Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten"

Transcriptie

1 Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Afdeling I Artikel 1: Gegevens van de openbare markten (wet art. 8 2) 1 De stad organiseert op het openbaar domein volgende openbare markten: Elke maandag: wekelijkse markt van 8u tot 12.30u op de Markt, in de Brugstraat, Penitentenstraat en Vredestraat voor de volgende producten: alle producten en diensten die ambulant mogen verkocht of aangeboden worden. Elke donderdag: wekelijkse vismarkt van 8u tot 12.30u op de Markt voor de volgende producten: vis en -producten, schaal- en schelpdieren, groenten en fruit Elke zondag: wekelijkse bio- en boerenmarkt van 9.30u tot 12.30u op het Stationsplein voor de volgende producten: binnenlandse producten afkomstig van landbouw, tuinbouw en bloementeelt 2 De stad organiseert op het openbare domein volgende manifestaties ter bevordering van de lokale handel en het leven in de gemeente: De eerste maandag van maart: jaarmarkt 1 toog van 8u tot 17u op de Markt, Brugstraat, Grotestraat, Gasthuisstraat (van hoek met Grotestraat tot aan hoek met Verhaegenlaan), Verhaegenlaan (van hoek met Gasthuisstraat tot aan Lessensestraat), Lessensestraat (van hoek met Grotestraat tot en met Stationsplein), Stationsplein, Adamstraat, Oudenaardsestraat (van begin tot aan hoek met Adamstraat) Bij deze organisatie zijn voor de plaatselijke handelaars de bepalingen van artikel 10 van het KB van 24 september 2006 van toepassing. Dit betekent dat zij niet onderworpen zijn aan de bepalingen van de wet wanneer de aangeboden producten en diensten van dezelfde aard zijn aan deze die in de winkel verkocht worden. Handelaars die zich niet houden aan deze bepalingen zullen door de marktleiders en/of de lokale politie van de jaarmarkt worden verwijderd. Ook niet-commerciële verkopers zoals plaatselijke verenigingen (ongeacht hun statuut) zoals bepaald in artikel 9 van het KB van 24 september 2006 die occasionele verkopen wensen te verrichten zijn vrijgesteld. Voor de verkoop van alcoholische dranken is steeds een toelating van de gemeente vereist. Artikel 2: 1 Bij bezetting van de in artikel 1 genoemde plaatsen ter gelegenheid van foren, feestelijkheden, of ten gevolge van openbare werken, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen een openbare markt op (een) andere plaats(en) te organiseren of deze tijdelijk af te schaffen. Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 1/14

2 2 Wanneer een wekelijkse openbare markt op een wettelijke feestdag valt, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen na raadpleging van alle marktkramers met een abonnement om deze marktdag te herleggen naar een andere datum of deze af te schaffen. 3 Handelszaken en particuliere woningen gevestigd op de in artikel 1 genoemde plaatsen, moeten toegankelijk blijven tijdens de openbare markten. Dit houdt echter geen verplichting in om op het openbaar domein net voor de ingang van een handelszaak of particuliere woning een doorgang vrij te houden. Artikel 3: Verhouding abonnementen losse standplaatsen (KB art. 24 1) 1 De standplaatsen op een wekelijkse markt worden ingedeeld in loten, genummerd volgens een plan dat ter inzage ligt van de belanghebbenden bij de economische dienst van de stad. 2 De standplaatsen op een wekelijkse markt worden toegewezen: hetzij per abonnement (maximum 95% van het totaal aantal standplaatsen) hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen) 3 De standplaatsen op de jaarmarkt worden toegewezen van jaar tot jaar. Losse standplaatsen worden toegewezen de dag zelf. Voor deze laatste toewijzing geldt artikel 4, 1 van dit reglement. Artikel 4: Toewijzing van losse standplaatsen van dag tot dag (KB art. 27) 1 De standplaatsen van dag tot dag worden door de marktleider toegewezen rekening houdende met de volgende evenwaardige criteria: uur van aankomst op de markt hoedanigheid van de ambulante handelaar (standwerker of niet) aantal gevraagde meters aangeboden producten of diensten type uitstalling 2 De houder van de machtiging als werkgever of van een geldige hoofdleurkaart moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. 3 Indien de marktleider een standplaats niet kan toewijzen op grond van de in 1 genoemde criteria, zal hij/zij de standplaats toewijzen door middel van loting. 4 Standplaatsen toegewezen van dag tot dag hebben een maximale lengte van 10 meter. 5 De marktleider kan een ambulante handelaar een standplaats weigeren, indien deze een product of dienst aanbiedt waarvoor het maximum toegelaten percentage standplaatsen zoals bepaald in artikel 7, 3 is bereikt. Artikel 5: Aanvraag abonnement en bekendmaking vacante standplaatsen (KB art. 28 en 30) 1 Elke aanvraag tot het bekomen van een abonnement op een openbare markt moet gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen: hetzij bij neerlegging van een brief tegen ontvangstbewijs; hetzij per post aangetekende brief met ontvangstmelding; Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 2/14

3 hetzij via een duurzame drager (fax, ) met ontvangstmelding. 2 Elke in 1 genoemde aanvraag moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam en adres van de aanvrager producten of diensten die te koop worden aangeboden kopie van de machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten als werkgever ondernemingsnummer in voorkomend geval een kopie van de voedingsmiddelenvergunning het minimum en het maximum aantal gevraagde meters type uitstalling: marktwagen, paraplu, aanhangwagen, in het geval van seizoensgebonden activiteiten: de periode van activiteit 3 Onvolledige of onjuiste aanvragen worden niet ingeschreven in het chronologisch register. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De inschrijving gebeurt na vervolledigen van de aanvraag. 4 Wanneer een standplaats toegewezen per abonnement vacant wordt, maakt het bestuur dit bekend door middel van een bericht aan het stedelijk infobord in het Administratief Centrum en via de website van de stad. Als de vacante standplaats een bepaalde specialisatie betreft, wordt deze ook vermeld. Artikel 6 Het chronologisch register der aanvragen (KB art. 31) 1 De aanvragen zoals bedoeld in artikel 5 worden in chronologische volgorde ingeschreven in een daartoe bestemd register. Voor aangetekende zendingen geldt de poststempel als inschrijvingsdatum, bij neerlegging de datum van ontvangst. 2 Het chronologisch register van de aanvragen wordt onderverdeeld volgens de volgende specialisaties: alle kleding (uitgezonderd schoeisel) voeding (inclusief onmiddellijke consumptie, uitgezonderd groenten en fruit) groenten en fruit bloemen en planten overige producten, diensten standwerkers 3 Teneinde een actualisering toe te laten wordt elk jaar, in de maand oktober, elke ingeschrevene in het chronologisch register der aanvragen aangeschreven met de vraag of de betrokkene nog in aanmerking wenst te komen voor een abonnement op de openbare markt. 4 Elke ingeschrevene, die voor 31 december van hetzelfde jaar zijn of haar aanvraag tot het bekomen van een abonnement bevestigt, behoudt zijn of haar plaats in het chronologisch register der aanvragen. Zij die hun aanvraag niet bevestigen voor de in dit lid vermelde datum, worden onherroepelijk geschrapt in het chronologisch register. 5 Voor de jaarmarkt wordt ook een chronologisch register der aanvragen bijgehouden. Elk jaar, in de maand oktober, wordt elke deelnemer van de voorbije jaarmarkt aangeschreven met de vraag of hij/zij in aanmerking wenst te komen voor een standplaats tijdens de volgende jaarmarkt. Elke aangeschrevene, die voor 31 december van hetzelfde jaar zijn of haar aanvraag tot het bekomen van een standplaats bevestigt, behoudt zijn of haar standplaats op de jaarmarkt, tenzij uitzonderlijke omstandigheden (open- Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 3/14

4 bare werken, ) een (lichte) wijziging van de standplaats noodzakelijk maken. Artikel 7 Toewijzing van een standplaats per abonnement (KB art. 29 en 31) 1 De abonnementen worden door het College van Burgemeester en Schepenen toegewezen met inachtneming van de chronologische volgorde van de aanvragen zoals in het daartoe bestemd register ingeschreven. 2 Wanneer een standplaats per abonnement vacant wordt, wordt deze standplaats toegewezen: bij voorrang aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken vervolgens bij voorrang aan de volgende categorieën, in dalende volgorde: personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing van de standplaats die ze op één van de openbare markten van de stad innamen of aan wie de stad een vooropzeg heeft gegeven omwille van de definitieve opheffing van een markt of een deel van de standplaatsen op een markt abonnementshouders die een uitbreiding vragen abonnementshouders die een wijziging van hun standplaats vragen externe aanvragen 3 Voor de toewijzing van een abonnement tijdens de wekelijkse markt wordt wat betreft het product of dienst ook rekening gehouden met de volgende diversiteit: alle boven- en onderkleding (inclusief schoeisel): maximum 40% van het aantal standplaatsen voeding (inclusief onmiddellijke consumptie, exclusief groenten en fruit): maximum 15% groenten en fruit: maximum 10 % bloemen en planten: maximum 7,50% overige producten (inclusief schoeisel) of diensten: maximum 22,50% standwerkers: 5% bij voorrang vrije standplaatsen: minimum 5% van het aantal standplaatsen 4 Voor de toewijzing van een abonnement tijdens de wekelijkse vismarkt wordt wat betreft het product ook rekening gehouden met de volgende diversiteit: vis en producten: minimum 1/3 van de standplaatsen groenten en fruit: maximum 1/3 van de standplaatsen 5 Abonnementen worden steeds toegewezen vanaf het begin van het volgende kwartaal. Marktkramers aan wie in de loop van een kwartaal een abonnement werd toegewezen, betalen van dag tot dag het plaatsgeld aan de marktleider en dit tot de vervaldag van het kwartaal. Vanaf het daaropvolgende kwartaal geldt ook voor hen artikel 20 van dit reglement. 6 Een houder van een machtiging als werkgever of een geldige hoofdleurkaart kan maximaal twee abonnementen worden toegewezen. 7 Een standplaats toegewezen per abonnement kan maximaal 18 meter lang zijn. 8 De toewijzing van de standplaatsen tijdens de jaarmarkt gebeurt niet per abonnement, maar er moet wel zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de volgende criteria: standplaats in het verleden en anciënniteit koopwaar voor bepaalde producten gelden de volgende beperkingen: Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 4/14

5 bereide eetwaren voor onmiddellijke consumptie (hamburgers, hot dogs, escargots, verse wafels, pannekoeken, frieten, pitta, ): maximum 20 standplaatsen alcoholische dranken (jenevers, wijnen, ): maximum 10 standplaatsen 9 Geen enkel kraam, stand of installatie mag door particulieren en of verenigingen op de openbare weg worden geplaatst zonder een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen, zelfs al is men in het bezit van een leurderskaart of zelfs als het gaat om de uitbreiding van de eigen handelszaak. 10 De deelnemers zijn verplicht zich in alles wat de 1 e Toog betreft, te schikken naar de aanduidingen van de marktleider en de lokale politie. Het is verboden een andere standplaats in te nemen dan deze aangeduid door de burgemeester of zijn afgevaardigde, onderling van plaats te wisselen of te verhuren. 11 De marktleider en de lokale politie kan een deelnemer van de jaarmarkt verwijderen ingeval betrokkene de openbare orde verstoort of onderhavig reglement overtreedt. Artikel 8 Bekendmaking van de toewijzing van een abonnement (KB art. 33) De toewijzing van een abonnement wordt bekend gemaakt aan de aanvrager: hetzij bij overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; hetzij met een per post aangetekende brief met ontvangstbewijs; hetzij via een duurzame drager (fax, ) met ontvangstbewijs. Artikel 9 Register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34) 1 Het gemeentebestuur houdt voor elke per abonnement toegewezen standplaats een register bij dat het volgende vermeld: volledige naam en adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd toegewezen. In voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon in voorkomend geval, de hoedanigheid van overnemer in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker het ondernemingsnummer de aangeboden koopwaar datum van toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht het bedrag van de standplaatsvergoeding type uitstalling in het geval van seizoensgebonden activiteiten: de periode van activiteit 2 Elke wijziging van de adresgegevens moet door de houder van een abonnement schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden medegedeeld. Artikel 10 Duur van een abonnement (KB art. 32) 1 Een abonnement tijdens een wekelijkse markt wordt toegewezen voor de resterende duur van het lopende kalenderjaar. 2 Behoudens de bepalingen in artikel 16, wordt op het einde van elk kalenderjaar elk abonnement tijdens een wekelijkse markt stilzwijgend hernieuwd voor één jaar. Het College van Burgemeester en Schepenen stelt hiertoe tijdens haar eerste zitting van elk nieuw kalenderjaar het in artikel 9 vermelde register vast. Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 5/14

6 Artikel 11 Identificatievereiste (KB art. 21) 1 Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent tijdens een in artikel 1 genoemde openbare markt moet zich door middel van een uithangbord op een duidelijke en leesbare manier identificeren. 2 Het uithangbord vermeldt de volgende gegevens: naam en voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend hetzij de naam en voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend firmanaam en/of benaming van de onderneming gemeente van de maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel ondernemingsnummer Artikel 12 Inname van de standplaatsen (KB art. 26) 1 Een standplaats op een openbare markt kan worden ingenomen door: de natuurlijke persoon die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefent, houder van een machtiging als werkgever, aan wie de standplaats werd toegewezen; de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon die een ambulante activiteit uitoefent en aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever; de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder(s) van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor eigen rekening; de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor eigen rekening; de standwerker, houder van een machtiging als werkgever, aan wie het tijdelijk gebruik van de standplaats werd onderverhuurd; de standwerker, houder van een machtiging als aangestelde A en B voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd; de personen die beschikken over een machtiging als aangestelde A of een machtiging als aangestelde B, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld in a. tot en met d. van dit artikel. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van het KB, standplaats toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. 2 De personen opgesomd in a. tot en met g. kunnen de standplaats innemen buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd. Artikel 13 Standplaatsen standwerkers 1 Standwerkers krijgen tijdens de wekelijkse markt bij voorrang een standplaats in de Brugstraat toegewezen. Zij worden niet toegelaten tussen de ambulante handelaars met een standplaats op de Markt, in de Vrede- of Penitentenstraat. 2 Ingevolge plaatsgebrek op de voor hen voorbehouden plaatsen, kan aan standwerkers een standplaats worden toegewezen op iedere vrije stand- Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 6/14

7 plaats. Artikel 14 Abonnementen standwerkers en onderverhuring (KB art. 36) 1 Aan standwerkers en erkende standwerkersverenigingen wordt bij voorrang een abonnement toegewezen voor zover hun totaal niet meer bedraagt dan 5% van het totale aantal abonnementen. Indien dit percentage is gehaald, wordt aan standwerkers een abonnement toegewezen overeenkomstig de bepalingen in artikel 7. 2 Standwerkers of erkende standwerkersverenigingen die een abonnement werd toegewezen kunnen dit gebruiksrecht onderverhuren aan een andere standwerker, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via een erkende standwerkersvereniging. Zij moeten tijdig een lijst van de standwerkers aan wie zij de standplaats hebben onderverhuurd, schriftelijk mededelen aan het College van Burgemeester en Schepenen. 3 Een standwerker kan per openbare markt slechts één abonnement bekomen. Hij/zij moet minimaal 3 maal per kwartaal persoonlijk de standplaats innemen. 4 Een erkende vereniging van standwerkers kan per openbare markt maximaal drie abonnementen bekomen. Elke standplaats moet minstens 3 maal per kwartaal worden ingenomen. Artikel 15 Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art. 37) 1 Seizoensgebonden activiteiten zijn in het algemeen activiteiten die betrekking hebben op producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht of aangeboden worden. 2 Abonnementen toegewezen voor de verkoop van de in 1 genoemde producten of diensten worden opgeschort gedurende de periode van nonactiviteit. In deze gevallen is artikel 17, 3 en 4 ook geldig. Artikel 16 Schorsing en opzegging van abonnementen (KB art. 32) 1 Het College van Burgemeester en Schepenen schorst een abonnement in de volgende gevallen: het niet tijdig (binnen de twee maand) betalen van de standplaatsvergoeding. De eventuele schorsing wordt opgeheven van zodra de standplaatsvergoeding werd vereffend. op advies van de marktleider en de stedelijke marktcommissie: bij herhaaldelijke inbreuken op de artikelen 22 tot en met 26 van dit reglement. 2 Het College van Burgemeester en Schepenen zegt een abonnement op in de volgende gevallen: als de standplaats gedurende 4 opeenvolgende marktdagen niet werd ingenomen, zonder de marktleider hier vooraf of ten laatste de eerste week van afwezigheid op de hoogte van te stellen overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 17 op advies van de marktleider en de stedelijke marktcommissie: bij herhaaldelijke inbreuken op de artikelen 21 tot en met 26 van dit reglement die reeds in het verleden tot een schorsing hebben geleid 3 De betrokken ambulante handelaar wordt hier per aangetekend schrijven in kennis van gesteld. Deze maatregel geeft geen aanleiding tot terugbetaling van de eventueel reeds betaalde standplaatsvergoeding voor het lo- Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 7/14

8 pende kwartaal. Artikel 17 Overdracht van een abonnement (KB art. 32) 1 De overdracht van een abonnement is toegelaten onder de volgende voorwaarden: wanneer de houder van een standplaats de activiteiten als natuurlijke persoon stopzet of overlijdt of wanneer een rechtspersoon de ambulante activiteiten stopzet EN de overnemer houder is van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever EN de overnemer dezelfde koopwaar als de overlater aanbiedt 2 De inname van een overgedragen standplaats is pas toegelaten, wanneer het College van Burge-meester en Schepenen in het bezit werd gesteld van de volgende documenten: bewijs van schrapping van de ambulante activiteiten in de KBO van de overdrager machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever van de overnemer 3 Een overnemer kan schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen een wijziging van de aangeboden koopwaar aanvragen. Dit beslist, na advies van de marktleider en de Stedelijke Marktcommissie. 4 Een overdracht is geldig voor de resterende duur van het abonnement, nadien wordt het abonnement eveneens stilzwijgend hernieuwd. Artikel 18 Opschorting van een abonnement (KB art. 32) 1 De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste één maand wanneer hij/zij ongeschikt is zijn/haar activiteit uit te oefenen: door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond 2 De opschorting gaat in de dag waarop de stad op de hoogte werd gebracht van de ongeschiktheid en houdt op de volgende marktdag na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de abonnementshouder zijn/haar standplaats terug. 3 De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen tussen de stad en de abonnementshouder. 4 Gedurende de periode van opschorting wordt de standplaats toegewezen van dag tot dag. Artikel 19 Afstand van een abonnement (KB art. 32) 1 De houder van een abonnement tijdens een wekelijkse markt kan afstand doen van het abonnement: bij de vervaldag van het abonnement bij stopzetting van de ambulante activiteiten op ieder ander ogenblik indien hij/zij definitief ongeschikt is om zijn/haar ambulante activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 18 Behoudens in het laatste geval geldt een opzegtermijn van dertig dagen. Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 8/14

9 De afstand dient te worden gemeld aan het College van Burgemeester en Schepenen: hetzij bij neerlegging van een brief tegen ontvangstbewijs; hetzij per post aangetekende brief met ontvangstmelding; hetzij via een duurzame drager (fax, ) met ontvangstmelding. 2 De afstand van een abonnement geeft geen aanleiding tot terugbetaling van de reeds vereffende standplaatsvergoedingen. Artikel 20 Register van de aanwezigheden De marktleider houdt een register bij met de aan- en (gemotiveerde) afwezigheden van de abonnements-houders tijdens een wekelijkse markt. Artikel 21 De standplaatsvergoeding 1 Voor de standplaatsen per abonnement toegewezen, verstuurt het stadsbestuur bij het begin van elk kwartaal een factuur met de te betalen standplaatsvergoeding voor het begonnen kwartaal, zijnde voor 13 openbare markten. 2 Wanneer in toepassing van artikel 2, 2 van dit reglement één of meerdere marktdagen worden afgeschaft, wordt de standplaatsvergoeding van het kwartaal proportioneel verminderd. 3 Toevallige marktkramers betalen het vastgestelde plaatsgeld van dag tot dag aan de marktleider, tegen onmiddellijke afgifte van een ontvangstbewijs. 4 De vereffening van een abonnement gebeurt door middel van een overschrijving op het rekeningnummer van het stadsbestuur, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen, met als vermelding marktabonnement 1, 2, 3 of 4 kwartaal en het kalenderjaar. Artikel 22 Uren van aankomst en vertrek 1 Een standplaats toegewezen per abonnement mag niet worden ingenomen voor 06 uur s morgens. 2 Zowel de abonnementhouders als de toevallige marktkramers dienen aanwezig te zijn ten laatste om 08 uur. Standplaatsen toegewezen per abonnement die om 08 uur niet zijn ingenomen, kunnen door de marktleider worden toegewezen aan toevallige marktkramers. 3 De standplaatsen moeten volledig ontruimd zijn ten laatste om 14u. Artikel 23 Beperking koopwaar 1 Een ambulante handelaar met een abonnement mag geen andere koopwaar aanbieden, dan die vermeld in het register van de abonnementen. 2 Ambulante handelaars met een abonnement, die andere artikelen dan deze vermeld in het register wensen te koop aan te bieden, dienen dit schriftelijk aan te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College beslist, na advies van de marktleider en de Stedelijke Marktcommissie. Artikel 24 Beperking type uitstalling Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement vermeldt of de toelating geldt voor een winkelwagen, aanhangwagen, paraplu of combinatie ervan. Ambulante handelaars, die het type van uitstalling wensen te Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/2012 9/14

10 wijzigen, moeten dit schriftelijk aanvragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College beslist over deze aanvraag, na advies van de marktleider en de Stedelijke Marktcommissie. Artikel 25 Opstelling en inrichting standplaatsen 1 Een standplaats moet zodanig ingericht zijn dat de voorbalk van de paraplu s of winkelwagen niet buiten de marktrooilijn komt, met uitzondering van luiken of het gedeelte van de inrichting dat kan beschouwd worden als afdak, op voorwaarde dat het zich minstens 2 meter boven de grond bevindt. 2 Het is verboden enige haak, rek of ander uitsteeksel met koopwaar aan de inrichting te vestigen als dit de rooilijn overschrijdt. 3 Ambulante handelaars met bloemen, planten en zaden mogen hun koopwaar op de grond uitstallen. 4 Enkel voertuigen of inrichtingen noodzakelijk voor de uitoefening van de ambulante activiteit zijn toegelaten op de plaatsen bepaald volgens artikel 1. 5 Voertuigen nodig voor het laden en lossen van de koopwaar zijn toegelaten tussen de standplaatsen. De duur van het laden en lossen moet echter te allen tijde tot een minimum worden beperkt. 6 Laden en lossen is verboden na 08 uur s morgens en vóór 12u30 s middags. 7 Het inbouwen van een voertuig of aanhangwagen op een standplaats is toegelaten indien hierdoor niet meer oppervlakte wordt ingenomen dan vergund, als de rooilijn niet wordt overschreden en het voertuig zoveel mogelijk aan het zicht wordt onttrokken. Een ingebouwd voertuig of aanhangwagen maakt alleszins deel uit van de standplaats en moet aldus worden betaald. De cabine van een winkelwagen maakt deel uit van de standplaats, maar moet niet worden betaald als dusdanig. 8 Een ambulante handelaar, die zonder toelating van de marktleider meer oppervlakte inneemt dan vergund, moet onmiddellijk een vergoeding betalen aan de marktleider zijnde 10 keer het tarief per m² die wederrechterlijk werd ingenomen. Deze vergoeding geeft geen recht op behoud van de wederrechterlijke ingenomen meeroppervlakte in de toekomst. 9 Het vorige is eveneens van toepassing op ambulante handelaars die een andere standplaats innemen dan diegene die hen werd toegewezen. Artikel 26 Verwarming, geluid, veiligheid 1 Ambulante handelaars die gebruik maken van verwarmingstoestellen zijn verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, brand- en aanverwante gevaren af te sluiten. Op verzoek van de marktleider moet een ambulante handelaar het bewijs voorleggen dat aan deze verplichtingen werd voldaan. 2 Het is te allen tijde verboden gebruik te maken van verwarmingstoestellen die worden aangesloten op het elektriciteitsnet. 3 Elke winkelwagen moet zijn uitgerust met een goedgekeurd brandblusapparaat met een minimum inhoud van vijf kg CO 2. Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/ /14

11 4 Een ambulante handelaar moet zijn/haar standplaats zodanig inrichten dat schadelijke, hinderlijke of onwelriekende vloeistoffen niet op de grond kunnen druipen. Indien zulks onmogelijk blijkt, moet de marktkramer zelf instaan voor de opvang van deze vloeistoffen. 5 Brandmonden of zuigputten die toegang verlenen tot bluswater moeten altijd toegankelijk blijven. 6 Het gebruik van geluidstoestellen is toegelaten, indien de omliggende ambulante handelaars of standwerkers niet worden gestoord in de uitoefening van hun activiteit. Artikel 27 Opruiming standplaats en afval Alle ambulante handelaars moeten hun standplaats volledig opruimen vooraleer deze te verlaten. Het is verboden enig afval achter te laten op de standplaats of op een andere plaats op de openbare markt. Afdeling II Organisatie van de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten, exclusief de private markten Artikel 28 Standplaatsen te begeven per abonnement (KB art. 42 1) 1 Op de volgende plaatsen is de uitoefening van ambulante activiteiten toegelaten: 1. Locatie: Moerbekeplein Dag: alle dagen Uur: 08u 20u Machtigingen: onbeperkt Standplaatsen: drie Specialisatie: Groenten en fruit, kip aan t spit, vis en visproducten 2. Locatie: Astridlaan gelijkgrondse berm tussen huisnummer 88 en hoek met Felicien Cauwelstraat Dag: alle dagen Uur: 08u 20u Machtigingen: onbeperkt Standplaatsen: drie Specialisatie: Groenten en fruit, kip aan t spit, vis en visproducten, bereide eetwaren 3. Locatie: Astridlaan gelijkgrondse berm rechtover nummers 34 tot en met 38 Dag: alle dagen Uur: 08u 20u Machtigingen: onbeperkt Standplaatsen: twee Specialisatie: Groenten en fruit, kip aan t spit, vis en visproducten, bereide eetwaren 4. Locatie: Aalstsesteenweg ter hoogte van huisnummers 118 t.e.m. 124 Dag: alle dagen Uur: 08u 20u Machtigingen: onbeperkt Standplaatsen: twee Specialisatie: Groenten en fruit, kip aan t spit, vis en visproducten, bereide eetwaren Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/ /14

12 5. Locatie: Vianeplein Dag: alle dagen Uur: 08u 20u Machtigingen: onbeperkt Standplaatsen: twee Specialisatie: Groenten en fruit, kip aan t spit, vis en visproducten 6. Locatie: Ophasselt dorpsplein ter hoogte van Alfonslaan Dag: alle dagen Uur: 08u 20u Machtigingen: onbeperkt Standplaatsen: twee Specialisatie: Groenten en fruit, kip aan t spit, vis en visproducten 7. Locatie: Openbare weg, openbaar domein, privédomein grenzend aan het openbaar domein Dag: alle dagen Uur: 08u 02u Machtigingen: op de Markt en het Stationsplein maximaal drie per evenement of organisatie Specialisatie: bereide eetwaren voor onmiddellijke consumptie Artikel 29 Aanvraag van een standplaats per abonnement 1 Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten. 2 De aanvrager dient ook te vermelden op welke specifieke plaats(-en) en tijdstippen hij/zij ambulante activiteiten wenst uit te oefenen. Artikel 30 Register der aanvragen De aanvragen zoals bedoeld in artikel 2 van deze afdeling worden in chronologische volgorde ingeschreven in een daartoe bestemd register. Artikel 31 Toewijzing van een standplaats per abonnement (KB art. 43) 1 Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten. 2 Aan een ambulante handelaar kan maximaal twee abonnementen worden toegewezen. 3 Een standplaats toegewezen per abonnement kan maximaal 10 meter lang zijn. 4 In het geval van een positieve beslissing krijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld: de aard van de producten of diensten die hij/zij gemachtigd is te verkopen de plaats, datum en duur van de verkoop 5 Een standplaats kan geweigerd worden omwille van één of meerdere onderstaande redenen: redenen van openbare orde redenen van volksgezondheid bescherming van de consument activiteit kan het bestaande commercieel aanbod in gevaar brengen Het stadsbestuur zal deze reden(en) motiveren in haar kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en tevens naar de beroepsmogelijkheden verwijzen. Artikel 32 Bekendmaking van de toewijzing van een abonnement De toewijzing van een abonnement wordt op dezelfde wijze bekendge- Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/ /14

13 maakt als voor de openbare markten. Artikel 33 Register van de machtigingen 1 Het stadsbestuur houdt een lijst bij van de verleende machtigingen per in artikel 1 van deze afdeling vastgelegde locatie. De lijst vermeldt ook de exacte dagen en uren dat een standplaats op een locatie mag worden ingenomen. 2 Het stadsbestuur houdt een lijst bij van de verleende machtigingen voor bereide eetwaren voor onmiddellijke consumptie. Artikel 34 Toewijzing van een losse standplaats (KB art. 43 2) 1 De toewijzing van losse standplaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. 2 Wanneer twee of meerdere aanvragen voor een standplaats tegelijkertijd worden ingediend, gebeurt de toewijzing via loting. Artikel 35 Overige bepalingen Dezelfde regels als voor de openbare markten gelden voor de volgende aangelegenheden: identificatievereiste overdracht van een abonnement opschorting van een abonnement afstand van een abonnement opstelling en inrichting van de standplaatsen de standplaatsvergoeding beperking koopwaar en type uitstalling verwarming, geluid, veiligheid opruiming standplaats en afval Afdeling Private markten III Artikel 36 Begripsbepaling Private markt: een markt georganiseerd door een privé initiatief, zowel op privé-domein als op het openbaar domein en toegelaten door de stad. Artikel 37 Aanvragen 1 Elke aanvraag voor de organisatie van een private markt moet voorafgaand zijn goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. Artikel 38 2 Elke aanvraag moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam en adres van de aanvrager het type private markt (algemene markt, rommelmarkt, themamarkt, ) locatie, dag(en) en uren dat de private markt wordt georganiseerd 3 Het College van Burgemeester en Schepenen kan op vraag van de organisator of uit eigen beweging een manifestatie op een private plaats die verschillende niet-professionele verkopers verenigt, louter aan deze categorie voorbehouden, ze uitbreiden tot professionele verkopers of het thema van de manifestatie specialiseren. 4 Indien een manifestatie werd opengesteld voor professionele verkopers, dan zijn deze voor de volledige duur van de manifestatie gehouden aan de Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/ /14

14 identificatievereiste zoals deze in dit reglement is vastgelegd voor de openbare markten. Afdeling IV Slotbepalingen Artikel 39 Definitieve afschaffing standplaatsen vooropzeg (Wet art. 8 2) Het College van Burgemeester en Schepenen kan een openbare markt geheel of een deel van de standplaatsen definitief afschaffen. De houder(s) van dergelijke standplaats(en) word(t)(en) hier minstens twaalf maanden op voorhand per aangetekend schrijven op de hoogte van gesteld. Artikel 40 Gemeentelijke administratieve sanctie 1 Inbreuken op artikel 22, 3 en artikel 27 van afdeling I van dit reglement worden bestraft met een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar, conform de procedure in artikel 119bis, 9 tot en met 12 van de Nieuwe Gemeentewet. Deze geldboete wordt ook opgelegd voor inbreuken op de verplichte opruiming van de standplaats en afval tijdens ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten of tijdens private markten. 2 De omvang van een administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhalingen. De boete overschrijdt, ongeacht de omstandigheden, in elk geval niet het wettelijk vastgestelde maximumbedrag van 250,00 euro. Artikel 41 De marktleider (KB art. 44) 1 Het College van Burgemeester en Schepenen duidt een marktleider aan voor de uitoefening van ambulante activiteiten en de openbare markten. 2 De marktleider staat in voor de goede organisatie van de in 1 genoemde aangelegenheden, de inning van de standplaatsen toegewezen van dag tot dag en ziet toe op de toepassing van dit reglement. Hij/zij oefent autonoom deze bevoegdheden uit. 3 De marktleider is bevoegd om documenten, die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen, te controleren. Artikel 42 overige bepalingen 1 Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 2 Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet. 3 Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de Minister van Middenstand, de Provinciegouverneur, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank. 4 Het marktreglement, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van en van kracht sinds , wordt opgeheven. Gemeenteraad 09/10/2007, gewijzigd 07/02/ /14

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht REGLEMENT ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht 21/10/2002 ARTIKEL 1 Wekelijks worden op het domein van de Markten van Anderlecht algemene markten gehouden op vrijdag, zaterdag

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Rust en veiligheid Afdeling 1 Lawaai Afdeling 2 Dieren Afdeling 3 Veiligheid en orde op de openbare

Nadere informatie

1.8.1 Organisatie van de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen

1.8.1 Organisatie van de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen Politiereglement 0 Voorafgaande bepalingen 0.1 Toepassingsgebied en vaststellingsmodaliteiten 0.2 De administratieve geldboete 0.3 De administratieve sancties opgelegd door het college van burgemeester

Nadere informatie

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Gemeenteraad Openbare zitting 26 juni 2015 Dienst administratieve sancties (BM) 2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Beleidscontext 1 Algemeen

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE ZONNEHOEK, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan en ondernemingsnummer

Nadere informatie

Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg [...]

Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg [...] Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg [...] Datum 20/04/2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 1. Rechtsvorm - Naam 2. Zetel 3. Doel De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Nyrstar.

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie