Huis- en Tuinboulevard Geleen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huis- en Tuinboulevard Geleen"

Transcriptie

1 Huis- en Tuinboulevard Geleen toets aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking rapport Gemeente Sittard - Geleen oktober 2013

2 Huis- en Tuinboulevard Geleen toets aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking rapport dossier : IS-MA registratienummer : AC versie : 2 classificatie : Gemeente Sittard - Geleen oktober 2013 HaskoningDHV Nederland B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HaskoningDHV Nederland B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van HaskoningDHV Nederland B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

3 INHOUD BLAD 1 DE LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING Een nieuw instrument De voorgenomen plannen op de huis- en tuinboulevard Toelichting op de onderzoeksmethode 4 2 ENKELE GEGEVENS OVER BEVOLKING EN RELEVANTE TRENDS IN DE RETAIL Regio en bevolkingsomvang: dalend aantal inwoners, dalende vraag Internetaankopen zullen toenemen, ook in de betreffende branches Schaalvergroting 6 3 BEPALING BEHOEFTE IN DE REGIO SITTARD GELEEN Kwantitatieve behoeftebepaling voor drie branches Behoeftebepaling in termen van gewenste kwaliteit en breedte van het aanbod Conclusie behoefte 12 4 LIGGING PLANGEBIED BINNEN BESTAAND STEDELIJK GEBIED? Wat is bestaand stedelijk gebied? Bestaande situatie Relevant Beleidskader Conclusie: de Huis- en Tuinboulevard valt binnen bestaand stedelijk gebied 16 5 COLOFON 17 AC

4 1 DE LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING 1.1 Een nieuw instrument In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen en is het wettelijk verplicht om de ladder voor duurzame verstedelijking (kortweg: duurzaamheidsladder ) toe te passen als onderbouwing van een bestemmingsplan voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De duurzaamheidsladder heeft als doel om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren en overprogrammering op regionaal niveau te voorkomen. De ladder bestaat uit drie treden : 1. Behoefte: voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele regionale behoefte waarin nog niet elders in de regio is voorzien? Het kan zowel om een kwantitatieve als een kwalitatieve behoefte gaan. 2. Binnen- of buitenstedelijk: indien er sprake is van een actuele regionale behoefte, dan moet worden beoordeeld of deze in bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden gerealiseerd, eventueel door benutting van beschikbare gronden, herontwikkeling of transformatie van bestaande locaties. 3. Bereikbaarheid met meerdere modaliteiten: indien gekozen moet worden voor een locatie buiten het stedelijke gebied, dan gaat de voorkeur uit naar een plek die (in de toekomst) bereikbaar is via verschillende vervoerswijzen. 1.2 De voorgenomen plannen op de huis- en tuinboulevard De huis- en tuinboulevard is gerealiseerd na het nemen van een aantal vrijstellingsbesluiten ex artikel 19 WRO (oud). Als eerste is daarmee het tuincentrum gerealiseerd waar momenteel de Hornbach gevestigd is. In 2000 is voor de oorspronkelijke huis- en tuinboulevard een vrijstelling verleend op basis van een voorontwerp van een bestemmingsplan. Voor de vestiging van een woongerelateerde detailhandel, waar voorheen de boerderij Rosengarten gevestigd was, en voor de uitbreiding en nieuwbouw van de Hornbach zijn twee projectbesluiten genomen. In 2008 is door de gemeenteraad de retailstructuurvisie vastgesteld. Hierin is bepaald dat ook wooninrichting op de tuinboulevard wenselijk is. In 2009 is voor een aantal perifere detailhandellocaties, waaronder Gardenz/Huis- en Tuinboulevard, dit retailbeleid nader uitgewerkt. In deze beleidsdocumenten zijn kaders gesteld ten aanzien van de branches. Hierin zijn ook beperkingen gesteld aan de te vestigen detailhandel en oppervlakten hiervan. Op 5 februari 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat Industriepark Noord en de huis- en tuinboulevard de twee aangewezen locaties zijn voor doe-het-zelfwinkels. Op beide locaties is voor wat betreft de doehet-zelfbranche uitbreiding van het doe-het-zelfwinkelvloeroppervlak mogelijk onder de voorwaarde dat daarmee de spreiding van de doe-hetzelflocaties (huis- en tuinboulevard en Industrieterrein Noord) niet in gevaar komt en er geen sprake is van duurzame ontwrichting. Het vloeroppervlak doe-het-zelf betreft tevens de assortimenten keuken en woninginrichting. De beperkingen die waren gesteld aan de oppervlakten van nieuw te vestigen detailhandel zijn hiermee komen te vervallen. AC

5 Ten slotte is door het College van Burgemeester en Wethouders een overeenkomst met de ontwikkelaar gesloten over het perceel gelegen ten westen van de Gamma. Het voornemen is om dit perceel toe te voegen aan de huis- en tuinboulevard en daar detailhandel mogelijk te maken binnen de vastgestelde branches. Het plangebied heeft zich door de jaren heen, door de verlening van verschillende vrijstellingen, ontwikkeld tot een zelfstandig gebied. Omdat een huis- en tuinboulevard niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan 'Hoofdzakenplan' voormalige gemeente Sittard, wordt er voor het totale gebied één nieuw bestemmingsplan gemaakt, genaamd 'Bestemmingsplan Huis- en Tuinboulevard'. Begin 2013 heeft een voorontwerp van het bestemmingsplan van de huis- en tuinboulevard ter inzage gelegen. Dit voorontwerp is gemaakt nog voordat de toetsing aan de duurzaamheidsladder noodzakelijk was. In 2013 is de gemeente Sittard-Geleen van plan het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen. De toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking kan als bijlage dienen bij dit ontwerp. Omdat het een bestaande perifere detailhandelslocatie betreft zijn alleen de extra uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, getoetst. In dit rapport doen wij verslag van de toetsing. In het ontwerp bestemmingsplan is ruimte voor een toevoeging van m 2 bruto vloeroppervlak detailhandel, binnen de branches woninginrichting, doe het zelf/bouwmarkten en tuincentra. De locaties voor detailhandel zijn aangegeven, maar er is in het bestemmingsplan geen verdere onderverdeling aangebracht tussen deze branches, noch voor bepaalde sublocaties, noch voor onderlinge verdeling in vierkante meters tussen de branches. Daarom zullen wij de behoefte beschouwen in de drie genoemde branches. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de volgende uitbreidingen mogelijk: 1. Direct grenzend aan Gardenz, aan de oostkant is er een plan voor uitbreiding van de Hornbach. Het gaat om een uitbreiding met m 2. die zal worden opgesplitst in 4502 m 2.voor doe-het-zelf/ plant en dier en 2652 m 2.buitenverkoop en drive-in. Voor de uitbreiding van Hornbach is al een projectbesluit genomen. 2. De tweede fase van een slaapwinkel (AenC Slapen) op de deellocatie van de boerderij Rosengarten (een toevoeging van m2 ) aan een winkel met een huidige oppervlakte van m Een grote potentiële winkeluitbreiding met een oppervlakte van m 2 aan de westzijde van het plangebied (aangewezen met het oog op verplaatsing). Winkelgebonden horeca In de winkels zelf bestaat de mogelijkheid voor het vestigen van ondergeschikte horeca, zoals een koffiebar of een broodjescorner. We gaan ervan uit dat de vorm van de horeca de kwaliteit van de hoofdfunctie vergroot of completeert. Deze vorm van ondergeschikte horeca valt dus onder het toetsen van de behoefte aan de betreffende winkels, aangezien zij het winkelconcept completeren. Daarnaast is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor een of meerdere zelfstandige horecavoorzieningen categorie 1. Dit is horeca in de zogenaamde fastservicesector winkelgebonden (Horeca van categorie 1). Dit betreft een horecabedrijf dat qua exploitatievorm aansluit bij de openingstijden van de winkelvoorzieningen en waar, naast overwegend niet ter plaatse bereide kleinere etenswaren, in hoofdzaak alcoholvrije drank wordt verstrekt. Hierbij kan worden gedacht aan: a. broodjeszaken; b. lunchroom; c. konditorei; d. ijssalon/-winkel; e. koffie- en/of theeschenkerij; AC

