Gemeente Kerkrade. Nota van toelichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Kerkrade. Nota van toelichting"

Transcriptie

1 c Gemeente Kerkrade Nota van toelichting Nr.:12Tl032. Kerkrade, 29 mei Onderwerp Vaststelling Bomenverordening Kerkrade 2012 Behorend bij ontwerpbesluit nr.: 12Rb034. Aanleiding van het besluit Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dienen alle procedureregels en procedurevoorschriften uit de Bomenverordening worden gehaald omdat deze strijdig zijn met Wabo procedures. Strafbaarstelling van overtreding van het kapverbod of voorschriften zoals "niet gebruik"of "overgang van herplantplicht op een rechtsopvolger" zijn eveneens verwijderd. De Wabo stelt in artikel 2.3 het kapverbod al strafbaar en artikel 6 van de Wet Economische Delicten bepaalt de strafmaat. Het standaard voorschrift dat niet tot vellen mag worden overgegaan nadat de bezwaartermijn is afgelopen, is eveneens uit de Bomenverordening gehaald. De Wabo bepaalt in artikel 6.1 dat een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen pas na de bezwaartermijn (6 weken) mag worden gebruikt. Doelstelling Met de komst van de Wabo beslist soms een ander bevoegd gezag dan het college van burgemeester en wethouders over de aanvraag tot omgevingsvergunning activiteit kappen / vellen. De toetsingscriteria voor de omgevingsvergunning, preciezer de weigeringsgronden ( bij vergunning) of toewijzingscriteria (bij ontheffing) moeten daarom in de Bomenverordening staan Regels en mogelijke beperkingen dienen in de Bomenverordening te staan, zodat deze kenbaar zijn voor het bevoegd gezag. Motivering van het besluit (afwegingen) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ( Wabo ) brengt een aantal verplichte wijzigingen van artikelen met zich mee van de "Bomenverordening 2006". De aanvraag voor een kapvergunning valt nu onder het omgevingsrecht en zal de procedure van de Wabo moeten doorlopen. Ook zijn naar aanleiding van ervaringen enige verbeteringen aan de Bomenverordening aangebracht. Een voorbeeld hiervan is dat aan de definitie van "boom" is toegevoegd dat het hier ook om een afgestorven exemplaar kan gaan. Dit om duidelijk de dode boom onder het velverbod te kunnen laten vallen. Dit om te voorkomen dat burgers de kapvergunningplicht omzeilen door de boom te vergiftigen. NOTA BENE: Zowel het Herplantbeleid als de Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) 2010 liggen voor de raads- en commissieleden ter inzage en zijn digitaal te raadplegen via de website van de gemeente Kerkrade via Bestuurlijke informatie.

2 Gemeente Kerkrade Bomenverordening Kerkrade 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb034, zoals vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 26 september Gemeente Kerkrade Kerkrade, 17 april 2012,

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Bomenverordening Appendix: Bijdrageregeling monumentale bomen en bijzondere houtopstand 11 Artikelsgewijze toelichting Bomenverordening Straf- en slotbepalingen 20 Bijdrageregeling monumentale bomen en bijzondere houtopstand 21 Pagina 2 van 21

4 Inleiding De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) brengt een aantal verplichte wijzigingen van artikelen met zich mee in de "Bomenverordening 2006". De aanvraag voor een kapvergunning valt nu onder het omgevingsrecht en zal de procedure van de Wabo moeten doorlopen. Alle procedureregels en procedurevoorschriften moeten uit de Bomenverordening worden gehaald omdat deze strijdig zijn met Wabo procedures. Strafbaarstelling van overtreding van het kapverbod of voorschriften zoals "niet gebruik"of "overgang van herplantplicht op een rechtsopvolger" zijn eveneens verwijderd. De Wabo stelt in artikel 2.3 het kapverbod strafbaar en artikel 6 van de Wet Economische Delicten bepaalt de strafmaat. Het standaard voorschrift dat niet tot vellen mag worden overgegaan nadat de bezwaartermijn is afgelopen, is eveneens uit de Bomenverordening gehaald. De Wabo bepaalt in artikel 6.1 dat een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen pas na de bezwaartermijn ( 6 weken ) mag worden gebruikt.. Bomenverordening De bomenverordening is, naast de Boswet, het wettelijk kader dat de instandhouding van het bomenbestand regelt. In deze verordening zijn objectieve afwegingscriteria geformuleerd en wordt tevens aangehaakt bij het in het bomenstructuurplan verwoorde beleid en de vastgestelde lijst van waardevolle en monumentale bomen. In voorliggende nota van het bomenbeleid van de gemeente Kerkrade, Bomenverordening 2012, wordt de juridische bescherming van bomen in de gemeente Kerkrade weergegeven. Pagina 3 van 21

5 Bomenverordening 2012 ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt a. boom: b. houtopstand: c. boomstructuur: d. boomzone: e. monumentale boom f. waardevolle boom: g. hakhout: h. dunning: i. vellen: j. rooien: verstaan onder: een houtachtig, opgaand gewas, zowel vitaal als afgestorven, met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 20 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam. In afwijking van het hiervoor gestelde kan de dwarsdoorsnede kleiner zijn dan 20 cm op 1,3 meter boven het maaiveld indien sprake is van: een monumentale boom of bijzondere beschermwaardige houtopstand als bedoeld in artikel 5; een houtopstand onderdeel uitmakend van de (hoofd)bomenstructuur; een houtopstand in het kader van een herplantplicht als bedoeld in de artikelen 9 en 10; één of meer bomen, hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen, Struweel of een heg hoger dan 3 meter; lijnvormige beplanting van houtopstanden dat een functioneel geheel vormt; begrensd gebied met houtopstanden die tezamen een functioneel geheel vormt: bijzondere beschermwaardige houtopstand met een relatief hoge leeftijd en met een bijzondere schoonheid- of zeldzaamheidswaarde, of een bijzondere functie voor de omgeving; Bijzondere beschermwaarde houtopstand met een bijzondere schoonheid- of zeldzaamheidswaarde of een bijzonder functie voor de omgeving; een of meer bomen of boomvormers, die na te zijn geveld opnieuw op de stronk uitlopen; velling van een deel van een houtopstand, uitsluitend als verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblijvende houtopstand; rooien; kappen; verplanten; het snoeien van meer dan 20 procent van de kroon of het wortelgestel; het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben, behoudens periodiek knotten, kandelaberen of dunnen; het geheel verwijderen van het boven- en / of ondergrondse deel van de houtopstand; Pagina 4 van 21

6 k. kappen: het geheel of grotendeels verwijderen van het bovengrondse deel van de houtopstand; I. knotten / kandelaberen: het tot op de oude snoeiplaats verwijderen van uitgelopen takhout bij knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen als periodiek noodzakelijk onderhoud; m. bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld overeenkomstig artikel 1 lid 5 van de Boswet; n. boomwaarde de monetaire waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen. Deze waarde wordt vastgesteld door een gecertificeerd en erkend boomtaxateur; 0. bomen effect analyse: een standaard beoordeling van de gevolgen van voorgenomen bouw of aanleg voor houtopstand, op basis van landelijke richtlijnen van de Bomenstichting. p. bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. ARTIKEL 2: Kapverbod 1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag de volgende houtopstanden te vellen ofte doen vellen: a. houtopstanden die als monumentale boom staan vermeld op een bij besluit van burgemeester en wethouders vastgestelde lijst van waardevolle en monumentale bomen Kerkrade; b. houtopstanden die als waardevolle boom staan vermeld op de onder sub a genoemde lijst van waardevolle en monumentale bomen Kerkrade; c. bomen met een doorsnede groter dan 25 centimeter; d. alle overige houtopstanden die onderdeel zijn van de Hoofd groen structuur, die is vastgelegd in een Groenstructuurplan Kerkrade of van de Bomenstructuur of boomzone, die is vastgelegd in een Bomenstructuurplan Kerkrade. 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor houtopstand: a. in achtertuinen behorende bij woningen met een perceeloppervlakte kleiner dan 250 m 2, tenzij de houtopstand voorkomt op de door het college vastgestelde lijst van waardevolle en monumentale bomen; b. die aantoonbaar op bedrijfseconomische wijze worden geëxploiteerd als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Boswet, tenzij de houtopstand voorkomt op de door het college vastgestelde lijst van waardevolle en monumentale bomen. 3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt verder niet voor: a. houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving van burgemeester en wethouders, zulks onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7 van deze verordening; b. het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud; c. het periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen ter uitvoering van het reguliere onderhoud. ARTIKEL 3: Aanvraag omgevingsvergunning activiteit kappen / vellen / rooien 1. De omgevingsvergunning moet schriftelijk en gemotiveerd, onder bijvoeging van een situatieschets, worden aangevraagd door of namens dan wel met toestemming van degene, Pagina 5 van 21

7 die krachtens zakelijk recht of door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken. 2. Wanneer door of namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan burgemeester en wethouders een afschrift is toegezonden van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, beschouwen burgemeester en wethouders dit afschrift mede als een vergunningsaanvraag. ARTIKEL 4: Criteria 1. Bevoegd gezag kan de vergunning om te vellen weigeren dan wel onder voorschriften verlenen. 2. Een omgevingsvergunning wordt geweigerd indien het belang van verlening niet opweegt tegen één of meer van de volgende waarden van behoud van houtopstand: esthetische waarden; landschappelijke waarden; cultuurhistorische waarden; waarden van stads- en dorpsschoon; ecologische waarden; waarden voor recreatie en leefbaarheid; vital iteitswaarde. 3. In beginsel wordt geen omgevingsvergunning verleend voor houtopstanden voorkomend op de vastgestelde lijst van waardevolle en monumentale bomen, als bedoeld in artikel Een vergunning tot vellen van een waardevolle of monumentale boom kan verleend worden indien er sprake is van: gevaarzetting; schade aan gebouwen; een groot maatschappelijk belang. 5. In beginsel wordt geen vergunning verleend indien velling in strijd is met het vigerende bestemmingsplan, de Flora en faunawet, de Habitatrichtlijn, of andere regelgeving inzake natuurbescherming. 6. De beslissing op een aanvraag van een omgevingsvergunning tot vellen kan worden opgeschort als de aanvraag is ingediend in samenhang met de realisatie van een ander vergunningplichtig werk, zolang op die andere vergunningaanvraag niet is beslist. 7. Een omgevingsvergunning tot vellen kan worden opgeschort of geweigerd, nadat een omgevingsvergunning, activiteit bouw- of aanleg is verleend, indien de rechthebbende aanvrager van de vergunning tot vellen niet, of niet tijdig, of niet volledig de aanwezigheid van een beeldbepalende of anderszins waardevolle houtopstand heeft aangemeld aan Burgemeester en Wethouders. 8. Het bevoegd gezag verwijzen ter motivering van de in lid 2, 3, 4, 5 en 6 van dit artikel genoemde criteria naar de hieraan ten grondslag liggende beleidsregels. 9. De Burgemeester kan toestemming geven tot direct vellen, indien sprake is van acuut gevaar of vergelijkbaar spoedeisend belang. ARTIKEL 5: Waardevolle / Monumentale bomen 1. De gemeente bezit een lijst, als bedoeld in artikel 2 eerste lid sub a en b waarin o.a. monumentale bomen zijn opgenomen, waarvoor in beginsel geen omgevingsvergunning wordt afgegeven, tenzij sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties. Pagina 6 van 21

8 2. De in het eerste lid genoemde lijst bevat in ieder geval de bomen voorkomende in het landelijk Register van Monumentale Bomen van de landelijke Bomenstichting, eventueel aangevuld met lokale en toekomstige monumentale bomen en andere bijzondere houtopstand. 3. De regelmatig bijgewerkte lijst met waardevolle en monumentale bomen omvat in ieder geval een voor een ieder goed herkenbare omschrijving, de standplaats, het kadastrale perceelsnummer, de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde en de reden van registratie van iedere houtopstand. 4. De eigenaar van een houtopstand die vermeld staat op de lijst van waardevolle en monumentale bomen is verplicht Burgemeester en Wethouders onmiddellijk mededeling te doen van: eigendomsoverdracht van de houtopstand; het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de houtopstand; de dreiging dat de houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet kan gaan. 5. De gemeente stelt een regeling vast voor het subsidiëren van kosten die noodzakelijk zijn voor het duurzaam instandhouden van de monumentale bomen en bijzondere houtopstand. 6. De gemeente heeft een bomenfonds c.q. voorziening voor de instandhouding van waardevolle en monumentale houtopstanden. ARTIKEL 6: Bijzondere vergunningsvoorschriften 1. Tot de aan de omgevingsvergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen moet worden herplant. 2. Indien niet ter plaatse kan worden herplant, kan tot de aan een vergunning tot vellen te verbinden voorschriften behoren het voorschrift dat een geldelijke bijdrage gestort dient te worden in een gemeentelijk herplantfonds/herplantvoorziening. 3. In het voorschrift als bedoeld in het eerste lid wordt telkens bepaald binnen welke termijn na de herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen. 4. Tot aan de vergunning tot vellen te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren dat pas tot vellen van houtopstand op en bij bouw- en aanlegwerken of andere ruimtelijke herinrichting of reconstructie mag worden overgegaan indien andere vergunningen of ruimtelijke ordeningsprocedures onherroepelijk geworden zijn of de feitelijke en financiële voortgang van de werken voldoende gewaarborgd is. 5. Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften behoren aanwijzingen ter bescherming van nabijgelegen houtopstand en voorschriften ter bescherming van in en rond de houtopstand voorkomende flora en fauna. 6. Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren tot het opstellen en overleggen van een bomen effect analyse in geval van bouw of aanleg van werken nabij te behouden bomen. 7. Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als bedoeld in dit artikel is opgelegd is verplicht daaraan te voldoen. ARTIKEL 7: Herplant-/instandhoudingsplicht 1. Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is, zonder vergunning van het bevoegd gezag is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de Pagina 7 van 21

9 verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn. 2. Indien niet ter plaatse kan worden herplant wordt een financiële bijdrage gestort gelijk aan de boomwaarde, conform taxatie volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, in het gemeentelijk bomenfonds cq voorziening voor instandhouding van de bomenstructuur. 3. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na herplant en op welke wijze niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen. 4. Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van toepassing is in het voortbestaan ernstig worden bedreigd, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om: overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen; een bomen effect analyse op te stellen en aan te bieden. 5. Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als bedoeld in dit artikel is opgelegd is verplicht daaraan te voldoen. ARTIKEL 8: Schadevergoeding Burgemeester en Wethouders beslissen op een verzoek om schadevergoeding bij weigering van een vergunning tot vellen op grond van artikel 17 van de Boswet. ARTIKEL 9: Afstand van de erf grenslijn De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 2 meter voor bomen en op nihil voor heesters en heggen. ARTIKEL 10: Bestrijding van iepenziekte 1. Dit artikel verstaat onder: a. iepenziekte: de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau); b. iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten Scolytus scolytus (F.) en Scolytus multistratus (Marsch) en Scolytus pygmaeus. 2. Indien zich op een terrein één of meer iepen bevinden die naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders gevaar opleveren van verspreiding van de iepenziekte of voor vermeerdering van de iepenspintkevers, is de rechthebbende, indien hij daartoe door Burgemeester en Wethouders is aangeschreven, verplicht binnen de bij aanschrijving vast te stellen termijn: a. indien de iepen in de grond staan, deze te vellen; b. de iepen ter plaatse te ontbasten en de bast te vernietigen; c. de niet ontbaste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepenziekte wordt voorkomen. 3. a. Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben ofte vervoeren. Pagina 8 van 21

10 b. Het verbod is niet van toepassing op geheel ontbast iepenhout en op iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 centimeter. c. Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het onder a. van dit lid gestelde verbod. 4. Het niet voldoen aan de in het tweede lid bedoelde aanschrijving biedt een basis voor de toepassing van bestuursdwang, waarbij de noodzakelijke werkzaamheden, voor risico en voor rekening van aangeschrevene, door of namens de gemeente kunnen worden verricht. ARTIKEL 11: Bescherming publieke houtopstand 1. Het is verboden om houtopstanden, die publiek eigendom zijn: te beschadigen, te bekladden of te beplakken; daaraan snoeiwerk te verrichten, behoudens door de gemeente opgedragen boomverzorgende taken. 2. Het is verboden om één of meer voorwerpen in of aan een publieke houtopstand aan te brengen of anderszins te bevestigen, behoudens vergunning van Burgemeester en Wethouders. ARTIKEL 12: Strafbepaling 1. Degene aan wie een voorschrift als bedoeld in artikel 10 tweede, derde en vierde lid is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is gehouden dienovereenkomstig te handelen. 2. Hij die handelt in strijd met het bij of krachtens artikel 10, derde en vierde lid, artikel 11, eerste en tweede lid bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie. Tevens kan een rechtelijke beoordeling op grond van dit artikel openbaar gemaakt worden. Bij de strafmaatbepaling kan rekening worden gehouden met de boomwaarde. ARTIKEL 13: Toezichthouders Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn de bij besluit van het bevoegd gezag of door Burgemeester aangewezen personen. ARTIKEL 14: Uitzicht belemmerende beplanting De rechthebbende op een boom, heg, struik of andere beplanting welke aan het wegverkeer het vrije uitzicht kan belemmeren of daarvoor op andere wijze hinder of gevaar kan opleveren, is verplicht deze beplanting te snoeien, op te binden of te verwijderen na aanschrijving door het bevoegd gezag, binnen een door hen te stellen termijn en overeenkomstig hun aanwijzingen. ARTIKEL 15: Betreden van gebouwen en terreinen Zo dikwijls de zorg voor de naleving van enig voorschrift van deze afdeling dit vereist, zijn degene die belast zijn met de zorg voor de naleving van deze verordening of daaraan meewerken, bevoegd gebouwen, niet zijnde woningen, en terreinen te betreden, desnoods tegen de wil van de rechthebbende Pagina 9 van 21

11 ARTIKEL 16: Overgangsbepaling De omgevingsvergunningsaanvragen, die zijn ingediend voor de in artikel 15 genoemde datum van inwerkingtreding, vallen onder de verordening die van kracht was voorafgaande aan deze verordening. ARTIKEL 17: Slotbepaling 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Bomenverordening Kerkrade Zij treedt in werking op de dag na afloop van de termijn van zes weken na die van haar bekendmaking. Op datzelfde tijdstip vervalt de Bomenverordening Kerkrade Pagina 10 van 21

12 Appendix: Bijdrageregeling monumentale bomen en bijzondere houtopstand ARTIKEL 1: Bijdrageregeling monumentale bomen en bijzondere houtopstand 1. Burgemeester en Wethouders kunnen een bijdrage verlenen in de kosten van maatregelen, die noodzakelijk zijn voor het duurzaam instandhouden van een monumentale boom of -bomen of andere bijzondere houtopstand. 2. De bijdrage bedraagt maximaal 50 % van de goedgekeurde maatregelen met de maximale bijdrage volgens onderstaand schema. 3. Burgemeester en Wethouders kunnen een bijdrage, als bedoeld in het eerste lid, verlenen voor een bepaalde, monumentale houtopstand, indien zij een vergunning tot vellen voor deze houtopstand geweigerd hebben. 4. Onder duurzame maatregelen, als bedoeld in het eerste lid, zijn in elk geval begrepen: a. het onderzoek naar de veiligheid van de houtopstand en de groeiplaats; b. kroonsnoei (herstel- en stabilisatiesnoei); c. kroonverankering. 4. De bijdrage kan worden verleend aan: a. de eigenaar van de grond waarop zich houtopstand bevindt; b. een natuurlijk of rechtspersoon die krachtens een persoonlijk of zakelijk recht het feitelijke gebruik heeft van de grond waarop zich de houtopstand bevindt. 5. Burgemeester en Wethouders kunnen, naast het in het eerste tweede en derde lid van dit artikel bepaalde, diensten verlenen voor het onderhoud en de instandhouding van een houtopstand. Desgewenst kunnen zij hiervoor een schriftelijke, meerjarige overeenkomst sluiten. Maximale bijdrage monumentale bomen en bijzondere houtopstand Soort element Monumentale boom Waardevolle boom Max. bijdrage per 10 jaar per boom 500,00 250,00 ARTIKEL 2: Procedure bijdrageregeling monumentale bomen en bijzondere houtopstand 1. Een aanvraag om een bijdrage of dienstverlening als bedoeld in het eerste lid, respectievelijk vijfde lid van artikel 1 moet schriftelijk worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders. 2. De aanvraag dient ondertekend te zijn door zowel de eigenaar als de gebruiker van de grond waarop zich de houtopstand bevindt. 3. De bijdrage wordt slechts verleend indien een Visual Tree Assessment ( VTA ) rapportage en een begroting van de kosten, opgesteld door een deskundig boomverzorger, wordt bijgevoegd en vooraf door burgemeesteren wethouders is goedgekeurd. 4. De bijdrage wordt éénmaal per 10 jaar verleend. Voor de elementen ( boomstructuur en boomzone) geldt dat de bijdrage éénmaal per 10 jaar, per element wordt verleend. 5. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere voorwaarden stellen aan vorm en inhoud van de aanvraag en de aanvraagprocedure. Pagina 11 van 21

13 ARTIKEL 3: Hoogte van de bijdrage 1. Burgemeester en Wethouders stellen bijdragen vast voor de in artikel 1 bedoelde maatregelen. Zij kunnen een maximumbijdrage vaststellen voor de maatregelen ter verrichten aan één boom of één andere houtopstand. 2. De bijdrage wordt alleen toegekend voor de kosten, die vooraf door Burgemeester en Wethouders zijn goedgekeurd. 3. De bijdrage wordt verleend onder de voorwaarden dat: a. de maatregelen worden uitgevoerd door een deskundig boomverzorger; b. de maatregelen binnen 1 jaar na toekenning worden uitgevoerd; c. de boom in alle opzichten behoorlijk in stand wordt gehouden. 4. Aan het verlenen van de bijdrage kunnen door de Burgemeester en Wethouders nadere voorwaarden worden gesteld. Één van de voorwaarden kan zijn dat de eigenaar wordt gevraagd, afhankelijk van de gesteldheid van de boom, jaarlijks een VTA rapportage te overleggen. ARTIKEL 4: Uitbetaling bijdrage De bijdrage wordt uitbetaald indien: a. Burgemeester en Wethouders is gebleken dat de maatregelen naar behoren zijn getroffen; b. binnen 15 maanden na toekenning van de bijdrage de rekening van de boomverzorger is overgelegd. ARTIKEL 5: Het vervallen van de bijdrage 1. De toekenning van de bijdrage vervalt, zodra: a. degene aan wie de bijdrage is toegekend ophoudt eigenaar te zijn of anderszins onbevoegd wordt over de houtopstand te beschikken; b. de houtopstand teniet is gegaan; c. niet wordt voldaan aan de bepalingen van deze bijdrageregeling; d. niet wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij toekenning van de bijdrage; e. de eigenaar een privaatrechtelijke rechtspersoon is, die ontbonden wordt. 2. Ingeval de eigendom van de houtopstand gedeeltelijk overgaat of de houtopstand gedeeltelijk teniet gaat, bepalen burgemeester en wethouders of en in hoeverre voor het overblijvende deel van de houtopstand verdere verlening van de bijdrage plaatsvindt. Pagina 12 van 21

14 Artikelsgewijze toelichting Bomenverordening 2012 Artikel 1: Begripsomschrijvingen a. Boom: b. Houtopstand: Afbakening van het begrip boom is van belang in verband met het aangeven van de ondergrens van de bescherming. De minimale diktemaat is de meest gangbare en meest heldere vorm van afbakening. Andere vormen, zoals het vrijgeven van bepaalde boomsoorten of gebieden (erven, tuinen of wijken), leiden sneller tot misverstanden en vergissingen. Voor de maat van minimaal 20 cm is gekozen om invulling te geven aan de wens de hoeveelheid regels en bureaucratie te verminderen en de verantwoordelijkheid en zeggenschap van burgers en samenleving te versterken. Door de minimale doorsnede en de meerstammigheid zullen zeer oude struiken ook juridisch beschermd zijn. Beeldbepalende heesters of klimplanten, alsook pasgeplante herdenkings- of toekomstbomen, die niet de minimale doorsnede hebben, kunnen óf binnen de hoofdbomenstructuur staan óf opgenomen zijn in de lijst met monumentale bomen en bijzondere houtopstand op deze wijze beschermd zijn. Zie verder artikel 5. Het kernbegrip van deze verordening, waarop het kapverbod en de vergunningplicht van toepassing zijn. Door dit begrip consequent centraal te stellen wordt duidelijk dat de bescherming betrekking heeft op meer dan bomen alleen. Hoofdbomenstructuur: Vastgestelde opbouw en onderlinge samenhang van houtopstand in een bepaald gebied, in relatie tot het desbetreffende gebied. Boomvormer: Een boomvormer is een houtig, opgaand gewas met ontwikkeling van één of meer hoofdtakken. Een boomvormer kan uitgroeien tot een boom, een meerstammige boom of een boomachtige struik. In het alledaagse spraakgebruik heeft een boom één of slechts enkele stammen. In de natuur bestaat er echter een geleidelijke overgang: heester - struik - struikachtige boom - (meerstammige) boom. Hakhout: Eén of meer bomen of boomvormers, die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen. Houtwal: Lijnvormige bosaanplant hoofdzakelijk bestaande uit inheemse heesters, struiken en boomvormers. (Lint)begroeiing: Vanwege de grote ecologische waarde van dergelijke begroeiingen (bijv. een meidoorn- of mispelhaag) is bescherming hiervan een noodzaak. Er staat 'begroeiing' in plaats van beplanting om ook spontaan opgeslagen groen bescherming te bieden. Bosplantsoen: Aanplant van jong bos, bestaande uit hoofdzakelijk heesters, struiken en boomvormers. Struweel: Een begroeiing van hoofdzakelijk inheemse soorten heesters en struiken. Pagina 13 van 21

15 Heg: Een lintvormige aanplant van heesters of struiken, al dan niet in een vorm gesnoeid, meteen minimale lengte van 3 meter. Klimplant: Verhoutend, overblijvend gewas dat zich hecht aan een dragend element, zoals een wand of muur. Bedoeld zijn beeldbepalende verticale begroeiingen van één of meer klimplanten van meer dan twee verdiepingen hoog. Dode bomen: Met 'zowel vitaal als afgestorven' is bedoeld ook het vellen van dode of bijna dode bomen vergunningplichtig te maken. Hiermee kan voorkomen worden dat een kwaadwillende boomeigenaar er voor zorgt dat een gezonde boom dood gaat of 'bij vergissing' een gezonde boom kapt. Het kan tevens wenselijk zijn om dode bomen te bewaren vanwege hun ecologisch waardevolle functies of omdat er wettelijk beschermde diersoorten in nestelen. Boomstructuur: Een verzameling houtopstanden die samen een -al dat niet onderbroken- lijn of andere verbindingsstructuur vormen door het gebied. Bijvoorbeeld laanbomen, lintbegroeiingen, d. Boomzone: houtwallen, oeverbeplanting, wegbeplanting of dijkbeplanting. Een begrensd gebied van houtopstanden met een specifieke e. Vellen waarde of kwaliteit, dat een samenhangend geheel vormt. Bijvoorbeeld een landschap, streek, stadsdeel, wijk, plantsoen, begraafplaats, park of buitenplaats. Elke wijze van het te gronde richten van een houtopstand ongeacht of dit gedeeltelijk is, bijvoorbeeld bij kappen, of volledig, zoals bij rooien (inclusief stobbe verwijderen). Ook ingrepen die een ingrijpende wijziging betekenen, zoals kandelaberen of het snoeien van meer dan 20 procent van het kroonvolume, vallen onder vellen. Dit om het ernstig beschadigen of ontsieren van een boomkroon tegen te kunnen gaan. Het instandhouden door periodieke snoei van de door kandelaberen of knotten ontstane kroon vorm is niet vergunningplichtig. De eerste keer kandelaberen of knotten is wel vergunningplichtig. Het verwijderen van hoofdwortels, waarvan kan worden aangenomen dat daardoor de houtopstand ernstige schade oploopt, valt eveneens onder het begrip vellen. Door de verordening ook van toepassing te laten zijn op het ernstig beschadigen of ontsieren van samengestelde verschijningsvormen, worden grootschalige ingrepen in houtopstand eveneens vergunningplichtig. Hakhout: De definitie kan als volgt worden geïnterpreteerd: een of meer bomen of boomvormers, die na te zijn geveld als deel van het (vroegere) (bedrijfs)huishouden (nu veelal ten behoeve van behoud van cultuurhistorische, natuur- en / of landschapswaarden) opnieuw op de stronk uitlopen. Dunning: Het begrip dunning is conform artikel 1 lid 1 Boswet toegevoegd. h. Monetaire boomwaarde: De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en houtige gewassen (NVTB, Postbus 683, 7300 AK Apeldoorn, tel ) voor de monetaire boomwaarde worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van de prijsindexcijfers van het CBS, marktprijsgemiddelden en andere kengetallen. De Pagina 14 van 21

16 i. Bomen effect analyse: j. bevoegd gezag; richtlijnen gelden als de meest deskundige methodiek voor de wijze van vaststellen van de geldwaarde van bomen en worden in de rechtspraak erkend. Het spreekt overigens voor zich dat bomen ook vele andere waarden dan monetaire waarde kunnen vertegenwoordigen. Waardevolle houtopstanden worden regelmatig (ernstig) beschadigd of vernietigd door bouw en aanleg van huizen, wegen, rioleringen of kabels en leidingen. Vaak gebeurt dit ongewenst en onbedoeld, omdat er te laat is gekeken naar de gevolgen voor de bomen, waardoor ze niet ingepast of (onherstelbaar) beschadigd raken. De bomen effect analyse (BEA) is de landelijke richtlijn van de Bomenstichting voor een nauwgezette en onafhankelijke beoordeling, voorafgaand aan de voorgenomen bouw of aanleg. Deze standaardisering waarborgt de boomtechnische kwaliteit en garandeert een goede beoordeling van alle effecten en mogelijke alternatieven. Een BEA dient uitgevoerd te worden door een deskundig boomverzorger of boomtechnisch adviseur. De resultaten van deze beoordeling kunnen vervolgens worden meegenomen in de besluitvorming rond bouw of aanleg. De wet algemene bepalingen omgevingsrecht ( Wabo )geeft de term "bevoegd gezag " weer. Nu de aanvraag tot vergunning of ontheffing tot het vellen van houtopstanden voortaan een aanvraag tot een omgevingsvergunning is, dient de term "bevoegd gezag " gehanteerd te worden i.p.v. Burgemeester en Wethouder. De Wabo schrijft voor dat de omgevingsvergunning wordt verleend door één bevoegd gezag en dat één procedure wordt doorlopen met één procedure van rechtsbescherming mogelijkerwijs in twee instanties. Niet altijd is het bevoegd gezag, om te oordelen overeen omgevingsvergunningaanvraag, het college van Burgemeester en Wethouders. Het kan voorkomen dat het college van gedeputeerde Staten het bevoegd gezag is of de minister. De verantwoordelijkheid voor het besluit en de handhaving op grond van de verordening ligt bij hetzelfde bevoegd gezag. Ook wijzigingen of intrekking van de omgevingsvergunning ligt dan bij datzelfde bevoegd gezag. Artikel 2: Kapverbod 1. Dit verbod is in verschillende opzichten ruimer dan het lijkt. Vellen is meer dan alleen omzagen en houtopstand is meer dan alleen een boom (zie artikel 1). 2a. De vrijstelling voor tuinen of erven kleiner dan 250 m2 komt voor uit het feit dat bomen het gebruik van relatief kleine (stads)tuinen sterk kunnen beperken. Evenals de beperking van een diktemaat wordt ook hier de eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap van de burgers benadrukt. Met een bij een woning behorende achtertuin wordt bedoeld een bij die woning bedoeld perceel of perceelgedeelte dat in gebruik is als tuin of erf en waarbij de woning de tuin voor minimaal de helft van de perceelbreedte afschermt van de openbare weg. In principe wordt hierbij de achtergevel rooi lijn conform bestemmingsplan gehanteerd. Pagina 15 van 21

17 Bornen in voor- of zijtuinen zijn doorgaans bepalend voor het beeld van de straat of buurt derhalve ze gelijkgesteld worden met bomen in openbaar groen. 2b. De bevoegdheid tot het instellen van een verbod tot vellen bij gemeentelijke verordening wordt in artikel 15 van de Boswet beperkt. Deze beperking heeft inhoudelijk betrekking op de in artikel 15 lid 2 Boswet genoemde houtopstand: - populieren of wilgen als wegbeplantingen of éénrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, tenzij deze zijn geknot; - fruitbomen en windschermen om boomgaarden; - fijnsparren of andere coniferen, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen; - kweekgoed; - houtopstand, die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en niet gelegen is binnen een bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die: ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are; ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen. De zinsnede 'die aantoonbaar op bedrijfseconomische wijze worden geëxploiteerd' bedoelt de alle hiervoor genoemde uitzonderingen conform de Memorie van Toelichting op de Boswet te beperken tot bomen met een aantoonbare economisch doel en te onderscheiden van sierbomen. Bij vrucht of fruitbomen zijn sierbomen die vruchten dragen dus wel omgevingsvergunning, activiteit kapplichtig. Onder het kapverbod valt het houden en de economische exploitatie van (vruchtbomen niet. Artikel 3: Aanvraag omgevingsvergunning 1. Schriftelijke aanvraag voor de uitgebreide procedure is vanzelfsprekend noodzakelijk. Een situatieschets, op te stellen door de aanvrager, blijkt in de praktijk nodig aangezien men anders een tweede maal de omgevingsvergunning activiteit kap voor een andere houtopstand zou kunnen gebruiken. Artikel 4: Criteria Dit artikel bevat de criteria, die in ieder besluit inzake een aanvraag tot vellen genoemd moeten worden. Stilzwijgend wordt ervan uitgegaan dat (te) zieke of gevaarlijke bomen altijd voor vergunning in aanmerking zullen komen. Ervaring leert dat de algemene termen waarin hier genoemde weigeringsgronden gesteld zijn nadere uitwerking behoeven van criteria voor boombelang en verwijderingsbelang. Deze criteria kunnen in een afwegingsmodel worden geplaatst dat als instrument bij de beoordeling van de aanvraag wordt gehanteerd. De beslissing op de aanvraag moet waar mogelijk verwijzen naar beleidsbesluiten. Ook de door derdebelanghebbenden ingediende zienswijzen moeten meegewogen worden. Als voorbeelden van de weigeringsgronden kunnen worden genoemd: esthetische waarden, zoals het hebben van een bijzondere groeivorm; landschappelijke waarden, zoals het benadrukken van belangrijke lijnen in het landschap; het beeldbepalend zijn vanuit de standplaats in relatie met de omgeving; cultuurhistorische waarden, zoals het hebben van een specifieke gebruiksvorm, het verwijzen naar een specifieke historische gebeurtenis, het aanwezig zijn op een plek met bijzondere betekenis, het aanwezig zijn op een markeringsplek, het hebben van een Pagina 16 van 21

18 mythologische betekenis, het behoren tot een bijzonder fruitras, het geadopteerd zijn door bijvoorbeeld een vereniging; waarden van stads- en dorpsschoon zoals het bepalend zijn voor het straatsbeeld of stadsbeeld; het versterken van de architectonische betekenis van één of meer gebouwen; ecologische waarden, zoals het innemen van een bijzondere plaats in het ecosysteem, milieukundig gezien het hebben van een bijzondere waarde vanwege het beïnvloeden van het microklimaat, het behoren tot een bijzondere vertegenwoordiger van één soort (genen reservoir); waarden voor recreatie en leefbaarheid; vitaliteitswaarde, in die zin dat de houtopstand zijn matige tot goede kwaliteit zeker gedurende de komende tien jaar behoudt. Aangezien voor waardevolle en monumentale bomen in beginsel geen vergunning tot vellen wordt afgegeven (art. 4 lid 3) is het wenselijk vooraf helderheid te scheppen in de criteria op grond waarvan voor dergelijke bomen wel een vergunning tot vellen verleend kan worden. Deze criteria zijn als volgt geformuleerd: Gevaarzetting. Bij acuut gevaar kan de burgemeester toestemming geven tot direct vellen (art 4, lid 9). Bij geen acute gevaardreiging dient een beoordeling plaats te vinden door een gediplomeerd en erkent boomtaxateur. Schade aan gebouwen. Bomen kunnen aanzienlijke schade berokkenen aan bouwwerken. De grootte van de schade is veelal afhankelijk van de standplaats, de boomsoort en de kwaliteit van de constructie. Reeds aanwezige schade is doorgaans vrij eenvoudig te constateren (bijv. scheuren ) Moeilijker is het wanneer nog geen sprake is van schade doch men mogelijke toekomstige schade wenst te voorkomen. Specialistisch onderzoek dient dan aan te geven wat het schaderisico is. Een dergelijk onderzoek dient plaats te vinden door een gespecialiseerd boomtechnisch bedrijf in opdracht van de vergunningaanvrager. Er is hier duidelijk gekozen voor de term 'gebouwen' in plaats van bouwwerken aangezien bouwwerken zoals tuinmuren, keerwanden of infrastructurele voorzieningen ondergeschikt worden geacht aan waardevolle en monumentale bomen. In dit kader kan bij de beoordeling nog onderscheid gemaakt worden tussen waardevolle en monumentale bomen. Groot maatschappelijk belang. Het belang van waardevolle en monumentale bomen kan ondergeschikt zijn aan ontwikkelingen van groot maatschappelijk belang. Daarbij is dit onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen tijdgebonden en kan enig besluit in tegenspraak zijn met een jaren eerder genomen besluit. In deze situaties zal de afweging steeds door het college plaats dienen te vinden. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikelen 3:46-3:50 en 4:82-4:84) dient de motivering van het besluit van Burgemeester en Wethouders te verwijzen naar gemeentelijke beleidsregels zoals bestemmings-, groen-, bomen-, of landschapsplannen en bijbehorende (beschermings)categorieën en beleidskaarten. Met Habitatrichtlijn is bedoeld de EU richtlijn van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (92/43). Pagina 17 van 21

19 Artikel 5: Waardevolle en Monumentale bomen en bijzondere houtopstand 1. De lijst met monumentale bomen bevat bijzondere beschermwaardige bomen en andere houtopstand. De lijst kan ook houtopstand bevatten met een kleinere dwarsdoorsnede dan in artikel 1 genoemd. Op deze wijze kan een (landschappelijk) waardevolle houtopstand, nieuw aangeplante herdenkingsbomen met een kleinere diktemaat toch bescherming genieten. Duurzaam behoud van houtopstand op de lijst van monumentale bomen heeft een hoge prioriteit. De houtopstand is extra beschermd doordat alleen bij hoge uitzondering een kapvergunning wordt verleend. Verder is het beleid erop gericht de monumentale (niet de waardevolle) bomen op te nemen in bestemmingsplannen waarbij de opname precies uitgewerkt wordt in de bestemmingsplanvoorschriften en de (toekomstige) kroonprojectie zorgvuldig ingetekend wordt op de plankaart. Door het dwingend karakter van het bestemmingsplan zijn deze bomen direct in beeld bij iedere herbestemming. Er kunnen dus geen bouw- en aanlegactiviteiten plaatsvinden zonder dat dit aan de boombestemming getoetst wordt. 2. Dit artikel geeft gemeenten een aantal algemene richtlijnen waaraan een lokale monumentale bomenlijst minimaal moet voldoen. Het is belangrijk om de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde en het kadastraal perceelsnummer te weten. 5. De geïnde boetes en schadevergoedingen op grond van deze verordening zullen in het bomenfonds te storten. Dit fonds of deze voorziening dient gebruikt te worden voor specifieke maatregelen voor de instandhouding van monumentale bomen of voor de subsidiëring van instandhoudingsmaatregelen. Artikel 6: Bijzondere vergunningsvoorschriften Herplantplicht: De voorschriften moeten concreet en precies worden uitgewerkt, bijvoorbeeld naar locatie, boomsoort of grootte. Uit de rechtspraak naar aanleiding van de herplantplicht blijkt dat beleidsmatige uitwerking van aard en omvang van de herplantplicht noodzakelijk is. Natuurbescherming: Lid 4 maakt het mogelijk op grond van de geldende natuurbeschermingsregels, waaronder de Flora- en Faunawet (wet van 25 mei 1998, Stb. 402), Europese vogel- en habitatrichtlijnen, nadere concrete voorschriften op te leggen, bijvoorbeeld het niet vellen zolang er vogels broeden in de bomen of niet vellen op zodanige wijze dat nabije beschermde soorten planten of paddestoelen vernield worden. Het niet mogen vellen in het broedseizoen dient in een vergunningsvoorschrift uitgewerkt te zijn. De bescherming van broedende vogels geldt reeds op grond van de wet (art. 12 Flora- en Faunawet), maar soms is er de behoefte van concretere afbakening van begrippen als broedseizoen of wijze van vellen. Soms geeft men onder de vergunning een uitleg hoe de aanvrager met dit onderwerp om kan gaan. Indien er aanleiding toe is, kan de uitvoering van deze bepaling wel door voorschriften bij de vergunningverlening worden geregeld. Andere werken: Lid 5 verwoordt de bevoegdheid van het bevoegd gezag om de vergunningverlening afhankelijk te stellen van andere vergunningplichtige werken en de uitvoering daarvan. Soms kan in een eerdere fase dan bij vergunning om te vellen al tot een aanhouding van het kapbesluit besloten worden op grond van artikel 4 van deze verordening. Uitvoering van deze bepalingen is afhankelijk van de wijze waarop de communicatie tussen de verschillende sectoren is geregeld. Ook hiervoor is een beleidsmatige uitwerking gewenst. Pagina 18 van 21

20 Artikel 7: Herplant-/instandhoudingspiicht Voorschriften: Herplantvoorschriften moeten concreet en eenduidig zijn en mogen zeer gedetailleerd soort, locatie en plantwijze voorschrijven mits dit in het gangbare beleid past. De wijze waarop de zelfstandige herplant- en instandhoudingsplicht wordt uitgevoerd, vraagt dus om beleidsmatige uitwerking. Deze uitwerking kan deel uitmaken van een breder opgezet handhavingsbeleid. Factoren die daarbij een rol spelen, zijn de ernst van de overtreding, de mate van (on)verantwoordelijkheid die aan de overtreder kan worden toegekend en de feitelijke mogelijkheden tot uitvoering van een herplant. Onder het handhavingsbeleid vallen ook de richtlijnen voor het effectief uitvoeren van de strafvervolging door politie en daartoe aangestelde opsporingsambtenaren, zoals bedoeld in artikel 14. Financiële herplant: Let op dat een financiële herplantplicht daadwerkelijk voor herplant elders gebruikt dient te worden blijkens de rechtspraak en niet voor extra snoeien of iets dergelijks. Bovendien moet die herplant zo nabij als mogelijk uitgevoerd worden. Artikel 8: Schadevergoeding De Boswet schrijft voor dat een gemeentelijke verordening dit artikel moet bevatten, hoewel uit de (gepubliceerde) rechtspraak geen enkel geval van een schade-uitkering op grond van dit artikel bekend is. Rechters lijken niet snel (onredelijk) nadeel aanwezig te achten indien een vergunning om te vellen geweigerd wordt. Artikel 9: Afstand van de erfgrenslijn De leden één en twee van artikel 42 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek geeft het bekende verwijderingrecht voor bomen binnen twee meter en heesters en hagen binnen een halve meter van de erfgrenslijn. Maar in artikel 5:42 lid 2 is in afwijking van het oude B.W. toegevoegd: tenzij ingevolge een verordening of een plaatselijke gewoonte een kleinere afstand is toegelaten'. Daarom is in deze modelverordening dit artikel toegevoegd dat de erfgrensafstand aanzienlijk verkleind. Met 'nihil' voor heggen en heesters is bedoeld deze natuurlijke wijze van erfbegrenzing te beschermen en tot de normale standaard te maken. Vele bomen en heesters zullen door deze afstandverkleining beter beschermd, misschien wel gespaard worden. De juridische mogelijkheden in burenruzies zijn hiermee enigszins verminderd. Artikel 10: Bestrijding iepenziekte Dit artikel is toegevoegd, hoewel reeds soortgelijke artikelen in den lande van kracht zijn, meestal met 'ontschorsen' in plaats van 'ontbasten'. De bast is het levende weefsel onder de schors en het is noodzakelijk de gehele bast te verwijderen. Belangrijk is dat na veil ing ter plaatse wordt ontbast, om potentieel broedhout en verspreiding van de besmetting te voorkomen. Onder artikel 2 lid 3 is al kort toegelicht dat dit iepenziekte nodig is geworden nu het Besluit bestrijding iepenziekte is opgeheven en de Minister de gemeenten zelf de bevoegdheid heeft gelaten om tegen deze ziekte op te treden. Optreden is dringend gewenst om nog enige iepen in ons land over te houden (vgl. de situatie in Engeland). In het vierde lid is een bijzondere bestuursdwang bevoegdheid in aanvulling op de algemene gemeentelijke bestuursdwang bevoegdheid opgenomen, vanwege de ernst van de zaak en noodzaak snel te kunnen handelen met name voor een afdeling 'Groen'. Pagina 19 van 21

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de Gemeente Haaren

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de Gemeente Haaren Besluit van de raad Onderwerp : Beleidsregel waardevolle houtopstanden Raadsvergadering : 15 juli 2010 Registratienummer : 185 De raad van de gemeente Haaren; in zijn vergadering van 15 juli 2010; gezien

Nadere informatie

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Artikel 1: Begripsomschrijvingen St.-Annaparochie, 18 december 2008 No. 081211 De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat bij besluit van heden ingetrokken wordt de Algemene Plaatselijke verordening gemeente het Bildt en dat deze

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010; Bomenverordening Veere 2010 De raad van de gemeente Veere; overwegende dat het gewenst is in het belang van het behoud van houtopstanden regels te stellen die van toepassing zijn voor het gehele grondgebied

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2012

Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2012 Onderwerp Datum 25 februari 2014 Wijziging Afdeling 4.3 APV Pagina 1 van 7 De raad van Venray, Overwegende dat de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2012 wijziging behoeft met betrekking

Nadere informatie

Concept. Bomenverordening 2011

Concept. Bomenverordening 2011 Concept. Bomenverordening 2011 ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: a. boom: een houtig opgaand gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 20 centimeter op

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk , 29 november 2011;

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk , 29 november 2011; RAADSBESLUIT Onderwerp: kapvergunning van waardevolle houtopstanden op gemeentelijk grondgebied van Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de gemeente

Nadere informatie

Bomenverordening Giessenlanden 2014

Bomenverordening Giessenlanden 2014 Bomenverordening Giessenlanden 2014 ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: a. boom: een houtachtig, opgaand gewas zowel levend als afgestorven, met een dwarsdoorsnede van

Nadere informatie

dat besloten is tot het verminderen van administratieve lasten van burgers; dat middels het instellen van een bomenlijst dit doel bereikt kan worden;

dat besloten is tot het verminderen van administratieve lasten van burgers; dat middels het instellen van een bomenlijst dit doel bereikt kan worden; Ontwerp Nr. XII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juli 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende: dat besloten is tot het

Nadere informatie

Verordening op het bewaren van houtopstand in de gemeente

Verordening op het bewaren van houtopstand in de gemeente Verordening op het bewaren van houtopstanden Geldig van 1 juni 1999 tot 8 juni 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Concept Raadsbesluit De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.2 van de Wet algemene

Nadere informatie

Bomenverordening - 1 - Verordening vastgesteld: 27-05-1999 In werking getreden: 03-06-1999

Bomenverordening - 1 - Verordening vastgesteld: 27-05-1999 In werking getreden: 03-06-1999 Bomenverordening Verordening vastgesteld: 27-05-1999 In werking getreden: 03-06-1999 ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a boom: een houtachtig, overblijvend gewas

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Bomenverordening 2016 Groene Kaart Model

GEMEENTEBLAD. Nr Bomenverordening 2016 Groene Kaart Model GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Scherpenzeel. Nr. 47228 19 april 2016 Bomenverordening 2016 Groene Kaart Model Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: a. boom:

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Bomenverordening gemeente Heerlen college van burgemeester en wethouders.

Gemeente Heerlen - Bomenverordening gemeente Heerlen college van burgemeester en wethouders. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 15115 20 maart 2014 Gemeente Heerlen - Bomenverordening gemeente Heerlen 2014 ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

gestreefd wordt naar vermindering en vereenvoudiging van regelgeving;

gestreefd wordt naar vermindering en vereenvoudiging van regelgeving; raadsbesluit 2017, nr. II-7 De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: gestreefd wordt naar vermindering en vereenvoudiging van regelgeving; in artikel 2 van de Bomenverordening een vergunningsplicht

Nadere informatie

BOMENVERORDENING GEMEENTE HEERLEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder:

BOMENVERORDENING GEMEENTE HEERLEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: verordening Datum: 25 januari 2017 BOMENVERORDENING GEMEENTE HEERLEN 2016 Vastgesteld door: Gemeenteraad van Heerlen Registratienummer: Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

dat voor het kappen/vellen van zieke en dode bomen vrijwel altijd vergunning wordt verleend;

dat voor het kappen/vellen van zieke en dode bomen vrijwel altijd vergunning wordt verleend; raadsbesluit 2013, nr. IX-6 De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat gestreefd wordt naar vereenvoudiging en vermindering van regelgeving; dat op grond van de huidige Bomenverordening niet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 februari 2016, nr. 190;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 februari 2016, nr. 190; R.0004190 De raad van de gemeente Nunspeet; gelet op artikel 15 van de Boswet en artikel 149 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 februari 2016,

Nadere informatie

Inhoudsopgave BOMENVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

Inhoudsopgave BOMENVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Inhoudsopgave BOMENVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK o Artikel 1 Begripsbepalingen o Artikel 2 Beperking toepassinggebied o Artikel 3 Kapverbod o Artikel 4 Aanvraag vergunning (vervallen) o Artikel

Nadere informatie

Bomenverordening gemeente Emmen 2011

Bomenverordening gemeente Emmen 2011 Bomenverordening gemeente Emmen 2011 Artikel 1: Begripsomschrijvingen 1.1 In deze verordening wordt verstaan onder: a: boom: een houtachtig, opgaand en overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 97 (RIS 174540_15-SEPT-2010)

Raadsvoorstel 97 (RIS 174540_15-SEPT-2010) Raadsvoorstel 97 (RIS 174540_15-SEPT-2010) Voorstel van het college inzake aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag, vervallen van de Bomenverordening 2005 in verband

Nadere informatie

Bomenverordening Delft 2013

Bomenverordening Delft 2013 Bomenverordening Delft 2013 De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel van het college van januari 2013 BESLUIT: De Bomenverordening Delft 2013 vast te stellen. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel

Nadere informatie

BOMENVERORDENING 2012 BEUNINGEN

BOMENVERORDENING 2012 BEUNINGEN BOMENVERORDENING 2012 BEUNINGEN ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: a. boom: een houtig opgaand gewas zowel levend als afgestorven met een dwarsdoorsnede van de stam

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 12 oktober 2010 Raadsvergadering : 16 december 2010 Agendapunt : 10-XII-08 Bijlage(n) : 2 Kenmerk : Uitv./JB Commissie : Grondgebied Portefeuille :

Nadere informatie

medegedeeld aan Arrondissementsparket d.d. 19 oktober 2010

medegedeeld aan Arrondissementsparket d.d. 19 oktober 2010 Verordening/Reglement Bomenverordening s-hertogenbosch vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 12 oktober 2010 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon d.d. niet van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2004, nr.100/04; b e s l u i t : BOMENVERORDENING OEGSTGEEST 2004

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2004, nr.100/04; b e s l u i t : BOMENVERORDENING OEGSTGEEST 2004 De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2004, nr.100/04; vast te stellen de navolgende b e s l u i t : BOMENVERORDENING OEGSTGEEST 2004 HOOFDSTUK

Nadere informatie

BOMENVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

BOMENVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010, nr. 10int gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, gelet op artikel 2.2,

Nadere informatie

P.86 BOMENVERORDENING Vastgesteld bij raadsbesluit van 9 juli 1996, nr Bekend gemaakt op 12 juli 1996.

P.86 BOMENVERORDENING Vastgesteld bij raadsbesluit van 9 juli 1996, nr Bekend gemaakt op 12 juli 1996. BOMENVERORDENING 1996 Vastgesteld bij raadsbesluit van 9 juli 1996, nr. 96.0075. Bekend gemaakt op 12 juli 1996. In werking getreden op 24 juli 1996. HOOFDSTUK 1 Begripsomschrijvingen HET BEWAREN VAN HOUTOPSTANDEN

Nadere informatie

Bomenverordening stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Artikel 1 Begripsomschrijving

Bomenverordening stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Artikel 1 Begripsomschrijving Bomenverordening stadsdeel Oost/Watergraafsmeer 2000 Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze afdeling wordt verstaan onder: a- houtopstand: één of meer bomen, hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing

Nadere informatie

Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010 (Kapverordening 2014) B E S L U I T:

Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010 (Kapverordening 2014) B E S L U I T: Raadsbesluit nr. 14 Betreft: Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010 (Kapverordening 2014) De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college van 11 februari

Nadere informatie

Voorstel tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2012

Voorstel tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2012 Voorstel tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Bomenverordening Diemen Nr.: 09-14a

Bomenverordening Diemen Nr.: 09-14a Bomenverordening Diemen Nr.: 09-14a De raad van de gemeente Diemen; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 januari 2009; gehoord hebbende de informatieve bespreking van het voorstel op 12 februari

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2010, nr. 85/10; b e s l u i t : BOMENVERORDENING OEGSTGEEST 2010

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2010, nr. 85/10; b e s l u i t : BOMENVERORDENING OEGSTGEEST 2010 De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2010, nr. 85/10; vast te stellen de navolgende b e s l u i t : BOMENVERORDENING OEGSTGEEST 2010

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR87143_1. Bomenverordening gemeente Rijnwaarden

CVDR. Nr. CVDR87143_1. Bomenverordening gemeente Rijnwaarden CVDR Officiële uitgave van Rijnwaarden. Nr. CVDR87143_1 3 juni 2016 Bomenverordening gemeente Rijnwaarden De raad van de gemeente Rijnwaarden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14

Nadere informatie

a. Voorziening Herplantplicht Bomen: een voorziening voor de uitbreiding en handhaving van in de gemeente bestaande houtopstanden;

a. Voorziening Herplantplicht Bomen: een voorziening voor de uitbreiding en handhaving van in de gemeente bestaande houtopstanden; Bomenverordening 2015 W051468 / 54958 De raad van de gemeente Lisse; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de volgende verordening: Bomenverordening Lisse 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Officiële naam regeling Bomenverordening Tilburg 2007 Citeertitel Bomenverordening Tilburg 2007

Officiële naam regeling Bomenverordening Tilburg 2007 Citeertitel Bomenverordening Tilburg 2007 Gemeente Tilburg Bomenverordening Tilburg 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Tilburg Officiële naam regeling Bomenverordening Tilburg 2007 Citeertitel

Nadere informatie

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen (NH). Nr. 12001 3 februari 2016 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013 De Raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verweerschrift naar aanleiding van de bezwaarschriften tegen de kapvergunning voor 21 beuken met kenmerk

Verweerschrift naar aanleiding van de bezwaarschriften tegen de kapvergunning voor 21 beuken met kenmerk Verweerschrift naar aanleiding van de bezwaarschriften tegen de kapvergunning voor 21 beuken met kenmerk 2010-680 Geachte Commissie, Inleiding Op 21 mei 2010 is een kapvergunning ingediend voor 21 beuken

Nadere informatie

Onderwerp Omgevingsverordening bijzondere bomen en -groene structuren Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Omgevingsverordening bijzondere bomen en -groene structuren Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Omgevingsverordening bijzondere bomen en -groene structuren 21. Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Bijlage 3 Boombeleid Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Bijlage 3 Boombeleid Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bijlage 3 Boombeleid Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: a. boom: een houtachtig, overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 centimeter,

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting bomenverordening. Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Artikelsgewijze toelichting bomenverordening. Artikel 1: Begripsomschrijvingen Artikelsgewijze toelichting bomenverordening Artikel 1: Begripsomschrijvingen a. Boom. Afbakening van het begrip boom is van belang in verband met het aangeven van de ondergrens van de bescherming. De

Nadere informatie

Gemeente Baarn - Bomenverordening Gemeente Baarn 2016

Gemeente Baarn - Bomenverordening Gemeente Baarn 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Baarn. Nr. 25823 2 maart 2016 Gemeente Baarn - Bomenverordening Gemeente Baarn 2016 GEWIJZIGD raadsbesluit Voorstelnummer : 15RV000112 Onderwerp : Bomenverordening

Nadere informatie

Herplantbeleid en handhaving gemeente Kerkrade op grond van de Bomenverordening

Herplantbeleid en handhaving gemeente Kerkrade op grond van de Bomenverordening Herplantbeleid en handhaving gemeente Kerkrade op grond van de Bomenverordening Inleiding Bomen zijn waardevol en bepalend voor de beleving van de omgeving. Met name grote solitairbomen, boomgroepen of

Nadere informatie

Bomenverordening Kerkrade 2012

Bomenverordening Kerkrade 2012 Bomenverordening Kerkrade 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb034, zoals vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 26 september 2012. Gemeente Kerkrade Kerkrade, 17 april 2012, Pagina 2 van

Nadere informatie

Discussienota Kapvergunning. Onderdeel van project: Weg met de paarse krokodil!

Discussienota Kapvergunning. Onderdeel van project: Weg met de paarse krokodil! Onderdeel van project: Weg met de paarse krokodil! Oirschot, oktober 2006 1 INLEIDING... 3 2 BOMENVERORDENING... 3 2.1 ALGEMEEN... 3 2.2 VOOR- EN NADELEN AFSCHAFFEN KAPVERGUNNING... 4 3 MOGELIJKE AANPASSINGEN...

Nadere informatie

Bomenverordening. gemeente Sluis. 2006 (inclusief eerste herziening)

Bomenverordening. gemeente Sluis. 2006 (inclusief eerste herziening) Bomenverordening gemeente Sluis 2006 (inclusief eerste herziening) Vastgesteld door de raad op 28 september 2006 In werking getreden op 1 november 2006 Eerste herziening Vastgesteld door de raad op 31

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Bomenverordening 2007 Gemeente Giessenlanden concept

Artikelsgewijze toelichting Bomenverordening 2007 Gemeente Giessenlanden concept (23-10-2007) Servicedesk Servicedesk - 2007-24b toelichting bomenverordening Giessenlanden 2007.doc Page 1 Artikelsgewijze toelichting Bomenverordening 2007 Gemeente Giessenlanden concept Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Boswet en de Gemeentewet;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Boswet en de Gemeentewet; BOMENVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2015 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2015; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN

MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN MELDINGSFORMULIER MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN Melding op grond van artikel 28 Lsv van het voornemen om een houtopstand behorende tot

Nadere informatie

Bomenverordening gemeente Landerd De raad van de gemeente Landerd;

Bomenverordening gemeente Landerd De raad van de gemeente Landerd; Bomenverordening gemeente Landerd 2012 De raad van de gemeente Landerd; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 17-04-2012; gelet op art. 147, 173 en 175 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Raadsbesluit. BOMENVERORDENING Bussum De raad van de gemeente Bussum;

Raadsbesluit. BOMENVERORDENING Bussum De raad van de gemeente Bussum; Raadsbesluit Gemeente Bussum BOMENVERORDENING Bussum 2010 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bussum, nummer RV2010.003; Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Bomenverordening 2010

Bomenverordening 2010 Gemeente Gouda Bomenverordening 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gouda Officiële naam regeling Bomenverordening 2010 Citeertitel Bomenverordening 2010

Nadere informatie

gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE

gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE Advies van de commissie voor bezwaarschriften aan het college van burgemeester en wethouders. Besluit: Bij besluit van 6 juni 2012, verzonden 8 juni 2012, heeft het hoofd

Nadere informatie

Bomenverordening 2014 voor heel Amsterdam?

Bomenverordening 2014 voor heel Amsterdam? Bomenverordening 2014 voor heel Amsterdam? Hans Kaljee Hoofdstedelijk Bomenconsulent Planteam Stadsdelen 1454 Keur (verordening) Hij die de boomen, staande op de Veste, quest, schillet of scoffiert wordt

Nadere informatie

Bomenverordening Stadsdeel Zuid 2012

Bomenverordening Stadsdeel Zuid 2012 Bomenverordening Stadsdeel Zuid 2012 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. Beheerplan: Een plan waarin op samenhangende

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen ten opzichte van de Bomenverordening Vlaardingen 2005

Overzicht wijzigingen ten opzichte van de Bomenverordening Vlaardingen 2005 Overzicht wijzigingen ten opzichte van de Bomenverordening Vlaardingen 2005 Bomenverordening Vlaardingen 2005 Artikel 1 (Begripsomschrijvingen) Artikel 2 (Kapverbod) lid 1 Wijzigingen ten opzichte van

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2, eerste lid onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 147 van de Gemeentewet

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2, eerste lid onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 147 van de Gemeentewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 146604 25 oktober 2016 Bomenverordening Alkmaar 2017 De raad van de gemeente Alkmaar, Gelezen het voorstel van het college dd. Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Bomenverordening Haarlem

Bomenverordening Haarlem Gemeente Haarlem Bomenverordening Haarlem Verordening nr. Datum in werking 339 7 maart 2008 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gelet op de Gemeentewet en de Boswet, is

Nadere informatie

Gemeente Raalte Wijziging Algemene plaatselijke verordening

Gemeente Raalte Wijziging Algemene plaatselijke verordening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 15514 31 januari 2017 Gemeente Raalte Wijziging Algemene plaatselijke verordening Verordening tot wijziging van de kapbepalingen van de Algemene

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 18 van 11 november 2008;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 18 van 11 november 2008; Pagina 1 van 20 Versie 3 Agendapunt 14 2009 BESLUITEN Nr. 09052 De raad der gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 18 van 11 november 2008; gezien het advies van

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2012

Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2012 Onderwerp Datum 25 februari 2014 Wijziging Afdeling 4.3 APV Pagina 1 van 7 De raad van Venray, Overwegende dat de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2012 wijziging behoeft met betrekking

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Bomenverordening Leerdam maart Officiële uitgave van gemeente Leerdam.

GEMEENTEBLAD. Nr Bomenverordening Leerdam maart Officiële uitgave van gemeente Leerdam. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leerdam. Nr. 37748 9 maart 2017 Bomenverordening Leerdam 2010 ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen In DE GEMEENTE LEERDAM wordt verstaan onder: a. boom: een houtig

Nadere informatie

Bomenverordening Haarlem

Bomenverordening Haarlem Gemeente Haarlem Bomenverordening Haarlem Verordening nr. Datum in werking 339 7 maart 2008 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gelet op de Gemeentewet en de Boswet, is

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bomenverordening 29 Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Bosplantsoen. Aanplant van jong bos, bestaande uit hoofdzakelijk inheemse heesters, struiken en boomvormers.

Bosplantsoen. Aanplant van jong bos, bestaande uit hoofdzakelijk inheemse heesters, struiken en boomvormers. Toelichting op Bomenverordening Gemeente Papendrecht 2004 (Ingevolge Bomenverordening Gemeente Papendrecht 2004) TOELICHTING OP ARTIKEL 1 Houtopstand. Een kernbegrip van deze verordening, waarop het kapverbod

Nadere informatie

Vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden

Vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden Vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden Uitleg van het vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met bijbehorende beschermde

Nadere informatie

Bescherming waardevolle houtopstanden gemeente Nieuwkoop betere bescherming met minder regels

Bescherming waardevolle houtopstanden gemeente Nieuwkoop betere bescherming met minder regels Bescherming waardevolle houtopstanden gemeente Nieuwkoop betere bescherming met minder regels 2008 beheer openbare ruimte gemeente Nieuwkoop pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Voorstel. Toelichting. Inleiding. Vergunning vellen houtopstanden

Raadsvoorstel. Onderwerp. Voorstel. Toelichting. Inleiding. Vergunning vellen houtopstanden Raadsvoorstel bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 00 0011/13 28 maart 2013 Publieke werken

Nadere informatie

Toelichting Bomenverordening 2012

Toelichting Bomenverordening 2012 Toelichting Bomenverordening 2012 1 Wijzingen ten opzichte van de Bomenverordening 2010 en de Bomenverordening 2012. De toelichting op de wijzingen staat in de bijlage toelichtingen bij de Bomenverordening

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Datum en nummer 04 juli 2013, nummer. De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van 28 mei 2013;

RAADSBESLUIT. Datum en nummer 04 juli 2013, nummer. De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van 28 mei 2013; RAADSBESLUIT Datum en nummer 04 juli 2013, nummer De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van 28 mei 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de Boswet en de Plantenziektenwet;

Nadere informatie

Erfgoedverordening Boxtel 2010

Erfgoedverordening Boxtel 2010 Pagina 1 van 5 Erfgoedverordening Boxtel 2010 gezien het voorstel van het college van 18 mei 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen

Nadere informatie

gemeente %a" Zoetermeer : gemeente Zoetermeer de heer A. M. Kroon : Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer; : het kappen van 3 bomen;

gemeente %a Zoetermeer : gemeente Zoetermeer de heer A. M. Kroon : Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer; : het kappen van 3 bomen; - gemeente %a" Zoetermeer 4 JAN. 2O1 OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 7 januari 2016; dossiernummer : WB20160007; van : gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

TOELICHTING Bomenverordening Delft 2013

TOELICHTING Bomenverordening Delft 2013 TOELICHTING Bomenverordening Delft 2013 Artikelsgewijze toelichting Artikel 1: Begripsomschrijvingen a. boom - Afbakening van het begrip boom is van belang voor het onderscheid tussen bomen en andere houtopstanden.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr. 2004-04-16; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr.

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet

Nadere informatie

Discussiestuk Nieuw beleid kapvergunningen Lijst van beeldbepalende bomen

Discussiestuk Nieuw beleid kapvergunningen Lijst van beeldbepalende bomen Discussiestuk Nieuw beleid kapvergunningen Lijst van beeldbepalende bomen Bomen over bomen 22 mei 2008 Aanleiding Huidige situatie Opzet nieuwe regelgeving Weigeringsgronden Wel of geen meldingsplicht

Nadere informatie

1M1.1 Zoetermeer OMGEVINGSVERGUNNING

1M1.1 Zoetermeer OMGEVINGSVERGUNNING 41>, gemeente 1M1.1 Zoetermeer 3 _ 2-0 I? 1 6 DEC. 2016 OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 15 november 2016; dossiernummer : WB20160693;

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Schriftelijke vragen. Vraag Datum De voorzitter van de raad

GEMEENTERAAD. Schriftelijke vragen. Vraag Datum De voorzitter van de raad Postadres: Postbus 35, 4530 AA TERNEUZEN Telefoon: 0115 455 000, fax 0115 618 429 Bezoekadres: Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording

Nadere informatie

Bomenverordening gemeente Voerendaal

Bomenverordening gemeente Voerendaal Bomenverordening gemeente Voerendaal ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: a. boom: een houtig opgaand gewas zowel levend als afgestorven met een dwarsdoorsnede van de

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2010, Nr. SO/2010/482366;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2010, Nr. SO/2010/482366; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR75288_1 23 februari 2016 Erfgoedverordening Dordrecht De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Wavin Diensten B.V. Aangevraagde activiteiten : Aanleggen in- en uitrit en vellen van een eikenboom Locatie : J.C. Kellerlaan

Nadere informatie

Bomenverordening Alblasserdam 2008

Bomenverordening Alblasserdam 2008 Bomenverordening Alblasserdam 2008 ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. boom: Een houtachtig, opgaand gewas. Indien het betreft houtopstand in privaat eigendom,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Veendam,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Veendam, Tekst van de regeling Bomenverordening gemeente Veendam De raad van de gemeente Veendam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Veendam, besluit 1. Bomenverordening gemeente

Nadere informatie

BOMENVERORDENING Gemeente Kollumerland c.a Juli 2010

BOMENVERORDENING Gemeente Kollumerland c.a Juli 2010 BOMENVERORDENING Gemeente Kollumerland c.a. 2010 Juli 2010 Bomenverordening Kollumerland c.a. 2010 1 De raad van de gemeente Kollumerland c.a. Gelezen het voorstel van het college van Gelet op artikel

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Datum en nummer 04 juli 2013, nummer 048/2013. De raad van de gemeente Papendrecht;

RAADSBESLUIT. Datum en nummer 04 juli 2013, nummer 048/2013. De raad van de gemeente Papendrecht; RAADSBESLUIT Datum en nummer 04 juli 2013, nummer 048/2013 De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van 28 mei 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de Boswet

Nadere informatie

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 7374 27 januari 2015 De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

BOMENVERORDENING Gemeente Kollumerland c.a Juli 2010

BOMENVERORDENING Gemeente Kollumerland c.a Juli 2010 BOMENVERORDENING Gemeente Kollumerland c.a. 2010 Juli 2010 Bomenverordening Kollumerland c.a. 2010 v 2.0 1 De raad van de gemeente Kollumerland c.a. Gelezen het voorstel van het college van Gelet op artikel

Nadere informatie

Boomcategorieën en Afwegingscriteria

Boomcategorieën en Afwegingscriteria Boomcategorieën en Afwegingscriteria Boomcategorieën Op basis van de puntenwaardering in het toetsingsformulier worden een aantal categorieën onderscheiden: 1. > 50 punten: Nationaal groenmonument of Gemeentelijk

Nadere informatie

Bomenkapbeleid gemeente Bergeijk Bijbehorende informatie dorpskern Walik

Bomenkapbeleid gemeente Bergeijk Bijbehorende informatie dorpskern Walik Bomenkapbeleid gemeente Bergeijk Bijbehorende informatie dorpskern Walik 1. Inleiding Het is een landelijke trend dat er steeds minder regels komen voor vooral burgers. Minder regels wie wil dit nou niet?

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 (raadsbesluit van p.m.). De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 11 april 2017 Besluit vast te stellen de volgende RECLAMEVERORDENING

Nadere informatie

GEMEENTE VA EKENS W AARD BESLUIT. Omgevingsvergunning OV Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.

GEMEENTE VA EKENS W AARD BESLUIT. Omgevingsvergunning OV Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2. V VERZONDEN GEMEENTE VA EKENS W AARD 3 1 AÜG, 2016 BESLUIT Omgevingsvergunning OV 2016.0129 Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2013 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 9, gelet op artikel

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad datum vergadering: 5 juli 2011 portefeuillehouder: Wethouder B. Buiting agendanummer: 08 volgnummer: 7654 onderwerp: Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening

Nadere informatie

\ Omgevingsvergunning OV

\ Omgevingsvergunning OV \ \ V \ GEMEENTE VA EKEN S W A AR D VERZONDEN 2 0 OKÏ, 2017 BESLUIT \ Omgevingsvergunning OV 2017.0216 \ Burgemeester en wethouders besluiten, et inachtneming van artikel 2.2 en 2.18 van de Wet algemene

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Verordening bomen draagt bij aan de uitvoering van het Bomenbeleidsplan

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Verordening bomen draagt bij aan de uitvoering van het Bomenbeleidsplan gemeente Eindhoven Inboeknummer 15bst00238 Beslisdatum B&W 27 januari 2015 Dossiernummer 15.05.351 Raadsvoorstel Verordening Bomen 2015 Inleiding Op 22 april 2008 is het Bomenbeleidsplan 2008 door de Raad

Nadere informatie

Nijverdal, 17 april gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 maart 2012;

Nijverdal, 17 april gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 maart 2012; Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 17 april 2012 Nr. 12INT00662 De raad van de gemeente Hellendoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 maart 2012; gelet op

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. PQ Silicas B.V. te Maastricht. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. PQ Silicas B.V. te Maastricht. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Voor de activiteit vellen en of doen vellen van een houtopstand PQ Silicas B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2016-601087 Kenmerk: 2016/80928

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Voor de activiteit vellen of doen vellen van een houtopstand

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Voor de activiteit vellen of doen vellen van een houtopstand Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Voor de activiteit vellen of doen vellen van een houtopstand Consortium Grensmaas B.V. te Born, het kappen van bomen binnen de inrichting

Nadere informatie

Folder Bomenverordening

Folder Bomenverordening Folder Bomenverordening Inleiding In deze folder leest u wat u moet weten als u een boom wilt kappen in uw tuin of op uw erf. U vindt informatie over wanneer het kappen van een boom vergunningsvrij is

Nadere informatie