Voorlopige bewindvoering. Tim Wuyts Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven Justitiemedewerker Kamerfractie CD&V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlopige bewindvoering. Tim Wuyts Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven Justitiemedewerker Kamerfractie CD&V"

Transcriptie

1 Voorlopige bewindvoering Tim Wuyts Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven Justitiemedewerker Kamerfractie CD&V

2 Inleiding Structuur 1. Toepassingsgebied 2. Inrichting van het beheer 3. Werking van het beheer 4. Controle en toezicht op het beheer 5. Rekenschap en verantwoording bij beëindiging van het beheer 6. Quid met handelingen gesteld door de beschermde persoon?

3 1. Toepassingsgebied Wie kan geplaatst worden onder voorlopig bewind? Meerderjarige Geheel of gedeeltelijk Tijdelijk of definitief Wegens zijn gezondheidstoestand Niet in staat is zijn goederen te beheren En nog geen wettelijke vertegenwoordiger (voogd, ouder) werd toegevoegd

4 1. Toepassingsgebied Verzoek tot aanstelling bewindvoerder Iedere belanghebbende kan hierom verzoeken (bv. vrienden, kinderen, OCMW, notaris, enz.) of kan ambtshalve door de vrederechter bevolen worden (ingeval de Wet Persoon Geesteszieke wordt toegepast) Bij de vrederechter van de verblijfplaats of bij gebreke daarvan, woonplaats Door middel van een verzoekschrift op tegenspraak (zie art. 1034bis Ger. W. en art. 488bis, B, 5 B.W.) Let op: vermeldingen in verzoekschrift + toevoeging van een omstandige geneeskundige verklaring en attest van woonplaats (opvragen bij gemeente)

5 1. Toepassingsgebied Procedure voor vrederechter: Vrederechter wint alle dienstige inlichtingen in; Kan een geneesheer-deskundige aanstellen om advies over gezondheidstoestand en wilsafhankelijkheid uit te brengen; Worden bij gerechtsbrief opgeroepen om gehoord te worden in raadkamer, desgevallend in aanwezigheid van hun advocaten en vertrouwenspersoon: te beschermen persoon, vader, moeder, echtgenoot, wettelijk samenwoner, feitelijk samenwoner

6 1. Toepassingsgebied Procedure voor vrederechter Worden bij gerechtsbrief verwittigd van plaats en tijdstip van verhoor van de te beschermen persoon: de in het verzoekschrift vermelde familieleden (niet verder dan tweede graad) Alle personen die opgeroepen worden, worden partij in het geding, tenzij verzet ter zitting; Familieleden kunnen op zitting verschijnen of schriftelijk hun opmerkingen doorgeven; Vrederechter kan eenieder die hij geschikt acht hem in te lichten horen

7 2. Inrichting van het beheer Keuze van bewindvoerder Voorafgaande wilsverklaring Tegenover vrederechter verblijfplaats of woonplaats of tegenover notaris afgelegd Wordt geregistreerd Griffier moet verplicht het bestaan ervan nagaan Rechter kan enkel om ernstige redenen en gemotiveerd afwijken van keuze Vrederechter kiest bij voorkeur vader, moeder, echtgenoot, wettelijk samenwonende, feitelijk samenwonende, een familielid of de vertrouwenspersoon

8 2. Inrichting van het beheer Keuze van bewindvoerder: met inachtneming van de aard en de samenstelling van de te beheren goederen, gezondheidstoestand en de gezinstoestand Niet: bestuurs- of personeelsleden instelling Praktijk: Omvang vermogen en aard = > complexiteit; Familiaal wantrouwen, erfenisbejag Kennis van de wetgeving Bevoordeling van plaatsvervangende vrederechters

9 2. Inrichting van het beheer Kennisgeving van aanstelling tot bewindvoerder Binnen 3 dagen na de uitspraak door de griffier bij gerechtsbrief; Binnen 8 dagen na aanwijzing moet bewindvoerder schriftelijk laten weten of hij opdracht aanvaardt; Na aanvaarding wordt een afschrift van aanwijzing aan Procureur meegedeeld; Binnen 3 dagen na aanvaarding deelt griffier bij gerechtsbrief aanvaarding mee aan beschermde persoon, verzoeker, tussenkomende partijen en vertrouwenspersoon

10 2. Inrichting van het beheer Opstelling aanvangsverslag Uiterlijk één maand na aanvaarding Verslag met omschrijving van de vermogenstoestand en de inkomstenbronnen Te bezorgen aan: vrederechter, beschermde persoon en vertrouwenspersoon. Vrederechter kan bepalen dat dit niet aan beschermde persoon moet overgezonden worden; Niet aan vormvereiste onderworpen, vrederechter kan wel een boedelbeschrijving eisen

11 2. Inrichting van het beheer Omvang van de bevoegdheden: aanstellingsbeschikking Vertegenwoordiging of bijstand? Niets bepaald: vertegenwoordiging voor alle vermogensrechtelijke handelingen en in procedures als eiser-verweerder, beheer van alle goederen Vaak ook bepaald: plaatsing gelden, wat er met overschot van de inkomsten moet gebeuren, enz. Quid met verleende lastgevingen? Blijven behouden voor zover deze geen betrekking op bevoegdheden bewindvoerder

12 2. Inrichting van het beheer Waarborgen te stellen? Door vrederechter te bepalen; Bv. hypotheek, afsluiten aansprakelijkheidsverzekering, leveren van bankgarantie Gelet op omvang en aard van het vermogen en het beroep van de bewindvoerder.

13 2. Inrichting van het beheer Bijstand bij het beheer? Geen delegatie mogelijk, persoonlijke opdracht; Wel bijstand door één of meerdere personen mogelijk die onder verantwoordelijkheid bewindvoerder werken; Specifieke opdrachten: makelaar, fiscaal adviseur, advocaat; Bepaalde taken van dagelijks beheer kunnen gegeven worden aan de vertrouwenspersoon; Aanstelling bijzonder bewindvoerder door Rechtbank KH om de handelszaak verder te zetten na goedkeuring vrederechter.

14 Beginsel: volheid van bevoegdheden Beperkingen: Binnen het gerechtelijk mandaat (aanstellingsbeschikking vrederechter) Functionele bevoegdheid: beheer in het belang van de beschermde persoon (goede huisvader) Naleving van bepaalde pleegvormen Machtigingbehoevende handelingen (art. 488bis, f), 3 B.W.) Bijkomende pleegvormen opgelegd door vrederechter

15 Hoe moet ik beheren als een goede huisvader? Drie dimensies: Behoud van de kapitaalkracht, non-speculatieve vermeerdering van die kapitaalkracht en redelijke en veilige beleggingen die vermogen productief maken; Verbetering van het lot van de beschermde persoon (welzijn, behoud financiële onafhankelijkheid) Rekening houden met wensen en verlangens (actuele en vroeger uitgedrukte)

16 Checklist bij het sluiten van een overeenkomst: Aard van de overeenkomst; Is het wenselijk: heeft de beschermde persoon hier wel baat bij? Afwezigheid van een belangenconflict; Zijn de voorgeschreven pleegvormen (machtigingen, opgelegd door vrederechter) nageleefd?; De inhoud van de overeenkomst: juridisch en economisch (redelijke prijs en gebruikelijke contractsvoorwaarden.

17 Checklist: Bevordert de overeenkomst het welzijn van de beschermde persoon of wordt dit ten minste niet geschaad hierdoor? Blijft de financiële onafhankelijkheid van de beschermde persoon gegarandeerd? Wat is de mening van de beschermde persoon of diens vertrouwenspersoon en wordt met deze rechtshandeling daarmee voldoende rekening gehouden?

18 Verplichtingen van de bewindvoerder: Op regelmatige tijdstippen overleg plegen met beschermde persoon of diens vertrouwenspersoon; Binnen de perken van de inkomsten, de kosten van onderhoud en behandeling betalen; Na overleg een zakgeld ter beschikking stellen ter verbetering van diens lot; De beschermde persoon of een derde op de hoogte brengen van alle handelingen die hij verricht; De toepassing van de sociale wetgeving vorderen; Gelden en goederen beschermde persoon moeten volledig en duidelijk afgescheiden zijn van vermogen bewindvoerder. Banktegoeden worden ingeschreven op naam van de beschermde peroon.

19 Betekeningen en kennisgevingen Dienen tijdens het bewind (vanaf neerlegging van het verzoekschrift) te gebeuren aan de bewindvoerder; Er bestaan onduidelijkheden omtrent de draagwijdte van deze bepaling: alle betekeningen en kennisgevingen? Bv. strafrechtelijke veroordeling? Gebeurt dit niet, dan wordt aangenomen dat de betekening of kennisgeving nietig is. Bewindvoerder kan dit opwerpen.

20 Machtigingbehoevende handelingen Staan opgenomen in een lijst: art. 488bis, f), 3 B.W. of worden bepaald door vrederechter (aanstellingsbeschikking); De lijst van art. 488bis, f), 3 B.W. vertoont volgende kenmerken: Limitatief: enkel voor de opgesomde handelingen; Bijzonder: voor elke handeling afzonderlijk moet machtiging gevraagd worden (kan in hetzelfde verzoekschrift verzocht worden; Voorafgaand aan het stellen van de handeling.

21 Machtigingbehoevende handelingen: Criterium van de machtiging: Belang van de beschermde persoon. Quid met belangen van derden? Volstrekte noodzakelijkheid ingeval het handelt over persoonlijke voorwerpen, souvenirs, de gezinswoning en de aldaar aanwezige huisraad: behoud van de vertrouwde leefomgeving Uit onverdeeldheid treden op verzoek van bekwame deelgenoten: geen benadeling?

22 Machtigingbehoevende handelingen: Vervreemden van goederen Verkoop, inbreng in vennootschap, vestiging zakelijk recht, inbetalinggeving, afkoop van een (levens)verzekeringsovereenkomst, enz. Quid bij beslag of (publieke) onteigening? Voorzichtig te beoordelen bij belangrijk vermogensbestanddeel (onroerend goed); Openbare verkoop is de regel, verkoop uit de hand de uitzondering; Verkoop uit de hand: motiveren + notarieel ontwerp van verkoopovereenkomst toevoegen.

23 Machtigingbehoevende handelingen Vervreemding van goederen Let op: geen verkoop onder opschortende voorwaarde van machtiging bedingen! Enkel aankoopbelofte kan! Bijkomend verzoeken: machtiging tot ontslag ambtshalve inschrijving. Let op: betaling koopprijs moet gegarandeerd zijn

24 Machtigingbehoevende handelingen Aankoop van een onroerend goed Let inzonderheid op het bijzondere karakter van de machtiging. Bv. aankoop onroerend goed met hypothecaire lening: Machtiging tot aankoop; Machtiging tot aangaan van lening; Machtiging tot vestiging van een hypotheek.

25 Machtigingbehoevende handelingen Afsluiten van een lening, hypotheek toestaan alsook de toestemming geven tot het doorhalen van een hypothecaire inschrijving, met of zonder kwijting, en van de overschrijving van bevel tot uitvoerend beslag zonder betaling; Berusten in een vordering betreffende onroerende rechten;

26 Machtigingbehoevende handelingen Een nalatenschap, een algemeen legaat onder algemene titel verwerpen of aanvaarden Aanvaarding kan enkel onder voorrecht van boedelbeschrijving Na machtiging, verklaring ter griffie Rb 1 e Aanleg Een schenking of een bijzonder legaat aanvaarden; Een pachtovereenkomst of een handelshuurovereenkomst sluiten of hernieuwen of een huurovereenkomst voor een duur van meer dan negen jaar sluiten;

27 Machtigingbehoevende handelingen Een dading aangaan; Voortzetting handelszaak; Optreden in rechte als eiser, uitzonderingen: Verzegeling, boedelbeschrijving, minnelijke verdeling; Huurcontracten, bezetting ter bede (uitdrijving); Vordering toepassing sociale wetgeving; Burgerlijke partijstelling.

28 Machtigingbehoevende handelingen - procedure Verzoek gericht aan de vrederechter; Bij eenvoudig verzoekschrift = vormvrij, referentie aan het eenzijdig verzoekschrift; Verzoekschrift kan ondertekend worden door voorlopige bewindvoerder. Geen tussenkomst advocaat vereist; Niet onderworpen aan de betaling van rolrechten.

29 Machtigingbehoevende handelingen - procedure Vrederechter wint alle dienstige inlichtingen in; Hij kan de mening vragen van de beschermde persoon en eenieder die hij geschikt acht hem in te lichten

30 Machtigingbehoevende handelingen Sanctie Voorafgaand Schending vormvoorschrift: Nietig Relatief Rechtens Art B.W. en 1241 B.W. Aansprakelijkheid bewindvoerder en notaris Bevestiging mogelijk Met kennis van de nietigheid; Verzoek tot machtiging tot bevestiging (praktijk?); Let op formalisme art B.W.

31 Machtigingbehoevende handelingen - Sanctie Quid bij procedure in rechte? Dilatoire exceptie door tegenpartij op te werpen; => schorsing van het geding; Machtiging verzoeken (regularisatie) => verkregen: voortzetting geding, zoniet wordt het verzoek ontoelaatbaar verklaard Quid bij hoogdringendheid (kort geding): eerst optreden, daarna machtiging verzoeken

32 Belangentegenstelling Rol vertrouwenspersoon Wanneer? Tegenover elkaar geplaatst als belanghebbende partijen: eiser verweerder, koper-verkoper, enz. Quid bij uit onverdeeldheid treden?, enz.? Wat te doen? Verzoek tot aanstelling bewindvoerder ad hoc bij evidente belangentegenstelling (cf. art. 488bis, d) B.W.) Verzoek om bijzondere machtiging tot optreden (art. 488bis, f), 1, 4 de -5 de lid B.W.)

33 Bezoldiging (art. 488bis, h), 1 B.W.) Na overlegging van het jaarverslag (zie infra) Bezoldiging bewindvoerder: max. 3% van de inkomsten Vergoeding gemaakte kosten na behoorlijk nazicht Na overlegging van met redenen omklede staten kan een bezoldiging toegekend worden in verhouding tot vervulde buitengewone ambtsverrichtingen

34 Bezoldiging Verbod om daarnaast enige bezoldiging of voordeel, van welke aard ook of van wie ook m.b.t. uitoefening gerechtelijk mandaat van bewindvoerder te ontvangen; Praktijk Niet uniform Zie uitgebreid: niet-bindend advies van de Hoge Raad voor de Justitie van 21 april 2010 (moreel gezag)

35 Schenking (art. 488bis, h), 2 B.W.) Beschermde persoon vraagt bij eenzijdig verzoekschrift (art e.v. Ger. W.) machtiging; Bij verzoekschrift moet omstandige geneeskundige verklaring gevoegd worden; Bewindvoerder wordt gehoord; Vrederechter oordeelt over: Wilsgeschiktheid; Dreigt schenking behoeftig te maken? Machtiging wordt verleend in concreto (ontwerp of inhoud schenking); Er kunnen voorwaarden aan gehecht worden

36 Testament (art. 488bis, h), 2 B.W.) Machtiging op verzoek van de beschermde persoon zelf; Bij eenzijdig verzoekschrift + geneeskundige verklaring; Bewindvoerder moet niet gehoord worden; Vrederechter oordeelt over wilsgeschiktheid; Machtiging in abstracto (geen ontwerp); Er kunnen voorwaarden aan de machtiging worden gehecht

37 Plaatsvervangende giften? Beginsel Aanvaarde uitzonderingen

38 Huwelijkscontract (art. 488bis, h), 3 B.W.) Enkel bij opstelling huwelijkscontract; Bijzondere machtiging vereist door bewindvoerder; Machtiging wordt verzocht cf. machtigingbehoevende handelingen en op basis van een notarieel ontwerp; Rechter oordeelt over legaliteit en het belang van de beschermde persoon bij (uitgebreide) gemeenschap of scheiding van goederen; Na machtiging tekent beschermde persoon huwelijkscontract met bijstand bewindvoerder In bijzondere gevallen kan bewindvoerder gemachtigd worden alleen op te treden

39 4. Controle en toezicht op het beheer Jaarlijkse verslaggeving (art. 488bis, c), 2 B.W.) Schriftelijk en omvat minstens: Naam, voornaam en woon- of verblijfplaats bewindvoerder; Naam, voornaam en woon- of verblijfplaats vertrouwenspersoon; Overzicht van de inkomsten en uitgaven tijdens de voorbije periode en overzicht van de stand van het beheerde vermogen bij aanvang en einde van deze periode; Data waarop de bewindvoerder in de loop van het jaar persoonlijk contact heeft gehad met beschermde persoon of vertrouwenspersoon; Materiële levensvoorwaarden en leefsituatie van de beschermde persoon alsmede wijze waarop bewindvoerder daarop heeft ingespeeld.

40 4. Controle en toezicht op het beheer Jaarverslag Bevat ook vraag tot bezoldiging, vergoeding kosten en buitengewone ambtsverrichtingen Aan wie overzenden? Vrederechter; Beschermde persoon; Vertrouwenspersoon; Persoon die vrederechter aanwijst (accountant bv.). Vrederechter keurt jaarverslag goed of af. Dit is geen kwijting! Sanctie?

41 4. Controle en toezicht op het beheer Dossier voorlopig bewind Op de griffie Bevat een aantal belangrijke documenten zoals verslagen, beschikkingen, wilsverklaringen, enz.

42 4. Controle en toezicht beheer Rol van de vertrouwenspersoon Recht van de beschermde persoon; Door hem zelf gekozen of, indien nodig, aangesteld door vrederechter (art. 488bis, b), 4 B.W.); Aanwijzing door verzoek aan vrederechter; Rol: Tussenfiguur (bemiddelen); Ondersteunen en (materieel) bijstand verlenen; Controlerende functie (alarmbel)

43 5. Rekenschap en verantwoording bij beëindiging beheer Eindverslag Binnen 30 dagen na beëindiging mandaat Over te zenden aan: Vrederechter; (Beschermde )persoon; Vertrouwenspersoon; Persoon aangewezen door vrederechter. Bij overlijden beschermde persoon: neerlegging eindverslag ter griffie Inhoud: cf. jaarverslag

44 5. Rekenschap en verantwoording bij beëindiging beheer Erfgenamen en notaris kunnen ter griffie van het verslag kennis nemen; Verantwoording op vraag van de erfgenamen of de nieuwe bewindvoerder (cf. art e.v. Ger. W.); Verzoek tot kwijting of stilzwijgende kwijting mogelijk; Geen verantwoording bij bijstandsregime.

45 6. Quid met handelingen gesteld door beschermde persoon? Omvang mandaat bewindvoerder // handelingsbekwaamheid beschermde persoon Quid met handelingen gesteld vóór neerlegging verzoekschrift? Quid met handelingen gesteld na neerlegging verzoekschrift? Nietig Relatief Rechtens Restitutie

46 6. Quid met handelingen gesteld door de beschermde persoon? Gemengde rechtshandelingen Knelpunten: Wanneer is een rechtshandeling persoonlijk? Hoe optreden ingeval de persoonlijke rechtshandeling ook vermogensrechtelijke gevolgen heeft? Algemene oplossingen: Rol vrederechter: belangenafweging; Uitoefening van persoonlijke rechten binnen het beschermend kader van financiële onafhankelijkheid; Gezamenlijk optreden

47 6. Quid met handelingen gesteld door de beschermde persoon? Voorbeelden: Keuze van woonplaats Fysieke integriteit Echtscheiding en vereffening-verdeling Uitkeringen inzake levensonderhoud en kinderbijslag De echtscheidingsvordering in het nieuwe echtscheidingsrecht Bezoekrecht bij feitelijk volledig wilsonbekwamen Strafrechtelijke procedure Verhouding tot wet patiëntenrechten

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 1. Waarom een wet voor meerderjarige onbekwamen? 15 2. Wat verstaat men onder onbekwamen? 20 2.1. Enkel voor meerderjarigen 21 2.2. De meerderjarige

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN 3 beschermingsstatuten: Verlengde minderjarigheid ouderlijk gezag of voogdij Voorlopig bewindvoering Gerechtelijke onbekwaamverklaringen! Enkel vermogensbeheer

Nadere informatie

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 INHOUDSTAFEL DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1 Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 Voorlopig bewind vergeleken met enkele andere mogelijke oplossingen 9 1. Aflijning

Nadere informatie

Juridische bescherming van de goederen en de persoon. Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017

Juridische bescherming van de goederen en de persoon. Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017 Juridische bescherming van de goederen en de persoon Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017 Waarom beschermen? Meerderjarig persoon Wegens gezondheidstoestand

Nadere informatie

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon.

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon. Beschermmaatregelen 1. Het begrip bewind rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat om geheel of

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek Aan de vrederechter van het kanton.. persoon duurzaam verblijft) (kanton van de plaats waar de te

Nadere informatie

Het nieuwe beschermstatuut

Het nieuwe beschermstatuut Het nieuwe beschermstatuut gebaseerd op Studienamiddag (On)bekwaamheid, Een eerste doorlichting van de nieuwe wet 30/01/2014 Vormingscentrum Guislain Oude bestaande wetgeving Statuut Persoon Goederen Flexibel

Nadere informatie

Bewind. 1. Het begrip bewind

Bewind. 1. Het begrip bewind Bewind De bedoeling van deze tekst is een kort overzicht te geven van enkele belangrijke elementen aan diegenen die een bewindvoering willen vragen en hen op bondige wijze wegwijs te maken in de daarvoor

Nadere informatie

OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een

OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een beschermingsmaatregel Ondergetekende Mevrouw/ De Heer... Geneesheer, waarvan het kabinet gevestigd is te... tel...gsm.:...e.mail:...

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Voorlopig bewind. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Voorlopig bewind. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Voorlopig bewind Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING

Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING V. Bewindvoering (wet 17 maart 2013) 1. Het begrip bewind Dit is een rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon

Nadere informatie

NIEUWSFLASH 6. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG

NIEUWSFLASH 6. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG NIEUWSFLASH 6 v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG Het nieuw rechterlijk beschermingsstatuut wilsonbekwamen 1 jaar later De teneur is vertrek van

Nadere informatie

HET GLOBAAL BESCHERMINGSSTATUUT

HET GLOBAAL BESCHERMINGSSTATUUT HET GLOBAAL BESCHERMINGSSTATUUT Beatrijs Mevesen Vrederechter Kanton Neerpelt- Lommel. Wet van 17 maart 2013 Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus

Nadere informatie

Het voorlopig bewind. Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN. larcier

Het voorlopig bewind. Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN. larcier Het voorlopig bewind Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN larcier Jnhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Kccht l.arcier i Inleiding 1. Algemeen i 2. Soorten bescherimngsmaatregelen i I.

Nadere informatie

Aan de vrederechter van

Aan de vrederechter van Ingeschreven op :.../.../20... onder nummer :.../B/... De griffier Aan de vrederechter van Geachte vrederechter Betreft : Verzoek tot het organiseren van een rechterlijke beschermingsmaatregel (artikel

Nadere informatie

II. BURGERLIJK RECHT

II. BURGERLIJK RECHT II. BURGERLIJK RECHT A. Burgerlijk Wetboek Wet 21 maart 1804 p. 122 II. BURGERLIJK RECHT A. Burgerlijk Wetboek p. 102 Wet 21 maart 1804 Art. 205bis volledig vervangen }1[Art. 205bis. 1. De nalatenschap

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Waarom bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 5

Hoofdstuk 1. Waarom bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 5 INHOUDSTAFEL DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET BEWIND Waarom bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 5 Evolutie, krachtlijnen en doelstellingen 7 1. Evolutie 7 2. Krachtlijnen van het globale beschermingsstatuut

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING Artikel 1240 Ger.W. 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij: Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:... Beroep:... Woonplaats:...

Nadere informatie

I. NOTARIAAT. A. Notariële organisatie

I. NOTARIAAT. A. Notariële organisatie I. NOTARIAAT A. Notariële organisatie Wet 16 maart 1803 p. 7 I. NOTARIAAT p. 7 Wet 16 maart 1803 Art. 39 volledig vervangen Art. 39. }1 [ 1. De houder van een stagecertificaat bedoeld in artikel 36, 4,

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... 11

INHOUD VOORWOORD... 11 INHOUD VOORWOORD... 11 TEN GELEIDE juridisch vocabularium, altijd iets vreemds... 13 1. HISTORIEK EN DUIDING... 15 1.1. De bewindvoering als tweeluik met de wet inzake de bescherming van de persoon van

Nadere informatie

Wetgeving van het nieuwe beschermingsstatuut

Wetgeving van het nieuwe beschermingsstatuut Wetgeving van het nieuwe beschermingsstatuut Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke

Nadere informatie

Titel XI. Meerderjarigheid en beschermde personen

Titel XI. Meerderjarigheid en beschermde personen Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (BS 14 juni 2013) Titel XI. Meerderjarigheid

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. Naam:. Voornaam:. Beroep:.. Woonplaats/verblijfplaats: Email :...

VERZOEKSCHRIFT. Naam:. Voornaam:. Beroep:.. Woonplaats/verblijfplaats: Email :... VERZOEKSCHRIFT TOT INSTELING VAN EEN BESCHERMINGSMAATREGEL in toepassing van de wet van 17 maart 2013 inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsmaatregel die strookt met de menselijke

Nadere informatie

DE NIEUWE WET OP HET BEWIND

DE NIEUWE WET OP HET BEWIND DE NIEUWE WET OP HET BEWIND DE NIEUWE WET OP HET BEWIND De hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Het globaal beschermingsstatuut. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel.

Het globaal beschermingsstatuut. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel. Het globaal beschermingsstatuut Beatrijs Mevesen Vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel. Wet van 17 maart 2013. Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON:

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON: VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING in toepassing van de wet van 17 maart 2013 inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsmaatregel die strookt met de menselijke waardigheid.

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Handleiding bewindvoering

Handleiding bewindvoering Vredegerecht Kanton Torhout Elisabethlaan 29 8820 Torhout Kabinet van de vrederechter Handleiding bewindvoering Geachte bewindvoerder, U aanvaardde de taak van bewindvoerder, hetgeen verantwoordelijkheden

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VOOGD EN TOEZIENDE VOOGD

RICHTLIJNEN VOOR DE VOOGD EN TOEZIENDE VOOGD VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT LEUVEN RICHTLIJNEN VOOR DE VOOGD EN TOEZIENDE VOOGD U hebt zopas uw aanstelling tot (toeziende) voogd aanvaard en u stelt zich een aantal vragen over de rechten, plichten

Nadere informatie

JURIDISCHE BESCHERMING VAN WILSONBEKWAME MENSEN. Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger

JURIDISCHE BESCHERMING VAN WILSONBEKWAME MENSEN. Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger JURIDISCHE BESCHERMING VAN WILSONBEKWAME MENSEN Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger MEER DAN ÉÉN NACHT IJS WET GOUTRY 2003 KRACHTLIJNEN Bewindvoering bij voorkeur door naast bestaanden Naast bestaanden

Nadere informatie

De nieuwe wet bestaat uit een gerechtelijk en een buitengerechtelijk luik.

De nieuwe wet bestaat uit een gerechtelijk en een buitengerechtelijk luik. Nieuwe wetgeving inzake bewindvoering is sinds 1/9/2014 van kracht. Deze wet vervangt de wet op de onbekwaamheid, de gerechtelijk raadsman, het voorlopig bewind en de verlengde minderjarigheid. Deze laatste

Nadere informatie

DE ORGANISATIE EN DE WERKING VAN HET BEWIND. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het Kanton Neerpelt-Lommel.

DE ORGANISATIE EN DE WERKING VAN HET BEWIND. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het Kanton Neerpelt-Lommel. DE ORGANISATIE EN DE WERKING VAN HET BEWIND. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het Kanton Neerpelt-Lommel. Hoofdstuk I. Situering. De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1 VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij: Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:... Beroep:... Woonplaats:...

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. Rechtspleging inzake bescherming van de goederen van onbekwame personen Art. 488bis B.W.

VERZOEKSCHRIFT. Rechtspleging inzake bescherming van de goederen van onbekwame personen Art. 488bis B.W. Algemene rol:... Vrij van rolrecht ingevolge Art. 29/1-1 & 162/18 W.Reg. Gezien voor neerlegging ter griffie op /./200. De Griffier. VERZOEKSCHRIFT Rechtspleging inzake bescherming van de goederen van

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) Ger.W. VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) - 1240 Ger.W. 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij 1 : Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:...

Nadere informatie

Ouders en het globaal beschermingsstatuut. 1. 1. Inleiding.

Ouders en het globaal beschermingsstatuut. 1. 1. Inleiding. Ouders en het globaal beschermingsstatuut. 1 1. Inleiding. De wet van 17 maart 2013 inzake het globaal beschermingsstatuut voorziet in een specifieke onderafdeling 2 die van toepassing is op situaties

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

DE VREDERECHTER EN HET BEWIND

DE VREDERECHTER EN HET BEWIND DE VREDERECHTER EN HET BEWIND DE VREDERECHTER EN HET BEWIND Procedure na de wet van 17 maart 2013 Dirk Scheers Tim Wuyts Antwerpen Cambridge De vrederechter en het bewind. Procedure na de wet van 17 maart

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Nadere informatie

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T Rolnummer 5606 Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (vóór de wijziging ervan bij de wet van

Nadere informatie

Handelingen verricht i.k.v. het ouderlijk gezag waarvoor machtiging van vrederechter vereist is. Standpunt van de Gezinsbond

Handelingen verricht i.k.v. het ouderlijk gezag waarvoor machtiging van vrederechter vereist is. Standpunt van de Gezinsbond Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek Juni 2002 Handelingen verricht i.k.v. het ouderlijk gezag waarvoor machtiging van vrederechter

Nadere informatie

JURIDISCHE OMKADERING VAN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE NAAR MEER ZELFBESCHIKKING, VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING EN ONDERSTEUNING BIJ WILSONBEKWAAMHEID

JURIDISCHE OMKADERING VAN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE NAAR MEER ZELFBESCHIKKING, VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING EN ONDERSTEUNING BIJ WILSONBEKWAAMHEID JURIDISCHE OMKADERING VAN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE NAAR MEER ZELFBESCHIKKING, VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING EN ONDERSTEUNING BIJ WILSONBEKWAAMHEID Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger HET MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Het nieuwe beschermingsstatuut. Dr. Tim Wuyts Adjunct-adviseur Kamerfractie CD&V Wetenschappelijk medewerker KU Leuven

Het nieuwe beschermingsstatuut. Dr. Tim Wuyts Adjunct-adviseur Kamerfractie CD&V Wetenschappelijk medewerker KU Leuven Het nieuwe beschermingsstatuut Dr. Tim Wuyts Adjunct-adviseur Kamerfractie CD&V Wetenschappelijk medewerker KU Leuven Inleiding Plan van de lezing 1. Stand van zaken 2. Waarom een nieuwe wet? 3. Structuur

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen JAARLIJKS VERSLAG OF EINDVERSLAG INZAKE VERTEGENWOORDIGING OF BIJSTAND Datum aanstelling:... Rolnummer:... Aan de vrederechter van het Kanton... Periode van

Nadere informatie

Tarificatie bewind. De vergoeding van de professionele (voorlopig) bewindvoerder

Tarificatie bewind. De vergoeding van de professionele (voorlopig) bewindvoerder Tarificatie bewind De vergoeding van de professionele (voorlopig) bewindvoerder De vergoedingsregeling voor bewindvoerders kwam tot stand na overleg met de vrederechters in Oost- Vlaanderen en de balies.

Nadere informatie

Afd. II MODERNISERING VAN HET VERMOGENSBEHEER 8-13

Afd. II MODERNISERING VAN HET VERMOGENSBEHEER 8-13 Inhoud V Blz. AFKORTINGEN EN CITEERWIJZEN LITERATUURLIJST V XV XVII Nrs. TITEL I VOOGDIJ EN HAAR KENMERKEN 1-37 Hfdst. I VOOGDIJ ALS ONDERSTEUNENDE MAATREGEL 1-13 OPTIEK VAN DE WETGEVER 3-7 I MODERNISERING

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

de hiernagenoemde plaatsvertrouwer (zijnde de lastgever volgens art. 490 BW) Naam en voornaam:... Straat & nr:... Postnummer...Gemeente:...

de hiernagenoemde plaatsvertrouwer (zijnde de lastgever volgens art. 490 BW) Naam en voornaam:... Straat & nr:... Postnummer...Gemeente:... Onderhandse overeenkomst van plaatsvertrouwing: lastgeving voor buitengerechtelijke rechtsbescherming bij toepassing van art. 490 van het Burgerlijk Wetboek Op vandaag,.../.../... werd tussen: de hiernagenoemde

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Nadere informatie

Bewindvoering in een notendop

Bewindvoering in een notendop Bewindvoering in een notendop De bewindvoeringen worden geregeld door de Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG Info zoals opgenomen op de website (m.i.v. 16.08.2017) : www.rechtbankentribunaux.be/rechtbank eerste aanleg Limburg INLEIDING FAMILIEZAKEN VANAF 1 SEPTEMBER 2017 U

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS FAMILIALE BEWINDVOERDERS

PRAKTISCHE GIDS FAMILIALE BEWINDVOERDERS PRAKTISCHE GIDS FAMILIALE BEWINDVOERDERS 2 PRAKTISCHE GIDS FAMILIALE BEWINDVOERDERS Koning Boudewijnstichting Inhoudstafel Inleiding 3 1. Wat is gerechtelijke bescherming? 5 2. Vooruitzien : alternatieve

Nadere informatie

ART. 499/14, 2, B.W. Naam, benaming (bewindvoerder) : Voornaam :.. Woon- of verblijfplaats, maatschappelijke zetel :

ART. 499/14, 2, B.W. Naam, benaming (bewindvoerder) : Voornaam :.. Woon- of verblijfplaats, maatschappelijke zetel : VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE PERSOON EN DE GOEDEREN PERIODIEK VERSLAG VAN 01 januari 20.. (of datum aanstelling bewindvoerder) 31 december 20.. ART. 499/14, 2, B.W. Bewindvoerder(s)

Nadere informatie

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

Rolnummer 5952. Arrest nr. 87/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T

Rolnummer 5952. Arrest nr. 87/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T Rolnummer 5952 Arrest nr. 87/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 488bis, h), 2, van het Burgerlijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel 488bis, b), 6, van

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD III DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK 1 BEATRIX VANLERBERGHE HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE GEWIJZIGDE GERECHTELIJKE ORGANISATIE 5 1. De oprichting van de familie- en jeugdrechtbank

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 SEPTEMBER 2011 C.10.0619.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0619.F 1. O. P., 2. S. P., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. A. B., 2. F. B., in tegenwoordigheid

Nadere informatie

Recht en Ouder worden

Recht en Ouder worden Recht en Ouder worden Juridische aspecten van ouder worden: vertegenwoordiging van de wilsonbekwame, schenkingen/testamenten, euthanasieverklaring, zorgcontracten Hendrik DEBUCQUOY notaris te Diksmuide

Nadere informatie

DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie

DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie Uitgegeven door Walter Pintens Gewoon Hoogleraar K.U. Leuven Buitengewoon

Nadere informatie

Over de curatoren van onbeheerde nalatenschap

Over de curatoren van onbeheerde nalatenschap Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice December 2015 Ambtshalve advies Over de curatoren van onbeheerde nalatenschap Ambtshalve advies over de curatoren van onbeheerde nalatenschap

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Wet van 18.07.1991- Bescherming van de goederen van de meerderjarige onbekwamen

Wet van 18.07.1991- Bescherming van de goederen van de meerderjarige onbekwamen Wet van 18.07.1991- Bescherming van de goederen van de meerderjarige onbekwamen VERZOEKSCHRIFT TOT AANSTELLING VAN EEN VOORLOPIGE BEWINDVOERDER - ART. 488 bis b) B.W. 1034bis Ger.W. (in zoveel exemplaren

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. Aan de Voorzitter bij de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling ****** Ten verzoeke van: 1. Eerste verzoeker: Geboorteplaats: Burgerlijke

Nadere informatie

De voorlopige bewindvoerder.

De voorlopige bewindvoerder. De voorlopige bewindvoerder. Een manier om het vermogen te beschermen... van wie het niet meer kan. Het voorlopig bewind Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... Deel I. Statuut van de vertrouwenspersoon bij bewind over meerderjarigen...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... Deel I. Statuut van de vertrouwenspersoon bij bewind over meerderjarigen... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.... I Voorwoord.... 1 Inleiding.... 3 Deel I. Statuut van de vertrouwenspersoon bij bewind over meerderjarigen... 7

Nadere informatie

De positie van de vrederechter bij ouderenmis(be)handeling

De positie van de vrederechter bij ouderenmis(be)handeling De positie van de vrederechter bij ouderenmis(be)handeling Meester Dieter Vanoutrive, advocaat en plaatsvervangend vrederechter Congres Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 12 juni 2009 Waarom een burgerlijke

Nadere informatie

Best Bewindvoering, de Vucht 25, 5121 ZK RIJEN, Tel. Mobiel: 06-25213624 of 06-12879818 www.bestbewindvoering.nl / info@bestbewindvoering.

Best Bewindvoering, de Vucht 25, 5121 ZK RIJEN, Tel. Mobiel: 06-25213624 of 06-12879818 www.bestbewindvoering.nl / info@bestbewindvoering. Curateles Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van bijvoorbeeld een geestelijke stoornis niet meer staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen

Nadere informatie

Rechten van de patiënt Vertrouwenspersoon en Vertegenwoordiger

Rechten van de patiënt Vertrouwenspersoon en Vertegenwoordiger Uw zorg, onze zorg Vallen en fixatie Palliatieve zorg Wondzorg Zorg voor de bewoner Incontinentiezorg Vroegtijdige zorgplanning Mentorschap Aandachtspersoon Voeding RZL Dementie Rechten van de patiënt

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

ART. 499/14, 2, B.W. Naam, benaming (bewindvoerder) : Voornaam :.. Adres :.

ART. 499/14, 2, B.W. Naam, benaming (bewindvoerder) : Voornaam :.. Adres :. VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN PERIODIEK VERSLAG VAN 01 januari 2. (of datum aanstelling bewindvoerder) 31 december 2.. Bewindvoerder(s) over de goederen : ART. 499/14,

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Art. 72. De vrederechter bedoeld in artikel 70 maakt de akte van bekendheid onmiddellijk over aan de [ 1 familierechtbank]

Art. 72. De vrederechter bedoeld in artikel 70 maakt de akte van bekendheid onmiddellijk over aan de [ 1 familierechtbank] vreemdelingenregister. De ambtenaar van de burgerlijke stand voegt een uittreksel uit het Rijksregister bij het dossier. Niettemin kan de ambtenaar van de burgerlijke stand, indien hij zich onvoldoende

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Aan de vrederechter van het kanton (het kanton waar gehuurde pand is gelegen het juiste kanton aanduiden) Geeft te kennen: Naam: Naam: Voornaam:

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE Stuk 7-B (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 17 maart 1999 DEONTOLOGISCHE CODE van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE van de

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen

De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen Hof van beroep Antwerpen De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen Vanaf 1 september 2014 wordt de wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (zoals gerepareerd

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE...

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE... Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES....................... 1 1.1. Inleiding Afbakening............................... 1 1.2. Enkele principes..................................... 2 1.2.1.

Nadere informatie

Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen

Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen BEGINVERSLAG OUDERS BEWIND over de persoon (art. 499/6, 1 ste lid B.W.) en/of over de goederen (art. 499/6, 2 de lid B.W.) Kanton.. Datum aanwijzing:... Rolnummer:...

Nadere informatie

PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING

PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING Herhaaldelijk worden wij in een procedure vereffening en verdeling van een huwelijksgemeenschap na echtscheiding geconfronteerd met de vaststelling dat beide

Nadere informatie