Voorwoord. We leven in een maatschappij die niet zonder risico s is. Een ieder van ons loopt de kans betrokken te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. We leven in een maatschappij die niet zonder risico s is. Een ieder van ons loopt de kans betrokken te"

Transcriptie

1 Voorwoord We leven in een maatschappij die niet zonder risico s is. Een ieder van ons loopt de kans betrokken te raken bij een calamiteit (een incident of ongeluk). Veel van deze risico s zijn bekend. De gemeente Enschede en andere instanties zijn volop bezig om risico s zo klein mogelijk te houden en te zorgen voor een goede voorbereiding op de bestrijding van eventuele calamiteiten. Met deze gids willen wij u informeren over mogelijke calamiteiten, zodat u ze kunt herkennen en weet wat u moet doen om uzelf en anderen in veiligheid te brengen als de nood aan de man is. Ik hoop dan ook dat u de tijd neemt om deze gids aandachtig door te nemen. J.H.H. Mans, burgemeester van Enschede 3

2 4

3 Inhoudsopgave Inleiding 6 Regels 6 Risico s 6 Veiligheidsbeleid 6 Wat te doen bij... 8 Brand 9 Vrijkomen van gevaarlijke stoffen 10 Explosie 11 Ongeval tijdens een evenement 12 Uitval van nutsvoorzieningen 13 Noodweer 14 Epidemie 15 Meer informatie 16 Hoe werkt een melding via 112? 16 Sirene / binnen blijven / evacuatie 16 Contactinformatie 18 5

4 Inleiding De risico s die we in onze maatschappij lopen zijn zeer divers. Met een vliegtuig kunnen we neerstorten. We rijden massaal in auto s en dat levert jaarlijks duizenden ongelukken op. Benzinepompen en LPG-tankstations brengen de nodige gevaren met zich mee. In sommige fabrieken wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Tankauto s kunnen kantelen en in brand raken, en treinen met chemicaliën kunnen ontsporen. Natuurgeweld of epidemieën kunnen mens en dier treffen. De kans op deze calamiteiten is meestal klein, maar de gevolgen kunnen soms groot zijn. Regels Om risico s te beperken heeft de overheid regels opgesteld. Bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid en voor de brandveiligheid van openbare gebouwen. En bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken moeten een vergunning hebben, waaraan veel voorwaarden zijn verbonden. Zo moet er een goede opslagruimte zijn en moeten de stoffen goed en veilig worden verpakt. Bedrijven hebben daarnaast, net als bijvoorbeeld burgers in het verkeer, een eigen verantwoordelijkheid. Wij mogen verwachten dat hun medewerkers een goede opleiding krijgen, zodat ze risico s leren herkennen en kunnen handelen in geval van een calamiteit. Daarnaast moeten de meeste bedrijven en instellingen een ontruimingsplan en duidelijk aangegeven vluchtroutes hebben. De gemeente voert regelmatig controles uit, om te zien of de voorgeschreven regels worden nageleefd. Risico s Deze calamiteitengids wijst u op risico s in Enschede. Welke risico s zijn er, wat doen de gemeente (inclusief de brandweer), de politie en andere instanties er aan en wat kunt u zelf doen? Daarbij is het goed te bedenken dat een ongeluk altijd onverwacht komt. Om toch de voornaamste risico s zo goed mogelijk vooraf te kunnen aanwijzen, heeft de gemeente Enschede een risicoinventarisatie gemaakt. De geïnventariseerde risicobedrijven zijn op het kaartje hiernaast weergegeven. Dit is uiteraard een momentopname. Bedrijven sluiten en risicovolle situaties verdwijnen, maar er komen ook nieuwe risico s bij. De gegevens worden daarom regelmatig geactualiseerd. De actuele risicokaart vindt u via de gemeentelijke veiligheidssite: Veiligheidsbeleid De gemeente probeert in haar veiligheidsbeleid op allerlei manieren de risico s zo klein mogelijk te houden. In de eerste plaats is het belangrijk om structurele oorzaken van onveiligheid weg te nemen. Zo heeft de gemeente een vuurwerkbedrijf en enkele LPG-tankstations uitgekocht, omdat die door hun ligging in woonwijken teveel risico s met zich meebrachten. Ook wordt er bij stedelijke vernieuwing (zoals recent de opknapbeurt van het Van Heekplein en de aanleg van de ondergrondse parkeergarage) vooraf gekeken naar 6

5 mogelijke risico s. Een stap verder is het voorkomen van en beperken van de ernst van een calamiteit. Daaronder valt bijvoorbeeld de uitgifte en de controle van gebruiksvergunningen in het kader van de brandveiligheid. De brandweer is hiervoor verantwoordelijk. Samen met de verschillende hulpverleningsdiensten stelt de gemeente plannen op om calamiteiten goed aan te pakken. Het gemeentelijk rampenplan is daarvan het bekendste. Voor bepaalde risico s, zoals rond de vliegbasis, worden aparte plannen opgesteld. Met deze plannen wordt ook geoefend, zodat in geval van een werkelijke calamiteit de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer, ambulance) goed zijn voorbereid en weten wat hen te doen staat. Het herstel van de situatie na een calamiteit en de evaluatie van de inzet van de verschillende diensten wordt nazorg genoemd. Tenslotte kan men door goed te evalueren nieuwe calamiteiten voorkomen of bij een volgende gelegenheid nog beter optreden. Zo blijven alle betrokkenen continu leren. Autotankstations met aflevering van LPG. Bedrijven met grootschalige opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Opslag van gevaarlijke stoffen, meer dan 10 ton. Bedrijven met grote industiële koeling, bijvoorbeeld koel- en vrieshuizen, levensmiddelenindustrie, ijsbanen. Overige bedrijven met risico s voor de omgeving. 7

6 Wat te doen bij... In uw woonomgeving, op het werk en in openbare gelegenheden kunnen zich calamiteiten voordoen. U wordt in die verschillende omgevingen met heel uiteenlopende risico s geconfronteerd. Het is daarom zinvol vooraf risicovolle situaties te kunnen herkennen en tegelijk goed voorbereid te zijn op een eventuele calamiteit. Bij sommige calamiteiten moet u het alarmnummer 112 bellen of zult u de sirene horen. Hierover vindt u meer informatie achterin deze gids. Hieronder volgen voor verschillende calamiteiten tips over het voorkomen van ongelukken en over hoe te handelen als het toch zover is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Brand Vrijkomen van gevaarlijke stoffen Explosie Ongeval tijdens een evenement Uitval van nutsvoorzieningen Noodweer Epidemie In zijn algemeenheid geldt dat u het beste uit de buurt kunt blijven van de plaats waar een calamiteit heeft plaatsgevonden. Vaak loopt u de hulpverleners daar alleen maar voor de voeten. Uitzondering hierop kan zijn dat u zelf direct hulp kunt bieden, bijvoorbeeld met EHBO of Bedrijfshulpverlening. 8

7 Brand U kunt het risico van brand en de effecten daarvan beperken door goede voorzorgsmaatregelen te treffen en oplettend te zijn. Voor de hand liggende maatregelen zijn bijvoorbeeld: Het gasfornuis uitdraaien wanneer u de keuken verlaat Kaarsen niet onbewaakt laten branden en sigaretten doven De televisie niet op stand-by laten staan Droog hout gebruiken voor de open haard en regelmatig uw schoorsteen laten vegen Rookmelders plaatsen Wanneer er toch brand uitbreekt, neem dan de kinderen mee, waarschuw medebewoners en andere aanwezigen en verlaat het pand zo snel mogelijk. Bij een brand verspreiden de vlammen en de rook zich onvoorstelbaar snel. Probeer geen spullen mee te nemen of te redden. Wanneer u zichzelf en anderen in veiligheid hebt gebracht, belt u 112. Elke gelegenheid waar veel mensen samenkomen, moet voorzien zijn van vluchtroutes. Let goed op waar vluchtroutes en nooduitgangen zijn. Instellingen, zoals verzorgingstehuizen, zijn verplicht om een gebruiksvergunning brandveiligheid te hebben. De gemeente voert regelmatig controles uit om te kijken of die instellingen aan de veiligheidseisen voldoen. Het is van belang dat een brand zo snel mogelijk wordt geblust. Brandblusslangen worden vaak aangesloten op ondergrondse brandkranen (een put in de weg of het trottoir). Houd die brandkranen vrij en parkeer er bijvoorbeeld niet uw auto op. De brandkranen zijn herkenbaar aangegeven door middel van een bordje in de buurt van de kraan. De rook die bij een brand vrijkomt is altijd gevaarlijk. Afhankelijk van de schadelijke stoffen in de rook loopt u kans op tranende ogen, prikkelende neus en keel en ademhalingsproblemen. Ga bij een brand dan ook nooit in de rook staan. Als er veel gevaarlijke stoffen vrijkomen bij een brand, dan wordt u daarover zo snel mogelijk geïnformeerd via Radio Oost (88.4 FM via de kabel, 89.4 FM via de ether) of een geluidswagen van de politie. Volg de instructies altijd op. In zijn algemeenheid geldt bij rook of giftige stoffen die van buiten komen: ga naar binnen, sluit ramen en deuren en luister naar Radio Oost - zie ook hieronder bij Vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Via Radio Oost of de geluidswagen krijgt u ook bericht wanneer u weer naar buiten kunt. 9

8 Vrijkomen van gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn er in allerlei vormen. De Wet milieugevaarlijke stoffen maakt onderscheid tussen brandbare, explosieve, giftige en bijtende stoffen. Naast bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, rekent de wet onder meer ook LPG-tankstations en zwembaden (zoutzuur!) tot de risicovolle inrichtingen. Bedrijven met een klein risico, zoals garagebedrijven, vallen daar niet onder. Bedrijven met gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. De gemeente en de verschillende hulpverleningsdiensten controleren daarop en hebben ook plannen voor gezamenlijk optreden wanneer er toch iets gebeurt. Ook voor het geval er gevaarlijke stoffen vrijkomen tijdens een transport, bestaan er afspraken om deze dreiging snel weg te nemen. Op stoffen die kunnen exploderen, zoals LPG, wordt hieronder bij Explosie nader ingegaan. Voor giftige of bijtende stoffen geldt het volgende: wanneer er zo n stof vrijkomt, kunt u last krijgen van tranende ogen en hoesten. Onderneem dan de volgende stappen: mogelijkheden van afsluiting. Leg natte doeken klaar om zonodig voor neus en mond te houden. Bij calamiteiten wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, bijvoorbeeld met sirenes of een geluidswagen van de politie. Luister naar Radio Oost voor verdere aanwijzingen. Via Radio Oost wordt ook informatie gegeven over bijvoorbeeld de opvang van uw kinderen. Bel niet zelf naar de verblijfplaats van uw gezinsleden. Het telefoonnet raakt dan overbelast. Als u beter naar een andere plaats kunt gaan, wordt dat via Radio Oost of een geluidswagen van de politie meegedeeld. Volg altijd de aanwijzingen op van deskundigen van de hulpverleningsdiensten (achterin deze gids staat hierover meer informatie). Als het niet mogelijk is om snel naar binnen te gaan, moet u zich zo snel mogelijk tegen de wind in van de plaats van het incident verwijderen. U moet zo snel mogelijk naar binnen gaan en ramen en deuren sluiten, om te voorkomen dat deze stoffen binnendringen en u de stoffen inademt. Bel 112. Doe fornuis, geiser, cv-ketel en eventuele kachels uit. Doe de gashoofdkraan dicht, doof open vuur. Sluit alles af wat voor ventilatie dient, zoals wasemkanaal, afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en wc-rooster. Sluit ook de binnendeuren. Wordt de ventilatie van uw woning (bijvoorbeeld flat) centraal geregeld, informeer dan vooraf over de 10

