De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren"

Transcriptie

1 De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling per soort verblijfsvergunning weer te geven. 1. Verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd Bij het onderzoek naar de asielaanvraag wordt mede betrokken: de omstandigheid dat de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid (artikel 31 lid 2 onder k Vw). Hierbij wordt verwezen naar artikel 3.77 Vb. Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op de a-grond (verdragsvluchteling) kan worden afgewezen als de asielzoeker (artikel 3.105c Vb): o bij onherroepelijk vonnis is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf (onvoorwaardelijk deel van de gevangenisstraf bedraagt tenminste 24 maanden) (incl. misdrijven gepleegd in het buitenland) en o een gevaar voor de gemeenschap vormt (drugs-, zeden-, geweldsmisdrijven, brandstichting, mensenhandel, illegale handel in wapens, munitie en explosieven, en illegale handel in menselijke organen en weefsels). Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op de b-grond kan worden afgewezen als de asielzoeker: o is veroordeeld tot een gevangenisstraf of een vrijheidsbenemende maatregel voor een ernstig misdrijf (onherroepelijk of niet onherroepelijk); o het onvoorwaardelijke ten uitvoer te leggen gedeelte van de straf of maatregel in totaal tenminste 18 maanden bedraagt en o in ieder geval één van de veroordelingen betrekking heeft op een misdrijf dat naar zijn aard een gevaar voor de gemeenschap oplevert (drugs-, zeden-, geweldsmisdrijven, brandstichting, mensenhandel, illegale handel in wapens, munitie en explosieven, en illegale handel in menselijke organen en weefsels). De asielaanvraag van een verdragsvluchteling mag alleen worden geweigerd indien er ernstige redenen bestaan om hem te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid of als de vluchteling bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonnis veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf, en een gevaar oplevert voor de gemeenschap. Als één van deze omstandigheden zich voordoet, krijgt de asielzoeker geen verblijfsvergunning. Maar als artikel 3 EVRM tevens van toepassing is kan hij/zij desalniettemin ook niet worden uitgezet. Als artikel 3 EVRM van toepassing is, kan de asielaanvraag alleen worden afgewezen als er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de asielzoeker: 1. een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft gepleegd; 2. een ernstig misdrijf heeft gepleegd; 3. zich schuldig heeft gemaakt aan daden die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties;

2 4. een gevaar vormt voor de gemeenschap of voor de nationale veiligheid 5. òf heeft aangezet tot of anderszins heeft deelgenomen aan de onder 1 t/m 3 genoemde misdrijven of daden. Als één van deze omstandigheden zich voordoet krijgt de asielzoeker geen verblijfsvergunning, maar wordt hij vanwege de bescherming van artikel 3 EVRM ook niet uitgezet. Voor de beoordeling van de verblijfsaanspraken is een individuele belangenafweging, gericht op het misdrijf en de beoordeling ervan, niet nodig. Slechts als de asielzoeker bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 Awb 1 aannemelijk kan maken is er reden om af te wijken van dit beleid. Hierbij is het van belang dat deze bijzondere omstandigheden geen verband mogen houden met het gepleegde misdrijf of de beoordeling ervan. Uit de jurisprudentie van de rechtbanken valt af te leiden dat onder meer als bijzondere omstandigheden kunnen gelden het ontbreken van gevaar voor recidive, psychische problematiek, de lange verblijfsduur in Nederland, de hoogte van de boete die is opgelegd, de toelating van een partner van de betrokken asielzoeker, of het gezinsleven van de asielzoeker. Volgens de Afdelingsjurisprudentie leveren omstandigheden die verband houden met het gepleegde misdrijf geen bijzondere omstandigheden op in de zin van artikel 4:84 Awb. Intrekking van een eerder verleende asielvergunning vindt plaats op dezelfde gronden als nietverlening. Als de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid kan de asielvergunning voor bepaalde tijd worden ingetrokken, dan wel de aanvraag voor verlenging van deze vergunning worden afgewezen. Intrekkingen op basis van openbare orde vinden plaats met terugwerkende kracht, waarbij als intrekkingsdatum de pleegdatum van het delict geldt. Aanscherping van het beleid De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 25 november 2015 de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over zijn voorstel tot Aanscherping beleid inzake weigeren en intrekken van asielvergunning na ernstig misdrijf. Het voorstel beoogt inzake de asielvergunning op de a-grond resp. de b-grond de termijn van het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelte van de straffen of maatregelen in totaal tenminste tien resp. zes maanden bedraagt. In dat geval worden door de IND de individuele omstandigheden van de vreemdeling betrokken bij het besluit, waarbij tevens in ogenschouw wordt genomen hoe groot het aandeel is van de gepleegde delicten die een gevaar voor de gemeenschap vormen. Als in geval van een minderjarige vreemdeling bij het rechterlijk vonnis het volwassenenstrafrecht is toegepast, kan een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd niet worden verleend of kan deze worden ingetrokken. Hierbij wordt een individuele beoordeling gemaakt, waarbij meer gewicht wordt toegekend aan de individuele omstandigheden van de minderjarige vreemdeling. Dit beleid is nog niet in werking getreden op het moment van dit schrijven. 1 Artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht luidt: Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

3 2. Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd Een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd kan worden ingetrokken als de asielzoeker: o bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonnis is veroordeeld wegens een misdrijf waartegen een gevangenisstraf van drie jaren of meer is bedreigd, dan wel hem ter zake van een misdrijf waartegen een gevangenisstraf van drie jaren of meer is bedreigd de maatregel van terbeschikkingstelling is opgelegd. De norm van de glijdende schaal is hierbij van toepassing of o een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Indien de asielzoeker een (door de Nederlandse staat erkend) verdragsvluchteling is en houder van een asielvergunning voor onbepaalde tijd, kan deze asielvergunning slechts worden ingetrokken indien er ernstige redenen bestaan de vluchteling te beschouwen als een gevaar voor de veiligheid van het land, of indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonnis is veroordeeld wegens een bijzonder ernstig misdrijf en daarom een gevaar oplevert voor de Nederlandse gemeenschap. 3. Verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd Het verblijf van een vreemdeling in Nederland kan worden geweigerd of beëindigd als de vreemdeling een gevaar oplevert voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Het juridisch kader betreft artikel 3.77 Vb, Vb en B1/4.4 Vc. Een vreemdeling kan een gevaar voor de openbare orde opleveren als de vreemdeling voor een misdrijf veroordeeld is tot (en dus het risico lopen dat zijn verblijfsaanvraag wordt afgewezen): o een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel; o een taakstraf; o een onvoorwaardelijke geldboete; of o als betrokkene vanwege een misdrijf een transactieaanbod heeft aanvaard of o jegens hem een strafbeschikking is uitgevaardigd of o zwaarwegende belangen naar het oordeel van de Minister daartoe nopen. Er is in de wet of in het beleid geen strafmaat bepaald die een vreemdeling minimaal opgelegd dient te krijgen voordat zijn verblijfsaanvraag afgewezen kan worden wegens gevaar voor de openbare orde. Verjaring Indien de vreemdeling wegens een misdrijf is veroordeeld, een transactieaanbod heeft aanvaard of indien tegen hem een strafbeschikking is uitgevaardigd, betekent dit niet dat zijn verblijfsaanvraag nooit meer kan worden ingewilligd. De veroordeling, transactie of strafbeschikking zal na het verstrijken van een bepaalde termijn niet meer worden gebruikt om de aanvraag af te wijzen, indien tevens aan de volgende voorwaarden is voldaan: o de vreemdeling heeft niet herhaaldelijk strafbare feiten gepleegd; o de vreemdeling is niet ongewenst verklaard; o de vreemdeling is niet veroordeeld voor een levensdelict of o er zijn geen ernstige redenen om te veronderstellen dat de vreemdeling (of diens gezinslid) zich schuldig heeft gemaakt aan gedragingen als bedoeld in artikel 1F Vluchtelingenverdrag.

4 Er zijn drie termijnen van belang voor de vraag of de veroordeling, transactie of strafbeschikking al dan niet kan worden tegengeworpen: o indien er sprake is van een misdrijf dat wordt bedreigd met een gevangenisstraf van meer dan zes jaren, bedraagt de termijn 20 jaar; o indien er sprake is van een gewelds- of drugsmisdrijf dat wordt bedreigd met een gevangenisstraf van minder dan zes jaren, bedraagt de termijn 10 jaar; o indien er sprake is van een ander misdrijf bedraagt de termijn 5 jaar. Deze termijnen vangen aan op de dag waarop het transactievoorstel is aanvaard of de veroordeling of strafbeschikking onherroepelijk is geworden (met andere woorden: er staan de vreemdeling geen juridische mogelijkheden meer ter beschikking om de veroordeling of strafbeschikking aan te vechten). Indien de tenuitvoerlegging van de sanctie pas later plaatsvindt, vangt de termijn aan op de dag waarop de sanctie volledig ten uitvoer is gelegd. De glijdende schaal Naarmate de banden van de vreemdeling met Nederland sterker zijn, dient de inbreuk op de openbare orde ernstiger te zijn om hem voortzetting van verblijf te ontzeggen. Om te beoordelen of voortzetting van verblijf aan een vreemdeling kan worden ontzegd, wordt de hoogte van de opgelegde straf gerelateerd aan de verblijfsduur van de vreemdeling in Nederland, op het moment dat het misdrijf werd gepleegd. Bij de glijdende schaal worden alleen de onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelten van de straf meegeteld bij de berekening van de norm in de glijdende schaal. Indien een vreemdeling de verlenging van een reguliere verblijfsvergunning aanvraagt, wordt aan de hand van de glijdende schaal beoordeeld of deze aanvraag kan worden afgewezen wegens gevaar voor de openbare orde, zo bepaalt het Vreemdelingenbesluit. Er zijn twee categorieën vreemdelingen aan wie openbare ordebezwaren kunnen worden tegengeworpen: o de vreemdeling die korter dan 3 jaar in Nederland verblijft en zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf dat met een gevangenisstraf van minimaal 2 jaar is bedreigd (Artikel 3.86, lid 1, onder c, Vb. Met bedreigd wordt hier bedoeld: de maximale straf die het Openbaar Ministerie bij de rechter op grond van de strafmaat die de wet stelt voor het betreffende misdrijf. Uiteindelijk is het de rechter die de straf bepaalt) o de vreemdeling die langer dan 3 jaar in Nederland verblijft en zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf, dat met een gevangenisstraf van 3 jaar of meer is bedreigd (Artikel 3.86, lid 1, onder d, Vb). Ongeacht tot welke van deze twee categorieën de vreemdeling behoort, dient daarnaast aan de volgende voorwaarden te worden voldaan, wil de IND de aanvraag voor de verlenging van de (reguliere) verblijfsvergunning kunnen afwijzen wegens gevaar voor de openbare orde: 1. de vreemdeling is bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonnis een gevangenisstraf, jeugddetentie, een taakstraf, een strafbeschikking of een vrijheidsontnemende maatregel opgelegd; 2. a. Bij een gevangenisstraf wegens een misdrijf waarop een gevangenisstraf van zes jaar of minder is bedreigd, moet het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelte van die straf of maatregel ten minste gelijk zijn aan de norm die is vastgelegd in artikel 3.86, lid 2, Vb. Deze luidt als volgt:

5 bij een verblijfsduur van de vreemdeling: minder dan 3 jaar ten minste 3 jaar, maar minder dan 4 jaar ten minste 4 jaar, maar minder dan 5 jaar ten minste 5 jaar, maar minder dan 6 jaar ten minste 6 jaar, maar minder dan 7 jaar ten minste 7 jaar, maar minder dan 8 jaar ten minste 8 jaar, maar minder dan 9 jaar ten minste 9 jaar, maar minder dan 10 jaar ten minste 10 jaar, maar minder dan 15 jaar ten minste 15 jaar bedraagt het onvoorwaardelijke gedeelte: 1 dag 5 maanden 7 maanden 15 maanden 18 maanden 22 maanden 27 maanden 33 maanden 40 maanden 65 maanden 2. b. Bij een gevangenisstraf wegens een misdrijf waarop een gevangenisstraf van meer dan zes jaar staat, luidt de glijdende schaal (Artikel 3.86, derde lid, Vb): bij een verblijfsduur van de vreemdeling: minder dan 3 jaar ten minste 3 jaar, maar minder dan 4 jaar ten minste 4 jaar, maar minder dan 5 jaar ten minste 5 jaar, maar minder dan 6 jaar ten minste 6 jaar, maar minder dan 7 jaar ten minste 7 jaar, maar minder dan 8 jaar ten minste 8 jaar, maar minder dan 9 jaar ten minste 9 jaar, maar minder dan 10 jaar ten minste 10 jaar, maar minder dan 15 jaar ten minste 15 jaar bedraagt het onvoorwaardelijke gedeelte: 1 dag 4 maanden en 2 weken 6 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 22 maanden en 2 weken 27 maanden 30 maanden 48 maanden

6 2. c. In het geval er sprake is van veelplegers, wordt de volgende glijdende schaal in acht genomen (3.86 lid 5): bij een verblijfsduur van de vreemdeling: minder dan 3 jaar ten minste 3 jaar, maar minder dan 4 jaar ten minste 4 jaar, maar minder dan 5 jaar ten minste 5 jaar, maar minder dan 6 jaar ten minste 6 jaar, maar minder dan 7 jaar ten minste 7 jaar, maar minder dan 8 jaar ten minste 8 jaar, maar minder dan 9 jaar ten minste 9 jaar, maar minder dan 10 jaar ten minste 10 jaar, maar minder dan 15 jaar Ten minste 15 jaar bedraagt het onvoorwaardelijke gedeelte: 1 dag 4 maanden 5 maanden 6 maanden 7 maanden 8 maanden 9 maanden 10 maanden 12 maanden 14 maanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1080 232 28 28november 2008 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 18 november 2008, nr. 2008/29, houdende

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 5398

STAATSCOURANT. Nr. 5398 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5398 1 februari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 januari 2016, nummer WBV 2016/1,

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 13324

STAATSCOURANT. Nr. 13324 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13324 29 juni 2012 Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 25 juni 2012, nummer WBV 2012/12,

Nadere informatie

OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2015 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS

OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2015 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2015 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS Marianne Wiersma wiersma@wybenga-advocaten.nl 010-214 00 00 / 06 15 07 46 15 VERLENGING & INTREKKING VV

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1813 24 55februari 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 23 januari 2009, nr. 2009/2, houdende wijziging

Nadere informatie

B1/6.2.2 Openbare orde en nationale veiligheid en B1/6.3 Gronden voor intrekking verblijfsvergunning bepaalde tijd Publicatiedatum 27 december 2018

B1/6.2.2 Openbare orde en nationale veiligheid en B1/6.3 Gronden voor intrekking verblijfsvergunning bepaalde tijd Publicatiedatum 27 december 2018 Werkinstructie SUA Openbaar Aan Van Nummer & Titel Directeuren IND cc DDMB Hoofddirecteur IND WI 2018/21 De toepassing van de glijdende schaal Kenmerk 2436126 Hoofdtaak Regulier Relatie met B1/6.2.2 Openbare

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11415 30 juli 2010 Besluit van de Minister van Justitie van 18 juni 2010, nr. WBV 2010/11A, houdende wijziging van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33891 30 juni 2016 Besluit van de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 juni 2016, nummer WBV 2016/8, houdende

Nadere informatie

Datum 25 november 2015 Onderwerp Aanscherping beleid inzake weigeren en intrekken asielvergunning na ernstig misdrijf

Datum 25 november 2015 Onderwerp Aanscherping beleid inzake weigeren en intrekken asielvergunning na ernstig misdrijf 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2014 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS

OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2014 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2014 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS Marianne Wiersma wiersma@wybenga-advocaten.nl 010-214 00 00 / 06 15 07 46 15 VERLENGING & INTREKKING VV

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 608 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken Twitter: @ACVZ_advies bezoekadres Postadres - tijdens - ten - de aanvraag; 1. Inleiding uw kenmerk bijlage(n) 2500 EH Den Haag aan Vreemdelingenzci ken 1. Adviescommissie voor www.acvz.org 2511 DP Den

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire (TBV 2002/34)

Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire (TBV 2002/34) JU Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire (TBV 2002/34) Aan: de Korpschefs Politieregio s de Korpsbeheerders Politieregio s de Staf van de Koninklijke Marechaussee i.a.a. de Procureurs-generaal Onderdeel:

Nadere informatie

Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet Bijlage 1 Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet De regeling Op grond van de regeling wordt in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet een vergunning

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2008/05)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2008/05) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2008/05) Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 17 januari 2008, nr. 2008/04, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Staatssecretaris

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32197 14 november 2014 Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van

Nadere informatie

IND-werkinstructie nr. 2006/24. 24 (IMO Asiel) Inhoudsopgave. Procesdirecteuren IND DSUB Unitmanagers en medewerkers asiel (H)IMO s HIND

IND-werkinstructie nr. 2006/24. 24 (IMO Asiel) Inhoudsopgave. Procesdirecteuren IND DSUB Unitmanagers en medewerkers asiel (H)IMO s HIND IND-werkinstructie nr. 2006/24 24 (IMO Asiel) = ^~å s~å Procesdirecteuren IND DSUB Unitmanagers en medewerkers asiel (H)IMO s HIND a~íìã 2 oktober 2006 sáåçéä~~íë Quest, hoofdtaak: asiel; regulier; terugkeer;

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE VERSIES VAN DE TEKSTEN VAN DE KINDERPARDONREGELING

EEN OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE VERSIES VAN DE TEKSTEN VAN DE KINDERPARDONREGELING EEN OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE VERSIES VAN DE TEKSTEN VAN DE KINDERPARDONREGELING Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2013/1) (Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen), Stcrt 31 januari

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar

Nadere informatie

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nummer 2007/11, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000.

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nummer 2007/11, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nummer 2007/11, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE, Gelet op de Vreemdelingenwet 2000

Nadere informatie

Toepassing en aanscherping van de glijdende schaal

Toepassing en aanscherping van de glijdende schaal Toepassing en aanscherping van de glijdende schaal Samenvatting Onderzoek in opdracht van WODC 2009 WODC, Ministerie van Justitie, Auteursrechten voorbehouden. Z. Berdowski, P. Eshuis en A. Vennekens Zoetermeer,

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (middelenvereiste)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (middelenvereiste) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (middelenvereiste) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 25 oktober 2004, nummer 2004/63, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire

Nadere informatie

B 19 Voortgezet verbliif 19

B 19 Voortgezet verbliif 19 B 19 Voortgezet verbliif 19 4 Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor verblijf bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereniginp zijn toegelaten na verlies van de afhankeliike verblijfstitel

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/11)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/11) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/11) Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 Gelet op de Vreemdelingenwet

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201112631/1/V2. Datum uitspraak: 22 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2573 31 januari 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 januari 2013, nummer WBV 2013/1,

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd M35J-1 / 06A Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning asiel voor

Nadere informatie

Vc 2000 B16 per 27 06 2007

Vc 2000 B16 per 27 06 2007 Vc 2000 B16 per 27 06 2007 16. Voortgezet verblijf 1. Inleiding Artikel 3.50 Vb bevat een bijzondere regeling voor het voortgezet verblijf van de vreemdeling die als minderjarige in het bezit is gesteld

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve12000040 201102012/1/V2. Datum uitspraak: 13 december 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14035 11 juli 2012 Besluit van..., houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanscherping van

Nadere informatie

Kennisgeving inkomende mobiliteit onderzoeker en gezinsleden (vreemdeling)

Kennisgeving inkomende mobiliteit onderzoeker en gezinsleden (vreemdeling) Kennisgeving inkomende mobiliteit onderzoeker en gezinsleden (vreemdeling) (532) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Met dit formulier kunt u de IND laten weten dat

Nadere informatie

Advies ontwerpbesluit aanscherping glijdende schaal

Advies ontwerpbesluit aanscherping glijdende schaal De minister voor Immigratie en Asiel drs. G.B.M. Leers Postbus 20011 2500 EA Den Haag datum 15 augustus 2011 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl uw kenmerk 2011-2000250817 cc

Nadere informatie

Kennisgeving inkomende mobiliteit student (vreemdeling)

Kennisgeving inkomende mobiliteit student (vreemdeling) Kennisgeving inkomende mobiliteit student (vreemdeling) (531) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Met dit formulier kunt u de IND laten weten dat u in het bezit bent

Nadere informatie

Vreemdelingenrechtelijke verweren in een strafzaak

Vreemdelingenrechtelijke verweren in een strafzaak Mr. N. Verschaeren en mr. M.J.M. Peeters (geen foto). Verschaeren en Peeters zijn advocaat te Amsterdam. Vreemdelingenrechtelijke verweren in een strafzaak Het strafrecht en het vreemdelingenrecht kennen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 januari 2001 Rapportnummer: 2001/008

Rapport. Datum: 9 januari 2001 Rapportnummer: 2001/008 Rapport Datum: 9 januari 2001 Rapportnummer: 2001/008 2 Klacht Op 17 juni 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer R. te Zwolle, ingediend door mevrouw mr. C. Peeck, advocaat

Nadere informatie

Model 1.40a HRWN: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, RWN

Model 1.40a HRWN: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, RWN Model 1.40a HRWN: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, RWN (geslachts)na(a)m(en) :.. voorna(a)m(en) :.. geboortedatum :.. geboorteplaats en geboorteland :.. nationaliteit(en)

Nadere informatie

4 Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft

4 Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft L Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft A614.2 4 Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft In een aantal gevallen mag geen uitzetting plaatsvinden of moet deze worden opgeschort op grond van

Nadere informatie

strafzaak 19 Vreemdelingenrechtelijke verweren in een Mr. N. Verschaeren en mr. M.J.M. Peeters* JNVR 2013 19

strafzaak 19 Vreemdelingenrechtelijke verweren in een Mr. N. Verschaeren en mr. M.J.M. Peeters* JNVR 2013 19 JNVR 2013 19 19 Vreemdelingenrechtelijke verweren in een strafzaak Mr. N. Verschaeren en mr. M.J.M. Peeters* Het strafrecht en het vreemdelingenrecht kennen vele raakvlakken. Indien een verdachte zonder

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:408

ECLI:NL:RBDHA:2015:408 ECLI:NL:RBDHA:2015:408 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 12-01-2015 Datum publicatie 16-01-2015 Zaaknummer 13-18198 Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000:

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000 wordt gewijzigd als volgt: Artikel

Nadere informatie

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam Opmerkingen vooraf: RECHTBANK AMSTERDAM TEAM FAMILIE & JEUGD Juli 2013 Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam - Deze tabel geeft uitgangspunten voor de kinderrechters (in Amsterdam) voor strafmodaliteit

Nadere informatie

Verblijfsrechtelijke gevolgen van. (tijdelijk) verblijf buiten Nederland

Verblijfsrechtelijke gevolgen van. (tijdelijk) verblijf buiten Nederland Verblijfsrechtelijke gevolgen van (tijdelijk) verblijf buiten Nederland B2 1 Verblijfsrechtelijke gevolgen van (tijdelijk) verblijf buiten Nederland Inleiding Militaire dienstplicht en detentie buiten

Nadere informatie

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Uitspraak Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-gravenhage sector bestuursrecht vreemdelingenkamer UITSPRAAK ingevolge artikel 8:84 Algemene wet bestuursrecht Reg.nr : AWB 08/11247 BEPTDN Inzake : [verzoekster],

Nadere informatie

Wet Maatregel Wie bevoegd? In welke gevallen? Wetboek van

Wet Maatregel Wie bevoegd? In welke gevallen? Wetboek van Bijlage 1 Wet Maatregel Wie bevoegd? In welke gevallen? Wetboek van Officier van justitie Strafvordering Toepassing bijzondere opsporingsbevoegdheden: o.m. observatie, infiltratie en stelselmatige informatieinwinning

Nadere informatie

Voortgezet verblijf secundaire migranten

Voortgezet verblijf secundaire migranten Voortgezet verblijf secundaire migranten B2 Voortgezet verblijf secundaire migranten 1 Inleiding 2 Wettelijke bepalingen 2.1 Afhankelijke verblijfstitels 2.1.1 De afhankelijke vergunning tot verblijf

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstatc 200702235/2. Datum uitspraak: 1 2 september 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Aanscherpingen glijdende schaal. Geschatte resultaten van recente en voorgenomen aanscherpingen. Samenvatting

Aanscherpingen glijdende schaal. Geschatte resultaten van recente en voorgenomen aanscherpingen. Samenvatting Aanscherpingen glijdende schaal Geschatte resultaten van recente en voorgenomen aanscherpingen Samenvatting WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 Drs. Zosja Berdowski; Ir. Alexandra Vennekens

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De verblijfsvergunning onder de beperking voortgezet verblijf kan, tenzij hierna anders aangegeven, alleen op aanvraag worden verleend.

De verblijfsvergunning onder de beperking voortgezet verblijf kan, tenzij hierna anders aangegeven, alleen op aanvraag worden verleend. Hoofdstuk B16 - Voortgezet verblijf 1 Inleiding Artikel 3.50 Vb bevat een bijzondere regeling voor het voortgezet verblijf van de vreemdeling die als minderjarige in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B12 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B12 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8529 28 maart 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 maart 2014, nummer WBV 2014/10, houdende

Nadere informatie

Datum 18 maart 2019 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Ook asielzoeker krijgt hulp bij eerwraak

Datum 18 maart 2019 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Ook asielzoeker krijgt hulp bij eerwraak 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstatc 201106725/1/V1. Datum uitspraak: 3 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december 2013 Rapportnummer: 2013/221 2 Feiten Verzoeker komt oorspronkelijk uit Afghanistan en heeft in Nederland een

Nadere informatie

Ongewenste Euroburgers

Ongewenste Euroburgers Sinds enige tijd is een veroordeling tot zestig uur werkstraf vaak al voldoende om een legale vreemdeling ongewenst te verklaren. Maar EU-burgers kunnen zich beroepen op gemeenschapsrecht en dat roept

Nadere informatie

Is het statuut van vluchteling verenigbaar met het statuut van terrorist? 20 september 2016

Is het statuut van vluchteling verenigbaar met het statuut van terrorist? 20 september 2016 Is het statuut van vluchteling verenigbaar met het statuut van terrorist? 20 september 2016 Inleiding Is het statuut van vluchteling verenigbaar met het statuut van een terrorist? > NEE, maar praktijk

Nadere informatie

Samenvatting. De centrale onderzoeksvraag van het advies luidt:

Samenvatting. De centrale onderzoeksvraag van het advies luidt: Samenvatting Inleiding Dit advies heeft betrekking op het Europese en nationale openbare-ordebeleid. Een algemeen uitgangspunt dat daarbij wordt gehanteerd is dat indien migranten een gevaar vormen voor

Nadere informatie

vanstate /1 /V1. Datum uitspraak: 8 oktober 2010 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1 /V1. Datum uitspraak: 8 oktober 2010 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK * Raad vanstate 201002880/1 /V1. Datum uitspraak: 8 oktober 2010 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

42. Het recht op verblijf is niet absoluut

42. Het recht op verblijf is niet absoluut thema: nawerking van de straf Mr. e.e.m. Bezem en mr. s. Thelosen zijn werkzaam als advocaat bij Cleerdin & Hamer. 42. Het recht op verblijf is niet absoluut HeT risico Van een strafrechtelijke VeroordelInG

Nadere informatie

Model 1.38a HRWN: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i, RWN

Model 1.38a HRWN: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i, RWN Model 1.38a HRWN: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i, RWN (geslachts)na(a)m(en) voorna(a)m(en) geboortedatum geboorteplaats en geboorteland nationaliteit(en) adres postcode

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

vanstate /1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201104354/1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12803 21 mei 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 mei 2013, nummer WBV 2013/8, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2838 17 februari 2011 Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 8 februari 2011, nr. WBV 2011/1, houdende wijziging

Nadere informatie

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen.

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. 1. REDEN AANVRAAG eerste aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 663 Wet van 15 december 2011 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402 Instantie Datum uitspraak 07-03-2013 Datum publicatie 18-04-2013 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer AWB 12/26575 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 202 219 17 17oktober 2008 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 10 oktober 2008, nummer 2008/24, houdende

Nadere informatie

IND-werkinstructie nr. 2005/22 (AUB)

IND-werkinstructie nr. 2005/22 (AUB) IND-werkinstructie nr. 2005/22 (AUB) ^~å Procesdirecteuren IND c.c. HDVB s~å Hoofddirecteur IND a~íìã 1 juli 2005 sáåçéä~~íë Quest : trefwoord 1F, objecttype werkinstructie låçéêïéêé Procedurele aspecten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4164 1 februari 2018 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 19 januari 2018, nummer WBN 2018/1,

Nadere informatie

Het onderzoek van de IND richt zich op de vraag of de asielzoeker inderdaad gegronde(serieuze) redenen heeft.

Het onderzoek van de IND richt zich op de vraag of de asielzoeker inderdaad gegronde(serieuze) redenen heeft. Sociale kaart en sociale zekerheid Samenvatting door Sharon.D 20-10-16 Lesstof samengevat uit 24Boost.nl H5 Asielzoekers Asielzoekers/vluchtelingen zijn vreemdelingen die toelating tot ons land vragen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3478

ECLI:NL:CRVB:2014:3478 ECLI:NL:CRVB:2014:3478 Uitspraak 14/5824 WWB-VV 27 oktober 2014 Centrale Raad van Beroep Voorzieningenrechter Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening Partijen: [Verzoekster]te [woonplaats] (verzoekster)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:9200

ECLI:NL:RBDHA:2017:9200 ECLI:NL:RBDHA:2017:9200 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 13-07-2017 Datum publicatie 15-08-2017 Zaaknummer AWB 17/5128 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) Inleiding Op 24 november 2014 heeft de CRvB de eerste uitspraak gedaan over boetes

Nadere informatie

Toepassing en aanscherping van de glijdende schaal

Toepassing en aanscherping van de glijdende schaal Toepassing en aanscherping van de glijdende schaal Eindrapport Onderzoek in opdracht van WODC E0070 Z. Berdowski, P. Eshuis en A. Vennekens Zoetermeer, 13 augustus 2009 Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:2113

ECLI:NL:RBROT:2017:2113 ECLI:NL:RBROT:2017:2113 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 22-03-2017 Zaaknummer ROT 16/6887 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 18618 7 december 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 26 november 2009, nr. WBV 2009/28, houdende wijziging

Nadere informatie

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE Documenten/ bewijsstukken voor het aanvragen van uw verblijf. Benodigdheden Omschrijving 1. Verzoekschrift - Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 042 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 549 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 oktober

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 24 maart 2016 in zaak nr. 15/5513 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 24 maart 2016 in zaak nr. 15/5513 in het geding tussen: ECLI:NL:RVS:2017:651 Instantie Raad van State Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 15-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201602417/1/A3 Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 20Ï1Ö6836/1/V2. Datum uitspraak: 6 februari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15972 31 juli 2012 Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 20 juli 2012, nummer WBV 2012/16,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 67767 12 december 2018 Aanwijzing OM-strafbeschikking Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van artikel 130 lid 6 Wet RO

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 12691 24 augustus 2009 Besluit van de Minister van Justitie van 24 juli 2009, nr. 2009/18, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 433 Besluit van 30 oktober 2007, houdende regels ter uitvoering van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Nadere informatie

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is B6 Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 200705297/1. Datum uitspraak: 31 januari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie

Staatlozen. Reisdocumenten

Staatlozen. Reisdocumenten B8 Staatlozen B8 Staatlozen 1 Het Verdrag betreffende de status van staatlozen 1.1 Personen op wie het Verdrag van toepassing is 1.2 Bewijs staatloosheid 1.3 Praktisch belang van het Verdrag 2 Uitvoering

Nadere informatie

Kwetsbare minderheidsgroep

Kwetsbare minderheidsgroep IND-werkinstructie nr. 2013/14 (AUA) Openbaar/ Extern Aan Directeur klantdirectie Asiel c.c. DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 26 juni 2013 Geldig vanaf 26 juni 2013 Geldig tot Onderwerp Vindplaats Bijlage(n)

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201202257/1/V3. Datum uitspraak: 1 5 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank 's-gravenhage, nevenzittingsplaats

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in.

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen over de door de staatsecretaris van Justitie gevolgde intrekkingsprocedure van de aan hen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. Met name klagen

Nadere informatie

Algemene bepalingen. Transactie DDD. Na titel VIII wordt een titel ingevoegd, luidende: TITEL VIIIA BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR JEUGDIGEN.

Algemene bepalingen. Transactie DDD. Na titel VIII wordt een titel ingevoegd, luidende: TITEL VIIIA BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR JEUGDIGEN. DDD Na titel VIII wordt een titel ingevoegd, luidende: TITEL VIIIA BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR JEUGDIGEN Algemene bepalingen Artikel 79a Ten aanzien van degene die ten tijde van het begaan van een strafbaar

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Band B

Inhoudsopgave. Band B Inhoudsopgave Band B Hoofdstuk 2 Gezinshereniging en gezinsvorming 1 Inleiding 1.1 Verhouding tussen Vreemdelingenwet, Vreemdelingenbesluit en Vreemdelingencirculaire 2 Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Aanwijzing taakstraffen

Aanwijzing taakstraffen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.52 Aanwijzing taakstraffen tekst bronnen Staatscourant 2011, nr. 19453, d.d. 31.10.2011 datum inwerkingtreding 1.11.2011 Deze aanwijzing en de Aanwijzing kader voor

Nadere informatie