BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE"

Transcriptie

1 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : 2007/KPE Advies van de "werkgroep bestaande uit het Instituut en de operatoren" over het kader voor de invoering van een tool waarmee het meest voordelige aanbod van elektronische-communicatiediensten kan worden beoordeeld. (toepassing van het ministerieel besluit van 30 augustus 2006 ter zake)

2 Inleiding Volgens artikel 3, 1 en 3, van het ministerieel besluit van 30 augustus 2006, dat op 26 oktober 2006 bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad, is het advies nodig van een werkgroep die samengesteld is uit het Instituut en de operatoren. Citaat: (begin citaat) Art Het Instituut stelt op zijn website een elektronische toepassing beschikbaar waarmee de van kracht zijnde tarieven voor de verstrekking van elektronische-communicatiediensten on line kunnen worden vergeleken. De elektronische toepassing biedt volgens de nadere regels die door het Instituut worden vastgesteld, na advies van een werkgroep die bestaat uit het Instituut en de operatoren, de consument de mogelijkheid om zijn gebruikspatroon inzake elektronische-communicatiediensten in te voeren Bovendien geeft het Instituut kwalitatieve aanwijzingen over de elektronischecommunicatiediensten die door de operatoren worden verstrekt. Die aanwijzingen worden voor elk tariefplan specifiek vermeld op een aparte pagina op de website van het Instituut die via een hyperlink makkelijk toegankelijk is vanuit de elektronische toepassing voor tariefvergelijking. Elke aparte pagina met de kwalitatieve aanwijzingen van elk tariefplan bevat bovendien een hyperlink naar de website van de betrokken operator. De aspecten waarover de kwalitatieve aanwijzingen bedoeld in het vorige lid, worden gegeven, worden door het Instituut na advies van een werkgroep die bestaat uit het Instituut en de operatoren, vastgesteld, en hebben minstens betrekking op de volgende aspecten : - de algemene voorwaarden die door de operator worden aangeboden; - de mogelijkheid tot herroeping of wijziging van het tariefplan met of zonder kosten; - de beschikbaarheid van de helpdesk en de gratis beschikbaarstelling van antivirusproducten; - het geografische bereik van de dienst. (einde citaat) Dat advies wordt hierna gegeven. Het is opgesteld en besproken op 3 vergaderingen van een werkgroep die voorgezeten is door het BIPT. De verslagen van de vergaderingen die hierna worden gegeven, maken omwille van de transparantie deel uit van het advies.

3 Verslag van de eerste vergadering op 6 september 2006 van 10 tot uur in de lokalen van het BIPT. Aanwezig: Naam van de vertegenwoordiger Lieve Elias Isabelle Dieltiens Tanguy De Lestré Dieter Platel Thomas Roukens Johanne Buyse Dirk Ceuppens Lode Van Dijck Georges Denef Karel Peeters Vertegenwoordigde organisatie Belgacom Proximus GOF (GSM Operators forum) Platform Telecom Operators and Service Providers Telenet Mobistar Mobistar Base BIPT BIPT Corpus De heer Denef heeft een inleiding gegeven over het onderwerp en het kader van de vergadering. Hij heeft het belang benadrukt om een algemene consensus te bereiken in het belang van de consument-gebruiker van de tool. De heer Platel heeft gevraagd of die werkgroep tijdelijk was of actief moest blijven gedurende de ontwikkeling van het computerprogramma. De heer Denef heeft geantwoord dat de werkgroep tijdelijk was, waarbij het kader dat in het MB is vastgesteld strikt zou worden gevolgd, maar dat niets in de weg stond om een andere werkgroep bijeen te roepen met dezelfde leden, om het BIPT te adviseren bij de ontwikkeling van de tool. De heer Platel heeft erop gewezen dat het strikte kader van het MB een advies van alle operatoren oplegt, en dat de bijeengekomen leden van de werkgroep tijdens die vergadering niet alle operatoren vertegenwoordigden. De heer Peeters heeft gezegd dat er wel ergens een begin moest worden gemaakt en dat er waarschijnlijk een tweede vergadering nodig zou zijn. Voor die tweede vergadering zou via de website van het BIPT een uitnodiging kunnen worden gepubliceerd met als bijlage een kopie van het verslag van de huidige vergadering, om allen de gelegenheid te geven om deel te nemen of zijn advies te geven. Bovendien zou het ontwerpadvies voor openbare raadpleging kunnen worden voorgelegd op de website van het BIPT. De heer Denef heeft zich akkoord verklaard met die opmerkingen, alsook de overige deelnemers aan de vergadering. De heer Platel heeft voorgesteld om het gezamenlijke document "GOF Platform Belgacom", dat op 15 juni 2006 aan het BIPT is bezorgd, als basis en structuur te nemen voor het advies dat in het MB wordt gevraagd. Alle deelnemers aan de vergadering hebben met dat voorstel ingestemd. Mobistar heeft gevraagd hoeveel tijd de werkgroep had om het bestek te wijzigen en aan te passen. De heer Denef heeft geantwoord dat de werkgroep tot taak heeft een advies te geven en dat het bestek wordt opgesteld en aangepast door het BIPT, rekening houdende met het advies van de werkgroep, volgens de nadere regels die in het MB zijn vastgesteld. Telenet heeft vervolgens voorgesteld om het gezamenlijke document "GOF Platform Belgacom", dat op 15 juni 2006 aan het BIPT is bezorgd, door te nemen, wat dan ook gedaan is. (zie resultaten en opmerkingen in het corpus van dit document, dat deel uitmaakt van het advies) Op het einde van de vergadering werd als datum voor de volgende vergadering dinsdag 19 september 2006 afgesproken, met als aanvangsuur 10 uur in de lokalen van het BIPT. 2

4 Verslag van de tweede vergadering op 19 september 2006 van 14 tot 16 uur in de lokalen van het BIPT. Naam van de vertegenwoordiger Lieve Elias Isabelle Dieltiens Thomas Roukens Johanne Buyse Pieter De Wael Georges Denef Karel Peeters Vertegenwoordigde organisatie Belgacom Proximus Telenet Mobistar Base BIPT BIPT In verband met de procedure is overeengekomen dat er een derde vergadering zou plaatsvinden op woensdag 4 oktober 2006 van 14 tot 16 uur in de lokalen van het BIPT. Daarna zou het ontwerpadvies worden gepubliceerd op de website van het BIPT voor een openbare raadpleging van zes weken bij alle operatoren. De heer Denef heeft verduidelijkt dat het na lezing van het ontwerp van KB mogelijk is dat het BIPT het advies of ontwerpadvies publiceert, nadat het bestek is gelanceerd. De operatoren hebben ook gevraagd om tijdens de volgende vergadering de brief van 16 juli 2006 te bespreken. 3

5 Verslag van de derde vergadering op 4 oktober 2006 van 14 tot 16 uur in de lokalen van het BIPT. Naam van de vertegenwoordiger Lieve Elias Isabelle Dieltiens Thomas Roukens Johanne Buyse Pieter De Wael Dieter Platel Tanguy De Lestre Georges Denef Karel Peeters Vertegenwoordigde organisatie Belgacom Proximus Telenet Mobistar Base Platform Telecom Operators GSM Operators Forum BIPT BIPT Het Platform vraagt of het bestek aangepast is volgens de conclusies van de vorige vergaderingen. De heer Denef antwoordt dat het bestek zoals het voordien is gegeven, als informatie is verstrekt, dat het wordt aangepast en dat het op de website van het BIPT zal worden gepubliceerd, wanneer het zal worden gelanceerd in het kader van een offerteaanvraag. Het advies van de werkgroep is slechts een advies. Het Platform staat erop dat dit advies ook integraal deel uitmaakt van datgene waarmee de consultant rekening zal moeten houden en vraagt een kopie van het bestek om te zien hoe het is aangepast, vooral wat de kwaliteitsparameters betreft. De heer Denef antwoordt dat hij dat voorbarig vindt en dat het niet zeker is dat het aspect "kwaliteitsparameters" in het ministerieel besluit is opgenomen. Tevens antwoordt hij dat men in elk geval aan de consultant de mogelijkheid laat om op een verzoek om suggesties ter zake te antwoorden. Het Platform vraagt vervolgens hoe de consultant zal worden gekozen, indien blijkt dat een consultant duurder is maar interessante zaken voorstelt inzake kwalitatieve aspecten. Als antwoord geeft de heer Denef de verschillende percentages voor de waardering die in het bestek zijn opgenomen met het oog op de selectie van de consultant. M. Denef meldt dat het project gefaseerd zal zijn, met de vaste telefonie eerst. Een operator verbaast zich over dat feit. Een operator meldt ook dat in A6 de notie mogelijkheid om op elk moment de actuele status van de factuur te raadplegen voor hem niet essentieel is. Na bespreking is overeengekomen dat alle namen van operatoren en organisaties zullen worden veranderd in "operatoren". Er is ook overeengekomen om dit advies voor raadpleging te publiceren op de website van het BIPT om alle operatoren de mogelijkheid te bieden om hun standpunt te geven. Ten slotte heeft een operator gevraagd om uitdrukkelijk te vermelden dat hij niet akkoord gaat om de tv-aspecten op te nemen in de tool voor tariefvergelijking. 4

6 CORPUS Hieronder volgt de tekst van het gezamenlijke document "GOF Platform Belgacom", dat op 15 juni 2006 aan het BIPT is bezorgd en als basis en structuur is gebruikt voor het advies. In de linkerkolom staat de originele tekst en in de rechterkolom het advies en de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de verschillende vergaderingen en raadplegingen.

7 1. INLEIDING ORIGINELE TEKST (ONGEWIJZIGD) De Telecom operatoren 1 verwijzen naar de presentaties georganiseerd door het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (hierna het BIPT ) op 9 maart 2006 betreffende de voorontwerpen Ministerieel Besluit inzake de tariefsimulator en korte schets betreffende het lastenboek voor de tariefsimulator. De Telecom operatoren verwijzen eveneens naar de vergadering met het Kabinet van Mevrouw F. Van den Bossche van 19 april 2006 inzake de tariefsimulator. De Telecom operatoren hebben kennis genomen van de strakke timing (Q1 2007) die de overheid heeft vooropgesteld. De Telecom operatoren vinden de combinatie, de ontwikkeling en de implementatie van een kwalitatief correcte en future proof simulator binnen een kort tijdsbestek moeilijk te verwezenlijken. Ze zullen evenwel de nodige bijdragen leveren zodat het BIPT de nodige instrumenten heeft om tot een goed resultaat te komen. De Telecom operatoren hebben de beschikbare informatie 2 geanalyseerd en hebben deze getoetst aan de eigen interne operationele en technische praktijken en mogelijkheden. Ze hebben de resultaten van hun intern onderzoek gezamenlijk in kaart gebracht onder de vorm van commentaren en suggesties die in onderhavig document worden opgenomen DOEL VAN DE OPDRACHT Advies en opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de verschillende vergaderingen en raadplegingen. ( betekent: reeds vastgelegd in het bestek) De werkgroep vermeldt dus uitdrukkelijk dat de diverse leden ermee instemmen om concreet en constructief mee te werken. Tijdens de vergadering van 19 september 2006 heeft een operator gevraagd om het begrip "steering committtee" op te nemen in het bestek, hetgeen door het BIPT is aanvaard, maar niet structureel, dus niet concreet. Het doel van de opdracht is: 1 Platform Telecom Operators & Service Providers, Belgacom, GSM Operators Forum. 2 Voorontwerp MB Tariefsimulator, Cahier des Charges n 2006/KPE/1, presentaties BIPT dd en verslagen van de vergaderingen. 3 De Telecom operatoren stellen zich de vraag betreffende de bevoegdheid van het BIPT inzake televisie. 4 In deze rubriek worden de Telecom operatoren bedoeld zoals bepaald in de Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2006, artikel 2, Omschrijving van producten, diensten, data 2

8 Het ontwerp De implementatie De levering Het onderhoud van een Web gebaseerde computertoepassing die de consument in staat stelt te bepalen welke de voor hem meest gunstige aanbiedingen zijn om zijn behoeften te dekken inzake Vaste telefonie Mobiele telefonie Internet (Televisie) 3 Deze toepassing moet technologisch neutraal en future proof zijn. De toepassing is uitsluitend gericht naar de particuliere consumentengroep, niet naar bedrijven SELECTIE CRITERIA VAN DE LEVERANCIER De keuze van de leverancier door het BIPT moet in grote mate afhankelijk zijn van : De aangeboden flexibiliteit in de aangeboden oplossing om de toepassing technologisch neutraal, future proof en exhaustief te maken. Tijdens de vergadering van 6 september 2006 is de nadruk gelegd op het belang van de woorden "correct" en "future proof". Dit houdt in dat er kan worden voorzien in een testmodule bij het inbrengen van nieuwe tariefgegevens en - structuren door de operatoren. Tijdens de vergadering van 6 september 2006 is de notie van "technologische neutraliteit" op de voorgrond gesteld wat de juridische betekenis ervan betreft. Het BIPT heeft gezegd dat het niets kost om de tv-aspecten toe te voegen met het oog op een grotere transparantie en volledigheid voor de consumenten die het computerprogramma gebruiken. Overigens is er in de wet duidelijk sprake van "consumenten". 3

9 De aantoonbare kennis van de leverancier van de telecomsector, -technologieën, diensten, - producten en -tarieven en de bewezen ervaring in de IT omgeving: het aanbieden van IT oplossingen, het leveren van industrie specifieke toepassingen. De referenties van de leverancier in het ontwikkelen van andere toepassingen. De mogelijkheid van de toepassing om speciale producten in te voegen. Tijdens de vergadering van 6 september 2006 is er nagedacht over de vraag «Wat is een speciaal product?». Het gaat bijvoorbeeld om: «volumekortingen» of om «kortingen bij domiciliëring». Die kwestie zou dus moeten worden uitgediept. Tijdens de vergadering van 19 september 2006 heeft het BIPT gepreciseerd dat die zaken opgehelderd zouden moeten zijn voordat het ogenblik komt waarop met de in aanmerking genomen consultant besprekingen worden gevoerd, en dat er al grondig moet worden nagedacht vóór die bespreking. De ontwikkelde toepassing moet ook oog hebben voor de kwalitatieve aspecten van de producten van de Telecom operatoren. De toepassing moet ook de flexibiliteit hebben om additionele velden (bv. met bijkomende kwalitatieve aspecten) op te nemen. De algemene kosten van de toepassing, kosten van het onderhoud (adaptief en correctief), van de updates en de upgrades van productaanpassingen en van de diverse aanpassingen. De voorgestelde methode om de consument op een betrouwbare wijze in staat te stellen zijn keuze voor een type product te bepalen aan de hand van een vragenlijst, checklist of andere +- Tijdens de vergadering van 6 september 2006 heeft het BIPT verduidelijkt dat het hiermee niet 4

10 methode. akkoord ging omdat dit via een "gebruikspatroon" geschiedt. Na bespreking is overeengekomen dat bij het gebruikspatroon een element zoals de snelheid (bijvoorbeeld bij breedbandtoegang) in aanmerking kan worden genomen. Ook andere gegevens zoals diegene die verder in het document worden vermeld (punt A6) zouden in aanmerking kunnen komen. Er moet worden aangetoond dat de klant de keuze heeft, maar dat hij het recht moet hebben om eventueel te zeggen dat hij onverschillig is ten opzichte van een keuze. Voor het overige mogen de andere kwalitatieve gegevens, zo stelt het BIPT, geen deel uitmaken van het "gebruikspatroon", maar ze zouden wel als "filter" kunnen worden gebruikt (mogelijk maar niet verplicht in hoofde van de consumentgebruiker) bij de voorstelling van de "kwantitatieve" resultaten (fine tuning). Tijdens de vergadering van 19 september 2006 heeft een operator gepreciseerd dat er geen eensgezindheid bestond over de mogelijkheid tot het openlaten van een keuze door de klant. De meerderheid van de OLO's die op de vergadering aanwezig waren hebben hun voorkeur geuit om die mogelijkheid op te heffen. Het BIPT heeft echter duidelijk gemaakt dat de uiteindelijke beslissing door het BIPT zou worden genomen. De heer Denef stelde voor om te wachten op een voorstel van de sector (in elk geval van de aanwezige OLO's) in verband met de naleving van de wet en de bescherming van de consumenten, na de opmerkingen vanwege de aanwezige OLO's dat sommige operatoren de wet niet naleefden zonder te worden vervolgd. 5

11 De consument moet kunnen kiezen op basis van een lijst van alle producten in de database die aan zijn keuze voldoen VERANTWOORDELIJKHEDEN A. De betrokken partijen De tariefsimulator kan alleen goed functioneren indien het volgende in acht wordt genomen: de betrokken partijen zijn benoemd, de taken zijn correct omschreven, de verantwoordelijkheden zijn helder en afgebakend. De volgende partijen moeten een duidelijke rol hebben: De Telecom operatoren 4 Het BIPT 6

12 De leverancier Werkgroep Tariefsimulator (TarSim) Operator Werkgroep Tariefsimulator BIPT Figure 1 Functionele omschrijving van de werkgroep Tariefsimulator B. Telecom operatoren De Telecom operatoren voeren de details van hun producten 5 via een webtoepassing in. De Telecom operatoren moeten hun eigen ingevoerde gegevens op regelmatige basis kunnen consulteren en veranderen. De Telecom operatoren zijn verantwoordelijk: Voor de accuraatheid van de geleverde en gepubliceerde informatie. Om informatie en wijzigingen aan het BIPT mee te delen, binnen de periode vastgelegd in de wet. Voor de rechtzetting van foutieve gegevens zoals omschreven in de procedure betwisting van gebruikte gegevens (Infra B.2) Om mee te werken aan de kwaliteitscontroles en het respecteren van de procedure bij betwisting van gebruikte gegevens. B1. Invoering van gegevens De Telecom operatoren kunnen hun producten en diensten in de toepassing invoeren, verbeteren en controleren. Tijdens de vergadering van 6 september 2006 is er overeenkomst bereikt over de noodzaak om te zorgen voor een "simulatiemodus". +- Tijdens de vergadering van 6 september 2006 is overeengekomen dat elk product moet worden 7

13 De Telecom operatoren moeten de juistheid van de berekeningswijze kunnen monitoren. Als de operator van mening is dat het resultaat van de simulatie niet voldoende de prijs/product/kwaliteitscombinatie reflecteert, kan de operator beslissen om dit product niet te laten opnemen in de toepassing. opgenomen; het is niet aan de OLO om te oordelen of zijn product "correct beoordeeld" uit de tariefvergelijking komt. Tijdens de vergadering van 19 september 2006 heeft een operator het tegenvoorbeeld gegeven van een product dat niet "analyseerbaar" zou zijn door de tool en dus tijdelijk uit de tool zou moeten worden verwijderd. Het BIPT heeft geantwoord dat de operator het product niet automatisch mag verwijderen, maar dat hij de verwijdering ervan kan voorstellen aan het BIPT, dat daarover zal beslissen. B2. Proces bij betwisting van gebruikte gegevens Indien een Telecom operator een onregelmatigheid vaststelt in de berekeningswijze, dient deze het BIPT onmiddellijk op de hoogte te stellen. In afwachting van de correcties zal het BIPT, in samenspraak met de Telecom operatoren, de foutieve gegevens blinderen dat wil zeggen, de gegevens blijven in de database staan, maar worden niet gebruikt in de simulatie noch gevisualiseerd. Er is een procedure van betwisting van gebruikte gegevens nodig. C. Het BIPT De Telecom operatoren gaan er van uit dat het BIPT: Verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en invoering van een kwalitatief correcte simulator. Tijdens de vergadering van 6 september 2006 is overeengekomen om die blindeermogelijkheid in te voeren. Tijdens de vergadering van 6 september 2006 is overeengekomen dat het BIPT een juridische analyse zou maken om zijn verantwoordelijkheid goed te omlijnen. Notie van "best effort": inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 8

14 De ingevoerde producten en de consistentie van de database verifieert: zijn de gegevens wel mogelijk, zijn er geen foutieve gegevens ingevoerd. Een audit van de (ingevoerde) producten door een onafhankelijke instantie kan hierbij een optie zijn. De resultaten verifieert: genereert de simulatie betrouwbare en correcte resultaten. De kwaliteitselementen van de aangeboden producten verifieert Een audit van de resultaten, van de in de database opgenomen producten en diensten met de kwaliteitselementen door een onafhankelijke instantie en/of de Werkgroep Tariefsimulator (hierna TARSIM ) kan hierbij een optie zijn.. Deze controle vormt geen onderdeel van de toepassing zélf maar de toepassing maakt wel mogelijk dat het BIPT ten allen tijde de ingevoerde producten kan consulteren en in voorkomend geval, producten uit de database kan verwijderen. Het BIPT kan producten uit de database 'blinderen', na voorafgaandelijk overleg met de Telecom operator (procedure verder uit te werken). D. Leverancier De leverancier heeft de volgende verantwoordelijkheden: De leverancier staat in voor de oplevering van de toepassing en het onderhoud ervan. De leverancier werkt correct, onpartijdig en open samen met zowel het BIPT als de Telecom operatoren met het doel een optimaal functionerende toepassing te ontwikkelen en te onderhouden. De leverancier moet de toepassing op een flexibele, modulaire manier opzetten zodat producten, diensten en tarieven op eenvoudige manier kunnen worden ingevoerd, verbeterd, gewijzigd en gecontroleerd. De leverancier zorgt ervoor dat de toepassing in staat is snel en accuraat op vraag van de Telecom operatoren nieuwe producten, diensten en tarieven te integreren en aan de evoluties van de markt aan te passen. Tijdens de vergadering van 19 september 2006 is overeengekomen dat dit zou worden aangepast in het bestek. 9

15 De ontwikkelde toepassing moet ook oog hebben voor de kwalitatieve aspecten van de producten van de Telecom operatoren. De leverancier moet verduidelijken hoe hij de belangrijke vereisten van de toepassing, zoals beschreven in 1.2. Selectie criteria van de leverancier zal garanderen. E. Werkgroep Tariefsimulator (TARSIM) Na de keuze van de leverancier door het BIPT, moet een Werkgroep tariefsimulator de ontwikkeling van de toepassing en de modaliteiten van controle uitwerken. De Telecom operatoren zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep. In samenwerking met de leverancier werkt deze werkgroep de praktische details verder uit. De leverancier maakt geen deel uit van de TARSIM maar kan slechts op vraag van de werkgroep op specifieke vragen een oplossing zoeken en voorstellen. Na de testfase adviseert de TARSIM omtrent het beschikbaar maken van de simulator aan het grote publiek. In dit advies zal de TARSIM o.a. onderzoeken of de simulatie betrouwbare en correcte resultaten genereert. De TARSIM blijft bestaan na de implementatie van de toepassing met als doel: Evaluatie van de toepassing en de simulaties in het bijzonder. Evaluatie van de ingevoerde productgegevens (op basis van de audit die het BIPT op regelmatige basis uitvoert of laat uitvoeren). Onderhoud van de toepassing: invoering van speciale producten en diensten. Na de implementatie en testfase kan de TARSIM adviseren om de simulator, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet langer beschikbaar te maken aan het grote publiek. 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT Tijdens de vergadering van 19 september 2006 heeft het BIPT duidelijk gemaakt dat het de baas van het project moet blijven en dat het daar wettelijk verantwoordelijk voor blijft. De notie van "steering committee" zal in het bestek worden opgenomen, maar niet de operatoren als zodanig SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE TOEPASSING 10

16 Consumers Module Operators Module BIPT Module Product Database ENGINE Tijdens de vergadering van 19 september 2006 is overeengekomen dat de werkgroep instemde met die principiële voorstelling, maar dat dit de vrije keuze blijft van de gekozen consultant, die het meest gepaste schema kan voorstellen. De uiteindelijke beslissing wordt door het BIPT genomen. Filter OUTPUT Figure 2 schematisch overzicht van de toepassing DE CONSUMENTENMODULE: PRODUCT KEUZE DOOR CONSUMENT A. Uitsluitende keuzes 11

17 Een mogelijke methode, waarmee de consument zijn product keuze kan maken, kan de volgende aanpak zijn. Vaste Telefonie Mobiele Telefonie Internet Televisie Postcode check Prepaid Postpaid Postcode check Postcode check Figure 3 Uitsluitende Keuzes B. Productkarakteristieken Na de uitsluitende keuzes worden verder productkarakteristieken gekozen. Deze werken echter niet uitsluitend. In de output zullen deze keuzes gevisualiseerd worden door middel van bijvoorbeeld kleurverschillen tussen de andere tarieven. De consument doorloopt een uitgebreide lijst van keuzemogelijkheden. Vermits gebruikers sommige van deze keuzemogelijkheden eventueel irrelevant kunnen vinden, zijn ze niet verplicht voor alle items in de lijst effectief een keuze te maken. Bij wijze van voorbeeld kunnen de volgende elementen worden opgenomen per product/ per soort dienst. De lijst zal vastgelegd worden door de TarSim: Phone mail 24/7 helpdesk Download volume Budgetcontrole CPE Rental of aankoop Handset aankoop/verhuur Tijdens de vergadering van 19 september 2006 is overeengekomen om niet af te wijken van punt A6. (24/7 helpdesk beschikbaar, mogelijkheid om op elk moment de actuele status van de factuur te raadplegen, verkoop via diverse fysieke verkooppunten) 12

18 Fysieke verkoopspunten... C. Gebruikersprofiel De werkgroep Tariefsimulator zal op basis van de voorstellen van de leverancier uitwerken op welke manier de consument de gegevens dient in te voeren die nodig zijn om tot een simulatie te kunnen komen INVOEREN VAN GEGEVENS VAN DE TELECOM OPERATOREN A. Invoermodule De invoermodule, een webinterface, maakt het mogelijk nauwkeurige aanwijzingen te verstrekken over de verschillende producten die de Telecom operatoren op de markt hebben gebracht. De invoermodule is geen automatische computerverbinding maar een webtoepassing of eventueel een XML batch toepassing. Dit maakt invoer van producten eenvoudig. Telecom operatoren kunnen ook op eenvoudige wijze aanpassingen van hun gegevens doorgeven. De Telecom operator beslist welke gegevens over zijn diensten/producten in de invoermodule moeten worden ingevoerd. Het gebruik van de module is beveiligd, de toegang is afgebakend. Het is voor derden niet mogelijk de ingevoerde of verbeterde gegevens van een Telecom operator te raadplegen of te wijzigen. Een disclaimer moet duidelijk maken dat de parameters en de kwalitatieve aspecten specifiek Tijdens de vergadering van 19 september 2006 hebben de aanwezige OLO's erop aangedrongen dat het niet altijd evident is dat sommige producten in de tool moeten worden opgenomen, en zelfs dat sommige producten als geheim moeten worden beschouwd of als zijnde bestemd voor een beperkte cliënteel, bijvoorbeeld sommige promoties. Volgens die OLO's moeten promoties evenmin worden opgenomen. De heer Denef heeft verduidelijkt dat de beslissing toekomt aan het BIPT en heeft aan de OLO's voorgesteld om tegen de volgende vergadering eens de promoties te bekijken die de afgelopen 6 maanden zijn gevoerd om een aantal mogelijke problemen te identificeren bij het opnemen in de tool voor 13

19 en eigen zijn aan de Telecom operator en zijn aangeboden producten en diensten. De parameters en kwalitatieve aspecten van de ene Telecom operator kunnen sterk verschillen van de parameters en kwalitatieve aspecten van de andere Telecom operator zodanig dat ze niet vergelijkbaar zijn. tariefvergelijking. Tijdens de vergadering van 4 oktober 2006 is gebleken dat de OLO s er niet in geslaagd zijn dit op een exhaustieve wijze te geven. De leverancier heeft de opdracht om de aangeboden producten en diensten van de Telecom Operatoren op accurate, gelijkvormige en vergelijkbare wijze te simuleren en om tot een correcte tariefberekening te komen. Bij wijze van voorbeeld kunnen de volgende elementen worden opgenomen per product/ per soort dienst. De lijst zal met de operatoren op bilaterale basis (Operator en BIPT/leverancier) vastgelegd worden. A1. Basisgegevens Naam van het product en de dienst Naam van de Telecom Operator A2. Tijdsduur Het Tarief wordt aangeboden van [datum] tot [Datum] A3. Aanbod Vaste telefonie Mobiele telefonie Internettoegang Digitale televisie A4. Data-eigenschappen Maximale gebruiksduur per maand (Always on, enkele uren per maand) Maximaal toegelaten maandelijks volume (in Megabytes/ maand) voor afladen van gegevens van het internet (downloaden) 14

20 Maximaal toegelaten maandelijks volume (in Megabytes/ maand) voor opladen van gegevens naar et internet (oplaad). Maximaal toegelaten maandelijks volume (in Megabytes/ maand snelheid ( in Megabytes/sec) voor opladen van gegevens naar het internet. Maximaal toegelaten snelheid (in Megabytes/sec) voor afladen van gegevens van het internet (downloaden) A5. Tariefinformatie Abonnementskost Installatiekosten Activeringkosten Call Set-up kost Minimale duur (bv 1 minuut) Prijs per minuut peak en off-peak Per buitenlands netwerk: Kortingen o Call Set-up kost o Minimale duur (bv 1 minuut) o Prijs per seconde per land peak o Prijs per seconde per land -off peak o Korting bij domiciliatie o Overdracht van kortingen o In functie van de duur van het contract 15

21 o Volumekortingen (zoals extra top-ups) Prijs per uur bij overschrijden van maximale Gebruiksduur per maand Prijs per Megabyte bij overschrijden van maximale toegelaten maandelijks volume ( in Megabyte / maand) voor afladen van gegevens van het internet (downloaden) Prijs per Megabyte bij overschrijden van maximale toegelaten maandelijks volume ( in Megabyte / maand) voor opladen van gegevens naar het internet (oplaad). Prijs per sms A6. Kwalitatieve informatie 24/7 helpdesk beschikbaar Mogelijkheid om op elk moment de actuele status van de factuur te raadplegen Verkoop via diverse fysieke verkooppunten Tijdens de vergadering van 19 september 2006 is verwezen naar wat tijdens de vergadering van 6 september 2006 gezegd en beslist is. Tijdens de vergadering van 19 september 2006 heeft het BIPT gepreciseerd dat die zaken opgehelderd moesten zijn voordat het ogenblik kwam waarop met de in aanmerking genomen consultant besprekingen worden gevoerd, en dat daarover al grondig moest worden nagedacht vóór die bespreking. A7. Beschikbaarheid toepassingen 3G diensten (zoals video on demand, mobile TV) Interactiviteit Aantal kanalen 16

22 Aantal betalende kanalen B. De testmodule De Telecom operatoren kunnen de resultaten van de ingevoerde producten en diensten controleren en simuleren via de testmodule. De testmodule staat in verbinding met de invoermodule DE BIPT MODULE Via deze module krijgt het BIPT de mogelijkheid de gepubliceerde gegevens aan een audit te onderwerpen. Deze module laat het BIPT ook toe om in geval van betwisting van gebruikte gegevens, op basis van de vastgelegde procedure deze gegevens te blinderen DATABASE De database houdt alle producten bij, voor zover ze nog actief zijn (aan de hand van de opgegeven tijdsduur van het product in de invoer module.) 2.6. BEREKENINGSMODULE (ENGINE) De Engine maakt gebruik van de gegevens uit de productdatabase. Nadat de consument via de invoermodule zijn keuze heeft gemaakt, verzamelt en simuleert de ENGINE met behulp van de productdatabase de gevraagde producten en diensten. De ENGINE moet dus in staat zijn alle tariefplannen van de verschillende Telecom operatoren op een accurate manier te simuleren. Indien een Telecom Operator dit wenst, houdt de ENGINE 17

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 4 OKTOBER 2012 BETREFFENDE HET REFERENTIEAANBOD AANGAANDE HET MULTICAST-ALTERNATIEF NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

Hof van beroep te Brussel 18 de Kamer Zaak n 2014/AR/

Hof van beroep te Brussel 18 de Kamer Zaak n 2014/AR/ Hof van beroep te Brussel 18 de Kamer Zaak n 2014/AR/ Contactgegevens van de advocaten: dirk.vanliedekerke@olswang.com 02/647.47.72 VERZOEKSCHRIFT VAN BELGACOM IN BEROEP TEGEN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

STUDIE (F)120927-CDC-1177

STUDIE (F)120927-CDC-1177 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Computerrecht, Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2012/75 Bijgewerkt tot:

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE WERKPLAN 2015

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE WERKPLAN 2015 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTEN EN TELECOMMUNICATIE WERKPLAN 2015 1 INHOUDSTAFEL 1 INLEIDING...3 1.1 ACHTERGROND...3 1.2 STRUCTUUR...4 1.2.1 Relatie tussen het Strategisch Plan en het Werkplan...4 1.2.2

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Beschrijvend document. Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9

Beschrijvend document. <Openbare >Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9 Beschrijvend document Aanbesteding Burgerzakenmodules d.d. 19 december 2012 Versie 0.9 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Concept 14-06-2012 KING Eerste opzet 0.4 Concept

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek:

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek: Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206 Bestek: Open offerteaanvraag voor de vernieuwing van het Platform "Fisconetplus" door een geïntegreerde oplossing. ERRATA 3 : Pagina s 1, 4, 7, 12, 14, 15, 127, 148

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE REQUEST FOR INFORMATION (RFI) BETREFFENDE DE TOEKOMST VAN HET TARIEFVERGELIJKINGSPROGRAMMA VAN HET BIPT WWW.BESTETARIEF.BE Belgisch Instituut voor

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie