BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE"

Transcriptie

1 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : 2007/KPE Advies van de "werkgroep bestaande uit het Instituut en de operatoren" over het kader voor de invoering van een tool waarmee het meest voordelige aanbod van elektronische-communicatiediensten kan worden beoordeeld. (toepassing van het ministerieel besluit van 30 augustus 2006 ter zake)

2 Inleiding Volgens artikel 3, 1 en 3, van het ministerieel besluit van 30 augustus 2006, dat op 26 oktober 2006 bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad, is het advies nodig van een werkgroep die samengesteld is uit het Instituut en de operatoren. Citaat: (begin citaat) Art Het Instituut stelt op zijn website een elektronische toepassing beschikbaar waarmee de van kracht zijnde tarieven voor de verstrekking van elektronische-communicatiediensten on line kunnen worden vergeleken. De elektronische toepassing biedt volgens de nadere regels die door het Instituut worden vastgesteld, na advies van een werkgroep die bestaat uit het Instituut en de operatoren, de consument de mogelijkheid om zijn gebruikspatroon inzake elektronische-communicatiediensten in te voeren Bovendien geeft het Instituut kwalitatieve aanwijzingen over de elektronischecommunicatiediensten die door de operatoren worden verstrekt. Die aanwijzingen worden voor elk tariefplan specifiek vermeld op een aparte pagina op de website van het Instituut die via een hyperlink makkelijk toegankelijk is vanuit de elektronische toepassing voor tariefvergelijking. Elke aparte pagina met de kwalitatieve aanwijzingen van elk tariefplan bevat bovendien een hyperlink naar de website van de betrokken operator. De aspecten waarover de kwalitatieve aanwijzingen bedoeld in het vorige lid, worden gegeven, worden door het Instituut na advies van een werkgroep die bestaat uit het Instituut en de operatoren, vastgesteld, en hebben minstens betrekking op de volgende aspecten : - de algemene voorwaarden die door de operator worden aangeboden; - de mogelijkheid tot herroeping of wijziging van het tariefplan met of zonder kosten; - de beschikbaarheid van de helpdesk en de gratis beschikbaarstelling van antivirusproducten; - het geografische bereik van de dienst. (einde citaat) Dat advies wordt hierna gegeven. Het is opgesteld en besproken op 3 vergaderingen van een werkgroep die voorgezeten is door het BIPT. De verslagen van de vergaderingen die hierna worden gegeven, maken omwille van de transparantie deel uit van het advies.

3 Verslag van de eerste vergadering op 6 september 2006 van 10 tot uur in de lokalen van het BIPT. Aanwezig: Naam van de vertegenwoordiger Lieve Elias Isabelle Dieltiens Tanguy De Lestré Dieter Platel Thomas Roukens Johanne Buyse Dirk Ceuppens Lode Van Dijck Georges Denef Karel Peeters Vertegenwoordigde organisatie Belgacom Proximus GOF (GSM Operators forum) Platform Telecom Operators and Service Providers Telenet Mobistar Mobistar Base BIPT BIPT Corpus De heer Denef heeft een inleiding gegeven over het onderwerp en het kader van de vergadering. Hij heeft het belang benadrukt om een algemene consensus te bereiken in het belang van de consument-gebruiker van de tool. De heer Platel heeft gevraagd of die werkgroep tijdelijk was of actief moest blijven gedurende de ontwikkeling van het computerprogramma. De heer Denef heeft geantwoord dat de werkgroep tijdelijk was, waarbij het kader dat in het MB is vastgesteld strikt zou worden gevolgd, maar dat niets in de weg stond om een andere werkgroep bijeen te roepen met dezelfde leden, om het BIPT te adviseren bij de ontwikkeling van de tool. De heer Platel heeft erop gewezen dat het strikte kader van het MB een advies van alle operatoren oplegt, en dat de bijeengekomen leden van de werkgroep tijdens die vergadering niet alle operatoren vertegenwoordigden. De heer Peeters heeft gezegd dat er wel ergens een begin moest worden gemaakt en dat er waarschijnlijk een tweede vergadering nodig zou zijn. Voor die tweede vergadering zou via de website van het BIPT een uitnodiging kunnen worden gepubliceerd met als bijlage een kopie van het verslag van de huidige vergadering, om allen de gelegenheid te geven om deel te nemen of zijn advies te geven. Bovendien zou het ontwerpadvies voor openbare raadpleging kunnen worden voorgelegd op de website van het BIPT. De heer Denef heeft zich akkoord verklaard met die opmerkingen, alsook de overige deelnemers aan de vergadering. De heer Platel heeft voorgesteld om het gezamenlijke document "GOF Platform Belgacom", dat op 15 juni 2006 aan het BIPT is bezorgd, als basis en structuur te nemen voor het advies dat in het MB wordt gevraagd. Alle deelnemers aan de vergadering hebben met dat voorstel ingestemd. Mobistar heeft gevraagd hoeveel tijd de werkgroep had om het bestek te wijzigen en aan te passen. De heer Denef heeft geantwoord dat de werkgroep tot taak heeft een advies te geven en dat het bestek wordt opgesteld en aangepast door het BIPT, rekening houdende met het advies van de werkgroep, volgens de nadere regels die in het MB zijn vastgesteld. Telenet heeft vervolgens voorgesteld om het gezamenlijke document "GOF Platform Belgacom", dat op 15 juni 2006 aan het BIPT is bezorgd, door te nemen, wat dan ook gedaan is. (zie resultaten en opmerkingen in het corpus van dit document, dat deel uitmaakt van het advies) Op het einde van de vergadering werd als datum voor de volgende vergadering dinsdag 19 september 2006 afgesproken, met als aanvangsuur 10 uur in de lokalen van het BIPT. 2

4 Verslag van de tweede vergadering op 19 september 2006 van 14 tot 16 uur in de lokalen van het BIPT. Naam van de vertegenwoordiger Lieve Elias Isabelle Dieltiens Thomas Roukens Johanne Buyse Pieter De Wael Georges Denef Karel Peeters Vertegenwoordigde organisatie Belgacom Proximus Telenet Mobistar Base BIPT BIPT In verband met de procedure is overeengekomen dat er een derde vergadering zou plaatsvinden op woensdag 4 oktober 2006 van 14 tot 16 uur in de lokalen van het BIPT. Daarna zou het ontwerpadvies worden gepubliceerd op de website van het BIPT voor een openbare raadpleging van zes weken bij alle operatoren. De heer Denef heeft verduidelijkt dat het na lezing van het ontwerp van KB mogelijk is dat het BIPT het advies of ontwerpadvies publiceert, nadat het bestek is gelanceerd. De operatoren hebben ook gevraagd om tijdens de volgende vergadering de brief van 16 juli 2006 te bespreken. 3

5 Verslag van de derde vergadering op 4 oktober 2006 van 14 tot 16 uur in de lokalen van het BIPT. Naam van de vertegenwoordiger Lieve Elias Isabelle Dieltiens Thomas Roukens Johanne Buyse Pieter De Wael Dieter Platel Tanguy De Lestre Georges Denef Karel Peeters Vertegenwoordigde organisatie Belgacom Proximus Telenet Mobistar Base Platform Telecom Operators GSM Operators Forum BIPT BIPT Het Platform vraagt of het bestek aangepast is volgens de conclusies van de vorige vergaderingen. De heer Denef antwoordt dat het bestek zoals het voordien is gegeven, als informatie is verstrekt, dat het wordt aangepast en dat het op de website van het BIPT zal worden gepubliceerd, wanneer het zal worden gelanceerd in het kader van een offerteaanvraag. Het advies van de werkgroep is slechts een advies. Het Platform staat erop dat dit advies ook integraal deel uitmaakt van datgene waarmee de consultant rekening zal moeten houden en vraagt een kopie van het bestek om te zien hoe het is aangepast, vooral wat de kwaliteitsparameters betreft. De heer Denef antwoordt dat hij dat voorbarig vindt en dat het niet zeker is dat het aspect "kwaliteitsparameters" in het ministerieel besluit is opgenomen. Tevens antwoordt hij dat men in elk geval aan de consultant de mogelijkheid laat om op een verzoek om suggesties ter zake te antwoorden. Het Platform vraagt vervolgens hoe de consultant zal worden gekozen, indien blijkt dat een consultant duurder is maar interessante zaken voorstelt inzake kwalitatieve aspecten. Als antwoord geeft de heer Denef de verschillende percentages voor de waardering die in het bestek zijn opgenomen met het oog op de selectie van de consultant. M. Denef meldt dat het project gefaseerd zal zijn, met de vaste telefonie eerst. Een operator verbaast zich over dat feit. Een operator meldt ook dat in A6 de notie mogelijkheid om op elk moment de actuele status van de factuur te raadplegen voor hem niet essentieel is. Na bespreking is overeengekomen dat alle namen van operatoren en organisaties zullen worden veranderd in "operatoren". Er is ook overeengekomen om dit advies voor raadpleging te publiceren op de website van het BIPT om alle operatoren de mogelijkheid te bieden om hun standpunt te geven. Ten slotte heeft een operator gevraagd om uitdrukkelijk te vermelden dat hij niet akkoord gaat om de tv-aspecten op te nemen in de tool voor tariefvergelijking. 4

6 CORPUS Hieronder volgt de tekst van het gezamenlijke document "GOF Platform Belgacom", dat op 15 juni 2006 aan het BIPT is bezorgd en als basis en structuur is gebruikt voor het advies. In de linkerkolom staat de originele tekst en in de rechterkolom het advies en de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de verschillende vergaderingen en raadplegingen.

7 1. INLEIDING ORIGINELE TEKST (ONGEWIJZIGD) De Telecom operatoren 1 verwijzen naar de presentaties georganiseerd door het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (hierna het BIPT ) op 9 maart 2006 betreffende de voorontwerpen Ministerieel Besluit inzake de tariefsimulator en korte schets betreffende het lastenboek voor de tariefsimulator. De Telecom operatoren verwijzen eveneens naar de vergadering met het Kabinet van Mevrouw F. Van den Bossche van 19 april 2006 inzake de tariefsimulator. De Telecom operatoren hebben kennis genomen van de strakke timing (Q1 2007) die de overheid heeft vooropgesteld. De Telecom operatoren vinden de combinatie, de ontwikkeling en de implementatie van een kwalitatief correcte en future proof simulator binnen een kort tijdsbestek moeilijk te verwezenlijken. Ze zullen evenwel de nodige bijdragen leveren zodat het BIPT de nodige instrumenten heeft om tot een goed resultaat te komen. De Telecom operatoren hebben de beschikbare informatie 2 geanalyseerd en hebben deze getoetst aan de eigen interne operationele en technische praktijken en mogelijkheden. Ze hebben de resultaten van hun intern onderzoek gezamenlijk in kaart gebracht onder de vorm van commentaren en suggesties die in onderhavig document worden opgenomen DOEL VAN DE OPDRACHT Advies en opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de verschillende vergaderingen en raadplegingen. ( betekent: reeds vastgelegd in het bestek) De werkgroep vermeldt dus uitdrukkelijk dat de diverse leden ermee instemmen om concreet en constructief mee te werken. Tijdens de vergadering van 19 september 2006 heeft een operator gevraagd om het begrip "steering committtee" op te nemen in het bestek, hetgeen door het BIPT is aanvaard, maar niet structureel, dus niet concreet. Het doel van de opdracht is: 1 Platform Telecom Operators & Service Providers, Belgacom, GSM Operators Forum. 2 Voorontwerp MB Tariefsimulator, Cahier des Charges n 2006/KPE/1, presentaties BIPT dd en verslagen van de vergaderingen. 3 De Telecom operatoren stellen zich de vraag betreffende de bevoegdheid van het BIPT inzake televisie. 4 In deze rubriek worden de Telecom operatoren bedoeld zoals bepaald in de Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2006, artikel 2, Omschrijving van producten, diensten, data 2