9 Explosie Bij sommige incidenten is er explosiegevaar. Ook hierbij is het moeilijk vooraf te bepalen of er inderdaad een explosie zal plaatsvinden en zo ja, wanneer en waar dat gebeurt. Explosies ontstaan plotseling en op dat moment kan er weinig aan worden gedaan. Bij een zware explosie kunnen de effecten van de drukgolf slachtoffers maken. De meeste gewonden bij een explosie in stedelijk gebied vallen door rondvliegend materiaal, zoals glas, scherven en dakpannen. Wanneer bij een explosie gas vrijkomt, kan er een vuurbal ontstaan. Hoe heviger de explosie, des te groter de cirkel waarbinnen schade wordt aangericht. Dreigt er een explosie, dan moet u snel afstand nemen. Een explosie van een LPG-tankauto, bijvoorbeeld, kan tot op meer dan honderd meter gevolgen hebben. Daarom moet u bij een dreigende explosie uw ramen en deuren juist openzetten. U kunt uzelf in bescherming brengen door in een hoek te gaan zitten. 11

10 Ongeval tijdens een evenement Met enige regelmaat vinden in Enschede evenementen plaats waar heel veel mensen op af komen, zoals de voetbalwedstrijden van FC Twente of de open dagen van de Vliegbasis Twenthe. Aan grootschalige evenementen zijn risico s verbonden. Soms maken incidenten een (gedeeltelijke) ontruiming nodig.voordat een vergunning wordt afgegeven, bekijken de politie en de brandweer samen met de gemeente de veiligheid van een evenement. Wanneer er veel mensen aanwezig zijn op een klein gebied, ontstaat er bij een noodzakelijke ontruiming meestal paniek. In een gebouw weet men vaak de nooduitgangen niet te vinden. Overal waar veel mensen samenkomen moeten de vluchtroutes zijn aangegeven. U kunt zich goed voorbereiden door bij binnenkomst meteen te kijken waar de nooduitgang(en) en vluchtroutes zijn. Bij een incident weet u dan hoe u snel en rustig het gebouw kunt verlaten. Probeer in elk geval niet in paniek te raken en zoek nooit de drukte op! Beweeg u dus niet tegen de mensenstroom in. 12

11 Uitval van nutsvoorzieningen De uitval van nutsvoorzieningen als elektriciteit, gas, water of telefoon zorgt vaak voor veel ongemak. Het uitvallen van de verwarming in de winter kan voor sommige mensen levensbedreigend zijn. Instellingen waar ouderen of zieken verblijven, hebben hiervoor maatregelen getroffen. Voor mensen die afhankelijk zijn van medische apparaten, kan de uitval van elektriciteit ook levensbedreigend zijn. Overleg in dat geval met de huisarts of het nodig is om de patiënt naar een ziekenhuis te brengen, wanneer de situatie te lang duurt. Ziekenhuizen en verzorgingshuizen hebben meestal een noodvoorziening. Wanneer de telefoon uitvalt, moet het alarmnummer 112 wel bereikbaar blijven. Er wordt dan overgeschakeld naar een noodnet waarmee hulpverleningsorganisaties bereikbaar blijven. Mocht het telefoonnet overbelast raken, wanneer bij een calamiteit iedereen tegelijk gaat bellen, dan hindert dat de hulpverleningsdiensten bij hun werk. Bijvoorbeeld omdat het alarmnummer 112 niet te bereiken is. Er worden dan mobiele meldpunten geregeld, onder meer bij politiebureaus en door de inzet van brandweerauto s. De hulpverleners van politie en brandweer kunnen met mobilofoons verbindingen leggen. Wanneer u moet bellen vanwege een levensbedreigende situatie, kunt u naar een van deze posten gaan. De locatie daarvan wordt via Radio Oost bekend gemaakt. U kunt helpen overbelasting van het telefoonnet te voorkomen door naar de berichtgeving op de radio te luisteren en niet zelf te gaan bellen of internetten. Wanneer de gas- of elektriciteitsvoorziening uitvalt, kan dat vaak wat langer duren. U kunt dan problemen krijgen met de informatievoorziening en mogelijk met de verwarming. Zorg dat u altijd kaarsen of lampen op batterijen, een radio op batterijen en voldoende reserve-batterijen in huis heeft. Bij het herstel van de gasvoorziening na een storing kunnen gevaarlijk situaties optreden als waakvlammen niet opnieuw worden ontstoken. Controleert u daarom uw gastoestellen in huis, zoals fornuis, geiser en cv-ketel. Bij langdurige uitval van de watervoorziening neemt het waterbedrijf maatregelen. In de woonwijken worden dan mobiele units geplaatst van waaruit water wordt verstrekt. 13

