Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de Gemeente Haaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de Gemeente Haaren"

Transcriptie

1 Besluit van de raad Onderwerp : Beleidsregel waardevolle houtopstanden Raadsvergadering : 15 juli 2010 Registratienummer : 185 De raad van de gemeente Haaren; in zijn vergadering van 15 juli 2010; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 juni 2010; gelet op de behandeling in de raadscommissie van 1 juli 2010; gelet op artikel 149 van de gemeentewet en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. B E S L U I T : 1. Kennis te nemen van de beleidsregel waardevolle houtopstanden (voor houtopstanden binnen de bebouwde kom Boswet); 2. In te stemmen met de verordening op de 2 e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Haaren 2009: Artikel I: Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de Gemeente Haaren Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden Vervangen door: Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden ARTIKEL 4:10 Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: a. boom: een houtig opgaand gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam; b. houtopstand: één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, mogelijk onderdeel uitmakend van een boomvlak of boomstructuur; c. boomvlakken: begrensd gebied met houtopstanden die samen een functioneel geheel vormen; d. boomstructuur: lijnvormige beplanting van houtopstanden dat een functioneel geheel Pagina 1 van 5

2 vormt; e. beschermde houtopstand: - een houtopstand, binnen de bebouwde kom Boswet, die is vastgelegd op de lijst waardevolle bomen; - alle houtopstand, buiten de bebouwde kom, bestaande uit één of meer bomen met een diameter > 40 cm op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld; f. lijst waardevolle bomen: lijst met daarop aangegeven boomvlakken, boomstructuren en solitaire bomen of boomgroepen, ondersteunt door kaart; g. vellen: rooien, kappen, verplanten, het snoeien van meer dan 20 procent van de kroon of het wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen; het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de boom ten gevolge kunnen hebben; h. boomwaarde: de monetaire waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen; i. bomen effect analyse: een standaard beoordeling van de gevolgen van voorgenomen bouw of aanleg voor een boom, op basis van landelijke richtlijnen van de Bomenstichting; j. publieke houtopstand: houtopstand staande op grond van overheden, bijvoorbeeld gemeente, provincie, waterschap of rijkswaterstaat met uitzondering van een houtopstand met poot- of gedoogrecht; k. kandelaberen: het tot op de hoofdtakken korten van de houtopstand; l. bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld overeenkomstig artikel 1 lid 5 van de Boswet; m. iepziekte: de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau); n. iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten Scolytus scolytus (F.) en Scolytus multistriatus (Marsh) en Scolytus pygmaeus. ARTIKEL 4:10a Lijst waardevolle houtopstanden 1. Het college van burgemeester en wethouders kan een lijst waardevolle houtopstanden met beschermde houtopstand vast stellen 2. De lijst waardevolle houtopstanden met de bijbehorende kaart bevat een samenhangend geheel van de volgende houtopstanden: a. boomvlakken binnen bebouwde kom; b. boomstructuren binnen bebouwde kom; c. beschermde houtopstanden binnen bebouwde kom. ARTIKEL 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden 1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag beschermde houtopstand te vellen of te doen vellen. 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor een beschermde houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving van het bevoegd gezag, zulks onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:11d en 4:11e van deze verordening. ARTIKEL 4:11a Aanvraag vergunning ten behoeve van Boswet Wanneer namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het college van burgemeester en wethouders een afschrift is toegezonden van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, beschouwt het college burgemeester en wethouders dit afschrift mede als een vergunningsaanvraag. Beleidsregel waardevolle houtopstanden (185) Pagina 2 van 5

3 ARTIKEL 4:11b Criteria 1. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning voor het vellen van beschermde houtopstanden weigeren dan wel onder voorschriften verlenen. 2. Een omgevingsvergunning voor het vellen van beschermde houtopstanden voor een houtopstand binnen de bebouwde kom wordt in beginsel geweigerd indien de houtopstand op de lijst waardevolle houtopstanden is opgenomen. 3. Een omgevingsvergunning voor het vellen van beschermde houtopstanden buiten de bebouwde kom wordt geweigerd indien de belangen voor verlening niet opwegen tegen de belangen van behoud van de houtopstand op basis van een beoordeling aan de hand van de volgende criteria: a. boomsoort; - duurzaamheid - boomgrootte - herkomst - dendrologische waarde b. stamdiameter; c. levensverwachting; d. groeivorm; e. ruimtelijke betekenis; f. cultuurhistorische betekenis. 4. Een omgevingsvergunning voor het vellen van beschermde houtopstanden wordt door het bevoegd gezag verleend, indien: a. een zwaarwegend maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam behoud van de beschermde houtopstand; b. alternatieven door aanvrager uitputtend zijn onderzocht; c. naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade. 5. Het college van burgemeester en wethouders kan beleidsregels waardevolle houtopstanden vaststellen. 6. Het bevoegd gezag verwijst ter motivering van de in lid 3 en 4 van de in dit artikel vermelde beoordelingscriteria naar de hieraan ten grondslag liggende beleidsregels waardevolle houtopstanden. ARTIKEL 4:11c Vervaltermijn vergunning In het geval het een omgevingsvergunning voor het vellen van beschermde houtopstanden betreft voor het vellen van één of meer houtopstanden, is de vergunning voor alle houtopstanden slechts drie jaar geldig, ook als in fasen geveld wordt of één of enkele beschermde houtopstanden al geveld zijn. ARTIKEL 4:11d Bijzondere vergunningsvoorschriften 1. Tot de aan de omgevingsvergunning voor het vellen van beschermde houtopstanden te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen moet worden herplant. 2. In het voorschrift als bedoeld in het eerste lid wordt telkens bepaald binnen welke termijn na de herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen. 3. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan dient de herplant minimaal 40 jaar duurzaam in stand gehouden te worden. 4. Tot aan de omgevingsvergunning voor het vellen van beschermde houtopstanden te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren dat pas tot vellen van de beschermde boom op en bij bouw- en aanlegwerken of andere ruimtelijke herinrichting of reconstructie mag worden overgegaan indien ruimtelijke ordeningsprocedures onherroepelijk geworden Beleidsregel waardevolle houtopstanden (185) Pagina 3 van 5

4 zijn en de feitelijke voortgang van de werken voldoende gewaarborgd is. 5. Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als bedoeld in dit artikel is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen. ARTIKEL 4:11e Herplant-/instandhoudingsplicht 1. Indien een beschermde houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is, zonder omgevingsvergunning voor het vellen van beschermde houtopstanden van het bevoegd gezag is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de beschermde houtopstand bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hem te stellen termijn. 2. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na herplant en op welke wijze niet geslaagde herplant moet worden vervangen. 3. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan dient de herplant minimaal 40 jaar duurzaam in stand gehouden te worden. 4. Indien een beschermde houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is in het voortbestaan ernstig worden bedreigd, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de beschermde houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om: a. een bomen effect analyse op te stellen en aan te bieden aan het bevoegd gezag; b. overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen. 5. Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als bedoeld in dit artikel is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen. ARTIKEL 4:11f Bestrijding iepziekte 1. Indien zich op een terrein één of meer iepen bevinden die naar het oordeel van het bevoegd gezag gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering van de iepenspintkevers, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het bevoegd gezag is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn: a. indien de iepen in de grond staan, deze te vellen; b. de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen; c. of de niet ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen. 2. Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren. 3. Het verbod is niet van toepassing op geheel ontschorst iepenhout en op iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 centimeter. 4. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het onder lid 2 gestelde verbod. ARTIKEL 4:12 Bescherming publieke houtopstanden 1. Het is verboden om houtopstanden, die publiek eigendom zijn: a. te beschadigen, te bekladden of te beplakken; b. daaraan snoeiwerk te verrichten, behoudens door de gemeente opgedragen boomverzorgende taken. 2. Het is verboden om één of meer voorwerpen in of aan een publieke houtopstand aan te brengen of anderszins te bevestigen, behoudens vergunning van het college van burgemeester en wethouders. Beleidsregel waardevolle houtopstanden (185) Pagina 4 van 5

5 ARTIKEL II: Overgangsbepaling Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt. De vergunningsaanvragen voor het vellen van houtopstanden, die zijn ingediend voor deze datum van inwerkingtreding, vallen onder de verordening die van kracht was voorafgaande aan deze verordening. De raad van de gemeente Haaren, Anja Tissen raadsgriffier Frans Ronnes voorzitter Beleidsregel waardevolle houtopstanden (185) Pagina 5 van 5

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk , 29 november 2011;

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk , 29 november 2011; RAADSBESLUIT Onderwerp: kapvergunning van waardevolle houtopstanden op gemeentelijk grondgebied van Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010; Bomenverordening Veere 2010 De raad van de gemeente Veere; overwegende dat het gewenst is in het belang van het behoud van houtopstanden regels te stellen die van toepassing zijn voor het gehele grondgebied

Nadere informatie

Bomenverordening Giessenlanden 2014

Bomenverordening Giessenlanden 2014 Bomenverordening Giessenlanden 2014 ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: a. boom: een houtachtig, opgaand gewas zowel levend als afgestorven, met een dwarsdoorsnede van

Nadere informatie

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Artikel 1: Begripsomschrijvingen St.-Annaparochie, 18 december 2008 No. 081211 De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat bij besluit van heden ingetrokken wordt de Algemene Plaatselijke verordening gemeente het Bildt en dat deze

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Bomenverordening 2016 Groene Kaart Model

GEMEENTEBLAD. Nr Bomenverordening 2016 Groene Kaart Model GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Scherpenzeel. Nr. 47228 19 april 2016 Bomenverordening 2016 Groene Kaart Model Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: a. boom:

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Bomenverordening gemeente Heerlen college van burgemeester en wethouders.

Gemeente Heerlen - Bomenverordening gemeente Heerlen college van burgemeester en wethouders. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 15115 20 maart 2014 Gemeente Heerlen - Bomenverordening gemeente Heerlen 2014 ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

dat besloten is tot het verminderen van administratieve lasten van burgers; dat middels het instellen van een bomenlijst dit doel bereikt kan worden;

dat besloten is tot het verminderen van administratieve lasten van burgers; dat middels het instellen van een bomenlijst dit doel bereikt kan worden; Ontwerp Nr. XII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juli 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende: dat besloten is tot het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 februari 2016, nr. 190;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 februari 2016, nr. 190; R.0004190 De raad van de gemeente Nunspeet; gelet op artikel 15 van de Boswet en artikel 149 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 februari 2016,

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 12 oktober 2010 Raadsvergadering : 16 december 2010 Agendapunt : 10-XII-08 Bijlage(n) : 2 Kenmerk : Uitv./JB Commissie : Grondgebied Portefeuille :

Nadere informatie

Inhoudsopgave BOMENVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

Inhoudsopgave BOMENVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Inhoudsopgave BOMENVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK o Artikel 1 Begripsbepalingen o Artikel 2 Beperking toepassinggebied o Artikel 3 Kapverbod o Artikel 4 Aanvraag vergunning (vervallen) o Artikel

Nadere informatie

Verordening op het bewaren van houtopstand in de gemeente

Verordening op het bewaren van houtopstand in de gemeente Verordening op het bewaren van houtopstanden Geldig van 1 juni 1999 tot 8 juni 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

Bomenverordening Delft 2013

Bomenverordening Delft 2013 Bomenverordening Delft 2013 De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel van het college van januari 2013 BESLUIT: De Bomenverordening Delft 2013 vast te stellen. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 97 (RIS 174540_15-SEPT-2010)

Raadsvoorstel 97 (RIS 174540_15-SEPT-2010) Raadsvoorstel 97 (RIS 174540_15-SEPT-2010) Voorstel van het college inzake aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag, vervallen van de Bomenverordening 2005 in verband

Nadere informatie

Bomenverordening - 1 - Verordening vastgesteld: 27-05-1999 In werking getreden: 03-06-1999

Bomenverordening - 1 - Verordening vastgesteld: 27-05-1999 In werking getreden: 03-06-1999 Bomenverordening Verordening vastgesteld: 27-05-1999 In werking getreden: 03-06-1999 ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a boom: een houtachtig, overblijvend gewas

Nadere informatie

Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010 (Kapverordening 2014) B E S L U I T:

Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010 (Kapverordening 2014) B E S L U I T: Raadsbesluit nr. 14 Betreft: Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010 (Kapverordening 2014) De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college van 11 februari

Nadere informatie

Voorstel tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2012

Voorstel tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2012 Voorstel tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Onderwerp Omgevingsverordening bijzondere bomen en -groene structuren Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Omgevingsverordening bijzondere bomen en -groene structuren Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Omgevingsverordening bijzondere bomen en -groene structuren 21. Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Bijlage 3 Boombeleid Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Bijlage 3 Boombeleid Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bijlage 3 Boombeleid Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: a. boom: een houtachtig, overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 centimeter,

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR87143_1. Bomenverordening gemeente Rijnwaarden

CVDR. Nr. CVDR87143_1. Bomenverordening gemeente Rijnwaarden CVDR Officiële uitgave van Rijnwaarden. Nr. CVDR87143_1 3 juni 2016 Bomenverordening gemeente Rijnwaarden De raad van de gemeente Rijnwaarden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14

Nadere informatie

a. Voorziening Herplantplicht Bomen: een voorziening voor de uitbreiding en handhaving van in de gemeente bestaande houtopstanden;

a. Voorziening Herplantplicht Bomen: een voorziening voor de uitbreiding en handhaving van in de gemeente bestaande houtopstanden; Bomenverordening 2015 W051468 / 54958 De raad van de gemeente Lisse; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de volgende verordening: Bomenverordening Lisse 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2004, nr.100/04; b e s l u i t : BOMENVERORDENING OEGSTGEEST 2004

