BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH STAATSBLAD 17.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE"

Transcriptie

1 73465 Afdeling 2. Bestaande en nieuwe opvanglocaties Art. 65. Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit gelden de volgende overgangsperiodes voor de opvanglocaties, vermeld in artikel 62, en voor de opvanglocaties die starten met buitenschoolse opvang na de inwerkingtreding van dit besluit: 1 één jaar om te voldoen aan de voorwaarden over het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst, vermeld in artikel 25 en 27; 2 drie jaar om te voldoen aan de voorwaarde, vermeld in artikel 52, eerste lid, 2. Gedurende die periode worden de gegevens over het gebruik van buitenschoolse opvang op basis van de unieke identicatiegegevens van het kind slechts eenmaal per jaar bezorgd gedurende een week die Kind en Gezin bepaalt. HOOFDSTUK 3. Inwerkingtredingsbepaling en uitvoeringsbepaling Art. 66. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april Art. 67. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 16 mei De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN Bijlage 1. Specieke brandveiligheidsvoorschriften voor buitenschoolse groepsopvang als vermeld in artikel 12 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Inplanting en toegangswegen 3. Compartimentering 4. Voorschriften voor sommige bouwmaterialen 5. Voorschriften voor de evacuatiewegen 5.1. Uitgangen 5.2. Evacuatiewegen 5.3. Trappen voor evacuatie 6. Constructievoorschriften voor technische ruimten 6.1. Transformatorlokalen 6.2. Lokalen met verwarmingsinstallatie 6.3. Lokalen met was- of droogmachine 6.4. Keukens 7. Uitrusting van de gebouwen 7.1. Verwarmingsinstallatie en waterverwarmingstoestellen 7.2. Verplaatsbare gasessen 7.3. Veiligheidsverlichting 7.4. Signalisatie 7.5. Branddetectie 7.6. Brandbestrijdingsmiddelen 7.7. Manueel alarmsysteem 8. Veiligheidsregister 9. Preventie 9.1. Voorlichting en vorming van medewerkers 9.2. Evacuatie- en interventieplan 1. Algemene bepalingen 1.1. Toepassingsgebied De brandveiligheidsvoorschriften zijn van toepassing op een van de volgende gebouwen of gebouwonderdelen: - het volledige gebouw waarin de opvanglocatie gelegen is; - een of meer brandwerende compartimenten van het gebouw waarin de opvanglocatie gelegen is. De gemeenschappelijk gebruikte evacuatiewegen van het gebouw waarin de opvanglocatie gelegen is, voldoen aan de technische specicaties van deze bijlage.

2 73466 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 1.2. Definities Voor de toepassing van deze bijlage gelden de begrippen, zoals bepaald in bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, aangevuld met de volgende denities: 1 federale basisnormen: de specicaties waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen; 2 bevoegde controleur: persoon die volgens de toepasselijke regelgeving bevoegd is om de controletaken uit te voeren; 3 : persoon die door de organisator is aangewezen, en die de nodige kennis en vaardigheden bezit om de controletaken uit te voeren. Hij moet ook de nodige middelen ter beschikking hebben om zijn taak goed uit te voeren; 4 opvangplaatsen: het maximaal aantal kinderen dat de organisator gelijktijdig wil opvangen en waarvoor hij een erkenning of een attest van toezicht wil aanvragen Weerstand tegen brand van bouwelementen Voor bouwelementen met een dragende of scheidende functie wordt de weerstand tegen brand uitgedrukt zoals gedenieer d in de Europese norm NBN EN Klasseringen die verkregen zijn volgens de Belgische norm en de vier bijbehorende bijlagen, worden als volgt als evenwaardig aanvaard: NBN EN NBN voor R 30, RE 30, REI 30 en EI 30 voldoet Rf Y h voor R 60, RE 60, REI 60 en EI 60 voldoet Rf 1 h voor R 120, RE 120, REI 120 en EI 120 voldoet Rf 2 h voor EI 1 30 deuren voldoet Rf Y h voor EI 1 60 deuren voldoet Rf 1 h 1.4. Gelijkwaardigheid van buitenlandse bouwproducten Alle bouwproducten met dezelfde functie, zoals beschreven in de technische normen vermeld in deze bijlage, die op legale wijze worden geproduceerd en/of gecommercialiseerd in een andere lidstaat of in Turkije of op legale wijze worden geproduceerd in een land van de EVA, contracterende partij van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waardoor een gelijkwaardig beschermingsniveau wordt gegarandeerd, worden ook aanvaard. 2. Inplanting en toegangswegen 2.1. De opvanglocatie is bereikbaar voor voertuigen van de brandweerdiensten, zodat de brandbestrijding en de redding er normaal kunnen worden uitgevoerd Een opvanglocatie bevindt zich op een bouwlaag niet hoger dan 25 meter Het aantal toegangswegen en het tracé van de toegangswegen worden bepaald in overleg met de bevoegde brandweerdienst. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitgestrektheid, het aantal aanwezige personen, het aantal bezette verdiepingen en de opstelling van de gebouwen. Elke toegangsweg wordt zo opgevat dat het materieel en de voertuigen van de brandweer er kunnen rijden, stilstaan en werken. 3. Compartimentering 3.1. De oppervlakte van een compartiment bedraagt maximaal 750 m_ De wanden van een compartiment hebben minstens EI60 of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton met een minimale dikte van 90 mm De deuren van een compartiment hebben minstens EI 1 30 en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand. 4. Voorschriften voor sommige bouwmaterialen 4.1. Gemakkelijk brandbare materialen worden in de opvanglocaties niet als plafondbekleding gebruikt Gemakkelijk brandbaar textiel en brandbare of smeltende kunststoffen worden in de opvanglocaties noch als decoratie, noch als bouwmateriaal gebruikt. 5. Voorschriften voor de evacuatiewegen 5.1. Uitgangen Aantal uitgangen per bouwlaag en per compartiment die de kinderen gebruiken voor gebouwen die onder het toepassingsgebied vallen van de federale basisnorm: kinderen verblijven overdag niet hoger dan de tweede bouwlaag* kinderen verblijven s nachts niet hoger dan de tweede bouwlaag* kinderen verblijven overdag op de derde bouwlaag* of hoger kinderen verblijven s nachts op de derde bouwlaag of hoger* 9 tot en met 25 opvangplaatsen 26 tot en met 50 opvangplaatsen of meer opvangplaatsen * De eerste bouwlaag valt daarbij samen met het evacuatieniveau.

3 Aantal uitgangen per bouwlaag en per compartiment die de kinderen gebruiken voor gebouwen die NIET onder het toepassingsgebied vallen van de federale basisnorm: kinderen verblijven niet hoger dan de tweede bouwlaag* kinderen verblijven op de derde bouwlaag* of hoger 9 tot en met 25 opvangplaatsen 26 tot en met 50 opvangplaatsen of meer opvangplaatsen *De eerste bouwlaag valt daarbij samen met het evacuatieniveau De uitgangen liggen in tegenovergestelde zones van het compartiment of van de bouwlaag De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment. Voor de bouwlagen of compartimenten die niet op het evacuatieniveau liggen, zijn de uitgangen met het evacuatieniveau verbonden door middel van trappen binnen of buiten het gebouw die voldoen aan de voorwaarden van deze bijlage Evacuatiewegen De evacuatiewegen en de deuren die deel uitmaken van de evacuatiewegen, hebben een nuttige breedte van minstens 70 cm. De vluchtterrassen hebben een nuttige breedte van minstens 60 cm Evacuatiewegen worden vrij en bruikbaar gehouden. De deuren aan de uitgangen kunnen onmiddellijk ontgrendeld worden in geval van evacuatie Trappen voor evacuatie De trappen die gebruikt worden bij evacuatie, hebben de volgende kenmerken: a) de trappen hebben een nuttige breedte van minstens 70 cm; b) de trappen zijn aan beide zijden uitgerust met een leuning, tenzij de trappen een nuttige breedte hebben kleiner dan 120 cm en er geen gevaar is om te vallen, in welk geval 1 leuning volstaat; c) de trappen hebben naast de gebruikelijke leuning aan een van de zijden een extra leuning op 60 centimeter hoogte als die trappen door kinderen zelfstandig worden gebruikt; d) de aantrede van de treden bedraagt op elk punt minimaal 17 cm; e) de optrede van de treden bedraagt niet meer dan 20 cm; f) de trappen hebben een maximale hellingshoek van 45 ; g) de trappen zijn van het rechte type. Wenteltrappen worden toegestaan als ze verdreven treden hebben en als de treden ervan, naast de bovenvermelde vereisten, minstens 20 cm aantrede hebben op de looplijn De binnentrappen en de overlopen die gebruikt worden bij evacuatie, hebben minstens een van de volgende kenmerken: a) ze hebben een stabiliteit bij brand R30; b) ze bestaan uit beton of metselwerk; c) ze zijn aan de onderzijde bekleed met brandwerende beplating. De materialen en de uitvoering zijn analoog aan die van een getest plafond met brandweerstand EI De buitentrappen die gebruikt worden bij evacuatie, hebben de volgende kenmerken: a) de trappen geven toegang tot een evacuatieniveau; b) de trappen zijn gemaakt van een niet-brandbaar materiaal; c) een buitentrap en een compartiment worden met elkaar verbonden door een deur of door een of meer vluchtterrassen; d) voor de verbinding tussen het evacuatieniveau en de onmiddellijk hoger gelegen bouwlaag mag een trap of een gedeelte van een trap gebruikt worden die inschuifbaar of geleed is. 6. Constructievoorschriften voor technische ruimten 6.1. Transformatorlokalen voldoen aan de federale basisnormen Lokalen met verwarmingsinstallatie Een lokaal met een verwarmingsinstallatie heeft een doeltreffende verluchting, afhankelijk van de installatie Als het totale nuttige warmtevermogen van de generatoren: a) kleiner is dan 30 kw, gelden geen specieke voorwaarden voor het lokaal waar de verwarmingsinstallatie is opgesteld; b) gelijk is aan of groter is dan 30 kw en kleiner dan 70 kw, is de verwarmingsinstallatie opgesteld in een technisch lokaal met wanden die minstens EI60 hebben of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton. De deuren van dit technisch lokaal hebben minstens EI 1 30 en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand. De bepalingen van dit punt gelden niet voor de lokalen waarin slechts generatoren op gas met gesloten verbrandingsruimte met mechanische trek opgesteld zijn; c) gelijk is aan of groter is dan 70 kw, is de verwarmingsinstallatie opgesteld in een stooklokaal met wanden die minstens EI120 hebben of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton. De deuren van dit stooklokaal hebben minstens EI 1 60 en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand De installaties voor opslag en ontspanning van vloeibaar petroleumgas liggen buiten het gebouw Lokalen met was- of droogmachine In een opvanglocatie met 26 of meer opvangplaatsen zijn was- en droogmachines opgesteld in een lokaal met wanden die minstens EI60 hebben of die zijn uitgevoerd in metselwerk of beton met een minimale dikte van 90 mm. De deuren van dit lokaal hebben minstens EI 1 30 en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand.

4 73468 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 6.4. Keukens In een opvanglocatie met 26 of meer opvangplaatsen zijn kooktoestellen met een open vlam of kooktoestellen met een vermogen van meer dan 0,8 kw die zichzelf niet automatisch uitschakelen, opgesteld in een keuken met wanden die minstens EI60 hebben of die zijn uitgevoerd in metselwerk of beton met een minimale dikte van 90 mm. De deuren van de keuken hebben minstens EI 1 30 en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand. 7. Uitrusting van het gebouw 7.1. Verwarmingsinstallatie en waterverwarmingstoestellen Alleen het gebruik van de volgende niet-verplaatsbare systemen is toegestaan: a) centrale verwarming; b) elektrische verwarming zonder zichtbare weerstand; c) gesloten individuele (water)verwarmingstoestellen die aangesloten zijn als een type C met externe aanvoer van buitenlucht en externe afvoer van verbrandingsgassen Verplaatsbare gasflessen zijn niet toegestaan Veiligheidsverlichting De opvanglocatie heeft veiligheidsverlichting die onmiddellijk en automatisch in dienst treedt als de stroom uitvalt. Er worden minstens armaturen voor veiligheidsverlichting aangebracht boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen, trappen en buitentrappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. Als de verlichtingssterkte niet volstaat om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen, wordt de veiligheidsverlichting verder uitgebreid op advies van de brandweerdiensten De veiligheidsverlichting kan minstens gedurende één uur zonder onderbreking functioneren Signalisatie Voor alle bouwlagen wordt het volgnummer duidelijk aangebracht op de overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften. De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen voldoet aan de bepalingen over veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk Branddetectie In alle lokalen van de opvanglocatie zijn er correct geplaatste autonome rookmelders of is er een branddetectie-installatie met centrale. Rookmelders van het ionische type zijn niet toegestaan Een opvanglocatie die s nachts buitenschoolse opvang organiseert, heeft een branddetectie-installatie met centrale Een opvanglocatie met 51 of meer opvangplaatsen in een gebouw dat niet onder toepassingsgebied valt van de federale basisnorm heeft een branddetectie-installatie met centrale Een branddetectie-installatie met centrale bestaat uit een aantal branddetectoren in alle lokalen die deel uitmaken van de opvanglocatie en die zijn verbonden met een interne centrale. Bij de keuze van het type van detectoren wordt rekening gehouden met de aard, het risico en de omgevingsvoorwaarden. De centrale is aangepast aan de detectoren en minstens uitgerust met: a) een optisch signaal dat de inbedrijfstelling van de installatie aangeeft; b) een akoestisch waarschuwingssignaal; c) een optisch waarschuwingssignaal dat het mogelijk maakt de plaats waar de brand is ontstaan, te lokaliseren. Die lokalisering van de brand is op zijn minst mogelijk per bouwlaag; d) een akoestisch en optisch storingssignaal dat verschilt van het waarschuwingssignaal bij brand; e) een alarmsignaal dat niet verward kan worden met andere signalen en overal in de opvanglocatie gehoord kan worden. De centrale wordt gevoed door het openbare elektriciteitsnet en wordt beveiligd met afzonderlijke zekeringen. Als het openbare elektriciteitsnet uitvalt, zorgt een autonome stroombron automatisch voor de voeding van de installatie De opvanglocatie beschikt over brandbestrijdingsmiddelen. De keuze, het aantal en de plaats van de brandbestrijdingsmiddelen worden bepaald in overleg met de bevoegde brandweerdienst en zijn afhankelijk van de aard en de omvang van het risico Manueel alarmsysteem In een opvanglocatie met 26 of meer opvangplaatsen is er een manueel alarmsysteem dat aangesloten is op een interne alarmcentrale en dat bestaat uit een aantal drukknoppen en een alarminrichting. De drukknoppen staan op goed zichtbare of degelijk gemerkte plaatsen en zijn in alle omstandigheden gemakkelijk bereikbaar. Ze worden onder andere geplaatst in de nabijheid van de doorgangen die naar buiten leiden, op de overlopen en in de gangen. Ze worden zo geplaatst dat ze de circulatie niet hinderen en niet beschadigd kunnen worden. De alarminrichtingen worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst. Op iedere bouwlaag waar kinderen verblijven, moet er minstens één drukknop aanwezig zijn. Alarminrichtingen (sirene) worden zo opgevat dat: a) signalen niet met andere signalen kunnen worden verward; b) ze overal in de opvanglocatie kunnen worden gehoord; c) ze in geval van defect van de normale stroombron, hun voeding krijgen via een autonome stroombron; d) ze verbonden zijn met een centrale. 8. Veiligheidsregister

5 De organisator van de opvanglocatie zorgt ervoor dat de installaties, vermeld in 8.2, gecontroleerd worden door de bevoegde controleur of door de, vermeld in 8.2, volgens de frequentie, vermeld in 8.2, en dat de resultaten ervan aantoonbaar zijn met een verslag of factuur. De betreffende documenten worden gebundeld in een veiligheidsregister. Dat veiligheidsregister moet permanent ter inzage liggen in de opvanglocatie De volgende installaties zijn te controleren, volgens de bepaalde frequentie en door de volgende bevoegde controleur of persoon: te controleren frequentie uitvoerder van de controle 1. liftinstallatie volgens toepasselijke regelgeving bevoegde controleur 2. laagspanningsinstallatie volgens toepasselijke regelgeving bevoegde controleur 3. hoogspanningsinstallatie jaarlijks bevoegde controleur 4. branddetectie-installatie en manueel alarmsysteem driejaarlijks 5. brandbestrijdingsmiddelen jaarlijks 6. centrale verwarmingsinstallatie en waterverwarmingtoestellen, schouwen en stookplaatsen 7. gesloten individuele (water)verwarmingstoestellen van het type C volgens toepasselijke regelgeving jaarlijks bevoegde controleur 8. veiligheidsverlichting driemaandelijks 9. toestand evacuatiewegen en brandwerende deuren driemaandelijks 10. autonome rookmelders driemaandelijks 9. Preventie 9.1. Voorlichting en vorming van medewerkers De organisator zorgt ervoor dat bepaalde medewerkers die in de opvanglocatie werkzaam zijn, vorming over brandpreventie krijgen, waardoor ze geoefend zijn in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de opvanglocatie. Die medewerkers zijn vooraf aangewezen door de organisator wegens de permanentie en de aard van hun functie. Er is altijd minstens één van die medewerkers aanwezig in de opvanglocatie. Een attest van de vorming over brandpreventie wordt bijgehouden in het veiligheidsregister, vermeld in De organisator zorgt ervoor dat alle medewerkers zijn ingelicht over de gevaren en de preventie van brand in de opvanglocatie en voorziet in instructierichtlijnen voor een veilige ontruiming Evacuatie- en interventieplan De organisator van de opvanglocatie stelt een evacuatie- en interventieplan op in samenspraak met de bevoegde brandweerdienst. Dat evacuatie- en interventieplan wordt opgenomen in de crisisprocedure, vermeld in artikel 16 van dit besluit, en is op elk moment beschikbaar voor de brandweerdiensten Er wordt jaarlijks een evacuatieoefening gehouden, waarna de doelmatigheid van het evacuatie- en het interventieplan zo nodig wordt bijgestuurd Er wordt in overleg met de bevoegde brandweerdienst een veilige verzamelplaats bepaald die voldoende groot is om de geëvacueer de personen te verzamelen en die op voldoende afstand van het geteisterde gebouw ligt Een plan van elk niveau wordt aangeplakt bij elke toegang tot dat niveau. Een plan van de kelderverdiepingen wordt aangeplakt op het evacuatieniveau en bij het uitgangspunt van de trappen die naar de kelderverdiepingen leiden. Die plannen verschaffen onder meer inlichtingen over de plaats en de bestemming van de lokalen en technische ruimten, de toegangswegen, de uitgangen, de nooduitgangen, de evacuatiewegen, de trappen en de opstelling van de uitrusting voor brandbestrijding. In het evacuatie- en interventieplan is een exemplaar van die plannen opgenomen. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang. Brussel, 16 mei De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23

Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23 Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Inplanting en toegangswegen 3. Compartimentering 4. Voorschriften

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities

HOOFDSTUK I. Definities VI.3.B. BVR brandveiligheid 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 (BS 21 november 2008) houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 19 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang. Bron : VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 21-11-2008 nummer : 2008204070

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61988 BELGISCH STAATSBLAD 21.11.2008 MONITEUR BELGE Art. 2. Onze Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 18 september 2008. ALBERT Van Koningswege

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

CONTROLE BRANDVEILIGHEID VOORZIENING VOOR KINDEROPVANG T KLIMOPJE Adres: Jules de Saint-Genoisstraat 91-93, 9050 Gentbrugge

CONTROLE BRANDVEILIGHEID VOORZIENING VOOR KINDEROPVANG T KLIMOPJE Adres: Jules de Saint-Genoisstraat 91-93, 9050 Gentbrugge Departement Brandweer Preventie BRANDPRE Dienst kinderopvang Keizer Karelstraat 1 9000 Gent contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum arch. Catherine Laeremans Tel. 09 268 88 56 Fax 09 268 88 58 Catherine.Laeremans@gent.be

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

73456 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

73456 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 73456 BELGISCH STAATSBLAD 17.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35880] 16 MEI 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het

Nadere informatie

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen BIJLAGE 1 Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen 0. Indeling van de inrichtingen. De inrichtingen worden ingedeeld in 3 categorieën: - Categorie 1: de lage gebouwen: dit wil zeggen gebouwen

Nadere informatie

ALGEMENE POLITIEVERORDENING STAD AALST REGLEMENT OP VERHUUR VAN KAMERWONINGEN

ALGEMENE POLITIEVERORDENING STAD AALST REGLEMENT OP VERHUUR VAN KAMERWONINGEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING STAD AALST REGLEMENT OP VERHUUR VAN KAMERWONINGEN Hoofdstuk 4: Kamerwonen 1e afdeling: Terminologie Artikel 151: Als inrichting voor kamerwonen wordt beschouwd elk gebouw waarbij

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 17 september 2014) houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang

Nadere informatie

V. 24. MED brand Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de recentste versie is steeds de datum van de laatst verstuurde mededeling

V. 24. MED brand Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de recentste versie is steeds de datum van de laatst verstuurde mededeling 1 Mededeling van 22 december 2008 over het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang Korte inhoud: Vanaf

Nadere informatie

Politiereglement met betrekking tot de brandveiligheid in horecazaken

Politiereglement met betrekking tot de brandveiligheid in horecazaken Politiereglement met betrekking tot de brandveiligheid in horecazaken Artikel 1 : Algemeen 1.1 Doel Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Roggestraat 70 9000 Gent Tel. 09 268 88 99 Fax. 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be www.brandweerzonecentrum.be Stad Gent - departement Facility Management t.a.v. Marjolijn

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG Ronny Houben De brandcurve T C 1000 Beginbrand Ontwikkeling Volontwikkelde brand Dooffase 800 Mogelijke Flashover 600 400 200 Tijd Kleine blusmiddelen T Tot hier!!

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

LAGE GEBOUWEN MIDDELHOGE GEBOUWEN HOGE GEBOUWEN

LAGE GEBOUWEN MIDDELHOGE GEBOUWEN HOGE GEBOUWEN 0. ALGEMEEN. 0.1 Doel. Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van lage gebouwen (LG) moeten voldoen om : Deze basisreglementering bepaalt de minimale

Nadere informatie

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Gemeenschappelijke preventiedienst GO! GPD Guy Linten Francis Bruelemans Brandveiligheid en evacuatie Strengste norm dient gehanteerd

Nadere informatie

Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen 1. ALGEMEEN 2

Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen 1. ALGEMEEN 2 Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen INHOUD 1. ALGEMEEN 2 1.1 Doel 2 1.2 Toepassingsgebied 2 1.3 Terminologie 2 1.3.1 Algemene terminologie 2 1.3.2 Terminologie eigen aan de schoolgebouwen

Nadere informatie

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken?

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken? Prev 1 Carlos Schellinck HVZ Zuid-Oost Wat in de vorige hoofdstukken? Reactie bij brand? Weerstand tegen brand? Onafgewerkte vloer, plafond, afgewerkte vloer, verlaagd plafond? Zelfsluitende, bij brand

Nadere informatie

Uittreksel uit Code van gemeentelijke politiereglementen Nieuwe gecoördineerde versie 277 2013_CBS_11850

Uittreksel uit Code van gemeentelijke politiereglementen Nieuwe gecoördineerde versie 277 2013_CBS_11850 Uittreksel uit Code van gemeentelijke politiereglementen Nieuwe gecoördineerde versie 277 2013_CBS_11850 TITEL 6 SPECIFIEKE REGELGEVINGEN Hoofdstuk 3 Maatregelen om brand in studentenkamers en in zelfstandige

Nadere informatie

Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit

Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Doel De specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement inzake

Gemeentelijk reglement inzake Gemeentelijk reglement inzake brandveiligheid Bijlage gemeenteraadsbesluit van 9/02/2006 1 Inhoud. Afdeling Onderwerp 1. - Algemeen 2. - Watervoorraden voor het blussen van branden. 3. - Onderhoud en vegen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemeen

Hoofdstuk 1: Algemeen VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN KAMERWONINGEN EN STUDENTENKAMERS Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Algemeen 1. Alle kamerwoningen, studentenhuizen en studentengemeenschapshuizen moeten beschikken

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

Kamerreglement van Veurne zoals goedgekeurd bij M.B. van 20/04/2015.

Kamerreglement van Veurne zoals goedgekeurd bij M.B. van 20/04/2015. Kamerreglement van Veurne zoals goedgekeurd bij M.B. van 20/04/2015. Het kamerreglement van Veurne is opgenomen in de verordening inzake het kamerwonen van 1 december 2014 en werd goedgekeurd bij ministerieel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6. Afdeling 1. Artikel II.6.1.1.

HOOFDSTUK 6. Afdeling 1. Artikel II.6.1.1. HOOFDSTUK 6 Brandveiligheid van verhuurde woningen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 119bis, 133, tweede lid en 135 2; Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel

Nadere informatie

Bijlage 3. FAQ link :

Bijlage 3. FAQ link : Bijlage 3 FAQ link : http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/brandveiligheid Vragen: 1. Heeft de hoogte van een gebouw waarin het logies is gevestigd invloed op de brandnormen? 2. Welke is de nodige

Nadere informatie

NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen

NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen NBN S 21-204 - 1. Algemeen NBN S 21-204 - 1.1. Doel Deze norm bepaalt de minimum voorwaarden waaraan de conceptie, de constructie, de uitrusting en de inrichting

Nadere informatie

Administratieve verordening inzake brandveiligheid in de voor het publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en plaatsen.

Administratieve verordening inzake brandveiligheid in de voor het publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en plaatsen. Administratieve verordening inzake brandveiligheid in de voor het publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en plaatsen. DE GEMEENTERAAD : Herzien zijn beslissing van 27 juni 1994 betreffende vaststelling

Nadere informatie

GOEDKEURING VAN HET POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN

GOEDKEURING VAN HET POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN GEMEENTERAAD 22 mei 2007 AGENDAPUNT 19a Ref. 580.1/MF GOEDKEURING VAN HET POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN DE GEMEENTERAAD, Gelet het Gemeentedecreet van 15 juli 2005,

Nadere informatie

Bijlage 3. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit

Bijlage 3. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Bijlage 3. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Doel De specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken moeten voldoen om:

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken moeten voldoen om: 5. Goedkeuring reglement brandpreventie horeca De Gemeenteraad, Gelet op de artikelen 119, 133 en 135 2 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de richtlijn van de Gouverneur tengevolge waarvan de brandweerdiensten

Nadere informatie

KB 12 juli 2012 - Bijlage 4/1

KB 12 juli 2012 - Bijlage 4/1 BIJLAGE 4/1: HOGE GEBOUWEN. INHOUD. 0. ALGEMEEN...5 0.1. Doel...5 0.2. Toepassingsgebied...5 0.3. Terminologie...5 0.4. Reactie bij brand...5 0.5 Platen...5 1. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN...7 2. COMPARTIMENTERING

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT M.B.T. DE BRANDVEILIGHEID IN PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT M.B.T. DE BRANDVEILIGHEID IN PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT M.B.T. DE BRANDVEILIGHEID IN PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 september 2011 Artikel 1. - Algemeen Dit reglement bepaalt de normen betreffende

Nadere informatie

ONMIDDELLIJK AANPAKKEN

ONMIDDELLIJK AANPAKKEN CHECKLIST BRANDVEILIGHEID LEVEL I: ONMIDDELLIJK AANPAKKEN 1 BRAND VOORKOMEN In het lokaal bevinden zich geen asbakken. In het lokaal hangen duidelijk en voldoende stickers verboden te roken. Elke aanwezige

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen Verbist, de heren Marc Van

Nadere informatie

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS Gids voor kotbazen: Wijzigingen en aanvullingen In de brochure Gids voor kotbazen vindt u heel wat informatie en tips over studentenhuisvesting met een handig overzicht van alle regel- en wetgeving indien

Nadere informatie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie Kapitein Wouter Meuwis 6 mei 2014 1. Fenomeen brand 2. Voorstelling dienst brandpreventie 3. Reglementering 4. Aanvragen, afhandeling, retributie 2 Vuurdriehoek: 3 cruciale elementen 1. Zuurstof 2. Energiebron

Nadere informatie

BIJLAGE 6: INDUSTRIEGEBOUWEN. Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van industriegebouwen moeten voldoen om:

BIJLAGE 6: INDUSTRIEGEBOUWEN. Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van industriegebouwen moeten voldoen om: 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 Doelstelling Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van industriegebouwen moeten voldoen om: a) het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID IN PTI S

BRANDVEILIGHEID IN PTI S BRANDVEILIGHEID IN PTI S PTI = WAT? PUBIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN PTI = VOORBEELDEN? CAFÉS, FEESTZALEN, RESTAURANTS, JEUGDLOKALEN, KANTINES,. INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW 1 WETTELIJKE TAKEN

Nadere informatie

Politieverordening inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen

Politieverordening inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen Politieverordening inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 september 2007. Gewijzigd in de gemeenteraad van 23 april 2012 Bekendgemaakt

Nadere informatie

REGLEMENT BRANDVEILIGHEID GEMEENTE HOEGAARDEN

REGLEMENT BRANDVEILIGHEID GEMEENTE HOEGAARDEN REGLEMENT BRANDVEILIGHEID GEMEENTE HOEGAARDEN 1 Gemeente 3320 HOEGAARDEN Gewestelijke brandweer Vastgelegd bij beslissing van de gemeenteraad van 12.04.2005 2 I N H O U D Afdeling 2.- Watervoorraden voor

Nadere informatie

RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN

RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN TO-1001 SCHOLEN RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN VOOR BOUWEN, BIJBOUWEN, AANBOUWEN EN VERGROTEN VAN SCHOOLGEBOUWEN ONAFGEZIEN DE WETTELIJKE BEPALINGEN TERZAKE VAN HET A.R.A.B. EN EVENTUEEL DEZE VAN HET MINISTERIEEL

Nadere informatie

BIJLAGE I : NORMEN VOOR DE SPECIFIEKE BRANDVEILIGHEIDSASPECTEN WAARAAN DE OUDERENVOORZIENINGEN EN DE CENTRA VOOR HERSTELVERBLIJF MOETEN VOLDOEN

BIJLAGE I : NORMEN VOOR DE SPECIFIEKE BRANDVEILIGHEIDSASPECTEN WAARAAN DE OUDERENVOORZIENINGEN EN DE CENTRA VOOR HERSTELVERBLIJF MOETEN VOLDOEN BIJLAGE I : NORMEN VOOR DE SPECIFIEKE BRANDVEILIGHEIDSASPECTEN WAARAAN DE OUDERENVOORZIENINGEN EN DE CENTRA VOOR HERSTELVERBLIJF MOETEN VOLDOEN INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: INFRASTRUCTURELE MAATREGELEN 0.

Nadere informatie

Besluit Vlaamse Regering Brandveiligheid in Ouderenvoorzieningen. VIPA, Stefaan Pottie

Besluit Vlaamse Regering Brandveiligheid in Ouderenvoorzieningen. VIPA, Stefaan Pottie Besluit Vlaamse Regering Brandveiligheid in Ouderenvoorzieningen VIPA, Stefaan Pottie 1 Waarom een nieuw besluit? - Actualisatie visie op brandveiligheid - Wettelijke basis voor structurele samenwerking

Nadere informatie

VASTE INRICHTINGEN I. INHOUDSTABEL

VASTE INRICHTINGEN I. INHOUDSTABEL Zonale richtlijnen Algemene brandvoorkomings- en brandbestrijdingsmaatregelen voor publiek toegankelijke inrichtingen en activiteiten VASTE INRICHTINGEN I. INHOUDSTABEL 1 II. TERMINOLOGIE EN KLASSIFICATIE

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 17 september 2014) houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen Bijlage 3. Specifieke brandveiligheidsnormen voor toeristische logiezen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 24 mei 2007 Provincie VLAAMS-BRABANT Arrondissement HALLE-VILVOORDE GEMEENTE 1670 PEPINGEN Aanwezig: Raadgever: De Roubaix A., voorzitter - burgemeester;

Nadere informatie

Uittreksel uit Code van gemeentelijke politiereglementen Nieuwe gecoördineerde versie 277 2013_CBS_11850

Uittreksel uit Code van gemeentelijke politiereglementen Nieuwe gecoördineerde versie 277 2013_CBS_11850 Uittreksel uit Code van gemeentelijke politiereglementen Nieuwe gecoördineerde versie 277 2013_CBS_11850 TITEL 5 INRICHTINGEN TOEGANKELIJK VOOR PUBLIEK EN RECREATIE Hoofdstuk 1 Inrichtingen toegankelijk

Nadere informatie

15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE

15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 799 [C 2012/35247] 9 DECEMBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Politieverordening Publiek Toegankelijke Inrichtingen Regelgeving sinds 2003 en 2007 Wijzigingen => nieuw reglement sinds 1 januari 2016 Brandweerzone Centrum Aanleiding 1 januari

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 In te vullen door betreffende diensten Brandweerdossiernummer: Bouwdossiernummer: Exploitatienummer: Gebouw Benaming Bestemming I. Persoonsgegevens Eigenaar

Nadere informatie

VRAGENLIJST IVM BRANDVEILIGHEID & COMFORT IN DE BRUSSELSE STUDENTENKAMERS.

VRAGENLIJST IVM BRANDVEILIGHEID & COMFORT IN DE BRUSSELSE STUDENTENKAMERS. Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Helihavenlaan, 11-15 1000 Brussel - 022088430 Q1 VRAGENLIJST IVM BRANDVEILIGHEID & COMFORT IN DE BRUSSELSE STUDENTENKAMERS. INLEIDING.

Nadere informatie

15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE

15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 799 [C 2012/35247] 9 DECEMBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VERORDENING VOOR HET VERHUREN VAN KAMERS.

ADMINISTRATIEVE VERORDENING VOOR HET VERHUREN VAN KAMERS. ADMINISTRATIEVE VERORDENING VOOR HET VERHUREN VAN KAMERS. DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1: Toepassingsgebied Deze verordening geldt voor alle kamerwoningen die onder toepassing van de Vlaamse Wooncode

Nadere informatie

KAMERREGLEMENT STUDENTENKAMERS EN LOGEMENTSKAMERS STAD GENK

KAMERREGLEMENT STUDENTENKAMERS EN LOGEMENTSKAMERS STAD GENK KAMERREGLEMENT STUDENTENKAMERS EN LOGEMENTSKAMERS STAD GENK DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepassingsgebied Artikel 1 De bepalingen vermeld in dit reglement op kamerwoningen en studentenhuizen zijn een aanvulling

Nadere informatie

Publiek Toegankelijke Inrichtingen

Publiek Toegankelijke Inrichtingen Publiek Toegankelijke Inrichtingen ARTIKEL 1. ALGEMEEN Dit reglement bepaalt de normen betreffende brandpreventie, waaraan het concept, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke inrichtingen moeten

Nadere informatie

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING Voormiddag 1 Luik: BRANDWEER - advies & IDPBW - DE brandweer??? - Taken binnen preventie - Wettelijk kader - Brandveiligheid bedrijf - Voorafgaand INTERVENTIEPLAN Namiddag 2 Luik: Calamiteit & IDPBW -

Nadere informatie

Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 1 april 2010.

Vervangen bij art. 1 gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2009, inwerkingtreding: 1 april 2010. De bestaande geschiktheidsverklaringen blijven geldig tot de afgifte van een nieuwe geschiktheidsverklaring of tot de weigering ervan en uiterlijk tot acht maanden na de datum van inwerkingtreding van

Nadere informatie

Kennisname occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting - Optreden Willem Vermandere op 25 februari 2017.

Kennisname occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting - Optreden Willem Vermandere op 25 februari 2017. Willy Schalk Sint-Michielsstraat 17 2322 Minderhout u w b r i e f v a n u w k e n m e r k o n s k e n m e r k c o n t a c t p e r s o o n t e l e f o o n n u m m e r d a t u m CVT/EG-SVDO/meld17.008 Sharon

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT HORECA NOORD-LIMBURG

POLITIEREGLEMENT HORECA NOORD-LIMBURG POLITIEREGLEMENT HORECA NOORD-LIMBURG HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1. Doel Deze verordening bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken en gelijkaardige inrichtingen

Nadere informatie

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven.

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven. ZONE MIDOW Commissaris F. Lapierre Evenementenbeheer Politiezone MIDOW Wielsbekestraat 23 8780 Oostrozebeke 056/67.19.42 bestuurlijk@midow.be Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN

POLITIEVERORDENING OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN POLITIEVERORDENING OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN Artikel 1 - Doel HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN Deze verordening bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw

Nadere informatie

0.1 Brandveiligheid in kamers, studio s en kamerwoningen

0.1 Brandveiligheid in kamers, studio s en kamerwoningen Kamerreglement van Leuven zoals goedgekeurd bij M.B. van 6/01/2015. Het kamerreglement van Leuven is opgenomen in artikel 145 en volgende van het Gecoördineerd Politiereglement van de Stad Leuven, laatst

Nadere informatie

Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer jan.desaedeleer@ibz.fgov.be

Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer jan.desaedeleer@ibz.fgov.be Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer Dir. Brandpreventie FOD Binnenlandse Zaken jan.desaedeleer@ibz.fgov.be brandvrije geluidsisolatie rookdichte branddeur zeer

Nadere informatie

Kamerreglement van Maasmechelen zoals goedgekeurd bij M.B. van 01/04/2015

Kamerreglement van Maasmechelen zoals goedgekeurd bij M.B. van 01/04/2015 Kamerreglement van Maasmechelen zoals goedgekeurd bij M.B. van 01/04/2015 Het kamerreglement van Maasmechelen is opgenomen in het gemeentelijk permanent politiereglement voor de uitbating van kamers van

Nadere informatie

Bijlage 2 Specifieke bepalingen van toepassing op alle publiek toegankelijke inrichtingen andere dan bijlage 1

Bijlage 2 Specifieke bepalingen van toepassing op alle publiek toegankelijke inrichtingen andere dan bijlage 1 Bijlage 2 Specifieke bepalingen van toepassing op alle publiek toegankelijke inrichtingen andere dan bijlage 1 Artikel 1. Inplanting, toegangswegen en bereikbaarheid voor de brandweer Als de publiek toegankelijke

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement inzake brandveiligheid uitbreiding.

Gemeentelijk reglement inzake brandveiligheid uitbreiding. Provincie Vlaams-Brabant UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE LINTER ZITTING VAN 25 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter Schepenen Raadsleden Secretaris Verontschuldigd Marc Wynants Lida

Nadere informatie

BIJLAGE 6 & ROOK-EN WARMTE AFVOER IN INDUSTRIEGEBOUWEN

BIJLAGE 6 & ROOK-EN WARMTE AFVOER IN INDUSTRIEGEBOUWEN BIJLAGE 6 & ROOK-EN WARMTE AFVOER IN INDUSTRIEGEBOUWEN Inleiding Bijlage 6 voor nieuwe industriegebouwen en opslagplaatsen Op 15 juli 2009 is in het Staatsblad de aangepaste versie van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Deze politieverordening is van toepassing vanaf het moment dat ze aangenomen wordt op de gemeenteraad

Nadere informatie

Toelichting. brandpreventie van publiek toegankelijke inrichtingen, vanaf 1 januari 2016

Toelichting. brandpreventie van publiek toegankelijke inrichtingen, vanaf 1 januari 2016 Toelichting bij de nieuwe politieverordening inzake brandpreventie van publiek toegankelijke inrichtingen, vanaf 1 januari 2016 of wanneer ze goedgekeurd werd in uw gemeenteraad. 1 Voorwoord Beste ondernemer,

Nadere informatie

Lokalen: Brandvoorkoming

Lokalen: Brandvoorkoming Lokalen: Brandvoorkoming 1. Toepassingsgebied: Deze bepalingen zijn van toepassing op: lokalen/zalen > 50 personen; lokalen/zalen > 20 personen en totaal gebouw > 80 personen; gebouwen > 100 personen.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.07.1998 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.07.1998 MONITEUR BELGE 22345 VERTALING MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP N. 98 1708 3 DECEMBER 1997. Besluit van de regering tot vaststelling van de specifieke veiligheidsnormen voor opvangvoorzieningen voor bejaarden

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen

Gemeentelijk reglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen Gemeentelijk reglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking DE GEMEENTERAAD, gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing

Nadere informatie

handboek basisnormen brandpreventie editie 2 2008

handboek basisnormen brandpreventie editie 2 2008 handboek basisnormen brandpreventie editie 2 2008 Samenvatting uit KB 07/07/1994 KB 04/04/1996 KB 18/12/1996 KB 19/12/1997 KB 04/04/2003 MB 06/06/2006 KB 13/06/2007 www.rft.be 1 Voorwoord De publicatie

Nadere informatie

Brandveiligheid in WZC & werking commissie brandveiligheid. Lieven CARRON

Brandveiligheid in WZC & werking commissie brandveiligheid. Lieven CARRON Brandveiligheid in WZC & werking commissie brandveiligheid Lieven CARRON Afwijking afwijking (de (v.)) 3 het niet-volgen van een regel of norm, syn. deviatie: een afwijking van een gedragslijn; in afwijking

Nadere informatie

Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen.

Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen. Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen. Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor

Nadere informatie

1. Specifieke bepalingen inzake brandveiligheid in dansgelegenheden

1. Specifieke bepalingen inzake brandveiligheid in dansgelegenheden Bijlage 1 Brandveiligheid in publieke inrichtingen 1. Specifieke bepalingen inzake brandveiligheid in dansgelegenheden a. Toepassingsgebied Artikel 1 Deze afdeling is van toepassing op alle lokalen of

Nadere informatie

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Inhoud: 1. Wetgeving en normen 2. Terminologie 3. Inhoudelijke bespreking basisnorm (KB 7 juli 1994) en revisies 4. Bestaande gebouwen versus

Nadere informatie

Branden in parkeergarages Problematiek

Branden in parkeergarages Problematiek 18 oktober 2008 Preventiemaatregelen in ondergrondse parkeergarages Nu en in de toekomst Branden in parkeergarages Problematiek Brandende auto produceert veel warmte en rook - Stijgend gebruik van kunststoffen

Nadere informatie

FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie van de Civiele Veiligheid

FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie van de Civiele Veiligheid FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie van de Civiele Veiligheid KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 JULI 1994 TOT VASTSTELLING VAN DE BASISNORMEN VOOR DE PREVENTIE VAN BRAND EN ONTPLOFFING WAARAAN DE NIEUWE GEBOUWEN

Nadere informatie

VLAREM-wijzigingen betreffende brandveiligheid voor schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten

VLAREM-wijzigingen betreffende brandveiligheid voor schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten VLAREM-wijzigingen betreffende brandveiligheid voor schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten Buitendienst Vlaams-Brabant Brandveiligheid 1. Bevoegdheidsverdeling brandveiligheid 2. Waarom

Nadere informatie

E1.1 Algemene richtlijnen evacuatie DOC.NR.: Controle REVISIE: 0 DATUM: PAGINA: 1

E1.1 Algemene richtlijnen evacuatie DOC.NR.: Controle REVISIE: 0 DATUM: PAGINA: 1 PAGINA: 1 Evacuatie Algemeen Het arab interesseert zich vooral voor de bescherming van de personen. Alle overtredingen in verband met de evacuatievoorzieningen zijn dan ook zware overtredingen. De deuren

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEIDSNORMEN VOOR OUDERENVOORZIENINGEN

BRANDVEILIGHEIDSNORMEN VOOR OUDERENVOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEIDSNORMEN VOOR OUDERENVOORZIENINGEN Eindversie 1-04-2002 HOOFDSTUK I Infrastructurele maatregelen Eindversie 01 april 2002 Pagina 1 van 33 0. ALGEMEEN 0.1 Doel Deze reglementering bepaalt

Nadere informatie

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen Infosessies Brand Algemene inleiding Brandreglementering en normen Tisselt, Geel en Oosterzele April 2013 Infosessies Brand - Y. Martin Yves Martin, Afdelingshoofd 1 WTCB Inhoud Programma Algemene inleiding

Nadere informatie

Kamerreglement Antwerpen zoals goedgekeurd bij M.B. van 10/11/

Kamerreglement Antwerpen zoals goedgekeurd bij M.B. van 10/11/ Kamerreglement Antwerpen zoals goedgekeurd bij M.B. van 10/11/2015 1 2 Het kamerreglement van Antwerpen is opgenomen in artikel 565 en volgende van de Code van Politiereglementen, laatst gewijzigd op 2

Nadere informatie

Bijlage 6. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit

Bijlage 6. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Bijlage 6. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Doel De specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 19 DECEMBER 2016

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 19 DECEMBER 2016 UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 19 DECEMBER 2016 Aanwezig de dames en de heren: J. Creemers, Burgemeester, M. Giebens, Y. Van Dooren, K. Drees, D. Verlaak, G. Haeldermans,

Nadere informatie

1.3 Bouwmateriaal : materiaal gebruikt in de bouw, de afwerking of de blijvende versiering van een gebouw.

1.3 Bouwmateriaal : materiaal gebruikt in de bouw, de afwerking of de blijvende versiering van een gebouw. Basisnormen bijlage 1 Definities: (met wijzigingen van KB van 4 april 2003) Opmerking : de definities zijn rond een aantal onderwerpen gegroepeerd. De nummering van bijlage 1 is aangehouden, maar de weergave

Nadere informatie

Tips voor een brandveilige zaak met maximum 49 toegelaten personen

Tips voor een brandveilige zaak met maximum 49 toegelaten personen Tips voor een brandveilige zaak met maximum 49 toegelaten personen ONDERNEMEN EN STADSMARKETING 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Verzekering objectieve aansprakelijkheid... 4 1.1 Wat is de verzekering objectieve

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT STAD MECHELEN AFDELING 20 Pagina 1

POLITIEREGLEMENT STAD MECHELEN AFDELING 20 Pagina 1 STEDELIJK POLITIEREGLEMENT - AFDELING 20 De oude afdeling 20 wordt volledig vervangen door de volgende tekst: Afdeling 20 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand in inrichtingen toegankelijk

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Ministerieel besluit van 17 mai 2013 betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen.

Nadere informatie

Brandveiligheid in verhuurde kamerwoningen

Brandveiligheid in verhuurde kamerwoningen Kamerreglement van Kasterlee zoals goedgekeurd bij M.B. van 4/11/2015. Het kamerreglement van Kasterlee is opgenomen in Hoofdstuk IV Brandveiligheid in verhuurde kamerwoningen van het Uniform Gemeentelijk

Nadere informatie