding voor nieuwe medewerkers in schriftelijke en mondelinge communicatie PROJECT Pierrette Roels > > Aantal deelnemers aan opleiding. > > Beschikbaarheid van verschillende opleidingstrajecten. > > Handleiding met voornaamste principes i.v.m. leesbaarheid. > > Handleiding voor personeel is beschikbaar. > > Aantal opleidingsuren

16 1.6 Zorgvuldig vertalen en hertalen van alle publicaties, zodat alles leesbaar en verstaanbaar is voor ons doelpubliek Nakijken op leesbaarheid en voorleggen aan testgroepen van alle uitgaande teksten PROJECT Pierrette Roels > > Vermindering van vragen naar verduidelijking. > > Beschikbaarheid kadaster van standaard antwoorden. > > Aantal teksten dat gescreend wordt. > > Per jaar worden alle brieven nagekeken op hun leesbaarheid. > > Beschikbaarheid van testgroepen uit de doelgroep. > > Via de tevredenheidsenquête bij gebruikers is er een minimale klantentevredenheid van 80 % inzake leesbaarheid van documenten. 2. De RJV wil geëngageerd en tevreden personeel 2.1 Investeren in en stimuleren tot levenslang leren Aangepast begeleiden van elke nieuwe medewerker Danny Van Driessche > > Aanwezigheid van checklist met de verschillende te ondernemen acties. > > Ontwikkelcirkels. > > Voor alle van de nieuw aangeworven medewerkers is een groeipad opgesteld binnen één maand na aanwerving Ondersteunen van alle werknemers op klantgerichtheid Danny Van Driessche > > De medewerkers beschikken over de competentie klantgerichtheid. > > Aanbieden van opleidingen/trainingen. > > Alle medewerkers tonen in hun dagelijks gedrag dat ze klantvriendelijk zijn. > > Alle betrokken medewerkers hebben met succes een opleiding gevolgd Uitwerken van een opleidingsplan PROJECT Danny Van Driessche > > Beschikbaarheid van opleidingsplan eind januari van elk betrokken opleidingsjaar. > > Het uitvoeren voor minstens 95 % van het opleidingsplan Diensthoofden worden coaches Danny Van Driessche > > Een tool om de competenties als coach vast te stellen. > > Een trainingstraject voor coaches. > > Alle diensthoofden voldoen aan het profiel van coach voor eind

17 2.1.5 Bevorderen van kennismanagement PROJECT Danny Van Driessche > > Uitgewerkte protocollen van kennisopslag, -delen en -beheer. > > Alle diensten hebben een uitgewerkt kennisoverdrachtplan opgesteld Een loopbaanplan voor elke medewerker Danny Van Driessche > > Het aanbieden van loopbaangesprekken aan elke medewerker. > > Beschikbaarheid van aanbod door werkgever. 2.2 Transparante communicatie Intern communicatieplan Danny Van Driessche > > Communicatieplan is beschikbaar. > > Ieder jaar wordt het communicatieplan aangepast en aangevuld. > > Uitvoeren van het communicatieplan voor minstens 90% Tweejaarlijkse personeelsenquête Danny Van Driessche > > Uitvoeren van enquête en neerleggen van enquêterapport. > > Uitvoering van actieplan voor minstens 90%. 2.3 Een soepele werkorganisatie met oog voor het persoonlijke leven Uitbreiden van het aanbod aan telewerken PROJECT Danny Van Driessche > > Aantal telewerkdagen per jaar. > > Aantal telewerkdagen per medewerker. > > Verhoging van globaal aantal telewerkdagen Implementeren van een nieuw systeem van prestatiemanagement PROJECT Danny Van Driessche > > Afgesproken objectieven per medewerker. > > Alle medewerkers worden beoordeeld op basis van hun prestaties. 2.4 Een personeelsbeleid gebaseerd op gelijke kansen Diversiteitsbeleid PROJECT Danny Van Driessche > > Aanwezigheid van een diversiteitsplan. > > Uitvoering van acties voorzien in het diversiteitsplan

18 3. De RJV wil een moderne administratie zijn 3.1 Organisatie en informatica voorbereiden op het éénheidsstatuut Jaarlijkse vakantie en het éénheidsstatuut voor werknemers Bernadette Wijzen / Michel Bernard > > Betaling van vakantiegeld. > > Uitbetalen van vakantiegeld conform de regelgeving. PROJECT- PRO MEMORIE 3.2 Een permanente (operationele) opvolging van de organisatie van alle diensten Een nieuw organogram Luc Vanneste > > Beschikbaarheid van nieuw organogram. > > Het organogram wordt goedgekeurd ten laatste eind Een managementplan per dienst Luc Vanneste > > Bestaan van het managementplan per dienst. > > Bestaan van de key performance indicatoren. > > Opvolging van de BSC is in het beleid geïntegreerd. > > Personeelsleden van de werkvloer zijn in staat in grote lijnen het managementplan van hun dienst uit te leggen Beheer van het instrument van de risicoanalyse Luc Vanneste > > Integratie van de opvolging van de risico s in de indicatoren van de Balanced ScoreCard (maandelijks) met een specifieke indicator wanneer er een gerelateerd risico bestaat. > > Semestriële verslaggeving aan de algemene administratie en aan het beheerscomité Opstarten van een gemeenschappelijke interne auditdienst PROJECT Luc Vanneste > > Het afleveren van auditrapporten. > > In de loop van 2013 wordt het eerste auditrapport afgeleverd Gemeenschappelijk printen, scannen (Synergie OISZ) Danny Van Driessche > > Beschikbaarheid van centrale print-, scan- en verzendcapaciteit. > > Realisatie van kostenbesparing op print-, scan-, drukcapaciteit en portkosten. 3.3 Een informaticasysteem dat top is Afwerken van het Ambi-Gedi-project PROJECT Daniel Dooremont > > Project AMBI-GEDI is afgewerkt. > > Het elektronisch dossier 2.0 is raadpleegbaar op 01/01/

19 3.3.2 Uitwerken van een volledig geïntegreerd documentenbeheer PROJECT Daniel Dooremont > > Alle workflows gebeuren elektronisch. > > De betrokken documenten zijn elektronisch beschikbaar ( paperless office ). > > Alle workflows gebeuren elektronisch op 01/12/ Een personeelsdienst die snel en accuraat oplossingen geeft Elektronisch personeelsdossier PROJECT Danny Van Driessche > > Volledige elektronische toegankelijkheid van het eigen personeelsdossier voor alle RJV-medewerkers. > > Alle personeelsdossiers zijn digitaal beschikbaar en online raadpleegbaar op 01/07/ Een gemeenschappelijke loonmotor (Synergie OISZ) Danny Van Driessche > > Beschikbaarheid van rapporten, studies, lastenboeken > > Keuzemogelijkheid van ehr tools > > Implementatie van loonmotor ARNO. 3.5 Duurzaam beleid Gebouw dat voldoet aan de hedendaagse normen en vereisten PROJECT Luc Vanneste > > Is de RJV eind 2015 verhuisd? > > Realisatie van verhuis

20 2. Overzicht projecten Projecten Start Einde Indicator Norm Budget Aan elke klant (van RJV Kas en de BVF) elektronische toegang verlenen tot zijn dossier [1.3.1] Uitbouwen van een modern en professioneel callcenter [1.4.1] Opleiding voor nieuwe medewerkers in schriftelijke en mondelinge communicatie [1.5.2] Nakijken op leesbaarheid en voorleggen aan testgroepen van alle uitgaande teksten [1.6.1] Uitwerken van een opleidingsplan [2.1.3] Bevorderen van kennismanagement [2.1.5] Uitbreiden van het aanbod aan telewerken [2.3.1] 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2015 > > Elke werknemer heeft toegang tot zijn elektronisch vakantiedossier > > Beschikbaarheid van dienstverlening > > Tevredenheidsmeting van klanten die de RJV via het callcenter benaderden > > Aantal deelnemers aan opleiding > > Beschikbaarheid van verschillende opleidingstrajecten > > Handleiding met voornaamste principes i.v.m. leesbaarheid > > Vermindering van vragen naar verduidelijking > > Beschikbaarheid kadaster van standaard antwoorden > > Aantal teksten dat gescreend wordt > > Beschikbaarheid van opleidingsplan eind januari van elk betrokken opleidingsjaar. > > Uitgewerkte protocollen van kennisopslag, -delen en beheer > > Aantal telewerkdagen per jaar. > > Aantal telewerkdagen per medewerker > > Alle dossiers zijn elektronisch beschikbaar > > Beschikbaarheid van dienstverlening is groter dan voorheen > > Een minimale klantentevredenheid van 90% > > Handleiding voor personeel is beschikbaar > > Aantal opleidingsuren > > Per jaar worden alle brieven nagekeken op hun leesbaarheid > > Beschikbaarheid van testgroepen uit de doelgroep > > Via de tevredenheidsenquête bij gebruikers is er een minimale klantentevredenheid van 80% inzake leesbaarheid van documenten > > Het uitvoeren voor minstens 95% van het opleidingsplan (aantallen opleidingen aangewende middelen). > > Alle diensten hebben een uitgewerkt kennisoverdrachtplan opgesteld > > Verhoging van globaal aantal telewerkdagen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst. Deel 2

Bestuursovereenkomst. Deel 2 3 15 Bestuursovereenkomst 2013-2015 Inhoudsopgave Definities 3 Meetinstrumenten 5 Fiches operationele doelstellingen 7 Fiches productiedoelstellingen stelsel en kas 41 Verwachtingen van de regering 50

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SINT-PIETERS-WOLUWE/W65B-RMIB2016 Betreft:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM TUSSEN :, met maatschappelijke zetel te,, vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer, Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 januari

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 januari A D V I E S Nr. 2.021 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 januari 2017 ----------------------------------------------- Gevolggeving aan het advies nr. 1.713 van 25 november 2009 over

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 mei

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 mei A D V I E S Nr. 1.464 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 mei 2004 ------------------------------------------- Vereenvoudiging van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/110 BERAADSLAGING NR. 17/049 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Schoten Verbertstraat 27 2900 Schoten Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SCHOTEN/RMID-STOF/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van BOOM J. Van Cleemputplein 1 2850 Boom Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Boom/W65B-STOF-SFGE/2015 Aantal Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van OUDENAARDE Meerspoort 30 9700 Oudenaarde Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OUDENAARDE/RMIB-SCP-/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/105 BERAADSLAGING NR. 14/056 VAN 1 JULI 2014 INZAKE HET GEBRUIK VAN DE PERSOONSGEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Directeur van het Werkloosheidsbureau Adviescommissie erkenningen. Directie Reglementering tijdskrediet en Buurtdiensten Afdeling Buurtdiensten

Directeur van het Werkloosheidsbureau Adviescommissie erkenningen. Directie Reglementering tijdskrediet en Buurtdiensten Afdeling Buurtdiensten Directie Reglementering tijdskrediet en Buurtdiensten Afdeling Buurtdiensten Directeur van het Werkloosheidsbureau Adviescommissie erkenningen Uw nota van Uw kenmerk Ons kenmerk 32030/AMM/130432 Contactpersoon

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Werken met indicatoren binnen AHOVOS

Werken met indicatoren binnen AHOVOS Werken met indicatoren binnen AHOVOS Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs 1 Voorstelling van het agentschap Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Voorstelling agentschap

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van WEMMEL de Limburg Stirumlaan 116 1780 WEMMEL Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI WEMMEL/W65B-STOF/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

In de bestaande regeling voor de bedienden is dit nu al het geval.

In de bestaande regeling voor de bedienden is dit nu al het geval. II. Jaarlijkse vakantie 1. De sociale partners zullen een eenvormige berekeningswijze voor het vakantiegeld uitwerken. De elementen daarvoor kunnen als volgt worden samengevat. a. Het enkel vakantiegeld

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.653 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.653 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 --------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.653 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 --------------------------------------------- Gevolgen van de verhoging op 1 oktober 2008 van het gemiddeld gewaarborgd

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 28 juni

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 28 juni A D V I E S Nr. 2.041 ------------------------------ Zitting van woensdag 28 juni 2017 ------------------------------------------------ Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 ---------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden - Uitvoering

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/002 BERAADSLAGING NR. 08/002 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/059 BERAADSLAGING NR 10/032 VAN 4 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Menen Noorderlaan 1 8930 Menen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal Menen/W65B-RMID-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Charter voor een klantvriendelijke overheid

Charter voor een klantvriendelijke overheid Charter voor een klantvriendelijke overheid 1. Dienstverlening aan de klant De RSZPPO richt zich in de eerste en voornaamste plaats tot vier types van cliënteel: - Gezinnen die kinderbijslag genieten,

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

EISENKOHIER 2011 2012

EISENKOHIER 2011 2012 FEDERAAL OPENBAAR AMBT EISENKOHIER 2011 2012 Overhandigd op woensdag 15 februari 2012 aan de heer Hendrik BOGAERT, Staatssecretaris van Ambtenarenzaken en van de Modernisering van de Openbare Diensten

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei A D V I E S Nr. 1.613 ----------------------------- Zitting van donderdag 31 mei 2007 ----------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.791 ----------------------------- Zitting van dinsdag 20 december 2011 ----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.791 ----------------------------- Zitting van dinsdag 20 december 2011 ---------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.791 ----------------------------- Zitting van dinsdag 20 december 2011 ---------------------------------------------------- Jaarlijkse vakantie Ingebrekestelling door de Europese Commissie

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli A D V I E S Nr. 1.989 ------------------------------- Zitting van dinsdag 19 juli 2016 ---------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 16 november

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Maaseik Mgr. Koningsstraat 8 3680 MAASEIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Maaseik/W65M/2016 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1 Student@Work Presentatie van het project 26/10/2011 Student@Work 1 Inhoudsopgave 1. RSZ 2. Algemene context 3. Werkgevers context 4. Studenten context 26/10/2011 Student@Work 2 De Rijksdienst voor Sociale

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/061 BERAADSLAGING NR 11/040 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/182 BERAADSLAGING NR 08/065 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Antwoord van minister Jambon voldoet niet aan de verwachtingen van het gemeenschappelijk vakbondsfront Op 29 juni 2016 ontvingen

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/070 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014 INZAKE DE TOEGANG TOT DE GEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie