P E R S B E R I C H T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P E R S B E R I C H T"

Transcriptie

1 Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 8 maart 2007 Ctac realiseert forse groei omzet en winst in 2006 SAP- dienstverlener Ctac N.V. ( Ctac) m aakt vandaag de jaarcijfers bekend over De resultaten in vloeien voort uit de in ingezette strategie. Daarbij is gekozen voor een business m odel ( Pow erhouse concept) dat sterk is gericht op ondernem erschap in com binatie m et specialistische product- en m arktkennis, waarmee Ctac zich in de ICT-services markt duidelijk onderscheidt. Hoofdpunten Omzet stijgt 68% naar EUR 38,1 miljoen; autonome groei van 52% Bedrijfsresultaat meer dan verdubbeld naar EUR 3,9 miljoen; operationele marge stijgt van 7,9% naar 10,2% Verdubbeling van de nettowinst naar EUR 2,1 miljoen Dividendvoorstel van EUR 0,12 per aandeel (pay-out ratio 50%) Groei aantal medewerkers van 191 ultimo 2005 naar 278 ultimo 2006 Vooruitzichten: Focus op verdere versterking marktposities specialistische business units Verwachting 2007: omzetstijging en verdere verbetering van het rendement EUR mln (tenzij anders vermeld) Omzet 38,1 22,7 Bedrijfsresultaat 3,9 1,8 Nettoresultaat 2,1 1,0 Nettoresultaat per aandeel (in EUR)* 0,24 0,12 Dividend per aandeel (in EUR) 0,12 0,12 Aantal medewerkers ultimo (headcount) * De belastingdruk over 2006 bedroeg 34% (2005: 30%). De afwijking ten opzichte van het vigerende tarief in Nederland (29,6%) wordt veroorzaakt door de mutatie in de actieve belastinglatentie uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen. Door de verlaging van het vpb-tarief na 2006 is de waardering van het fiscaal compensabel verlies lager. Het nettoresultaat 2006 komt hierdoor EUR 0,2 miljoen lager uit. Het nettoresultaat per aandeel komt hierdoor in 2006 EUR 0,02 cent lager uit. Wil Huijben, Voorzitter Raad van Bestuur van Ctac: I n het afgelopen jaar hebben we over de gehele linie van activiteiten een sterke progressie gerealiseerd. We zijn tevreden m et de forse autonom e groei van 52% en de verdere verbetering van onze operationele m arge naar inm iddels m eer dan 10%. I n het afgelopen jaar hebben we 3 nieuwe business units aan onze organisatie toegevoegd. Het totaal aantal business units kom t daarm ee op 11. Tem idden van deze business units heeft de holding gezorgd voor een sterkere onderlinge samenwerking. Het business m odel, dat is gebaseerd op het Powerhouse concept zoals we dat enkele jaren terug hebben opgezet, ligt aan de basis van de sterke groei die we nu doorm aken. Ondernem erschap staat hierbij centraal, in com binatie m et specialistische product- en 1

