P E R S B E R I C H T. Hogere omzet en winst in eerste halfjaar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P E R S B E R I C H T. Hogere omzet en winst in eerste halfjaar 2011"

Transcriptie

1 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2011 TIJD: uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. H A L F J A A R C I J F E R S 2011 Hogere omzet en winst in halfjaar 2011 Aantal pagina s: 8 SON, 24 AUGUSTUS 2011 NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. (Neways) (NYSE Euronext: NEWAY) heeft in de helft van 2011 een omzetstijging van 23% gerealiseerd naar EUR 143,5 miljoen. De stijging was vrijwel volledig autonoom. Over bijna de gehele linie van activiteiten in de Electronic Manufacturing Services (EMS)-markt was sprake van groei. De nettowinst over het halfjaar verdubbelde ruimschoots naar EUR 3,2 miljoen. In mei en juni verzwakte de marktvraag onder invloed van de macro-economische ontwikkelingen, maar de orderportefeuille bleef met EUR 68,8 miljoen per ultimo juni op een goed niveau. Ten opzichte van het hoge niveau van 31 maart 2011 kwam de orderportefeuille circa 9% lager uit, terwijl er ten opzichte van 30 juni 2010 sprake was van een stijging met circa 2%. Kerncijfers EUR mln (tenzij anders vermeld) H H Mutatie Netto-omzet 143,5 116,9 +22,7% Bruto marge 58,6 48,1 Bedrijfsresultaat 5,3 2,6 Nettoresultaat 3,2 1,5 Nettoresultaat per aandeel (in EUR) 0,32 0,15 Omzet en orderportefeuille In de zes maanden van 2011 steeg de bruto-omzet met 24,3% tot EUR 156,4 miljoen ( helft 2010: EUR 125,8 miljoen). De interne omzet steeg met 45% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De netto-omzet steeg met 22,7% naar EUR 143,5 miljoen. De omzetten in de sectoren halfgeleider, industrieel en automotive droegen in sterke mate aan bij aan de groei. De overgenomen activiteiten van DHV zijn met ingang van 1 mei 2011 meegenomen in de consolidatie en droegen EUR 0,6 miljoen aan omzet bij. Netto-omzet per marktsector EUR mln H % H % Industrieel Medisch Halfgeleider Automotive Defensie Telecom Overige Totaal

2 De orderportefeuille per ultimo juni 2011 kwam uit op EUR 68,8 miljoen en bevindt zich daarmee op een goed niveau. In vergelijking met 30 juni 2010 (EUR 67,4 miljoen) laat de orderportefeuille een stijging zien van circa 2%, terwijl er ten opzichte van ultimo maart 2011 (EUR 75,3 miljoen) sprake is van een daling met circa 9%. De daling is met name het gevolg van een aarzeling in diverse marktsegmenten naar aanleiding van de huidige onzekerheid in de wereldwijde financiële markten. Verschillende klanten hebben hierop neerwaartse planbijstellingen doorgevoerd. Brutomarge Als percentage van de omzet is de brutomarge in de helft van 2011 nagenoeg gelijk gebleven en kwam uit op 40,9% in vergelijking met 41,1% in de jaarhelft van Operationele kosten De bezettingsgraden bij de Neways-werkmaatschappijen lagen in de helft van 2011, met uitzondering van de werkmaatschappij in Kassel (Duitsland), op een hoog niveau. Zoals in de kwartaalupdate reeds aangegeven, hebben de verstoringen in de materiaalvoorziening door leveranciers geleid tot een minder efficiënte inzet van mensen en middelen dan gewenst. De ramp in Japan in maart heeft een versterkend effect hierop gehad. De personeelskosten stegen hierdoor ten opzichte van de helft van 2010 met 19% naar EUR 39,9 miljoen. Het gemiddelde aantal FTE s nam ten opzichte van de helft van 2010 toe met 16% tot Naast de toename ten gevolge van de overname van activiteiten van DHV betreft het met name flexibel inzetbare medewerkers, zowel bij de werkmaatschappijen in West-Europa, Oost-Europa als China. De andere kosten (waaronder huisvestingskosten, productiekosten en verkoopkosten) stegen met 12%. De afschrijvingen stegen licht van EUR 2,2 miljoen naar EUR 2,3 miljoen. Bedrijfsresultaat en operationele marge Het bedrijfsresultaat kwam uit op EUR 5,3 miljoen ten opzichte van EUR 2,6 miljoen in de zes maanden van Daarmee kwam de operationele marge uit op 3,7%. Financieringskosten en belastingdruk Door meer gebruik van de rekening courant kredietfaciliteit en een hoger rentepercentage namen de financieringskosten toe tot EUR 0,5 miljoen in vergelijking met EUR 0,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De belastingdruk bedroeg ruim 33% en is relatief hoog, hetgeen is terug te voeren op een negatieve bijdrage van de Duitse activiteiten aan het resultaat, waarvoor geen actieve belastinglatentie is opgenomen over het resultaat van deze periode. Nettoresultaat en winst per aandeel Het nettoresultaat kwam uit op een winst van EUR 3,2 miljoen, een ruime verdubbeling ten opzichte van de helft van 2010 (EUR 1,5 miljoen). Het nettoresultaat per aandeel steeg naar EUR 0,32 ten opzichte van EUR 0,15 in de helft van Door betaling van dividend middels uitgifte van nieuwe aandelen steeg het totaal aantal uitstaande gewone aandelen naar per 30 juni Eigen vermogen en solvabiliteit De financiële positie van Neways blijft onveranderd goed. De nettowinst heeft geresulteerd in toename van het eigen vermogen met 5% tot EUR 48,7 miljoen (ultimo 2010: EUR 46,2 miljoen). De solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) daalde per ultimo juni 2011 naar 39,7% ten opzichte van 42,2% per ultimo De daling is met name het gevolg van een aanzienlijke balansverlenging door een sterke toename in het werkkapitaal en de overname van activiteiten van DHV. Gecorrigeerd voor de actieve belastinglatentie en goodwill daalde de solvabiliteit van 40,7% naar 37,3%, ruim boven de minimale doelstelling van 35%. Netto schuldpositie De rentedragende schulden, die met name kortlopend zijn, bedragen in totaal EUR 16,2 miljoen, een toename van EUR 10,9 miljoen ten opzichte van ultimo 2010 en een toename van EUR 9,1 miljoen ten opzichte van ultimo juni De netto schuldpositie komt uit op EUR 15,9 miljoen. 2

3 Werkkapitaal Het werkkapitaal (voorraden plus vorderingen minus handelsschulden en overige te betalen posten) nam door het verder toegenomen activiteitenniveau toe met 30% naar EUR 48,7 miljoen ten opzichte van ultimo De voorraadpositie steeg als gevolg van het hogere activiteitenniveau, maar tevens door een lagere omloopsnelheid ten gevolge van neerwaartse planbijstellingen van verschillende klanten. In totaal nam de omloopsnelheid ten opzichte van eind vorig jaar af met 9 dagen tot 74 dagen. De post crediteuren en overige kortlopende verplichtingen zijn nagenoeg gelijk gebleven. De debiteuren zijn als gevolg van de hogere omzet licht gestegen tot EUR 39,9 miljoen. Het aantal debiteurendagen nam met 47 dagen licht toe ten opzichte van 45 dagen per ultimo De voorziening voor dubieuze debiteuren bedraagt per 30 juni 2011 EUR 0,5 miljoen (31 december 2010: EUR 0,5 miljoen). Investeringen en netto kasstroom De totale investeringen in materiële en immateriële vaste activa bedroegen EUR 3,0 miljoen ten opzichte van EUR 1,2 miljoen in de helft van Het rendement op geïnvesteerd vermogen (bedrijfsresultaat als percentage van het geïnvesteerd vermogen) nam in de helft van 2011 toe tot 10,2% ten opzichte van 5,6% in de vergelijkbare periode vorig jaar. De netto kasstroom kwam uit op EUR 10,6 miljoen negatief, duidelijk slechter dan de EUR 4,3 miljoen positief in de helft van Dit is met name het gevolg van de sterk gestegen voorraad, de overname van de activiteiten van DHV en het hogere investeringsniveau. Belangrijke strategische en operationele ontwikkelingen In het afgelopen halfjaar heeft Neways belangrijke strategische stappen ondernomen. In het streven om de activiteiten op het gebied van ontwikkeling en engineering verder uit te bouwen heeft Neways in mei de elektronische ontwikkelactiviteiten in Eindhoven van advies- en ingenieursbureau DHV overgenomen. Hiermee zijn 54 engineers overgegaan naar Neways. Tevens heeft Neways haar 90% belang in dochteronderneming Neways Micro Electronics China naar 100% uitgebreid. Met deze uitbreiding zijn alle werkmaatschappijen geheel in eigendom van Neways. Om het rendement te verbeteren is de aandacht het afgelopen halfjaar binnen de organisatie sterk gericht geweest op het realiseren van verdere efficiëntieslagen. Naast het zo goed mogelijk anticiperen op de tijdelijk langere levertijden voor materialen, zijn diverse initiatieven opgestart om de te lage bezetting in de werkmaatschappij in Kassel (Duitsland) te verhogen. Daarvoor is vanuit de holding een projectgroep gestart met het doorvoeren van efficiëntieverbeteringen en acties gericht op nauwere samenwerking met andere werkmaatschappijen en het genereren van nieuwe projecten en orders. In totaal is het aantal medewerkers (FTE s) ultimo juni 2011 afgenomen met 1% van naar Het aantal medewerkers in West-Europa is, met name door de overname van de activiteiten van DHV, gestegen van 1328 ultimo 2010 naar 1374 per ultimo juni In Oost-Europa en China is het aantal medewerkers gedaald van 866 per ultimo 2010 naar 798 per 30 juni Ongeveer 40% van het totaal aantal Neways-medewerkers is actief in Oost-Europa en China. Vooruitzichten Het algehele economische sentiment wereldwijd, dat momenteel sterk wordt beïnvloed door de schuldencrisis, heeft met name in mei en juni gezorgd voor aarzeling bij klanten, waaronder diverse wereldwijd opererende OEM s. De orderportefeuille per 30 juni 2011 ligt op een hoger niveau dan vorig jaar juni, maar daalde met 9% ten opzichte van het hoge niveau eind maart Dit zal een drukkend effect hebben op de omzetontwikkeling in het derde kwartaal. Positief is dat de materiaalproblematiek in de keten zo goed als opgelost is en dat het effect hiervan op de resultaten in de tweede helft van het jaar duidelijk minder groot zal zijn. Om adequaat te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de verschillende marktsegmenten zal in de tweede helft van 2011 sterk worden gestuurd op bezetting en capaciteit. Veel aandacht zal daarbij uitgaan naar behoud van flexibiliteit bij een strikt werkkapitaalbeheer. Ter verbetering van de concurrentiepositie zal de nadruk onverminderd liggen op meer uitbesteding naar de productievestigingen in Oost-Europa en Azië, alsmede de uitbouw van de inkoopactiviteiten in China. 3

4 Sinds eind juni is de orderportefeuille weer gestegen. Daar staat tegenover dat in de tweede helft van 2011 naar verwachting een nog nader te specificeren eenmalige reorganisatielast wordt genomen om de organisatie van de werkmaatschappij in Kassel (ca.10% van de groepsomzet) aan te passen aan de veranderde marktvraag. Gelet op de recent sterk toegenomen onzekerheid in het wereldwijde economisch sentiment is het uitermate lastig te voorspellen wat met name het vierde kwartaal gaat brengen. Het is dan ook niet zeker of de na het kwartaal uitgesproken verwachting ten aanzien van omzet en winst, daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst over de halfjaarcijfers 2011 wordt vandaag om uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial, Assumburg 152a in Amsterdam. Voor meer informatie: Drs. V.B.M. de Bok (CEO/CFO) Ing. H.W.T. van der Vrande (CEO/COO) Tel Tel: Mob: Mob: Neways Electronics International N.V. Adres hoofdkantoor: Postbus 69, 5690 AB SON Website: Neways Electronics International N.V. (Neways) is een internationale onderneming actief op de EMS (Electronic Manufacturing Services)-markt. Neways biedt haar klanten maatwerkoplossingen voor de complete productlevenscyclus (van productontwikkeling tot after-sales service) van zowel elektronische componenten als complete (box-build) elektronische besturingssystemen. Neways opereert in een niche van de EMS-markt en richt zich daarbij met name op kleine tot middelgrote specialistische series waarbij kwaliteit, flexibiliteit en time-to-market een cruciale rol spelen. Producten van Neways worden onder meer toegepast in de halfgeleider-, medische, automotive, telecom en defensie-industrie. De onderneming heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Slowakije en China met in 2010 in totaal ongeveer medewerkers. In 2010 werd een netto-omzet gerealiseerd van 254,5 miljoen. Neways heeft een notering aan NYSE Euronext Amsterdam (symbool: NEWAY). Halfjaarbericht 2011 Het officiële halfjaarbericht 2011, zoals thans verplicht onder de EU Transparantierichtlijn is tevens vandaag gepubliceerd en beschikbaar op de corporate website van Neways ( Financiële kalender Open dag aandeelhouders 21 september Publicatie interim trading update 02 november Publicatie jaarcijfers februari 2012 Bijlagen - Geconsolideerde winst- en verliesrekening - Geconsolideerde balans - Geconsolideerd kasstroomoverzicht - Overzicht mutaties eigen vermogen moedermaatschappij - Aanvullende gegevens 4

5 Neways Electronics International N.V. Geconsolideerde winst- en verliesrekening halfjaar halfjaar jaar Bedragen x mln Omzet 143,5 116,9 254,5 Kosten van grond- en hulpstoffen -85,7-69,1-150,9 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,8 0,3 0,3 Brutomarge 58,6 48,1 103,9 Personeelslasten 39,9 33,4 70,2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2,3 2,2 4,4 Andere kosten 11,1 9,9 21,0 Som bedrijfslasten 53,3 45,5 95,6 Bedrijfsresultaat 5,3 2,6 8,3 Financiële lasten -0,5-0,3-0,8 Resultaat voor belastingen 4,8 2,3 7,5 Belastingen -1,6-0,8-2,4 Nettoresultaat 3,2 1,5 5,1 Toe te rekenen aan: - Houders van eigen vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 3,2 1,5 5,1 - Minderheidsbelangen 0,0 0,0 0,0 3,2 1,5 5,1 5

6 Neways Electronics International N.V. Geconsolideerde balans Bedragen x mln Activa Vaste activa Materiële vaste activa 15,0 14,7 Immateriële vaste activa 3,6 1,5 Uitgestelde belastingvorderingen 1,9 1,8 Vlottende activa Voorraden 60,4 51,7 Vorderingen 41,4 39,3 Geldmiddelen 0,3 0,6 Totaal activa 122,6 109,6 Passiva Eigen vermogen moedermaatschappij 48,7 46,2 Minderheidsbelangen 0,0 0,0 Eigen vermogen 48,7 46,2 Langlopende verplichtingen Rentedragende leningen 0,9 0,5 Uitgestelde belastingverplichtingen 0,6 0,6 Pensioenverplichtingen 3,9 3,9 Kortlopende verplichtingen Rekening courant kredieten 14,8 4,2 Rentedragende leningen 0,5 0,6 Derivaten 0,1 0,0 Handelsschulden en overige te betalen posten 45,7 47,1 Vennootschapsbelasting 1,7 1,1 Overige 5,7 5,4 Totaal passiva 122,6 109,6 6

7 Neways Electronics International N.V. Geconsolideerd kasstroomoverzicht halfjaar halfjaar Bedragen x mln Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Resultaat voor belastingen 4,8 2,3 Aanpassingen voor: Afschrijvingen 2,3 2,2 Financieringskosten 0,5 0,3 Betaalde rente -0,4-0,4 Mutatie voorzieningen 0,0-0,3 (Betaalde)/ontvangen vennootschapsbelasting -1,0 0,8 Mutaties in het werkkapitaal *) -10,9 0,6 Totaal **) -4,7 5,5 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in immateriële vaste activa -0,3 0,0 Investeringen in materiële vaste activa -2,7-1,2 Overgenomen activiteiten -2,9 0,0 Totaal **) -5,9-1,2 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit rentedragende leningen 0,7 0,0 Aflossingen van rentedragende leningen -0,4-0,4 Gebruik van rekening courant kredieten 10,6-4,3 Ontvangsten uit uitoefening van opties 0,3 0,2 Dividenden betaald aan aandeelhouders -0,6 0,0 Totaal 10,6-4,5 Mutatie in geldmiddelen 0,0-0,2 Netto-omrekeningsverschil vreemde valuta -0,3 0,0 Geldmiddelen per 1 januari 0,6 0,7 Geldmiddelen per 30 juni 0,3 0,5 *) Mutaties in het werkkapitaal Voorraden -8,7-11,9 Vorderingen -0,8-1,3 Handelsschulden en overige te betalen posten -1,4 13,8-10,9 0,6 **) Netto cashflow -10,6 4,3 7

8 Neways Electronics International N.V. Overzicht mutaties eigen vermogen moedermaatschappij halfjaar halfjaar Bedragen x mln Saldo per 1 januari 46,2 40,5 Niet-gerealiseerde resultaten -0,3 0,3 Nettoresultaat 3,2 1,5 Uitoefening van aandelenopties 0,3 0,2 Dividenden -0,6 0,0 Verwerving van minderheidsbelangen -0,1 0,0 Saldo per 30 juni 48,7 42,5 Aanvullende gegevens Bedragen x mln Bedrijfsresultaat in % van de omzet 3,7 2,2 3,3 Nettoresultaat in % van de omzet 2,2 1,3 2,0 Eigen vermogen in % van balanstotaal 39,7 41,3 42,2 Gemiddeld aantal medewerkers Per gewoon aandeel in Bedrijfsresultaat 0,54 0,27 0,86 Nettoresultaat 0,32 0,15 0,53 Eigen vermogen 4,95 4,39 4,77 Dividend 0,00 0,00 0,16 Aantal uitstaande aandelen x

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, WOENSDAG 25 AUGUSTUS 2010 TIJD: 13.00 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a - AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Stijging omzet en resultaat Neways in lijn met verwachting Hoge volatiliteit EMS-markt houdt aan

P E R S B E R I C H T. Stijging omzet en resultaat Neways in lijn met verwachting Hoge volatiliteit EMS-markt houdt aan PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST: VANDAAG, WOENSDAG 27 AUGUSTUS 2014 TIJD: 10.30 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a - AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST: VANDAAG, WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2015 START: 10.30 uur - LOCATIE: Hotel Casa 400 (Eerste Ringdijk 4, AMSTERDAM)

PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST: VANDAAG, WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2015 START: 10.30 uur - LOCATIE: Hotel Casa 400 (Eerste Ringdijk 4, AMSTERDAM) 26 augustus 2015 Herstel omzet en resultaat Neways in eerste halfjaar 2015 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST: VANDAAG, WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2015 START: 10.30 uur - LOCATIE: Hotel Casa 400 (Eerste

Nadere informatie

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. HALFJAARVERSLAG 2011 Gebeurtenissen in het eerste halfjaar Neways Electronics International N.V. (Neways) heeft in de eerste helft van 2011 een omzetstijging van 23%

Nadere informatie

Neways realiseert sterke omzetgroei

Neways realiseert sterke omzetgroei PERSBERICHT Halfjaarresultaten Neways realiseert sterke omzetgroei Son, 29 augustus 2017 Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) ( Neways ofwel de Onderneming ) maakt vandaag haar resultaten

Nadere informatie

Aanhoudende volatiliteit EMS-Markt drukt resultaten Neways

Aanhoudende volatiliteit EMS-Markt drukt resultaten Neways 26 februari 2013 Aanhoudende volatiliteit EMS-Markt drukt resultaten Neways PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, DINSDAG 26 FEBRUARI 2013 TIJD: 10:30 uur LOCATIE: Citigate First Financial

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, DINSDAG 3 MAART 2009 TIJD: 13.00 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a - AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, MAANDAG 2 MAART 2015 TIJD: 10.30 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a - AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, DINSDAG 23 FEBRUARI 2016 TIJD: 10.30 uur LOCATIE: Hotel Casa 400 (Eerste Ringdijk 4, AMSTERDAM) P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011

Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 Amsterdam, 24 augustus 2011 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande Hoofdpunten H1-11 Hogere omzet en winst in eerste halfjaar Omzet met 22,7% gestegen naar 143,5m (H1-10:

Nadere informatie

Persbericht 2 maart 2015

Persbericht 2 maart 2015 Persbericht 2 maart 2015 Neways realiseert hogere omzet en winst PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, MAANDAG 2 MAART 2015 TIJD: 10.30 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg

Nadere informatie

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. HALFJAARVERSLAG 2010 Gebeurtenissen in het eerste halfjaar Neways Electronics International N.V. (Neways) heeft in de eerste helft van 2010 een volledig autonome stijging

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Amsterdam, 26 augustus 2008

Amsterdam, 26 augustus 2008 Toelichting Halfjaarcijfers 2008 Amsterdam, 26 augustus 2008 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande Hoofdpunten H1 2008 Omzet met 6% gedaald naar 130,0 mln Vraag halfgeleidersegment sterk

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. HALFJAARVERSLAG 2014 Gebeurtenissen in het eerste halfjaar Neways heeft in het eerste halfjaar van 2014 een netto-omzet gerealiseerd van EUR 133,6 miljoen, een stijging

Nadere informatie

Amsterdam, 26 februari 2008

Amsterdam, 26 februari 2008 Toelichting Jaarcijfers 2007 Amsterdam, 26 februari 2008 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande Hoofdpunten 2007 2007 fantastisch jaar! * Omzet en winst naar nieuwe recordhoogte Omzet nagenoeg

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST Datum: Vandaag, dinsdag 30 augustus 2005 Tijd: 13.30 uur Locatie: Citigate First Financial, Assumburg 152a Amsterdam (Buitenveldert) P E R S B E R I C H T NEWAYS

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Omzet 29.3 27,5 27,5 EBITDA 4,5 4,2 4,2 Winst voor belastingen 3,3 3,1 3,1 Winst na belastingen uit voortgezette

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. HALFJAARVERSLAG 2013 Gebeurtenissen in het eerste halfjaar Over de eerste helft van 2013 realiseerde Neways Electronics Interational N.V. (Neways) een netto-omzet

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 30 augustus 2007 Resultaten Ctac in lijn met verwachtingen Kerncijfers* EUR mln (tenzij anders vermeld) 1 e helft 1 e helft 2007 2006 %

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

PERSBERICHT HOLLAND COLOURS

PERSBERICHT HOLLAND COLOURS PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FRACTIONELE OMZETSTIJGING, NEGATIEVE VALUTA-EFFECTEN, STERK HOGER NETTO RESULTAAT. Omzet 66,0 miljoen (2012/2013: 65,9 miljoen) Bedrijfsresultaat 5,4 miljoen (2012/2013: 4,9

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarcijfers Amsterdam, 1 maart 2011 Raad van Bestuur. Vincent de Bok Huub van der Vrande

Jaarcijfers Amsterdam, 1 maart 2011 Raad van Bestuur. Vincent de Bok Huub van der Vrande Jaarcijfers 2010 Amsterdam, 1 maart 2011 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande Hoofdpunten 2010 Sterk herstel omzet en resultaat Omzet met 35% gestegen naar 254,5m (2009: 188,4m) Herstel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG P E R S B E R I C H T. Europoort/Rotterdam, 25 juli 2013

HALFJAARVERSLAG P E R S B E R I C H T. Europoort/Rotterdam, 25 juli 2013 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, H A L F J A A R W I N S T H E S B E H E E R 1 1, 0 MILJOEN ( - / - 4,3 % ) ; V E R B E T E R I N G R E S U L T A A T I N H E T T W E E D E K W A R T A A L HALFJAARVERSLAG

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Definitieve jaarcijfers 2010

Definitieve jaarcijfers 2010 PERSBERICHT Definitieve jaarcijfers 2010 Hoofdpunten De definitieve cijfers zijn gelijk aan de voorlopige cijfers over 2010 De nettowinst bedraagt EUR 4,7 miljoen bij opbrengsten van EUR 143 miljoen. De

Nadere informatie

PERSBERICHT aantal pagina s: 9

PERSBERICHT aantal pagina s: 9 PERSBERICHT aantal pagina s: 9 Dordrecht, 13 maart 2006 BLUE FOX REORGANISEERT EN VERWACHT WINST IN 2006 2005 2004 Netto-omzet 52,4 mln 45,4 mln Resultaat vóór belasting -1,8 mln -13,2 mln Resultaat vóór

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Persbericht. JAARCIJFERS 2006: Turn around Blue Fox op koers

Persbericht. JAARCIJFERS 2006: Turn around Blue Fox op koers Vianen, 19 maart 2007 Persbericht JAARCIJFERS 2006: Turn around Blue Fox op koers Hoofdpunten jaarcijfers 2006 Bedrijfsresultaat bedraagt 6,8 miljoen negatief (2005: 1,5 miljoen negatief), met name door

Nadere informatie

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Veldhoven, 9 augustus 2012 Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Hoofdpunten Omzet over het eerste halfjaar 2012 stijgt van 72,4 miljoen naar 81,9 miljoen (+ 13%)

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015/2016 HOLLAND COLOURS

Halfjaarbericht 2015/2016 HOLLAND COLOURS Halfjaarbericht 2015/2016 HOLLAND COLOURS Gelijkblijvend resultaat bij hogere omzet Omzet 37,1 miljoen (eerste halfjaar 2014/2015: 33,1 miljoen) Positief valuta-effect op omzet van 3,2 miljoen 2% autonome

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Koninklijke Brill meldt groei in eerste helft van 2013

Koninklijke Brill meldt groei in eerste helft van 2013 Koninklijke Brill meldt groei in eerste helft van 2013 Leiden, 30 augustus 2013 Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 HJ 2012 HJ 2012 JE Omzet 12,9 11,6 27,5 EBITDA 1,2 0,8 4,2 Winst voor belastingen 0,7

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Resultaten boekjaar 2006

Resultaten boekjaar 2006 PERSBERICHT Aantal pagina s: 6 Vijfhuizen, 28 februari 2007 Resultaten boekjaar 2006 Streven naar kwaliteit vertraagt installaties en verhoogt kosten bij RMS Vijfhuizen, woensdag 28 februari 2007 Punch

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 Uden, 14 maart 2014 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie