DIB slotpresentatie A C H T E R G R O N D E N. te maken wil Tiye met hen samen nagaan wat zij nodig hebben om zelf aan hun positie te kunnen werken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIB slotpresentatie A C H T E R G R O N D E N. te maken wil Tiye met hen samen nagaan wat zij nodig hebben om zelf aan hun positie te kunnen werken."

Transcriptie

1 13 april 2007 DIB slotpresentatie SPECIAL A C H T E R G R O N D E N I N D I T N U M M E R : Achtergronden 1 Rondetafel sprekers 2-5 Tiye betrokkenen 6 Dankwoord 6 Tiye International Boven Vredenburg CW Utrecht Nederland T/F: Het project Diversiteit in Besturen is in 2005 mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Directie Coördinatie en Emancipatiebeleid (DCE). Sinds het nieuwe kabinet in 2007 is aangetreden, valt DCE onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vandaag vrijdag 13 april 2007 heeft Tiye International de formele afsluiting van het project Diversiteit in Besturen. Naast het investeren in netwerkrelaties voor de toekomst reflecteren wij op de doelstellingen die in 2002 zijn neergezet in het jongeren beleidsplan van Tiye. Bij het vaststellen van het beleid in 2002 concludeerde het bestuur dat de woorden Jongeren hebben de toekomst een uitgangspunt vormen voor de wijze waarop Tiye haar structuren wil inrichten voor de komende jaren. Een duidelijke vaststelling was dat met studeren en werken alleen je er haast niet meer komt. De economie heeft jongeren behoorlijk in de greep en werkt sturend in de bepaling van hun keuzes wanneer jongeren volledig willen participeren in het sociale leven. Jongeren moeten steeds de afweging maken tussen werk, studie en hun bestedingspatroon. Het vinden van een bijbaan die tevens een effectieve leeromgeving is vergt het inzetten van de juiste netwerken. Een kwalitatief leerrijke werkomgeving draagt bij aan de weerbaarheid, kennis en vaardigheden. Zo n investering in de maatschappelijk sociale participatie betaalt zich in de toekomst uit. Om jongeren in de gelegenheid te stellen deze keuze vroegtijdig te maken wil Tiye met hen samen nagaan wat zij nodig hebben om zelf aan hun positie te kunnen werken. Tot aan de honorering van de p i l o t D i v e r s i t e i t i n Besturen (DIB) zijn de jongeren activiteiten integraal meegenomen. Tussen september 2005 en april 2007 zijn er in het DIB traject 13 netwerkontmoetingen geweest met verscheidene zwarte en migranten jongeren, waarvan er vandaag een kerngroep aanwezig is. DIB is opgezet met de doelstelling dat zwarte, migranten en vluchtelingen (zmv) jongeren zelf onderzoeken op welke wijze zij meer gaan participeren in besturen en andere besluitvormingsstructuren om een evenwichtiger vertegenwoordiging qua gender, etniciteit en leeftijd te realiseren. Daarnaast (leden van) besturen en andere besluitvormingsstructuren bewustmaken van de be- lemmeringen voor zmv - jongeren (met name jonge vrouwen) en de oplossingen en/of veranderingen die vanuit de optiek van de zmv-jongeren zelf nodig zijn om die belemmeringen weg te nemen. Tiye heeft gekozen om door middel van een pilot waarbinnen zmv-jongeren zelf zowel het belang van participeren in besturen als de belemmeringen en oplossingen in kaart brengen en zichtbaar maken voor zowel jongeren als besturen. Beoogd is dat de kerngroep gedurende de pilot andere jongeren uit de eigen omgeving inschakelt bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten. Op deze manier wordt gedurende de looptijd van het project een netwerk van zmv-jongeren gevormd rond het thema: Vergroten van diversiteit in besturen.

2 P a g i n a 2 D I B s l o t p r e s e n t a t i e R O N D E T A F E L S P R E K E R S Sayida is op 13 juli 1978 geboren te Nijmegen. Zij heeft aan de Radboud Universiteit te Nijmegen haar Master titel behaald in International Management met als specialisatie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Cross Cultural Management. In het Unesco centrum Nederland is zij drie maanden gastdocente geweest i n h et p r o gr a m m a Onderwijs voor iedereen. Zij heeft in de positie van Nederlandse jongerenvertegenwoordiger naar de VN commissie Duurzame Ontwikkeling (inter)nationale bestuurlijke ervaring opgedaan. Als vertegenwoordiger vanuit de Nationale Jeugdraad heeft zij geparticipeerd in bijeenkomsten zowel in Nederland, New York, Dakar, Nairobi en Barcelona. Reeds in 2004 deed Sayida als coördinator internationale jongerenparticipatie in het werk van U N-Habitat (Amsterdam-Nairobi) ervaringen op in het ontwikkelingswerk met betrekking tot Millennium Doelstelling 7. Momenteel is zij werkzaam s consultant sustainability en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sayida is bestuurslid van Business and Professional Women Nederland, Worldconnector. Verder begeleidt zij Zuid- Afrikaanse organisaties bij het schrijven en uitvoeren van projectvoorstellen. In haar vrije tijd legt zij diversiteit in alle vormen kleurrijk vast door middel van foto's. Sayida Vanenburg; MA Consultant Sustainability Gespreksleidster DIB slotpresentatie Maisah Burleson, 2 december 1971 geboren te Frankfurt am Main, studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Mediation bij sexuele intimidatie was haar scriptie onderwerp. Maisah heeft tijdens haar studie via Onderzoeksbureau Bezemer en Kuiper gewerkt als griffier voor verschillende Klachtcommissie bij sexuele intimidatie. Zij is daarnaast een aantal jaar persoonlijk assistent geweest van Gabi van Driem, een advocate die uit principe slechts vrouwelijke cliënten vertegenwoordigt. Na een aantal juridisch secretariële functies bij advocatenkantoren, startte zij na haar studie als juriste bij DAS Rechtsbijstand op de afdeling arbeidsrecht. Daar werkte zij als dossierbehandelaar en nam ook deel aan het werving- en selectietraject voor junioren. In 2001 stapte zij over op de HR-afdeling van de Bijenkorf, als beleidsmedewerker. In deze hogere beleidsfunctie maakte zij zich hard voor diversiteit op de werkvloer. Zij gaf trainingen aan (hoger) management en was onder mr. Maisah Burleson Hoofd Arbeidszaken Martinair Amsterdam andere belast met het implementeren van HR-beleid, functiewaardering en CAOonderhandelingen. Ook was zij voor de gecertificeerde Bijenkorf MBO-opleiding gastdocente Arbeidsrecht. Zij is voorzitter geweest van het Panel Europese Grondwet; definitie Burgerschap en heeft in 2007 voor zwarte en migranten jongeren de training Solliciteren, een zoektocht naar jezelf verzorgt. Momenteel werkt Maisah als Hoofd Arbeidszaken. Net zoals in de hiervoor genoemde functies bij Das en Bijenkorf is zij ook bij Martinair de eerste zwarte vrouwelijke medewerker in het hoger management. Als leidinggevende van de afdeling Arbeidszaken houdt zij zich bezig met veranderingsmanagement, implementatie van sociale en arbeidsjuridische wetgeving, fungeert zij als coach, mediator bij conflicten en projectleider van diverse werkgroepen. Om ruimte te creëren voor een geheel nieuwe richting in haar loopbaan, heeft Maisah besloten deze functie neer te leggen en vanaf 1 mei 2007 een sabbatical in te lassen.

3 D I B S l o t p r e s e n t a t i e S p e c i a l P a g i n a 3 R O N D E T A F E L S P R E K E R S drs. Georgette h. Eendragt Directeur EeMaCo Brussel/Amsterdam Georgette Eendragt werd in 1957 in Suriname geboren en studeerde Bedrijfskunde, Sociale Wetenschappen en Organisatiekunde in Nederland. In Nederland begon haar carrière bij een internationale bank als Vermogensbeheerder en Adviseur / Accountmanager voor Bedrijfskredieten. Van de bankwereld stapte ze over naar de Ondernemersadviesbranche. Ze werkte er als Consultant/ Trainer voor startende en doorstartende ondernemers en als Business Manager Allochtoon Ondernemerschap. Ze verrichtte al in 1992 als één van de eersten, onderzoek op Europese vergelijkende schaal in opdracht van het Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf (EIM) en de University of Birmingham, naar het ondernemerschap van migranten in Nederland en publiceerde portretten van deze ondernemers om ze zichtbaar te maken. Zij heeft tevens vele projecten met gelden uit Europese Fondsen opgezet en uitgevoerd met partners in diverse Europese landen om het ondernemerschap van vrouwen en migranten te ontwikkelen en op een hoger niveau te brengen. In 1990 werd ze zelf ondernemer in de Consultancy- en Onderzoeksbranche. In 1994 volgde uitbreiding met gespecialiseerde HRMdiensten en Trainingen (Executive Search, Arbeidsmarktadvies, Coaching, Loopbaanbegeleiding, Management- en Vaardigheidstraining). Georgette Eendragt was één van de eerste ondernemers die Diversiteitsmanagement en Diversiteitspersoneelsbeleid in Nederland introduceerde aan het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw, na studie van de Amerikaanse, Canadese en Engelse praktijk. Daarna zijn vele ondernemers gevolgd met dit thema. De onderneming werd in 1996 uitgebreid met een Evenementenorganisatiebureau. In 1997 werd Georgette Eendragt in Londen uitgeroepen tot de eerste Internationale Zwarte Zakenvrouw van Nederland. Sinds 2003 richt Georgette Eendragt zich met de nieuwe onderneming EeMaCo op Internationale Consultancyvraagstukken. Het gaat daarbij om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van multinationals in ontwikkelingslanden (Corporate Social Responsability) via het principe van PPP: People Plannet Profit en het ontwikkelen van leiderschap in ontwikkelingslanden (Leadership Development). Opdrachtgevers zijn Multinationals, NGO s en Internationale Instituten zoals de Wereldbank, ILO en de Europese Commissie. In Nederland werkt Georgette Eendragt als tijdelijk directeur/interim Manager op de verschillende terreinen van haar expertise en als Executive Coach. Bestuurservaring Als bestuurder richtte/richt Georgette Eendragt zich vooral op maatschappelijke onderwerpen: als benoemde adviseur: voor de ministeries EZ, SZW, BIZA, VWS en voor MKB-Nederland: thema bedrijfsopvolging; als jurylid van gerenommeerde prijzen zoals de Joke Smitprijs; in de functie van penningmeester in besturen van instellingen en organisatie op het gebied van kunst & cultuur, welzijn, vrouwenemancipatie, jongeren, vrouwenhulpverlening en werkloosheidsbestrijding. Een voorbeeld: als bestuurlid van de stichting ZMV-prijs is zij medeverantwoordelijk voor het tweejaarlijks uitreiken van De Triomf, een prijs die bestemd is voor migrantenvrouwen die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan de positieverbetering van en het verwerven van macht en invloed door migrantenvrouwen.

4 P a g i n a 4 D I B s l o t p r e s e n t a t i e R O N D E T A F E L S P R E K E R S drs. Robby Ricardo Rijssel Manager Kansweb & Fractievoorzitter stadsdeel Geuzenveld Amsterdam Rob is in Suriname geboren op 2o augustus Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam af aan de Faculteit der Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen voor het doctoraal Onderwijskunde met als specialisatie de inrichting van vraagstukken in profit en non-profit organisaties. Tegenwoordig werkzaam bij Kansweb, onderdeel van Combiwelgroep. Manager van de productgroepen jaar in Amsterdam Noord en jongerenwerk Buiten Noord (Slotervaart / Osdorp). In deze hoedanigheid is hij lid van het Preventie team Community That Care, voorzitter van de werkgroep Jeugd en voorzitter van de werkgroep Veilige Vindplaatsen Bloemenbuurt Amsterdam Noord. Als projectleider van zelfsturende en prestatie verantwoordelijke teams is hij betrokken bij diverse kwaliteitstrajecten binnen welzijn tevens houdt hij toezicht op de kwaliteitsontwikkeling van Sociaal cultureel werk professionalisering van jeugd en jongerenwerk (OSA) Maatschappelijk actief zijn is een rode draad in zijn leven. In de jaren 80 verwierf hij in Suriname de benoeming tot Senator van de Junior Chamber International, een titel van Lid voor het leven door zijn lidmaatschap bij Junior Chamber (Suriname Jaycees,). Verderwas hij bestuurslid van de Surinaamse Atletiekbond. Deze voorliefde zet zich nu nog voort in zijn hobby s basketballen, atletiek en fietsen. In Nederland heeft hij de volgende bestuurlijke functies bekleed: Voorzitter van het Leerwerkbedrijf Amsterdam Zuidoost. Een leerwerkbedrijf voor jongeren met een verstandelijk handicap. Secretaris geweest van de Sportvereniging Real Sranang en de Stichting Child in Motion, deze geeft ondersteuning aan misbruikte kinderen in Thailand. Voorzitter Stichting Transact, die o.a. organisaties in Suriname ondersteunt. Participeerde in het Atana programma voor bestuurders in Nederland. Vanaf 2003 is hij voorzitter van de Vereniging Familie Unie en lid van het familiebedrijf Rijsselbsgroup Rob biedt ondersteuning aan zelforganisaties in organisatiemanagement, project en beleidsontwikkeling. Treedt op als adviseur, trainer, discussieleider, panellid, inleider bij maatschappelijke vraagstukken. Hij verzorgt trainingen voor diverse organisaties w.o.tropenmuseum, Unit Suriname (Den Haag), Crosbe (Rotterdam), SJA, SSA. Studeerde Arbeidsverhoudingen aan de toenmalige Protestants Voortgezette Agogische Beroepsopleidingen te Amsterdam. De studie Sociale Wetenschappen heeft hij aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam afgerond. Mijn loopbaan begon evenals zovele Surinamers van mijn generatie in 1982 in het welzijnswerk. Na 2 jaar werken bij een algemene welzijnsinstelling maakte ik de overstap naar de gemeentelijke overheid, als coördinator minderhedenbeleid. Tot dan toe was er bij de politiek nauwelijks aandacht voor de integratie van migranten binnen de Nederlandse samenleving. Een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit 1981 zorgde voor een belangrijke kentering in het tot dan toe gevoerde beleid. De WRR concludeerde dat de aanwezigheid van migranten in Nederland niet langer van tijdelijke aard was en dat het rijksbeleid zich moest richten op de permanente aanwezigheid van deze groepen binnen de Nederlandse samenleving. Op het moment ben ik werkzaam als beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Mijn werkzaamheden omvatten de beleidsvoorbereiding op het terrein van kunst en cultuur. Daarbij moet worden gedacht aan het schrijven van nota s en het opstellen van beleids- en subsidieadviezen voor de portefeuillehouder Cultuur. Tot maart 2007 was ik tevens lid van de Provinciale Staten Zuid-Holland (VVD) en ondermeer belast met de woordvoering op de terreinen onderwijs, arbeidsmarkt, openbaar vervoer en tweedelijns-instellingen. Afgezien van mijn beroepsmatige activiteiten ben ik als vrijwilliger (bestuurslid) intensief betrokken bij diverse organisaties, die belast zijn met de belangenbehartiging van Surinamers in Nederland. Maar ook de transnationale contacten tussen Nederland en Suriname hebben mijn aandacht. Middels betrokkenheid bij de organisatie van diverse congressen en voorlichtingsbijeenkomsten ondersteun ik de uitwisseling van informatie tussen mensen, groeperingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking in Suriname en Nederland. Deze inspanningen hebben mij een tweetal Surinaamse onderscheidingen opgeleverd, te weten Ridder in de Orde van de Gele Ster (2000) en Officier in de Orde van de Palm (2005). Behalve een goede opleiding is de maatschappelijke participatie een belangrijke voorwaarde om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen. Naar mijn mening kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. John Waalring: MA Beleidsadviseur Gemeente Den Haag

5 D I B S l o t p r e s e n t a t i e S p e c i a l P a g i n a 5 R O N D E T A F E L S P R E K E R S Behaalde het diploma HBO Accountmanagement aan de Hogeschool Schoevers in Behaalde de doctoraalbul aan de Rijksuniversiteit Groningen in Is afgestudeerd aan de opleiding internationale organisaties en internationale betrekkingen. Heeft in het verleden diverse advies-en bestuursfuncties vervuld op lokaal en politiek niveau. Leidde diverse debatten en vraaggesprekken op onderwerpen o.a. integratie en Europees beleid. Adviseerde onder meer organisaties (Fortis, UWV, Justitie, e.a.). Hierbij gaat het om strategische veranderprojecten waarbij ICT een grote rol speelt. Was vroeger rap-artiest. Alle wegen leiden naar Rome. Ik ben opgevoed met de intentie om altijd mijn best te doen. Mijn moeder heeft me mee gegeven dat ik in deze maatschappij een uitzondering ben. Ik ben namelijk uniek. In plaats van een halfbloed eerder een dubbelbloed. En omdat ik ook in de V.S. en Duitsland gewoond heb, draag ik nog meer culturen en zienswijzen met mij mee. Dit maakt mij tot Roberto. Vanaf jonge leeftijd maakte ik muziek. Dit resulteerde in een album en een cdsingle, inclusief optredens op podia zoals de Melkweg, Paradiso en een videoclip die korte tijd op TMF verscheen. Daarna flopte mijn carrière. Hiermee om te gaan was een ingrijpende persoonlijke transformatie. In 1995 stapte ik het leger in als beroepsmilitair bepaalde tijd. Daar was iedereen gelijkwaardig en er heerste een strikte hiërarchie. Ik was niet meer bijzonder, maar kon wel mijn bijdrage leveren om anderen te helpen. Opnieuw een transformatie. Drs. Roberto Uding Consultant ICT Voorzitter Rotaract Amsterdam-International i.e. de kwam herbezinning en volgden een outplacement traject, reintegratietraject of oer-hollands ontslag. Onder de noemer cultuurverschil of een tekort aan aanpassingsvermogen binnen de organisatiecultuur heb ik velen organisaties zien verlaten. Op individueel en persoonlijk niveau vaak een ingrijpende transformatie. Waar ligt dan de grens van discriminatie? Op basis waarvan? En zijn we nu echt zo gelijkwaardig? Vanaf 1995 tot heden is er veel veranderd in het bedrijfsleven en bij de overheid. Toch blijkt het hogere management nog redelijk homogeen te zijn. Bestuursfuncties die er toe doen worden langzaam meer ingevuld door personen van of met een niet-nederlandse afkomst. En als de migratie en fysieke integratie toeneemt, zullen we wellicht in de grote steden steeds meer personen van niet-nederlandse of gemengde afkomst kunnen ontdekken, die deelnemen aan de beroepsbevolking. Diversiteit in netwerken en besturen zal dan ook in de toekomst zijn natuurlijke intrede en verloop kennen. Na de initiële hobbels, uitsluitingen, politieke knuffel allochtonen en prestatie awards voor modelallochtonen, zullen we weer met beide benen op de grond staan. Als wij namelijk echt gelijkwaardig zijn, kan afkomst geen enkele rol spelen in de selectieprocessen en ballotagecommissies voor politieke partijen, netwerken, kader posities en besturen. Om nog even terug te komen op mijzelf. Mijn moeder zei altijd dat ik een uitzondering was. Het maakte niet uit of je het goed of fout deed in Na het leger stapte ik de callcenter wereld in. Ik merkte hoe bedrijfspolitiek werkte. Het werd mij duidelijk dat er bij de meeste bedrijven weinig tot geen diversiteit heerste in de samenstelling van het hoger kader. De meeste personen van niet-nederlandse afkomst, die een functie vervulden, hadden moeite met deze bedrijfspolitiek. Deze personen stonden in de periode van het Nederlands multiculturalisme een glansrijke carrière te wachten. Na deze periode Nederlandse samenleving, er werd toch altijd op je gelet of over je gesproken. Door mijn transformaties heb ik geleerd om het glas liever halfvol dan halfleeg te zien. Mijn moeders perceptie is dus een andere. Alle wegen leiden naar Rome. In het leven bewandelt iedereen zijn of haar persoonlijke weg. Het enige wat wij moeten doen is de reis ondernemen. En daarin zijn we allemaal gelijkwaardig. Misschien onderga je meerdere transformaties. Net zoals ik. Misschien transformeert je perceptie. Dat kan, ook door uiteenlopende of incongruente ervaringen. Net zoals ik hierboven beschreven heb. Maar dit zijn dingen die behoren tot persoonlijke groei, en niet zozeer tot actief integratie- of diversiteitbeleid. Ik ga hier graag met het panel en het publiek over in gesprek!

6 P a g i n a 6 D I B s l o t p r e s e n t a t i e T i y e B e g e l e i d i n g Na het VWO te hebben afgerond is Bienta Burleson de opleiding Video Editing gaan volgen op de Media Academie in Hilversum. Ze heeft vervolgens gewerkt bij verschillende audiovisuele productiemaatschappijen, waar ze onder andere werkzaam was als video-editor, programmamaker en samensteller van diverse programma s. Vervolgens heeft ze ervoor gekozen om als freelance video-editor de kost te verdienen en zo mee te draaien met verschillende projecten. Momenteel is ze werkzaam bij de gemeente Amsterdam, op het Stadsdeel Zuid-Oost als medewerker financieel beheer. In september 2005 heeft ze besloten om toch meer haar dromen na te gaan en is ze begonnen met de sociaal agogische HBO opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV). Met goed gevolg heeft ze in juni 2006 haar propedeuse behaald, en zit nu in de hoofdfase van de opleiding. Aangezien haar huidige arbeidsplek geen aansluiting heeft bij haar opleiding, loopt ze ook stage bij Tiye International. Hier werkt ze als projectmedewerker aan diverse projecten, onder andere het project Armoedebestrijding en Capacity building vanuit een Gender perspectief en het project Diversiteit in besturen. In dit project heeft ze samen met Audrey Vreugd zich ingezet voor de programmering en het verzorgen van diverse workshops. Verder heeft ze in samenwerking met Street College Productions een videoregistratie van een van de bijeenkomsten verzorgd. Het werken met mensen, mensen stimuleren om hun eigen competenties te vergroten, het maatschappelijk en cultureel ondernemen ziet Bienta als haar eigen nieuwe uitdaging. Eén waar ze zich voor 100% inzet. Bienta Burleson Stagiaire DIB project Audrey, studeerde Culturele Antropologie en Sociologie der Niet Westerse Samenlevingen aan de Vrije Universiteit. Zij is gespecialiseerd in Rurale en Urbane Transformaties. Aan IDO-VU behaalde zij haar postdoctorale 1e graad Onderwijskunde Haar interesse gaat uit naar Europese ontwikkelingen en het werk van lobbyisten bij de verscheiden Europese Commissies en het Parlement. Bij de Stichting Tiye International is zij verantwoordelijk voor de vormgeving, implementatie en uitvoering van het onderhavig DIB project. En is betrokken bij overige trajecten zoals Dessimination Break Through, Armoedebestrijding, Capacitybuilding vanuit een Genderperspectief. Zij is de gender, diversity & youth specialist voor de internationale contacten van de organisatie. drs. Audrey R. Vreugd Coördinator projecten In de beginjaren heeft zij bij Tiye projecten rond het thema worklife balans afgerond. Het ging om het zoeken naar 24- uurs oplossingen voor de verdeling van arbeid, zorg en vrije tijdsbesteding; het project Dagindeling. Resultaat het boekje EnIk dan. Een vervolg traject was het nagaan hoe lokale initiatieven beter gestroomlijnd kunnen worden; het project Lokaal Tijd Management (LTM) Om stevig in het leven te staan is het goed dat men zijn persoonlijke fundamenten kent en vanuit die kracht handelt. Motiveer jezelf door een levenlang jezelf te onderwijzen. R Relationships R Recap A Adjusting to change A Are E Explore D Discovering what is possible P Powerful V Vision E Exploring what is out there P Providing E Entry P Pitching your personal message O Opportunities and A Action T Targeting R Rewards L Links T Today O Observable R Rhythm S Self B Benchmarked S Speed I Impact V Visible V Voice G Goals I Individual P Pitch N Next steps O On Target P Pause U Understood P Projection S Special

7 P a g i n a 7 D I B s l o t p r e s e n t a t i e

8 D I B S l o t p r e s e n t a t i e S p e c i a l P a g i n a 8 Een bijzonder woord van dank aan allen die op enigerlei wijze betrokken waren bij het project Diversiteit in Besturen in de looptijd ( ). Het algemeen en dagelijks bestuur van de stichting Tiye International. De professionals die hun expertise vrijwillig beschikbaar hebben gesteld. Hun inzet heeft bijgedragen aan het succesvolle resultaat van het DIB netwerk. De sprekers en de gespreksleidster aan de Rondetafel tijdens de slotpresentatie voor het inleveren van hun biografieën. De Stichting Kontakt der Kontinenten en de Stichting Platform Buitenlanders Rijnmond De DIB participanten waaronder: Crystabelle Beaton, Bienta Burleson, Kavita Doekharan, Santusia Elshot, Barbara Esseboom, Melanie Graves,Salh Hamdoun, Natascha Hiwat, Fehimi Kemal Kutluer, Monique Karamath-Hiwat, Ama Koranteng-Kumi, Madinda Lie-a-Tjam, Engelbertha (Elly) Ormel, Shih-heui (Sara) Huang, Jeffrey Sontoredjo; Cornelli Teeken, Adinda de Vries, Frimmy Appiah, Jeannine Refos, Junnita Amarello-Kemper, Nathalie Koning, Richelle Uitenwerf, Valone adams, Fayola Cairo, Nyomi Cairo, Lamia Laghui, Eldrick Leito, Alida Mettendaf, Euredice Mettendaf, Nadya van Putten, Silvestra (Silvie) Santos, Fallon Tjon-a-Kon, Tanchita Uda, Urdão Uda, Graciëlla Uda, Rachel Sordam-Revales, Audrey Vreugd, Fenicia Winter. Sayida Vanenburg, MA Consultant Duurzaam Ondernemen &Sustainability DHV Sustainability Consultants Postbus BC Amersfoort T: M: KvK Amersfoort Mr. Maisah Burleson Hoofd Arbeidszaken, Martinair Amsterdam Martinair Holland N.V. Postbus ZG Schiphol Airport T: M: drs. Georgette H. Eendragt Directeur Managementbureau EeMaCo, Brussel/Amsterdam Eendragt Managament Consulting for Interim and Project Management Leadership Development (International) Consultancy (Executive) Coaching E: T: E: drs. Robby R. Rijssel Manager productgroepen jaar bij Kansweb T: (werk) M Drs. M.A. G. Cairo Bureau Macaibo Almondestraat CA Rotterdam T: Sylvana Dankerlui loopbaanbureau MSD Career Coaching Kurt Weillstraat DS Leiden T: M: Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR) Gebouw de Heuvel Grote Kerkplein GC Rotterdam T F: Stichting Tiye International, Platform van landelijke organisaties van Zwarte, Migranten en Vluchtelingen vrouwenorganisaties. Tiye is sterk in vraagstukken die handelen over mensenrechten, diversiteit en arbeidsmarkt, antiracisme, gender gelijkheid en mainsteraming, economische ontwikkelingen relatie Noord- Zuid, preventieve methodieken als Sociaal Culturele Sensitiviteit.

Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010

Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010 Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010 Angelien Sanderman Directeur Markt binnen TNO ICT In de loop van mijn carrière ben ik meer en meer gaan ervaren dat het niet vanzelfsprekend is dat vrouwen hun

Nadere informatie

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004:

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004: Magazine voor vrouwen met een hogere opleiding nummer 2 December 2005 GEM 2004: 34% van de startende ondernemers is vrouw Ingrid Verheul: Vrouwen willen meer grip op de zaak houden Carmen Breeveld: Je

Nadere informatie

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra heeft in 2006 het initiatief genomen om Spark Co te starten. Met het creatieve Spark & Co team weet zij opdrachtgevers te inspireren met innovatieve

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Gouden Kansen. Aan de slag met diversiteit in het hbo

Gouden Kansen. Aan de slag met diversiteit in het hbo Gouden Kansen Aan de slag met diversiteit in het hbo Voorwoord Diversiteit is niet meer weg te denken uit het huidige hoger onderwijs. Hogescholen geven steeds vaker zichtbaar vorm aan diversiteitsbeleid.

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl Toppers, Leermeesters en Projecten De oogst van 2013 www.platformlearnforlife.nl EEN FESTIVAL SCHAT AAN VAN PROJECTEN HET LEREN Stichting Learn for Life Learn for Life is een platform voor lokale, regionale

Nadere informatie

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid.

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid. Verder Werken...... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid Commissie Vrijwilligersbeleid Geen mens is een Eiland, geheel op zichzelf John Donne 1572/1631 Uit:

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

perspectief Bas Haring en Martin Sitalsing over Meedoen is een recht! De arbeidsmarkt is rijp voor RBO 2.0

perspectief Bas Haring en Martin Sitalsing over Meedoen is een recht! De arbeidsmarkt is rijp voor RBO 2.0 nr. 20 2014 perspectief Afscheidssymposium Meindert Krijnsen: Bas Haring en Martin Sitalsing over Meedoen is een recht! Tineke Arends, nieuwe directeur RBO: De arbeidsmarkt is rijp voor RBO 2.0 Gemeenten

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Maatschappelijke oriëntaties in het onderwijs

Maatschappelijke oriëntaties in het onderwijs Maatschappelijke oriëntaties in het onderwijs Een onderzoek naar de bijdrage van het hoger onderwijs en van vertegenwoordigers van de elite aan de oriëntatie op maatschappelijke verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo

Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Met medewerking van: Joep Binkhorst Gürkan Çelik Angelique Hunkar Machteld de Jong Daniel van Middelkoop Menno

Nadere informatie

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen.

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen. Delftse Vrouwen aan zet! Inleiding Voor u ligt het rapport Delftse vrouwen aan zet!, de uitkomsten van een onderzoek van de werkgroep Emancipatie. Deze werkgroep heeft onderzocht welke instrumenten er

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Multicultureel vakmanschap

Multicultureel vakmanschap Multicultureel vakmanschap De Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen ervoor! Inhoud 1. Diversiteit in Nederland 6 Immigratiestromen 8 Allochtonen en nationaliteiten 8 Talen en religies 9 Diversiteitsbeleid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 Pagina INHOUD 2 3 6 7 8 Bezoek International Board of Overseers; observations Master of Public Policy; een schets van de contouren Het eerste Post-MPA seminar; een terugblik Leergang

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Colofon Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Auteurs Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN VI KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN 2. JEROEN VAN SPIJK AMSTERDAM Achternaam Van Spijk Geslacht Man Roepnaam Jeroen Voorletters J K N Geb. Datum 29 juli 1973 Geb. plaats Stadskanaal E-mail jvanspijk@yahoo.com

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

De volgende stap. Loopbaanperspectieven bij de Rijksoverheid

De volgende stap. Loopbaanperspectieven bij de Rijksoverheid De volgende stap Loopbaanperspectieven bij de Rijksoverheid 4 Ter inspiratie In je dagelijks werk op een ministerie sta je er waarschijnlijk niet altijd bij stil hoe groot de Rijksoverheid is. Weet je

Nadere informatie