MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL"

Transcriptie

1 MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL Goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 mei

2 INHOUD 1. Hoofdstuk I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Artikel 1 Gegevens van openbare markten... p. 3 Artikel 2 Tijdelijk verplaatsen markt... p. 3 Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen... p. 3 Artikel 4 Verhouding abonnement losse plaatsen... p. 3 Artikel 5 Toewijzingsregels losse plaatsen... p. 4 Artikel 6 Toewijzingsregels per abonnement op openbare markten... p. 4 Artikel 7 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten... p. 5 Artikel 8 Duur abonnement... p. 6 Artikel 9 Opschorten abonnement... p. 6 Artikel 10 Afstand van het abonnement... p. 6 Artikel 11 Schorsing en opzegging van het abonnement... p. 6 Artikel 12 Vooropzeg vanuit de gemeente... p. 7 Artikel 13 Seizoensgebonden ambulante activiteiten... p. 7 Artikel 14 Betalingsmodaliteiten... p. 7 Artikel 15 Inname standplaatsen... p. 7 Artikel 16 Overdracht standplaats... p. 7 Artikel 17 Onderverhuur standwerkers... p. 8 Artikel 18 Maatregelen van inwendige orde... p. 8 Artikel 19 Voorwaarden inzake veiligheid... p. 9 Artikel 20 Voorwaarden inzake milieu... p Hoofdstuk II: Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markt Artikel 21 Toepassingsgebied... p. 10 Artikel 22 Voorafgaande machtiging... p. 11 Artikel 23 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen... p. 11 Artikel 24 Toewijzingsregels losse standplaatsen... p. 11 Artikel 25 Toewijzingsregels per abonnement... p. 12 Artikel 26 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten... p Hoofdstuk III: Marktleiding Artikel 27 Aanstelling marktleider... p. 12 Artikel 28 Bevoegdheden marktleider... p Hoofdstuk IV: Slotbepalingen Artikel 29 Onvoorziene gevallen... p. 12 Artikel 30 Invoegetreding... p. 12 2

3 HOOFDSTUK I ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN Artikel 1 Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2) De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markt in: Wekelijkse markt Plaats: Handelsstraat, Kapelstraat, Bruul en Kwakkelenberg Elke dinsdag Van 8.00 u tot u Specialisatie: Markt met gemengd productaanbod Voor de aangeboden producten zullen de volgende percentages in acht genomen worden: voeding: 30%, textiel: 35%, bloemen-planten: 5%, allerlei: 30/%. Het plan van de openbare markt met indeling in zones wordt vastgesteld als bijlage 1 bij dit besluit. De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het college bepaalt voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik en bezorgt ieder jaar op 1 maart een gedetailleerde lijst met specificaties aan de F.O.D. economie, middenstand en KMO. Artikel 2 Tijdelijk verplaatsen markt Het college van burgemeester en schepenen beslist op advies van de marktleider dat enkele of alle abonnementsplaatsen hun rechten op een plaats tijdelijk verliezen zonder enig recht op schadevergoeding door verlies van de plaats wegens: Werken aan gebouwen waarbij een deel van het openbaar domein wordt ingenomen Werken van openbaar nut Jaarlijkse kermis In deze gevallen zal de gemeente een andere standplaats beschikbaar stellen. Indien de marktdag samenvalt met een feestdag, kan het college van burgemeester en schepenen de markt naar een andere dag verplaatsen of afgelasten zonder enig recht op schadevergoeding door verlies van de plaats. Bij voorkeur zal de markt gehouden worden de dag voor de feestdag. Indien de markt op een andere dag gehouden wordt zal dit aan de marktkramers meegedeeld worden. Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25) Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan : - de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een machtiging als werkgever - rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de machtiging als werkgever De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen op de openbare markt per onderneming beperkt tot één. Artikel 4 Verhouding abonnementen losse plaatsen (KB art. 24 1) De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: - hetzij per abonnement (maximaal 95 % van het totaal aantal standplaatsen) - hetzij van dag tot dag (minimaal 5 % van het totaal aantal standplaatsen) Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de standwerkers tot 5% van het totaal aantal standplaatsen op de markt. 3

4 Artikel 5 Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27) De houder van de machtiging als werkgever (marktkramer zonder abonnement) meldt zich aan tussen u en u onder de luifel aan de ingang van de bibliotheek. De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting. De loting vindt plaats om u. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. De marktleider kan onder de gunstig gelote handelaars de volgorde wijzigen om reden van praktische aard zijnde o.a.: veiligheid, openbare orde, toegankelijkheid, verkoopsartikel, enz. Degene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding aan de door de gemeente gemachtigde ambtenaar, tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Vooraleer tot toewijzing van een losse standplaats over te gaan, dient de machtiging als werkgever aan de marktleider te worden voorgelegd. De gegevens van de losse deelnemers worden bijgehouden in een register. De vrije plaatsen worden toegekend met inachtneming van de vastgelegde percentages in artikel 1. De maximale lengte ingenomen door een losse kramer bedraagt 6 meter en maximumdiepte is 4 meter. De marktleider kan hiervan afwijken om zo verloren meters te vermijden. Op vraag van de marktleider moeten onderstaande documenten worden voorgelegd: geldige identiteitskaart en/of geldige verblijfsdocumenten bewijs van machtiging als werkgever bewijs van hulpleurkaarten of machtigingen als aangestelde bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor brand en ontploffing (bij gebruik gas en/of elektriciteit) bewijs van geldig keuringsattest brandblusapparaten bewijs van geldige toelating van het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (enkel voor voedingskramen) Artikel 6 Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 6.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30) Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren via de website van de gemeente Duffel en via het gemeentelijk informatieblad. De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip. De kandidaturen gebeuren per brief, hetzij tegen ontvangstbewijs, hetzij bij ter post aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs, hetzij per fax of per met ontvangstmelding. De kandidaturen zijn gericht aan het college van burgemeester en schepenen (College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentestraat 21, 2570 Duffel, fax of binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden. De kandidaturen tot het innemen van een standplaats met abonnement moeten volgende gegevens bevatten: - volledige naam of handelsnaam bij rechtspersoon - adres van de aanvrager of maatschappelijke zetel bij rechtspersoon - soort van producten die te koop worden aangeboden - kopie van de machtiging of kaart ambulante handel - ondernemingsnummers - minimum en maximum gevraagd aantal meters - soort van uitstalling (kraam of winkelwagen) In bijlage moet een kopie van de machtiging ambulante activiteit worden gevoegd. 4

5 6.2. Register van de kandidaturen (KB art. 31) Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. Om de 2 jaar dienen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur te bevestigen om in het register opgenomen te blijven Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art 29 en 31) Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register, rekening houdend met de eventuele specialisatie: 1. aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken. 2. en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorieën: a. personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen b. personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen c. personen die een wijziging van hun standplaats vragen d. de externe kandidaten. 3. vervolgens binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaatsen en specialisatie 4. en tenslotte volgens datum Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt voorrang gegeven aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft. Wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting. Voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33) De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager : - bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; - of door overhandiging van een brief met ontvangstbewijs; - of bij elektronische post met ontvangstbewijs Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34) Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat: - de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd toegekend; - in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; - het ondernemingsnummer; - de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; - in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker; - de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; - indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; - de prijs van de standplaats; - desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. De marktkramers die houder zijn van een abonnement zijn er toe gehouden elke wijziging schriftelijk mee te delen aan het college van burgemeester en schepenen. 5

6 Het register wordt in een digitaal bestand bijgehouden. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. Artikel 7 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt ( KB art 21) Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelde aangebracht worden wanneer deze alleen werken. Het bord bevat volgende vermeldingen: 1. hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; 2. de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 3. al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 4. het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). Artikel 8 Duur abonnement (KB Art. 32) De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden. Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf. artikel 9 en 10 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 11 van onderhavig marktreglement Artikel 9 Opschorting abonnement (KB Art. 32) De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen: 1. door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest; 2. door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug. De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen. Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats. Artikel 10 Afstand van het abonnement (KB art. 32) De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement: 1. bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 kalenderdagen 2. bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 kalenderdagen 3. indien de houder van het abonnement definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 9 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig 4. op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 kalenderdagen. Indien de opzegging niet gebeurt binnen voormelde 30 kalenderdagen dient het abonnement voor het eerstvolgende semester nog betaald te worden. De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was. De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend volgens één van de vermelde modaliteiten: 1. bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs 6

7 2. overhandiging tegen ontvangstbewijs 3. op een duurzame drager (fax, ) tegen ontvangstbewijs Artikel 11 Schorsing en opzegging van abonnement (KB art 32 laatste lid) Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen: 1. bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding; 2. bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen; 3. bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald in artikel 16 van onderhavig gemeentelijk reglement; 4. wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement. 5. als betrokkene na twee schriftelijke aanmaningen de goede gang van zaken blijft storen en tegen de bepalingen van het marktreglement blijft handelen; 6. als betrokkene niet langer beschikt over een machtiging tot het uitoefenen van een ambulante activiteit De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. Artikel 12 Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 2) Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt voor de vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement een termijn van één jaar. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement. Artikel 13 Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art. 37) Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden. De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit. Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen. Artikel 14 Betalingsmodaliteiten Het standplaatsgeld, voorzien door het retributiereglement, dient voor de losse standplaatsen ter plaatse te worden betaald aan de marktleider, tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Marktkramers die beschikken over een abonnement dienen het standgeld te vereffenen aan de gemeentekas of door overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE BIC: BPOTBEB1 van het gemeentebestuur Duffel, Gemeentestraat 21, 2570 Duffel, ten laatste op de datum vermeld op de betalingsuitnodiging. Artikel 15 Inname standplaatsen (KB art. 26) De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: 1. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een machtiging als werkgever, aan wie een standplaats is toegewezen; 2. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een machtiging als werkgever ; 3. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 4. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 5. de standwerker, houder van een machtiging als werkgever aan wie het tijdelijk gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een machtiging als aangestelde A en B voor de 7

8 uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd; 6. door de personen die beschikken over een machtiging als aangestelde A of een machtiging als aangestelde B, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1 tot 4 van dit artikel; 7. De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze. De personen opgesomd in 2 tot 6 van dit artikel kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd. Artikel 16 Overdracht standplaats (KB art. 35) De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 1. wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 2. en indien de overnemer houder is van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzet op elke overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie dient aangevraagd te worden per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen. Zowel bij behoud van specialisatie als bij toegelaten wijziging van specialisatie dient de overnemer over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken. 3. De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 1 standplaats beschikken (cf. art. 3) In afwijking van wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen: echtgenoten bij feitelijke scheiding, echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen echtgenoten bij echtscheiding wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning op voorwaarde dat 1. de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de vermelde toestand in de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 16.1., 2 en 3 De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd. Artikel 17 Onderverhuur standwerkers (KB Art. 36) De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk: 1. rechtstreeks aan een andere standwerker; 2. via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat. Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd. De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementprijs voor de duur van de onderverhuring. 8

9 Artikel 18 Maatregelen van inwendige orde De marktkramers die over een abonnement beschikken mogen hun standplaats innemen vanaf 6.00 uur en moeten ten laatste om 8.00 uur aanwezig zijn, zoniet worden zij als afwezig beschouwd. De marktleider kan beslissen deze plaats beschikbaar te stellen voor de losse deelnemers. De marktleider kan beslissen dit niet te doen, als hij ervan op de hoogte is gebracht dat de standplaatshouder door pech zijn plaats later zal innemen Ten laatste om uur moeten alle voertuigen, kramen en goederen van de standplaats verwijderd zijn De geopende luifels van de winkelwagens en kramen moeten een minimumhoogte van 2,10 meter hebben, zodat zij geen hinder vormen voor de voetgangers. Deze luifels moeten dadelijk neergelaten of ingetrokken kunnen worden voor de gebeurlijke doortocht van brandweer-, politie- en ziekenwagens. De marktkramers moeten hun waren, inpakkisten en andere benodigdheden binnen de grenzen van hun standplaats neerleggen. Het is verboden de gangen tussen de kramen te belemmeren door het plaatsen van om het even welk voorwerp. Dit betreft eveneens de hangende voorwerpen die van de uitstalling deel uitmaken Iedere marktkramer die gebruik maakt van de elektriciteitsinstallatie is er toe gehouden het stopcontact te gebruiken, hem aangeduid door de marktleider. In geval van onderbreking van elektrische stroom wegens beperking van stroomverbruik of defect aan de leiding, is het gemeentebestuur niet aansprakelijk Het is verboden het marktkraam of onderdelen ervan op gelijk welke wijze in de grond te verankeren. De marktkramers zijn aansprakelijk voor de door hen aangerichte schade of bevuiling. Een kraam mag nooit vastgehecht worden aan bomen, afsluitingen, verhardingen, lichtinstallaties, verkeerstekens of andere openbare goederen Marktkramers die hun standplaats innemen met een kraam dienen, indien zij wensen over te schakelen naar een winkelwagen, hiertoe een schriftelijke kennisgeving te richten aan het college van burgemeester en schepenen Het is de marktkramers verboden zich buiten hun standplaats te begeven om de kopers tegemoet te gaan, hun waren aan te prijzen of te koop aan te bieden of om op welke manier ook reclame te maken Het gebruik van geluidsinstallaties of geluidsversterkers is verboden met uitzondering van de verkopers van geluidsdragers. Het is eveneens verboden buiten de kramen reclame aan te brengen door middel van affiches of andere middelen. Artikel 19 Voorwaarden inzake veiligheid Het stilstaan en parkeren van voertuigen, andere dan marktwagens, is verboden vanaf 3 uur vóór tot 2 uur na de markt. Indien er geen gevolg wordt gegeven aan deze verbodsbepaling, zal het voertuig bij politiebevel en op kosten van de desbetreffende marktkramer verwijderd worden. Elk verkeer van voertuigen en rijwielen met of zonder hulpmotor is verboden vanaf een half uur vóór en 1 uur na de markt Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die niet voldoen aan de veiligheidsnormen, of die gassen of rook laten ontsnappen. Marktkramers die tijdens de markt gebruik maken van verwarmingstoestellen zijn verplicht verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en risico s van brand en burenverhaal. Op verzoek van de marktleider of zijn plaatsvervanger, politie of brandweer moet worden aangetoond dat aan deze verplichting werd voldaan. 9

10 19.3. Alle marktkramen of marktwagens welke gebruik maken van verwarmings-, bak- of braadtoestellen, moeten voorzien zijn van een brandblustoestel type ABC 6 kg (conform EN3). Dit toestel dient jaarlijks te worden herkeurd (keuringsdatum mag dus niet ouder dan 1 jaar zijn bij controle). Het moet staan opgesteld op een makkelijk bereikbare plaats en het gebruik ervan dient gekend te zijn. Meerdere toestellen kunnen worden geëist en dienen geplaatst te worden volgens de richtlijnen van de brandweer. De marktkramers die ter plaatse warme gerechten bereiden, moeten beschikken over een branddeken op een gemakkelijk bereikbare plaats Het gebruik van verplaatsbare gasrecipienten kan slechts worden toegestaan indien: - de recipienten zijn gevuld door een erkend vulstation - de recipienten beschikken over een geldige keuringsstempel - de aansluitingen van recipient naar verbruikstoestel gebeuren via rubberslangen bestemd voor gas en welke een geldige gebruiksdatum hebben. - Alle aansluitpunten van de rubberslang zijn geborgd door middel van hetzij een wormschroef, hetzij een gewurgde koppeling. - De rubberslangen mogen geen uiterlijke beschadigingen vertonen. - De verbruikstoestellen dusdanig zijn opgesteld dat uitgestalde goederen of aanwezige personen geen brandrisico lopen. Het gebruik van vaste gasrecipienten in voertuigen kan slechts worden toegestaan indien: - een geldig keuringsbewijs van een erkend keuringsorganisme kan worden voorgelegd. Een kopij van dit attest dient aan de brandweerdienst te worden bezorgd. - De verbruikstoestellen dusdanig zijn opgesteld dat uitgestalde goederen of aanwezige personen geen brandrisico lopen De bovengrondse watermonden op alle openbare markten moeten steeds bereikbaar zijn voor de brandweerdiensten. Het is verboden om op een afstand van minder dan één meter van deze watermonden iets te plaatsen. Artikel 20 Voorwaarden inzake milieu De standplaatsen, de marktplaats en de openbare weg moeten steeds rein gehouden worden. Iedere marktkramer en zijn personeel moeten de nodige maatregelen treffen om bevuiling van de standplaats en de omgeving ervan door weggeworpen verpakking en dergelijke te voorkomen door - zelf vuilnisbakken rond het marktkraam of winkelauto te plaatsen, zodanig dat klanten en voorbijgangers er gebruik kunnen van maken - zijn standplaats na afloop van de markt te vegen De marktkramers moeten zelf hun afval meenemen na afloop van de markt. Bij het verlaten van de marktplaats moeten de standplaatsen in reine toestand verkeren. Er mag geen vuilnis of afval achtergelaten worden. De marktkramers moeten de nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat de bevloering bevuild wordt door vetten of oliën. Bij beschadiging of bevuiling van het wegdek vallen de herstellings- of reinigingskosten ten laste van de in gebreke bevonden marktkramer. HOOFDSTUK II ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN Artikel 21 Toepassingsgebied (KB art. 42 1) Op volgende plaatsen is de uitoefening van ambulante activiteiten toegelaten na een voorafgaande machtiging van de gemeente: 21.1 Parking begraafplaats Duffel Mijlstraat Plaats: Parking begraafplaats Duffel Mijlstraat Dinsdag 10

11 Specialisatie: Van 13 u tot 18 u warme vleesbereidingen 21.2 Parking Bruul aan bibliotheek Plaats: Parking Bruul aan bibliotheek Zondag Van 08 u tot 13 u Specialisatie: warme vleesbereidingen 21.3 Sportcentrum Rooienberg Plaats: Domein sportcentrum Rooienberg Zaterdag en zondag Van 08 u tot 18 u Specialisatie: warme vleesbereidingen 21.4 Dijkpad G. Van der Lindenlaan Plaats: Oprit van het dijkpad op het plein aan de G. Van der Lindenlaan Zaterdag, zondag en feestdagen Van 10 u tot 21 u Specialisatie: roomijs 21.5 Parking G. Van der Lindenlaan Plaats: Parking plein G. Van der Lindenlaan Donderdag Van 12 u tot 18 u Specialisatie: warme vleesbereidingen 21.6 Parking G. Van der Lindenlaan Plaats: Parking plein G. Van der Lindenlaan Vrijdag Van 9 u tot 18 u Specialisatie: verse vis 21.7 Parking begraafplaats Duffel Mijlstraat Plaats: Parking begraafplaats Duffel Mijlstraat Vrijdag Van 16 u tot 23 u Specialisatie: frituur De bezettingsmodaliteiten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de gemeente. Artikel 22 Voorafgaande machtiging (KB art. 38) 1. Aanvraag machtiging Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere van de vermelde plaatsen in artikel 21 om ambulante activiteiten uit te oefenen moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 en is onderworpen aan een voorafgaande machtiging. Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij het gemeentebestuur. De kandidaturen tot het innemen van een standplaats met abonnement moeten volgende gegevens bevatten: - volledige naam en adres van de aanvrager - soort van producten die te koop worden aangeboden - kopie van de machtiging of kaart ambulante handel - ondernemingsnummers - gevraagd aantal meters 11

12 - soort van uitstalling (kraam of winkelwagen) - vermelding op welke specifieke plaats de aanvrager de activiteit wenst uit te oefenen Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden 2. Beslissing machtiging In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld - de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen - de plaats - de datum en duur van de verkoop De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen: - redenen van openbare orde - redenen van volksgezondheid - bescherming van de consument - activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep. Artikel 23 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 40 en 41) De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen en innemen van de standplaatsen op de openbare markt kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen. Artikel 24 Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 42 2) De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via loting. Artikel 25 Toewijzingsregels per abonnement Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten. Artikel 26 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten ( KB art 21) Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken. Het bord bevat volgende vermeldingen: 1 hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; 2 de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 3 al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingzetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 4 het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). HOOFDSTUK III MARKTLEIDING Artikel 27 Aanstelling marktleider De burgemeester stelt de marktleider aan, evenals een plaatsvervanger. Bij eventuele opvolging zal indien mogelijk een stage van drie maanden voor de nieuwe marktleider voorzien worden, samen met de uittredende marktleider. 12

13 Artikel 28 Bevoegdheden marktleider De marktleider houdt toezicht op de naleving van het marktreglement. Het is zijn plicht de marktkramers die hun verplichtingen niet nakomen daarop te wijzen. De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren. Wanneer de marktleider herhaalde tekortkomingen vaststelt van een marktkramer meldt hij dit aan het college van burgemeester en schepenen. Tegelijkertijd brengt hij de betrokken marktkramer schriftelijk van dat feit op de hoogte. HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN Artikel 29 Het college van burgemeester en schepenen beslecht alle onvoorziene gevallen en betwistingen die voortvloeien uit de toepassing van dit reglement, na de marktleider vooraf te hebben gehoord. Artikel 30 Dit reglement treedt in voege na goedkeuring door de bevoegde instanties en na publicatie conform art. 186 en 187 van het gemeentedecreet. 13

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot één per artikel.

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot één per artikel. Markreglement Afdeling 1: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1 Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2) De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare

Nadere informatie

Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2 / art / KB art. 25)

Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2 / art / KB art. 25) GEMEENTELIJK REGLEMENT AMBULANTE HANDEL Afdeling 1: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1 Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2) De gemeente richt op het openbaar

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Reglement Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Vastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 2007 AFDELING 1 : Organisatie van ambulante

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein gemeenteraad van 20 februari 2017 HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1. Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Afdeling 1 - Organisatie de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten (wet art. 8

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten ART.1.- Gegevens

Nadere informatie

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten werd gewijzigd door de wet van 4/7/2005

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- GESTEMD

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN 2012_Marktreglement.doc 1/16 INHOUD Afdeling 1 - Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten... 3 Hoofdstuk I: Algemeen... 3 Artikel 1: Organisatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * 07FIN16050010bd HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * AFDELING I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN.

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 09 november 2007 GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten GEM 30-08-2007 LE/anm ambulante activiteiten. Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein DE GEMEENTERAAD Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op de

Nadere informatie

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Marktreglement Goedgekeurd in gemeenteraad van 20 november 2006, wijzigingen goedgekeurd in gemeenteraad van 17 december 2007 en in gemeenteraad van 24 november 2008 AFDELING 1 Organisatie van ambulante

Nadere informatie

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Algemene voorwaarden Bezit machtiging ambulante activiteiten (sinds 1-4-2014 beveiligde leurkaart verplicht) of vergunning niet-commerciële

Nadere informatie

Om voldoende variatie in het aanbod te houden en de leefbaarheid van de ondernemers te

Om voldoende variatie in het aanbod te houden en de leefbaarheid van de ondernemers te GEMEENTERAAD 19 DECEMBER 2017 marktreglement: aanpassing De gemeenteraad keurt het reglement met betrekking tot de ambulante activiteiten op de openbare markten unaniem goed als volgt: AFDELING 1 Organisatie

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Reglement Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 januari 2019 AFDELING 1 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT GEMEENTE TERNAT MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD,

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Gelet op het Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE 1 REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN Lokale economie AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1 Gegevens van

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op

Nadere informatie

Reglement van inwendig bestuur - Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein - Wijzigen en opnieuw vaststellen

Reglement van inwendig bestuur - Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein - Wijzigen en opnieuw vaststellen Reglement van inwendig bestuur - Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein - Wijzigen en opnieuw vaststellen Het reglement van inwendig bestuur, betreffende ambulante activiteiten

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie 4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gelet

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1 - Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de openbare markten op plaatsen die vooraf zijn bepaald AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

Administratieve verordening op de openbare markten

Administratieve verordening op de openbare markten Administratieve verordening op de openbare markten Art. 1: Gegevens van de openbare markten (wet art. 8 2) De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markt in: Plaats: Op de Grote Markt,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE WACHTEBEKE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 januari 2009 Tegenwoordig: M.M. De Vliegher, Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente Aartselaar REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Onderhavig marktreglement zal kenbaar gemaakt

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 maart 2009, gecoördineerde versie

Nadere informatie

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25)

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25) REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN GEMEENTERAADSBESLUIT 29 OKTOBER 2007, GEWIJZIGD OP 11 JUNI 2012, 29 APRIL 2013 EN 19 DECEMBER 2016 AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Technische Dienst 03-410 16 36 annemie.vandenbrande@zandhoven.be Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 april

Nadere informatie

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN Art.1: Het raadsbesluit d.d. 10/09/2007 en latere wijzigingen, betreffende het reglement met betrekking tot de ambulante

Nadere informatie

Reglement van 23 december 2008 betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein in Nevele

Reglement van 23 december 2008 betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein in Nevele Reglement van 23 december 2008 betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein in Nevele Afdeling 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED AFDELING 1 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1: BEVOEGDHEID 1. De gemeenteraad vertrouwt aan het College van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de markten

Nadere informatie

H O O F D S T U K 1 DE VEILIGHEID EN HET GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEGEN

H O O F D S T U K 1 DE VEILIGHEID EN HET GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEGEN Uittreksel uit het Algemeen Politiereglement voor de stad Eeklo Gecoördineerde versie na de gemeenteraad van 28 mei 2018 Artikels 60-91 H O O F D S T U K 1 [ ] DE VEILIGHEID EN HET GEMAK VAN DOORGANG OP

Nadere informatie

Reglement organisatie openbare kermissen

Reglement organisatie openbare kermissen Reglement organisatie openbare kermissen Goedgekeurd in gemeenteraad 11 september 2008 Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand

Nadere informatie

U vindt hieronder een algemene herhaling van de bovenvermelde reglementering :

U vindt hieronder een algemene herhaling van de bovenvermelde reglementering : , 28 februari 2014 E5 Reglementering betreffende ambulante en kermisactiviteiten Mevrouw de burgemeester, Mijnheer de burgemeester, E5/2014/000952 Ik werd gecontacteerd door verschillende Beroepsfederaties

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 9 maart 2017 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Bart Ryde,

Nadere informatie

HOOFDSTUK VIII - REGLEMENT MET BETREKKING TOT KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

HOOFDSTUK VIII - REGLEMENT MET BETREKKING TOT KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN HOOFDSTUK VIII - REGLEMENT MET BETREKKING TOT KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN Afdeling 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007)

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2)

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST Artikel 1 Eenieder die op het grondgebied van de stad ambulante handel wenst uit te oefenen, dient over een voorafgaande toelating van

Nadere informatie

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein Gemeenteraadsbesluit van 24-10-2016 Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016 Reglement ambulante handel op openbaar domein AFDELING 1 Artikel 1: Toepassingsgebied (KB art. 42

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011)

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) AFDELING 1 : Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten

Nadere informatie

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Reglement Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 augustus 2012 AFDELING 1 : Organisatie

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring Gemeentebestuur Ardooie Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 11 maart 2013 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein De gemeenteraad heeft in zitting van 22 november 2010 beslist het reglement betreffende

Nadere informatie

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN.

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN. STAD LOKEREN Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad ZITTING VAN 22 oktober 2007 Waren aanwezig: Voorzitter : Anthuenis Filip, Burgemeester. Schepenen : Liebaut, Van Rysselberghe, Van der Sypt,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN De raad, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993 houdende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij

Nadere informatie

Gemeente Berlaar BESLUIT

Gemeente Berlaar BESLUIT Gemeente Berlaar REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium ALGEMEEN EN ZONAAL DEEL VAN HET GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 9 december 2010 en gewijzigd bij besluit van 14

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN INLEIDING Huidig reglement heeft betrekking op: de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * AFDELING I: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1

Nadere informatie

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2)

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2) Huishoudelijk Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de markten Gecoördineerde versie van de gemeenteraden van 27/09/2007, 24/06/2010,

Nadere informatie

Kermisreglement van 29 januari 2008

Kermisreglement van 29 januari 2008 + Kermisreglement van 29 januari 2008 Afdeling 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Artikel

Nadere informatie

Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout

Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout Afdeling 1: Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Hoofdstuk 1: Organisatie van de markt Artikel 1: Algemeen 1.1 De openbare

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de inname openbaar domein en private plaatsen door ambulante handelaars

Huishoudelijk reglement op de inname openbaar domein en private plaatsen door ambulante handelaars Huishoudelijk reglement op de inname openbaar domein en private plaatsen door ambulante handelaars HOOFDSTUK 1: DEFINITIES Ambulante handel: Voor de toepassing van dit reglement wordt als ambulante activiteit

Nadere informatie

Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten. Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten. Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten. Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Art.1.- De gemeente richt op het openbaar domein een wekelijkse

Nadere informatie

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober 2013 ------------- Waren aanwezig: Onderwerp: Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

VR DOC.0360/2

VR DOC.0360/2 VR 2017 2104 DOC.0360/2 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante

Nadere informatie

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad in zitting van 03 maart 2014. Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste,

Nadere informatie

VR DOC.1146/5

VR DOC.1146/5 VR 2016 2110 DOC.1146/5 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Zingem UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 22 december 2011 Aanwezig : Etienne VER CRUYSSE, Kathleen HUTSEBAUT, Voorzitter,

Nadere informatie

Wat verandert de wetswijzing van 2017?

Wat verandert de wetswijzing van 2017? 24 april 2017 Wat verandert de wetswijzing van 2017? VERMINDERING MINIMUM OPZEGTERMIJN DEFINITIEF OPHEFFEN STANDPLAATS OPENBARE MARKT Art. 8, 2, wet 25 juni 1993 OPHEFFING VERPLICHT ADVIES VAN MINISTER

Nadere informatie

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

REGLEMENT Bijlage 4 APV

REGLEMENT Bijlage 4 APV REGLEMENT Bijlage 4 APV Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van dinsdag 9 januari 2018 op de openbare markten en op het openbaar

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens

Nadere informatie

dienst economische en juridische zaken

dienst economische en juridische zaken dienst economische en juridische zaken R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN Artikel 1: gegevens van openbare markten (wet art. 8 2)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN GEMEENTE UKKEL Reglement betreffende de kermisattracties en de ambulante vestigingen van kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen. Datum van de beraadslaging:

Nadere informatie

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 18/11/2013. Dit reglement

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN

Stad Aalst REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN Artikel 1 De gemeente richt op het openbaar domein openbare markten in voor allerlei koopwaar en diensten met uitzondering van tweedehandsartikelen, zoals bepaald

Nadere informatie

Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markt - Homère Goossensplein

Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markt - Homère Goossensplein Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markt - Homère Goossensplein Artikel 1 - Gegevens van de openbare markt De gemeente richt op het openbaar domein de volgende openbare markt in:

Nadere informatie

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen 2007-08-30 - SEC- reglement op de openbare kermissen De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde LAARNE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van : 29 november 2007 AANWEZIG Ignace DE BAERDEMAEKER, burgemeester Igor ROGIERS,

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Aanwezig : Burgemeester - Voorzitter: Schepenen : Raadsleden : Gemeentesecretaris : Afwezig of verontschuldigd : Hendrik Bogaert

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK Inhoud BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK... 2 AFDELING 1 Reglement van inwendig bestuur betreffende ambulante

Nadere informatie

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten.

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD dd. 1 juli 2010 ALGEMENE BEPALINGEN - DEFINITIES Artikel 1 In onderhavig reglement wordt verstaan onder: Openbaar

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad,

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad, GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening

Nadere informatie

STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN

STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN REGLEMENT OP DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1 De stad richt op het openbaar domein volgende openbare markten in: SCHOOLDREEF GENTBRUGGE

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP DINSDAG 16 MAART 2010. Aanwezig: burgemeester-voorzitter: Katrien Schryvers schepenen: Bart Sebreghts, Bob Peeters, Luc Kennis,

Nadere informatie

GEMEENTE: REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN VAN 11 MEI 2016

GEMEENTE: REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN VAN 11 MEI 2016 GEMEENTE: REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN VAN 11 MEI 2016 Artikel 1. De gemeenteraadsbeslissing dd. 19 november 2008 tot vaststelling van het reglement

Nadere informatie

Gavere Prinsdom aan de Schelde

Gavere Prinsdom aan de Schelde Gavere Prinsdom aan de Schelde Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 26 november 2007 Aanwezig: Hugo LEROY Burgemeester-Voorzitter,

Nadere informatie

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement kermisactiviteiten op openbare

Nadere informatie

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel:

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel: REGLEMENT: GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE MARKTEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23/10/2007 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25/06/2013 Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie-

Nadere informatie

Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar

Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar cluster vrije tijd NDC 584.4 Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Politiereglement Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2018-06-21 Bekendgemaakt op de gemeentelijke

Nadere informatie