Ruimten met een technische functie of niet-ingerichte zolder. E i : het hoogst gelegen evacuatieniveau. E s : het laagst gelegen evacuatieniveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimten met een technische functie of niet-ingerichte zolder. E i : het hoogst gelegen evacuatieniveau. E s : het laagst gelegen evacuatieniveau"

Transcriptie

1 Evacuatietrappen zijn primordiaal in geval van brand. Ze laten immers de evacuatie van de bewoners en de interventie van de brandweerdiensten toe. Hun ontwerp is dan ook onderworpen aan een aantal eisen, die opgenomen zijn in de huidige brandreglementeringen. Een ervan heeft betrekking op de brandstabiliteit van trappen. Dit artikel bevat aanbevelingen voor het ontwerp van houten trappen, waarmee het mogelijk is te voldoen aan deze brandstabiliteitseis.? Y. Martin, ir., hoofd van het laboratorium Dak- en gevelelementen, WTCB A. Brüls, dr. ir., directeur van het Instituut voor Brandveiligheid (ISIB) De brandstabiliteit van Ruimten met een technische functie of niet-ingerichte zolder houten trappen Afgewerkt niveau van de vloer van de hoogste ingerichte verdieping 1 DEFINITIE VAN DE BRANDWEER- STAND De brandweerstand van een bouwelement is de tijd gedurende dewelke een element in staat is om zijn functies te blijven vervullen in geval van brand (scheiding en/of draagvermogen). De traditionele Belgische uitdrukking van de brandweerstand (Rf) wordt langzaam maar zeker vervangen door de nieuwe Europese classificatie (REI) ( 1 ), die gebaseerd is op drie belangrijke criteria : het draagvermogen R, of het vermogen van een bouwelement, dat blootstaat aan specifieke mechanische belastingen, om gedurende een bepaalde tijdspanne weerstand te bieden aan een brand, zonder verlies van zijn structurele eigenschappen de vlamdichtheid E : dit begrip impliceert dat het bouwelement geen openingen mag vertonen (spleet, scheur, open voeg, ) die de vlammen of een groot debiet aan verbrandingsgassen doorlaten (en aldus de uitbreiding van de brand kunnen bevorderen) de thermische isolatie I, die de toegelaten temperatuurstijging aan de niet aan het vuur blootgestelde zijde van het bouwelement beperkt. Een element dat enkel een dragende functie heeft (bv. een kolom) zal dus geklasseerd worden als R, terwijl een niet-dragend element met een scheidingsfunctie (bv. lichte scheidingswand) geklasseerd zal worden als EI. Een element dat beide functies combineert (zowel dragend als scheidend) zal geklasseerd worden als REI. In tegenstelling tot de Belgische norm, waarin de brandweerstand uitgedrukt werd in uren, zal ze volgens de Europese classificatie voortaan uitgedrukt worden in minuten (bv. REI 30). In de Europese classificatie worden ook nog andere criteria gedefinieerd, ( 1 ) Beschreven in de classificatienorm NBN EN (004). ( ) Gewijzigd door de KB van 19 december 1997 en van 4 april 003. E i : het hoogst gelegen evacuatieniveau E s : het laagst gelegen evacuatieniveau LG : h < 10 m MG : 10 m h 5 m HG : h > 5 m Laagste niveau dat bruikbaar is door de voertuigen van de brandweerdiensten Afb. 1 Illustratie van de hoogte van gebouwen (bron : FOD Binnenlandse Zaken). zoals de beperking van de straling W, maar deze zijn totnogtoe niet vereist in ons land. REGLEMENTAIRE EISEN MET BETREKKING TOT TRAPPEN In België zijn de minimale brandveiligheidseisen waaraan alle nieuwe gebouwen moeten voldoen, opgenomen in het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 ( ) tot vaststelling van de basisnormen ter preventie van brand. Deze basisnormen zijn wetteksten, waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen lage (hoogte kleiner dan 10 m), middelhoge (hoogte begrepen tussen 10 en 5 m) en hoge gebouwen (hoogte groter dan 5 m) (zie afbeelding 1). Wat de interne evacuatietrappen betreft, vindt men er eisen met betrekking tot de types en de afmetingen (minimale breedte, maximale tredehoogte, maximale helling, ) in terug, die gedetailleerd worden in de Technische Voorlichting 198 Houten trappen (1995), evenals weerstandseisen voor : de binnenwanden van het trappenhuis en de deuren die erop uitgeven de evacuatietrappen. Deze eisen zijn voorgesteld in tabel 1 (p. ), afhankelijk van de gebouwhoogte. In het vervolg van dit artikel zullen we voornamelijk blijven stilstaan bij de brandstabiliteitseis voor evacuatietrappen. Om de zin van dit voorschrift te begrijpen, is het belangrijk te vermelden dat enkel het criterium in verband met het draagvermogen opgelegd wordt aan de trap. De criteria met betrekking tot de scheidingsfunctie (vlamdichtheid en thermische isolatie) zijn niet verplicht. De maatregelen die genomen worden in het KB hebben in eerste instantie tot doel te vermijden dat de brand zich zou verspreiden in het trappenhuis : deze rol is weggelegd voor de brandwerende wanden van het trappenhuis en de branddeuren die erop uitgeven. Indien de brand zich toch mocht verspreiden via het trappenhuis (indien de branddeur openstaat, indien de brand in het trappenhuis zelf ont- WTCB-Dossiers Nr. /007 Katern nr. pagina 1

2 Tabel 1 Eisen voor de brandweerstand van trappen en trappenhuizen. Beschouwde bouwelementen LG (h < 10 m) MG (10 m h 5 m) HG (h > 5 m) Verticale binnenwanden van trappenhuizen : in gebouwen met meerdere verdiepingen in gebouwen met één verdieping (R)EI 60 (R)EI 30 (R)EI 10 (R)EI 10 Toegang tot het trappenhuis (algemene regels) Deur EI 1 30 Deur EI 1 30 Sas met deuren EI 1 30 Evacuatietrap R 30 R 60 R 60 Tabel Carbonisatiesnelheid b 0 en fictieve carbonisatiesnelheid b n voor verschillende houtsoorten en verschillende houten elementen (NBN EN ). Houtsoort of type element b 0 -waarde (mm/min) b n -waarde (mm/min) A. Naaldhout en beuken Gelijmd-gelamineerd hout met een karakteristieke volumieke massa 90 kg/m 3 0,65 Massief hout met een karakteristieke volumieke massa 90 kg/m 3 0,65 B. Loofhout Massief of gelijmd-gelamineerd loofhout met een karakteristieke volumieke massa 90 kg/m 3 0,65 Massief of gelijmd-gelamineerd loofhout met een karakteristieke volumieke massa 450 kg/m 3 0,50 0,7 0,8 0,7 0,55 C. Gelamineerd hout (LVL) met een karakteristieke volumieke massa 480 kg/m 3 0,65 0,7 D. Platen Houten paneelwerk Multiplex Platen op houtbasis, met uitzondering van multiplex 0,9 (*) 1,0 (*) 0,9 (*) (*) Deze waarden zijn van toepassing op platen met een karakteristieke volumieke massa van 450 kg/m 3 met een dikte van 0 mm of meer. staat, ), ligt het voor de hand dat de evacuatie langs deze weg niet langer mogelijk zal zijn (rook, warmte, ), welke eisen er ook gesteld werden aan de trap. Zodra de brand geblust is, is het echter van primordiaal belang dat de trap zijn functie kan blijven vervullen om de interventie van de brandweerdiensten en de evacuatie van de personen die vastzaten in het gebouw toe te laten. Dit is precies het doel van de brandstabiliteitseis voor trappen : na een blootstelling van een bepaalde duur aan een brand moet de trap nog een voldoende draagvermogen hebben voor de interventie en de evacuatie. We willen er tevens op wijzen dat er brandreactie-eisen van toepassing zijn op evacuatietrappen. Deze eisen zijn opgenomen in Bijlage 5 van het KB. Om in overeenstemming te zijn met de nieuwe Europese classificatie, wordt deze Bijlage momenteel aangepast. Zo werd er onlangs een ontwerptekst voorgelegd aan de Hoge Raad voor Veiligheid tegen brand en ontploffing. Naargelang van de hoogte van het gebouw en het type bezetting voorziet deze tekst de volgende brandreactieklassen voor de vloerbekleding van trappenhuizen: B fl -s1 (hoge gebouwen en middelhoge gebouwen), B fl -s1 of C fl -s (lage gebouwen). De brandreactieklasse van een houten bouw element is onder meer afhankelijk van zijn volumieke massa, van zijn dikte en van zijn uitvoering. Zonder vuurvaste bekleding kan een houten element hoogstens de klasse C fl -s1 bereiken. 3 DIMENSIONERING VAN HOUT- CONSTRUCTIES IN GEVAL VAN BRAND De brandweerstand van bouwelementen kan bepaald worden door proeven in het laboratorium of door een berekening volgens een methode die erkend werd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is op dit ogenblik nog geen officieel goedgekeurde rekenmethode beschikbaar, maar er bestaat al wel een ontwerptekst ( 3 ). De Eurocodes (delen 1-) kunnen intussen beschouwd worden als de referentie voor de berekening van de brandweerstand. Aan de hand van deel 1- van Eurocode 5 kan men de brandweerstand van houtconstructies berekenen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar een artikel uit het WTCB-Tijdschrift van 001 [9]. Het basisprincipe van deze berekening berust op de carbonisatie van de houtsectie : de gecarboniseerde sectie mag niet langer in aanmerking genomen worden bij de berekening van de mechanische sterkte van het element. Naargelang van de carbonisatiesnelheid is het mogelijk de beschadigde zone van het hout te bepalen en aldus de brandweerstand van de houten bouwelementen te berekenen. In deel 1- van ( 3 ) Opgesteld door een werkgroep van de Hoge Raad voor Veiligheid tegen brand en ontploffing. Eurocode 5 wordt een hoofdstuk gewijd aan de beoordeling van de carbonisatiesnelheid. Deze kan beschouwd worden als constant en is onder meer afhankelijk van het type materiaal en zijn volumieke massa (zie tabel ). In een van de dimensioneringsmethoden bij brand die opgenomen zijn in de Eurocode, wordt gebruik gemaakt van de nuttige sectie. Deze kan beschouwd worden als de verminderde sectie waarvoor de initiële sterkte-eigenschappen van het hout (bij de omgevingstemperatuur) bewaard zijn. Ze wordt verkregen door van de volledige door het vuur aangetaste omtrek van de initiële sectie (op elke aan de brand blootgestelde zijde van het houten element) een laag af te trekken waarvan de dikte overeenstemt met de carbonisatiediepte, eventueel vermeerderd met een bepaalde factor (zie afbeelding, p. 3). Volgens deel 1- van Eurocode 5 kan de nuttige sectie (indien er geen beschermingsmateriaal aanwezig is) bepaald worden met de volgende twee formules : d ef = d char,n + k 0.d 0 [mm] (1) d char,n = b n.t [mm] () waarbij : d 0 = 7 [mm] k 0 = 1 (voor t > 0 minuten en zonder bescherming) b n = de fictieve carbonisatiesnelheid (in mm/min), zoals aangegeven in tabel, afhankelijk van de houtsoort t = de duur van de brand in minuten. WTCB-Dossiers Nr. /007 Katern nr. pagina

3 Afb. Bepaling van de nuttige sectie van een houten element. 1. Initiële sectie van het element. Grens van de overblijvende sectie 3. Grens van de nuttige sectie 1 3 d char,n k 0 d 0 d ef d char,n d char,0 Afb. 3 Eenzijdige carbonisatiediepte d char,0 en fictieve carbonisatiediepte d char,n. op de details en de hypothesen die opgenomen zijn in het kader op de pagina s 5 tot en met 7. Naast deze minimale dikte is het tevens noodzakelijk dat de dragende elementen (treden of stootborden, afhankelijk van de gekozen oplossing) ook na de brand ondersteund blijven door de trapwangen : ze moeten met andere woorden ingewerkt blijven over een minimale diepte (van zo n 5 mm) na de carbonisatie van de trapwangen. Het respecteren van deze regel is onontbeerlijk indien de trap niet voorzien is van een brandwerende bescherming aan de onderzijde. Tabel 5 (p. 4) geeft een overzicht van de minimale diepten waarover dragende treden of dragende stootborden moeten ingewerkt zijn. Normaalgesproken wordt in de rekenmethode de fictieve carbonisatiesnelheid (b n ) in aanmerking genomen, waarbij de invloed van de afrondingen en de spleten inbegrepen is in de amplitude (zie afbeelding 3), en dus niet de eenzijdige carbonisatiesnelheid (b 0 ), die van toepassing is op bouwelementen die slechts aan een zijde blootgesteld zijn aan brand. 4 TOEPASSING OP HOUTEN EVACU- ATIETRAPPEN De elementen van een trap (treden, stootborden) zijn voornamelijk onderworpen aan een eenzijdige carbonisatie (blootgesteld aan een zijde). In dit geval is het dus redelijk om de carbonisatiesnelheid b 0 in aanmerking te nemen in plaats van b n, zoals vermeld in formule 1. Voor de trapwangen dient men daarentegen steeds de waarde b n te gebruiken. In de laatste versie van de Eurocode wordt voor de berekening van de carbonisatiesnelheid geen onderscheid gemaakt tussen verticaal of horizontaal blootgestelde wanden. Uit proeven blijkt echter dat de oriëntatie van de wanden weldegelijk belangrijk kan zijn voor de carbonisatiesnelheid : deze zou lager zijn voor horizontale vlakken (de treden) dan voor verticale vlakken (de stootborden). Om in overeenstemming te zijn met de Eurocode en om de veiligheid van de rekenwaarden te waarborgen, houden de hier uitgevoerde berekeningen geen rekening met dit mogelijke verschil. Zoals vermeld in 3, wordt een houten trap gedurende een brand onderworpen aan een progressieve carbonisatie : na een blootstelling van 30 minuten kan men zich verwachten aan een verlies van zo n 7 mm aan de blootgestelde zijden van een stuk vurenhout en van mm als het gaat om eikenhout (zonder rekening te houden met het effect van de afrondingen). Zonder bescherming aan de onderzijde zou de te voorziene dikte van de treden en stootborden erg hoog moeten zijn om een brand stabiliteit van 30 of van 60 minuten te waarborgen. Wanneer ze beschermd zijn aan de onderzijde is het door gebruik te maken van de minimale redelijke dikten uit de tabellen 3 en 4 (p. 4) echter wel mogelijk om houten trappen met een dergelijke brandstabiliteit te ontwerpen. Deze bescherming kan gevormd worden door een plafond met een brandweerstand van 30 of 60 minuten, zoals een verstevigde gipsplaat (Rf-plaat) van 18 mm dik (weerstand : 30 minuten) en twee Rf-gipsplaten van 15 mm dik (weerstand : 60 minuten) of calciumsilicaatplaten. Ter illustratie geven de tabellen 3 en 4 (p. 4) een overzicht van de minimale dikte van de elementen van houten trappen waarmee het mogelijk is te voldoen aan de gevraagde brandstabiliteit, respectievelijk voor een trap met een breedte van 80 cm en van 10 cm ( 4 ), met bescherming aan de onderzijde. De berekeningen die toelaten om deze dikten te bepalen, zijn gebaseerd ( 4 ) Volgens het KB met basisnormen stemt een trapbreedte van 80 cm overeen met 1 doorgangseenheid en een trapbreedte van 10 cm met doorgangseenheden. Trede Stootbord Trapwang met bescherming langs de buitenzijde Afb. 4 Elementen van een houten trap. Een alternatieve oplossing (bv. voor een bestaande trap) zou erin kunnen bestaan om onder de treden en tegen de trapwang steunlatten aan te brengen om te waarborgen dat de treden in geval van brand een voldoende lange ondersteuning zouden hebben. n i Trapwang zonder bescherming Nuttige informatie Dit artikel kwam tot stand in het kader van de activiteiten van de Normen-Antennes Brandpreventie en Eurocodes die binnen het WTCB en met de steun van de FOD Economie gevoerd worden ten bate van de KMO. Voor meer informatie verwijzen we naar de website WTCB-Dossiers Nr. /007 Katern nr. pagina 3

4 Tabel 3 Minimale dikte van de elementen van een houten trap met een breedte van 80 cm die aan de onderzijde beschermd is. Te dimensioneren element Naaldhout (vuren, ) of beuken Loofhout (eiken, ) Optie 1 Optie Optie 1 Optie Trede 44 mm 35 mm 37 mm 35 mm ( ) Brandstabiliteit van 30 minuten (R 30) Stootbord 7 mm 38 mm mm 3 mm Trapwang met bescherming langs de buitenzijde ( 1 ) 56 mm 49 mm Trapwang zonder bescherming 87 mm 7 mm Trede 63 mm 50 mm 5 mm 4 mm Brandstabiliteit van 60 minuten (R 60) Stootbord 46 mm 56 mm 37 mm 47 mm Trapwang met bescherming langs de buitenzijde ( 1 ) 80 mm 65 mm Trapwang zonder bescherming 135 mm 105 mm ( 1 ) Bijvoorbeeld : muurtrapwang (ook valse trapwang genoemd) of zichtbare trapwang met beschermingsplaten. ( ) TV 198 beveelt een minimale trededikte van 35 mm aan voor een trap met een breedte van 80 cm. Tabel 4 Minimale dikte van de elementen van een houten trap met een breedte van 10 cm die aan de onderzijde beschermd is. Te dimensioneren element Naaldhout (vuren, ) of beuken Loofhout (eiken, ) Optie 1 Optie Optie 1 Optie Trede 48 mm ( ) 45 mm ( 3 ) 45 mm ( 3 ) 45 mm ( 3 ) Brandstabiliteit van 30 minuten (R 30) Stootbord 7 mm 38 mm mm 3 mm Trapwang met bescherming langs de buitenzijde ( 1 ) 56 mm 49 mm Trapwang zonder bescherming 87 mm 7 mm Trede 68 mm 50 mm 56 mm 45 mm ( 3 ) Brandstabiliteit van 60 minuten (R 60) Stootbord 46 mm 56 mm 37 mm 47 mm Trapwang met bescherming langs de buitenzijde ( 1 ) Trapwang zonder bescherming 84 mm (vuren) 80 mm (beuken) 139 mm (vuren) 135 mm (beuken) 65 mm 105 mm ( 1 ) Bijvoorbeeld : muurtrapwang (ook valse trapwang genoemd) of zichtbare trapwang met beschermingsplaten. ( ) De berekeningen tonen aan dat een trede van 45 mm volstaat voor beuken. ( 3 ) TV 198 beveelt een minimale trededikte van 45 mm aan voor een trap met een breedte van 10 cm. Tabel 5 Minimale diepte waarover de treden (of stootborden) ingewerkt moeten zijn in de trapwangen (*). Trap uit vuren of beuken Trap uit eiken Brandweerstand R 30 Brandweerstand R 60 Brandweerstand R 30 Brandweerstand R 60 5 mm 45 mm 0 mm 35 mm (*) De diepte is berekend aan de hand van de eenzijdige carbonisatiesnelheid b 0 (0,65 mm/min voor vuren en beuken en 0,5 mm/min voor eiken). WTCB-Dossiers Nr. /007 Katern nr. pagina 4

5 Details en hypothesen die aan de grondslag liggen van de berekening van de minimale dikte van de elementen van een houten trap 1. Hypothesen Houtsoort, gebruikt voor de trap Massief naaldhout (vuren met een densiteit van om en bij de 40 kg/m 3 en van de klasse C30) Densiteit > 90 kg/m 3 eenzijdige carbonisatiesnelheid van 0,65 mm/min (zie tabel, p. ) Sterkteklasse C30 buigsterkte f m,k = 30 N/mm Beuken met een densiteit van om en bij de 700 kg/m 3 en van de klasse D40 Densiteit > 90 kg/m 3 eenzijdige carbonisatiesnelheid van 0,65 mm/min Sterkteklasse D40 buigsterkte f m,k = 40 N/mm Eiken met een densiteit van om en bij de 700 kg/m 3 en van de klasse D40 Densiteit > 450 kg/m 3 eenzijdige carbonisatiesnelheid van 0,50 mm/min Sterkteklasse D40 buigsterkte f m,k = 40 N/mm Afmetingen van de trap Breedte van de treden : 800 mm of 100 mm Hoogte van de treden : 165 mm Aantrede van de treden : 0 mm Helling van de trap : 37 (stemt overeen met de maximale hoek volgens het KB met basisnormen) Breedte van de trapwangen : 185 mm (boord bovenaan : 5 mm / boord onderaan : 5 mm) Verdiepingshoogte : 3000 mm Bescherming aan de onderzijde van de trap Een Rf-gipsplaat met een dikte van 18 mm (voor een brandstabiliteitseis van 30 minuten) Twee Rf-gipsplaten met een dikte van 15 mm (voor een brandstabiliteitseis van 60 minuten) Op te nemen belastingen en belastingscombinaties Veranderlijke belastingen volgens NBN EN (00) + ANB (005) Puntbelasting (categorie B, C1 en C) : 3 kn Verdeelde belasting : 3 kn/m Eigengewicht van de trap Toevallige belastingscombinatie volgens NBN EN 1990 (00) + ANB (005). Details voor de berekening van een trap van 80 cm breed 1 e oplossing : dragende treden Situatie waarbij de treden dragend zijn en waarbij de stootborden toelaten de aantasting door de brand aan de onderzijde van de trede gedurende de vereiste tijdspanne tegen te gaan (30 of 60 minuten) Het buigende belastingsmoment Toevallige belastingscombinatie (brandsituatie : y 1,1 = 0,5) : g G.G k + g Q,1.y 1,1.Q = 1.G + 1.0,5.Q Puntbelasting op de trap (gebouwcategorie B, C1 en C) volgens ANB EC : Q k = 3 kn Eigengewicht van de treden na de brand G k : Gemiddelde densiteit : 600 kg/m 3 Dikte van de trede na de brand : 0 mm Breedte van de trede : 800 mm Q L Rekenwaarde van het buigende belastingsmoment : MQk = y1,1 = 0,5 = Nmm 4 4 Minimale dikte van de trede na de verbranding Rekenwaarde van de buigsterkte f m,k : - vuren : 30 N/mm - beuken : 40 N/mm - eiken : 40 N/mm Minimale dikte h min : - vuren : h min - beuken en eiken : h p L p 800 MGk = gg = 1 = 11 Nmm 8 8 M sd = M Qk + M Gk = 3011 Nmm 1 1 Q+ pp M = = = 16,6 mm b f m,k 0 30 min 1 1 Q+ pp M = = = 14,4 mm b f m,k 0 40 Door de brand gecarboniseerde dikte van de treden en stootborden Indien men een overdikte van 7 mm (k 0.d 0 ) en b 0 in aanmerking neemt : d char,0 = b 0.t [mm] Na blootstelling van 30 minuten aan een ISO-brand : - vuren en beuken : d char = 6,5 mm - eiken : d char = mm Na blootstelling van 60 minuten aan een ISO-brand : - vuren en beuken : d char = 46 mm - eiken : d char = 37 mm Samenvatting De dikte van de treden moet hoger zijn dan d char + h min (zie tabel 6, p. 6). (vervolg van de tekst op p. 6) WTCB-Dossiers Nr. /007 Katern nr. pagina 5

6 Details en hypothesen die aan de grondslag liggen van de berekening van de minimale dikte van de elementen van een houten trap (vervolg) Tabel 6 Dikte van de dragende treden en de stootborden. Element 30 minuten 60 minuten d char + h min (mm) Afgeronde waarden (mm) d char + h min (mm) Afgeronde waarden (mm) Dragende treden (mm) Vuren 43,1 Beuken 40,9 44 Vuren 6,6 Beuken 60,4 63 Eiken 36,4 37 Eiken 51,4 5 Stootborden (mm) Vuren 6,5 Beuken 6,5 7 Vuren 46,0 Beuken 46,0 46 e oplossing : dragende stootborden Eiken,0 Eiken 37,0 37 Situatie waarbij de stootborden dragend zijn en waarbij de treden de stootborden op hun plaats houden en toelaten de aantasting door de brand aan de beschermde zijde van het stootbord gedurende de vereiste tijdspanne tegen te gaan (30 of 60 minuten) Het buigende belastingsmoment Idem hiervoor. Minimale dikte van het stootbord na de verbranding 6 M Vuren : emin = = =, mm h f M Beuken en eiken : e min = = = 1, 7 mm h f m,k m,k Om de stabiliteit van het stootbord tegen knik te verzekeren, is een minimale resterende dikte van zo n 10 mm (bovenop de reserve van 7 mm die gewaarborgd is door de berekening) vereist. Om het doorponsen van de trede te vermijden en te garanderen dat deze in staat blijft om het stootbord op zijn plaats te houden, is een minimale resterende dikte van zo n 5 mm (bovenop de reserve van 7 mm die gewaarborgd is door de berekening) vereist. Door de brand gecarboniseerde dikte van de treden en stootborden Idem hiervoor. Samenvatting De dikte van de stootborden moet hoger zijn dan d char + max (e min, 10). Tabel 7 Dikte van de treden en de dragende stootborden. Element 30 minuten 60 minuten d char + max (e min,10) (mm) Afgeronde waarden (mm) d char + max (e min,10) (mm) Afgeronde waarden (mm) Dragende stootborden (mm) Vuren 36,5 Beuken 36,5 38 Vuren 56,0 Beuken 56,0 Eiken 3,0 3 Eiken 47, Treden (mm) Vuren 31,5 Beuken 31,5 35 (*) Vuren 51,0 Beuken 51,0 50 Eiken 7,0 35 (*) Eiken 4,0 4 (*) Aanbevolen minimale dikte van treden die steunen op twee trapwangen voor een trap van 80 cm breed (bron : TV 198). Dragende trapwangen, al dan niet beschermd aan de buitenzijde Het buigende belastingsmoment Toevallige belastingscombinatie (brandsituatie : y 1,1 = 0,5) : g G.G k + g Q,1.y 1,1.Q k = 1.G + 0,5.Q Gelijkmatig verdeelde belasting op de trap volgens ANB EC : Q k = 3 kn/m l Gelijkmatig verdeelde belasting per trapwang : qk = 0,003 = 1, N / mm waarbij l = breedte van de trap - Loodrechte component van de verdeelde belasting : q k = q k.cosa = 1,.0,8 = 0,96 N/mm Eigengewicht van de trapwang en de treden na de brand G k : - gemiddelde densiteit : 600 kg/m 3-17 treden met een dikte na de brand van 0 mm - breedte van de treden : 800 mm - dikte van de trapwang na de brand : 5 mm - hoogte van de trapwang : 185 mm - spanwijdte van de trapwang : 5000 mm (voor een verdiepingshoogte van 3 m en een hoek van 37 ) - loodrechte component van het eigengewicht : G k, = 0,0 + 0,09 = 0,051 N/mm (vervolg van de tekst op pagina 7) WTCB-Dossiers Nr. /007 Katern nr. pagina 6

7 Details en hypothesen die aan de grondslag liggen van de berekening van de minimale dikte van de elementen van een houten trap (vervolg) Rekenwaarde van het buigende belastingsmoment : q L 0, MQ = y1,1 = 0,5 = Nmm 8 8 p L 0, MG = gg = 1 = Nmm 8 8 M Sd = M Q + M G = Nmm Minimale dikte van de trapwangen na verbranding Rekenwaarde van de buigsterkte f m,k : - vuren : 30 N/mm - beuken : 40 N/mm - eiken : 40 N/mm Hoogte van de trapwang na de brand : - na blootstelling van 30 minuten aan een ISO-brand : vuren en beuken : h 31 mm : 154 mm eiken : h 3,5 mm = 161,5 mm - na blootstelling van 60 minuten aan een ISO-brand : vuren en beuken : h 55 mm : 130 mm eiken : h 40 mm = 145 mm Minimale dikte e : - na een blootstelling van 30 minuten : vuren e = = = 14,0 mm h f m,k beuken e = = = 10,5 mm h f m,k eiken - na een blootstelling van 60 minuten : vuren beuken e = = = 9,5 mm h f m,k e = = = 19,6 mm h f m,k e = = = 14,7 mm h f m,k eiken e = = = 11, 8 mm h f m,k Om de stabiliteit van de trapwang tegen knik te verzekeren, is een minimale resterende dikte van zo n 5 mm (bovenop de reserve van 7 mm die gewaarborgd is door de berekening) vereist. Door de brand gecarboniseerde dikte van de al dan niet beschermde trapwangen Indien men een overdikte van 7 mm (k 0.d 0 ) en de fictieve carbonisatiesnelheid b n in aanmerking neemt : d char,n = b 0.t [mm] Na blootstelling van 30 minuten aan een ISO-brand : - vuren en beuken : 31 mm (beschermd) / 6 mm (onbeschermd) - eiken : 3,5 mm (beschermd) / 47 mm (onbeschermd) Na blootstelling van 60 minuten aan een ISO-brand : - vuren en beuken : 55 mm (beschermd) / 110 mm (onbeschermd) - eiken : 40 mm (beschermd) / 80 mm (onbeschermd) Samenvatting De dikte van de trapwangen moet hoger zijn dan d char + max (e, 5) Tabel 8 Dikte van dragende trapwangen. Element d char + max (e, 5) (mm) 30 minuten 60 minuten Afgeronde waarden (mm) d char + max (e,5) (mm) Afgeronde waarden (mm) Beschermde trapwang (mm) Vuren 56,0 Beuken 56,0 56 Vuren 80,0 Beuken 80,0 80 Eiken 48,5 49 Eiken 65,0 65 Onbeschermde trapwang (mm) Vuren 87,0 Beuken 87,0 87 Vuren 135,0 Beuken 135,0 135 Eiken 7,0 7 Eiken 105,0 105 WTCB-Dossiers Nr. /007 Katern nr. pagina 7

8 t Literatuurlijst 1. Bureau voor Normalisatie NBN EN 1990 Eurocode. Grondslag voor constructief ontwerp. Brussel, NBN, 00.. Bureau voor Normalisatie NBN EN 1990 ANB Eurocode 0. Grondslag voor het constructief ontwerp. Bijlage A.1 : Toepassing op gebouwen. Nationale Belgische Bijlage. Brussel, NBN, Bureau voor Normalisatie NBN EN Eurocode 1. Belastingen op constructies. Deel 1-1 : Algemene belastingen. Dichtheden, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen. Brussel, NBN, Bureau voor Normalisatie NBN EN ANB Eurocode 1. Belastingen op constructies. Deel 1-1 : Algemene belastingen. Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen. Nationale Belgische Bijlage. Brussel, NBN, Bureau voor Normalisatie NBN EN Eurocode 5. Ontwerp en berekening van houtconstructies. Deel 1- : algemene regels. Ontwerp en berekening van constructies bij brand. Brussel, NBN, Bureau voor Normalisatie NBN EN Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen. Deel : Classificatie gebruik makend van gegevens van brandweerstandsproeven, met uitsluiting van producten voor gebruik in ventilatiesystemen. Brussel, NBN, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Koninklijk Besluit van 19 december 1997 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Brussel, Belgisch Staatsblad van 30 december Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Koninklijk Besluit van 4 april 003 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Brussel, Belgisch Staatsblad van 5 mei Martin Y. en Parmentier B. De brandweerstand van constructies en de Eurocodes. Deel : berekening van het brandgedrag van houtconstructies. Brussel, WTCB-Tijdschrift, nr. 4, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Houten trappen. Brussel, WTCB, Technische Voorlichting, nr. 198, WTCB-Dossiers Nr. /007 Katern nr. pagina 8

VAN NORMEN & REGLEMENTEN

VAN NORMEN & REGLEMENTEN VAN NORMEN & REGLEMENEN DE RAND- WEERSAND VAN ONSRUIES EN DE EUROODES W DEEL 2 : EREKENING VAN HE RANDGEDRAG VAN HOUONSRUIES Yves Martin, ir., onderzoeker, afdeling Structuren, animator Normen-Antenne

Nadere informatie

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen Infosessies Brand Algemene inleiding Brandreglementering en normen Tisselt, Geel en Oosterzele April 2013 Infosessies Brand - Y. Martin Yves Martin, Afdelingshoofd 1 WTCB Inhoud Programma Algemene inleiding

Nadere informatie

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur, WTCB Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden 29 oktober 2015 Brandwerende doorvoeringen S. Eeckhout 1 1. Inhoud van de presenta1e 1. Inleiding

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo 21 November 19.00 19.20 Brandveiligheid en gevels: nieuwe oplossingen voor houtskeletbouw Y. Martin WTCB 2 Inhoud

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er?

Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Lage gebouwen 3.5.1 Enkelwandige gevels 3.5.1.1 Scheiding tussen compartimenten Wat verandert wordt onderstreept (+ Euroclasses) Bevestigingen v.d.

Nadere informatie

1392 S N. Pagina 1 van 7

1392 S N. Pagina 1 van 7 1392 S N Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Suggestie CS/1392/ 11 007 - Stabiliteit bij brand van verlaagde

Nadere informatie

1. Inhoud van de presentatie

1. Inhoud van de presentatie S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur, WTCB Brandwerende doorvoeringen: Wetgeving, praktijk en correcte uitvoering 16 oktober 2015 Edubuild & IT PFPA TV 254 Brandwerende doorvoeringen S. Eeckhout 1 1. Inhoud

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Ministerieel besluit van 17 mai 2013 betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen.

Nadere informatie

8 Rapporten en publicaties

8 Rapporten en publicaties 8 Rapporten en publicaties 8. Reactie bij brand Decision Commission 00//EC PV RUG 0 Reactie bij brand van gipsplaten met - plaatdikte 9, mm - gipskern 600 kg/m en klasse A - kartongewicht 0 g/m plaat Proeven

Nadere informatie

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde INHOUD. 1. Voorwerp 2. Indeling van gebouwen 3. Lokalen 4. Evacuatiewegen en trappenhuizen 4.1. Bouwproducten 4.2. Productenvoor

Nadere informatie

Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer jan.desaedeleer@ibz.fgov.be

Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer jan.desaedeleer@ibz.fgov.be Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer Dir. Brandpreventie FOD Binnenlandse Zaken jan.desaedeleer@ibz.fgov.be brandvrije geluidsisolatie rookdichte branddeur zeer

Nadere informatie

ROCKFON. Albert RICOUR Account Manager. Brandveilige plafondoplossingen

ROCKFON. Albert RICOUR Account Manager. Brandveilige plafondoplossingen Meeting/Event name Month date, 2011, Type of event, Country Arial regular size 8 ROCKFON Brandveilige plafondoplossingen Albert RICOUR Account Manager 1 In het nieuwe KB 12/07/12 spreken we enkel nog over

Nadere informatie

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND 0 PLATEN [De platen zijn opgenomen bij de betreffende tekst] Plaat 5.1 - Groendaken 1 VOORWERP De vereisten inzake de reactie bij brand en het gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde die vermeld zijn

Nadere informatie

Eisen met betrekking tot de brandwerendheid van vloerconstructies met zeer hoge akoestische eisen

Eisen met betrekking tot de brandwerendheid van vloerconstructies met zeer hoge akoestische eisen Eisen met betrekking tot de brandwerendheid van vloerconstructies met zeer hoge akoestische eisen Inhoud Wat is brandweerstand? Hoe wordt de brandweerstand van houten vloeren bepaald? Welke brandweerstand

Nadere informatie

Detaillering van branddoorvoeren. Ing. Sven Eeckhout WTCB. sven.eeckhout@bbri.be

Detaillering van branddoorvoeren. Ing. Sven Eeckhout WTCB. sven.eeckhout@bbri.be Detaillering van branddoorvoeren Ing. Sven Eeckhout WTCB sven.eeckhout@bbri.be Brandveilig afdichten van doorvoeringen Inhoud Doorvoeringen in de praktijk Eisen Oplossingen Type-oplossingen Brandwerende

Nadere informatie

Bescherming tegen brand Bouwdetails mogen niet onderschat worden

Bescherming tegen brand Bouwdetails mogen niet onderschat worden Studiedag Bouwknopen Bescherming tegen brand Bouwdetails mogen niet onderschat worden Y. Martin, ir. WTCB Gebouwschil en schrijnwerk S. Eeckhout, ing. WTCB Technisch Advies Zwijnaarde, Huis van de Bouw

Nadere informatie

KNAUF FIRE SYSTEMS. Brandwerende systemen. 30 Stabiel EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

KNAUF FIRE SYSTEMS. Brandwerende systemen. 30 Stabiel EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 KNAUF FIRE SYSTEMS Brandwerende systemen EI 90 Overzicht OVERZICHT Basisnormen brandpreventie 3 Geldende brandnormen in België 4 Classificatienorm voor de brandreactie - EN 13501-1 5 Classificatienorm

Nadere informatie

Brandreactie en brandweerstand

Brandreactie en brandweerstand Brandreactie en brandeerstand Temperatuur Brandreactie en brandeerstand Brandreactie : invloed van een materiaal op ontstaan en uitbreiding van een brand Brandeerstand : tijd dat een bouelement tijdens

Nadere informatie

massief kunststof plaat

massief kunststof plaat VERWERKINGSMETHODEN In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de eisen van het stijl- en regelwerk. Tevens zijn de uitgangspunten voor de verwerkingsmethoden (zichtbare- en blinde bevestiging) opgenomen.

Nadere informatie

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen Brandveiligheid Brandwerende NBN 713-020 1968 Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en - Weerstand tegen brand van ) (met erratum) NBN 713-020/A1 1982 Beveiliging tegen brand -

Nadere informatie

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies.

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Voor gevels en wanden van kantoorgebouwen kunnen brandwerendheidseisen gelden om branddoorslag en/of brandoverslag te voorkomen. De weerstand

Nadere informatie

Overzicht. Brandwerende deuren. Rookwerende deuren. Productnorm CE-markering Samenvatting. Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen)

Overzicht. Brandwerende deuren. Rookwerende deuren. Productnorm CE-markering Samenvatting. Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Overzicht Brandwerende deuren Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Rookwerende deuren Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Productnorm CE-markering Samenvatting Beproeving

Nadere informatie

Brandwerende Deuren. ir. Edwin Van Wesemael (ISIB) 2011-02-24 Brandwerende deuren EW/1

Brandwerende Deuren. ir. Edwin Van Wesemael (ISIB) 2011-02-24 Brandwerende deuren EW/1 Brandwerende Deuren ir. Edwin Van Wesemael (ISIB) 2011-02-24 Brandwerende deuren EW/1 Overzicht Voorstelling ISIB Voorschriften voor deuren Structuur EN-normen, toegepast op deuren Overzicht normen 2011-02-24

Nadere informatie

1. Brandpreventie... 3 2.Wetgeving... 4

1. Brandpreventie... 3 2.Wetgeving... 4 p. 1 Inleiding Jeugdwerkinfrastructuur is vaak brandonveilig. Het brandveilig maken van bestaande gebouwen vergt soms ingrijpende aanpassingen. Nieuwbouw moet uiteraard voldoen aan de huidige normen, maar

Nadere informatie

Cursus Brandveilig Constructief Ontwerp

Cursus Brandveilig Constructief Ontwerp Cursus Brandveilig Constructief Ontwerp Toelichting van de mogelijkheden met BuildSoft software PowerFrame Programma Korte uiteenzetting scenario berekening in PowerFrame Software toelichten aan de hand

Nadere informatie

Brandwerend PUR-schuim met pipet of voor pistool

Brandwerend PUR-schuim met pipet of voor pistool PromaFOAM -C Brandwerend PUR-schuim met pipet of voor pistool Alleen Promat biedt Zekerheid met zoveel geteste oplossingen! F1 1 PROMAFOAM -C PROMAFOAM -C, brandwerend PUR-schuim voor het veilig afdichten

Nadere informatie

Informatiedag Brandveiligheid van staalconstructies

Informatiedag Brandveiligheid van staalconstructies Informatiedag Brandveiligheid van staalconstructies Implementatie van de Eurocodes in België Y. Martin, Labohoofd, WTCB Antenne-Normen Brandpreventie http://www.normen.be 9 November 2006 Brussel Organisatie

Nadere informatie

Een nieuwe norm ter bepaling van de sneeuwbelasting : NBN EN

Een nieuwe norm ter bepaling van de sneeuwbelasting : NBN EN In België komen slechts zelden lange sneeuwperioden voor, en al zeker niet ten noorden en ten oosten van de Samber- en Maasvallei. De mogelijke gevolgen van sneeuwval dringen doorgaans pas tot ons door

Nadere informatie

Raad wat de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand betreft.

Raad wat de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand betreft. OMZENDBRIEF VAN 14 NOVEMBER 2006 BETREFFENDE DE EUROPESE INDELING INZAKE REACTIE BIJ BRAND VAN EEN REEKS VAN THERMISCHE ISOLATIEPRODUCTEN VAN GEBOUWEN. (ref. II/TEC/06-010229) Mijnheer de Gouverneur, Deze

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d Wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d. 11-04-2011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20-05-2016 Pagina 1 van 7 Vaststelling, aanvaarding en bindend

Nadere informatie

16.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 79/27 COMMISSIE

16.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 79/27 COMMISSIE 16.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 79/27 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 6 maart 2006 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde

Nadere informatie

Brandveilig ontwerp en uitvoering van industriële gebouwen

Brandveilig ontwerp en uitvoering van industriële gebouwen Source: SRI Charleroi S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur Departement Technisch Advies en Consultancy 1 Inhoud Wetgeving Toepassingsdomein Klassering (A/B/C) Compartimentsgrootte Structurele elementen Type

Nadere informatie

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Eurocodes Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties C.R. Braam 2 March 29 Afdeling Bouw - Betonconstructies Eurocode Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Inleiding Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Branden in parkeergarages Problematiek

Branden in parkeergarages Problematiek 18 oktober 2008 Preventiemaatregelen in ondergrondse parkeergarages Nu en in de toekomst Branden in parkeergarages Problematiek Brandende auto produceert veel warmte en rook - Stijgend gebruik van kunststoffen

Nadere informatie

24 & 30 november 2012. Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 7 Gemeenschappelijke bepalingen

24 & 30 november 2012. Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 7 Gemeenschappelijke bepalingen 24 & 30 november 2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 7 Gemeenschappelijke bepalingen Bijlage 7 Inhoud Inleiding tot de problematiek Algemene principes - toepassingsgebied

Nadere informatie

Rapport berekeningen. Tabaksteeg Leusden. Amvest Woningen Nova Projectontwikkeling B.V. Postbus 12446, 1100 AK Amsterdam. uitgangspuntendocument

Rapport berekeningen. Tabaksteeg Leusden. Amvest Woningen Nova Projectontwikkeling B.V. Postbus 12446, 1100 AK Amsterdam. uitgangspuntendocument Rapport berekeningen projectnummer project 15-152_e Gastenhuis Tabaksteeg Leusden opdrachtgever onderwerp fase Amvest Woningen Nova Projectontwikkeling B.V. Postbus 12446, 1100 AK Amsterdam uitgangspuntendocument

Nadere informatie

FERMACELL Firepanel A1. De nieuwe dimensie in brandveiligheid

FERMACELL Firepanel A1. De nieuwe dimensie in brandveiligheid FERMACELL Firepanel A1 De nieuwe dimensie in brandveiligheid Firepanel A1 De nieuwe brandwerende plaat van FERMACELL De brandwerende plaat FERMACELL Firepanel A1 is de nieuwe dimensie in brandveiligheid

Nadere informatie

LAGE GEBOUWEN MIDDELHOGE GEBOUWEN HOGE GEBOUWEN

LAGE GEBOUWEN MIDDELHOGE GEBOUWEN HOGE GEBOUWEN 0. ALGEMEEN. 0.1 Doel. Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van lage gebouwen (LG) moeten voldoen om : Deze basisreglementering bepaalt de minimale

Nadere informatie

Bijlage 6: een handleiding

Bijlage 6: een handleiding De Basisnormen zijn een reeks opeenvolgende Koninklijke Besluiten waarin de eisen inzake brandveiligheid voor nieuwe en uitbreidingen van bestaande zijn vastgelegd. Het gaat dus in geen geval om normen

Nadere informatie

technische fiche gewapende holle gladde welfsels

technische fiche gewapende holle gladde welfsels technische fiche gewapende holle gladde welfsels Bestekomschrijving Elementen in gewapend beton met een gladde onderzijde met een hoogte van 13cm of 17cm en 60cm breed. Na plaatsing worden de voegen gevuld

Nadere informatie

baksteenmetselwerk Muren uit Brandweerstand van baksteenmetselwerk Belgische Baksteenfederatie Kartuizersstraat 19 bus 19-1000 Brussel

baksteenmetselwerk Muren uit Brandweerstand van baksteenmetselwerk Belgische Baksteenfederatie Kartuizersstraat 19 bus 19-1000 Brussel Muren uit baksteenmetselwerk Belgische Baksteenfederatie Kartuizersstraat 19 bus 19-1000 Brussel tel. 00 32 (0)2 511 25 81 fax. 00 32 (0)2 513 26 40 www.baksteen.be Brandweerstand van baksteenmetselwerk

Nadere informatie

1. Inplanting en toegangswegen

1. Inplanting en toegangswegen Herinnering aan de grote preventieprincipes: 1. Bewaren van het draagvermogen van het bouwwerk 2. Beperking van het ontstaan en de ontwikkeling van vuur en rook binnen het bouwwerk 3. Beperking van de

Nadere informatie

Dr. ir. Kurt De Proft

Dr. ir. Kurt De Proft Brandoverslag bij meerlaagse houtskeletbouw Dr. ir. Kurt De Proft WOOD.BE Inleiding Geldende brandreglementering in België Oplossingen voor niet dragende gevels Een aanpak voor een dragende gevel Geldende

Nadere informatie

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis!

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! Holle vloerplaten van spanbeton Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! 1. Algemeen Betonnen vloeren, die men holle vloerplaten noemt, zijn tegenwoordig onmisbare elementen

Nadere informatie

Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen 1. ALGEMEEN 2

Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen 1. ALGEMEEN 2 Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen INHOUD 1. ALGEMEEN 2 1.1 Doel 2 1.2 Toepassingsgebied 2 1.3 Terminologie 2 1.3.1 Algemene terminologie 2 1.3.2 Terminologie eigen aan de schoolgebouwen

Nadere informatie

Passieve brandbeveiliging

Passieve brandbeveiliging Passieve brandbeveiliging ir. Edwin VAN WESEMAEL Technisch Directeur Passieve brandbeveiliging Afspraken in verband met de rondleiding Voorstelling Passieve brandbeveiliging 2 strategieën: Reactie bij

Nadere informatie

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 /

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 / AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / 381.61.01 Fax: 0(032) 9 / 381.61.00 http://www.afixgroup.com BEREKENIINGSNOTA STEIGER EN 12810 2N SW12 / 257 H2 A - LA WERKHOOGTE = 38,,50 M Berekeningsnota

Nadere informatie

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2: 2007

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2: 2007 CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2: 2007 Klant: Reynaers Aluminium NV/SA Oude Liersebaan 266 B 2570 Duffel België Afgegeven door: Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

NBN EN 1991-1-4 ANB 2010 Eurocode 1 : Belastingen op constructies - Deel 1-4 : Algemene belastingen - Windbelasting - Nationale bijlage NBN EN

NBN EN 1991-1-4 ANB 2010 Eurocode 1 : Belastingen op constructies - Deel 1-4 : Algemene belastingen - Windbelasting - Nationale bijlage NBN EN Eurocodes NBN EN 1990 2002 Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp NBN EN 1990 ANB 2013 Eurocode 0 - Grondslag voor het constructief ontwerp - Nationale NBN EN 1990 ANB 2007 Eurocode - Grondslagen

Nadere informatie

Europese normering Weerstand tegen brand Reactie bij brand. Europese normering voor FR & R2F

Europese normering Weerstand tegen brand Reactie bij brand. Europese normering voor FR & R2F Europese normering Weerstand tegen brand Reactie bij brand 1 Bouwproductenrichtlijn (89/106/CEE 21 dec. 1988) Met tot doel de handelsbelemmeringen op te heffen tussen de verschillende Lidstaten, zijn en

Nadere informatie

van ruimte m² te winnen

van ruimte m² te winnen nr 1. fabrikant van ruimte OM EENVOUDIG m² te winnen De tussenvloer met grote overspanning DE VLOERCONSTRUCTIES PROPLUS LP: Creëren ruimte op de begane grond Zijn voordelig op alle gebieden: verwarming,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 17.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 17.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 73465 Afdeling 2. Bestaande en nieuwe opvanglocaties Art. 65. Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit gelden de volgende overgangsperiodes voor de opvanglocaties, vermeld in artikel 62, en voor de opvanglocaties

Nadere informatie

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1).

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1). Infofiche 56.4 Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken (tangenspalenwanden) Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over palenwanden van het type 2 waarbij de palen naast elkaar

Nadere informatie

Infosessie brand: Brandwerende deuren

Infosessie brand: Brandwerende deuren Infosessie brand: Brandwerende deuren Peter Tack Edwin Van Wesemael 2013-04-16 Brandwerende deuren EW/1 Overzicht De weg naar CE-markering Structuur Europese normalisatie Toepassing op deuren Plaatsing

Nadere informatie

Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23

Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23 Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Inplanting en toegangswegen 3. Compartimentering 4. Voorschriften

Nadere informatie

Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting conform Bijlage 6 van de basisnormen

Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting conform Bijlage 6 van de basisnormen Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting conform Bijlage 6 van de basisnormen Stijn Vandersanden Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting 1. Inleiding:

Nadere informatie

Gz60. Esthetisch brandwerend rooster

Gz60. Esthetisch brandwerend rooster Rf-Technologies nv - Lange Ambachtstraat 40-960 Oosterzele - België - Tel +32 9 362 31 71 - Fax +32 9 362 33 07 - www.rft.be - info@rft.be INHOUD INHOUD PRODUCTVOORSTELLING GAMMA BRANDWEERSTAND... 2 GOEDKEURINGEN

Nadere informatie

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE www.vgi-fiv.be

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE www.vgi-fiv.be VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE www.vgi-fiv.be BRANDWERENDE BEGLAZINGEN MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN Ing. Georges Devent Ir. Luc Dumont Vitruvius Academy NAV April mei 2013 Een heldere kijk op glas Mogelijkheden,

Nadere informatie

Decaroc - Rotswolpanelen

Decaroc - Rotswolpanelen Decaroc - Rotswolpanelen Isotherm constructions 03 Decaroc - Rotswolpanelen Brandweerstand tot 120 minuten! Het Decaroc rotswolpaneel is een sandwichpaneel met rotswolkern met een opbouwbreedte van 1170

Nadere informatie

MG2-A U. Brandwerende opbouwmanchetten geschikt voor geventileerde afvoerleidingen. M4-A 12/2016

MG2-A U. Brandwerende opbouwmanchetten geschikt voor geventileerde afvoerleidingen.  M4-A 12/2016 MG2-A U Brandwerende opbouwmanchetten geschikt voor geventileerde afvoerleidingen. nl Rf-Technologies nv Lange Ambachtstraat 40 98 Oosterzele Belgium Tel +32 9 362 31 71 Fax +32 9 362 33 07 info@rft.be

Nadere informatie

Vuistregels Brandveiligheid

Vuistregels Brandveiligheid Vuistregels Brandveiligheid Volgens Belgische reglementeringen Het Koninklijk Besluit (Basisnormen 1994 1997 2003 2007 2009) en goedgekeurde nieuwe bijlagen 1, 2, 3, 4, en 6 NBN S21-204, NBN S21-205 Gewestelijke

Nadere informatie

Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning

Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning Bekistingen Inleiding Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseur niki.cauberg@bbri.be Inleiding: basisaspecten Bekistingsontwerp

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

BIJLAGE 6 & ROOK-EN WARMTE AFVOER IN INDUSTRIEGEBOUWEN

BIJLAGE 6 & ROOK-EN WARMTE AFVOER IN INDUSTRIEGEBOUWEN BIJLAGE 6 & ROOK-EN WARMTE AFVOER IN INDUSTRIEGEBOUWEN Inleiding Bijlage 6 voor nieuwe industriegebouwen en opslagplaatsen Op 15 juli 2009 is in het Staatsblad de aangepaste versie van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Liggers in voorgespannen beton met variabele hoogte (IV-balken)

Liggers in voorgespannen beton met variabele hoogte (IV-balken) 2.3 Toepassingen IV-balken worden gebruikt als dakliggers, waarbij de helling zorgt voor de afwatering. De veranderlijke hoogte laat een belangrijke materiaalbesparing toe. Deze balken bieden de meest

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 24 & 30 november 2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 Inleiding Probleem Hoe klassen vertalen bij gebrek aan correlatie? Hoe rekening houden met rook (s) en brandende

Nadere informatie

BIJLAGE 7: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

BIJLAGE 7: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 0 ALGEMEEN 0.1 Toepassingsgebied Deze bijlage bevat voorschriften die van toepassing zijn op de lage, middelhoge en hoge gebouwen en op industriegebouwen. 0.2 Platen [De platen zijn opgenomen bij de betreffende

Nadere informatie

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk)

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) Brand 1 (Brandveiligheid) Door de vervanging van Bouwbesluit 2003 door Bouwbesluit 2012 zijn de veiligheidseisen bij

Nadere informatie

NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen

NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen NBN S 21-204 - 1. Algemeen NBN S 21-204 - 1.1. Doel Deze norm bepaalt de minimum voorwaarden waaraan de conceptie, de constructie, de uitrusting en de inrichting

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS

GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Pleinlaan 5 B 1050 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 305 Herz. 3 2009/3 PTV 305/3 2009 GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS HERZIENING 3 Goedgekeurd

Nadere informatie

Bijlage Vuistregels Brandveiligheid

Bijlage Vuistregels Brandveiligheid Bijlage Vuistregels Brandveiligheid Nieuwe regelgeving brandreactie (Bijlage 5 KB 12/07/2012) Voorschriften inzake brandwerende doorvoering (Bijlage 7 KB 12/07/2012) In samenwerking met WTCB Voorwoord

Nadere informatie

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGENDE WANDCONSTRUCTIE VOORZIEN VAN HOLLEWANDDOZEN MET VERSCHILLENDE TYPEN BEDRADING Opdrachtgever: Attema B.V. Postbus

Nadere informatie

Permanente borstweringen van gebouwen

Permanente borstweringen van gebouwen Preventiefiche 1028-01-2016 Permanente borstweringen van gebouwen 1 Beschrijving 1.1 Borstwering Borstwering is een generieke term die alle bouwelementen aanduidt die bestemd zijn om bescherming te bieden

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde plat dak

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde plat dak Duurzaam bouwen Het geïsoleerde plat dak 1 Het platte dak Dak: bovenste deel van de gebouwschil buitenklimaat binnenklimaat 2 Het platte dak Dak: bovenste deel van de gebouwschil waterdicht + winddicht

Nadere informatie

Metaalstructuren 3. Inleiding. Standaardprofielen. Staalkwaliteit

Metaalstructuren 3. Inleiding. Standaardprofielen. Staalkwaliteit 3 METAALSTRUCTUREN Metaalstructuren 3 Inleiding De helft van de realisaties van Willy Naessens Industriebouw wordt gebouwd met metaalstructuren. Die worden o.a. toegepast in KMO-gebouwen, agrarische gebouwen,

Nadere informatie

Thermische isolatie van bestaande platte daken

Thermische isolatie van bestaande platte daken Thermische isolatie van bestaande platte daken In onze maatschappij gaat steeds meer aandacht naar energiebesparingen, milieubescherming en comfort, wat een doordachte thermische isolatie van de gebouwschil

Nadere informatie

1. Beschrijving. Borstwering. 2. Risico s. Valgevaar tijdens het traplopen Valgevaar tijdens het onderhoud van gebouw... 3.

1. Beschrijving. Borstwering. 2. Risico s. Valgevaar tijdens het traplopen Valgevaar tijdens het onderhoud van gebouw... 3. Preventiefiche 1. Beschrijving Permanente borstweringen van gebouwen Borstwering Borstwering is een generieke term die alle bouwelementen aanduidt die bestemd zijn om bescherming te bieden tegen het risico

Nadere informatie

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0 Hulsberg Revisie: 0 Pagina 2 / 10 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Belastingen 4 1.5 Stabiliteit 5 1.6 Vervormingseisen 5 1.7 Referentiedocumenten

Nadere informatie

Pagina's : 6 Tabellen : 1 Figuren : 11 Bijlagen : -

Pagina's : 6 Tabellen : 1 Figuren : 11 Bijlagen : - 05-CVB-R0321 ORIENTEREND ONDERZOEK NAAR HET GEDRAG BIJ BRAND VAN EEN HOUTEN VLOER-PLAFONDCONSTRUC- TIE MET EEN PLAFOND VAN LEEM OP RIET 22 december 2005 WTJB/GTTB Opdrachtgever: Leembouw Nederland Van

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014 Hulsberg Pagina 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Betondekking 4 1.5 Belastingen 5 1.6 Stabiliteit 6 1.7 Vervormingseisen 6

Nadere informatie

DIGEST. wtcb.be. Doorvoeringen doorheen brandwerende wanden afdichten zodat ze brandwerend blijven. Doorboren zonder te verzwakken

DIGEST. wtcb.be. Doorvoeringen doorheen brandwerende wanden afdichten zodat ze brandwerend blijven. Doorboren zonder te verzwakken wtcb.be CSTC DIGEST Doorvoeringen doorheen brandwerende wanden afdichten zodat ze brandwerend blijven Soms is het nodig om brandwerende muren of vloeren te doorboren voor de doorgang van leidingen of kanalen.

Nadere informatie

Belgische en Europese normen Eengemaakte Technische Specificaties (STS) Technische Voorlichtingen (TV)

Belgische en Europese normen Eengemaakte Technische Specificaties (STS) Technische Voorlichtingen (TV) Eengemaakte Technische Specificaties (STS) Technische Voorlichtingen (TV) Voor kwalitatieve bouwproducten en bouwwerken Pagina 1 Bouwsector Bouwproducten en bouwsystemen (Fabrikant) Gefragmenteerde sector

Nadere informatie

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Brandwerendheid van twee enkelvleugelige houten deur-/ kozijnconstructies in een standaard steenachtige

Nadere informatie

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten Technische gegevens NOVEX onderdakplaten SVK nv - Aerschotstraat 114 - B-9100 Sint-Niklaas T +32 (0)3 760 49 00 - F +32 (0)3 777 47 84 info@svk.be - www.svk.be NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

19/10/2015 CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE PRIJS AKOESTIEK BRAND CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE

19/10/2015 CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE PRIJS AKOESTIEK BRAND CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE PRIJS AKOESTIEK BRAND CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE PRIJS AKOESTIEK BRAND 2013 Kalmthout School Architect : Bovenbouw Architectuur

Nadere informatie

Verticale compartimentering Getest volgens EN of EN Classificatie volgens EN

Verticale compartimentering Getest volgens EN of EN Classificatie volgens EN Verticale compartimentering Getest volgens EN 64- of EN 65- Classificatie volgens EN 50- Fire Protection Versie. Colofon Dit Handboek werd met de nodige zorg en aandacht opgesteld. Ondanks deze zorg en

Nadere informatie

Promat -SYSTEMGLAS Getest volgens EN Classificatie volgens EN

Promat -SYSTEMGLAS Getest volgens EN Classificatie volgens EN Meerdere EN geteste oplossingen weldra beschikbaar Promat -SYSTEMGLAS Getest volgens EN 136-1 Classificatie volgens EN 13501-2 Fire Protection Versie 11.2 Colofon Dit Handboek werd met de nodige zorg en

Nadere informatie

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE 1.1. WAT IS CONTACTGELUIDISOLATIE? Zoals het woord aangeeft betreft dit een isolatie tegen contactgeluiden. Concreet worden maatregelen getroffen om onder

Nadere informatie

Isocab - IND panelen - Wand en plafond Staalgericht denken

Isocab - IND panelen - Wand en plafond Staalgericht denken Isocab - Staalgericht denken A ThyssenKrupp Steel company Isocab Isocab - IND panelen Het Isocab IND paneel is een geïsoleerd sandwichpaneel op basis van PUR of PIR dat op een continu-lijn geproduceerd

Nadere informatie

Statische berekening

Statische berekening Statische berekening Doorbraak Loosduinseweg 1013A te 'S- Gravenhage werk no. 16216 Eigenaar: aug-16 Odrachtgever: P en S Ingenieurs Zijllaan 21 3431 GK Nieuwegein info@pensingenieurs.nl 0615180441 0306045485

Nadere informatie

Bijlage Vuistregels Brandveiligheid

Bijlage Vuistregels Brandveiligheid Bijlage Vuistregels Brandveiligheid Nieuwe regelgeving brandreactie (Bijlage 5 KB 12/07/2012) Voorschriften inzake brandwerende doorvoering (Bijlage 7 KB 12/07/2012) In samenwerking met WTCB VOORWOORD

Nadere informatie

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Hoofdstuk 1 : Krachten, spanningen en rekken Voorbeeld 1.1 (p. 11) Gegeven is een vakwerk met twee steunpunten A en B. Bereken de reactiekrachten/momenten

Nadere informatie