Vreemdelingenbewaring: verspilde tijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vreemdelingenbewaring: verspilde tijd"

Transcriptie

1 Vreemdelingenbewaring: verspilde tijd Annemarie Busser * Vreemdelingen zonder verblijfsrecht in Nederland kunnen met het oog op hun uitzetting in vreemdelingenbewaring worden gesteld. Er zijn twee groepen te onderscheiden: aan de grens geweigerde vreemdelingen veelal asielzoekers en vreemdelingen die in Nederland worden aangehouden wegens illegaal verblijf. Zij worden ingesloten op grond van respectievelijk artikel 6 en artikel 59 van de Vreemdelingenwet. In de afgelopen decennia is het aantal cellen en het aantal mensen dat in vreemdelingenbewaring wordt gehouden spectaculair gestegen. 1 Tegelijkertijd is de kritiek op vreemdelingenbewaring toegenomen: er zijn mensenrechten in het geding, 2 gedetineerden lopen een risico op gezondheidsschade, er zijn hoge kosten aan verbonden en lang niet altijd leidt vreemdelingenbewaring tot uitzetting. Nationale en internationale rapporten schrijven dat de onduidelijkheid over de duur van de vreemdelingenbewaring, het zware regime en de onzekerheid over de toekomst gevoelens van angst en depressie veroorzaken, met soms pogingen tot suïcide en zelfbeschadiging tot gevolg. 3 De vraag dringt zich op: is bewaring wel het geëigende middel om migratie te reguleren? In dit hoofdstuk zal de tijd op meerdere manieren centraal staan. Allereerst zal aan de hand van de historische ontwikkelingen door de tijd heen een be- * Mr. A. Busser is beleidsmedewerker migratie bij Amnesty International. Het aantal cellen steeg van ongeveer 45 in 1980 tot 3954 in Het aantal gedetineerden steeg van jaarlijks ongeveer 500 in 1980 tot in Sinds 2006 is er sprake van een daling. Momenteel worden jaarlijks gemiddeld 8000 mensen in vreemdelingenbewaring gesteld. Amnesty International, The Netherlands: Detention of irregular migrants and asylumseekers, Amsterdam: Amnesty International 2008 en de update Vreemdelingendetentie: In Strijd met Mensenrechten, Amsterdam: Amnesty International 2010; G.N. Cornelisse, Immigration Detention and Human Rights: Rethinking Territorial Sovereignty, Leiden: Brill Zie onder meer: Jesuit Refugee Service-Europe, Becoming Vulnerable in Detention, DEVAS project, Brussels: JRS-Europe 2010; SUMresearch, Studie naar alternatieven voor de vasthouding van gezinnen met kinderen in gesloten centra België, Brussel: SUM 2007; Projets belges de Médecins Sans Frontières, The detention centre is dirty for my soul, Mai 2007, belges_01.pdf ; L.K. Newman, M. Dudley and Z. Steel, Asylum, Detention, and Mental Health in Australia, Refugee Survey Quarterly (2008) 27 (3), pp

2 10 Vreemdelingenbewaring: verspilde tijd schrijving worden gegeven van de veranderingen van het Nederlandse beleid en de gronden voor vreemdelingenbewaring. Detentie aan de grens kent haar eigen ontwikkeling en zal daarom ook afzonderlijk besproken worden. Daarnaast speelt de tijd voor alle gedetineerde vreemdelingen een belangrijke rol. Tijdens de vaak lange duur van de detentie 4 worden zij ernstig in hun vrijheid beperkt: eigen initiatief en contact met de buitenwereld is nauwelijks mogelijk, er mag niet worden gewerkt of gestudeerd en de vreemdelingen brengen vele uren in ledigheid door op de gangen van de afdelingen en opgesloten in een cel. Het is hoog tijd voor een ander beleid. Nationale en internationale rechtsnormen bepalen dat het recht op vrijheid alleen in het uiterste geval als ultimum remedium mag worden beperkt. 5 Al in 2005 riep de Raad van Europa overheden op om alternatieven voor bewaring te ontwikkelen en te gebruiken. 6 Alternatieven die op de eerste plaats humaner zijn, maar wellicht zelfs effectiever en goedkoper. Voorbereiding van terugkeer naar het land van herkomst dat is immers het formele doel van de detentie hoeft dan geen verspilde tijd te zijn. 1. DOOR DE TIJD HEEN Het opsluiten van categorieën van personen is niet nieuw, en vrijheidsbeneming in de moderne staat is altijd een veel meer omvattende vorm van sociale controle geweest dan zuiver strafrechtelijk. 7 Toen in 1951 het Vluchtelingenverdrag van Genève werd ondertekend, gold in Nederland nog de oude wet van Een vrij liberale wet die geen vrijheidsbeperkende of -ontnemende maatregelen kende. In beginsel was iedere vreemdeling welkom zolang hij over voldoende geld beschikte en de samenleving geen overlast bezorgde. 9 Tijdens de Eerste Wereldoorlog toen naar schatting meer dan één miljoen Belgische oorlogsvluchtelingen hun toevlucht in Nederland De Europese Terugkeerrichtlijn sinds december 2010 van kracht bepaalt een maximum van 6 maanden, in bijzondere omstandigheden te verlengen tot een maximum van 18 maanden. In 2010 was de gemiddelde duur van de detentie in Nederland ruim drie maanden. Grondwet (art. 15, lid 4), het Vreemdelingenbesluit 2000 (art. 5.4), de Vreemdelingencirculaire (A6/1) en voor internationale normen: zie kopje: internationale normen en regelgeving. Raad van Europa, Twenty Guidelines on forced return, september Zie ook resolutie 1707: The detention of asylum seekers and irregular migrants in Europe (2010) van de Parliamentary Assembly van de Raad van Europa. G. Cornelisse, De valse noodzakelijkheid van immigratiedetentie: een agenda voor onderzoek, Proces 2008/3. De Wet Toezicht Vreemdelingen van 1849, Stb. 39. A.H.J. Swart, De toelating en uitzetting van vreemdelingen, Deventer: Kluwer 1978, p. 10.

3 Annemarie Busser 11 zochten werd de Wet tijdelijk buiten werking gesteld. Handhaving van de neutraliteit bepaalde het beleid en opvang en ordehandhaving werden door de gemeentelijke autoriteiten geregeld. 10 Direct na de oorlog wilde de overheid de controle terug en met de noodwetten van 1918 en 1920 werd de Vreemdelingenwet van 1849 ingeperkt. Voortaan moesten vreemdelingen zich binnen 48 uur bij de politie melden en er kwamen sancties op het niet naleven van de regels, zoals hechtenis van maximaal twee maanden of een geldboete. 11 Midden jaren twintig werd het grensverkeer weer versoepeld maar dat veranderde toen in de jaren 30 de eerste groepen vluchtelingen uit Duitsland en Oost Europa zich meldden. De vluchtelingen werden als economische immigranten beschouwd en er werd streng getoetst of de vreemdeling voldoende bestaansmiddelen had. De Nederlandse overheid was bovendien bang voor politieke invloed van communistische partijen uit het buitenland. Naast de afkondiging van een algemeen verbod op politieke actie werd een interneringskamp te Honswijk geopend. 12 In het kamp konden maximaal 31 mensen worden vastgehouden voor een periode tot vier maanden. Ze mochten alleen het kamp uit op voorwaarde dat ze het land zouden verlaten. 13 Toen de stroom extremisten uitbleef, werd het kamp gesloten. In de periode na de Tweede Wereldoorlog tot aan de ratificatie van het Vluchtelingenverdrag (1957) werd de behandeling van asielzoekers overgelaten aan de inzichten van de plaatselijke Hoofden van Politie en ambtenaren belast met grensbewaking. Met name voor de illegaal ingereisde vreemdeling betekende dit veelal opsluiting in een politiebureau of een huis van bewaring, een rit naar de grens (België of Duitsland) en als dat niet kon een aanzegging om Nederland zo spoedig mogelijk te verlaten. 14 In 1965 werd de Vreemdelingenwet van 1849 vervangen. De nieuwe wet kende twee vrijheidsbenemende maatregelen: de ophouding (artikel 19) en de vreemdelingenbewaring (artikel 26 Vw). 15 Tot in de jaren 80 bleef de toepassing M. Leenders, Ongenode gasten, Van traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid, Hilversum: Verloren Wet Toezicht Vreemdelingen 1918, Stb. 1918, 410. Vreemdelingenreglement, Stb. 1919, 521. Wet op de Grensbewaking van 1920, Stb. 1920, 11. J.A. Hoeksma, Tussen vrees en vervolging: een inleiding in het vluchtelingenrecht, Assen: Van Gorcum 1982, p. 94. Opsluiting vond plaats op grond van artikel 21 Vreemdelingenreglement. Vertrouwelijke circulaire aan de Procureurs-Generaal en de Directeuren van Politie: 6 december J.A. Hoeksma, Tussen vrees en vervolging, een inleiding in het vluchtelingenrecht, Assen: Van Gorcum 1982, pp ; D. Bronkhorst, Een tijd van komen, Utrecht: Federatie VON 1990, p. 36. Wet van 13 januari 1965, Stb. 1965, 40, houdende nieuwe regels betreffende de toelating en uitzetting van vreemdelingen; het toezicht op vreemdelingen die in Nederland verblijf houden en de grensbewaking. De wet onderscheid drie categorieën: a. vreemdelingen wier uitzetting is gelast; b. vreemdelingen ten aanzien van wie ernstige reden bestaat om te verwachten dat hun uitzetting zal worden gelast; c. vreemdelingen aan wie het niet krachtens een der bepalingen van de artikelen 8 10 is toegestaan in

4 12 Vreemdelingenbewaring: verspilde tijd beperkt: jaarlijks ongeveer 500 mensen, met een gemiddelde detentieduur van een maand. 16 Illegaal verblijvende vreemdelingen die geen strafbare feiten of ernstige overlast veroorzaakten, werden over het algemeen met rust gelaten en zelfs tot op zekere hoogte toegelaten tot de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. 17 In 1984 verscheen de eerste beleidsnotitie over vreemdelingenbewaring. 18 Volgens deze notitie moest vreemdelingenbewaring worden gezien als een integraal onderdeel van het restrictieve vreemdelingenbeleid. De illegaal verblijvende vreemdelingen moesten zo snel mogelijk het land verlaten. Uitgangspunt daarbij was wel dat zij in eerste instantie de gelegenheid kregen zelfstandig te vertrekken, tenzij de openbare orde zich daartegen verzette. De bewaring mocht alleen plaatsvinden na zorgvuldige afweging van belangen en moest als ultimum remedium tot het noodzakelijke beperkt blijven. In 1990 stelde een ingestelde werkgroep Vreemdelingenopvang voor om vreemdelingenbewaring in speciaal voor deze categorie ingerichte gebouwen ten uitvoer te leggen. 19 Pas in 1994 werd speciale capaciteit ontwikkeld om de vreemdelingen, die gedetineerd waren op grond van artikel 26 van de toenmalige Vreemdelingenwet, niet langer gezamenlijk met andere categorieën gedetineerden in één gebouw te plaatsen. Voormalige kazerne Koning Willem ll in Tilburg werd omgebouwd tot penitentiaire inrichting met de status van huis van bewaring. Het regime van de bewaring werd net als in de andere huizen van bewaring gebaseerd op de Penitentiaire Beginselenwet. 20 De gemiddelde detentie duur bedroeg in de eerste periode 44 dagen, tien jaar later was die ongeveer verdubbeld tot 80 dagen en in 2010 bedroeg de gemiddelde detentieduur 97 dagen. Ook het aantal beschikbare cellen nam in een rap tempo toe, met een hoogtepunt in 2006 van 3954 plaatsen. 21 Op 1 april 2001 trad de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) in werking. Op grond van artikel 59 Vw 2000 kunnen vreemdelingen worden gedetineerd met het oog op hun uitzetting. Daarbij wordt getoetst of de openbare orde de bewa Nederland te verblijven, hangende de beslissing op een verzoek om een vergunning tot verblijf, een vergunning tot vestiging of een toelating als vluchteling. P. Baudoin, A. van de Burgt, A.M. van Kalmthout, Vrijheidsontneming van vreemdelingen, Den Haag: Sdu 2008, p. 26. Aan die praktijk kwam met de Koppelingswet van 26 maart 1998 een einde. Stb. 1998, 203, Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland. Notitie Vreemdelingenbewaring, Kamerstukken II , , nr Rapport van de Werkgroep Vreemdelingenopvang, mei 1990, dir. Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen. A.M. van Kalmthout, A.M.W.J. Graft, L.M.A. Hansen, M. Hadrouk, Terugkeermogelijkheden van vreemdelingen in de vreemdelingenbewaring, Nijmegen: Wolf Legal Publishers Zie Dienst Justitiële Inrichtingen,

5 Annemarie Busser 13 ring vordert. In de Vreemdelingencirculaire staat een niet-limitatieve opsomming van omstandigheden die ertoe leiden dat het belang van de openbare orde de bewaring kan vorderen. 22 In de praktijk blijkt deze niet-limitatieve opsomming dusdanig ruim dat er nauwelijks gesproken kan worden van een uiterste middel, zeker gelet op criteria als: niet uit eigen beweging het land verlaten binnen de vertrektermijn, ontbreken van een vaste woon- of verblijfsplaats en niet beschikken over voldoende middelen van bestaan. Aan deze criteria voldoen vrijwel alle irreguliere migranten en uitgeprocedeerde asielzoekers. 2. GRENSDETENTIE Het wemelt aan onze grenzen van avonturiers en gelukzoekers, die met een bepaalde opzet naar Nederland komen. 23 Het aantal asielaanvragen steeg in Nederland tussen 1987 en 1994 van ongeveer naar meer dan Het bleef met pieken en dalen hoog tot het einde van de vorige eeuw om daarna te dalen tot zo n in Vanaf begin jaren tachtig werden asielzoekers die via de luchthaven Schiphol Nederland binnenkwamen op grond van artikel 7 van de Vreemdelingenwet (1965) 25 opgesloten in accommodaties in de omgeving van de luchthaven Schiphol, 26 de Transitruimte en het Opvangcentrum Schiphol-Oost. De Hoge Raad maakte daaraan echter meerdere keren een einde omdat deze praktijk beschouwd moest worden als vrijheidsbeneming en daartoe miste artikel 7 lid 1 Vw (1965) de wettelijke grondslag. De Raad overwoog dat ingevolge artikel 5 lid 1 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 15 van de Grondwet voor een dergelijke vrijheidsontneming een wettelijke basis was vereist die artikel 7 lid 1 Vw (1965) niet bood. Dat de asielzoeker vrij was om het land te verlaten en alleen Nederland niet in mocht deed daaraan volgens de Hoge Raad niet af Vreemdelingencirculaire 2000 (A) 6/ Staatssecretaris Haars (staatssecretaris onder het eerste kabinet van Agt ). Engbersen en De Haan 2006, p. 7. Artikel 7 lid 1 Vw 1965 Vreemdelingen aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd, zijn verplicht het land onverwijld te verlaten, zulks met inachtneming van de aanwijzingen welke hun daartoe door een ambtenaar, belast met de grensbewaking, zijn gegeven. De marechausseekazerne te Badhoevedorp, het politiebureau te Hoofddorp, of de Transitruimte (Schiphol-Centrum). Baudoin, Van de Burgt, Van Kalmthout 2008, p mei 1982, RV 1982, 74 met noot A.H.J.S. Swart. 9 december 1988, RV 1988, 14 met noot P. Boeles.

6 14 Vreemdelingenbewaring: verspilde tijd In 1989 werd de Vreemdelingenwet (1965) aangepast en stemde het parlement in met een nieuw artikel 7a Vw. 29 Vreemdelingen met inbegrip van asielzoekers die per vliegtuig het land binnenkwamen, konden voortaan in afwachting van de toestemming om Nederland binnen te reizen worden gedetineerd. Het doel van de maatregel was het voorkomen van de verdere toegang tot Nederland. Na een wetswijziging van december 1991 kon de 7a-maatregel ook elders dan in het Opvangcentrum te Schiphol worden toegepast en werd het mogelijk om ook mensen die per schip waren binnengekomen te detineren. 30 Op 6 april 1992 werd het Grenshospitium in gebruik genomen. Hier gold het Reglement Regime Grenslogies. 31 De bewegingsvrijheid van de vreemdelingen zou niet verder worden beperkt dan om organisatorische en beheersmatige redenen nodig was. 32 In 1994 werd in de vreemdelingencirculaire opgenomen dat de detentie niet zou worden voortgezet indien sprake was van een kansrijk asielverzoek, indien de voorlopige voorziening door de rechter was toegewezen en wanneer er geen reëel zicht was op uitzetting. 33 Begin 1996 opende Schiphol het huidige Aanmeldcentrum (AC). 34 Een gesloten centrum dat de asielzoeker tijdens de behandeling van het asielverzoek niet kan verlaten. Gedurende de nacht worden asielzoekers in een slaapruimte ingesloten. In dezelfde periode waren met het Akkoord van Schengen en de Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO) de controles aan de Europese binnengrenzen afgeschaft. Schiphol werd daarmee de belangrijkste buitengrens van het Schengen-gebied in Nederland. 35 Met de Vreemdelingenwet 2000 is artikel 7a vervangen door artikel 6 Vw Volgens artikel 6 lid 1 kan de vreemdeling aan wie de toegang is geweigerd, worden verplicht zich op te houden in een door de ambtenaar belast met grensbewaking aangewezen ruimte of plaats. Volgens het Wet van 19 januari 1989 houdende wijziging van de Vreemdelingenwet (verzekering grensbewaking), Stb. 1989, 6. Artikel 7A luidde: 1. Vreemdelingen die zijn binnengekomen aan boord van een luchtvaartuig dienen zich, indien hun de toegang is geweigerd en zijn niet onmiddellijk vertrekken, alsmede indien zij zich aan de grens ophouden in afwachting van een beslissing over hun toegang, op te houden in de hun daartoe door een met de grensbewaking belaste ambtenaar aangewezen ruimte, tenzij hun vertrek daaruit nodig is om zich te begeven naar een plaats buiten Nederland. 2. Een ruimte als bedoeld in het eerste lid kan worden afgesloten.... Kamerstukken I , nr. 2c Het Reglement Regime Grenslogies is een uitwerking van het vierde lid van artikel 7a Vw. Besluit van 14 januari 1993, Stb. 1993, 45. Dit regime is in een aantal opzichten minder punitief dan het regime op basis van de Penitentiaire Beginselenwet dat van toepassing is op het huidige artikel 59 Vw. Brief van de Staatssecretaris van Justitie, 11 mei Herziening asielprocedure, Kamerstukken II , nr , nr. 38. Hoofdstuk B7/14 Vc Brief van de Minister en Staatssecretaris van Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 12 oktober 1995, Kamerstukken II , , nr Overeenkomst betreffende de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat bij één van de lidstaten van de Europese Gemeenschap wordt ingediend, Trb. 1991, 129. Trad op 1 september 1997 in werking.

7 Annemarie Busser 15 tweede lid kan deze ruimte of plaats worden beveiligd tegen ongeoorloofd vertrek. Het huidige artikel 6 Vw is gericht op het voorkomen van het wederrechtelijk verkrijgen van toegang tot het Nederlandse grondgebied c.q. het gehele Schengen-grondgebied. 36 Tot 1 juli 2010 duurde de asielprocedure op AC Schiphol 48 procesuren (ca. vijf werkdagen) en sinds die datum acht dagen. 37 Na afwijzing van het asielverzoek wordt de vreemdeling in afwachting van zijn uitzetting overgeplaatst naar het grenshospitium (detentiecentrum met een regime grenslogies). Ook in geval de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meer tijd nodig heeft voor een beslissing, maar verwacht binnen zes weken te kunnen beslissen, kan de bewaring op grond van art. 6 lid 2 Vw (2000) worden voortgezet in de zogenoemde Gesloten Verlengde Asielprocedure (GVA-procedure, voorheen de Gesloten Opvangprocedure (GOC). 38 Dit gebeurde tot 1 juli 2010 op basis van een aantal niet-limitatieve criteria die waren opgenomen in de Vreemdelingencirculaire Sinds juli 2010 is er sprake van een limitatieve opsomming. De genoemde gronden onder a. b. en g. zijn komen te vervallen. 41 De belangrijkste gronden voor doorzending naar de GVA-procedure zijn echter ongewijzigd gebleven. Een uitgeprocedeerde asielzoeker heeft een vertrekplicht. Vertrekt hij of zij niet zelfstandig binnen de aangegeven termijn (meestal 4 weken), dan kan de overheid de vreemdeling uitzetten. 42 Vreemdelingen die aantoonbaar meewerken aan hun vertrek kan een extra vertrektermijn van 12 weken worden gegund bovenop de reguliere vertrektermijn van 4 weken. Zij worden overgebracht naar de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) in Ter Apel. Voor hen geldt een vrijheidsbe Schengengrenscode, Verordening (EG) Nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van de communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen. Wetsvoorstel De nieuwe asielprocedure is op 1 juli 2010 in werking getreden. Er dient opnieuw een plaatsingsbeslissing genomen te worden door de IND, zie C4/2.2.2 Vc C12/2.2.1 Vc Tot 2007 konden alleen evidente gevallen, waarin artikel 1F Vluchtelingenverdrag kon worden tegengeworpen, naar de GOC-procedure worden verwezen. De onder a., b. en g. genoemde gronden zijn bij WBV 2010/10 geschrapt (a: het asielverzoek kan binnen de AC-procedure worden afgedaan, b: de asielzoeker behoort tot een grotere groep asielzoekers die op hetzelfde moment arriveert, waarbij aanleiding bestaat om uitgebreid onderzoek te plegen naar de herkomst of oorzaak daarvan, g: ten aanzien van de asielzoeker is een claim gelegd bij aanvoerende maatschappij). Zie voor de vertrektermijnen artikel 62 Vw. De hoofdregel is een termijn van 28 dagen nadat de beschikking is geslagen. Art. 62 lid 3 aanhef c bepaalt een vertrektermijn van 0 dagen na afwijzing van een tweede of opvolgende asielaanvraag.

8 16 Vreemdelingenbewaring: verspilde tijd perking. 43 Ze mogen het centrum wel verlaten, maar moeten zich iedere dag melden INTERNATIONALE NORMEN EN REGELGEVING Whilst it is universally accepted that detention must be used only as a last resort, it is increasingly used as a first response and also as a deterrent. 45 Volgens artikel 9 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens mag niemand onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning. Ook artikel 9 van het International Verdrag Inzake Burgerlijke en Politieke Rechten bepaalt dat een ieder recht heeft op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige arrestatie of gevangenhouding. Artikel 31 lid 2 van het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat vluchtelingen totdat hun status in het land van toevlucht is geregeld niet verder in hun bewegingsvrijheid mogen worden beperkt dan noodzakelijk is. In Europa bepaalt artikel 5 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) dat ieder het recht heeft op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalve in die gevallen die in artikel 5 lid 1 staan beschreven. Artikel 5 lid 1 onder f stelt dat de vrijheid mag worden ontnomen in het geval van rechtmatige arrestatie of detentie van een persoon ten einde hem te beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen of van een persoon waartegen een uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft dit artikel in haar uitspraken nader uitgewerkt. Een belangrijke uitspraak in deze is de zaak Saadi tegen het Verenigd Koninkrijk. Het EHRM oordeelde in deze uitspraak dat het besluit om de vrijheid te ontnemen zorgvuldig moet plaatsvinden, dat het doel moet zijn het voorkomen van ongeautoriseerde binnenkomst, dat de condities van de detentie geschikt moeten zijn en dat de lengte van de detentie niet langer mag zijn dan nodig. Het EHRM wees erop dat het niet om criminelen gaat maar om mogelijke vluchtelingen. Het EHRM oordeelde, gezien de ruime faciliteiten waar de heer Saadi gebruik van kon maken (er was een bibliotheek, internetverbinding, telefoonverbinding, hij kon zich vrij over het terrein van de detentiefaciliteit bewegen en werd alleen s avonds ingesloten) dat zeven dagen detentie niet disproportioneel was Artikel 56, eerste lid, van de Vw 2000, artikel 5. 1 van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000), paragraaf A6/4.3 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc 2000). Artikel 54, eerste lid, aanhef en onder f, van de Vw. Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1707 (2010), The detention of asylum seekers and irregular migrants in Europe, 28 January 2010, RES 1707 (2010) EHRM, 29 januari 2008 Appl. no /03.

9 Annemarie Busser 17 De EU-regelgeving kent geen verplichting tot het detineren van asielzoekers en vluchtelingen aan de grens als zij niet voldoen aan de toegangsvoorwaarden die voortvloeien uit de Schengengrenscode. 47 Artikel 13 van de Schengengrenscode bepaalt dat aan een onderdaan van een derde land die niet aan alle vermelde toegangsvoorwaarden voldoet, de toegang tot het grondgebied tot de lidstaten wordt geweigerd, maar ook dat dit de toepassing van bijzondere bepalingen inzake asielrecht en internationale bescherming onverlet laat. Artikel 18 van de Procedurerichtlijn 48 bepaalt dat de lidstaten een persoon niet in bewaring mogen houden uitsluitend omdat hij een asielzoeker is. In de wijzigingsvoorstellen voor de Opvangrichtlijn 49 stelt de Europese Commissie voor dat primair minder ingrijpende maatregelen dan vreemdelingenbewaring toegepast moeten worden en dat er altijd een individuele beoordeling aan de bewaring ten grondslag moet liggen. 50 Ook ter amendering van de Dublinverordening heeft de Europese Commissie voorgesteld dat Dublinclaimanten niet gedetineerd mogen worden in de periode dat er een overname of overdrachtsverzoek is gedaan aan een ander Dublinland. 51 Ook nadat besloten is tot overdracht is detentie alleen aangewezen in geval er een daadwerkelijk gevaar voor onderduiken bestaat. 52 De belangrijkste richtlijn met betrekking tot vreemdelingenbewaring met het oog op uitzetting is de op 24 december 2010 in werking getreden Europese Terug De Nederlandse overheid heeft is hierover een andere mening toegedaan. Zie Kamerstukken II , 31994, nr. 6, p. 25. Richtlijn 2005/85/EG betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus. Richtlijn 2003/9/EG(1) tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers. Commission of the European Communities, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down minimum standards for the reception of asylum seekers, COM(2008) 815. Artikel 8 lid 2: In de gevallen waarin zulks nodig blijkt en op grond van een individuele beoordeling van elk geval, mogen de lidstaten een verzoeker overeenkomstig hun nationale wetgeving op een bepaalde plaats in bewaring houden wanneer andere, minder dwingende maatregelen niet effectief kunnen worden toegepast. Artikel 11 lid 3: De lidstaten zorgen ervoor dat in de nationale wetgeving regels worden vastgesteld over alternatieven voor bewaring, zoals het zich regelmatig melden bij de overheid, het stellen van een borgsom of een verplichting om op een bepaalde plaats te blijven. Verordening (EG) Nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend. Nr. impact-assessment Commissie en Opinie Impact-Assessment Board: SEC (2008) 2962, SEC (2008) 2963 (samenvatting), SEC (2008) 2964 (opinie IAB) Behandelingstraject Raad: Raadswerkgroep Asiel, JBZ-Raad. Eerstverantwoordelijk ministerie: Ministerie van Justitie xfyx.

10 18 Vreemdelingenbewaring: verspilde tijd keerrichtlijn. 53 Artikel 15 van de Terugkeerrichtlijn schrijft dwingend voor dat de lidstaten een illegale vreemdeling met het oog op diens uitzetting alleen zijn vrijheid kunnen ontnemen, indien dit niet met minder bezwarende middelen kan worden gerealiseerd, met name indien a) er risico op onderduiken bestaat, 54 of b) de betrokken onderdaan van een derde land de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert. Het merendeel van de omstandigheden die genoemd worden in artikel 59 Vw en de Vreemdelingencirculaire 55 als grond voor bewaring komen niet voor in de Terugkeerrichtlijn. Zo spreekt artikel 59 van de Vw over het in bewaring stellen van vreemdelingen indien het belang van de openbare orde of nationale veiligheid dat vordert. De Terugkeerrichtlijn noemt inbewaringstelling om redenen van openbare orde en nationale veiligheid niet. 56 De in de Terugkeerrichtlijn gekozen formulering maakt duidelijk dat de prioriteit in het uitzettingsproces moet liggen bij de inzet van andere, minder ingrijpende middelen dan de vrijheidsbeneming. De richtlijn voorziet in een trapsgewijze verzwaring van de te nemen maatregelen waarbij het evenredigheidsbeginsel steeds moet worden geëerbiedigd. Het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) omschreef dit in het recente El Dridi-arrest als volgt: a gradation which goes from the measure which allows the person concerned the most liberty, namely granting a period for his voluntary departure, to measures which restrict the person concerned the most liberty, namely detention in a special Richtlijn 2008/115/EG over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. Artikel 3, zevende lid, van de Terugkeerrichtlijn bepaalt dat onder risico op onderduiken dient te worden verstaan het in een bepaald geval bestaan van redenen, gebaseerd op objectieve, in wetgeving vastgelegde criteria, om aan te nemen dat een onderdaan van een derde land jegens wie een terugkeerprocedure loopt, zich zal onttrekken aan het toezicht. Vreemdelingencirculaire 2000 (A) HvJ EU, 30 november 2009 (C-357/09, Kadzoev, LJN: BK5471, r.o. 70): de mogelijkheid om een persoon om redenen van openbare orde en veiligheid in bewaring te stellen vindt geen grondslag in de Terugkeerrichtlijn, ARRS 21 maart 2011, LJN: BP9284, Kamerstukken II 2010/11, 32420:... dat aspecten van openbare orde niet aan een maatregel van bewaring ten grondslag mogen worden gelegd ter bescherming van de openbare orde dan wel de openbare veiligheid als zodanig. Aspecten van openbare orde mogen niettemin wél aan een maatregel van bewaring ten grondslag worden gelegd, indien hieruit kan worden afgeleid dat risico op onderduiken bestaat of dat de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingprocedure ontwijkt of belemmert.

Vraag & Antwoord Vreemdelingendetentie

Vraag & Antwoord Vreemdelingendetentie Vraag & Antwoord Vreemdelingendetentie Februari 2013 Nederland sluit ieder jaar duizenden vreemdelingen op. Niet omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd, maar omdat ze wachten op uitzetting of op de

Nadere informatie

I Procesverloop 1 Eiser stelt te zijn geboren op [ ] en de Sierraleoonse nationaliteit te bezitten.

I Procesverloop 1 Eiser stelt te zijn geboren op [ ] en de Sierraleoonse nationaliteit te bezitten. Uitspraak RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector Bestuursrecht Vreemdelingenkamer, enkelvoudig Nevenzittingsplaats Rotterdam Reg.nr : AWB 11/4568 V-nummer: [ ] Inzake: [ ], eiser, gemachtigde mr. K.J. Kerdel, advocaat

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Raad van de Strafrechtstoepassing

Nadere informatie

Verlengde grensdetentie: noodzakelijk & effectief? Rapport Gesloten OC Procedure voor asielzoekers 2008-2010

Verlengde grensdetentie: noodzakelijk & effectief? Rapport Gesloten OC Procedure voor asielzoekers 2008-2010 Verlengde grensdetentie: noodzakelijk & effectief? Rapport Gesloten OC Procedure voor asielzoekers 2008-2010 Een onderzoek in opdracht van UNHCR & VluchtelingenWerk Nederland Januari 2011 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

19637 Vreemdelingenbeleid. Den Haag, 17 juni 2015. Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

19637 Vreemdelingenbeleid. Den Haag, 17 juni 2015. Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 19637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2013 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2015 Aanleiding In opdracht van het

Nadere informatie

Bewaring als ultimum remedium: tijd om de daad bij het woord te voegen

Bewaring als ultimum remedium: tijd om de daad bij het woord te voegen Bewaring als ultimum remedium: tijd om de daad bij het woord te voegen In het vreemdelingenrecht zou de inbewaringstelling, vanwege het ingrijpende karakter, altijd moeten fungeren als ultimum remedium.

Nadere informatie

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden Permanente commissie Secretariaat van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 telefax 31 (30) 296 00 50 e-mail cie.meijers@forum.nl postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland

Nadere informatie

uitspraak van de voorzieningenrechter in vreemdelingenzaken van 27 mei 2015 in de zaak tussen

uitspraak van de voorzieningenrechter in vreemdelingenzaken van 27 mei 2015 in de zaak tussen 15:37:31 28-05-2015 2/6 uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Zittingsplaats Middelburg Bestuursrecht V-nummer: uitspraak van de voorzieningenrechter in vreemdelingenzaken van 27 mei 2015 in de zaak tussen eiseres,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Vreemdelingenrecht & algemeen bestuursrecht. Thomas Spijkerboer Alumnidag Vrije Universiteit Amsterdam 23 januari 2015

Vreemdelingenrecht & algemeen bestuursrecht. Thomas Spijkerboer Alumnidag Vrije Universiteit Amsterdam 23 januari 2015 Vreemdelingenrecht & algemeen bestuursrecht Thomas Spijkerboer Alumnidag Vrije Universiteit Amsterdam 23 januari 2015 Vreemdelingenrecht: het grootste deelgebied van het bestuursrecht (cijfers 2013) binnengekomen

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: 200904515/1/V1. Datum uitspraak: 13 januari 2010 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Wet Terugkeer en vreemdelingenbewaring. Algemeen deel

Wet Terugkeer en vreemdelingenbewaring. Algemeen deel Wet Terugkeer en vreemdelingenbewaring Algemeen deel 1 Inleiding De Nederlandse asielprocedure biedt bescherming tegen vervolging of dreigende onmenselijke behandeling van een vreemdeling. De procedure

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Uitspraak 201103208/1/V1. Datum uitspraak: 10 april 2012 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 309 Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

ADVIES: OVER DE GRENS. Grensdetentie van asielzoekers in het licht van mensenrechtelijke normen

ADVIES: OVER DE GRENS. Grensdetentie van asielzoekers in het licht van mensenrechtelijke normen ADVIES: OVER DE GRENS Grensdetentie van asielzoekers in het licht van mensenrechtelijke normen Mei 2014 SAMENVATTING Vreemdelingen die via een lucht- of zeehaven naar Nederland komen en niet over de juiste

Nadere informatie

De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG AANTEKENEN

De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG AANTEKENEN POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zijne Excellentie mr. F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EX DEN HAAG Onderwerp Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zeer

Nadere informatie

Gemeenschappelijke EU-standaarden voor het garanderen van procedurele rechten in strafzaken

Gemeenschappelijke EU-standaarden voor het garanderen van procedurele rechten in strafzaken Gemeenschappelijke EU-standaarden voor het garanderen van procedurele rechten in strafzaken Paul Ponsaers 1 1. De EU is niet enkel een economische, politieke en sociale gemeenschap, maar evenzeer een waardengemeenschap.

Nadere informatie

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is B6 Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing

Nadere informatie

Effect door Respect. Alternatieven voor vreemdelingenbewaring in Nederland

Effect door Respect. Alternatieven voor vreemdelingenbewaring in Nederland Effect door Respect Alternatieven voor vreemdelingenbewaring in Nederland Justitia et Pax Lutherse Burgwal 10 Postbus 16334, 2500 BH Den Haag 070-3136800 info@justitiaetpax.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

OPSLUITEN OF BESCHERMEN? Kwetsbare mensen in vreemdelingendetentie SAMENVATTING

OPSLUITEN OF BESCHERMEN? Kwetsbare mensen in vreemdelingendetentie SAMENVATTING OPSLUITEN OF BESCHERMEN? Kwetsbare mensen in vreemdelingendetentie SAMENVATTING 1 Amnesty International - Dokters van de Wereld - Stichting LOS - Meldpunt Vreemdelingendetentie Dit rapport is een uitgave

Nadere informatie

B 19 Voortgezet verbliif 19

B 19 Voortgezet verbliif 19 B 19 Voortgezet verbliif 19 4 Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor verblijf bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereniginp zijn toegelaten na verlies van de afhankeliike verblijfstitel

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 1 april 2011

uitspraak van de meervoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 1 april 2011 Uitspraak RECHTBANK s-gravenhage Sector bestuursrecht Nevenzittingsplaats Haarlem zaaknummer: AWB 10 / 6592 uitspraak van de meervoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 1 april 2011 in de zaak van: [naam

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstate 201112733/1/V1. Datum uitspraak: 23 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1483 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Secretariaat. Kenmerk CM1018 Betreft Strafbaarstelling overtreding inreisverbod (TK 2010-2011, 32 420, nr. 9) Datum Utrecht, 24 december 2010

Secretariaat. Kenmerk CM1018 Betreft Strafbaarstelling overtreding inreisverbod (TK 2010-2011, 32 420, nr. 9) Datum Utrecht, 24 december 2010 Commissie Meijers Secretariaat Permanente commissie van deskundigen postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland In het internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 Vluchtelingen- en strafrecht

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201102753/1/V3. Datum uitspraak: 4 oktober 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank 's-gravenhage, nevenzittingsplaats

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende personen- en familierecht MEMORIE VAN

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201110274/1 NA. Datum uitspraak: 20 december 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Uitspraak Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-gravenhage sector bestuursrecht vreemdelingenkamer UITSPRAAK ingevolge artikel 8:84 Algemene wet bestuursrecht Reg.nr : AWB 08/11247 BEPTDN Inzake : [verzoekster],

Nadere informatie

Ik zou verbieden de deur op slot te doen

Ik zou verbieden de deur op slot te doen COALITIE GEEN KIND IN DE CEL Een coalitie van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk

Nadere informatie

Leden van de Eerste Kamer Landelijk Bureau Surinameplein 122 Postbus 2894 1000 CW Amsterdam Telefoon (020) 346 72 00

Leden van de Eerste Kamer Landelijk Bureau Surinameplein 122 Postbus 2894 1000 CW Amsterdam Telefoon (020) 346 72 00 afz. Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam Leden van de Eerste Kamer Landelijk Bureau Surinameplein 122 Postbus 2894 1000 CW Amsterdam Telefoon (020) 346 72 00 datum 3 juni 2015 ons kenmerk O.2.2.15-226.LR Helpdesk

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel

EUROPEES PARLEMENT. ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 8 mei 2001 PE 302.228/14-21 AMENDEMENTEN 14-21 ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel

Nadere informatie

vanstatc 201113077/1/V3. Datum uitspraak: 13 januari 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstatc 201113077/1/V3. Datum uitspraak: 13 januari 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstatc 201113077/1/V3. Datum uitspraak: 13 januari 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2964 Vragen van het lid

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Minister voor Immigratie & Asiel De heer drs. G. B. M. Leers Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Minister voor Immigratie & Asiel De heer drs. G. B. M. Leers Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Minister voor Immigratie & Asiel De heer drs. G. B. M. Leers Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Drs. A.C. Vergeer 070 3708012 17 januari 2011 ACVZ/ADV/2011/002

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 636 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel)

Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel) Verdrag van Geneve en Protocol C17 C17 Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel) Verdrag van 28 juli 1951, Trb. 1954,88. In werkingtreding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Pas nu weet ik: vrijheid is het hoogste goed

Pas nu weet ik: vrijheid is het hoogste goed Pas nu weet ik: vrijheid is het hoogste goed Gesloten Verlengde Asielprocedure 2010-2012 Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Methodiek 3 3. De Gesloten Verlengde Asielprocedure

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 394 Besluit van 16 augustus 2006, tot wijziging van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid in verband met de openstelling

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012 Rapportnummer: 2012/081 2 Klacht Verzoekster, een advocaat, klaagt erover dat de Dienst Terugkeer en

Nadere informatie

Pas nu weet ik: vrijheid is het hoogste goed

Pas nu weet ik: vrijheid is het hoogste goed Pas nu weet ik: vrijheid is het hoogste goed Gesloten Verlengde Asielprocedure 2010-2012 Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Methodiek 3 3. De Gesloten Verlengde Asielprocedure 4 3.1 Toegangsweigering

Nadere informatie

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig Hof van Justitie van de Europese Unie PERSCOMMUNIQUÉ nr. 54/14 Luxemburg, 8 april 2014 Pers en Voorlichting Arrest in gevoegde de zaken C-293/12 en C-594/12 Digital Rights Ireland en Seitlinger e.a. Hof

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 nummer: 14/3322/GA en 14/3394/GA betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

Gesloten OC Procedure voor Asielzoekers Onderzoek in opdracht van UNHCR Conclusies van VluchtelingenWerk Nederland

Gesloten OC Procedure voor Asielzoekers Onderzoek in opdracht van UNHCR Conclusies van VluchtelingenWerk Nederland Gesloten OC Procedure voor Asielzoekers Onderzoek in opdracht van UNHCR Conclusies van VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Nederland September 2007 Inhoudsopgave Voorwoord UNHCR 4 Een woord

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201 202934/1 /V3. Datum uitspraak: 25 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

LJN: BJ3621, Raad van State, 200805962/1. Datum uitspraak: 21-07-2009 Datum publicatie: 24-07-2009

LJN: BJ3621, Raad van State, 200805962/1. Datum uitspraak: 21-07-2009 Datum publicatie: 24-07-2009 LJN: BJ3621, Raad van State, 200805962/1 Datum uitspraak: 21-07-2009 Datum publicatie: Rechtsgebied: 24-07-2009 Vreemdelingen Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Toetsingskader / realiteitsgehalte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 33 08 EU-voorstel: herzien richtlijnvoorstel betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale-beschermingsstatus

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 Rapport Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie hem in de beschikking van 25 februari 2004 op zijn bezwaarschrift

Nadere informatie

Buitenlandse pleegkinderen

Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Algemeen Adoptief-pleegkinderen Voorschriften betreffende de behandeling van verzoeken om opneming Voorschriften voor opneming en toelating Voorschriften

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 2014/077 de Nationale ombudsman 1/7 Verzoekster klaagt erover dat

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 Rapport Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling van zijn aanvraag van 16 oktober 1997 om toelating als vluchteling door de Immigratie-

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 AUGUSTUS 2015 P.15.1156.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.1156. N K G, vreemdeling, vastgehouden, eiser, met als raadsman mr. Géraldine Debandt, advocaat bij de balie te Antwerpen, met

Nadere informatie

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS Zijne Excellentie mr. F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EX DEN HAAG COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS Onderwerp Datum Advies wetsvoorstel Terugkeer en 24 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 980 Uitvoering van het op 19 oktober 1996 te s-gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning,

Nadere informatie

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Artikel 1 (Verdrag) Definitie van de term 'vluchteling' A, Voor de toepassing

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug. Opzet

Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug. Opzet Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug NRV 9 november 2011 Opzet 1. migratiecijfers; migratiedoelen 2. spanning mensenrechten en eigenbelang 3. vluchtelingen en vluchtelingenbeleid 4.

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie

Aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie afz. Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam Aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie Datum 8 februari 2013 Betreft Inbreng verslag Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband

Nadere informatie

Y.A.J.M. van Kuijck, waarnemend algemeen voorzitter

Y.A.J.M. van Kuijck, waarnemend algemeen voorzitter Aan de Minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum : 13 februari 2006 kenmerk : CR35/1035453/06/AvdH/TvV betreft : advies over het onderwijs in de p.i.-en Mijnheer de minister, Bij de toezichtbezoeken

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058 Rapport Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058 2 Klacht Verzoekers klaagden erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst tijdens het eerste

Nadere informatie

De heer F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag.

De heer F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag. De heer F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Datum 15 mei 2013 Onderwerp Toekomst vreemdelingendetentie - aanbevelingen

Nadere informatie

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 ... No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2012, no.12.001344, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22661 Goedkeuring van de op 29 maart 1991 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

ONTHEEMD, VREEMD EN MINDERjARIG. Het recht op ontwikkeling van de alleenstaande minderjarige vreemdeling in (internationale wet- en regelgeving

ONTHEEMD, VREEMD EN MINDERjARIG. Het recht op ontwikkeling van de alleenstaande minderjarige vreemdeling in (internationale wet- en regelgeving ONTHEEMD, VREEMD EN MINDERjARIG Het recht op ontwikkeling van de alleenstaande minderjarige vreemdeling in (internationale wet- en regelgeving PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de

Nadere informatie

Advies ontwerpbesluit aanscherping glijdende schaal

Advies ontwerpbesluit aanscherping glijdende schaal De minister voor Immigratie en Asiel drs. G.B.M. Leers Postbus 20011 2500 EA Den Haag datum 15 augustus 2011 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl uw kenmerk 2011-2000250817 cc

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201113051/1/V3. Datum uitspraak: 30 december 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Vluchtelingen Werk Nederland

Vluchtelingen Werk Nederland Landelijk Bureau afz. Postbus 2894, 1000 CWAmsterdam Vluchtelingen Werk Nederland Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heet F. Teeven Landelijk Bureau Ministerie van Veiligheid en Justitie Surinameplein

Nadere informatie

Het regiem van de vreemdelingenbewaring

Het regiem van de vreemdelingenbewaring 89 Het regiem van de vreemdelingenbewaring De balans na 25 jaar A.M. van Kalmthout* Uitgangspunt van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw) is dat een ieder aan wie het niet of niet langer is toegestaan om in Nederland

Nadere informatie

31 mei 2012 z2012-00245

31 mei 2012 z2012-00245 De Staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG 31 mei 2012 26 maart 2012 Adviesaanvraag inzake openbaarheid WOZwaarde Geachte, Bij brief van 22 maart 2012 verzoekt u, mede namens de Minister

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

Wake detentiecentrum Rotterdam Zondag 4 oktober 2015. Beste toehoorder,

Wake detentiecentrum Rotterdam Zondag 4 oktober 2015. Beste toehoorder, Wake detentiecentrum Rotterdam Zondag 4 oktober 2015 Beste toehoorder, Vier jaar ben ik nu actief voor het Meldpunt Vreemdelingendetentie. Een punt waar we klachten verzamelen over de detentieomstandigheden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Vreemdelingenrecht. toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. door Mr. Th. Holterman. derde, geheel herziene druk

Vreemdelingenrecht. toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. door Mr. Th. Holterman. derde, geheel herziene druk Vreemdelingenrecht toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland door Mr. Th. Holterman derde, geheel herziene druk W.EJ.ljeenkWillink Zwolle1993 Inhoudsopgave Afkortingen XIII I. II. III. Inleiding

Nadere informatie

Detentieomstandigheden in vreemdelingenbewaring

Detentieomstandigheden in vreemdelingenbewaring Detentieomstandigheden in vreemdelingenbewaring A.C. Soetens Scriptievak: Strafrechtelijk Sanctierecht en Vreemdelingenrecht Scriptiebegeleiders: prof. dr. A.M. van Kalmthout mr. M.M. Knapen Voorwoord

Nadere informatie