Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten"

Transcriptie

1 Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Afdeling I Artikel 1: Gegevens van de openbare markten (wet art. 8 2) 1 De stad organiseert op het openbaar domein volgende openbare markten: Elke maandag: wekelijkse markt van 8u tot 12.30u op de Markt, in de Brugstraat, Penitentenstraat en Vredestraat voor de volgende producten: alle producten en diensten die ambulant mogen verkocht of aangeboden worden. Elke donderdag: wekelijkse vismarkt van 8u tot 12.30u op de Markt voor de volgende producten: vis en -producten, schaal- en schelpdieren, groenten en fruit Elke zondag: wekelijkse bio- en boerenmarkt van 9.30u tot 12.30u op het Stationsplein voor de volgende producten: binnenlandse producten afkomstig van landbouw, tuinbouw en bloementeelt 2 De stad organiseert op het openbare domein volgende manifestaties ter bevordering van de lokale handel en het leven in de gemeente: De eerste maandag van maart: jaarmarkt 1 toog van 8u tot 17u op de Markt, Brugstraat, Grotestraat, Gasthuisstraat (van hoek met Grotestraat tot aan hoek met Verhaegenlaan), Verhaegenlaan (van hoek met Gasthuisstraat tot aan Lessensestraat), Lessensestraat (van hoek met Grotestraat tot en met Stationsplein), Stationsplein, Adamstraat, Oudenaardsestraat (van begin tot aan hoek met Adamstraat) Bij deze organisatie zijn voor de plaatselijke handelaars de bepalingen van artikel 10 van het KB van 24 september 2006 van toepassing. Dit betekent dat zij niet onderworpen zijn aan de bepalingen van de wet wanneer de aangeboden producten en diensten van dezelfde aard zijn aan deze die in de winkel verkocht worden. Handelaars die zich niet houden aan deze bepalingen zullen door de marktleiders en/of de lokale politie van de jaarmarkt worden verwijderd. Ook niet-commerciële verkopers zoals plaatselijke verenigingen (ongeacht hun statuut) zoals bepaald in artikel 9 van het KB van 24 september 2006 die occasionele verkopen wensen te verrichten zijn vrijgesteld. Voor de verkoop van alcoholische dranken is steeds een toelating van de gemeente vereist. Artikel 2: 1 Bij bezetting van de in artikel 1 genoemde plaatsen ter gelegenheid van foren, feestelijkheden, of ten gevolge van openbare werken, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen een openbare markt op (een) andere plaats(en) te organiseren of deze tijdelijk af te schaffen. Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 1/14

2 2 Wanneer een wekelijkse openbare markt op een wettelijke feestdag valt, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen na raadpleging van alle marktkramers met een abonnement om deze marktdag te herleggen naar een andere datum of deze af te schaffen. 3 Handelszaken en particuliere woningen gevestigd op de in artikel 1 genoemde plaatsen, moeten toegankelijk blijven tijdens de openbare markten. Dit houdt echter geen verplichting in om op het openbaar domein net voor de ingang van een handelszaak of particuliere woning een doorgang vrij te houden. Artikel 3: Verhouding abonnementen losse standplaatsen (KB art. 24 1) 1 De standplaatsen op een wekelijkse markt worden ingedeeld in loten, genummerd volgens een plan dat ter inzage ligt van de belanghebbenden bij de economische dienst van de stad. 2 De standplaatsen op een wekelijkse markt worden toegewezen: hetzij per abonnement (maximum 95% van het totaal aantal standplaatsen) hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen) 3 De standplaatsen op de jaarmarkt worden toegewezen van jaar tot jaar. Losse standplaatsen worden toegewezen de dag zelf. Voor deze laatste toewijzing geldt artikel 4, 1 van dit reglement. Artikel 4: Toewijzing van losse standplaatsen van dag tot dag (KB art. 27) 1 De standplaatsen van dag tot dag worden door de marktleider toegewezen rekening houdende met de volgende evenwaardige criteria: uur van aankomst op de markt hoedanigheid van de ambulante handelaar (standwerker of niet) aantal gevraagde meters aangeboden producten of diensten type uitstalling 2 De houder van de machtiging als werkgever of van een geldige hoofdleurkaart moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. 3 Indien de marktleider een standplaats niet kan toewijzen op grond van de in 1 genoemde criteria, zal hij/zij de standplaats toewijzen door middel van loting. 4 Standplaatsen toegewezen van dag tot dag hebben een maximale lengte van 10 meter. 5 De marktleider kan een ambulante handelaar een standplaats weigeren, indien deze een product of dienst aanbiedt waarvoor het maximum toegelaten percentage standplaatsen zoals bepaald in artikel 7, 3 is bereikt. Artikel 5: Aanvraag abonnement en bekendmaking vacante standplaatsen (KB art. 28 en 30) 1 Elke aanvraag tot het bekomen van een abonnement op een openbare markt moet gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen: hetzij bij neerlegging van een brief tegen ontvangstbewijs; hetzij per post aangetekende brief met ontvangstmelding; Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 2/14

3 hetzij via een duurzame drager (fax, ) met ontvangstmelding. 2 Elke in 1 genoemde aanvraag moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam en adres van de aanvrager producten of diensten die te koop worden aangeboden kopie van de machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten als werkgever ondernemingsnummer in voorkomend geval een kopie van de voedingsmiddelenvergunning het minimum en het maximum aantal gevraagde meters type uitstalling: marktwagen, paraplu, aanhangwagen, in het geval van seizoensgebonden activiteiten: de periode van activiteit 3 Onvolledige of onjuiste aanvragen worden niet ingeschreven in het chronologisch register. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De inschrijving gebeurt na vervolledigen van de aanvraag. 4 Wanneer een standplaats toegewezen per abonnement vacant wordt, maakt het bestuur dit bekend door middel van een bericht aan het stedelijk infobord in het Administratief Centrum en via de website van de stad. Als de vacante standplaats een bepaalde specialisatie betreft, wordt deze ook vermeld. Artikel 6 Het chronologisch register der aanvragen (KB art. 31) 1 De aanvragen zoals bedoeld in artikel 5 worden in chronologische volgorde ingeschreven in een daartoe bestemd register. Voor aangetekende zendingen geldt de poststempel als inschrijvingsdatum, bij neerlegging de datum van ontvangst. 2 Het chronologisch register van de aanvragen wordt onderverdeeld volgens de volgende specialisaties: alle kleding (uitgezonderd schoeisel) voeding (inclusief onmiddellijke consumptie, uitgezonderd groenten en fruit) groenten en fruit bloemen en planten overige producten, diensten standwerkers 3 Teneinde een actualisering toe te laten wordt elk jaar, in de maand oktober, elke ingeschrevene in het chronologisch register der aanvragen aangeschreven met de vraag of de betrokkene nog in aanmerking wenst te komen voor een abonnement op de openbare markt. 4 Elke ingeschrevene, die voor 31 december van hetzelfde jaar zijn of haar aanvraag tot het bekomen van een abonnement bevestigt, behoudt zijn of haar plaats in het chronologisch register der aanvragen. Zij die hun aanvraag niet bevestigen voor de in dit lid vermelde datum, worden onherroepelijk geschrapt in het chronologisch register. 5 Voor de jaarmarkt wordt ook een chronologisch register der aanvragen bijgehouden. Elk jaar, in de maand oktober, wordt elke deelnemer van de voorbije jaarmarkt aangeschreven met de vraag of hij/zij in aanmerking wenst te komen voor een standplaats tijdens de volgende jaarmarkt. Elke aangeschrevene, die voor 31 december van hetzelfde jaar zijn of haar aanvraag tot het bekomen van een standplaats bevestigt, behoudt zijn of haar standplaats op de jaarmarkt, tenzij uitzonderlijke omstandigheden (open- Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 3/14

4 bare werken, ) een (lichte) wijziging van de standplaats noodzakelijk maken. Artikel 7 Toewijzing van een standplaats per abonnement (KB art. 29 en 31) 1 De abonnementen worden door het College van Burgemeester en Schepenen toegewezen met inachtneming van de chronologische volgorde van de aanvragen zoals in het daartoe bestemd register ingeschreven. 2 Wanneer een standplaats per abonnement vacant wordt, wordt deze standplaats toegewezen: bij voorrang aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken vervolgens bij voorrang aan de volgende categorieën, in dalende volgorde: personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing van de standplaats die ze op één van de openbare markten van de stad innamen of aan wie de stad een vooropzeg heeft gegeven omwille van de definitieve opheffing van een markt of een deel van de standplaatsen op een markt abonnementshouders die een uitbreiding vragen abonnementshouders die een wijziging van hun standplaats vragen externe aanvragen 3 Voor de toewijzing van een abonnement tijdens de wekelijkse markt wordt wat betreft het product of dienst ook rekening gehouden met de volgende diversiteit: alle boven- en onderkleding (inclusief schoeisel): maximum 40% van het aantal standplaatsen voeding (inclusief onmiddellijke consumptie, exclusief groenten en fruit): maximum 15% groenten en fruit: maximum 10 % bloemen en planten: maximum 7,50% overige producten (inclusief schoeisel) of diensten: maximum 22,50% standwerkers: 5% bij voorrang vrije standplaatsen: minimum 5% van het aantal standplaatsen 4 Voor de toewijzing van een abonnement tijdens de wekelijkse vismarkt wordt wat betreft het product ook rekening gehouden met de volgende diversiteit: vis en producten: minimum 1/3 van de standplaatsen groenten en fruit: maximum 1/3 van de standplaatsen 5 Abonnementen worden steeds toegewezen vanaf het begin van het volgende kwartaal. Marktkramers aan wie in de loop van een kwartaal een abonnement werd toegewezen, betalen van dag tot dag het plaatsgeld aan de marktleider en dit tot de vervaldag van het kwartaal. Vanaf het daaropvolgende kwartaal geldt ook voor hen artikel 20 van dit reglement. 6 Een houder van een machtiging als werkgever of een geldige hoofdleurkaart kan maximaal twee abonnementen worden toegewezen. 7 Een standplaats toegewezen per abonnement kan maximaal 18 meter lang zijn. 8 De toewijzing van de standplaatsen tijdens de jaarmarkt gebeurt niet per abonnement, maar er moet wel zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de volgende criteria: standplaats in het verleden en anciënniteit koopwaar voor bepaalde producten gelden de volgende beperkingen: Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 4/14

5 bereide eetwaren voor onmiddellijke consumptie (hamburgers, hot dogs, escargots, verse wafels, pannekoeken, frieten, pitta, ): maximum 20 standplaatsen alcoholische dranken (jenevers, wijnen, ): maximum 10 standplaatsen 9 Geen enkel kraam, stand of installatie mag door particulieren en of verenigingen op de openbare weg worden geplaatst zonder een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen, zelfs al is men in het bezit van een leurderskaart of zelfs als het gaat om de uitbreiding van de eigen handelszaak. 10 De deelnemers zijn verplicht zich in alles wat de 1 e Toog betreft, te schikken naar de aanduidingen van de marktleider en de lokale politie. Het is verboden een andere standplaats in te nemen dan deze aangeduid door de burgemeester of zijn afgevaardigde, onderling van plaats te wisselen of te verhuren. 11 De marktleider en de lokale politie kan een deelnemer van de jaarmarkt verwijderen ingeval betrokkene de openbare orde verstoort of onderhavig reglement overtreedt. Artikel 8 Bekendmaking van de toewijzing van een abonnement (KB art. 33) De toewijzing van een abonnement wordt bekend gemaakt aan de aanvrager: hetzij bij overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; hetzij met een per post aangetekende brief met ontvangstbewijs; hetzij via een duurzame drager (fax, ) met ontvangstbewijs. Artikel 9 Register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34) 1 Het gemeentebestuur houdt voor elke per abonnement toegewezen standplaats een register bij dat het volgende vermeld: volledige naam en adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd toegewezen. In voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon in voorkomend geval, de hoedanigheid van overnemer in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker het ondernemingsnummer de aangeboden koopwaar datum van toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht het bedrag van de standplaatsvergoeding type uitstalling in het geval van seizoensgebonden activiteiten: de periode van activiteit 2 Elke wijziging van de adresgegevens moet door de houder van een abonnement schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden medegedeeld. Artikel 10 Duur van een abonnement (KB art. 32) 1 Een abonnement tijdens een wekelijkse markt wordt toegewezen voor de resterende duur van het lopende kalenderjaar. 2 Behoudens de bepalingen in artikel 16, wordt op het einde van elk kalenderjaar elk abonnement tijdens een wekelijkse markt stilzwijgend hernieuwd voor één jaar. Het College van Burgemeester en Schepenen stelt hiertoe tijdens haar eerste zitting van elk nieuw kalenderjaar het in artikel 9 vermelde register vast. Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 5/14

6 Artikel 11 Identificatievereiste (KB art. 21) 1 Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent tijdens een in artikel 1 genoemde openbare markt moet zich door middel van een uithangbord op een duidelijke en leesbare manier identificeren. 2 Het uithangbord vermeldt de volgende gegevens: naam en voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend hetzij de naam en voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend firmanaam en/of benaming van de onderneming gemeente van de maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel ondernemingsnummer Artikel 12 Inname van de standplaatsen (KB art. 26) 1 Een standplaats op een openbare markt kan worden ingenomen door: de natuurlijke persoon die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefent, houder van een machtiging als werkgever, aan wie de standplaats werd toegewezen; de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon die een ambulante activiteit uitoefent en aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever; de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder(s) van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor eigen rekening; de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor eigen rekening; de standwerker, houder van een machtiging als werkgever, aan wie het tijdelijk gebruik van de standplaats werd onderverhuurd; de standwerker, houder van een machtiging als aangestelde A en B voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd; de personen die beschikken over een machtiging als aangestelde A of een machtiging als aangestelde B, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld in a. tot en met d. van dit artikel. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van het KB, standplaats toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. 2 De personen opgesomd in a. tot en met g. kunnen de standplaats innemen buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd. Artikel 13 Standplaatsen standwerkers 1 Standwerkers krijgen tijdens de wekelijkse markt bij voorrang een standplaats in de Brugstraat toegewezen. Zij worden niet toegelaten tussen de ambulante handelaars met een standplaats op de Markt, in de Vrede- of Penitentenstraat. 2 Ingevolge plaatsgebrek op de voor hen voorbehouden plaatsen, kan aan standwerkers een standplaats worden toegewezen op iedere vrije stand- Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 6/14

7 plaats. Artikel 14 Abonnementen standwerkers en onderverhuring (KB art. 36) 1 Aan standwerkers en erkende standwerkersverenigingen wordt bij voorrang een abonnement toegewezen voor zover hun totaal niet meer bedraagt dan 5% van het totale aantal abonnementen. Indien dit percentage is gehaald, wordt aan standwerkers een abonnement toegewezen overeenkomstig de bepalingen in artikel 7. 2 Standwerkers of erkende standwerkersverenigingen die een abonnement werd toegewezen kunnen dit gebruiksrecht onderverhuren aan een andere standwerker, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via een erkende standwerkersvereniging. Zij moeten tijdig een lijst van de standwerkers aan wie zij de standplaats hebben onderverhuurd, schriftelijk mededelen aan het College van Burgemeester en Schepenen. 3 Een standwerker kan per openbare markt slechts één abonnement bekomen. Hij/zij moet minimaal 3 maal per kwartaal persoonlijk de standplaats innemen. 4 Een erkende vereniging van standwerkers kan per openbare markt maximaal drie abonnementen bekomen. Elke standplaats moet minstens 3 maal per kwartaal worden ingenomen. Artikel 15 Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art. 37) 1 Seizoensgebonden activiteiten zijn in het algemeen activiteiten die betrekking hebben op producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht of aangeboden worden. 2 Abonnementen toegewezen voor de verkoop van de in 1 genoemde producten of diensten worden opgeschort gedurende de periode van nonactiviteit. In deze gevallen is artikel 17, 3 en 4 ook geldig. Artikel 16 Schorsing en opzegging van abonnementen (KB art. 32) 1 Het College van Burgemeester en Schepenen schorst een abonnement in de volgende gevallen: het niet tijdig (binnen de twee maand) betalen van de standplaatsvergoeding. De eventuele schorsing wordt opgeheven van zodra de standplaatsvergoeding werd vereffend. op advies van de marktleider en de stedelijke marktcommissie: bij herhaaldelijke inbreuken op de artikelen 22 tot en met 26 van dit reglement. 2 Het College van Burgemeester en Schepenen zegt een abonnement op in de volgende gevallen: als de standplaats gedurende 4 opeenvolgende marktdagen niet werd ingenomen, zonder de marktleider hier vooraf of ten laatste de eerste week van afwezigheid op de hoogte van te stellen overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 17 op advies van de marktleider en de stedelijke marktcommissie: bij herhaaldelijke inbreuken op de artikelen 21 tot en met 26 van dit reglement die reeds in het verleden tot een schorsing hebben geleid 3 De betrokken ambulante handelaar wordt hier per aangetekend schrijven in kennis van gesteld. Deze maatregel geeft geen aanleiding tot terugbetaling van de eventueel reeds betaalde standplaatsvergoeding voor het lo- Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 7/14

8 pende kwartaal. Artikel 17 Overdracht van een abonnement (KB art. 32) 1 De overdracht van een abonnement is toegelaten onder de volgende voorwaarden: wanneer de houder van een standplaats de activiteiten als natuurlijke persoon stopzet of overlijdt of wanneer een rechtspersoon de ambulante activiteiten stopzet EN de overnemer houder is van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever EN de overnemer dezelfde koopwaar als de overlater aanbiedt 2 De inname van een overgedragen standplaats is pas toegelaten, wanneer het College van Burge-meester en Schepenen in het bezit werd gesteld van de volgende documenten: bewijs van schrapping van de ambulante activiteiten in de KBO van de overdrager machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever van de overnemer 3 Een overnemer kan schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen een wijziging van de aangeboden koopwaar aanvragen. Dit beslist, na advies van de marktleider en de Stedelijke Marktcommissie. 4 Een overdracht is geldig voor de resterende duur van het abonnement, nadien wordt het abonnement eveneens stilzwijgend hernieuwd. Artikel 18 Opschorting van een abonnement (KB art. 32) 1 De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste één maand wanneer hij/zij ongeschikt is zijn/haar activiteit uit te oefenen: door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond 2 De opschorting gaat in de dag waarop de stad op de hoogte werd gebracht van de ongeschiktheid en houdt op de volgende marktdag na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de abonnementshouder zijn/haar standplaats terug. 3 De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen tussen de stad en de abonnementshouder. 4 Gedurende de periode van opschorting wordt de standplaats toegewezen van dag tot dag. Artikel 19 Afstand van een abonnement (KB art. 32) 1 De houder van een abonnement tijdens een wekelijkse markt kan afstand doen van het abonnement: bij de vervaldag van het abonnement bij stopzetting van de ambulante activiteiten op ieder ander ogenblik indien hij/zij definitief ongeschikt is om zijn/haar ambulante activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 18 Behoudens in het laatste geval geldt een opzegtermijn van dertig dagen. Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 8/14

9 De afstand dient te worden gemeld aan het College van Burgemeester en Schepenen: hetzij bij neerlegging van een brief tegen ontvangstbewijs; hetzij per post aangetekende brief met ontvangstmelding; hetzij via een duurzame drager (fax, ) met ontvangstmelding. 2 De afstand van een abonnement geeft geen aanleiding tot terugbetaling van de reeds vereffende standplaatsvergoedingen. Artikel 20 Register van de aanwezigheden De marktleider houdt een register bij met de aan- en (gemotiveerde) afwezigheden van de abonnements-houders tijdens een wekelijkse markt. Artikel 21 De standplaatsvergoeding 1 Voor de standplaatsen per abonnement toegewezen, verstuurt het stadsbestuur bij het begin van elk kwartaal een factuur met de te betalen standplaatsvergoeding voor het begonnen kwartaal, zijnde voor 13 openbare markten. 2 Wanneer in toepassing van artikel 2, 2 van dit reglement één of meerdere marktdagen worden afgeschaft, wordt de standplaatsvergoeding van het kwartaal proportioneel verminderd. 3 Toevallige marktkramers betalen het vastgestelde plaatsgeld van dag tot dag aan de marktleider, tegen onmiddellijke afgifte van een ontvangstbewijs. 4 De vereffening van een abonnement gebeurt door middel van een overschrijving op het rekeningnummer van het stadsbestuur, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen, met als vermelding marktabonnement 1, 2, 3 of 4 kwartaal en het kalenderjaar. Artikel 22 Uren van aankomst en vertrek 1 Een standplaats toegewezen per abonnement mag niet worden ingenomen voor 06 uur s morgens. 2 Zowel de abonnementhouders als de toevallige marktkramers dienen aanwezig te zijn ten laatste om 08 uur. Standplaatsen toegewezen per abonnement die om 08 uur niet zijn ingenomen, kunnen door de marktleider worden toegewezen aan toevallige marktkramers. 3 De standplaatsen moeten volledig ontruimd zijn ten laatste om 14u. Artikel 23 Beperking koopwaar 1 Een ambulante handelaar met een abonnement mag geen andere koopwaar aanbieden, dan die vermeld in het register van de abonnementen. 2 Ambulante handelaars met een abonnement, die andere artikelen dan deze vermeld in het register wensen te koop aan te bieden, dienen dit schriftelijk aan te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College beslist, na advies van de marktleider en de Stedelijke Marktcommissie. Artikel 24 Beperking type uitstalling Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement vermeldt of de toelating geldt voor een winkelwagen, aanhangwagen, paraplu of combinatie ervan. Ambulante handelaars, die het type van uitstalling wensen te Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 9/14

10 wijzigen, moeten dit schriftelijk aanvragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College beslist over deze aanvraag, na advies van de marktleider en de Stedelijke Marktcommissie. Artikel 25 Opstelling en inrichting standplaatsen 1 Een standplaats moet zodanig ingericht zijn dat de voorbalk van de paraplu s of winkelwagen niet buiten de marktrooilijn komt, met uitzondering van luiken of het gedeelte van de inrichting dat kan beschouwd worden als afdak, op voorwaarde dat het zich minstens 2 meter boven de grond bevindt. 2 Het is verboden enige haak, rek of ander uitsteeksel met koopwaar aan de inrichting te vestigen als dit de rooilijn overschrijdt. 3 Ambulante handelaars met bloemen, planten en zaden mogen hun koopwaar op de grond uitstallen. 4 Enkel voertuigen of inrichtingen noodzakelijk voor de uitoefening van de ambulante activiteit zijn toegelaten op de plaatsen bepaald volgens artikel 1. 5 Voertuigen nodig voor het laden en lossen van de koopwaar zijn toegelaten tussen de standplaatsen. De duur van het laden en lossen moet echter te allen tijde tot een minimum worden beperkt. 6 Laden en lossen is verboden na 08 uur s morgens en vóór 12u30 s middags. 7 Het inbouwen van een voertuig of aanhangwagen op een standplaats is toegelaten indien hierdoor niet meer oppervlakte wordt ingenomen dan vergund, als de rooilijn niet wordt overschreden en het voertuig zoveel mogelijk aan het zicht wordt onttrokken. Een ingebouwd voertuig of aanhangwagen maakt alleszins deel uit van de standplaats en moet aldus worden betaald. De cabine van een winkelwagen maakt deel uit van de standplaats, maar moet niet worden betaald als dusdanig. 8 Een ambulante handelaar, die zonder toelating van de marktleider meer oppervlakte inneemt dan vergund, moet onmiddellijk een vergoeding betalen aan de marktleider zijnde 10 keer het tarief per m² die wederrechterlijk werd ingenomen. Deze vergoeding geeft geen recht op behoud van de wederrechterlijke ingenomen meeroppervlakte in de toekomst. 9 Het vorige is eveneens van toepassing op ambulante handelaars die een andere standplaats innemen dan diegene die hen werd toegewezen. Artikel 26 Verwarming, geluid, veiligheid 1 Ambulante handelaars die gebruik maken van verwarmingstoestellen zijn verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, brand- en aanverwante gevaren af te sluiten. Op verzoek van de marktleider moet een ambulante handelaar het bewijs voorleggen dat aan deze verplichtingen werd voldaan. 2 Het is te allen tijde verboden gebruik te maken van verwarmingstoestellen die worden aangesloten op het elektriciteitsnet. 3 Elke winkelwagen moet zijn uitgerust met een goedgekeurd brandblusapparaat met een minimum inhoud van vijf kg CO 2. Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/ /14

11 4 Een ambulante handelaar moet zijn/haar standplaats zodanig inrichten dat schadelijke, hinderlijke of onwelriekende vloeistoffen niet op de grond kunnen druipen. Indien zulks onmogelijk blijkt, moet de marktkramer zelf instaan voor de opvang van deze vloeistoffen. 5 Brandmonden of zuigputten die toegang verlenen tot bluswater moeten altijd toegankelijk blijven. 6 Het gebruik van geluidstoestellen is toegelaten, indien de omliggende ambulante handelaars of standwerkers niet worden gestoord in de uitoefening van hun activiteit. Artikel 27 Opruiming standplaats en afval Alle ambulante handelaars moeten hun standplaats volledig opruimen vooraleer deze te verlaten. Het is verboden enig afval achter te laten op de standplaats of op een andere plaats op de openbare markt. Afdeling II Organisatie van de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten, exclusief de private markten Artikel 28 Standplaatsen te begeven per abonnement (KB art. 42 1) 1 Op de volgende plaatsen is de uitoefening van ambulante activiteiten toegelaten: 1. Locatie: Moerbekeplein Dag: alle dagen Uur: 08u 20u Machtigingen: onbeperkt Standplaatsen: drie Specialisatie: Groenten en fruit, kip aan t spit, vis en visproducten 2. Locatie: Astridlaan gelijkgrondse berm tussen huisnummer 88 en hoek met Felicien Cauwelstraat Dag: alle dagen Uur: 08u 20u Machtigingen: onbeperkt Standplaatsen: drie Specialisatie: Groenten en fruit, kip aan t spit, vis en visproducten, bereide eetwaren 3. Locatie: Astridlaan gelijkgrondse berm rechtover nummers 34 tot en met 38 Dag: alle dagen Uur: 08u 20u Machtigingen: onbeperkt Standplaatsen: twee Specialisatie: Groenten en fruit, kip aan t spit, vis en visproducten, bereide eetwaren 4. Locatie: Aalstsesteenweg ter hoogte van huisnummers 118 t.e.m. 124 Dag: alle dagen Uur: 08u 20u Machtigingen: onbeperkt Standplaatsen: twee Specialisatie: Groenten en fruit, kip aan t spit, vis en visproducten, bereide eetwaren Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/ /14

12 5. Locatie: Vianeplein Dag: alle dagen Uur: 08u 20u Machtigingen: onbeperkt Standplaatsen: twee Specialisatie: Groenten en fruit, kip aan t spit, vis en visproducten 6. Locatie: Ophasselt dorpsplein ter hoogte van Alfonslaan Dag: alle dagen Uur: 08u 20u Machtigingen: onbeperkt Standplaatsen: twee Specialisatie: Groenten en fruit, kip aan t spit, vis en visproducten 7. Locatie: Openbare weg, openbaar domein, privédomein grenzend aan het openbaar domein Dag: alle dagen Uur: 08u 02u Machtigingen: op de Markt en het Stationsplein maximaal drie per evenement of organisatie Specialisatie: bereide eetwaren voor onmiddellijke consumptie Artikel 29 Aanvraag van een standplaats per abonnement 1 Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten. 2 De aanvrager dient ook te vermelden op welke specifieke plaats(-en) en tijdstippen hij/zij ambulante activiteiten wenst uit te oefenen. Artikel 30 Register der aanvragen De aanvragen zoals bedoeld in artikel 2 van deze afdeling worden in chronologische volgorde ingeschreven in een daartoe bestemd register. Artikel 31 Toewijzing van een standplaats per abonnement (KB art. 43) 1 Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten. 2 Aan een ambulante handelaar kan maximaal twee abonnementen worden toegewezen. 3 Een standplaats toegewezen per abonnement kan maximaal 10 meter lang zijn. 4 In het geval van een positieve beslissing krijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld: de aard van de producten of diensten die hij/zij gemachtigd is te verkopen de plaats, datum en duur van de verkoop 5 Een standplaats kan geweigerd worden omwille van één of meerdere onderstaande redenen: redenen van openbare orde redenen van volksgezondheid bescherming van de consument activiteit kan het bestaande commercieel aanbod in gevaar brengen Het stadsbestuur zal deze reden(en) motiveren in haar kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en tevens naar de beroepsmogelijkheden verwijzen. Artikel 32 Bekendmaking van de toewijzing van een abonnement De toewijzing van een abonnement wordt op dezelfde wijze bekendge- Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/ /14

13 maakt als voor de openbare markten. Artikel 33 Register van de machtigingen 1 Het stadsbestuur houdt een lijst bij van de verleende machtigingen per in artikel 1 van deze afdeling vastgelegde locatie. De lijst vermeldt ook de exacte dagen en uren dat een standplaats op een locatie mag worden ingenomen. 2 Het stadsbestuur houdt een lijst bij van de verleende machtigingen voor bereide eetwaren voor onmiddellijke consumptie. Artikel 34 Toewijzing van een losse standplaats (KB art. 43 2) 1 De toewijzing van losse standplaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. 2 Wanneer twee of meerdere aanvragen voor een standplaats tegelijkertijd worden ingediend, gebeurt de toewijzing via loting. Artikel 35 Overige bepalingen Dezelfde regels als voor de openbare markten gelden voor de volgende aangelegenheden: identificatievereiste overdracht van een abonnement opschorting van een abonnement afstand van een abonnement opstelling en inrichting van de standplaatsen de standplaatsvergoeding beperking koopwaar en type uitstalling verwarming, geluid, veiligheid opruiming standplaats en afval Afdeling Private markten III Artikel 36 Begripsbepaling Private markt: een markt georganiseerd door een privé initiatief, zowel op privé-domein als op het openbaar domein en toegelaten door de stad. Artikel 37 Aanvragen 1 Elke aanvraag voor de organisatie van een private markt moet voorafgaand zijn goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. Artikel 38 2 Elke aanvraag moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam en adres van de aanvrager het type private markt (algemene markt, rommelmarkt, themamarkt, ) locatie, dag(en) en uren dat de private markt wordt georganiseerd 3 Het College van Burgemeester en Schepenen kan op vraag van de organisator of uit eigen beweging een manifestatie op een private plaats die verschillende niet-professionele verkopers verenigt, louter aan deze categorie voorbehouden, ze uitbreiden tot professionele verkopers of het thema van de manifestatie specialiseren. 4 Indien een manifestatie werd opengesteld voor professionele verkopers, dan zijn deze voor de volledige duur van de manifestatie gehouden aan de Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/ /14

14 identificatievereiste zoals deze in dit reglement is vastgelegd voor de openbare markten. Afdeling IV Slotbepalingen Artikel 39 Definitieve afschaffing standplaatsen vooropzeg (Wet art. 8 2) Het College van Burgemeester en Schepenen kan een openbare markt geheel of een deel van de standplaatsen definitief afschaffen. De houder(s) van dergelijke standplaats(en) word(t)(en) hier minstens twaalf maanden op voorhand per aangetekend schrijven op de hoogte van gesteld. Artikel 40 Gemeentelijke administratieve sanctie 1 Inbreuken op artikel 22, 3 en artikel 27 van afdeling I van dit reglement worden bestraft met een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar, conform de procedure in artikel 119bis, 9 tot en met 12 van de Nieuwe Gemeentewet. Deze geldboete wordt ook opgelegd voor inbreuken op de verplichte opruiming van de standplaats en afval tijdens ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten of tijdens private markten. 2 De omvang van een administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhalingen. De boete overschrijdt, ongeacht de omstandigheden, in elk geval niet het wettelijk vastgestelde maximumbedrag van 250,00 euro. Artikel 41 De marktleider (KB art. 44) 1 Het College van Burgemeester en Schepenen duidt een marktleider aan voor de uitoefening van ambulante activiteiten en de openbare markten. 2 De marktleider staat in voor de goede organisatie van de in 1 genoemde aangelegenheden, de inning van de standplaatsen toegewezen van dag tot dag en ziet toe op de toepassing van dit reglement. Hij/zij oefent autonoom deze bevoegdheden uit. 3 De marktleider is bevoegd om documenten, die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen, te controleren. Artikel 42 overige bepalingen 1 Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 2 Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet. 3 Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de Minister van Middenstand, de Provinciegouverneur, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank. 4 Het marktreglement, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van en van kracht sinds , wordt opgeheven. Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/ /14

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein gemeenteraad van 20 februari 2017 HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Afdeling 1 - Organisatie de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten (wet art. 8

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * 07FIN16050010bd HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * AFDELING I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens

Nadere informatie

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Algemene voorwaarden Bezit machtiging ambulante activiteiten (sinds 1-4-2014 beveiligde leurkaart verplicht) of vergunning niet-commerciële

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1. Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- GESTEMD

Nadere informatie

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten werd gewijzigd door de wet van 4/7/2005

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten GEM 30-08-2007 LE/anm ambulante activiteiten. Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein DE GEMEENTERAAD Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op de

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten ART.1.- Gegevens

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 maart 2009, gecoördineerde versie

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN.

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 09 november 2007 GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT GEMEENTE TERNAT MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD,

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Gelet op het Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Marktreglement Goedgekeurd in gemeenteraad van 20 november 2006, wijzigingen goedgekeurd in gemeenteraad van 17 december 2007 en in gemeenteraad van 24 november 2008 AFDELING 1 Organisatie van ambulante

Nadere informatie

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende

Nadere informatie

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Reglement Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 augustus 2012 AFDELING 1 : Organisatie

Nadere informatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie 4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gelet

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST Artikel 1 Eenieder die op het grondgebied van de stad ambulante handel wenst uit te oefenen, dient over een voorafgaande toelating van

Nadere informatie

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de openbare markten op plaatsen die vooraf zijn bepaald AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

Reglement organisatie openbare kermissen

Reglement organisatie openbare kermissen Reglement organisatie openbare kermissen Goedgekeurd in gemeenteraad 11 september 2008 Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand

Nadere informatie

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN Art.1: Het raadsbesluit d.d. 10/09/2007 en latere wijzigingen, betreffende het reglement met betrekking tot de ambulante

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE WACHTEBEKE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 januari 2009 Tegenwoordig: M.M. De Vliegher, Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN De raad, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993 houdende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007)

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * AFDELING I: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke

Nadere informatie

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober 2013 ------------- Waren aanwezig: Onderwerp: Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1 - Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011)

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) AFDELING 1 : Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente Aartselaar REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Onderhavig marktreglement zal kenbaar gemaakt

Nadere informatie

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN.

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN. STAD LOKEREN Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad ZITTING VAN 22 oktober 2007 Waren aanwezig: Voorzitter : Anthuenis Filip, Burgemeester. Schepenen : Liebaut, Van Rysselberghe, Van der Sypt,

Nadere informatie

Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout

Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout Afdeling 1: Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Hoofdstuk 1: Organisatie van de markt Artikel 1: Algemeen 1.1 De openbare

Nadere informatie

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED AFDELING 1 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1: BEVOEGDHEID 1. De gemeenteraad vertrouwt aan het College van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de markten

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN

Stad Aalst REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN Artikel 1 De gemeente richt op het openbaar domein openbare markten in voor allerlei koopwaar en diensten met uitzondering van tweedehandsartikelen, zoals bepaald

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring Gemeentebestuur Ardooie Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 11 maart 2013 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Technische Dienst 03-410 16 36 annemie.vandenbrande@zandhoven.be Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 april

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of

Nadere informatie

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25)

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25) REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN GEMEENTERAADSBESLUIT 29 OKTOBER 2007, GEWIJZIGD OP 11 JUNI 2012, 29 APRIL 2013 EN 19 DECEMBER 2016 AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

Marktreglement. De wekelijkse openbare markt heeft plaats iedere woensdag van 8.00 uur tot 12.30 uur, op het Marktplein en in de Serpentestraat.

Marktreglement. De wekelijkse openbare markt heeft plaats iedere woensdag van 8.00 uur tot 12.30 uur, op het Marktplein en in de Serpentestraat. Artikel 1 Marktreglement De wekelijkse openbare markt heeft plaats iedere woensdag van 8.00 uur tot 12.30 uur, op het Marktplein en in de Serpentestraat. De wekelijkse boerenmarkt heeft plaats iedere zaterdag

Nadere informatie

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2)

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2) Huishoudelijk Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de markten Gecoördineerde versie van de gemeenteraden van 27/09/2007, 24/06/2010,

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN 2012_Marktreglement.doc 1/16 INHOUD Afdeling 1 - Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten... 3 Hoofdstuk I: Algemeen... 3 Artikel 1: Organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 18/11/2013. Dit reglement

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Zingem UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 22 december 2011 Aanwezig : Etienne VER CRUYSSE, Kathleen HUTSEBAUT, Voorzitter,

Nadere informatie

Wat verandert de wetswijzing van 2017?

Wat verandert de wetswijzing van 2017? 24 april 2017 Wat verandert de wetswijzing van 2017? VERMINDERING MINIMUM OPZEGTERMIJN DEFINITIEF OPHEFFEN STANDPLAATS OPENBARE MARKT Art. 8, 2, wet 25 juni 1993 OPHEFFING VERPLICHT ADVIES VAN MINISTER

Nadere informatie

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium ALGEMEEN EN ZONAAL DEEL VAN HET GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 9 december 2010 en gewijzigd bij besluit van 14

Nadere informatie

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten.

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD dd. 1 juli 2010 ALGEMENE BEPALINGEN - DEFINITIES Artikel 1 In onderhavig reglement wordt verstaan onder: Openbaar

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein De gemeenteraad heeft in zitting van 22 november 2010 beslist het reglement betreffende

Nadere informatie

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL Goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 mei 2012 1 INHOUD 1. Hoofdstuk I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Artikel 1 Gegevens van openbare

Nadere informatie

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad,

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad, GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening

Nadere informatie

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen 2007-08-30 - SEC- reglement op de openbare kermissen De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN GEMEENTE UKKEL Reglement betreffende de kermisattracties en de ambulante vestigingen van kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen. Datum van de beraadslaging:

Nadere informatie

Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten. Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten. Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten. Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Art.1.- De gemeente richt op het openbaar domein een wekelijkse

Nadere informatie

dienst economische en juridische zaken

dienst economische en juridische zaken dienst economische en juridische zaken R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN Artikel 1: gegevens van openbare markten (wet art. 8 2)

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT VOOR DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT VOOR DE OPENBARE MARKTEN De Gemeenteraad, Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement kermisactiviteiten op openbare

Nadere informatie

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Het reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein van 9 oktober 2007 en gewijzigd op 7 februari 2012

Nadere informatie

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad in zitting van 03 maart 2014. Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste,

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK Inhoud BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK... 2 AFDELING 1 Reglement van inwendig bestuur betreffende ambulante

Nadere informatie

STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN

STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN REGLEMENT OP DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1 De stad richt op het openbaar domein volgende openbare markten in: SCHOOLDREEF GENTBRUGGE

Nadere informatie

REGLEMENT Bijlage 4 APV

REGLEMENT Bijlage 4 APV REGLEMENT Bijlage 4 APV Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van dinsdag 9 januari 2018 op de openbare markten en op het openbaar

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein Gemeenteraadsbesluit van 24-10-2016 Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016 Reglement ambulante handel op openbaar domein AFDELING 1 Artikel 1: Toepassingsgebied (KB art. 42

Nadere informatie

FAQ - veel gestelde vragen

FAQ - veel gestelde vragen FAQ - veel gestelde vragen 1. Wanneer is de wetgeving van toepassing? Kan het ruilen van goederen een ambulante activiteit zijn? Is het uitdelen van folders een ambulante activiteit? Is de levering van

Nadere informatie

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is het bovengenoemde reglement op te heffen en een nieuw reglement op te maken;

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is het bovengenoemde reglement op te heffen en een nieuw reglement op te maken; Reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein De gemeenteraad, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Voorafgaande machtiging Aanvraag machtiging: De inname van een standplaats

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP DINSDAG 16 MAART 2010. Aanwezig: burgemeester-voorzitter: Katrien Schryvers schepenen: Bart Sebreghts, Bob Peeters, Luc Kennis,

Nadere informatie

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Voorafgaande machtiging Aanvraag machtiging De inname van een standplaats

Nadere informatie

Algemeen politiereglement voor de stad Eeklo reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein wijziging.

Algemeen politiereglement voor de stad Eeklo reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein wijziging. uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 20 januari 2014 Algemeen politiereglement voor de stad Eeklo reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markt en op het

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Aanwezig : Burgemeester - Voorzitter: Schepenen : Raadsleden : Gemeentesecretaris : Afwezig of verontschuldigd : Hendrik Bogaert

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de inname openbare domein en private plaatsen door ambulante handelaars

Huishoudelijk reglement op de inname openbare domein en private plaatsen door ambulante handelaars Huishoudelijk reglement op de inname openbare domein en private plaatsen door ambulante handelaars Dit reglement is van toepassing op de ambulante handelaars die een standplaats innemen op het openbaar

Nadere informatie

OFFICIEUS GECOORDINEERDE VERSIE

OFFICIEUS GECOORDINEERDE VERSIE OFFICIEUS GECOORDINEERDE VERSIE DOOR HET AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN 24 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten Inhoudstafel Tekst

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007.

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. 1 Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. Tot op vandaag bestond er geen wetgeving voor kermissen. Door de wet van 4 juli 2005 echter werd

Nadere informatie

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 18-12-2008 Aanwezig: Dhr. B. Coopman, voorzitter-burgemeester; B. Nobels, L. Van Roost, K. Vandermeiren, M. Einfalt, P. Van Grunderbeek en C. Vander

Nadere informatie

Gavere Prinsdom aan de Schelde

Gavere Prinsdom aan de Schelde Gavere Prinsdom aan de Schelde Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 26 november 2007 Aanwezig: Hugo LEROY Burgemeester-Voorzitter,

Nadere informatie

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel:

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel: REGLEMENT: GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE MARKTEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23/10/2007 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25/06/2013 Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie-

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN VAN 19 MAART 2008 REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN INLEIDING EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

Nadere informatie

Overwegende, dat in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid, de markten aan zekere reglementeringen moeten onderworpen worden;

Overwegende, dat in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid, de markten aan zekere reglementeringen moeten onderworpen worden; REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN (2de aanpassing, goedgekeurd in vergadering van 19 november 2009) Gelet op art. 42 van het Gemeentedecreet dd. 15

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen AFDELING 1: Organisatie

Nadere informatie

lokale economie_marktreglement blz. 1 van 11

lokale economie_marktreglement blz. 1 van 11 Reglement subsidie extensieve groendaken goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 maart 2002 aangepast door de gemeenteraad op 3 juni 2002, 3 september 2007 en 1 september 2008 Artikel 1. Plaats, dag en

Nadere informatie

Nieuw gemeentelijk marktreglement, ingaand vanaf 1 oktober 2007, naar aanleiding van nieuwe wetgeving op de ambulante handel.

Nieuw gemeentelijk marktreglement, ingaand vanaf 1 oktober 2007, naar aanleiding van nieuwe wetgeving op de ambulante handel. 1 Nieuw gemeentelijk marktreglement, ingaand vanaf 1 oktober 2007, naar aanleiding van nieuwe wetgeving op de ambulante handel. Op 4 juli 2005 en 20 juli 2006 werden er nieuwe wetten genomen over de uitoefening

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN INLEIDING Huidig reglement heeft betrekking op: de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 INFOSESSIE OVER DE ONDERNEMINGSLOKETTEN Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 Vincent Ramelot, Adviseur bij de VSGB I. Wat schrijft de wet voor? Wettelijke en reglementaire bepalingen:

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN ECONOMIE EN LANDBOUW

Stad Aalst REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN ECONOMIE EN LANDBOUW ECONOMIE EN LANDBOUW Stad Aalst REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN Artikel 1 De gemeente richt op het openbaar domein openbare markten in voor allerlei koopwaar en diensten met uitzondering van

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN Art. 1: Het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen wordt als volgt vastgesteld en treedt in werking op

Nadere informatie

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013.

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. belastingsreglement Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Nadere informatie

Datum vaststelling gemeenteraad : 19/12/2006 laatst gewijzigd dd. 25/11/2013 AFDELING I. ALGEMENE TOEWIJZINGSREGELS. Artikel 1

Datum vaststelling gemeenteraad : 19/12/2006 laatst gewijzigd dd. 25/11/2013 AFDELING I. ALGEMENE TOEWIJZINGSREGELS. Artikel 1 Reglement houdende toewijzing van de vaste standplaatsen op het openbaar domein voor: 1. De verkoop van frites en gebak, voor de verkoop van consumptie-ijs en gebak 2. De verkoop van alle koopwaren, uitgezonderd

Nadere informatie