baksteenmetselwerk Muren uit Brandweerstand van baksteenmetselwerk Belgische Baksteenfederatie Kartuizersstraat 19 bus Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "baksteenmetselwerk Muren uit Brandweerstand van baksteenmetselwerk Belgische Baksteenfederatie Kartuizersstraat 19 bus 19-1000 Brussel"

Transcriptie

1 Muren uit baksteenmetselwerk Belgische Baksteenfederatie Kartuizersstraat 19 bus Brussel tel (0) fax (0) Brandweerstand van baksteenmetselwerk

2 INHOUD 1 Inleiding 2 2 Wettelijke verplichtingen Algemeen Basisnormen 5 3 Eisen voor materialen en bouwelementen Brandreactie van materialen Belgische classificatie Europese classificatie Eisen Brandweerstand van bouwelementen Belgische classificatie Europese classificatie Eisen 11 4 Prestaties van baksteen en baksteenmetselwerk Brandreactie van baksteen Brandweerstand van baksteenmetselwerk 12 5 Uitvoering Wanddoorvoeren Deuren en ramen Bovenzijde van niet dragende wanden 16 maart

3 INLEIDING 1 Vuur is niet alleen de vriend van de mens. Het veroorzaakt branden. Jaarlijks liggen in België bijna branden van gebouwen aan de oorsprong van talrijke overlijdens, brandwonden en materiële schadegevallen. In de middeleeuwen werd dit opgelost door te eisen dat alle gebouwen in steen werden opgetrokken. Tegenwoordig bieden alle constructiemethoden een antwoord aan het gevaar. Desondanks blijft het een goede voorzorgsmaatregel om te opteren voor een steenachtig materiaal zoals baksteen dat zijn brandreactie bewezen heeft gedurende zijn bakproces. 2

4 Foto nog te krijgen 1

5 WETTELIJKE VERPLICHTINGEN Algemeen In het federale België zijn er 3 niveaus die verantwoordelijkheid dragen en reglementeringen uitvaardigen aangaande brand: De Federale Regering is bevoegd om de basisnormen uit te vaardigen met voorschriften voor alle categorieën van gebouwen, zonder rekening te houden met hun bestemming. De federale overheid heeft bovendien aanvullende reglementering uitgewerkt voor de brandveiligheid van o.a. werkplaatsen, ziekenhuizen, elektrische installaties, evenals de brandveiligheid van werknemers (codex). De Gewesten en Gemeenschappen zijn bevoegd om specifieke aspecten van veiligheid te reglementeren. Ze vervolledigen de federale reglementering die primeert. Eventuele bevoegdheidconflicten tussen de gewestelijke en de federale reglementen komen voor het arbitragehof. Specifieke regelingen worden bijvoorbeeld uitgevaardigd voor rusthuizen en hotels, kinderdagverblijven, campings, schietstanden enz. De Gemeenten vaardigen gemeentewetten en politiereglementen uit. De burgemeester kan de federale of gewestelijke reglementering verstrengen, niet verzwakken, via de bouwvergunning. De burgemeester is verantwoordelijk voor de toepassing van alle brandveiligheidsvoorschriften. Normaal vraagt hij het advies van zijn brandweer. Dit advies is niet bindend en de burgemeester blijft hoofdelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de inwoners van de gemeente en zijn gasten. De verzekeringsmaatschappijen kunnen op hun beurt specifieke verplichtingen opleggen via de bijzondere voorwaarden van een brandverzekeringspolis (zie ook 4

6 2 2.2 Basisnormen De basisnormen van de federale overheid worden vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 (BS 26 april 1995 en 31 december 1996), gewijzigd door het KB van 19 december 1997 (BS 30 december 1997) en het KB van 4 april 2003 (BS 5 mei 2003). De integrale tekst van deze basisnormen is beschikbaar op de website Het KB van 19 december 1997 bevat bijlagen waarin de voorschriften worden opgenomen voor alle gebouwen waarvoor de bouwvergunning is ingediend na 31 december 1997, behalve voor: gebouwen met maximaal 2 bouwlagen en met een totale oppervlakte van minder dan of gelijk aan 100 m 2 eengezinswoningen industriegebouwen. Hiervoor zal nog een besluit komen. Het KB van 4 april 2003 bracht een aantal wijzigingen aan, voornamelijk betreffende liften, verwarmingskelders, brandkleppen en dakbedekkingen. Principe Deze basisnormen bepalen minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van gebouwen moeten voldoen om: het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen. de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen. preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken. Dit vertaalt zich praktisch in een opdeling van het gebouw in verschillende compartimenten. Een compartiment is een deel van een gebouw begrensd door wanden die de brandvoortplanting naar de aanliggende compartimenten gedurende een bepaalde tijd verhinderen. Hierdoor wordt de voortplanting van een brand tegengewerkt. Binnen een compartiment dienen de noodzakelijke evacuatiewegen voorzien afhankelijk van de grootte van het compartiment en van het gebouw. De volledige evacuatie van het gebouw gebeurt langs de evacuatieniveaus. Een evacuatieniveau is een bouwlaag die de uitgang(en) bevat waardoor evacuatie naar buiten mogelijk is. 5

7 EISEN VOOR MATERIALEN EN BOUWELEMENTEN 3 De eisen worden vertaald in voorschriften voor de brandreactie van een materiaal en voor de brandweerstand van een bouwelement: De brandreactie van een materiaal biedt het antwoord op vragen als: Is er rookontwikkeling uit het materiaal? Ontstaan giftige gassen? Is het materiaal brandbaar? De brandweerstand van een bouwelement biedt het antwoord op vragen als: Hoelang duurt het vooraleer een wand binnen een brandend lokaal bezwijkt? Loopt de temperatuur van de muur aan de andere zijde van de brandhaard niet te hoog op? Is er vlamdoorslag door de wand? 3.1 Brandreactie van materialen De brandreactie is het geheel van eigenschappen van een bouwmateriaal met betrekking tot het ontstaan en de ontwikkeling van brand. Materialen kunnen ontvlambaar zijn, onbrandbaar of brandbaar. Een bouwmateriaal wordt ontvlambaar genoemd wanneer het neiging vertoont om gassen te ontwikkelen waarvan de aard en de hoeveelheid een verbranding in gasvormige fase kunnen veroorzaken, dat wil zeggen vlammen voortbrengen. Een materiaal wordt onbrandbaar genoemd wanneer het geen enkel uitwendig verschijnsel van merkbare warmte-ontwikkeling vertoont tijdens een genormaliseerde proef waarbij het aan een voorgeschreven verhitting blootgesteld wordt. 6

8 Belgische classificatie De bouwmaterialen worden onderverdeeld in vijf klassen (A0, A1, A2, A3 en A4) in functie van het proefresultaat van een proefmethode uit de norm NBN S Brandbeveiliging in de gebouwen - Reactie bij brand van de materialen - Hoge en middelhoge gebouwen. (A0 = onbrandbaar materiaal) Europese classificatie In de Europese norm EN Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1: Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren worden de bouwmaterialen onderverdeeld in 7 euroklassen (A1, A2, B, C, D, E en F) waarvan de beste tot de klasse A behoren. Deze onderverdeling gebeurt door de materialen te onderwerpen aan proeven die rekening houden met drie niveaus van thermische belasting (laag, middelmatig en hoog). De bouwmaterialen worden geklasseerd in de klasse A1 en A2 nadat ze met succes onderworpen werden aan het hoogste belastingsniveau (volledig ontwikkelde brand). Materialen uit klasse A1 zijn net iets beter dan materialen uit klasse A2. Zij nemen op geen enkele wijze deel aan de groei van de brand of aan de volledige ontwikkelde brand. Verder wordt geen enkele rookproductie veroorzaakt. Dit is niet noodzakelijk het geval bij klasse A2. De klasse F typeert de materialen die geen enkele brandreactieprestatie vertonen. De onderverdeling in een Belgische dan wel in een Europese klasse gebeurt niet op basis van dezelfde brandproeven. Bijgevolg bestaat geen rechtstreekse overeenkomst tussen de Europese en Belgische classificatie. 7

9 Eisen De eisen voor de brandreactie van een materiaal worden in de basisnormen voorlopig nog gegeven in functie van de Belgische classificatie: Bekledingen van verticale wanden van EIS technische lokalen en ruimten parkeerruimten collectieve keukens machinekamers en schachten van liften en goederenliften A0 van paternosterliften, containertransport en goederenliften met laad- en losautomaat van hydraulische liften stortkokers en de lokalen voor huisvuil evacuatiewegen binnentraphuizen (met inbegrip van sas en overloop) overlopen van liften A1 huiskeukens, behalve in de LG gevelbekledingen, behalve de decoratieve op de benedenverdieping. geldt niet voor schrijnwerk en dichtingsvoegen liftkooien en goederenliften A2 zalen alle andere lokalen in de laagbouw (LG) A3 in de middelhoge (MG) A4 in de hoogbouw (HG) A4 Lage gebouwen (LG): h < 10 m Middelhoge gebouwen (MG): 10 m h 25 m Hoge gebouwen (HG): h > 25 m 8

10 3 niet bewoonde ZOLDER Lage gebouwen: h < 10 m Middelhoge gebouwen: 10 m < h < 25 m Hoge gebouwen: h > 25 m h = brandhoogte = hoogte tussen afgewerkt vloerpeil hoogste (bewoonde) bouwlaag en (laagste) brandweerweg De hoogte h is de afstand tussen het afgewerkte vloerpeil van de hoogste bouwlaag en het laagste peil van de door de brandweerwagens bruikbare wegen omheen het gebouw. Het dak met uitsluitend technische lokalen wordt bij deze hoogtemeting niet meegerekend. 3.2 Brandweerstand van bouwelementen De brandweerstand van een wand wordt bepaald door uitvoering van een brandproef. Bij een brandproef van een wand vormt het beproefde bouwelement één wand van de oven. In de oven wordt dan een kunstmatige brand opgewekt volgens een temperatuur-tijd curve uit een internationale norm ISO 834. Temperatuursverschil [ C] Tijd [minuten] Het resultaat van de brandproef wordt beoordeeld volgens drie criteria met overeenkomstige symbolen: Stabiliteit (R): tijd gedurende dewelke het element zijn dragende functie blijft vervullen zonder vervormingen te vertonen die onverenigbaar zijn met zijn functie in de stabiliteit van de constructie. 9

11 3 Vlamdichtheid (E): tijd gedurende dewelke geen vlammen door de niet-blootgestelde zijde van de wand gaan (een katoenprop op 2 à 3 cm voor de wand mag niet ontvlammen) Thermische isolatie (I): tijd gedurende dewelke de gemiddelde temperatuur aan de niet-blootgestelde zijde kleiner blijft dan 140 C en de maximale temperatuur kleiner blijft dan 180 C. Definitie De brandweerstand van een bouwelement geeft aan hoelang het bouwelement zijn functie kan uitoefenen ondanks een blootstelling aan brand. De functie van het bouwelement kan zijn: dragende functie (R) scheidende functie (EI) dragende en scheidende functie (REI) Belgische classificatie De brandweerstand (Rf) van een bouwelement is de tijd uitgedrukt in minuten gedurende dewelke een bouwelement gelijktijdig aan bovenstaande drie criteria voldoet (R, E en I) volgens de norm NBN Weerstand tegen brand van bouwelementen. De norm voorziet Rf graden in functie van de genormaliseerde tijden: 6u - 4u - 3u - 2u - 1 1/2u - 1u - 1/2u - 1/4u Europese classificatie Deze drie criteria worden afzonderlijk behandeld in de Europese norm EN Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: Classificatie gebruik makend van gegevens van brandweerstandsproeven, met uitsluiting van producten voor gebruik in ventilatiesystemen. Verschillende combinaties (voor dragende wanden: REI, RE, R en voor niet-dragende scheidende wanden: EI, E) worden mogelijk. Bijvoorbeeld: RE 60 is een bouwelement dat gedurende 60 min voldoet aan de criteria stabiliteit en vlamdichtheid, maar waarvan de temperatuur aan de niet-blootgestelde zijde te hoog oploopt. 10

12 Eisen Wij beperken ons hier tot de voornaamste eisen uit de basisnorm. De eisen worden gegeven in functie van de Belgische classificatie met begrenzingen aan de Rf waarde. In de onderstaande tabel wordt de minimale Rf waarde gegeven van een aantal scheidingswanden en van de wanden van een eventueel sas doorheen die scheidingswand. Vereiste brandweerstand Rf (uur) LG MG HG Structurele elementen: - 1/2u indien - 1u boven E i 2u slechts 1 bouwlaag - 2u onder E i (2) - 1u indien meer bouwlagen - 1u kelder (1) Scheidingswanden tussen gebouwen 1u 2 u + sas 1u 4u + sas 2u tussen compartimenten Cfr. (1) 1u + sas 1u 2u + sas 2u van een zaal Cfr. (1) 1u 2u + sas 2u van een lokaal met nachtbezetting Cfr. (1) 1u 1u van een archieflokaal - 1u 1u van een lokaal voor huisafval 1u 1u + sas 1u 2u + sas 2u van de collectieve keuken 1u 1u 2u + sas 2u van liften + bordes, van machinekamer voor liften, van winkelruimte, van trappenhuis roltrap, van verticale 1u 1u 2u leidingen, van stortkokers van een transformatorlokaal 1u 2u 2u van een stookplaats Cfr. (1) 2u 2u van een trappenhuis Cfr. (1) Cfr. (2) 2u van een evacuatieweg - boven E: - 1/2u - 1/2u - 1/2u - op E: - 1/2u - 1u - 2u van een technische ruimte en van een parking Cfr. (1) 1u + sas 1u 2u + sas 2u van technische lokalen, archieflokalen, in een parking 1u 2u + sas 2u 2u + sas 2 u Tussenwanden van een winkelruimte 1/2u 1/2u 1/2u E = evacuatieniveau, E i = laagste evacuatieniveau 11

13 PRESTATIES VAN BAKSTEEN EN BAKSTEENMETSELWERK Brandreactie van baksteen Baksteen is een materiaal dat steeds tot de Belgische brandbestendigheidsklasse A0 behoort. Door deze classificatie als A0, kan baksteen in eender welke toepassing gebruikt worden, zonder noodzaak om bijkomende maatregelen te nemen zoals o.a. brandwerende beschermingslagen. Ook Europees wordt baksteen ingedeeld in de hoogste brandbestendigheidsklasse A1. De beschikking van de Europese commissie van 4 oktober 1996 bepaalt dat baksteen met een gehalte organisch materiaal kleiner dan 1,0 % (massa- of volumeprocenten afhankelijk wat het grootst is) zonder verder onderzoek in klasse A1 valt. Samengevat behoort baksteen tot volgende klasses: Belgisch A0 volgens NBN S en KB van 19 december 1997 Europees A1 volgens EN Brandweerstand van baksteenmetselwerk De waarden voor de brandweerstand van een onbepleisterde wand met klassiek vermetselde snelbouwblokken bedragen volgens NBN B23-003: wanddikte niet-bepleisterd bepleisterd 9 cm Rf 1u Rf 2u 14 cm Rf 2u Rf 4u 19 cm Rf 6u Rf > 6u Deze waarden zijn eveneens geldig bij binnenmuurstenen met tand- en groefsysteem, op voorwaarde dat de vertikale voegen worden dichtgesmeerd of dichtgelijmd. Dit is nodig om te blijven voldoen aan het criterium van de thermische isolatie (I). 12

14 4 Een goed uitgevoerde tweezijdige bepleistering van 10 mm verhoogt de brandweerstand tot respectievelijk 2 uur; 4 uur; meer dan 6 uur. De goede brandweerstand van een gipspleister wordt verklaard doordat elk gipskristal twee watermoleculen heeft die bij brand warmte absorberen om te verdampen. Deze waarden voor baksteenmetselwerk zijn reeds gekend sinds 1970 en sindsdien bevestigd in controlerende proeven. Als dragende muur voldoet reeds een onbepleisterde baksteenmuur van 14 cm breedte aan de strengste eisen voor lage of middelhoge gebouwen. Als scheidingswand voldoet meestal een onbepleisterde baksteenmuur van 9 cm. 13

15 d D d UITVOERING Wanddoorvoeren Voor enkelvoudige wanddoorvoeren bestaan een aantal eenvoudige regels die neergeschreven zijn in een omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 15 april Een wanddoorgang wordt beschouwd als enkelvoudig wanneer hij op voldoende afstand ligt van de andere wanddoorgangen (zie figuur). Afstand Afstand D Brandbare isolatie Afstand D d Onbrandbare isolatie De algemene regel is dat de doorvoering geen nadelige invloed mag hebben op de brandweerstand van het doorboorde bouwelement. Er bestaan een aantal typeoplossingen om hieraan te voldoen: 1) Afdichting van de doorvoeringen met mortel of rotswol met minimale diepte L m = 50 mm voor E60 en minimale diepte L m = 70 mm voor E120. B 25 mm C 25 mm B + C L m A L m B C A Rotswol 50 mm 14

16 5 De maximale diameter in mm van de doorvoering wordt in de tabel gegeven. Aard van de leiding Afdichting E30 E60 E120 brandbare leiding en met mortel elektrische kabels met rotswol met mortel of met rotswol onbrandbare leidingen* met mortel of rotswol en met (automatische) vulling met water bij brand * metaal of een andere onbrandbare stof met smeltpunt > 727 C, met uitzondering van glas 2) Gebruik van een mantelbuis, met minimale diepte L m = 50 mm voor E60 en minimale diepte L m = 70 mm voor E120. L B 25 mm C 25 mm B + C L m Met rotswol opgevulde speling C B Open speling (max. 4 mm) L De maximale diameter van de wanddoorvoer wordt gedefinieerd afhankelijk van de speling tussen de leiding en de mantelbuis. Lengte L mantelbuis Speling E30 E60 E120 metalen of onbrandbare mantelbuis open L = 300 mm gevuld met rotswol metalen of onbrandbare mantelbuis open L = 140 mm gevuld met rotswol PVC mantelbuis L = 140 mm open c) Tenslotte dient vermeld dat er bij hangtoiletten met een maximale diameter van 110 mm geen negatieve invloed wordt uitgeoefend op de brandweerstand van de wand. 15

17 5 5.2 Deuren en ramen De brandweerstand van een deur of raam is doorgaans kritischer dan de brandweerstand van een wand aangezien de kieren en spleten rookgassen kunnen doorlaten. Op dit ogenblik is het voor de plaatsing van de Rf-deuren wettelijk niet meer verplicht om een beroep te doen op een erkende plaatsers (besluit van 23 maart 2004 van de Raad van State). Deze bevoegdheid werd nagegaan door de certificeringsinstelling ISIB (Institut de Sécurité Incendie - Instituut voor brandveiligheid). De verplichte erkenning is dus overgegaan in een vrijwillige certificatie. Het is aangeraden om te kiezen voor gecertificeerde plaatsers die zich op vrijwillige basis onderwerpen aan een toetsing door het keuringsorgaan ISIB. Bij Rf-deuren worden schuimvormende strips toegepast die de de spelingen rondom het deurblad opvullen in geval van brand (opschuimen) en die ter hoogte van koudebruggen in de deur (zoals bv. de slotkast) warmte opnemen (endotherme reactie). 5.3 Bovenzijde van niet dragende wanden Niet dragende wanden mogen geen hard contact vormen met de hoger gelegen vloer. Wanneer zij een scheidende functie hebben moet de thermische isolatie en de vlamdichtheid van de wand echter behouden blijven. Om deze scheidende functie te blijven vervullen kan een onbrandbaar isolatiemateriaal zoals rotswol aan de top van de wand aangebracht worden. Deze rotswol wordt aan beide zijden luchtdicht afgesloten door een soepele voeg. De soepele voeg verhindert de rookdoorgang. Een alternatief bestaat uit het aanbrengen van producten die opschuimen bij brand. 16

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur, WTCB Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden 29 oktober 2015 Brandwerende doorvoeringen S. Eeckhout 1 1. Inhoud van de presenta1e 1. Inleiding

Nadere informatie

KB 4 april 0. ALGEMEEN Doel Toepassingsgebied DEFINITIE PROEFMETHODEN...2

KB 4 april 0. ALGEMEEN Doel Toepassingsgebied DEFINITIE PROEFMETHODEN...2 BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND VAN DE MATERIALEN. INHOUD. 0. ALGEMEEN...2 0.1. Doel...2 0.2. Toepassingsgebied...2 1. DEFINITIE...2 2. PROEFMETHODEN...2 2.1. Methode nr. 1...2 2.2. Methode nr. 2...2 2.3.

Nadere informatie

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND VAN DE MATERIALEN

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND VAN DE MATERIALEN BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND VAN DE MATERIALEN 0 ALGEMEEN. 0.1 Doel. Deze bijlage bepaalt de classificatie inzake reactie bij brand van materialen gebruikt bij de constructie en de inrichting van gebouwen.

Nadere informatie

Detaillering van branddoorvoeren. Ing. Sven Eeckhout WTCB. sven.eeckhout@bbri.be

Detaillering van branddoorvoeren. Ing. Sven Eeckhout WTCB. sven.eeckhout@bbri.be Detaillering van branddoorvoeren Ing. Sven Eeckhout WTCB sven.eeckhout@bbri.be Brandveilig afdichten van doorvoeringen Inhoud Doorvoeringen in de praktijk Eisen Oplossingen Type-oplossingen Brandwerende

Nadere informatie

24 & 30 november 2012. Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 7 Gemeenschappelijke bepalingen

24 & 30 november 2012. Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 7 Gemeenschappelijke bepalingen 24 & 30 november 2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 7 Gemeenschappelijke bepalingen Bijlage 7 Inhoud Inleiding tot de problematiek Algemene principes - toepassingsgebied

Nadere informatie

1. Inhoud van de presentatie

1. Inhoud van de presentatie S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur, WTCB Brandwerende doorvoeringen: Wetgeving, praktijk en correcte uitvoering 16 oktober 2015 Edubuild & IT PFPA TV 254 Brandwerende doorvoeringen S. Eeckhout 1 1. Inhoud

Nadere informatie

Bescherming tegen brand Bouwdetails mogen niet onderschat worden

Bescherming tegen brand Bouwdetails mogen niet onderschat worden Studiedag Bouwknopen Bescherming tegen brand Bouwdetails mogen niet onderschat worden Y. Martin, ir. WTCB Gebouwschil en schrijnwerk S. Eeckhout, ing. WTCB Technisch Advies Zwijnaarde, Huis van de Bouw

Nadere informatie

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen Infosessies Brand Algemene inleiding Brandreglementering en normen Tisselt, Geel en Oosterzele April 2013 Infosessies Brand - Y. Martin Yves Martin, Afdelingshoofd 1 WTCB Inhoud Programma Algemene inleiding

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Bijlage Vuistregels Brandveiligheid

Bijlage Vuistregels Brandveiligheid Bijlage Vuistregels Brandveiligheid Nieuwe regelgeving brandreactie (Bijlage 5 KB 12/07/2012) Voorschriften inzake brandwerende doorvoering (Bijlage 7 KB 12/07/2012) In samenwerking met WTCB Voorwoord

Nadere informatie

Vuistregels Brandveiligheid

Vuistregels Brandveiligheid Vuistregels Brandveiligheid Volgens Belgische reglementeringen Het Koninklijk Besluit (Basisnormen 1994 1997 2003 2007 2009) en goedgekeurde nieuwe bijlagen 1, 2, 3, 4, en 6 NBN S21-204, NBN S21-205 Gewestelijke

Nadere informatie

Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer jan.desaedeleer@ibz.fgov.be

Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer jan.desaedeleer@ibz.fgov.be Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer Dir. Brandpreventie FOD Binnenlandse Zaken jan.desaedeleer@ibz.fgov.be brandvrije geluidsisolatie rookdichte branddeur zeer

Nadere informatie

Brandwerend PUR-schuim met pipet of voor pistool

Brandwerend PUR-schuim met pipet of voor pistool PromaFOAM -C Brandwerend PUR-schuim met pipet of voor pistool Alleen Promat biedt Zekerheid met zoveel geteste oplossingen! F1 1 PROMAFOAM -C PROMAFOAM -C, brandwerend PUR-schuim voor het veilig afdichten

Nadere informatie

1392 S N. Pagina 1 van 7

1392 S N. Pagina 1 van 7 1392 S N Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Suggestie CS/1392/ 11 007 - Stabiliteit bij brand van verlaagde

Nadere informatie

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND 0 PLATEN [De platen zijn opgenomen bij de betreffende tekst] Plaat 5.1 - Groendaken 1 VOORWERP De vereisten inzake de reactie bij brand en het gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde die vermeld zijn

Nadere informatie

ROCKFON. Albert RICOUR Account Manager. Brandveilige plafondoplossingen

ROCKFON. Albert RICOUR Account Manager. Brandveilige plafondoplossingen Meeting/Event name Month date, 2011, Type of event, Country Arial regular size 8 ROCKFON Brandveilige plafondoplossingen Albert RICOUR Account Manager 1 In het nieuwe KB 12/07/12 spreken we enkel nog over

Nadere informatie

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen Brandveiligheid Brandwerende NBN 713-020 1968 Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en - Weerstand tegen brand van ) (met erratum) NBN 713-020/A1 1982 Beveiliging tegen brand -

Nadere informatie

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 24 & 30 november 2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 Inleiding Probleem Hoe klassen vertalen bij gebrek aan correlatie? Hoe rekening houden met rook (s) en brandende

Nadere informatie

Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen

Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen Inleiding De federale overheid is onder meer bevoegd voor de voorschriften van het Koninklijk besluit van van 7 juli 1994 (tot vaststelling

Nadere informatie

VLAREM-wijzigingen betreffende brandveiligheid voor schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten

VLAREM-wijzigingen betreffende brandveiligheid voor schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten VLAREM-wijzigingen betreffende brandveiligheid voor schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten Buitendienst Vlaams-Brabant Brandveiligheid 1. Bevoegdheidsverdeling brandveiligheid 2. Waarom

Nadere informatie

Brandveilig ontwerp en uitvoering van industriële gebouwen

Brandveilig ontwerp en uitvoering van industriële gebouwen Source: SRI Charleroi S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur Departement Technisch Advies en Consultancy 1 Inhoud Wetgeving Toepassingsdomein Klassering (A/B/C) Compartimentsgrootte Structurele elementen Type

Nadere informatie

Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting conform Bijlage 6 van de basisnormen

Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting conform Bijlage 6 van de basisnormen Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting conform Bijlage 6 van de basisnormen Stijn Vandersanden Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting 1. Inleiding:

Nadere informatie

Infosessie brand: Brandwerende deuren

Infosessie brand: Brandwerende deuren Infosessie brand: Brandwerende deuren Peter Tack Edwin Van Wesemael 2013-04-16 Brandwerende deuren EW/1 Overzicht De weg naar CE-markering Structuur Europese normalisatie Toepassing op deuren Plaatsing

Nadere informatie

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo 21 November 19.00 19.20 Brandveiligheid en gevels: nieuwe oplossingen voor houtskeletbouw Y. Martin WTCB 2 Inhoud

Nadere informatie

Brandwerende Deuren. ir. Edwin Van Wesemael (ISIB) 2011-02-24 Brandwerende deuren EW/1

Brandwerende Deuren. ir. Edwin Van Wesemael (ISIB) 2011-02-24 Brandwerende deuren EW/1 Brandwerende Deuren ir. Edwin Van Wesemael (ISIB) 2011-02-24 Brandwerende deuren EW/1 Overzicht Voorstelling ISIB Voorschriften voor deuren Structuur EN-normen, toegepast op deuren Overzicht normen 2011-02-24

Nadere informatie

1.3 Bouwmateriaal : materiaal gebruikt in de bouw, de afwerking of de blijvende versiering van een gebouw.

1.3 Bouwmateriaal : materiaal gebruikt in de bouw, de afwerking of de blijvende versiering van een gebouw. Basisnormen bijlage 1 Definities: (met wijzigingen van KB van 4 april 2003) Opmerking : de definities zijn rond een aantal onderwerpen gegroepeerd. De nummering van bijlage 1 is aangehouden, maar de weergave

Nadere informatie

Eisen met betrekking tot de brandwerendheid van vloerconstructies met zeer hoge akoestische eisen

Eisen met betrekking tot de brandwerendheid van vloerconstructies met zeer hoge akoestische eisen Eisen met betrekking tot de brandwerendheid van vloerconstructies met zeer hoge akoestische eisen Inhoud Wat is brandweerstand? Hoe wordt de brandweerstand van houten vloeren bepaald? Welke brandweerstand

Nadere informatie

www.soudal.com Betrouwbare brandvertragende doorvoeroplossingen

www.soudal.com Betrouwbare brandvertragende doorvoeroplossingen www.soudal.com Betrouwbare brandvertragende doorvoeroplossingen Soudal Fire Range Veilig de gebouwen verlaten EN 1366-3 Brandcompartimentering: Dit is een essentieel onderdeel van passieve brandbescherming

Nadere informatie

Brandveiligheid. Sven Geens Buitendienst Vlaams-Brabant

Brandveiligheid. Sven Geens Buitendienst Vlaams-Brabant Buitendienst Vlaams-Brabant 1. in Vlarem 2. Aanpassingen schouwspelzalen 3. TWOL brandveiligheid in VLAREM Wie is er bevoegd voor het aspect brandveiligheid: Federale overheid? Gewesten? Lokale overheid?

Nadere informatie

Art. 104 VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND

Art. 104 VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND Art. 104 VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND 3 3 Context Wat is Art. 104? AREI (het Algemeen Regelement op Elektrische Installaties) Hoofdstuk 2 : Beschermingsmaatregelen Deel 2 : Bescherming tegen thermische

Nadere informatie

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING Voormiddag 1 Luik: BRANDWEER - advies & IDPBW - DE brandweer??? - Taken binnen preventie - Wettelijk kader - Brandveiligheid bedrijf - Voorafgaand INTERVENTIEPLAN Namiddag 2 Luik: Calamiteit & IDPBW -

Nadere informatie

Rapport Wet- en normgeving

Rapport Wet- en normgeving Rapport Wet- en normgeving Inventarisatie in functie van het Model Brandveiligheid Project: IWT 060872 Ontwikkeling van een model voor de evaluatie van de toegankelijkheid, brandveiligheid en evacuatie

Nadere informatie

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Gemeenschappelijke preventiedienst GO! GPD Guy Linten Francis Bruelemans Brandveiligheid en evacuatie Strengste norm dient gehanteerd

Nadere informatie

Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen 1. ALGEMEEN 2

Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen 1. ALGEMEEN 2 Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen INHOUD 1. ALGEMEEN 2 1.1 Doel 2 1.2 Toepassingsgebied 2 1.3 Terminologie 2 1.3.1 Algemene terminologie 2 1.3.2 Terminologie eigen aan de schoolgebouwen

Nadere informatie

8 Rapporten en publicaties

8 Rapporten en publicaties 8 Rapporten en publicaties 8. Reactie bij brand Decision Commission 00//EC PV RUG 0 Reactie bij brand van gipsplaten met - plaatdikte 9, mm - gipskern 600 kg/m en klasse A - kartongewicht 0 g/m plaat Proeven

Nadere informatie

Techniek. TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken Buitengevelisolatie

Techniek. TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken Buitengevelisolatie Techniek TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken Buitengevelisolatie TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken bij buitengevelisolatie TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken bij buitengevelisolatie 1 Inleiding 3 2 Indeling van

Nadere informatie

4.12 Brandwerendheid van cellenbeton

4.12 Brandwerendheid van cellenbeton 74 4.12 Brandwerendheid van cellenbeton De uitzonderlijke brandweerstand van cellenbeton is een rechtstreeks gevolg van de manier waarop het materiaal op vlammen reageert. Cellenbeton is onontvlambaar

Nadere informatie

1. Brandpreventie... 3 2.Wetgeving... 4

1. Brandpreventie... 3 2.Wetgeving... 4 p. 1 Inleiding Jeugdwerkinfrastructuur is vaak brandonveilig. Het brandveilig maken van bestaande gebouwen vergt soms ingrijpende aanpassingen. Nieuwbouw moet uiteraard voldoen aan de huidige normen, maar

Nadere informatie

Overzicht. Brandwerende deuren. Rookwerende deuren. Productnorm CE-markering Samenvatting. Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen)

Overzicht. Brandwerende deuren. Rookwerende deuren. Productnorm CE-markering Samenvatting. Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Overzicht Brandwerende deuren Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Rookwerende deuren Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Productnorm CE-markering Samenvatting Beproeving

Nadere informatie

handboek basisnormen brandpreventie editie 2 2008

handboek basisnormen brandpreventie editie 2 2008 handboek basisnormen brandpreventie editie 2 2008 Samenvatting uit KB 07/07/1994 KB 04/04/1996 KB 18/12/1996 KB 19/12/1997 KB 04/04/2003 MB 06/06/2006 KB 13/06/2007 www.rft.be 1 Voorwoord De publicatie

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht :

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : Infobrief 5: Normen over rookwerend doorvoeren van leidingen, kabels en ventilatiekanalen In de voorgaande 2 artikelen zijn de normen behandeld over het brandwerend doorvoeren van leidingen, kabels en

Nadere informatie

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies.

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Voor gevels en wanden van kantoorgebouwen kunnen brandwerendheidseisen gelden om branddoorslag en/of brandoverslag te voorkomen. De weerstand

Nadere informatie

Handige tips over brandweerstand

Handige tips over brandweerstand Handige tips over brandweerstand kb 7 juli 994 : basisnormen Voor preventie Van brand en ontploffing bijlage 6 Deze infofiche geeft een samenvatting van de regelgeving met betrekking tot de passieve veiligheid

Nadere informatie

Aan mevrouw en en de heren Provinciegouverneurs

Aan mevrouw en en de heren Provinciegouverneurs Brussel, 15-04-2004 Aan mevrouw en en de heren Provinciegouverneurs 1064 N Civiele Veiligheid Brandvoorkoming en Gebouw en Hoge Raad / Conseil supérieur 106 Bijlage / Annexe 4.1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht :

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : Infobrief 6: Gebruik van testrapporten Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : In de voorgaande artikelen is ingezoomd op de normen over het bepalen van de brand- en rookwerendheid

Nadere informatie

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 58 4200 AB GORINCHEM Onze referentie Bleiswijk, Projectnummer ENL-14-001109 Rookwerendheid

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren Bert Nieuwenhuizen (BBN), Jacques Mertens (Peutz), Gisela van Blokland (NEN) Inleiding Dit artikel geeft een korte beschrijving van de wijze waarop de normcommissie

Nadere informatie

NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen

NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen NBN S 21-204 - 1. Algemeen NBN S 21-204 - 1.1. Doel Deze norm bepaalt de minimum voorwaarden waaraan de conceptie, de constructie, de uitrusting en de inrichting

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Vleugelboot 22 3991 CL HOUTEN Boerhaavelaan 40 2713 H ZOETERMEER Postbus 190 2700 AD ZOETERMEER

Nadere informatie

Brandveiligheid in scholen

Brandveiligheid in scholen Brandveiligheid in scholen Krista Dekoning 1 Inhoud 1. Wat is brand? 2. Belangrijkste wetgeving rond brand 3. Preventiemaatregelen 4. Opstellen van evacuatieplannen 5. Opstellen evacuatiescenario en richtlijnen

Nadere informatie

KB 19 december ALGEMENE DEFINITIES... 3

KB 19 december ALGEMENE DEFINITIES... 3 BIJLAGE 1: TERMINOLOGIE. INHOUD. 1. ALGEMENE DEFINITIES... 3 1.1 Brand...3 1.2. Definities inzake het geheel van het gebouw...3 1.2.1. Hoogte h van een gebouw...3 1.2.2. HG, MG, LG...3 1.3. Bouwmateriaal...3

Nadere informatie

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Inhoud: 1. Wetgeving en normen 2. Terminologie 3. Inhoudelijke bespreking basisnorm (KB 7 juli 1994) en revisies 4. Bestaande gebouwen versus

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

Historiek van Bijlage 6 1999: Voorstel van een tekst goedgekeurd door de Hoge Raad Wordt niet gepubliceerd 2004: oprichting van een werkgroep aangedui

Historiek van Bijlage 6 1999: Voorstel van een tekst goedgekeurd door de Hoge Raad Wordt niet gepubliceerd 2004: oprichting van een werkgroep aangedui Nationale reglementering Bijlage 6 Historiek van Bijlage 6 1999: Voorstel van een tekst goedgekeurd door de Hoge Raad Wordt niet gepubliceerd 2004: oprichting van een werkgroep aangeduid door de Hoge Raad

Nadere informatie

Ze moeten de brandweerstand evenaren van het bouwelement dat door de doorvoer wordt onderbroken.

Ze moeten de brandweerstand evenaren van het bouwelement dat door de doorvoer wordt onderbroken. Type BT Hilti brandwerende inrichting Algemeen In overeenstemming met de geldende reglementering (K.B. van 12 juli 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 september 2012) zullen er brandwerende

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

Naam: THEBA UNISYSTEMEN B.V. Adres: Populierenlaan 80 tel. 0251 31 57 48 Postcode: 1911 BM fax. 0251 31 58 94 Plaats: Uitgeest

Naam: THEBA UNISYSTEMEN B.V. Adres: Populierenlaan 80 tel. 0251 31 57 48 Postcode: 1911 BM fax. 0251 31 58 94 Plaats: Uitgeest Opdrachtgever / Producent: Naam: THEBA UNISYSTEMEN B.V. Adres: Populierenlaan 80 tel. 0251 31 57 48 Postcode: 1911 BM fax. 0251 31 58 94 Plaats: Uitgeest Onderwerp: Een reguliere binnenwand constructie

Nadere informatie

FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie van de Civiele Veiligheid

FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie van de Civiele Veiligheid FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie van de Civiele Veiligheid KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 JULI 1994 TOT VASTSTELLING VAN DE BASISNORMEN VOOR DE PREVENTIE VAN BRAND EN ONTPLOFFING WAARAAN DE NIEUWE GEBOUWEN

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er?

Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Lage gebouwen 3.5.1 Enkelwandige gevels 3.5.1.1 Scheiding tussen compartimenten Wat verandert wordt onderstreept (+ Euroclasses) Bevestigingen v.d.

Nadere informatie

Europese normering Weerstand tegen brand Reactie bij brand. Europese normering voor FR & R2F

Europese normering Weerstand tegen brand Reactie bij brand. Europese normering voor FR & R2F Europese normering Weerstand tegen brand Reactie bij brand 1 Bouwproductenrichtlijn (89/106/CEE 21 dec. 1988) Met tot doel de handelsbelemmeringen op te heffen tussen de verschillende Lidstaten, zijn en

Nadere informatie

onbrandbaar, hoogste Europese brandklasse beschermt constructies bij brand geen of nauwelijks rookontwikkeling geen smeltende druppels geen

onbrandbaar, hoogste Europese brandklasse beschermt constructies bij brand geen of nauwelijks rookontwikkeling geen smeltende druppels geen ROCKWOOL STEENWOL brandveiligheid zonder kunstgrepen onbrandbaar, hoogste Europese brandklasse beschermt constructies bij brand geen of nauwelijks rookontwikkeling geen smeltende druppels geen vlamoverslag

Nadere informatie

LAGE GEBOUWEN MIDDELHOGE GEBOUWEN HOGE GEBOUWEN

LAGE GEBOUWEN MIDDELHOGE GEBOUWEN HOGE GEBOUWEN 0. ALGEMEEN. 0.1 Doel. Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van lage gebouwen (LG) moeten voldoen om : Deze basisreglementering bepaalt de minimale

Nadere informatie

FERMACELL Firepanel A1. De nieuwe dimensie in brandveiligheid

FERMACELL Firepanel A1. De nieuwe dimensie in brandveiligheid FERMACELL Firepanel A1 De nieuwe dimensie in brandveiligheid Firepanel A1 De nieuwe brandwerende plaat van FERMACELL De brandwerende plaat FERMACELL Firepanel A1 is de nieuwe dimensie in brandveiligheid

Nadere informatie

Seminarie brandveiligheid. Gent - 19 januari 2016 Mechelen 26 januari 2016

Seminarie brandveiligheid. Gent - 19 januari 2016 Mechelen 26 januari 2016 Seminarie brandveiligheid Gent - 19 januari 2016 Mechelen 26 januari 2016 Sprekers Rebecca Ramboer gedelegeerd bestuurder Protect Sven Eeckhout ing. Senior Hoofdadviseur WTCB Yves Martin ir. Afdelingshoofd

Nadere informatie

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106.

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106. 12-07-2005 Pagina 1 Ko Eisinger Opdrachtgever / producent: Contact persoon: Naam. Firma Alèrt BV. Naam. Dhr R de Nijs. Adres. Schiedamsedijk 29. Tel. 010-4733311. Postcode. 3100 AD Schiedam. Fax. 010-4270258.

Nadere informatie

Raad wat de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand betreft.

Raad wat de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand betreft. OMZENDBRIEF VAN 14 NOVEMBER 2006 BETREFFENDE DE EUROPESE INDELING INZAKE REACTIE BIJ BRAND VAN EEN REEKS VAN THERMISCHE ISOLATIEPRODUCTEN VAN GEBOUWEN. (ref. II/TEC/06-010229) Mijnheer de Gouverneur, Deze

Nadere informatie

7.0 BRANDVEILIGHEID BRANDVEILIGHEID VAN FLEXIBELE SLANGEN INLEIDING

7.0 BRANDVEILIGHEID BRANDVEILIGHEID VAN FLEXIBELE SLANGEN INLEIDING BRANDVEILIGHEID VAN FLEXIBELE SLANGEN. 7.1. INLEIDING Waarom is de brandveiligheid van een slang zo belangrijk? Een luchtkanaalsysteem wordt gebruikt voor de verspreiding van lucht door een gebouw. Dit

Nadere informatie

Brandbeveiliging. Doos-, behuizing- en wanddoorvoersystemen voor brandwerende. wanden en plafonds.

Brandbeveiliging. Doos-, behuizing- en wanddoorvoersystemen voor brandwerende. wanden en plafonds. Brandbeveiliging. Doos-, behuizing- en wanddoorvoersystemen voor brandwerende wanden en plafonds. Voor veilige functies, ruimtes en vluchtwegen. Brandbeveiligingstechniek. Ongeveer 25 % van alle branden

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com tremco illbruck Productie BV T.a.v. dhr. F. Hendrikse Vlietskade 1032 4241 WC ARKEL Onze referentie

Nadere informatie

op basis van een analyse van beproevingsresultaten

op basis van een analyse van beproevingsresultaten INSTITUT DE SECURITE INCENDIE A.S.B.L. ISIB INSTITUUT VOOR BRANDVEILIGHEID V.Z.W. TECHNISCH ADVIES 2016-A-012 op basis van een analyse van beproevingsresultaten AANVRAGER XELLA BE nv/sa Kruibeeksesteenweg

Nadere informatie

Brandweer Haarlemmermeer T.a.v. dhr. G. van Ommeren Postbus 41 2130 AA HOOFDDORP 2130AA41. Geachte heer Van Ommeren,

Brandweer Haarlemmermeer T.a.v. dhr. G. van Ommeren Postbus 41 2130 AA HOOFDDORP 2130AA41. Geachte heer Van Ommeren, Retouradres: Postbus 49, 2600 AA Delft Brandweer Haarlemmermeer T.a.v. dhr. G. van Ommeren Postbus 41 2130 AA HOOFDDORP 2130AA41 Centrum voor Brandveiligheid Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA

Nadere informatie

handboek basisnormen brandpreventie editie 2010 Samenvatting uit KB 07/07/1994 KB 04/04/1996 KB 18/12/1996 KB 19/12/1997 KB 04/04/2003 MB 06/06/2006

handboek basisnormen brandpreventie editie 2010 Samenvatting uit KB 07/07/1994 KB 04/04/1996 KB 18/12/1996 KB 19/12/1997 KB 04/04/2003 MB 06/06/2006 handboek basisnormen brandpreventie editie 2010 Samenvatting uit KB 07/07/1994 KB 04/04/1996 KB 18/12/1996 KB 19/12/1997 KB 04/04/2003 MB 06/06/2006 KB 13/06/2007 KB 01/03/2009 Voorwoord De publicatie

Nadere informatie

1. Inplanting en toegangswegen

1. Inplanting en toegangswegen Herinnering aan de grote preventieprincipes: 1. Bewaren van het draagvermogen van het bouwwerk 2. Beperking van het ontstaan en de ontwikkeling van vuur en rook binnen het bouwwerk 3. Beperking van de

Nadere informatie

9 Rapporten en publicaties

9 Rapporten en publicaties 9 Rapporten en publicaties 9. Reactie bij brand Decision Commission 00//EC PV RUG 0 Reactie bij brand van gipsplaten met - plaatdikte 9, mm - gipskern 600 kg/m en klasse A - kartongewicht 0 g/m plaat Proeven

Nadere informatie

Brandpreventie in het bedrijfsleven

Brandpreventie in het bedrijfsleven Brandpreventie in het bedrijfsleven 1 artikel 52 van het ARAB Art.52.1.1 Onverminderd de andere wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake, en onverminderd de bijzondere voorwaarden die bij de vergunningsbesluiten

Nadere informatie

Branden in parkeergarages Problematiek

Branden in parkeergarages Problematiek 18 oktober 2008 Preventiemaatregelen in ondergrondse parkeergarages Nu en in de toekomst Branden in parkeergarages Problematiek Brandende auto produceert veel warmte en rook - Stijgend gebruik van kunststoffen

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Roggestraat 70 9000 Gent Tel. 09 268 88 99 Fax. 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be www.brandweerzonecentrum.be Stad Gent - departement Facility Management t.a.v. Marjolijn

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde plat dak

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde plat dak Duurzaam bouwen Het geïsoleerde plat dak 1 Het platte dak Dak: bovenste deel van de gebouwschil buitenklimaat binnenklimaat 2 Het platte dak Dak: bovenste deel van de gebouwschil waterdicht + winddicht

Nadere informatie

Bijlage 6: een handleiding

Bijlage 6: een handleiding De Basisnormen zijn een reeks opeenvolgende Koninklijke Besluiten waarin de eisen inzake brandveiligheid voor nieuwe en uitbreidingen van bestaande zijn vastgelegd. Het gaat dus in geen geval om normen

Nadere informatie

PromaSTOP -U en PromaSTOP -A Afdichting van doorvoeringen in brandwerende bouwelementen

PromaSTOP -U en PromaSTOP -A Afdichting van doorvoeringen in brandwerende bouwelementen PromaSTOP -U en PromaSTOP -A Afdichting van doorvoeringen in brandwerende bouwelementen Alleen Promat biedt Zekerheid met zoveel geteste oplossingen! F2 1 Indien het een schip was zou het zeker zinken

Nadere informatie

Europese regelgeving brandkleppen

Europese regelgeving brandkleppen Europese regelgeving brandkleppen Europese Bouwproducten richtlijn In 1989 werd de Europese bouwproductenrichtlijn ingevoerd. Deze richtlijn werd ingevoerd om technische belemmeringen van de handel binnen

Nadere informatie

Tecnofire en Soft-Puff

Tecnofire en Soft-Puff #2 Tecnofire en Soft-Puff brandwerend Bij verhitting expanderend materiaal voor het vlamdicht maken van brandwerende constructies. Al 26.981538 Alprokon aluminium www.alprokon.com t (0180) 64 39 50 Alprokon

Nadere informatie

Eengezinswoning: Definitie

Eengezinswoning: Definitie Eengezinswoning: Definitie Een eengezinswoning wordt beschouwd als een afzonderlijk gebouw dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van één gezin. De draagwijdte van de verschillende aspecten uit

Nadere informatie

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGENDE WANDCONSTRUCTIE VOORZIEN VAN HOLLEWANDDOZEN MET VERSCHILLENDE TYPEN BEDRADING Opdrachtgever: Attema B.V. Postbus

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen. Een brandveilige omgeving en de Belgische wetgeving.

Voorkomen is beter dan genezen. Een brandveilige omgeving en de Belgische wetgeving. Voorkomen is beter dan genezen. Een brandveilige omgeving en de Belgische wetgeving. Voorkomen is beter dan genezen. Brand is een gevaarlijke indringer die zich nooit op voorhand aankondigt en overal en

Nadere informatie

15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE

15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 799 [C 2012/35247] 9 DECEMBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Ministerieel besluit van 17 mai 2013 betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen.

Nadere informatie

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden Wijzigingsblad BRL 2881 Brandwerende voorzieningen voor doorvoeren Datum wijzigingsblad 31/01/2013 Vastgesteld door Gezamenlijk CvD Brandwerende bekledingssystemen en voorzieningen voor doorvoeren d.d.

Nadere informatie

Brandwerend afdichten van voegen en doorvoeren

Brandwerend afdichten van voegen en doorvoeren Brandwerend afdichten van voegen en doorvoeren Al meer dan 35 jaar houden wij ons bezig met de technologie van brandwerende producten en het vinden van brandwerende oplossingen. De focus ligt daarbij op

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG Ronny Houben De brandcurve T C 1000 Beginbrand Ontwikkeling Volontwikkelde brand Dooffase 800 Mogelijke Flashover 600 400 200 Tijd Kleine blusmiddelen T Tot hier!!

Nadere informatie

JUNI 2014 INTERPRETATIE EN TOEPASSING VAN HET AREI 104 OP DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

JUNI 2014 INTERPRETATIE EN TOEPASSING VAN HET AREI 104 OP DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE WERELDSPECIALIST OP HET VLAK VAN ELEKTRISCHE EN DIGITALE GEBOUWINFRASTRUCTUREN JUNI 2014 INTERPRETATIE EN TOEPASSING VAN HET AREI 104 OP DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE Art. 104 Voorzorgsmaatregelen tegen

Nadere informatie

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2: 2007

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2: 2007 CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2: 2007 Klant: Reynaers Aluminium NV/SA Oude Liersebaan 266 B 2570 Duffel België Afgegeven door: Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid

Nadere informatie

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn.

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn. Wijzigingsblad d.d. 01092015 behorende bij d.d. 15032004 d.d. 20052016 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring d.d.20052016. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits en Toetsingscommissie

Nadere informatie

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool,

Nadere informatie

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk)

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) Brand 1 (Brandveiligheid) Door de vervanging van Bouwbesluit 2003 door Bouwbesluit 2012 zijn de veiligheidseisen bij

Nadere informatie

Aan de fundamentele eis "Safety in case of fire" is voldaan in een gebouw als:

Aan de fundamentele eis Safety in case of fire is voldaan in een gebouw als: BRANDVEILIGHEID volgens de Bouwproductenrichtlijn. De fundamentele eis van "Brandveiligheid" De Europese richtlijn voor de bouwproducten, de Construction Products Directive (CPD, 89/106/EC), en het bijbehorend

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID IN PTI S

BRANDVEILIGHEID IN PTI S BRANDVEILIGHEID IN PTI S PTI = WAT? PUBIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN PTI = VOORBEELDEN? CAFÉS, FEESTZALEN, RESTAURANTS, JEUGDLOKALEN, KANTINES,. INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW 1 WETTELIJKE TAKEN

Nadere informatie

- Fire!doors&projects streeft ernaar een compleet gamma producten te kunnen aanbieden van toepassingen in het brandwerende gebeuren.

- Fire!doors&projects streeft ernaar een compleet gamma producten te kunnen aanbieden van toepassingen in het brandwerende gebeuren. FIRE! doors&projects - Actief op de Belgische markt sinds 2004 - Fire!doors&projects streeft ernaar een compleet gamma producten te kunnen aanbieden van toepassingen in het brandwerende gebeuren. - Hiertoe

Nadere informatie