Gelet op het vorenstaande en onze wateropgave waar wij voor staan ligt er een negatief wateradvies voor u voor dit plan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op het vorenstaande en onze wateropgave waar wij voor staan ligt er een negatief wateradvies voor u voor dit plan."

Transcriptie

1 Hoogheemraadschap van Rijnland k3lk.2aape.2011 uw kenmerk: uw brief van: ons kenmerk: bijlagen: inlichtingen: doorkiesnummer: onderwerp: 20I1/1810-V&H 1 en 4 maart R. Winkelman (071) Zienswijze Ontw Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan Molenpad - Zijdstraat Gemeente Aalsmeer t.a.v. dhr. R. Luijendgèfcomen nr. ~Z) ) t Postbus AG AALS Ë &. nr. lü. L la '* ;!. Afd -"V*-M.l Leiden, 20 april 20?1 raaf l vrchief! Geacht college, In uw brief van 1 maart 2011 vraagt u een reactie in het kader van artikel 3.8 Wro op het ontwerp bestemmingsplan Molenpad - Zijdstraat in uw gemeente. Helaas kunnen wij niet instemmen met het plan. In het kader van het vooroverleg ex artikel Bro hebben wij u bij brief d.d. 19 april 2010 reeds een voorlopig wateradvies gegeven. Hierin hebben wij aangegeven dat een deel (15%) van de toename aan verharding in het plan overeenkomstig ons beleid gecompenseerd zal moeten worden in open water elders in hetzelfde peilgebied. In uw Nota van beantwoording 'vooroverleg en inspraak' en ook in de toelichting artikel Water van uw bestemmingsplan geeft u aan dat de in dit geval benodigde compensatie van 240 m 2 open water wel onderzocht is aan de Mr. Jac. Takkade, maar dat dit niet tijdig realiseerbaar is. Voorts geeft u aan, en dat beamen wij ook, dat in overleg met ons hoogheemraadschap afgesproken is dat gebruik kan worden gemaakt van een positief saldo op de BergingsRekening Courant Aalsmeer (BRC), mits deze bestuurlijk is ondertekend en mits sprake is van een positief saldo in het betreffende peilvak (boezem). Beide bovenstaande zaken zijn echter nog geen realiteit. Dit betekent dat conform ons beleid nog onverminderd geldt dat 240 m 2 open water gevonden en gegraven zal moeten worden voordat bij dit plan sprake kan zijn van instemming van ons hoogheemraadschap bij de vergunningverlening c.q. realisatie ervan. Gelet op het vorenstaande en onze wateropgave waar wij voor staan ligt er een negatief wateradvies voor u voor dit plan. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Rutger Winkelman. Archimedesweg 1 postadres: postbus AD Leiden tekfoon(071) telefax (071) internet: post&rijnland.net

2 Hoogheemraadschap van Rijnland Hoogachtend, Namens dijkgraaf en hoogheemraden, Drs. Ir. I. KampsALuitwieler, Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening Archimedesweg 1 postadres: postbus AD Leiden telefoon (071) telefax (071) internet: vjvvw.njnland.net poitb-rijnland.net

3 pagina 1 van 1 Boogaard, P. Van: Winkelman, Rutger Verzonden: woensdag 20 april :29 Aan: CC: info Onderwerp: Zienswijze HHS OBP Molenstraat-Zijdstraat Bijlagen: Geacht college, Zienswijze_HHS_OBP Molenpad-Zijdstraat.pdf Hierbij onze zienswijze OBP Molenstraat - Zijdstraat. Met vriendelijke groet, Rutger Winkelman Senior Medewerker Plantoetsing/ Vergunningverlening Team Noord rutger, winkelman (a) rijnland, net Hoogheemraadschap van Rijnland Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden Postbus 156, 2300 AD Leiden www, rij nl and.net Ik ben bereikbaar van maandag t/m donderdag. Rijnland opent zijn deuren! Kom op 14 mei naar de Open dag! Kijk voor meer informatie op Het hoogheemraadschap van Rijnland hanteert servicenormen. Lees onze servicenormen

4 De Milieufederatie Noord Hoitand is een onafhankelijke vereniging, die sedert 1969 onvermoeibaar strijdt voor natuurbehoud, milieubeheer en landschapsbescherming binnen de gehele provincie Noord Holland. De federatie bestaat uit ongeveer 200 (plaatselijke) natuur MMieuTcder^ ^ \ ^rd-holland en milieu organisaties, tezamen goed voor een achterban van ruim Nooidhollandörs. Hun gemeenschappelijk doei een duurzame samenleving streeft de Milieufederatie door beleidsbeïnvloeding, onderzoek, visie ontwikkeling en VQorliofaiftQ GEML F ime! Aan: Gemeenteraad van Aalsmeer Postbus AG Aalsmeer ingekomen nr. _) H^ j Class, nr, /ja5/f-2/f ; Relatie nr. ' Afd ^VIA Archief j \i+n : 'araaf kp 24.MRI2011 Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: Datum: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Molenpad Zijdstraat te Aalsmeer Stationsstraat DH Zaandam Telefoon: R. van Arendonk Fax: E mail: 22 maart 2011 Internet: Geachte heer / mevrouw, Hierbij wil de Milieufederatie Noord-Holland een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan Molenpad Zijdstraat. De Milieufederatie heeft dit bestemmingsplan voor de bouw van 30 appartementen, winkelruimten en parkeergarages alleen beoordeeld op het aspect Energie. De Milieufederatie is van mening, zeker bij de nieuwbouw van een aanzienlijke hoeveelheid woningen en winkelruimten, dat expliciet aandacht besteed moet worden aan de mogelijkheden van energiebesparing, inzet van duurzame energie en aan duurzaam bouwen. Zeker bij nieuwbouw liggen hier vele kansen. Ook de provincie Noord-Holland is deze mening toegedaan. Artikel 33 lid 1 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS), zoals bekend gemaakt bij besluit van GS van 13 juli 2010 (nr ), verplicht bij bestemmingsplannen voor woningbouw en renovatie om te beschrijven op welke wijze invulling wordt gegeven aan energiebesparing en inzet van duurzame energie, w.o. mede wordt verstaan het bereik van restwarmte, WKO en aardwarmte, zonne-energie en biomassa. Ten onrechte ontbreekt een dergelijke beschrijving in het ontwerp bestemmingsplan. Verder dient volgens artikel 33 lid 2 van de PRVS nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking aan eisen van duurzaam bouwen te voldoen. "Verstedelijking" is in artikel 1 gedefinieerd als "alle functies die verband houden met wonen, bedrijvigheid,... bovengrondse en ondergrondse infrastructuur...". Dit impliceert dat de woningen in het voorliggende plan aan deze eisen dienen te voldoen. Hoe nu zijn "eisen van duurzaam bouwen op te vatten"? Meer dan de eisen uit het Bouwbesluit in ieder geval, want daaraan moet in ieder geval aan zijn voldaan. Als "eisen van duurzaam bouwen" zijn op te vatten: De menukaart van het C02-servicepunt van de provincie, niveau zilver of goud Breeam-certificering (Dutch Green Building Council) We moeten constateren dat het voorliggende plan niet ingaat of de nieuwe verstedelijking zal gaan voldoen aan de eisen van duurzaam bouwen.

5 De Milieufederatie Noord-Holland is een onafhankelijke vereniging, die sedert 1969 onvermoeibaar strijdt voor natuurbehoud, milieubeheer en landscrnpsbescherming binnen de gehele provincie Noord-Holland. De federatie bestaat uit ongeveer 200 (plaatselijke) natuur- Mi lie u/ed erajja N^ord-Holland en milieu-organisaties, tezamen goed voor een achterban w an ruim Noordhollanders. Hun gemeenschappelijk doel - een duurzame samenleving - streeft de Milieufederatie door beleidsbeïnvloeding, onderzoek, visie-ontwikkeling en voorlichting. Dat er mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld energiebesparing blijkt wel als je de mogelijkheden voor warmte en koude opslag (WKO) voor deze locatie bekijkt. Met de inzet van en dergelijke warmte en koude opslag kunnen flinke energiebesparingen worden bereikt. De provincie heeft voor het stimuleren voor de inzet van WKO een speciale Webtool WKO ontwikkeld (http://gis.noord-holland.nl/wko/). Een snelle "quick en dirty" toepassing van deze Webtool op de beoogde nieuwbouwplannen op deze locatie laat zien dat deze locatie voor inzet van WKO zeer geschikt is, waarbij een energiebesparing gerealiseerd zou kunnen worden van 50%. Zowaar toch een interessante optie die het bestuderen waard is! Samengevat zijn wij van mening dat, hoewel er ons inziens voldoende kansen liggen voor onder andere energiebesparing en inzet van duurzame energie, een beschrijving in dit ontwerp bestemmingsplan ontbreekt op welke manier invulling gegeven zou kunnen worden aan energiebesparing, de inzet van duurzame energie en duurzaam bouwen. In die zin voldoet het plan niet aan Artikel 33 lid 1 en lid 2 van de PVRS. Wij hopen dat u het definitieve bestemmingsplan wel in overeenstemming zult brengen met artikel 33 lid 1 en lid 2 van de PVRS. Het benutten van kansen op het gebied van energiebesparing, de inzet van duurzame energie en duurzaam bouwen zouden in deze tijd toch een vanzelfsprekendheid moeten zijn als het gaat om nieuwe woningbouw. Hoogachtend, Milieufederatie Noord-Holland Ernest Briët, directeur 2-

6 Provincie feji' Noord-Hollanlg* nq., ni! 1 \ r i/;.05.aprl2011 POSTBUS DA HAARLEM \do^ jj jngekomen mr. Gemeente Aalsmeer College van burgemeester en wetholfdêrs A lx A IA u -,r. Class. nr. /, fon. l/l \ jr\ Postbus { ) 1430 AG Aalsmeer Relatie nr. lafd. \[W Archief I \ Paraaf Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon A.Pol / H. Ziengs SHV/VG/OMC Doorkiesnummer (023) VERZONDEN -k APR Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Molenpad - Zijdstraat Geacht college, Kenmerk Uw kenmerk 3 1 MAART 2011 De publicatie in de Staatscourant van 1 0 maart 2011, nummer 4297, geeft weer dat zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Molenpad - Zijdstraat bij uw college kunnen worden ingediend. Gelet op de Wet ruimtelijke ordening is de beoordeling beperkt tot de provinciale belangen, zoals deze zijn vastgesteld in onze Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie. Voornoemde verordening is in werking getreden. Het provinciaal besluit inzake de beperking van het vooroverleg ruimtelijke ordening is in werking getreden op 1 november Dit betekent dat niet alle plannen meer door ons beoordeeld hoeven te worden. Het vorenstaand besluit is op 1 9 oktober 2010 naar uw college van burgemeester en wethouders verzonden. Planinhoud Het voorliggende plan maakt de ontwikkeling van 34 appartementen mogelijk tussen het Molenpad en de Zijdstraat. Reactie Het plangebied alwaar onderhavige bestemmingsplan zich richt is ingevolge kaart 2 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 2010 gelegen in het bestaand bebouwd gebied. Het plan is daarmee in overeenstemming met onze provinciale ruimtelijke verordening als hiervoor bedoeld. Postbus DA Haarlem Telefoon (023) Fax (023) Surinameweg 11 Haarlem [2035 VA]

7 212 Gelet op vorenstaande zien wij geen reden tot het maken van opmerkingen. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, namens deze Unitmanager Vergunningen Omgeving dhr. Ing. S.B. Bakker

8 f^r-imr-r >?;' ', ' QUI" Stadsregio Amsterdam aan Gemeente Aalsmeer T.a.v het College van Burgemeester en Wethouders Postbus AG AALSMEER datum uw kenmerk ons kenmerk Verpl.nr. bijlage(n) onderwerp inlichtingen 6 april /1811-V&H 2011/3166/MBA \ ingekomen rsr. ^ y / j Class, nr. _ /]_ v J/1-2-/f \ Relatie nr. /./?.' '%/// lafd. \ Paraaf MH \ i Archief j 1 1 I Advies Ontwerpbestemmingsplan Molenpad-Zijdstraat en voorontwerp bestemmingsplan Spoorlaan M. Bakker, <D Geacht college, Met interesse heeft de Stadsregio Amsterdam kennis genomen van het voorontwerp Bestemmingsplan 'Spoorlaan' en het ontwerp bestemmingsplan 'Molenpad-Zijdstraat' die u ons op de afgelopen periode heeft doen toekomen. De Stadsregio is blij met de wijze waarop u het regionale beleidskader in de plannen heeft opgenomen. Dit geldt met name voor het Regionaal Verkeer en Vervoerplan, de regionale OV-Visie en het bevoorradingsprofiel. Wel adviseren wij u om in het ontwerpbestemmingsplan Molenpad-Zijdstraat ook de regionale woonvisie een plaats te geven. De Stadsregio Amsterdam wenst graag op de hoogte te blijven van de plannen in de gemeente Aalsmeer. Wij wensen u veel succes bij de afronding van de bestemmingsplannen Molenpad-Zijdstraat en Spoorlaan en zijn graag bereid met u samen te werken om tot een succesvolle uitvoering te komen. Met vriendelijke groet Stadsregio Amsterdam lobiliteit Postbus AP Amsterdam Telefoon Fax regioh u r egioa m sterda m nl

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4 Wijzigingsplan Vastgesteld Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 02-12-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 02-12-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Het voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud heeft gedurende zes weken, van 10 juli tot en met 20 augustus 2013, voor een ieder ter visie

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006

Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006 Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006 In opdracht van: Provincie Noord-Holland, Sector Kennis & Beleidsevaluatie Contactpersoon: Drs. G. Biermann Augustus 2006 Rapportnummer: 93000 RIGO Research

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4

WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4 Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 07-02-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 07-02-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) projectnr. 248231 revisie 04 26 maart 2013 auteur(s) ing. M. Fransen Opdrachtgever Postbus 40 4900 AA Oosterhout Nb datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Laagraven-Oudwulverbroek

Voorontwerpbestemmingsplan Laagraven-Oudwulverbroek Voorontwerpbestemmingsplan Laagraven-Oudwulverbroek Nota vooroverleg en inspraak Hoofdstuk 1: Reacties artikel 3.1.1 Bro Hoofdstuk 2: Inspraakreacties Hoofdstuk 3: Lijst ambtelijke wijzigingen Inleiding

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage «JM» 88 Milieueffectrapportage 88 Bestemmingsplan TU- Noord Delft Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 mei 2009, 200800791/1, (mrs. Slump, Simons-Vinckx en Van Sloten)

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Datum: 1 september 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Hornbach Bouwmarkt Nederland

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT 1 PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Pythagoraslaan 101 3508 TH Utrecht Datum: 1 oktober 2009 Ons kenmerk: PCL 2009/05

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Behandeling zienswijzen Zocherstraat 23-25 te Amsterdam

Behandeling zienswijzen Zocherstraat 23-25 te Amsterdam Bezoekadres Bos en Lommerplein 250 1055 EK Amsterdam Postbus 57239 1040 BC Amsterdam Telefoon 14020 Fax 020 253 0727 www.west.amsterdam.nl info@west.amsterdam.nl Directie Vergunningen en dienstverlening

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Nota van Beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Boekelermeer Noord

Nota van Beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Boekelermeer Noord Nota van Beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Boekelermeer Noord 20 februari 2013 Het ontwerpbestemmingsplan Boekelermeer Noord heeft van 8 november tot en met 19 december 2012 ter inzage gelegen

Nadere informatie

Knuwer & Creutzberg Advocaten,

Knuwer & Creutzberg Advocaten, Nota van Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Haven Den Helder 1 e herziening 2009 Hieronder zijn de zienswijzen weergegeven welke in het kader van art 3.8, lid 1 Wro door ons ontvangen zijn. (De

Nadere informatie

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

Betreft: zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan 'Ficarystraat 2-Hogewaldstraat ong. Beuningen'

Betreft: zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan 'Ficarystraat 2-Hogewaldstraat ong. Beuningen' Brunei IN15.02693 ii HIM 1:11 ui Gemeenteraad van Leuningen Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GEMEENTE BEU Nu dcìm INGEKOMEN 2ý MEl 9015 Tevens per fax: 024-6778078 Datum : 19 mei 2015 Inzake : Elemans/advies

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

Heerfìugowaard Stad van kansen

Heerfìugowaard Stad van kansen Heerfìugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012. Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Burgemeester en wethoiiders I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 F010473 7021 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDER\VERP

Nadere informatie