2 m arktkennis op die functionaliteiten van SAP waar Ctac de m eeste toegevoegde waarde kan leveren. Hierm ee onderscheiden we ons duidelijk van andere bedrijven in de I CT services markt en zien we een toenemende belangstelling voor onze diensten en onze aanpak, zowel bij (potentiële) klanten als m edewerkers. Net als in 2006, zullen we ons in 2007 richten op verdere versterking van onze m arktpositie en verdere verbetering van het rendem ent. Omzet en resultaat: betere resultaten in alle business units Omzet In 2006 was bij alle businessunits van Ctac sprake van een hoger activiteitenniveau. Dit heeft geresulteerd in een autonome omzetstijging van 52%. Aangevuld met de omzet uit overnames van Ytool (per 1 september 2005) en Ctac Belgium (per 1 januari 2006), en alsmede met de omzet uit de nieuw gestarte businessunits Yanta (1 april 2005), CValue (1 januari 2006), NetIT Services (1 januari 2006) en Hitch (1 januari 2006) nam de totale omzet toe met 68% tot EUR 38,1 miljoen. De omzet bestond voor EUR 4,4 miljoen uit verkochte licenties en onderhoudscontracten (2005: EUR 2,7 miljoen). Omzet per businessunit (exclusief intercompany omzet) (in EUR x 1.000) Application Management & Improvements, Bigrip, Cims, Ytool, CValue myuice (MKB) en Yanta (MKB Logistiek) Re-Spect (Retail) Alphalogic (Logistiek) NetIT Services (Beheer, Security en Infrastructuur) Hitch (Opleidingen en Change Management) Ctac Belgium Totaal Inkoopwaarde In lijn met het gevoerde beleid is de samenstelling van de omzet in 2006 gewijzigd ten opzichte van De inkoop van softwarelicenties en onderhoudscontracten nam toe van EUR 2,1 miljoen in 2005 tot EUR 3,1 miljoen in Daarnaast is door de sterke toename van de vraag op diverse projecten meer gebruik gemaakt van externe mensen (2006: voor EUR 6,2 miljoen, 2005: voor EUR 2,9 miljoen), waardoor de inkoopwaarde van de omzet ook is toegenomen. Kosten Door een goede kostenbeheersing stegen de totale bedrijfslasten minder snel dan de omzet. De personeelskosten lieten een stijging zien van 57%. Deze stijging is grotendeels terug te voeren op een stijging van het aantal medewerkers door de overnames van Ytool en Ctac Belgium, door personeelsuitbreidingen binnen de bestaande Ctac businessunits en de in 2006 gestarte businessunits CValue, NetIT Services en Hitch. In totaal nam het aantal medewerkers bij Ctac toe tot 278 per 31 december 2006 (ultimo 2005: 191). Daarnaast zijn de personeelskosten toegenomen door loonkostenstijging, hogere opleidingskosten en hogere wervingskosten. Door het toegenomen activiteitenniveau stegen ook de overige bedrijfslasten met 51% naar EUR 5,8 miljoen (2005: EUR 3,8 miljoen). De afschrijvingen stegen met 40% door investeringen in ICT (infrastructuur, opslagcapaciteit voor klanten), voornamelijk voor verdere groei. 2

3 Bedrijfsresultaat en operationele marge Over 2006 heeft Ctac het bedrijfsresultaat meer dan verdubbeld tot EUR 3,9 miljoen (2005: EUR 1,8 miljoen). De forse verbetering is een direct gevolg van de groei, een licht verbeterde bezettingsgraad, een lichte stijging van de tarieven en kostenbeheersing. Door de relatief lagere bedrijfslasten steeg de operationele marge (bedrijfsresultaat als % van de omzet) van 7,9% naar 10,2%. Rentebaten en belastingdruk De rente baten namen toe door een hogere gemiddelde liquiditeit. De belastingdruk over 2006 bedroeg 34% (2005: 30%). De afwijking ten opzichte van het vigerende tarief in Nederland (29,6%) wordt veroorzaakt door de mutatie in de actieve belastinglatentie uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen. Door de verlaging van het vpb-tarief na 2006 is de waardering van het fiscaal compensabel verlies lager. Het nettoresultaat 2006 komt hierdoor EUR 0,2 miljoen lager uit. Het nettoresultaat per aandeel komt hierdoor in 2006 EUR 0,02 cent lager uit. Nettowinst en winst per aandeel De nettowinst over 2006 kwam na aftrek van belastingen en het aandeel derden (in verband met minderheidsbelangen in de businessunits myuice, Yanta, Re-Spect, Alphalogic, NetIT Services en Ctac Belgium) uit op EUR 2,1 miljoen. Dat vertaalt zich in een nettowinst per aandeel van EUR 0,24 (2005: EUR 0,12). Balansstructuur De balans van Ctac blijft onverminderd sterk. Het eigen vermogen, uitgedrukt als percentage van het per ultimo 2006 aanwezige totale vermogen, bedroeg 49% (2005: 56%). Door de forse groei van de activiteiten is het balanstotaal toegenomen van EUR 15,2 miljoen naar EUR 19,4 miljoen. Ondanks het positieve resultaat en stijgende eigen vermogen (van EUR 8,5 naar EUR 9,6 miljoen) daalt daarmee de solvabiliteit. Ctac heeft alleen kortlopende schulden en geen langlopende schulden. De post liquide middelen bedraagt ultimo 2006 EUR 4,7 miljoen (ultimo 2005: EUR 5,0 miljoen). De sterke financiële positie biedt Ctac voldoende mogelijkheden om haar strategie en business model ( Powerhouse concept) in de komende jaren verder uit te bouwen. In 2006 heeft Ctac haar belang in myuice Groep BV (myuice) uitgebreid van 51% naar 74%. myuice Groep BV heeft een belang in myuice BV (80,4%) en daarnaast een 51% belang in Yanta. De respectievelijke minderheidsbelangen zijn in handen van het management, evenals bij andere deelnemingen. Kasstroom De kasstroom uit bedrijfsoperaties was positief en bedroeg in 2006 EUR 2,6 miljoen (2005: EUR 2,8 miljoen positief). In 2006 is voor EUR 2,7 miljoen geïnvesteerd in materiële en immateriële vaste activa. De investeringen in materiële vaste activa hadden met name betrekking op de ICT infrastructuur en opslagcapaciteit voor hosting en beheeractiviteiten. De investeringen in immateriële vaste activa bestaan uit intern gemaakte uren in een eigen SAP inrichting (administratie en service processen) en de betaalde bedragen voor koop van aandelen in myuice en Ctac Belgium. Daarnaast is dividend over 2005 uitgekeerd ter hoogte van EUR 1,1 miljoen. De netto kasstroom kwam in 2006 uit op EUR 0,3 miljoen negatief (2005: EUR 2,6 miljoen positief). Ultimo 2006 bedroeg de bankstand EUR 4,7 miljoen positief (ultimo 2005: EUR 5,0 miljoen positief). Dividend Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over het boekjaar 2006 een dividend van EUR 0,12 per aandeel uit te keren, wat overeenkomt met 50% van de nettowinst. Belangrijke ontwikkelingen in

4 Nieuwe businessunit CValue Begin 2006 is Ctac gestart met de businessunit CValue, gericht op Customer Relationship Management (CRM). Deze businessunit heeft als doel de toenemende vraag naar klantgerichte SAP functionaliteiten in te vullen. Klanten van Ctac zien CRM als een manier om kennis over hun klanten beter te organiseren en commerciële processen en klanttevredenheid te verbeteren. Nieuwe businessunit NetIT Services De businessunit NetIT Services, gericht op beheer van technische infrastructuur, heeft als doel de toenemende vraag op het gebied van beheer en beveiliging van netwerken en verbindingen in te vullen. Samen met de businessunit Application Management & Improvements, waar beheer en hosting van SAP-systemen ondergebracht zijn, kan nu het volledige spectrum van ICT-beheer bij klanten worden afgedekt. Nieuwe businessunit Hitch In mei 2006 is Ctac gestart met een nieuwe business-unit Hitch (High Impact Training & CHange management). Hitch biedt praktische SAP-trainingen en opleidingsconsultancy aan. Daarnaast begeleidt Hitch SAP-projecten op het gebied van verandermanagement. Hitch komt tegemoet aan de behoefte aan goed opgeleide mensen, en daarmee ook aan goede opleidingsmogelijkheden. Re-Spect In 2006 lanceerde Re-Spect, de retail specialist binnen het Ctac Powerhouse, een geheel nieuwe retailoplossing. Deze nieuwe oplossing - de Crossverge Retail Suite (XV Retail) - biedt door het gebruik van nieuwe technologie de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de bedrijfsprocessen via meerdere verkoopkanalen doelgerichter en efficiënter te laten verlopen. XV Retail is een online applicatie en verbindt de winkels real-time met het centrale ERP systeem. Ctac GOLD partner van SAP Nederland. In de tweede helft van 2006 hebben SAP en Ctac het nieuwe VAR (Value Added Reseller) contract getekend. Hierbij heeft Ctac de status GOLD-partner gekregen. In het partner-edge programma van SAP worden VAR s continu gemeten op een aantal criteria zoals: aantal nieuwe klanten/implementaties, uitbreidingen bij bestaande klanten, aantal certificeringen, success stories en marketing activiteiten. Afhankelijk hiervan kan een partner vervolgens de status associate, silver of gold krijgen. Dit partnership bevestigt de leidende positie van Ctac in de samenwerking met SAP om de MKB markt te bewerken. Ctac meest succesvolle SAP All-in-One-partner In december 2006 heeft Softwareleverancier SAP zijn jaarlijkse partnerawards uitgereikt. Ctac kreeg de award voor meest succesvolle reseller voor zijn prestaties in het MKB-segment met het ERP-pakket mysap All-in-One. Ctac is voor de vijfde keer tot beste wederverkoper van het Duitse softwarebedrijf SAP AG in Nederland bestempeld. Ctac kreeg de titel eerder in 1997, 1998, 1999 en Ctac Application Management & Improvements (AMI) opent een tweede datacenter Ctac AMI heeft in de tweede helft van 2006 in samenwerking met Easynet een tweede datacenter geopend. Dit datacenter stelt Ctac AMI in staat meer faciliteiten te bieden bij haar hosting. Er kunnen meer kritische systemen worden ondergebracht en er kan nog sneller en flexibeler gehandeld worden. Bovendien biedt dit tweede datacenter efficiëntere mogelijkheden voor disaster recovery. Ctac in België 4

5 In 2006 heeft Ctac de overname van 50,01% van de aandelen van Alpha Belgium juridisch afgerond. De combinatie gaat onder de naam Ctac Belgium verder. Door het meerderheidsbelang in Ctac Belgium kan Ctac vanuit haar Powerhouse strategie ook Belgische klanten beter bedienen. Vanuit de huidige Ctac Belgium structuur wordt een vergelijkbaar business model opgezet als in Nederland. Specialismen op het gebied van SAP worden ontwikkeld en uitgebouwd. Daarbij zullen de verschillende businessunits in Nederland en België elkaar versterken. Ctac Belgium is op dit moment met vijf specialismen actief in de Belgische markt, te weten; Alphalogic voor SAP Supply Chain Management, Planning & Execution, Alpha Square voor SAP Service Management en Customer Relationship Management, Alpha Intelligence voor Data Warehousing, inclusief SAP Business Intelligence, AMI voor beheer, hosting en improvement en Re-Spect voor Retailoplossingen (AMI en Re-Spect zijn nieuw in 2006). De operationele uitvoering van de hosting en het technisch beheer zal vanuit de Nederlandse Ctac businessunit Application Management & Improvement worden gedaan. Het functionele beheer zal uitgevoerd worden door Ctac Belgium. Nieuwe huisstijl Met de introductie van het Powerhouse concept is de hele organisatie van Ctac wezenlijk veranderd. Dit concept, waarmee doelbewust wordt gekozen voor het opereren in specialistische niches, voorziet in een duidelijke behoefte in de markt. Onder de koepel van het Powerhouse zijn diverse nieuwe businessunits, elk met een eigen specifieke productmarktcombinatie, door Ctac met succes in de markt gezet. De in mei 2006 gelanceerde nieuwe huisstijl heeft een uitstraling die goed aansluit bij het gekozen businessmodel en de organisatie van Ctac nieuwe stijl. Vooruitzichten De komende jaren zal de markt voor middelgrote en kleine bedrijven (MKB) in Nederland en België, waarop Ctac zich met name richt, door SAP verder worden bewerkt. De ontwikkeling van nieuwe toegespitste applicaties, voor kleinere bedrijven met name in de vorm van nieuwe templates, zullen hieraan bijdragen. Daarnaast zal ook de algemene trend naar uitbesteding van applicatiemanagement zich zowel in Nederland als België voortzetten. Ctac heeft gedurende 2006 haar marktpositie verstevigd. Voor 2007 verwacht Ctac een aanhoudend goed economisch klimaat in Nederland en België. Vanuit de solide financiële basis blijft Ctac optimistisch over haar groeikansen op korte en langere termijn. Ctac zal in 2007 de nadruk blijven leggen op verdere versteviging van haar marktposities, omzetgroei en verbetering van het rendement. Deze groei zal gedeeltelijk autonoom zijn, maar zal daarnaast naar verwachting plaatsvinden via nieuwe strategische allianties en acquisities. Daarbij wordt continue kritisch gekeken naar de binnen Ctac aanwezige competenties en de mate waarin deze aansluiten op kansen die zich in de markt voordoen. / / / / / / / / / / Profiel Ctac Ctac is een ICT-dienstverlener gespecialiseerd in SAP-oplossingen. Activiteiten bestaan uit implementatie, integratie en beheer van SAP-systemen en hiervan afgeleide activiteiten zoals systeem upgrades en systeemoptimalisaties. De onderneming is SAP Service Partner en de grootste SAP-reseller in Nederland voor middelgrote ondernemingen. Tot de klantenkring 5

6 behoren ongeveer 200 organisaties in handel en industrie, zakelijke dienstverlening, retail, (semi) overheid en universiteiten. Ctac had per 31 december medewerkers in dienst. Het hoofdkantoor is gevestigd in s-hertogenbosch (Nederland). Ctac is genoteerd aan de Eurolist bij Euronext Amsterdam en is opgenomen in het Next Economy segment van Euronext. PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om uur gehouden ten kantore van Citigate First Financial, Assumburg 152a in Amsterdam. Voor meer informatie: Ctac N.V. Goudsbloemvallei 30 Postbus AT s-hertogenbosch Tel Internet: Contactpersoon: Wil Huijben - CEO Jan Willem Wienbelt - CFO Belangrijke data: 8 maart 2007 Publicatie jaarcijfers april 2007 Publicatie jaarverslag mei 2007 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 mei 2007 Publicatie kwartaalbericht over het eerste kwartaal mei 2007 Aandeel noteert ex dividend 31 mei 2007 Uitbetaling dividend 30 augustus 2007 Publicatie halfjaarcijfers november 2007 Publicatie kwartaalbericht over het derde kwartaal maart 2008 Publicatie jaarcijfers mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bijlagen: Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerd kasstroomoverzicht Mutatie overzicht eigen vermogen Verslaglegging De accountant (HLB Van Daal & Partners, Accountants & Belastingadviseurs) heeft een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening gegeven. De gehanteerde verslagleggingssystematiek is ongewijzigd gebleven in

7 GECONSOLIDEERDE WINST EN VERLIESREKENING (bedragen in EUR 1.000,-) NETTO-OMZET Inkoopwaarde van de omzet (9.944) (5.207) BRUTO- MARGE Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten SOM DER BEDRIJFSLASTEN BEDRIJFSRESULTAAT Rentebaten / rentelasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS- UITOEFENING VOOR BELASTINGEN Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (1.356) (560) RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS- UITOEFENING NA BELASTINGEN BUITENGEWOON RESULTAAT NA BELASTINGEN - - Aandeel derden (496) (281) NETTOWINST

8 GECONSOLIDEERDE BALANS (bedragen in EUR 1.000,-) ACTIVA ultimo 2006 ultimo 2005 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Onderhanden werk Vorderingen Liquide middelen PASSIVA GROEPSVERMOGEN Eigen vermogen Aandeel derden KORTLOPENDE SCHULDEN Aantal gemiddeld uitstaande gewone aandelen Nettoresultaat per aandeel (Bedrag * EUR 1,-) 0,24 0,12 8

9 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Volgens de indirecte methode (in EUR x 1.000) KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES Bedrijfsresultaat Afschrijving op materiële vaste activa Verandering in werkkapitaal (754) Ontvangen interest / betaalde interest Betaalde winstbelasting (1.356) (560) Buitengewone lasten na belasting - - (1.285) (530) Kasstroom uit bedrijfsoperaties KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN Kasstroom uit investeringsactiviteiten (1.762) (1.137) KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Kasstroom uit financieringsactiviteiten (1.113) 977 NETTO KASSTROOM (290) MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN Eigen vermogen per 31/12/ Uitbetaald dividend in 2005 (1.060) Resultaat Eigen vermogen per 31/12/ / / / / / / / / / / 9

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 10 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 18 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015 Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers Lichte daling omzet Positief, maar lager bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste halfjaar 2015 Kaspositie en solvabiliteit

Nadere informatie

Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012

Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012 Persbericht Delft, 25 juli 2012 Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012 Terugkeer naar duurzame groei voor de lange termijn en focus op klanten door aanscherping interne organisatie

Nadere informatie

STERKE TOENAME BRUTOMARGE DOOR GROTER AANDEEL DIENSTEN EN VERZELFSTANDIGING ATCOSTPLUS

STERKE TOENAME BRUTOMARGE DOOR GROTER AANDEEL DIENSTEN EN VERZELFSTANDIGING ATCOSTPLUS NETTOWINST 2000 STIJGT MET 40% TOT EUR 19,1 MILJOEN WINST PER AANDEEL CSS STIJGT IN 2000 MET 25% TOT EUR 1,05 NETTOWINSTMARGE 2000 STIJGT VAN 4,9% TOT 9,7% DRASTISCHE UITBOUW BUSINESS UNIT CSS TELECOM

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd Almere, 19 maart 2003. United Services Group deelt mede dat zij, de economische tegenwind in aanmerking

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN

JAARVERSLAG 2012 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN JAARVERSLAG 2012 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN 29 mei 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Profiel Cadac Group 1.2 Personalia 2. Kerncijfers 2012 3. Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

H1-2002 H1-2001. Resultaat vóór rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) 3,1 mln 16,3 mln

H1-2002 H1-2001. Resultaat vóór rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) 3,1 mln 16,3 mln Persbericht Resultaten eerste halfjaar 2002 Licht nettoverlies eerste zes maanden; Verwachting 2 e helft 2002: een bescheiden positief nettoresultaat H1-2002 H1-2001 Resultaat vóór rente, afschrijvingen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 13 s-hertogenbosch, 29 augustus 2013 Ctac maakt in eerste halfjaar minder omzet en winst Kerncijfers mln (tenzij anders vermeld) H1 13 H1 12 Q2 13 Q2 12 Q1

Nadere informatie

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens Jaarverslag 2000 Inhoud 4 Profiel en strategie 6 Risicobeheersing 8 Aandeelhoudersinformatie 11 Cijfers in beeld 12 Vijfjarenoverzicht 13 Bestuur 14 Van de voorzitter 15 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel Jaarverslag 2001 Profiel pagina 4 Geografische omzetverdeling 100 (in %) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 75 20 5 58 16 8 18 55 12 11 22 97 98 99 00 Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland 54 11 12

Nadere informatie

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en

Nadere informatie

CORPORATE BROCHURE 2012

CORPORATE BROCHURE 2012 SIMAC CORPORATE BROCHURE 2012 adressen inhoudsopgave holding Techniek nv Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258

Nadere informatie

In de strategie van Priority Telecom blijven de volgende fundamentele principes centraal staan:

In de strategie van Priority Telecom blijven de volgende fundamentele principes centraal staan: PERSBERICHT 8 maart 2006 PRIORITY TELECOM MAAKT RESULTATEN 2005 BEKEND Netto resultaat vertoont sterke verbetering van EUR 31,4 miljoen FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Boekjaar Vierde kwartaal 2005

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

1 Inhoud 4. 2 Profiel 6. 3 Belangrijkste ontwikkelingen 2007 9. 4 Meerjarenoverzicht 11. 5 Voorwoord van de CEO 12

1 Inhoud 4. 2 Profiel 6. 3 Belangrijkste ontwikkelingen 2007 9. 4 Meerjarenoverzicht 11. 5 Voorwoord van de CEO 12 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 20 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18%

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% 1 HALFJAARBERICHT 2005 Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% Kernpunten EBITA: 36,2 miljoen euro (+ 18,3%) Netto resultaat: 20,5 miljoen euro (+ 10,2%) Bedrijfsopbrengsten: 1.063 miljoen euro

Nadere informatie

Persbericht Koninklijke Reesink N.V.

Persbericht Koninklijke Reesink N.V. Persbericht Koninklijke Reesink N.V. Duidelijke autonome omzetgroei en aanzienlijke verhoging bedrijfsresultaat 2011 Kernpunten 2011 Commercieel/operationeel - Uitvoering geven aan joint venture THR B.V.

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Nadere informatie

CtaC Jaarverslag 2012

CtaC Jaarverslag 2012 Ctac Jaarverslag 2012 CTAC COLLEGA s Met trots stellen wij onze medewerkers aan u voor. Deze prachtige collage werd ons aangeboden tijdens het feest van het 20-jarig jubileum van Ctac. Wij danken alle

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2010

Eerste kwartaalbericht 2010 Eerste kwartaalbericht 2010 BinckBank goed van start in 2010 Gecorrigeerde nettowinst in FY10 Q1 18,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,26) Mijlpaal van 400.000 rekeningen in zicht BinckBank Frankrijk lanceert

Nadere informatie