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2004, nr.100/04; b e s l u i t : BOMENVERORDENING OEGSTGEEST 2004 De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2004, nr.100/04; vast te stellen de navolgende b e s l u i t : BOMENVERORDENING OEGSTGEEST 2004 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bescherming waardevolle houtopstanden gemeente Nieuwkoop betere bescherming met minder regels

Bescherming waardevolle houtopstanden gemeente Nieuwkoop betere bescherming met minder regels Bescherming waardevolle houtopstanden gemeente Nieuwkoop betere bescherming met minder regels 2008 beheer openbare ruimte gemeente Nieuwkoop pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Raadsbesluit. BOMENVERORDENING Bussum De raad van de gemeente Bussum;

Raadsbesluit. BOMENVERORDENING Bussum De raad van de gemeente Bussum; Raadsbesluit Gemeente Bussum BOMENVERORDENING Bussum 2010 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bussum, nummer RV2010.003; Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen (NH). Nr. 12001 3 februari 2016 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013 De Raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Voorstel. Toelichting. Inleiding. Vergunning vellen houtopstanden

Raadsvoorstel. Onderwerp. Voorstel. Toelichting. Inleiding. Vergunning vellen houtopstanden Raadsvoorstel bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 00 0011/13 28 maart 2013 Publieke werken

Nadere informatie

Uitvoeringsregels behorende bij: Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Uitvoeringsregels behorende bij: Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Uitvoeringsregels behorende bij: Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden. Inhoud Voorwoord...

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN

MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN MELDINGSFORMULIER MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN Melding op grond van artikel 28 Lsv van het voornemen om een houtopstand behorende tot

Nadere informatie

Bomenverordening 2014 voor heel Amsterdam?

Bomenverordening 2014 voor heel Amsterdam? Bomenverordening 2014 voor heel Amsterdam? Hans Kaljee Hoofdstedelijk Bomenconsulent Planteam Stadsdelen 1454 Keur (verordening) Hij die de boomen, staande op de Veste, quest, schillet of scoffiert wordt

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bomenverordening 29 Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Bomenverordening Diemen Nr.: 09-14a

Bomenverordening Diemen Nr.: 09-14a Bomenverordening Diemen Nr.: 09-14a De raad van de gemeente Diemen; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 januari 2009; gehoord hebbende de informatieve bespreking van het voorstel op 12 februari

Nadere informatie

medegedeeld aan Arrondissementsparket d.d. 19 oktober 2010

medegedeeld aan Arrondissementsparket d.d. 19 oktober 2010 Verordening/Reglement Bomenverordening s-hertogenbosch vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 12 oktober 2010 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon d.d. niet van

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen ten opzichte van de Bomenverordening Vlaardingen 2005

Overzicht wijzigingen ten opzichte van de Bomenverordening Vlaardingen 2005 Overzicht wijzigingen ten opzichte van de Bomenverordening Vlaardingen 2005 Bomenverordening Vlaardingen 2005 Artikel 1 (Begripsomschrijvingen) Artikel 2 (Kapverbod) lid 1 Wijzigingen ten opzichte van

Nadere informatie

Bomenverordening Stadsdeel Zuid 2012

Bomenverordening Stadsdeel Zuid 2012 Bomenverordening Stadsdeel Zuid 2012 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. Beheerplan: Een plan waarin op samenhangende

Nadere informatie

M O N T F O O R T g e m e e n t e Bomenverordening gemeente Montfoort

M O N T F O O R T g e m e e n t e Bomenverordening gemeente Montfoort 1 Bomenverordening gemeente Montfoort Gewijzigd 28 juni 2010 2 versie: 11 augustus 2009 Inhoudsopgave gemeente M O N T F O O R T Begripsomschrijvingen 3 Pagina Afdeling 1. Waardevolle Houtopstanden 5 2.

Nadere informatie

gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE

gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE Advies van de commissie voor bezwaarschriften aan het college van burgemeester en wethouders. Besluit: Bij besluit van 6 juni 2012, verzonden 8 juni 2012, heeft het hoofd

Nadere informatie

Gemeente Kerkrade. Nota van toelichting

Gemeente Kerkrade. Nota van toelichting c Gemeente Kerkrade Nota van toelichting Nr.:12Tl032. Kerkrade, 29 mei 2012. Onderwerp Vaststelling Bomenverordening Kerkrade 2012 Behorend bij ontwerpbesluit nr.: 12Rb034. Aanleiding van het besluit Met

Nadere informatie

Bomenverordening. gemeente Sluis. 2006 (inclusief eerste herziening)

Bomenverordening. gemeente Sluis. 2006 (inclusief eerste herziening) Bomenverordening gemeente Sluis 2006 (inclusief eerste herziening) Vastgesteld door de raad op 28 september 2006 In werking getreden op 1 november 2006 Eerste herziening Vastgesteld door de raad op 31

Nadere informatie

Bomenverordening 2010

Bomenverordening 2010 Gemeente Gouda Bomenverordening 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gouda Officiële naam regeling Bomenverordening 2010 Citeertitel Bomenverordening 2010

Nadere informatie

Onder 2. staan wij uitgebreid stil bij de wijze waarop dit willen vastleggen in de APV.

Onder 2. staan wij uitgebreid stil bij de wijze waarop dit willen vastleggen in de APV. Commissievoorstel Commissievergadering d.d. : 14 april 2016 Portefeuillehouder : wethouder H. Heijerman Datum : 22 maart 2016 Dit commissievoorstel is : opiniërend Onderwerp Kapbepalingen APV Inleiding

Nadere informatie

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders van Teylingen hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: aanvrager : Gemeente Teylingen adres : Wilhelminalaan 25 plaats : 2171 CS Sassenheim

Nadere informatie

Bomenverordening gemeente Voerendaal

Bomenverordening gemeente Voerendaal Bomenverordening gemeente Voerendaal ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: a. boom: een houtig opgaand gewas zowel levend als afgestorven met een dwarsdoorsnede van de

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Datum en nummer 04 juli 2013, nummer. De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van 28 mei 2013;

RAADSBESLUIT. Datum en nummer 04 juli 2013, nummer. De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van 28 mei 2013; RAADSBESLUIT Datum en nummer 04 juli 2013, nummer De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van 28 mei 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de Boswet en de Plantenziektenwet;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 18 van 11 november 2008;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 18 van 11 november 2008; Pagina 1 van 20 Versie 3 Agendapunt 14 2009 BESLUITEN Nr. 09052 De raad der gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 18 van 11 november 2008; gezien het advies van

Nadere informatie

Boomcategorieën en Afwegingscriteria

Boomcategorieën en Afwegingscriteria Boomcategorieën en Afwegingscriteria Boomcategorieën Op basis van de puntenwaardering in het toetsingsformulier worden een aantal categorieën onderscheiden: 1. > 50 punten: Nationaal groenmonument of Gemeentelijk

Nadere informatie

Bomenverordening Haarlem

Bomenverordening Haarlem Gemeente Haarlem Bomenverordening Haarlem Verordening nr. Datum in werking 339 7 maart 2008 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gelet op de Gemeentewet en de Boswet, is

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Datum en nummer 04 juli 2013, nummer 048/2013. De raad van de gemeente Papendrecht;

RAADSBESLUIT. Datum en nummer 04 juli 2013, nummer 048/2013. De raad van de gemeente Papendrecht; RAADSBESLUIT Datum en nummer 04 juli 2013, nummer 048/2013 De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van 28 mei 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de Boswet

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Vaststellen van de Bomenverordening 2014 en intrekken van de Bomenverordening 2008

Vaststellen van de Bomenverordening 2014 en intrekken van de Bomenverordening 2008 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 10771 28 februari 2014 Vaststellen van de Bomenverordening 2014 en intrekken van de Bomenverordening 2008 Gezien de voordracht van burgemeester

Nadere informatie

Discussienota Kapvergunning. Onderdeel van project: Weg met de paarse krokodil!

Discussienota Kapvergunning. Onderdeel van project: Weg met de paarse krokodil! Onderdeel van project: Weg met de paarse krokodil! Oirschot, oktober 2006 1 INLEIDING... 3 2 BOMENVERORDENING... 3 2.1 ALGEMEEN... 3 2.2 VOOR- EN NADELEN AFSCHAFFEN KAPVERGUNNING... 4 3 MOGELIJKE AANPASSINGEN...

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo - Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening Tynaarlo 2010 - Kapverordening 2014 Gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo - Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening Tynaarlo 2010 - Kapverordening 2014 Gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. Nr. 12486 7 maart 2014 Gemeente Tynaarlo - Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening Tynaarlo 2010 - Kapverordening 2014 Gemeente Tynaarlo

Nadere informatie

Model Bomenverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder:

Model Bomenverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: Model Bomenverordening 2013 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. beschermwaardige houtopstand: houtopstand die geplaatst is op de lijst als bedoeld in artikel 10;

Nadere informatie

GEMEENTE VA EKENS W AARD BESLUIT. Omgevingsvergunning OV Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.

GEMEENTE VA EKENS W AARD BESLUIT. Omgevingsvergunning OV Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2. V VERZONDEN GEMEENTE VA EKENS W AARD 3 1 AÜG, 2016 BESLUIT Omgevingsvergunning OV 2016.0129 Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

BOMENVERORDENING Gemeente Kollumerland c.a Juli 2010

BOMENVERORDENING Gemeente Kollumerland c.a Juli 2010 BOMENVERORDENING Gemeente Kollumerland c.a. 2010 Juli 2010 Bomenverordening Kollumerland c.a. 2010 1 De raad van de gemeente Kollumerland c.a. Gelezen het voorstel van het college van Gelet op artikel

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Het kappen van twee bomen Locatie : Spoolderenkweg 1 te Zwolle Datum

Nadere informatie

Voorwaarden U dient te voldoen aan de algemene voorschriften zoals opgenomen in het vergunning blad Voorschriften

Voorwaarden U dient te voldoen aan de algemene voorschriften zoals opgenomen in het vergunning blad Voorschriften .. Zaak: 344135 Dossier: OV16180 Documentnummer: 344135BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 27 december 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vellen of

Nadere informatie

Inspraakreactie concept Bomenverordening Amsterdam Centrum 2010 en concept Bomenbeleid

Inspraakreactie concept Bomenverordening Amsterdam Centrum 2010 en concept Bomenbeleid Bomenstichting, Oudegracht 201bis, 3511 NG Utrecht www.bomenstichting.nl contactpersoon afdeling Amsterdam www.bomenstichtingamsterdam.nl Per e-mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl Dagelijks Bestuur van

Nadere informatie

KAPVERORDENING 2011. Kapverordening 2011 1

KAPVERORDENING 2011. Kapverordening 2011 1 KAPVERORDENING 2011 Kapverordening 2011 1 INHOUDSOPGAVE Aanleiding... 4 Belangrijkste wijzigingen... 4 Verordening op het vellen van houtopstanden... 5 Artikel 1 : Begripsomschrijvingen... 5 Artikel 2

Nadere informatie

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) tenslotte bevat in artikel 5.10 een regeling in verband met de bestrijding van iepziekte.

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) tenslotte bevat in artikel 5.10 een regeling in verband met de bestrijding van iepziekte. Bijlage 2 Toelichting op de Bomenverordening Algemeen Het belangrijkste motief van de Bomenverordening is de regulering van het vellen van houtopstanden. Daarom voorziet de verordening in een vergunningplicht

Nadere informatie

Stadsdeel Centrum Amsterdam Afdeling schoon en heel t.a.v.de heer F. Meilink Amstel PN AMSTERDAM. Betreft: Omgevingsvergunning

Stadsdeel Centrum Amsterdam Afdeling schoon en heel t.a.v.de heer F. Meilink Amstel PN AMSTERDAM. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Stadsdeel Centrum Amsterdam Afdeling schoon en heel t.a.v.de heer F. Meilink Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

Bomenverordening Kerkrade 2012

Bomenverordening Kerkrade 2012 Bomenverordening Kerkrade 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb034, zoals vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 26 september 2012. Gemeente Kerkrade Kerkrade, 17 april 2012, Pagina 2 van

Nadere informatie

BOMENVERORDENING Gemeente Kollumerland c.a Juli 2010

BOMENVERORDENING Gemeente Kollumerland c.a Juli 2010 BOMENVERORDENING Gemeente Kollumerland c.a. 2010 Juli 2010 Bomenverordening Kollumerland c.a. 2010 v 2.0 1 De raad van de gemeente Kollumerland c.a. Gelezen het voorstel van het college van Gelet op artikel

Nadere informatie

Stadsdeel Centrum Amsterdam Afdeling schoon en heel t.a.v. de heer F. Meilink Amstel PN Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Stadsdeel Centrum Amsterdam Afdeling schoon en heel t.a.v. de heer F. Meilink Amstel PN Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Stadsdeel Centrum Amsterdam Afdeling schoon en heel t.a.v. de heer F. Meilink Amstel 1 1011 PN Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

41> it gemeente opp, OMGEVINGSVERGUNNING. : gemeente Zoetermeer t.a.v. De heer A.M. Kroon Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer;

41> it gemeente opp, OMGEVINGSVERGUNNING. : gemeente Zoetermeer t.a.v. De heer A.M. Kroon Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer; 41> it gemeente opp, II Zoetermeer 2 7 JULI 2016 OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 14 juli 2016; dossiernummer : WB20160397; van : gemeente

Nadere informatie

Stichting Boven IJ Ziekenhuis t.a.v. de heer A. Prins Statenjachtstraat 1 1034 CS AMSTERDAM. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Prins,

Stichting Boven IJ Ziekenhuis t.a.v. de heer A. Prins Statenjachtstraat 1 1034 CS AMSTERDAM. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Prins, Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Stichting Boven IJ Ziekenhuis t.a.v. de heer A. Prins Statenjachtstraat 1 1034 CS AMSTERDAM Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gemeente Leiden t.a.v. F. Hövelmann Postbus PC Leiden. Geachte heer Hövelmann,

Gemeente Leiden t.a.v. F. Hövelmann Postbus PC Leiden. Geachte heer Hövelmann, Gemeente Leiden t.a.v. F. Hövelmann Postbus 9100 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

BOMENVERORDENING ZUIDOOST 2005. Exemplaar ten behoeve van inzage

BOMENVERORDENING ZUIDOOST 2005. Exemplaar ten behoeve van inzage BOMENVERORDENING ZUIDOOST 2005 Exemplaar ten behoeve van inzage Artikel 1 Begrippen p. 3 Artikel 2 Verbod tot vellen p. 3 Artikel 3 Procedure p. 4 Artikel 4 Gebruik van de vergunning p. 4 Artikel 5 Criteria

Nadere informatie

BOMENVERORDENING STADSDEEL WEST 2012 Vastgesteld bij besluit van de Deelraad Stadsdeel West d.d. 20 maart 2012

BOMENVERORDENING STADSDEEL WEST 2012 Vastgesteld bij besluit van de Deelraad Stadsdeel West d.d. 20 maart 2012 BOMENVERORDENING STADSDEEL WEST 2012 Vastgesteld bij besluit van de Deelraad Stadsdeel West d.d. 20 maart 2012 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. beschermwaardige

Nadere informatie

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Ockenburghstraat 25

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Ockenburghstraat 25 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201604812/5979442 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen zie documentenlijst Datum zie documentenlijst Onderwerp Het

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Agendapunt: Onderwerp: Bomenverordening gemeente W oerden b e s l u i t: De raad van de gemeente W oerden;

RAADSBESLUIT. Agendapunt: Onderwerp: Bomenverordening gemeente W oerden b e s l u i t: De raad van de gemeente W oerden; RAADSBESLUIT Onderwerp: Bomenverordening gemeente W oerden 2010 De raad van de gemeente W oerden; gelezen het voorstel d.d. van: - burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; b

Nadere informatie

Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse

Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 128898 31 december 2015 Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse Burgemeester en wethouders hebben de kaders en richtlijnen voor

Nadere informatie

TEKST BOMENVERORDENING TIEL 2014 ZOALS DEZE LUIDT NA VASTSTELLING D.D. 18 september Artikel 1: Begripsomschrijvingen

TEKST BOMENVERORDENING TIEL 2014 ZOALS DEZE LUIDT NA VASTSTELLING D.D. 18 september Artikel 1: Begripsomschrijvingen TEKST BOMENVERORDENING TIEL 2014 ZOALS DEZE LUIDT NA VASTSTELLING D.D. 18 september 2013 Artikel 1: Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. boom: een houtachtig, opgaand gewas

Nadere informatie

BOMENVERORDENING 2002 EN BOMENBELEID

BOMENVERORDENING 2002 EN BOMENBELEID BOMENVERORDENING 2002 EN BOMENBELEID Datum vastgesteld: 5 maart 2002 Vastgesteld door: de Stadsdeelraad Geuzenveld-Slotermeer Datum bekendmaking: 13 maart 2002 Datum inwerkingtreding: 14 maart 2002 Gewijzigd

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Datum :201211 Onderwerp Aanpassing gemeentelijke verordeningen in verband met de Modernisering van de Monumentenzorg, de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg NoordBrabant en het wegnemen

Nadere informatie

Beleidsregels bomenverordening gemeente Grave

Beleidsregels bomenverordening gemeente Grave Beleidsregels bomenverordening gemeente Grave Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. Mor: Ministeriële regeling omgevingsrecht 2. Verordening:

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/03792 zaaknr.: Z/C/13/04244 BOMENVERORDENING

documentnr.: INT/C/13/03792 zaaknr.: Z/C/13/04244 BOMENVERORDENING documentnr.: INT/C/13/03792 zaaknr.: Z/C/13/04244 *Z003B68D0D9* BOMENVERORDENING De raad van de gemeente Cuijk, gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet

Nadere informatie

Bomenverordening gemeente Margraten 2010

Bomenverordening gemeente Margraten 2010 Bomenverordening gemeente Margraten 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bomenverordening gemeente Margraten 2010... 3 Aanleiding en doel... 3 Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2: Kaart en

Nadere informatie

Vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden

Vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden Vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden Uitleg van het vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met bijbehorende beschermde

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de bomenlijst en de bomenverordening

Veel gestelde vragen over de bomenlijst en de bomenverordening Veel gestelde vragen over de bomenlijst en de bomenverordening Nieuwe regelgeving voor het kappen van bomen Verschillende trajecten Ik heb gelezen dat de bomenlijst voor de voormalige gemeente Eijsden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument. ERFGOEDVERORDENING HEERENVEEN 2010 HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk

Nadere informatie

Discussiestuk Nieuw beleid kapvergunningen Lijst van beeldbepalende bomen

Discussiestuk Nieuw beleid kapvergunningen Lijst van beeldbepalende bomen Discussiestuk Nieuw beleid kapvergunningen Lijst van beeldbepalende bomen Bomen over bomen 22 mei 2008 Aanleiding Huidige situatie Opzet nieuwe regelgeving Weigeringsgronden Wel of geen meldingsplicht

Nadere informatie

Herplantbeleid en handhaving gemeente Kerkrade op grond van de Bomenverordening

Herplantbeleid en handhaving gemeente Kerkrade op grond van de Bomenverordening Herplantbeleid en handhaving gemeente Kerkrade op grond van de Bomenverordening Inleiding Bomen zijn waardevol en bepalend voor de beleving van de omgeving. Met name grote solitairbomen, boomgroepen of

Nadere informatie

Bomenbeleidsplan Sliedrecht

Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, 2009 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Definiëring boomcategorieën en status 2 3. Herplant- en compensatiebeleid

Nadere informatie

Bijlagen. Behorende bij het Bomenbeleidsplan

Bijlagen. Behorende bij het Bomenbeleidsplan Bijlagen Behorende bij het Bomenbeleidsplan Bijlage behorende bij hoofdstuk 3 3.8 Bestemmingplannen Voorbeelden van bestemmingsplankaart met legenda (bron: Bomen Effect Analyse, bomenstichting) Voorbeeld

Nadere informatie

NOTITIE BOMENBELEID HEEMSTEDE

NOTITIE BOMENBELEID HEEMSTEDE NOTITIE BOMENBELEID HEEMSTEDE DECEMBER 2005 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. BELANGENAFWEGING 4 1.1 KAPPEN OF WEIGEREN 4 1.1.1. Natuur- en milieuwaarden 4 1.1.2. Landschappelijke waarden 5 1.1.3. Cultuurhistorische

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend) D161188889 *D161188889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend) Wij hebben op 24 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het herinrichten en vervangen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit vellen en/of doen vellen van een houtopstand

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit vellen en/of doen vellen van een houtopstand Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit vellen en/of doen vellen van een houtopstand Consortium Grensmaas B.V. te Sittard-Geleen en Echt-Susteren Zaaknummer:

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20140206 Behorend bij: 14ink15152 Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 29 Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied

Nadere informatie

Raad. vanstate AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. 200605599/1 en 200605599/3. Datum uitspraak: 24 augustus 2006

Raad. vanstate AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. 200605599/1 en 200605599/3. Datum uitspraak: 24 augustus 2006 Raad vanstate 200605599/1 en 200605599/3. Datum uitspraak: 24 augustus 2006 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, met toepassing

Nadere informatie

Velbeleid Hilversum beleidsregels voor de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van bomen

Velbeleid Hilversum beleidsregels voor de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van bomen RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 15 mei 2013 onderwerp: Velbeleid Hilversum 2013-2030 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Velbeleid Hilversum 2013-2030 beleidsregels

Nadere informatie

BOMENVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM

BOMENVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM BOMENVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 december 2005; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Verlenging beslistermijn Wij hebben de behandeltermijn van het plan met 6 weken verlengd tot uiterlijk 16 februari 2016.

Verlenging beslistermijn Wij hebben de behandeltermijn van het plan met 6 weken verlengd tot uiterlijk 16 februari 2016. Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Gemeente Amsterdam De heer M. van der Post Postbus 79092 1070 NC Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Geachte heer Van

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer OLOGYD09. Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer OLOGYD09. Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel Raadsvoorstel Inleiding Op 15 december 2009 heeft u besloten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te herzien. Bij deze herziening zijn veel van de in de APV opgenomen vergunning- en ontheffingstelsels

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op hoofdstuk V van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op hoofdstuk V van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2535 15 mei 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 24 maart 2015, nr. 810EC868,tot vaststelling van de Beleidsregel Beschermde

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Beleidsregels bomenverordening gemeente Grave

Beleidsregels bomenverordening gemeente Grave Beleidsregels bomenverordening gemeente Grave Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. Mor: Ministeriële regeling omgevingsrecht. 2. Verordening:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen: 1. zaak,

Nadere informatie