6 f. eetwinkels; g. crêperie Het betreft een gebouw dat een oppervlakte van maximaal 890 m2 mag krijgen en dat één of meerdere horecavoorzieningen mag bevatten. 1.3 Toelichting op de onderzoeksmethode Stap 1: Bepaling behoefte: zowel kwantitatief als kwalitatief In de volgende twee hoofdstukken zullen wij nagaan, op basis van bestaand onderzoeksmateriaal (zoals DPO Hornbach, DPO Gardenz, data over aanbod en vraag, literatuur over consumententrends), of er gesproken kan worden van een behoefte aan de uitbreiding. Wij kijken daarbij niet alleen naar de kwantitatieve behoefte, maar ook naar de kwalitatieve behoefte, op basis van trends in consumentengedrag. De aantrekkingskracht van het winkelaanbod in een gemeente is meer dan de optelsom van het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte. Met name bij het recreatief winkelen wordt de aantrekkelijkheid van oudsher sterk bepaald door de aanwezige concentratielocaties zoals binnensteden en winkelcentra. In het perifeer gevestigde doelgerichte winkelen zijn er als gevolg van schaalvergroting en formuleontwikkeling een aantal winkels die door hun omvang en naam een autonome trekkracht hebben waardoor het voor hen niet noodzakelijk is om in een concentratie van winkels gelegen te zijn. Daarom kijken wij ook naar beschikbare rapporten over de ontwikkeling en consumentenbehoeften van de detailhandel in de sectoren woninginrichting, bouwmarkten en tuincentra en de consequenties hiervan voor de behoeften. De bronvermelding van deze rapporten vindt u in voetnoten op de plek waar deze worden aangehaald. Stap 2: bepaling binnen- of buitenstedelijk Indien de betreffende uitbreiding buitenstedelijk is dient stap 2 te worden doorlopen. In dit geval spitst de vraag zich toe op de kwestie of het plangebied van de Huis- en Tuinboulevard een binnen- of buitenstedelijke locatie is. Indien het gehele plangebied binnenstedelijk is hoeven stappen twee en drie van de ladder niet meer te worden doorlopen. Deze vraag doet zich eigenlijk alleen voor in het westelijke deel, waar een stuk groengebied, met thans een agrarische bestemming de bestemming detailhandel zou krijgen. Op basis van provinciaal en gemeentelijk beleid en de definitie van bestaand stedelijk gebied uit het Bro stellen wij vast of de gehele locatie binnen bestaand stedelijk gebied ligt. Indien dit het geval is hoeven stap 2 en 3 van de ladder niet meer verder te worden doorlopen. AC

7 2 ENKELE GEGEVENS OVER BEVOLKING EN RELEVANTE TRENDS IN DE RETAIL 2.1 Regio en bevolkingsomvang: dalend aantal inwoners, dalende vraag Tot de regio Sittard-Geleen rekenen we de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Echt-Susteren, Schinnen en Stein. Sittard-Geleen telde op 1 januari inwoners, de gehele regio Sittard- Geleen telde op 1 januari inwoners. Op 1 januari 2012 telde de regio nog inwoners, waarmee duidelijk is dat er sprake is van krimp. Omdat het verzorgingsgebied van de Huis- en Tuinboulevard groter is dan alleen de regio Sittard-Geleen kijken we ook naar het gebied dat buiten de regio ligt maar nog altijd binnen 20 autominuten het gebied kan bereiken. Vertaald naar reistijden wonen er mensen binnen 10 autominuten en mensen binnen 20 autominuten. Genk, Kerkrade, Maastricht en Roermond bevinden zich net niet binnen 20 autominuten. De komende jaren neemt het aantal inwoners in de regio Sittard-Geleen volgens de voorspellingen geleidelijk verder af. Voor 2015 voorspelt Etil dat er in de regio Sittard-Geleen inwoners minder zullen zijn dan in Ook voor de periode tussen 2015 en 2025 wordt een afname van de bevolking geprognosticeerd. In 2025 wonen er in de regio Sittard-Geleen ten opzichte van mensen minder. Een afname van de bevolking betekent dat ook het draagvlak voor winkels en overige voorzieningen af zal nemen, tenzij het inkomen per hoofd van de bevolking evenredig toeneemt, maar dat is in deze regio niet het geval. 2.2 Internetaankopen zullen toenemen, ook in de betreffende branches Aankopen via internet zijn in de sectoren waar de Huis- en Tuinboulevard zich op richt nu nog beperkt. De ontwikkeling is echter dat het marktaandeel van internetwinkels structureel toeneemt. Op termijn zal dit gevolgen hebben voor de omzet in fysieke winkels. De (potentiële) omzet op de Huis- en Tuinboulevard zal hier waarschijnlijk negatief door beïnvloed worden. De fysieke detailhandel verliest steeds meer omzet aan verkoop via internet. In 2011 werd 9% van de bestedingen in de non-food sector gedaan via internet. In 2000 was dit nog een 0,5%1. Hoewel in 2011 de groei van de internetaankopen in Nederland binnen de sector huis en tuin beperkt bleef tot 2% is deze in 2012 sterk toegenomen. De hoeveelheid internetaankopen binnen de sector huis en tuin steeg in dat jaar met maar liefst 23%!. Ook in die branche is het groeiende aandeel van online aankopen sinds kort dus zichtbaar. (bron: 1 Bron: thuiswinkel.org, Multichannel monitor Onder de internet bestedingen rekent thuiswinkel.org ook productgroepen als reizen en telefoonabonnementen. Deze productgroepen worden doorgaans niet meegerekend in de reguliere detailhandel. Hierdoor zijn de weergeven cijfers iets hoger dan het werkelijke marktaandeel van internet binnen de non-food sector. AC

8 2.3 Schaalvergroting Schaalvergroting (toename van de gemiddelde omvang per winkel) is een dominante trend in detailhandelsland. De gemiddelde winkel in Nederland was in Nederland in 2008 ruim zeven keer zo groot als 40 jaar daarvoor (PBL, 2011). De vraag naar grotere winkels wordt mede ingegeven vanuit de behoefte van winkelformules om zich beter te kunnen profileren. Zo wordt steeds meer ruimte gebruikt voor elementen die het winkelen veraangenamen, zoals horeca, ruimte om producten te testen en meer bewegingsruimte voor de consument. Daarnaast sluit dit aan op de wens van de consument om efficiënter te kunnen winkelen ( one stop shopping ), wat leidt tot de behoefte aan meer aanbod (een breder en dieper assortiment) onder één dak op een goed bereikbare locatie met voldoende parkeren. Het aantal winkels in Nederland is de afgelopen jaren niet toegenomen, maar de oppervlakte per winkel is behoorlijk gestegen. In de afgelopen 10 jaar is de winkelvloeroppervlakte gemiddeld gegroeid met zo n 1,5 tot 2% per jaar, aldus de Neprom 2. Bevolkingsgroei, economische groei, veranderingen in het winkelgedrag van de consument en veranderingen in de retail hebben vooral geleid tot het grootschaliger worden van winkels en tot een meer geconcentreerd winkelbestand. De verwachting van de Neprom is dat de groei van het aantal vierkante meters winkelvloer tot stilstand komt of als is gekomen, maar dat de schaalvergroting nog verder kan doorzetten. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving laat vergelijkbare ontwikkelingen zien zoals blijkt uit de figuur bovenaan deze paragraaf, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de winkelvloeroppervlakte in Nederland veel sterker is gestegen dan het aantal inwoners, dat de omzetten in de detailhandel gelijke tred hebben gehouden met het aantal inwoners en dat het aantal winkels licht gedaald is 3. De verwachting is dat er steeds minder, maar grotere winkels en steeds minder maar grotere winkelgebieden ontstaan. Deze schaalvergroting doet zich vooral voor in branches, zoals bouwmarkten, 2 Neprom, 2012, Van Places to Buy naar Places to Be. Retailvisie. 3 Figuur afkomstig uit Planbureau voor de Leefomgeving, Detailhandel en Beleid: een continue wisselwerking; Den Haag AC

9 supermarkten, modezaken 4 en bruin- en witgoed. De gemiddelde winkel in de Doe-Het-Zelf branche is tussen 2004 en 2012, ruim 40% groter geworden (bron: Locatus). Grootschalige formules zijn nog altijd op zoek naar nieuwe vestigingspunten buiten de traditionele vestigingslocaties waar grote oppervlaktes mogelijk zijn, met lagere huisvestingskosten, een uitstekende bereikbaarheid en genoeg parkeervoorzieningen. Niet alleen vanuit de markt is vraag naar dit type locaties, maar ook de consument is steeds meer op zoek naar veel keuze in het aanbod op één plek. In bestaande winkelgebieden is soms niet genoeg ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, of deze zijn niet geschikt vanuit het oogpunt van parkeergelegenheid of bereikbaarheid voor de consument. Uit het onderzoek van het PBL komt eveneens naar voren dat de branchegroep in en om het huis de grootste gemiddelde vloeroppervlakte heeft van alle branchegroepen van 464 m2 en dat tuincentra, woonwarenhuizen en bouwmarkten met vierkante meter of meer in Nederland al lang geen uitzondering meer zijn. 4 Met betrekking tot mode zullen met name outlet centers en gerelateerde concepten aan terrein winnen op perifere locaties, maar modezaken zullen richting de toekomst naar verwachting juist versterkt kiezen voor binnensteden en hoofdwinkelgebieden (ABN AMRO, 2012). AC

10 3 BEPALING BEHOEFTE IN DE REGIO SITTARD GELEEN 3.1 Kwantitatieve behoeftebepaling voor drie branches. In het DPO (Distributie Planologisch onderzoek) voor de Huis- en Tuinboulevard uit 2012 wordt een vergelijking gemaakt tussen het nationale gemiddelde, het aanbod in de provincie Limburg en het aanbod in de regio s Sittard-Geleen, Weert/Roermond, Heerlen en Maastricht. Opvallend is dat het aanbod in de provincie Limburg in alle drie de hoofdbranches duidelijk hoger is dan het landelijke gemiddelde. Op de volgende pagina geven wij het overzicht uit het DPO grafisch weer in een aantal staafdiagrammen. Het DPO baseert zich op enigszins gedateerde cijfers uit Aangenomen mag worden dat de verhouding tussen vraag en aanbod, alleen al vanwege de gekrompen bevolking en de economische crisis, in die tijd niet gunstiger is geworden. Daar waar de kwantitatieve behoefte op basis van cijfers uit 2009 niet kan worden aangetoond, mogen wij aannemen dat dat anno 2013 ook niet het geval zal zijn. In het geval wij beschikken over recentere gegevens zullen wij deze in dit hoofdstuk trouwens ook laten zien. Woninginrichting Uit het DPO dat voor de Huis- en Tuinboulevard (toen nog Woon- en Tuinboulevard) is verricht, blijkt dat de regio Sittard-Geleen ten opzichte van het provinciale gemiddelde een relatief beperkt aanbod heeft in de hoofdbranche Wonen, 3% minder dan het provinciale gemiddelde. Het aanbod in de regio s Weert/Roemond en Heerlen is daarentegen juist weer extra omvangrijk, respectievelijk 24% en 22% boven het provinciale gemiddelde. In deze regio s bevinden zich woonboulevards (zoals Woonboulevard Heerlen, Retail Park Roermond) met een concentratie van woonwinkels die door hun bereikbaarheid, schaal en concentratie ook aantrekkingskracht zullen hebben op de regio Sittard/Geleen en concurrerend zijn met de Huis- en Tuinboulevard. De regio Sittard-Geleen zit met het aantal vierkante meters woninginrichting nog wel boven het landelijk gemiddelde, zo n 3%. Daarmee kan geconcludeerd worden dat er niet gesproken kan worden van een (kwantitatieve) uitbreidingsbehoefte in aantallen vierkante meters in de regio, zeker gezien de verwachte bevolkingskrimp in de regio en de toename van het internetwinkelen. Doe het Zelf/Bouwmarkten De regio Sittard-Geleen heeft ten opzichte van het provinciale gemiddelde een enigszins beperkt aanbod in de hoofdbranche Doe-Het-Zelf. Het aanbod per hoofd van de bevolking is ruim 10% lager dan het provinciale gemiddelde, zo blijkt uit het DPO voor de Hornbach (DHV, november 2012). Er zijn echter geen aanwijzingen voor een actuele behoefte aan uitbreiding van het totaal aantal vierkante meters in de regio. De omzetten per vierkante meter staan onder druk en de DHZ-branche heeft het al een aantal jaren moeilijk, zo blijkt uit hetzelfde rapport. De omzet heeft zich tussen 2003 en 2008 minder positief ontwikkeld dan het gemiddelde van de detailhandel. Tussen 2008 en 2012 nam de omzet sterk af. De omzet in 2011 ligt bijna 15% lager dan in De vloerproductiviteit in de Doe-Het-Zelf-branche in de regio Sittard- Geleen is 5% lager dan het landelijk gemiddelde. Indien de voorgenomen uitbreiding van de Hornbach wordt gerealiseerd zal de gemiddelde vloerproductiviteit in de regio per saldo afnemen, aangezien de omzetstijging geringer is dan de stijging van het aantal vierkante meters, zoals ook in dit rapport aangegeven. Dit betekent dat er géén kwantitatieve behoefte (behoefte aan extra m2 in de regio) kan worden aangetoond in de branche DHZ, en zeker niet na realisatie van de uitbreiding van de Hornbach. AC

11 Tuincentra (Plant en Dier) In het DPO Woon- en Tuinboulevard wordt vastgesteld dat de bestedingen in de tuinmarkt de laatste jaren stabiel zijn gebleven. Het marktaandeel van de tuincentra is binnen de tuinmarkt wel afgenomen; met name supermarkten behalen een steeds groter marktaandeel binnen de tuinmarkt naar zich toe. Uit een recente webpublicatie van onderzoeksbureau Locatus naar de tuinbranche komt een beeld naar voren van recente stagnatie: Het aantal tuincentra is de afgelopen jaren geleidelijk afgenomen: 200 centra minder in negen jaar. Het gemiddelde tuincentrum is echter wel bijna 900 m² groter geworden, waarmee het totaal aantal meters tuincentrum in Nederland toch is gegroeid. De laatste jaren lijkt die groei echter wel tot staan gebracht. Naast de economische crisis lijkt dit ook een gevolg van de sterke concurrentie van de grote bouwmarkten (Hornbach, Praxis & Tuin) die zich steeds meer op de tuin richten. (Locatus nieuwsbrief juli 2013). In de hoofdbranche Plant & Dier is het aanbod in de regio Sittard-Geleen 5% groter dan het provinciale gemiddelde. In de regio s Heerlen en Maastricht is het aanbod relatief beperkt. Dit doet vermoeden dat de regio Sittard-Geleen een regio-overstijgende functie heeft voor de hoofdbranche Plant & Dier en een aanzienlijk deel van de omzet haalt uit de aangrenzende regio s. (DPO Woon- en Tuinboulevard, 2012). Er kan geen behoefte aan uitbreiding van aantallen vierkante meters in de regio worden aangetoond. Winkelgebonden horeca Op dit moment kent de huis- en tuinboulevard geen winkelgebonden horeca. Winkelgebonden horeca richt zich op de klandizie van de aanwezige winkels en zorgt voor een versterking van het verblijfsklimaat om de winkels en de attractiviteit van de locatie. Bezoekers kunnen voor of na het doen van hun aankopen of winkelbezoek even iets drinken of eten en bijvoorbeeld even nadenken of overleggen over het al dan niet doen van een grote aankoop. Vanwege het feit dat er op dit moment sprake is van ongeveer 35 duizend vierkante meter winkeloppervlak en circa 14 winkels, is er nu al behoefte aan enige winkelgebonden horeca. Daarbij kan gedacht worden aan 1 of 2 units (koffiebar, broodjeszaak, lunchroom) met 30 tot 200 vierkante meter verkoopvloeroppervlak per unit, waarbij gedacht kan worden aan een maximum van totaal 260 m2 winkelgebonden horeca. Wij baseren deze norm van maximaal 0,75% van de winkelvloeroppervlakte op de situatie bij enkele andere grootschalige woonboulevards. AC

12 AC

13 3.2 Behoeftebepaling in termen van gewenste kwaliteit en breedte van het aanbod Het ruimtelijke koopgedrag van de consument laat zich vertalen in termen van gemak en vermaak. Gemak betekent alles wat je nodig hebt bij elkaar, met als kernwoorden efficiëntie en bereikbaarheid (doelgericht aankopen en boodschappen doen). Bij vermaak gaat het meer om de sfeer en de beleving (recreatief winkelen als vorm van vrijetijdsbesteding, jezelf verwennen). De huidige trend in vermaak is dat de consument niet alleen winkelen wil beleven, maar tevens inspiratie wil opdoen en aangezet wil worden tot beleving. Door zich te vestigen op (grootschalige) concentratie locaties, zoals woonboulevards, of nog breder georiënteerde locaties als de Huis- en Tuinboulevard spelen winkels in op de wens tot gemak. De factor gemak wordt hier bepaald door: Alles bij elkaar, (de verschillende winkels liggen naast elkaar) Perfecte autobereikbaarheid (dichtbij de snelwegafslag) met voldoende parkeergelegenheid. Een zeer grote assortimentskeuze, door schaalvergroting en brancheverdieping. Het accent ligt bij dit soort locaties en grootschalige winkels op gemak, maar daarnaast wordt steeds meer aandacht besteed aan sfeer en uitstraling en presentatie en beleving. Zo is er steeds meer behoefte aan horeca en bijvoorbeeld aan speciale (koop-)evenementen. Een voorbeeld van een zeer grootschalige formule die aan de behoefte van de consument voldoet is de Hornbach. De Hornbach introduceert na uitbreiding een bouwmarkt van een omvang die momenteel in de regio nog niet te vinden is. Hiermee wordt het aanbod in de regio completer en wordt de aantrekkingskracht van de regio groter. De grotere aantrekkingkracht zit hem onder andere in het beter tegemoet komen aan de consumentenwens tot one stop shopping. Dat consumenten de Hornbach formule waarderen, blijkt uit het gegeven dat de Hornbach in 2012 voor de zevende keer (in acht jaar tijd) is verkozen is tot beste bouwmarktketen van Nederland (ING retail jaarprijs). Het concept van Hornbach is vergelijkbaar met megaconcepten in andere branches, bijvoorbeeld IKEA. Het zijn vestigingen die niet in elke stad of dorp te vinden zijn. Hornbach is een projectbouwmarkt met circa artikelen in het assortiment en artikelen te bestellen. Dit alles verklaart waarom sommige traditionele meubelboulevards en solitaire winkels het moeilijk hebben. Hun assortiment is minder groot en hun bereikbaarheid is minder goed dan de grootschalige concentraties zoals de Huis- en Tuinboulevard. De uitstraling en de presentatie zijn bovendien minder. Vanuit het argument van gemak, maar ook van uitstraling, presentatie en beleving, onderbouwen wij ook de kwalitatieve behoefte aan winkelgebonden horeca op deze locatie. Horeca hoort bij een dergelijk grootschalig concept met vele grootschalige winkels. Veel grootschalige locaties die aan bovenstaand profiel voldoen beschikken in de regel ook over een aantal horecazaken, gericht op het publiek dat komt winkelen. Zo bevat de woonboulevard Heerlen een fast food restaurant, en twee koffie- en broodjeszaken. Ook de woonboulevard in Alexandrium in Rotterdam bevat een aantal kleinschalige zaken: een broodjeszaak/lunchroom en een ijssalon. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze zaken, die tussen de winkels zijn opgenomen vaak niet groter zijn dan 200m2 en in de regel zelfs niet groter dan 100m2. Een vrijstaande standaard Mc Donalds heeft in totaal een bebouwd oppervlak van 500m2. Kortom, er is vanuit het argument van gemak, compleetheid, sfeer en uitstraling van te realiseren huis- en tuinboulevard wel behoefte aan winkelgebonden horeca. De beoogde totale oppervlakte van 890m2 voor zaken in de horecacategorie 1 (broodjeszaken; lunchroom; konditorei; ijssalon/-winkel; koffie- en/of theeschenkerij;eetwinkels; crêperie) is zeer groot gezien de beoogde winkeloppervlakte van de huis- en tuinboulevard. Zaken in deze categorieën zijn in de regel klein. (van m2) Het vullen van 890 m2 AC

14 met winkelgebonden horeca zou dus ongeveer 7 van dit soort zaken betekenen, terwijl de behoefte op dit moment, op basis van andere grootschalige winkelgebieden geschat wordt op één à twee en bij de gerealiseerde uitbreiding van de huis- en tuinboulevard op maximaal 3 units van 30 tot 200m2 met een totale oppervlakte van maximaal 250 tot 350 m2 (maximaal % 0,75% van de aanwezige winkelvloeroppervlakte). De grotere concentraties zoals de (uitgebreide) Huis- en tuinboulevard met zeer grote winkels voldoen dus wel degelijk in een bepaalde (kwalitatieve) behoefte. Op dit moment zijn er in de regio Sittard-Geleen nog nergens zulke grote en grootschalige winkels te vinden, laat staan op een dergelijke goed bereikbare locatie en in een dergelijke concentratie. 3.3 Conclusie behoefte De behoefte aan grootschalige winkels in de branches woninginrichting, bouwmarkten en tuincentra laat zich op twee manieren beschrijven: Er is geen behoefte aan kwantitatieve uitbreiding (meer vierkante meters), maar er is wel behoefte aan verandering van het aanbod in schaalgrootte, concentratie en locatie. In kwantitatieve zin: (in termen van aantallen vierkante meters winkeloppervlak) kan worden gesteld dat er geen vraag is naar extra vierkante meters. De behoefte aan vierkante meters zal in de regio Sittard- Geleen bovendien de komende jaren afnemen als gevolg van een dalend inwonertal, de groei van internetwinkelen waarbij niet mag worden verwacht dat het gemiddeld inkomen zal stijgen. Er is geen sprake van een behoefte aan uitbreiding van het totaal aantal vierkante meters in elk van de drie betreffende sectoren. Dat betekent dat de uitbreidingsplannen op de Huis- en Tuinboulevard kunnen, en waarschijnlijk ook zullen leiden tot het vrijkomen van locaties en ruimten op een andere plek in de regio of daarbuiten, aangezien de Huis- en Tuinboulevard beoogt een bovenregionale aantrekkingskracht op de consumenten uit te oefenen. Het vrijkomen van bestaande locaties en ruimten kan leiden tot nieuwe invullingen van panden. Misschien zijn sommige vrijgekomen panden afgeschreven en worden ze gesloopt, maar er zal ook verdere leegstand kunnen ontstaan. Wij hebben hier echter geen onderzoek naar gedaan. In kwalitatieve zin kan worden gesteld dat er wel degelijk behoefte is aan een aanbod dat de Huis- en Tuinboulevard beoogt te bieden. Consumenten stellen steeds hogere eisen aan het aanbod en zij gaan op zoek naar een breed aanbod met een enorme keuze. Veel consumenten willen een aanbod dat goed gepresenteerd wordt, dat goed per auto bereikbaar is, dat eenvoudig en geconcentreerd is te vinden, en waar gemakkelijk geparkeerd kan worden. Steeds meer mensen zijn bereid hiervoor grotere afstanden af te leggen dan voorheen. Dit zien we ook terug in landelijke cijfers waaruit blijkt dat er een enorme schaalvergroting heeft plaatsgevonden, met name in de sectoren waaraan de Huis- en Tuinboulevard ruimte gaat bieden. Winkelgebonden horeca maakt in de regel onderdeel uit van dergelijke grootschalige concepten. Het gaat om horeca-units in de horecacategorie 1: de zogenaamde fastservicesector winkelgebonden. Dit betreft een horecabedrijf dat qua exploitatievorm aansluit bij de openingstijden van de winkelvoorzieningen en waar, naast overwegend niet ter plaatse bereide kleinere etenswaren, in hoofdzaak alcoholvrije drank wordt verstrekt. Hierbij kan worden gedacht aan broodjeszaken; lunchroom; konditorei; ijssalon/-winkel; koffie- en/of theeschenkerij; eetwinkels; en crêperies. Dergelijke units zijn normaal gesproken niet groter dan 150 m2. De behoefte aan een winkelgebonden zaak groter dan 200m2 kan niet worden onderbouwd. Op dit moment is er, op basis van het bestaande aanbod, behoefte aan één of twee units van 30 tot 200 AC

15 vierkante meter verkoopvloeroppervlakte per unit tot een maximum van 260m2. Als er verder wordt uitgebreid met maximaal m2, dan is er misschien nog behoeft aan een extra unit, tot een maximum van totaal 350m2 winkelgebonden horeca, waarbij rekening moet worden gehouden met de ruimte voor ondergeschikte horeca in de winkels zelf. Zo is er in de plannen van de Hornbach in de winkel zelf een kleinschalige horecavoorziening opgenomen. Deze zal in een deel van de behoefte aan winkelgebonden horeca van de eigen klanten vervullen. Steeds meer consumenten hebben dus wel degelijk behoefte aan een locatie als de Huis- en tuinboulevard waar ruimte is voor megawinkels waar per vestiging ruimte is voor vele duizenden vierkante meters verkoopvloeroppervlakte. Langzaam maar zeker wordt in de top van het perifere segment dit soort winkels de norm, zowel in de tuinbranche (plant en dier), in de meubelbranche als in de doe-het-zelf branche. Groottes van winkels van meer dan vierkante meter vvo zijn geen uitzondering meer. Dit wil niet zeggen dat er geen behoefte meer is aan kleinere winkels in de wijken, maar dat er ook behoefte is aan grootschaligheid. Deze vorm van grootschaligheid, concentratie en bereikbaarheid is in de regio Sittard-Geleen alleen te vinden in gebouwde vorm, op de locatie Huis- en Tuin Boulevard. AC

16 4 LIGGING PLANGEBIED BINNEN BESTAAND STEDELIJK GEBIED? 4.1 Wat is bestaand stedelijk gebied? Nu de regionale behoefte is aangetoond dient conform art , lid 2 onder b Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te worden beschreven in hoeverre in die behoefte binnen bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins. Indien het plangebied zelf zich binnen bestaand stedelijk gebied bevindt kan deze stap dus worden overgeslagen. Maar ligt de locatie in zijn geheel binnen bestaand stedelijk gebied? De discussie spitst zich toe op het gedeelte aan de westzijde van het plangebied. Het is een gedeelte met de bestemming agrarisch in onderstaande foto aangegeven met de rode cirkel. Voor de overige gedeelten van het plangebied is het evident dat deze zich op bestaand stedelijk gebied bevinden: te midden van bebouwing, parkeerterreinen, et cetera. In het Bro wordt bestaand stedelijk gebied als volgt gedefinieerd: Bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. Om te bepalen of het perceel is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied is achtereenvolgens gekeken naar de kansen die het perceel zelf biedt en het relevante ruimtelijke beleid. 4.2 Bestaande situatie Het perceel is gelegen aan de westzijde van de Huis- en Tuinboulevard. Het perceel is bereikbaar vanaf de Urmonderbaan (alleen vanuit het Westen) en wordt tevens ontsloten door De Egelantier die het hele gebied ontsluit. De locatie biedt weinig beperkingen voor de realisatie van perifere detailhandel. Het is daarom in ieder geval aannemelijk dat dit gebied een geschikte ontwikkelingslocatie is om, indien gewenst, als uitbreiding van de huis- en tuinboulevard te dienen. Het perceel is tevens met houtwallen afgegrensd van het omliggende groen, waardoor het nu ruimtelijk bij de Huis- en Tuinboulevard is getrokken. Dit is al wel enigszins zichtbaar op de onderstaande foto, die dateert uit Ligging van het westelijk perceel (rood omcirkeld). AC

17 Het westelijk perceel kan, vanwege zijn afgrenzing, niet alleen gezien worden als onderdeel van de Huisen Tuinboulevard, maar kan ook nog steeds gezien worden als een onderdeel van het stedelijk groengebied dat wordt omgeven door woonwijken en bedrijventerreinen van Sittard en de brede infrastructuurbundel van de Urmonderbaan. Daardoor is het gebied feitelijk onderdeel van een stedelijk groengebied. Het westelijk perceel grenst tevens aan het Landschapspark Hof van Limburg (zie onderstaand figuur). In dit herinrichtingsplan is er rekening mee gehouden dat het perceel bij de Huis- en Tuinboulevard wordt gevoegd. Ligging van het westelijk perceel ten opzichte van het Hof van Limburg (rood omcirkeld). 4.3 Relevant Beleidskader Hoe is de Huis- en Tuinboulevard, en in het bijzonder het westelijk perceel ingekaderd in het beleid en wat voegt dit toe aan de discussie of het om bestaand stedelijk gebied gaat? Structuurvisie gemeente Sittard-Geleen De structuurvisie van de gemeente is op 10 juni 2010 vastgesteld. In deze structuurvisie wordt de Huis- en Tuinboulevard aangeduid als gebied voor perifere detailhandel. Het westelijk uitbreidingsgebied staat echter gemarkeerd als stadsrandgroen. Stadsrandgroen zijn de randen van de bebouwde kom die vaak een groene buffer tussen de bebouwing en de infrastructuur vormen. In de structuurvisie van Sittard Geleen wordt stadsrandgroen gedefinieerd als randen die geen deel uitmaken van het buitengebied of de landschappen, maar stedelijke groenvoorzieningen zijn, veelal met een extensieve functie, of ingericht als kijkgroen. Stadsrandgroen kan, in de zin van het Bro gezien worden als bestaand stedelijk gebied, omdat het wordt begrensd door infrastructuur (in dit geval de Urmonderbaan) en de bebouwing van de omliggende woonwijken en bedrijven- en winkelgebieden. Daarbij geeft de structuurvisie aan dat het hier stedelijk groen betreft. Het is wel opmerkelijk dat het westelijk perceel volgens de structuurvisie dus gerekend wordt tot de groenstructuur van de gemeente en niet wordt gezien als locatie voor detailhandel. Daardoor lijkt er op het eerste gezicht sprake te zijn van een tegenstrijdigheid tussen de structuurvisie en een eventuele detailhandelsbestemming van dit westelijk perceel. Dit punt van de mogelijke tegenstrijdigheid is echter niet relevant voor de beoordeling of het westelijk perceel onderdeel uitmaakt van bestaand stedelijk gebied. Ook als het perceel groen blijft en in gebruik als AC

18 stadsrandgroen, zal het, door zijn ligging in het stedelijk weefsel ten zuiden van de Urmonderbaan, nog steeds deel uitmaken van het bestaand stedelijk gebied. Bovendien blijkt uit het herinrichtingsplan Hof van Limburg dat het immer de intentie is geweest om het perceel aan de Huis- en Tuinboulevard toe te voegen. Provinciaal Omgevingsplan Limburg (Actualisering januari 2011) Op 22 september 2006 is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (POL2006) vastgesteld. Het POL2006 is vervolgens geactualiseerd, in 2008, 2009, 2010 en 2011 aan de hand van vastgestelde aanvullingen. Eén van deze aanvullingen is de POL-aanvulling Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Deze POL-aanvulling is verwerkt in de POL-actualisatie Perspectieven POL2006. Inspelend op de aanwezige kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van diverse gebieden worden in het POL2006 negen perspectieven genoemd. Ieder gebied hoort tot één van die perspectieven. Het plangebied van het bestemmingsplan 'Huis- en Tuinboulevard' is gelegen binnen het perspectief genaamd P8 stedelijke ontwikkelingszone. Dit geldt ook voor het perceel aan de westzijde. P8 stedelijke ontwikkelingszone Het perspectief Stedelijke ontwikkelingszone (P8) omvat landbouwgebieden tussen het bestaande bebouwde gebied en de grens stedelijke dynamiek rondom iedere stadsregio. Deze zones bieden allereerst plaats aan mensgerichte natuur zoals stadsparken, multifunctioneel bos, openluchtrecreatie en sportcomplexen. Deze functies zijn belangrijk voor het welzijn van de bewoners en vangen een deel van de stedelijke recreatiedruk op. Deze gebieden kunnen echter ook ruimte bieden aan stadsuitbreiding. Het POL geeft dus aan dat het gebied van de huis- en tuinboulevard een stedelijke ontwikkelingszone is, ruimte biedend aan de bij de stad behorende recreatiefuncties en overige functies. In de zin van de Bro, die spreekt van een samenhangend stedenbouwkundig stelsel kan worden beargumenteerd dat ook de stedelijke ontwikkelingszone kan worden gerekend tot het bestaand stedelijk gebied. 4.4 Conclusie: de Huis- en Tuinboulevard valt binnen bestaand stedelijk gebied Het betreffende perceel aan de westzijde van de Huis- en Tuinboulevard biedt kansen voor de ontwikkeling van perifere detailhandel. Op basis van zijn ligging in het stedelijk weefsel van Sittard, te midden van infrastructuur en bebouwing, maar ook op basis van het provinciale en gemeentelijke beleid kan worden geconcludeerd dat het plangebied is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied. Het is weliswaar een groen terrein maar volgens de Structuurvisie valt het onder het stadsrandgroen. Dit stadsrandgroen kan worden geduid als stedelijk groen waarmee het conform het Bro is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied. Daarnaast is het perceel direct grenzend aan een bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing, in dit geval ten behoeve van detailhandel en ligt het ingesloten binnen de infrastructuur van de Urmonderbaan, waaraan het bovendien is verbonden. Geconcludeerd wordt dus dat het bewuste westelijke perceel is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied, Nu er geen twijfel is over dit westelijk gedeelte kan worden vastgesteld dat het gehele plangebied Huisen Tuinboulevard valt onder bestaand stedelijk gebied. Dit betekent dat de behoefte die in het eerste deel van dit rapport is vastgesteld volledig kan worden opgevangen binnen bestaand stedelijk gebied. Daarmee is de vraag bij stap 2 beantwoord. En hoeft trap 2 niet verder meer te worden doorlopen. Trap 3 (is er sprake van multimodale ontsluiting) is vervolgens niet meer aan de orde. AC

19 5 COLOFON Gemeente Sittard - Geleen/Huis- en Tuinboulevard Geleen AC Opdrachtgever : Gemeente Sittard - Geleen Project : Huis- en Tuinboulevard Geleen Dossier : AC Omvang rapport : 17 pagina's Auteur : dr. J.L. Oosterman Bijdrage : R.P.L. Teeuwen en S. van Keulen Projectleider : dr. J.L. Oosterman Projectmanager : drs. J.Moolenaar Datum : 2 oktober 2013 Naam/Paraaf : AC

20 Planning & Strategy Horsterweg 18/A 6199 AC Maastricht Airport Postbus ZN Maastricht Airport T (088) F (088) E W

Voorstel aan Gemeenteraad

Voorstel aan Gemeenteraad Gemeente Sittard-Geleen Voorstel aan Gemeenteraad Reg.nummer: 1295562 Leidend programma Omgeving Onderwerp Bestemmingsplan huis- en tuinboulevard Voorstel 1. De nota van zienswijzen vast te stellen. 2.

Nadere informatie

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie

Nadere informatie

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: T.a.v.: Onderwerp: Gemeente Papendrecht Mevr. M.A.G. van t Verlaat Toetsing ontwikkeling Land van Matena

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan Ekkersrijt; Grando

ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan Ekkersrijt; Grando ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan Ekkersrijt; Grando 12.0018038 ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan 'Ekkersrijt; Grando' Inleiding In de periode van 2 augustus tot en met 12 september 2012

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus Geldermalsen Visievorming op het winkellandschap Gerard Zandbergen Locatus Locatus Congres 2011 6 BIG RETAIL TRENDS Schaalvergroting en Ketenvorming Clustering Internet Vergrijzing Crisis Leegstand? Winkels

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

DPO Hornbach Geleen. Effecten van de uitbreiding van Hornbach Geleen DPO. Gemeente Sittard-Geleen. november 2012 Definitief

DPO Hornbach Geleen. Effecten van de uitbreiding van Hornbach Geleen DPO. Gemeente Sittard-Geleen. november 2012 Definitief DPO Hornbach Geleen Effecten van de uitbreiding van Hornbach Geleen DPO Gemeente Sittard-Geleen november 2012 Definitief DPO Hornbach Geleen Effecten van de uitbreiding van Hornbach Geleen DPO dossier

Nadere informatie

DPO Hornbach Geleen. Effecten van de uitbreiding van Hornbach Geleen DPO. Gemeente Sittard-Geleen. januari 2010 Definitief

DPO Hornbach Geleen. Effecten van de uitbreiding van Hornbach Geleen DPO. Gemeente Sittard-Geleen. januari 2010 Definitief DPO Hornbach Geleen Effecten van de uitbreiding van Hornbach Geleen DPO Gemeente Sittard-Geleen januari 2010 Definitief DPO Hornbach Geleen Effecten van de uitbreiding van Hornbach Geleen DPO dossier :

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Verstoringsonderzoek archeologie

Verstoringsonderzoek archeologie Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein te Geleen in de gemeente Sittard- Geleen Definitief DSM Nederland B.V. December 2012 Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Type Categorie 1 Activiteit Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije dranken aan bezoekers

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Rapportnummer: 203X01109.079482_2 Datum: 13 maart

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart 2014

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart 2014 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 maart 2014 nummer: 2014_BW_00154 Onderwerp Instellen van beroep tegen reactieve aanwijzing provincie die gericht is tegen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan

Nadere informatie

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o.

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Nota Zienswijzen Samenvatting en beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Gemeente Zoetermeer Juli 2015 1. Inleiding Op 21 april

Nadere informatie

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00) CONCEPT advies Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rboi.nl Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand.

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand. Voorstellen Rik Eijkelkamp DTNP (Droogh Trommelen en Partners) Ellis Koenders Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015 EZ gemeente Aalten Proces Afsprakenkader Voorbereid door PoHo DE

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov Provincie Noord-Holland oktober 2013 Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Nota vooroverleg en ambtshalve aanpassingen voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Kerensheide

Nota vooroverleg en ambtshalve aanpassingen voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Kerensheide Nota vooroverleg en ambtshalve aanpassingen voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Kerensheide 1. Inleiding Op 12 augustus 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0093677 27 februari 2013 306057

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0093677 27 februari 2013 306057 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0093677 27 februari 2013 306057 Betreft Beleidsnota detailhandel op bedrijventerrein Keizerswoert 1 Inleiding In het kader van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

DPO Woon- en Tuinboulevard Urmonderbaan/Einighauserweg

DPO Woon- en Tuinboulevard Urmonderbaan/Einighauserweg DPO Woon- en Tuinboulevard Urmonderbaan/Einighauserweg Marktruimte voor Wonen,Plant & Dier en Doe-het-zelf in Sittard-Geleen DPO Gemeente Sittard Geleen september 2012 DPO Woon- en Tuinboulevard Urmonderbaan/Einighauserweg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bedrijventerrein Vlek 14 Ressen

Inhoudsopgave. Bedrijventerrein Vlek 14 Ressen Presentatie ambitiedocument februari 2013 Ontwikkellocatie Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Aanleiding voor gebiedsontwikkeling 3. Proces 4. Locatie 5. Argumenten retail Ressen 6. Doelgroepen en consumentengedrag

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014 Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Inleiding Webwinkels zijn een relatief nieuw fenomeen waar tot nu toe binnen onze gemeente nog geen beleid voor is

Nadere informatie

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Uitwerking Ruimte voor vernieuwing in de detailhandel Inleiding Deze notitie is aanvullend op eerder door Gedeputeerde Staten vastgestelde notities: -

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor

De KoopstromenMonitor De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Weert en omgeving Samengesteld in opdracht van Rabobank Weerterland en Cranendonck De Rabobank KoopstromenMonitor Met een belang van 11 procent in

Nadere informatie

We are Stibbe Tax specialists. Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update

We are Stibbe Tax specialists. Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update Jan van Oosten 10 maart 2015 Opzet 1. Planologische overcapaciteit en ruimtelijke ordening 2. De Ladder begrippen en jurisprudentie 3. Wrap up Planologische

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: masterclass leegstand kantoren Zuid-Holland

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: masterclass leegstand kantoren Zuid-Holland Ladder voor Duurzame Verstedelijking: masterclass leegstand kantoren Zuid-Holland Den Haag, 21 april 2015 Ladder laatste rijksbelang RO 1 PBL: evaluatie Ladder Monitoring nationale belangen SVIR Eerste

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

RUIMTELIJK MOTIVERING

RUIMTELIJK MOTIVERING RUIMTELIJK MOTIVERING Tijdelijke horeca Prinses Irenestraat 31-33 t.b.v. BAUT (Omgevingsvergunning Wabo handelen in strijd met het bestemmingsplan, reguliere procedure) 6 oktober 2015 Pagina 2 van 6 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Nota Zienswijzen bestemmingsplan Hornbach

Nota Zienswijzen bestemmingsplan Hornbach Nota Zienswijzen bestemmingsplan Hornbach Onderwerp In 2001 heeft Hornbach de vestiging van Intratuin aan de Hoofdweg-Noord overgenomen. In 2006 is een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 2 van de

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

in";11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" De raad van de gemeente Bergen,

in;11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Catharinastraat 47-49 WellerlooL De raad van de gemeente Bergen, gemeent e Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" in";11n Limburg De raad van de gemeente Bergen, Overwegende: dat het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

De ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking De ladder voor duurzame verstedelijking Jacqueline H.P. Vrolijk Adviseur ruimtelijk beleid en omgevingsjurist Inleiding seminar 10 maart 2015 Waarom de ladder? Andere tijden: Einde aan decennia van groei

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T : vast te stellen de Beleidsregel ondergeschikte horeca op locaties

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Geachte heer Van Schaick, Hierbij ontvangt u een planschaderisicoanalyse

Nadere informatie

Noord Beveland Landgoed De Groote Duynen. 1 e wijziging bestemmingsplan

Noord Beveland Landgoed De Groote Duynen. 1 e wijziging bestemmingsplan Noord Beveland Landgoed De Groote Duynen 1 e wijziging bestemmingsplan 1e Wijziging bestemmingsplan 'Landgoed De Groote Duynen' Noord Beveland wijzigingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

Leegstand als kans voor de lokale economie?

Leegstand als kans voor de lokale economie? Leegstand als kans voor de lokale economie? NVBO congres 13 april 2011 Arnhem Simon Hiemstra Senior consultant MKB Adviseurs Leegstand als kans voor de lokale economie Voorstellen Simon Hiemstra 35 jaar

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 VERTROUWELIJK Coltavast Enschede B.V. De heer R. Wagner Postbus 53186 1007 RD AMSTERDAM Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 Betreft: Enschede-Kalanderstraat Geachte heer Wagner, In de bestaande

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Functie-uitbreiding gemeentehuis

Nota zienswijzen bestemmingsplan Functie-uitbreiding gemeentehuis Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0152-VAST 27 november 2014 T14.15150 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Zienswijzen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Procedure 2 1.3 Zienswijzen en gemeentelijke reactie en conclusie

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Winkelen in het Internettijdperk

Winkelen in het Internettijdperk Winkelen in het Internettijdperk De (ruimtelijke) gevolgen van internet winkelen dr. Jesse Weltevreden, Hoofd Onderzoek BOVAG 1 Inhoud Winkelgebieden in Nederland Internet winkelen in Nederland E-shoppers:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kennispark 2013

Bestemmingsplan Kennispark 2013 Bestemmingsplan Kennispark 2013 Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen (Geanonimiseerde versie en derhalve geschikt voor digitale verspreiding) Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Gytsjerk 2006", R. van Nautaweg 10A (toevoeging aanduiding bedrijfswoning)

Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Gytsjerk 2006, R. van Nautaweg 10A (toevoeging aanduiding bedrijfswoning) Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Gytsjerk 2006", R. van Nautaweg 10A (toevoeging aanduiding bedrijfswoning) 2013 NL.IMRO.0737.08BPIIWP05 versie: datum: auteur: afdeling: zaakummer: Toelichting Wijzigingsplan

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing Situatie plangebied, met omkaderd het boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw Impressie bouwvolumes: boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw TOELICHTING en ONDERBOUWING

Nadere informatie