8 Het ontwerp De implementatie De levering Het onderhoud van een Web gebaseerde computertoepassing die de consument in staat stelt te bepalen welke de voor hem meest gunstige aanbiedingen zijn om zijn behoeften te dekken inzake Vaste telefonie Mobiele telefonie Internet (Televisie) 3 Deze toepassing moet technologisch neutraal en future proof zijn. De toepassing is uitsluitend gericht naar de particuliere consumentengroep, niet naar bedrijven SELECTIE CRITERIA VAN DE LEVERANCIER De keuze van de leverancier door het BIPT moet in grote mate afhankelijk zijn van : De aangeboden flexibiliteit in de aangeboden oplossing om de toepassing technologisch neutraal, future proof en exhaustief te maken. Tijdens de vergadering van 6 september 2006 is de nadruk gelegd op het belang van de woorden "correct" en "future proof". Dit houdt in dat er kan worden voorzien in een testmodule bij het inbrengen van nieuwe tariefgegevens en - structuren door de operatoren. Tijdens de vergadering van 6 september 2006 is de notie van "technologische neutraliteit" op de voorgrond gesteld wat de juridische betekenis ervan betreft. Het BIPT heeft gezegd dat het niets kost om de tv-aspecten toe te voegen met het oog op een grotere transparantie en volledigheid voor de consumenten die het computerprogramma gebruiken. Overigens is er in de wet duidelijk sprake van "consumenten". 3

9 De aantoonbare kennis van de leverancier van de telecomsector, -technologieën, diensten, - producten en -tarieven en de bewezen ervaring in de IT omgeving: het aanbieden van IT oplossingen, het leveren van industrie specifieke toepassingen. De referenties van de leverancier in het ontwikkelen van andere toepassingen. De mogelijkheid van de toepassing om speciale producten in te voegen. Tijdens de vergadering van 6 september 2006 is er nagedacht over de vraag «Wat is een speciaal product?». Het gaat bijvoorbeeld om: «volumekortingen» of om «kortingen bij domiciliëring». Die kwestie zou dus moeten worden uitgediept. Tijdens de vergadering van 19 september 2006 heeft het BIPT gepreciseerd dat die zaken opgehelderd zouden moeten zijn voordat het ogenblik komt waarop met de in aanmerking genomen consultant besprekingen worden gevoerd, en dat er al grondig moet worden nagedacht vóór die bespreking. De ontwikkelde toepassing moet ook oog hebben voor de kwalitatieve aspecten van de producten van de Telecom operatoren. De toepassing moet ook de flexibiliteit hebben om additionele velden (bv. met bijkomende kwalitatieve aspecten) op te nemen. De algemene kosten van de toepassing, kosten van het onderhoud (adaptief en correctief), van de updates en de upgrades van productaanpassingen en van de diverse aanpassingen. De voorgestelde methode om de consument op een betrouwbare wijze in staat te stellen zijn keuze voor een type product te bepalen aan de hand van een vragenlijst, checklist of andere +- Tijdens de vergadering van 6 september 2006 heeft het BIPT verduidelijkt dat het hiermee niet 4

10 methode. akkoord ging omdat dit via een "gebruikspatroon" geschiedt. Na bespreking is overeengekomen dat bij het gebruikspatroon een element zoals de snelheid (bijvoorbeeld bij breedbandtoegang) in aanmerking kan worden genomen. Ook andere gegevens zoals diegene die verder in het document worden vermeld (punt A6) zouden in aanmerking kunnen komen. Er moet worden aangetoond dat de klant de keuze heeft, maar dat hij het recht moet hebben om eventueel te zeggen dat hij onverschillig is ten opzichte van een keuze. Voor het overige mogen de andere kwalitatieve gegevens, zo stelt het BIPT, geen deel uitmaken van het "gebruikspatroon", maar ze zouden wel als "filter" kunnen worden gebruikt (mogelijk maar niet verplicht in hoofde van de consumentgebruiker) bij de voorstelling van de "kwantitatieve" resultaten (fine tuning). Tijdens de vergadering van 19 september 2006 heeft een operator gepreciseerd dat er geen eensgezindheid bestond over de mogelijkheid tot het openlaten van een keuze door de klant. De meerderheid van de OLO's die op de vergadering aanwezig waren hebben hun voorkeur geuit om die mogelijkheid op te heffen. Het BIPT heeft echter duidelijk gemaakt dat de uiteindelijke beslissing door het BIPT zou worden genomen. De heer Denef stelde voor om te wachten op een voorstel van de sector (in elk geval van de aanwezige OLO's) in verband met de naleving van de wet en de bescherming van de consumenten, na de opmerkingen vanwege de aanwezige OLO's dat sommige operatoren de wet niet naleefden zonder te worden vervolgd. 5

11 De consument moet kunnen kiezen op basis van een lijst van alle producten in de database die aan zijn keuze voldoen VERANTWOORDELIJKHEDEN A. De betrokken partijen De tariefsimulator kan alleen goed functioneren indien het volgende in acht wordt genomen: de betrokken partijen zijn benoemd, de taken zijn correct omschreven, de verantwoordelijkheden zijn helder en afgebakend. De volgende partijen moeten een duidelijke rol hebben: De Telecom operatoren 4 Het BIPT 6

12 De leverancier Werkgroep Tariefsimulator (TarSim) Operator Werkgroep Tariefsimulator BIPT Figure 1 Functionele omschrijving van de werkgroep Tariefsimulator B. Telecom operatoren De Telecom operatoren voeren de details van hun producten 5 via een webtoepassing in. De Telecom operatoren moeten hun eigen ingevoerde gegevens op regelmatige basis kunnen consulteren en veranderen. De Telecom operatoren zijn verantwoordelijk: Voor de accuraatheid van de geleverde en gepubliceerde informatie. Om informatie en wijzigingen aan het BIPT mee te delen, binnen de periode vastgelegd in de wet. Voor de rechtzetting van foutieve gegevens zoals omschreven in de procedure betwisting van gebruikte gegevens (Infra B.2) Om mee te werken aan de kwaliteitscontroles en het respecteren van de procedure bij betwisting van gebruikte gegevens. B1. Invoering van gegevens De Telecom operatoren kunnen hun producten en diensten in de toepassing invoeren, verbeteren en controleren. Tijdens de vergadering van 6 september 2006 is er overeenkomst bereikt over de noodzaak om te zorgen voor een "simulatiemodus". +- Tijdens de vergadering van 6 september 2006 is overeengekomen dat elk product moet worden 7

13 De Telecom operatoren moeten de juistheid van de berekeningswijze kunnen monitoren. Als de operator van mening is dat het resultaat van de simulatie niet voldoende de prijs/product/kwaliteitscombinatie reflecteert, kan de operator beslissen om dit product niet te laten opnemen in de toepassing. opgenomen; het is niet aan de OLO om te oordelen of zijn product "correct beoordeeld" uit de tariefvergelijking komt. Tijdens de vergadering van 19 september 2006 heeft een operator het tegenvoorbeeld gegeven van een product dat niet "analyseerbaar" zou zijn door de tool en dus tijdelijk uit de tool zou moeten worden verwijderd. Het BIPT heeft geantwoord dat de operator het product niet automatisch mag verwijderen, maar dat hij de verwijdering ervan kan voorstellen aan het BIPT, dat daarover zal beslissen. B2. Proces bij betwisting van gebruikte gegevens Indien een Telecom operator een onregelmatigheid vaststelt in de berekeningswijze, dient deze het BIPT onmiddellijk op de hoogte te stellen. In afwachting van de correcties zal het BIPT, in samenspraak met de Telecom operatoren, de foutieve gegevens blinderen dat wil zeggen, de gegevens blijven in de database staan, maar worden niet gebruikt in de simulatie noch gevisualiseerd. Er is een procedure van betwisting van gebruikte gegevens nodig. C. Het BIPT De Telecom operatoren gaan er van uit dat het BIPT: Verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en invoering van een kwalitatief correcte simulator. Tijdens de vergadering van 6 september 2006 is overeengekomen om die blindeermogelijkheid in te voeren. Tijdens de vergadering van 6 september 2006 is overeengekomen dat het BIPT een juridische analyse zou maken om zijn verantwoordelijkheid goed te omlijnen. Notie van "best effort": inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 8

14 De ingevoerde producten en de consistentie van de database verifieert: zijn de gegevens wel mogelijk, zijn er geen foutieve gegevens ingevoerd. Een audit van de (ingevoerde) producten door een onafhankelijke instantie kan hierbij een optie zijn. De resultaten verifieert: genereert de simulatie betrouwbare en correcte resultaten. De kwaliteitselementen van de aangeboden producten verifieert Een audit van de resultaten, van de in de database opgenomen producten en diensten met de kwaliteitselementen door een onafhankelijke instantie en/of de Werkgroep Tariefsimulator (hierna TARSIM ) kan hierbij een optie zijn.. Deze controle vormt geen onderdeel van de toepassing zélf maar de toepassing maakt wel mogelijk dat het BIPT ten allen tijde de ingevoerde producten kan consulteren en in voorkomend geval, producten uit de database kan verwijderen. Het BIPT kan producten uit de database 'blinderen', na voorafgaandelijk overleg met de Telecom operator (procedure verder uit te werken). D. Leverancier De leverancier heeft de volgende verantwoordelijkheden: De leverancier staat in voor de oplevering van de toepassing en het onderhoud ervan. De leverancier werkt correct, onpartijdig en open samen met zowel het BIPT als de Telecom operatoren met het doel een optimaal functionerende toepassing te ontwikkelen en te onderhouden. De leverancier moet de toepassing op een flexibele, modulaire manier opzetten zodat producten, diensten en tarieven op eenvoudige manier kunnen worden ingevoerd, verbeterd, gewijzigd en gecontroleerd. De leverancier zorgt ervoor dat de toepassing in staat is snel en accuraat op vraag van de Telecom operatoren nieuwe producten, diensten en tarieven te integreren en aan de evoluties van de markt aan te passen. Tijdens de vergadering van 19 september 2006 is overeengekomen dat dit zou worden aangepast in het bestek. 9

15 De ontwikkelde toepassing moet ook oog hebben voor de kwalitatieve aspecten van de producten van de Telecom operatoren. De leverancier moet verduidelijken hoe hij de belangrijke vereisten van de toepassing, zoals beschreven in 1.2. Selectie criteria van de leverancier zal garanderen. E. Werkgroep Tariefsimulator (TARSIM) Na de keuze van de leverancier door het BIPT, moet een Werkgroep tariefsimulator de ontwikkeling van de toepassing en de modaliteiten van controle uitwerken. De Telecom operatoren zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep. In samenwerking met de leverancier werkt deze werkgroep de praktische details verder uit. De leverancier maakt geen deel uit van de TARSIM maar kan slechts op vraag van de werkgroep op specifieke vragen een oplossing zoeken en voorstellen. Na de testfase adviseert de TARSIM omtrent het beschikbaar maken van de simulator aan het grote publiek. In dit advies zal de TARSIM o.a. onderzoeken of de simulatie betrouwbare en correcte resultaten genereert. De TARSIM blijft bestaan na de implementatie van de toepassing met als doel: Evaluatie van de toepassing en de simulaties in het bijzonder. Evaluatie van de ingevoerde productgegevens (op basis van de audit die het BIPT op regelmatige basis uitvoert of laat uitvoeren). Onderhoud van de toepassing: invoering van speciale producten en diensten. Na de implementatie en testfase kan de TARSIM adviseren om de simulator, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet langer beschikbaar te maken aan het grote publiek. 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT Tijdens de vergadering van 19 september 2006 heeft het BIPT duidelijk gemaakt dat het de baas van het project moet blijven en dat het daar wettelijk verantwoordelijk voor blijft. De notie van "steering committee" zal in het bestek worden opgenomen, maar niet de operatoren als zodanig SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE TOEPASSING 10

16 Consumers Module Operators Module BIPT Module Product Database ENGINE Tijdens de vergadering van 19 september 2006 is overeengekomen dat de werkgroep instemde met die principiële voorstelling, maar dat dit de vrije keuze blijft van de gekozen consultant, die het meest gepaste schema kan voorstellen. De uiteindelijke beslissing wordt door het BIPT genomen. Filter OUTPUT Figure 2 schematisch overzicht van de toepassing DE CONSUMENTENMODULE: PRODUCT KEUZE DOOR CONSUMENT A. Uitsluitende keuzes 11

17 Een mogelijke methode, waarmee de consument zijn product keuze kan maken, kan de volgende aanpak zijn. Vaste Telefonie Mobiele Telefonie Internet Televisie Postcode check Prepaid Postpaid Postcode check Postcode check Figure 3 Uitsluitende Keuzes B. Productkarakteristieken Na de uitsluitende keuzes worden verder productkarakteristieken gekozen. Deze werken echter niet uitsluitend. In de output zullen deze keuzes gevisualiseerd worden door middel van bijvoorbeeld kleurverschillen tussen de andere tarieven. De consument doorloopt een uitgebreide lijst van keuzemogelijkheden. Vermits gebruikers sommige van deze keuzemogelijkheden eventueel irrelevant kunnen vinden, zijn ze niet verplicht voor alle items in de lijst effectief een keuze te maken. Bij wijze van voorbeeld kunnen de volgende elementen worden opgenomen per product/ per soort dienst. De lijst zal vastgelegd worden door de TarSim: Phone mail 24/7 helpdesk Download volume Budgetcontrole CPE Rental of aankoop Handset aankoop/verhuur Tijdens de vergadering van 19 september 2006 is overeengekomen om niet af te wijken van punt A6. (24/7 helpdesk beschikbaar, mogelijkheid om op elk moment de actuele status van de factuur te raadplegen, verkoop via diverse fysieke verkooppunten) 12

18 Fysieke verkoopspunten... C. Gebruikersprofiel De werkgroep Tariefsimulator zal op basis van de voorstellen van de leverancier uitwerken op welke manier de consument de gegevens dient in te voeren die nodig zijn om tot een simulatie te kunnen komen INVOEREN VAN GEGEVENS VAN DE TELECOM OPERATOREN A. Invoermodule De invoermodule, een webinterface, maakt het mogelijk nauwkeurige aanwijzingen te verstrekken over de verschillende producten die de Telecom operatoren op de markt hebben gebracht. De invoermodule is geen automatische computerverbinding maar een webtoepassing of eventueel een XML batch toepassing. Dit maakt invoer van producten eenvoudig. Telecom operatoren kunnen ook op eenvoudige wijze aanpassingen van hun gegevens doorgeven. De Telecom operator beslist welke gegevens over zijn diensten/producten in de invoermodule moeten worden ingevoerd. Het gebruik van de module is beveiligd, de toegang is afgebakend. Het is voor derden niet mogelijk de ingevoerde of verbeterde gegevens van een Telecom operator te raadplegen of te wijzigen. Een disclaimer moet duidelijk maken dat de parameters en de kwalitatieve aspecten specifiek Tijdens de vergadering van 19 september 2006 hebben de aanwezige OLO's erop aangedrongen dat het niet altijd evident is dat sommige producten in de tool moeten worden opgenomen, en zelfs dat sommige producten als geheim moeten worden beschouwd of als zijnde bestemd voor een beperkte cliënteel, bijvoorbeeld sommige promoties. Volgens die OLO's moeten promoties evenmin worden opgenomen. De heer Denef heeft verduidelijkt dat de beslissing toekomt aan het BIPT en heeft aan de OLO's voorgesteld om tegen de volgende vergadering eens de promoties te bekijken die de afgelopen 6 maanden zijn gevoerd om een aantal mogelijke problemen te identificeren bij het opnemen in de tool voor 13

19 en eigen zijn aan de Telecom operator en zijn aangeboden producten en diensten. De parameters en kwalitatieve aspecten van de ene Telecom operator kunnen sterk verschillen van de parameters en kwalitatieve aspecten van de andere Telecom operator zodanig dat ze niet vergelijkbaar zijn. tariefvergelijking. Tijdens de vergadering van 4 oktober 2006 is gebleken dat de OLO s er niet in geslaagd zijn dit op een exhaustieve wijze te geven. De leverancier heeft de opdracht om de aangeboden producten en diensten van de Telecom Operatoren op accurate, gelijkvormige en vergelijkbare wijze te simuleren en om tot een correcte tariefberekening te komen. Bij wijze van voorbeeld kunnen de volgende elementen worden opgenomen per product/ per soort dienst. De lijst zal met de operatoren op bilaterale basis (Operator en BIPT/leverancier) vastgelegd worden. A1. Basisgegevens Naam van het product en de dienst Naam van de Telecom Operator A2. Tijdsduur Het Tarief wordt aangeboden van [datum] tot [Datum] A3. Aanbod Vaste telefonie Mobiele telefonie Internettoegang Digitale televisie A4. Data-eigenschappen Maximale gebruiksduur per maand (Always on, enkele uren per maand) Maximaal toegelaten maandelijks volume (in Megabytes/ maand) voor afladen van gegevens van het internet (downloaden) 14

20 Maximaal toegelaten maandelijks volume (in Megabytes/ maand) voor opladen van gegevens naar et internet (oplaad). Maximaal toegelaten maandelijks volume (in Megabytes/ maand snelheid ( in Megabytes/sec) voor opladen van gegevens naar het internet. Maximaal toegelaten snelheid (in Megabytes/sec) voor afladen van gegevens van het internet (downloaden) A5. Tariefinformatie Abonnementskost Installatiekosten Activeringkosten Call Set-up kost Minimale duur (bv 1 minuut) Prijs per minuut peak en off-peak Per buitenlands netwerk: Kortingen o Call Set-up kost o Minimale duur (bv 1 minuut) o Prijs per seconde per land peak o Prijs per seconde per land -off peak o Korting bij domiciliatie o Overdracht van kortingen o In functie van de duur van het contract 15

21 o Volumekortingen (zoals extra top-ups) Prijs per uur bij overschrijden van maximale Gebruiksduur per maand Prijs per Megabyte bij overschrijden van maximale toegelaten maandelijks volume ( in Megabyte / maand) voor afladen van gegevens van het internet (downloaden) Prijs per Megabyte bij overschrijden van maximale toegelaten maandelijks volume ( in Megabyte / maand) voor opladen van gegevens naar het internet (oplaad). Prijs per sms A6. Kwalitatieve informatie 24/7 helpdesk beschikbaar Mogelijkheid om op elk moment de actuele status van de factuur te raadplegen Verkoop via diverse fysieke verkooppunten Tijdens de vergadering van 19 september 2006 is verwezen naar wat tijdens de vergadering van 6 september 2006 gezegd en beslist is. Tijdens de vergadering van 19 september 2006 heeft het BIPT gepreciseerd dat die zaken opgehelderd moesten zijn voordat het ogenblik kwam waarop met de in aanmerking genomen consultant besprekingen worden gevoerd, en dat daarover al grondig moest worden nagedacht vóór die bespreking. A7. Beschikbaarheid toepassingen 3G diensten (zoals video on demand, mobile TV) Interactiviteit Aantal kanalen 16

22 Aantal betalende kanalen B. De testmodule De Telecom operatoren kunnen de resultaten van de ingevoerde producten en diensten controleren en simuleren via de testmodule. De testmodule staat in verbinding met de invoermodule DE BIPT MODULE Via deze module krijgt het BIPT de mogelijkheid de gepubliceerde gegevens aan een audit te onderwerpen. Deze module laat het BIPT ook toe om in geval van betwisting van gebruikte gegevens, op basis van de vastgelegde procedure deze gegevens te blinderen DATABASE De database houdt alle producten bij, voor zover ze nog actief zijn (aan de hand van de opgegeven tijdsduur van het product in de invoer module.) 2.6. BEREKENINGSMODULE (ENGINE) De Engine maakt gebruik van de gegevens uit de productdatabase. Nadat de consument via de invoermodule zijn keuze heeft gemaakt, verzamelt en simuleert de ENGINE met behulp van de productdatabase de gevraagde producten en diensten. De ENGINE moet dus in staat zijn alle tariefplannen van de verschillende Telecom operatoren op een accurate manier te simuleren. Indien een Telecom Operator dit wenst, houdt de ENGINE 17

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : ONTWERPADVIES VAN DE "WERKGROEP BESTAANDE UIT HET INSTITUUT EN DE OPERATOREN" OVER HET KADER VOOR DE INVOERING VAN EEN TOOL WAARMEE HET

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Besluit van de Raad van het BIPT Betreffende de publicatie van de inlichtingen in verband met : de toegang tot elektronische-communicatienetwerken

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Nationale vergelijking van de tarieven voor telecommunicatiediensten in België [Tarieven toegepast op 3 juni 2013] Op het verzoek van de heer Johan

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : art_111_info_network_services_organ_kpe_cnsl_nl_3.doc RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 13 FEBRUARI 2007 MET BETREKKING

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT van 19 MAART 2008 met betrekking tot de vastlegging van subreeksen voor het aanbieden van betalende diensten via

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : raadpleging ontwerpbesluit tot de toekenning van gebruiksrechten in de frequentiebanden die gebruikt worden voor draadloze CT1+-telefoons

Nadere informatie

Handleiding TELEFOON, GSM, INTERNET, TV: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding TELEFOON, GSM, INTERNET, TV: DURF VERGELIJKEN! Handleiding TELEFOON, GSM, INTERNET, TV: DURF VERGELIJKEN! Impossible d afficher l image. Afhankelijk van de wensen van de consument, wordt/worden er één of twee simulaties uitgevoerd. Er wordt slechts

Nadere informatie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie ADVIES VAN HET BIPT OVER DE AANWIJZING VAN BELGACOM MOBILE NV ALS OPERATOR MET EEN STERKE POSITIE OP DE MARKT VOOR OPENBARE MOBIELE TELECOMMUNICATIENETWERKEN EN OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 17 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE FINANCIELE ASPECTEN VAN HET BROBA ADDENDUM FULL VP Hoe kunt u reageren

Nadere informatie

Employee Privilege Program: Mobile

Employee Privilege Program: Mobile Employee Privilege Program: Mobile SFID Naam van de onderneming Ondernemingsnummer (ID) 6054..... De persoonlijke gegevens van de werknemer - * Verplicht invullen door de werknemer! Naam * Voornaam *..

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 20/11/2012 BETREFFENDE DE LIJST VAN BOVENGRENZEN DIE DE OPERATOREN AAN HUN KLANTEN MOETEN AANBIEDEN ZOALS BEPAALD

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 16

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE 1 Onderhavig ontwerp van mededeling van de Raad van het BIPT met betrekking tot de de praktische toepassing van de regels met betrekking tot het

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT van xxx tot wijziging van punt 4.b van het besluit van de Raad van het BIPT van 22 december 2005 betreffende

Nadere informatie

RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JANUARI 2014 BETREFFENDE DE EVOLUTIE VAN HET TARIEFVERGELIJKINGSPROGRAMMA.

RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JANUARI 2014 BETREFFENDE DE EVOLUTIE VAN HET TARIEFVERGELIJKINGSPROGRAMMA. BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JANUARI 2014 BETREFFENDE DE EVOLUTIE VAN HET TARIEFVERGELIJKINGSPROGRAMMA www.bestetarief.be WERKWIJZE

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Call Recording VOIP Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Call Recording VOIP Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Call Recording VOIP Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: november 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 23 NOVEMBER 2012 BETREFFENDE DE VERIFICATIE VAN DE NALEVING DOOR DE OPERATOREN VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 3 APRIL 2008 BETREFFENDE DE INDICATOREN IN VERBAND MET DE KWALITEIT VAN DE ELEKTRONISCHE-COMMUNICATIEDIENSTEN,

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

Vragen over het bestek en de bijlagen:

Vragen over het bestek en de bijlagen: Vragen over het bestek en de bijlagen: OPMERKING VOORAF Voor een reeks vragen wordt naar de Uitgevers doorverwezen voor meer informatie. Het BIPT wenst daarbij te verduidelijken dat de Uitgevers op de

Nadere informatie

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen RAAD advies van 7 januari 2000 De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

Aanpassing Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen; duidelijkheid beltarieven

Aanpassing Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen; duidelijkheid beltarieven Regelingen en voorzieningen CODE 5.1.5.23 Aanpassing Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen; duidelijkheid beltarieven bronnen Nieuwsbericht ministerie van Economische Zaken, 20.5.2010

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies?

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies? Werkwijze Beladvies Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van telecommunicatie en streven de volgende belangen na voor onze klanten: het inzichtelijk krijgen van uw huidige telecommunicatie

Nadere informatie

Tariefvergelijkingsprogramma van het BIPT Uitleg betreffende de werking van de publieke tool

Tariefvergelijkingsprogramma van het BIPT Uitleg betreffende de werking van de publieke tool Tariefvergelijkingsprogramma van het BIPT Uitleg betreffende de werking van de publieke tool 1 2 Inhoudstafel Module vaste telefonie Doel van de module vaste telefonie... 5 Indeling van de kosten voor

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 20 JUNI

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende een aanvraag voor een afwijking ingediend door BELGACOM N.V. overeenkomstig artikel 3, tweede

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 23 MEI 2014 MET BETREKKING TOT ZIJN ONTWERP VAN MEDEDELING BETREFFENDE DE VERPLICHTING TOT MELDING

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE 200 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: VERZOEK OM INFORMATIE NODIG VOOR HET VOLLEDIGE ONDERZOEK NAAR DE AANWEZIGHEID VAN PRICE SQUEEZE TUSSEN DE PRIJZEN VOOR ETHERNETLIJNEN

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP Versie: 1.1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april

Nadere informatie

Nota van het BIPT betreffende de wet van 1/09/2016 en het koninklijk besluit voorafbetaalde kaarten van 27/11/2016 bestemd voor de operatoren

Nota van het BIPT betreffende de wet van 1/09/2016 en het koninklijk besluit voorafbetaalde kaarten van 27/11/2016 bestemd voor de operatoren Nota van het BIPT betreffende de wet van 1/09/2016 en het koninklijk besluit voorafbetaalde kaarten van 27/11/2016 bestemd voor de operatoren Inhoudsopgave 1. Voorwerp van deze nota... 2 2. Wet van 1/09/2016...

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME Werknemer Bedrijfsgegevens INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME BEDRIJFSNUMMER: 11550000 FIRMANAAM: BROEDERS VAN LIEFDE SFID: / FAX DIT BLAD SAMEN MET DE INGEVULDE DOCUMENTEN DOOR NAAR

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE Advies over de algemene voorwaarden en modelcontracten Carrefour (1 Mobile) Brussel, 29 maart 2006. 1. Wettelijk kader Artikel 108, 3, van de wet van 13 juni

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. 1 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Voor het gebruik van de installeursgids.nl gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: JVN/004 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 28 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG VAN TELENET NV OM DE NUMMERBLOKKEN 016 32, 016

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE SYNTHESE VAN DE ANTWOORDEN OP DE CONSULTATIE VAN 7 SEPTEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKE INTERPRETATIE EN IMPACT VAN DE BEPALING DAT NUMMERS

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

full service en online dienstverlening

full service en online dienstverlening inzicht in belkosten met PhoneConcern Inzicht in belgedrag leidt onmiddellijk tot verandering. PhoneConcern maakt dit inzicht persoonlijk: zowel voor de medewerker als voor de manager. Het brengt de belkosten

Nadere informatie

Dhr Lenaerts Mathias Hovestraat, 49 TER INFORMATIE. Abonnementen 66,05 Verbruik 5,91 Eenmalige kosten 373,80. Totaal bedrag van de factuur 445,76

Dhr Lenaerts Mathias Hovestraat, 49 TER INFORMATIE. Abonnementen 66,05 Verbruik 5,91 Eenmalige kosten 373,80. Totaal bedrag van de factuur 445,76 www.belgacom.be Factuur Klanten nr. 614664667 1 van 5 Bekijk uw factuur online: www.belgacom.be/mijnfactuur Veelgestelde vragen over uw factuur: www.belgacom.be/factuur Uw e-services login: mathiaslenaerts@hotmail.com

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1538

BESLISSING (B) CDC-1538 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Sneller. Straffer. Beter. sneller met 4G, Verbeterd netwerk, straffere prijs! TELNRET4T142_KingKong_Folder_mei_NL_v2.indd 1

Sneller. Straffer. Beter. sneller met 4G, Verbeterd netwerk, straffere prijs! TELNRET4T142_KingKong_Folder_mei_NL_v2.indd 1 Sneller Beter Verbeterd netwerk, sneller met 4G, straffere prijs! Straffer TELNRET4T142_KingKong_Folder_mei_NL_v2.indd 1 De vernieuwde KING en KONG: nu nog beter, sneller en straffer! Veel Dubbel zoveel

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2005/1 Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving HIP Onbeperkt Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving HIP Onbeperkt Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving HIP Onbeperkt Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING VAN HET BIPT BETREFFENDE HET VERZENDEN VAN KOSTELOZE WAARSCHUWINGEN AAN DE CONSUMENTEN Werkwijze om reacties op dit document door te

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 9 JUNI 2010

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 9 JUNI 2010 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 9 JUNI 2010 BETREFFENDE OPROEPEN NAAR DIENSTEN MET TOEGEVOEGDE WAARDE VANUIT MOBIELE NETWERKEN Werkwijze voor de raadpleging

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 AUGUSTUS 2016 BETREFFENDE DE INFORMATIE DIE OPERATOREN AAN CONSUMENTEN BEZORGEN OVER HUN GEBRUIKSPROFIEL

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 11 DECEMBER 2008 OVER HET ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE De methode voor verdeling van de kosten betreffende

Nadere informatie

Mobile Business 2.800

Mobile Business 2.800 Mobile Business 2.800 Abonnement 2,00 / nr / maand dankzij Mobistar aanbod Bisdom Gent Inbegrepen opties: te activeren naar eigen keuze * tweede oproep * professionele voice mail * fax mail ( op aanvraag)

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming Algemeen Doel Opstart van het re-integratietraject

expertise binnen handbereik Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming Algemeen Doel Opstart van het re-integratietraject Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming 02.01.2017 Juridische dienst Algemeen Met ingang van 01.12.2016 zijn er twee nieuwe regelingen in voege getreden om langdurig zieken te begeleiden

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Flexseating Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Flexseating Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Flexseating Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juni 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1282

EINDBESLISSING (B) CDC-1282 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Privacyverklaring ThePerfectWedding

Privacyverklaring ThePerfectWedding Privacyverklaring ThePerfectWedding Voor ons van ThePerfectWedding, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Dienstbeschrijving HIP (x)dsl Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving HIP (x)dsl Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving HIP (x)dsl Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Maart 2014 Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Inleiding Het bestaan van een charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer benadrukt het engagement van Ethias met

Nadere informatie

Zie je door de bomen het bos niet meer? Meten is weten op het internet. Maar welke online meettechnologie schikt jou het best?

Zie je door de bomen het bos niet meer? Meten is weten op het internet. Maar welke online meettechnologie schikt jou het best? Zie je door de bomen het bos niet meer? Meten is weten op het internet. Maar welke online meettechnologie schikt jou het best? Tools voor online marketeers: adserver Adserver Een adserver is een webserver

Nadere informatie

babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd.

babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd. Tijd voor n babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd. 50 Telenet Jaarverslag 2012 Markt en activiteiten Telefonie Telefonie

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt,

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Boeken VI en XIV van het Wetboek van economisch recht Ondernemingen (boek VI WER) art. VI.47 en volgende WER Vrije beroepen (boek XIV WER) - art. XIV.29

Nadere informatie

Handleiding TIM Connect 1 Platform

Handleiding TIM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Handleiding TIM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juni 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 10 JANUARI 2007 BETREFFENDE DE ADDENDA NRS. 6 EN 7 BIJ HET REFERENTIE-INTERCONNECTIEAANBOD VAN BELGACOM

Nadere informatie

U betaalt Bellen 90 minuten per maand 7,50 Bellen 150 minuten per maand 11,50 Bellen 200 minuten per maand 15,50 Bellen 300 minuten per maand 19,50

U betaalt Bellen 90 minuten per maand 7,50 Bellen 150 minuten per maand 11,50 Bellen 200 minuten per maand 15,50 Bellen 300 minuten per maand 19,50 T-Mobile Actiepakketten Basis Service Snelheid Basisabonnement (toegang tot internet met een basissnelheid van 64 Kbps) 64 Kbps/ 64 Kbps per maand 7,50 Internet bundels Snelheid 3 Internet 50 MB 5/ 3 Mbps

Nadere informatie

Overzicht Abonnement Buiten Incl. btw

Overzicht Abonnement Buiten Incl. btw Factuur Het originele document is elektronisch Deze factuur bevat een digitale handtekening 12 december 2016 Pag. 1 Klantnummer: 1.5412057 Factuurnummer: 00841611216 Periode van deze factuur: 04 nov 2016-03

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.47 en volgende WER) Binnen welke termijn mag de consument zijn herroepingsrecht doen gelden? De

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Nieuw! Extended Fleet Onbeperkt bellen naar alle Mobistar-nummers en vaste lijnen! Ik kies voor mijn bedrijf Het geheim achter efficiënt zakendoen?

Nadere informatie

T-Mobile corporate rate plan Maandelijkse abonnementskosten per geactiveerde Aansluiting U betaalt per Aansluiting per maand 12,50

T-Mobile corporate rate plan Maandelijkse abonnementskosten per geactiveerde Aansluiting U betaalt per Aansluiting per maand 12,50 T-Mobile corporate rate plan Maandelijkse abonnementskosten per geactiveerde Aansluiting per Aansluiting per maand,50 Gebruikskosten Bellen naar Vast en voicemail per minuut 0,08 Mobiele nummers per minuut

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B. KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : S /

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 18 / 2007 van 27 april 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 18 / 2007 van 27 april 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik (TMD)

Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik (TMD) Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik (TMD) 1. De besloten vennootschap KPN BV, gevestigd Maanplein 55 te 2516 CK Den Haag, vertegenwoordigd door Marco Visser; directeur Consumer Mobiel; 2. de besloten

Nadere informatie

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Formaat van de bestanden... 2 3. Metingen... 2 3.1. Parcours...

Nadere informatie

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be CONTRACT: ONLINE BACK-UP Klant CONTACT KEYTECH Erik Steenhouwer General Manager e.steenhouwer@keytech.be CONTACT KLANT KEYTECH Chaussée de Louvain, 431 F 1380 Lasne http://www.keytech.be Tel.: +32 (0)

Nadere informatie

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2 TARGET2 nieuwsbrief Informatie over de migratie van TOP naar TARGET2 januari 2006, nr 2 Inhoud De TARGET2 nieuwsbrief Projectplanning TARGET2 1 1 Migratie naar TARGET2 Het testprogramma 3 3 De meest recente

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

BIJLAGE 5: prijstabel. Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Subtotaal incl. Btw. Totaal fase incl. Btw

BIJLAGE 5: prijstabel. Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Subtotaal incl. Btw. Totaal fase incl. Btw BIJLAGE 5: prijstabel Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Fase 0 bij de validatie van het PID, drie maanden na de kick-off. Subtotaal incl. Btw Totaal fase incl. Btw Fase 1 subfase 1 - subfase

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties Page 1 of 5 v 02.00 20100103 SLA: Implementatie apparatuur & applicaties GsSLA-000-000-001 Algemene SLA 1. I N H O U D 1.INHOUD... 1 2.TOEPASSINGSGEBIED... 1 3.BEPALINGEN... 2 Installatie & levering...

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie