Chemie Park Delfzijl Site Rules

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chemie Park Delfzijl Site Rules"

Transcriptie

1 Chemie Park Delfzijl Site Rules

2 Inleiding Als Chemie Park Delfzijl zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers, voor contractors en voor onze omgeving. Daarom streven we naar het vermijden van ongevallen en incidenten. We zetten in op handhaving van gezondheids-, veiligheids- en milieueisen. Daartoe hebben wij, de participanten op het Chemie Park Delfzijl, onze productieprocessen zo ingericht dat veiligheidsrisico s tot een absoluut minimum zijn beperkt. Je werkt hier veilig of je werkt hier niet is hier al jarenlang het credo. Het geeft aan dat veiligheid bij ons eerste prioriteit is. Uit oogpunt van beveiliging en veiligheid nemen we op uitgebreide schaal allerlei maatregelen. Werkvergunningen, speciale veiligheidsprogramma s, voorlichting, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het opstellen van Taak Risico Analyses voor aanvang van werkzaamheden en een streng gereglementeerd werkvergunningenstelsel zijn enkele van de veiligheidsvereisten. In dit kader past ook de inschakeling van gecertificeerde en gespecialiseerde bedrijven voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden welke niet door eigen medewerkers kunnen worden uitgevoerd. Uiteraard voldoen ook de productieprocessen, de opslag en de distributie van producten aan strenge richtlijnen. Lijnverantwoordelijken en veiligheidsdeskundigen bewaken en begeleiden de navolging van alle maatregelen en geven adviezen over de verdere verbetering van de veiligheid, bijvoorbeeld aan de hand van audits, inspecties en studies. Alle zaken die met beveiliging, veilig en verantwoord werken op het Chemie Park Delfzijl te maken hebben staan beschreven in het handboek Site rules. Bedrijfsspecifieke veiligheidsregels staan beschreven in de verschillende Veiligheidshandboeken van de participanten van het Chemie Park Delfzijl. Samengevat hebben we het dus over het volgende: We hebben duidelijke en consistente regels, We verwachten dat iedereen zich houdt aan deze regels, We onderzoeken alle mogelijke afwijkingen, Alle personen op het Chemie Park Delfzijl zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. Site rules is opgebouwd uit korte instructies verdeeld over de 3 gebieden: Toegangsbeleid Gedragsregels Site Safety Rules Versie Page 2 of 2

3 Inhoudsopgave Inleiding Versielijst Handboek Site Rules Hoofdstuk 1 sverklaring 1.1 sverklaring Hoofdstuk 2 Beheer van de Site Rules 2.1 Beheer van het Handboek Site Rules Hoofdstuk 3 Toegangsbeleid 3.1 Toegang tot en bewegen over het Chemie Park Delfzijl 3.2 Eerste dag Instructie 3.3 Security 3.4 Beveiligen van schepen en havenfaciliteiten Hoofdstuk 4 Gedragsregels 4.1 Algemene instructie in geval van brand, gasontsnapping of ongeval 4.2 Verkeer 4.3 Opruimen werkplek 4.4 Roken en open vuur 4.5 Bellen en gebruik portofoon 4.6 Fotograferen en filmen Hoofdstuk 5 Site Safety Rules 5.1 Bijzondere gebieden en zones 5.2 Werkvergunning verstrekking CPD 5.3 Veiligheidsrayons 5.4 Battery Limits 5.5 Werken door derden 5.6 Tijdelijke Bouwwerken en Ketenparken 5.7 Verticaal transport 5.8 Veiligheidssignalering (borden) 5.9 Etikettering en GHS symbolen 5.10 Identificatie van leidingen 5.11 Introductie nieuwe chemicaliën 5.12 Werkzaamheden aan drinkwaterinstallaties 5.13 Legionella 5.14 Pandemie 5.15 Bijzondere weersomstandigheden 5.16 Brandwaternet Versie Page 1 of 1

4 HFST Titel Versie Inleiding sverklaring Beheer van de Site Rules Toegangsbeleid Gedragsregels Site Safety Rules Wijzigingen versie Vervangen: 2.1 Gewijzigd: Beoordelaars zijn de QHSE-managers van de participanten op het CPD 3.1 Toevoeging: Alle bezoekers moeten vooraf worden aangemeld bij Security Bij een eerste bezoek bekijken bezoekers eerst de veiligheidsfilm en moet een vragenlijst worden ingevuld (tweejaarlijkse verplichting). Security meldt het bezoek aan bij de ontvangende partij en zorgt voor vervoer met de Belbus. Minimumleeftijd op het CPD is 16 jaar. Vervallen: Echter een plant kan hiervan afwijken Toevoeging; De passeerkaart geldt voor gemotoriseerd verkeer (incl. bromfietsen) De passeerkaart wordt verstrekt aan: Bestuurders van motofietsen welke daarvoor daarvoor toestemming hebben van de betreffende plant/site manager De passeerkaart moet duidelijk zichtbaar zijn aangebracht in het voertuig. Wijziging: Veel transporten van en naar het Chemie Park vallen onder de werking van de wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. De afdeling Security controleert of voertuigen voldoen aan de verplichtingen van de genoemde wetgeving. Wijziging: Het Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route (ADR) is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en is als bijlage van de wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ook van kracht in Nederland. Voertuigen en haar bemanning die gevaarlijke stoffen vervoeren welke onder de werking van het ADR vallen, moeten voldoen aan hetgeen gesteld wordt in de wet. Versie Page 1 of 2

5 5.5 In geval van overtreding treedt het sanctiebeleid van de participanten in werking waarbij het verwijderen van betrokkenen van het terrein een van de sanctiestappen is. 5.8 Toevoeging: Bord: Reddingsvest verplicht Hfst 5.16 Nieuw hoofdstuk toegevoegd betreffende Brandwaternet Versie Page 2 of 2

6 1.1 sverklaring Het Chemie Park Delfzijl wil een aantrekkelijke en duurzame vestigingsplaats zijn, gewaardeerd door omgeving, medewerkers en contractors. Wij willen, geen ongevallen, een laag ziekteverzuim, geen incidenten. De bedrijven op het Chemie Park Delfzijl willen daarom tot de top behoren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Wij realiseren dit met alle medewerkers en contractors door: proactief gedrag en leren van ervaringen, consequent omgaan met normen en waarden, waarderen van gewenst en aanspreken op afwijkend gedrag, duidelijkheid in verantwoordelijkheden, open communicatie Wij meten onze prestaties en vergelijken die met de top van de chemische industrie om voortdurend te verbeteren. Onze gezamenlijke afspraken betreffende veiligheid, geldend voor het gehele Chemie Park Delfzijl, zijn weergegeven in dit Handboek site rules. Hierin staan de voor algemene, voor iedereen geldende afspraken op onze locatie. Daarnaast kent elk bedrijf op het Chemie Park Delfzijl nog een set aan bedrijfsspecifieke regels, omdat het risicoprofiel per bedrijf verschilt. AkzoNobel MCA, AkzoNobel MEB, AkzoNobel Salt, AkzoNobel SSC, BioMCN, Delamine, Delesto, JPB, Lubrizol, SGS, Stork, Teijin Aramid Versie Page 1 of 1

7 2.1 Beheer van het Handboek Site Rules Deze instructie maakt inzichtelijk hoe het beheer van het Handboek site rules is geregeld. Het beheer van het Handboek site rules is geregeld en belegd binnen Site Services Center (SSC). Eigenaar van het boek site rules is de manager SSC. Binnen het SSC kennen wij een beheerder en een groep van auteurs die de redactionele zaken en uitgifte van de site rules regelen. De groep van auteurs hebben een overleg waarin de site rules ook inhoudelijk worden getoetst. De uitgifte wordt uitgevoerd door de beheerder van het kwaliteitssysteem van SSC. De genoemde auteurs zijn de veiligheidskundigen van het Ct Safety. Beoordelaars zijn de QHSE-managers van de diverse bedrijven op het CPD. Normaal beheer van de site rules. De beheerder en de auteurs vormen de zogeheten redactiecommissie. Zij zullen een maal per jaar de site rules evalueren tenzij er noodzaak is om tussentijds een of meerdere documenten te moeten aanpassen dan komen zij vaker bijeen. Het aanpassen van de documenten kan ook op verzoek van de beoordelaars plaatsvinden. Meeting of Participants (MoP). De eigenaar zal in geval van een aanpassing in de site rules welke niet de volledige steun van de beoordelaars heeft binnen het MoP een eindoordeel te vragen om zodoende een beslissing over de aanpassing te verkrijgen. Versie Page 1 of 1

8 3.2 Eerste dag Instructie Deze instructie beschrijft hoe en waar en wanneer de Eerste dag instructie plaats vindt Iedere nieuwe medewerker moet binnen 2 maanden de Eerste dag instructie hebben ontvangen. De Eerste dag instructie wordt gehouden op de eerste werkdag van de maand. Indien door onvoldoende deelname een instructie eenmalig geen doorgang zal vinden dan zal dit in elk geval de volgende maand doorgang moeten vinden. Iedere In het programma van de Eerste dag instructie wordt onder andere de Poortfilm getoond en wordt het Bedrijfsnoodplan (BNP) uitgelegd. Versie Page 1 of 1

9 3.3 Security Deze instructie beschrijft welke werkzaamheden de een afdeling security uitvoert op het CPD. Het beleid van de afdeling Security is gericht op het verzorgen van de fysieke beveiliging van het CPD, adequate afhandeling van calamiteiten en telefoonservice. De dienst doet dit o.m. door: Bewaken van toegangen en poorten; Ontvangen van bezoekers; Vertonen van de veiligheidsfilm en toetsen van de kennis van contractors en transporteurs; Controleren en registreren van in- en uitgaande personen, voertuigen en goederen; In werking stellen van het Bedrijfs Nood Plan (BNP) en de calamiteitencomputer; Verrichten van EHBO op het CPD en in de verbandkamer; Onderzoeken en rapporteren van ongewenste activiteiten; Verrichten van surveillance-, brand- en sluitronden; Bedienen van de telefooncentrale, verzorgen en beheren van semafoonoproepen. Ondersteuning van het management door: Adviseren bij diefstal, vermissingen of vandalisme; Adviseren en inspecteren van aanvullende voorzieningen en regels die gelden voor het CPD. Als kritische succesfactoren hanteert de dienst: Een snelle doorstroming van bezoekers van het CPD; Terugdringen van diefstal door een strikt auto toelatingsbeleid; Bedrijfsnoodplan en calamiteitencomputer in werking stellen binnen één minuut na afhandeling meldingsgesprek. Algemeen Beveiligen is noodzakelijk om de volgende redenen: Voorkomen van ongewilde situaties; Beschermen van belangen; Bescherming van eigendommen; Verminderen van risico s; Interne/externe controle; De uitvoering is zowel preventief als repressief. De Akzo Nobel beveiligingsdienst is bevoegd te allen tijde controle uit te oefenen en indien nodig corrigerende en/of aanvullende maatregelen dwingend voor te schrijven, mits dit niet tegen de wetgeving ingaat of tegen de beleidsregels van de participant; Langs de terreinafscheiding moet minimaal een strook van 5 meter breed worden vrijgehouden. Beveiligingsvormen Mensbeveiliging; Materiële beveiliging (met techniek); Personele beveiliging (van of tegen personen). Versie Page 1 of 1

10 3.4 Beveiligen van Schepen en havenfaciliteiten Deze instructie beschrijft hoe het beveiligen van schepen plaatsvindt. Schepen worden beveiligd volgens de ISPS code. De Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-code) (International Ship and Port facility Security Code) is een amendement op de SOLAS (Safety Of Live At Sea). Het is het beveiligen van schepen en haveninstallaties tegen terroristische aanslagen. De ISPS-code is verplicht voor alle schepen op internationale reizen met meer dan 500 GT. Niet enkel schepen maar alle bedrijven in de haven die in contact komen met de schepen moeten aan de ISPScode voldoen. Elk schip en terminal is onder andere verplicht te hebben: veiligheidsplannen (voor elk schip specifiek opgemaakt, getest en gecontroleerd door de vlaggestaat); veiligheidsofficier aan boord; veiligheidsofficier aan de wal; bepaald materiaal (zoals camera's, metaaldetectors, afsluitingen,...); personen controleren bij aankomst of vertrek; lading controleren. Er zijn 3 veiligheidsniveaus in de ISPS-code. niveau 1: basisniveau, geldt altijd, het handhaven van een minimum aan passende, beschermende veiligheidsmaatregelen; niveau 2: het gedurende een bepaalde tijd handhaven van bijkomende beschermende veiligheidsmaatregelen. Dit door een verhoogd risico op een veiligheidsincident; niveau 3: het gedurende een beperkte tijd handhaven van verdere speciale beschermende veiligheidsmaatregelen. Dit als een veiligheidsincident waarschijnlijk of ophanden is (hoewel het precieze doel misschien niet kan worden vastgesteld). Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen Verhinderen dat personen die daar niet gerechtigd toe zijn, toegang krijgen tot schepen of haventerreinen. Verhinderen dat ontoelaatbare wapens en explosieven aan boord van schepen of op de haventerreinen worden gebracht. Eisen dat de (verplichte) veiligheidsplannen voor de schepen en de haventerreinen gebaseerd zijn op een (verplichte) beoordeling van de veiligheidssituatie. Training en oefeningen voorschrijven om alle betrokkenen met de veiligheidsplannen vertrouwd te maken. Versie Page 1 of 1

11 4.1 Algemene instructie in geval van brand, gasontsnapping of ongeval van deze instructie het vastleggen van de instructie in geval van brand, gasontsnapping en ongeval. In het geval van een incident zoals een brand, een gasontsnapping of een ongeval treedt het bedrijfsnoodplan in werking. Bij het ontstaan of ontdekken van brand of een gas- en / of schadelijk stof ontsnapping is snel en gecoördineerd optreden vereist. Ook in het geval van een ongeval met letsel kan dit van levensbelang zijn. Alarmtoestand Bij een ongeval, brand of gasalarm op het CPD stelt de beveiliging het Bedrijfsnoodplan in werking. In geval van een brand- of gascalamiteit wordt er kenbaar gemaakt of men zich binnen of buiten het bedreigde gebied bevindt middels de calamiteitenomroep. Men dient de aanwijzingen strikt op te volgen. Binnen ieder bedrijf kan een specifiek ontruimingsplan zijn, stelt u daar voor aanvang van de werkzaamheden van op de hoogte. Binnen het bedreigde gebied mogen geen liften gebruikt worden. Binnen het bedreigde gebied vervallen alle werkvergunningen. Gedurende de alarmperiode mag geen gebruik worden gemaakt van het telefoonnet (ook niet in het niet-bedreigd gebied), tenzij noodzakelijk ten behoeve van de calamiteitenbestrijding. Einde Alarm Het einde van de alarmtoestand wordt kenbaar gemaakt via de calamiteitenomroep. De werkvergunning dient voor het hervatten van de werkzaamheden opnieuw geautoriseerd te worden. De vergunningverstrekker dient zich ervan te overtuigen dat de werkplek weer veilig betreden kan worden. Zie de tabel op de volgende bladzijde. Versie Page 1 of 2

12 Situatie Actie Melding naar Brand In beginfase blussen of uitbreiding Loge 2 voorkomen. tst 7777 Bij twijfel succes direct melden of via Bij succes, melden na afloop van het intercom voorval. Gas / damp / schadelijk stof uitbraak Ongeval Indien daartoe bevoegd, ontsnapping tegen gaan en directe omgeving waarschuwen. Bij gevaar of hinder aan omgeving, dan direct melden. Let op gevaar voor u zelf, collega s en het slachtoffer. Ga na wat er gebeurd is. Stel slachtoffer gerust en laat deze niet alleen, tenzij de omstandigheden u er toe dwingen. Verplaats slachtoffer alleen in nood gevallen. Bij aanraking met chemicaliën langdurig spoelen. Bijzondere voorzichtigheid in acht nemen bij besloten ruimten en ongevallen met elektriciteit. Bellen met de mobiele telefoon: Loge 2 tst 7777 of via intercom Loge 2 tst 7777 of via intercom Door wie Bij voorkeur door wachtchef of baas. Indien daardoor teveel vertraging ontstaat dan direct door eerste waarnemer Bij voorkeur door wachtchef of baas. Indien daardoor teveel vertraging ontstaat dan direct door eerste waarnemer Bij voorkeur door wachtchef of baas. Indien daardoor teveel vertraging ontstaat dan direct door eerste waarnemer Wat melden Wie: Naam, Functie, Afdeling Wat: Bijzonderheden Waar: Plaats voorval Wie: Naam, Functie, Afdeling Wat: Bijzonderheden Waar: Plaats voorval Wie: Naam, Functie, Afdeling Wat: Bijzonderheden omtrent de toedracht Waar: Plaats voorval Aantal slachtoffers Bijzonderheden: Situatie waarin het slachtoffer zich bevindt Versie Page 2 of 2

13 4.2 Verkeer Deze instructie beschrijft de verkeersregels die van toepassing zijn op het Chemie Park Delfzijl. Een passeerbewijs van security is noodzakelijk bij het betreden met een voertuig van het CPD. Op het Chemie Park Delfzijl is het wettelijke reglement verkeersregels en verkeerstekens van toepassing. Tevens zijn de ADR regels van toepassing. Ten behoeve van het uitvoeren van dit beleid zijn controles noodzakelijk en worden steekproefsgewijs uitgevoerd. Weigering aan deze controles zal worden vastgelegd en aan het security sectionhead en geadresseerde worden toegestuurd. De maximum toegestane snelheid op het CPD is 30 km/uur. Het dragen van autogordels is verplicht (incl. passagiers). Parkeren Men dient te parkeren op de daarvoor geldende plaatsen (bezoekersparkeerplaats). Indien er elders wordt geparkeerd, moeten de sleutels in de voertuig blijven. Dan kan bij een calamiteit het voertuig worden verplaatst, indien dit nodig is. Poortcontrole Ingaande- en uitgaande voertuigen kunnen worden gecontroleerd door een securityfunctionaris. Bij geconstateerde afwijkingen kan het zijn dat het voertuig het terrein niet mag betreden of verlaten. Interne spoorwegovergangen Op een spoorwegoverweg geldt een verbod om stil te staan en te parkeren. De spoorwegovergangen zijn onbewaakt men dient zich bij passeren hiervan te vergewissen dat er geen locomotief en/of wagons op het punt staan de overgang te passeren. ADR Het Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route (ADR) is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en is als bijlage van de wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ook van kracht in Nederland. Voertuigen en haar bemanning die gevaarlijke stoffen vervoeren welke onder de werking van het ADR vallen, moeten voldoen aan hetgeen gesteld wordt in de wet. Versie Page 1 of 4

14 4.2.1 Wegafzettingen Het zorgdragen voor informatievoorziening van hulpdiensten op het Chemie Park Delfzijl als er wegen afgesloten zijn voor verkeer en het nemen van de noodzakelijke acties om een goede hulpverlening te waarborgen. Wegafzettingen op het CPD zijn ingedeeld in verschillende categorieën, aangeduid met prioriteit A t/m C. De prioriteit geeft aan in welke mate deze weg belangrijk is voor de hulpverlening om in geval calamiteiten of ongevallen de hulpverlening niet te hinderen. Een overig aandachtspunt daarbij is dat gewijzigde route duidelijk en helder zijn. In geval van het afzetten van wegen zal de volgende procedure gevolgd worden: - Het voornemen tot het plaatsen van een wegafzetting dient gemeld te worden aan de 1 e BBA (Beveiligings BeAmbte) aanwezig bij loge-2 - De 1 e BBA bepaalt aan de hand van tekeningoverzicht Brandkranen en Wegen (60425-S-11) onder welke prioriteit de weg valt. Wegen worden onderverdeeld in drie prioriteit categorieën, namelijk: Prioriteit A Zeer belangrijke weg voor spoedeisende hulpverlening, Prioriteit B Belangrijke weg voor Hulpverlening, Prioriteit C Weg. - Afhankelijk van de prioriteit van de weg waarin de wegafzetting plaatsvindt worden de volgende acties ondernomen: Prioriteit A Vaststellen van noodzakelijkheid en tijdsduur van wegafzetting, Overleg met Sectionhead Security (bij diens afwezigheid de coördinator AHV) onder welke nadere voorwaarden deze weg buiten gebruik gesteld kan worden, Definitieve vaststelling van tijdsduur en nadere voorwaarden door Sectionhead Security (bij diens afwezigheid de coördinator AHV, Aangeven wegafzetting op plattegrond en communicatie met bevelvoerder zodat ook de Firebrigade geïnformeerd is. Prioriteit B Vaststelling van noodzakelijkheid en tijdsduur van wegafzetting, Bepaling of er voldoende alternatieve routes beschikbaar zijn om hulpverlening binnen gestelde norm tijd te realiseren. Indien dit niet het geval is bepalen onder welke nadere voorwaarden deze weg buiten gebruik gesteld kan worden, Bij kortdurende afzettingen (korter dan 8 uur) aangeven van de wegafzetting op plattegrond en communicatie met bevelvoerder zodat ook de Firebrigade geïnformeerd is, Bij langdurige wegafzetting (langer dan 8 uur) informeren van de Sectionhead Security (bij dienst afwezigheid de coördinator AHV) onder welke nadere voorwaarden deze weg buiten gebruik gesteld kan worden, Aangeven wegafzetting op plattegrond en communicatie met bevelvoerder zodat ook de Firebrigade geïnformeerd is. Prioriteit C Vaststelling van tijdsduur van wegafzetting, Aangeven wegafzetting op plattegrond en communicatie met bevelvoerder zodat ook de Firebrigade geïnformeerd is. Een ieder die zich over het CPD verplaatst middels een voertuig dient zich strikt te houden aan de route die door borden wordt weergegeven. Versie Page 2 of 4

15 4.2.2 Alarm en Verkeer Deze instructie beschrijft wat te doen voor alle deelnemers aan het verkeer op het CPD ten tijde van een calamiteit Bij een gas alarm of een brandalarm op het CPD zal de calamiteitenomroep in werking worden gesteld en treed het bedrijfsnoodplan in werking. Voor alle deelnemers aan het verkeer gelden de volgende regels: Alle gemotoriseerd verkeer stopt en parkeert het voertuig op een veilige manier waarbij de doorgaande route beschikbaar is voor de hulpdiensten, Binnen het bedreigde gebied begeeft een ieder zich te voet of per fiets naar een veilig gebied haaks op de windrichting, Buiten het bedreigde gebied is er geen verplaatsing tussen de rayons op het CPD toegestaan, De enige verkeersdeelnemers op het CPD die zich mogen verplaatsen zijn de hulpdiensten die als zodanig herkenbaar zijn. Door deze maatregelen wordt voorkomen dat er zich mensen bevinden binnen het bedreigde gebied of zich verplaatsen naar het bedreigde gebied. Verder wordt het risico op mogelijke ontsteking van een gaswolk door gemotoriseerd verkeer voorkomen. Ook draagt de maatregel bij een het snel ter plaatse krijgen van de hulpdiensten om zo escalatie van het gebeuren te beperken of voorkomen. Versie Page 3 of 4

16 4.2.3 Weegbrug Deze instructie beschrijft wat het verkeer moet doen bij de weegbrug op het Chemie Park Delfzijl. De afdeling security controleert de ADR verplichtingen. Zij voeren ook controles uit op vervoersdocumenten en vergelijken deze met de voertuiggegevens voordat het voertuig het CPD verlaat. Onder deze taak valt de gewichtsgegevens. Om dit te doen is eer een faciliteit ingericht met een weegbrug. De bediening van de weegbrug gebeurt door een security-medewerker. De bediening van de weegbrug gebeurt door een security-medewerker vanuit loge 3 tijdens openingstijden. Buiten openingstijden van poort 3 wordt de weegbrug door een security-medewerker vanuit loge 2 bediend. Indien de weegbrug gebreken vertoont die niet snel verholpen kunnen worden, kan er uitgeweken worden naar de Zout Sulfaatweegbrug van het Zoutbedrijf. Versie Page 4 of 4

17 4.3 Opruimen Werkplek Deze instructie beschrijft het beleid ten aanzien van Orde en Netheid van de werkplekken. Ter voorkoming van ongevallen dienen werkplekken na beëindiging werkzaamheden schoon te worden achter gelaten. Zonder Orde en Netheid is er geen veiligheid mogelijk! Daarom dient er aandacht geschonken te worden aan de volgende punten: Toegangen, looppaden en vluchtwegen moeten te allen tijde vrij worden gehouden; Afzettingen, die zijn gebruikt bij de werkzaamheden, moeten weer verwijderd worden, Afval moet in de daarvoor bestemde afvalbakken of containers worden gedeponeerd. Werkplekken, kantoren, schaft-, kleed-, en wasgelegenheden moeten ordelijk en schoon worden gehouden; Drink- en etenswaren mogen alleen in de daartoe bestemde ruimten worden genuttigd (drinkwaren ook elders, indien er extreem hoge temperaturen zijn, zie ook paragraaf 5.15); Sterk vervuilde werkkleding moet zo snel mogelijk vervangen worden door schone en gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde kasten/containers; Het CPD is een veilige werkomgeving mits iedereen zich houdt aan de voorschriften. Zo ook met betrekking tot het afvoeren van afval. Op de locatie zijn diverse plekken waarin afval gescheiden verzameld kan worden. Er staan verschillende containers voor, chemisch afval, schroot en huishoudelijk afval. De afvoer van deze verschillende stoffen loopt via de afvalcoördinator. Opruimen en controle van de werkplek is een onderdeel van de werkvergunningprocedure. Versie Page 1 of 4

18 4.4 Roken en open vuur Deze instructie beschrijft de regels aangaande roken en open vuur op het CPD. Roken en open vuur is op de gehele locatie verboden. Die plaatsen waar wel gerookt mag worden zijn aangegeven met een sticker roken toegestaan. Roken en open vuur is op de gehele locatie verboden en wordt aangegeven met onderstaande borden. Roken Verboden Vuur open vlam verboden Uitzonderingen. Op plaatsen waar wel gerookt mag worden wordt dit aangegeven met de tekst roken toegestaan. Het werken met open vuur mag alleen met een geldige werkvergunning. Versie Page 2 of 4

19 4.5 Bellen en gebruik portofoon Deze instructie beschrijft de gedragsregels waar een ieder zich aan te houden heeft zodra het Chemie Park Delfzijl zich te houden heeft. Telefoneren mag tenzij anders aangegeven door borden of door degene waarbij u op bezoek komt of aan het werk gaat. Dit geldt tevens voor het gebruik van portofoons. Over het algemeen mag u gebruik maken van een mobiele telefoon of portofoon. Daar waar er een verbod geldt, is dit aangegeven middels de verbodsborden (zie hieronder). Verboden voor mobiele telefoons Verboden voor portofoons Versie Page 3 of 4

20 4.6 Fotograferen en Filmen Deze instructie beschrijft het beleid t.a.v. fotograferen en filmen. Fotograferen en filmen is niet toegestaan zonder toestemming. De installatie eigenaar dient vooraf toestemming te geven voor fotograferen en/of filmen. Fotograferen is verboden Filmen is verboden Versie Page 4 of 4

21 4.4 Roken en open vuur Deze instructie beschrijft de regels aangaande roken en open vuur op het CPD. Roken en open vuur is op de gehele locatie verboden. Die plaatsen waar wel gerookt mag worden zijn aangegeven met een sticker roken toegestaan. Roken en open vuur is op de gehele locatie verboden en wordt aangegeven met onderstaande borden. Roken Verboden Vuur open vlam verboden Uitzonderingen. Op plaatsen waar wel gerookt mag worden wordt dit aangegeven met de tekst roken toegestaan. Het werken met open vuur mag alleen met een geldige werkvergunning. Versie Page 1 of 1

22 4.5 Bellen en gebruik portofoon Deze instructie beschrijft de gedragsregels waar een ieder zich aan te houden heeft zodra het Chemie Park Delfzijl zich te houden heeft. Telefoneren mag tenzij anders aangegeven door borden of door degene waarbij u op bezoek komt of aan het werk gaat. Dit geldt tevens voor het gebruik van portofoons. Over het algemeen mag u gebruik maken van een mobiele telefoon of portofoon. Daar waar er een verbod geldt, is dit aangegeven middels de verbodsborden (zie hieronder). Verboden voor mobiele telefoons Verboden voor portofoons Versie Page 1 of 1

23 4.6 Fotograferen en Filmen Deze instructie beschrijft het beleid t.a.v. fotograferen en filmen. Fotograferen en filmen is niet toegestaan zonder toestemming. De installatie eigenaar dient vooraf toestemming te geven voor fotograferen en/of filmen. Fotograferen is verboden Filmen is verboden Versie Page 1 of 1

24 5.1 Bijzondere gebieden en zones Deze instructie beschrijft het beleid ten aanzien van het aanduiden van bijzondere gebieden (zones). De afzonderlijke bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor: Het in kaart brengen van bijzondere gebieden, Het fysiek aanduiden van de bijzondere gebieden door middel van kleurcodering op b.v. o Bestrating, o Bebording, o Paaltjes, o Fysieke afscheiding, Bord met leesbare eisen die van toepassing is voor het bijzondere gebied. Bijzondere gebieden / zones zijn zones waarbinnen aanvullende eisen gelden. Het betreden van een bijzonder gebied / zone is alleen toegestaan met toestemming van de verantwoordelijke functionaris, zoals vermeldt op de bebording. Zie voorbeeld oranje zone Voorbeeld bord aanduiding oranje zone Oranje zones komen voor over het hele Chemie Park Delfzijl, aanvullende bijzondere gebieden / zones met kleurcodering kunnen voorkomen bij de verschillende bedrijven op het Chemie Park Delfzijl. Deze gebieden worden beschreven in het veiligheidsboek van het desbetreffende bedrijf. Versie Page 1 of 1

25 5.2 Werkvergunning verstrekking CPD Eenduidige afspraken met betrekking tot het verstrekken van werkvergunningen ter voorkoming van onduidelijkheid met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden van de opdracht verstrekkende partij en de rayonbeheerder(s). Vergunningen op het CPD worden verstrekt door de opdracht gevende partij (operationeel beheerder van de installatie). De opdracht gevende partij is inhoudelijk op de hoogte van; De risico s van de installatie (onderdeel van de RI&E), Aanvullende risico s voortkomend uit de werkzaamheden (TRA), Aanvullende risico s voortkomend uit de omgeving (TRA). Bij grensoverschrijdende werkzaamheden dient de operationeel rayonbeheerder (vaak de dienstdoende wachtchef van het rayon) mee te tekenen om de werkvergunning. Hiermee geeft de rayonbeheerder aan dat; de maatregelen die vastgelegd zijn in de werkvergunning voldoende zijn om de risico s uit omgeving te beheersen, Geeft de operationeel rayonbeheerder hiermee aan dat er geen conflicterende werkzaamheden zijn en, dat hij bij een eventuele calamiteit op de hoogte is van de aanwezigheid van de medewerkers in zijn rayon (ontruiming en evacuatie conform BNP), Er is een kopie van de werkvergunning aanwezig bij de operationeel rayonbeheerder. Op het Chemiepark Delfzijl (CPD) zijn verschillende bedrijven gevestigd, die samen een keten vormen. Werkzaamheden die uitgevoerd worden (onderhoud en bediening) worden uitgevoerd in opdracht van een opdrachtgever. Deze werkzaamheden worden niet altijd uitgevoerd in het rayon van de opdrachtverstrekkende partij. Bij grensoverschrijdende werkzaamheden ontstaat onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden, in het bijzonder op het gebied van; Rayonindeling, Vergunning verstrekking (inclusief mede autorisatie en toezicht), Het toekennen van incidenten (in het kader van incident onderzoek). Arbo wetgeving Conform de Arbowetgeving heeft de werkgever de zorg voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers betreffende alle met de arbeid verbonden aspecten. Indien er meerdere werkgevers zijn, zijn de werkgevers verplicht vooraf schriftelijk vast te leggen de wijze van samenwerking, de daarbij te treffen voorzieningen en de wijze waarop toezicht wordt uitgevoerd. Conform het Bouwbesluit is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de coördinatie van de veiligheid tijdens de werkzaamheden. Eventueel wordt hier een aanvullende risico inventarisatie van gemaakt (V&G plan of TRA). Artikel 5 Arbowet RI&E, Artikel 19 Arbowet verschillende werkgevers, Arbobesluit 2:29 aanstellen coördinatoren, Arbobesluit 2:31 taken coördinator in uitvoeringsfase, AI Beheersing van de werkzaamheden. Versie Page 1 of 2

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Sitech Services BV SHE. Veiligheidsregels Plants & Sitech Services. Uitgave April 2011. Afdeling SHE. Pagina 1 van 81 April 2011

Sitech Services BV SHE. Veiligheidsregels Plants & Sitech Services. Uitgave April 2011. Afdeling SHE. Pagina 1 van 81 April 2011 Pagina 1 van 81 Veiligheidsregels Plants & Sitech Services Uitgave Afdeling Pagina 2 van 81 INHOUDSOPGAVE 0. INLEIDING 1. VERANTWOORDELIJKHEIDSSTRUCTUUR VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU 1.1. DE HIËRARCHISCHE

Nadere informatie

Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport Rotterdam The Hague Airport Zakboek Safety & Security 2012 Rotterdam The Hague Airport Zakboek Safety & Security 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen Inleiding Regels en voorschriften airside Voor wie is

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

Locatiereglement Attero versie 2014. deel 1, 2 en 3

Locatiereglement Attero versie 2014. deel 1, 2 en 3 Locatiereglement Attero versie 2014 deel 1, 2 en 3 Inhoud Inleiding 5 1 Algemene regels 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Toegang locatie 6 1.3 Veiligheid 6 1.4 Milieu 7 1.5 Orde, netheid en hygiëne 8 1.6 Calamiteiten

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Een veilige school voor iedereen!

Een veilige school voor iedereen! Een veilige school voor iedereen! Inhoudsopgave 1. Woord vooraf...3 2. Visie, doelen en uitgangspunten...4 3. Wettelijk kader...5 4. Planmatige aanpak...6 5. De huidige situatie...9 6. Coördinatie veiligheid...

Nadere informatie

LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT

LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT De directie van Den Helder Airport, exploitant, overwegende dat op de terreinen en in de gebouwen van de luchthaven in het bijzonder de volgende bepalingen van toepassing

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement)

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Vergunningverlening 5 4. Communicatie 8 5. Verkeer

Nadere informatie

Formulier Algemene RI&E

Formulier Algemene RI&E Formulier Algemene RI&E Bedrijfshulpverlening Elk bedrijf heeft de plicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Hieronder ziet u de onderwerpen waar u in uw RI&E aandacht aan dient te besteden. Deze

Nadere informatie

Ciencia y technologia. Basisveiligheid

Ciencia y technologia. Basisveiligheid Ciencia y technologia Basisveiligheid 1 Inhoud blz. 1.0 Arbeidsomstandighedenwetgeving 7 1.1 Ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden 7 1.2 Huidigestand van zaken 7 1.2.1 Het Arbobesluit 8 1.2.2 De Arboregeling

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

Personeelsinformatie- en. veiligheidshandboek. Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Personeelsinformatie- en. veiligheidshandboek. Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Personeelsinformatie- en veiligheidshandboek Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 4 1.1. Wie is Blue Circle Payrolling B.V.... 4 1.2. Driehoeksverhouding... 4 2. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN...

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften -... 1.11 TECHNIEK Gedragsregels en Veiligheid Voorschriften MDI Techniek BV... -"'~ \~ NEN NBBU Nijverheidsweg 6, 7161 AA Neede Postbus 155, 7160 AD Neede T (0545) 288288 F (0545) 28 82 80 www.mditechniek.nl

Nadere informatie