12 Noodweer Ook aan de natuurverschijnselen zijn risico s verbonden. Over de bestrijding van natuurrampen hebben de verschillende hulpverleningsdiensten afspraken gemaakt. Ook het Waterschap Regge en Dinkel heeft een calamiteitenplan opgesteld voor het geval van wateroverlast. Dankzij de huidige, nauwkeurige weersverwachting is de komst van noodweer meestal vroegtijdig bekend. Wanneer er een zware storm op komst is, is het verstandig om niet onnodig uw huis te verlaten. U loopt dan bijvoorbeeld het risico om van de weg te worden geblazen of door een omvallende boom te worden getroffen. Wanneer u toch plotseling in een storm terechtkomt, zoek dan zo snel mogelijk een veilig heenkomen. Bliksem slaat meestal in op het hoogste punt van de omgeving. Ga daarom bij onweer nooit onder een boom staan. U kunt beter bij iemand binnen schuilen of in uw auto. Bent u thuis? Blijft u daar dan en haalt u de stekkers uit de stopcontacten. 14

13 Epidemie De afgelopen jaren zijn er diverse epidemieën geweest die de gezondheid bedreigden van mens (SARS, legionella) of dier (BSE, varkenspest, MKZ, vogelpest). Bij calamiteiten en risico s voor de volksgezondheid zorgt de GGD meestal voor de coördinatie van de bestrijding en/of voor de informatievoorziening. Dringende informatie wordt tevens bekend gemaakt via RTV Oost. Zie de contactinformatie achterin deze gids. 15

14 Meer informatie Onderstaand vindt u aanvullende informatie. Er wordt uitgelegd hoe een melding via 112 in zijn werk gaat, u leest wat u moet doen als de sirene gaat en wat er gebeurt als u geëvacueerd moet worden. Tenslotte is een aantal adressen en telefoonnummers opgenomen waar u terecht kunt met uw vragen en opmerkingen. Hoe werkt een melding via 112? U belt 112. U vertelt waar hulp wordt gewenst. U vertelt van wie u hulp wilt hebben: politie, brandweer en/of ambulance. U wordt doorverbonden en vertelt wat er aan de hand is en waar precies. De desbetreffende hulpverleningsdienst begeeft zich naar de plaats van het incident en waarschuwt zo nodig andere diensten. Doven en slechthorenden kunnen met een teksttelefoon een calamiteit melden via nummer Alle gesprekken die bij de centrale binnenkomen, worden opgenomen om ze te kunnen terugluisteren. Ook heeft de centrale een nummermelder. Dit is van belang voor een snelle hulpverlening (zo nodig terugbellen voor nadere informatie), maar ook om misbruik tegen te gaan. Sirene / binnen blijven / evacuatie Als u de sirene hoort, is er sprake van een alarm (behalve bij het proefalarm op de eerste maandag van elke maand om uur; zie het kader Alarmsignaal ). Volg dan onderstaande aanwijzingen zo snel mogelijk op: Ga meteen naar binnen, waar u ook bent. Ga dus naar het dichtstbijzijnde huis, bedrijf, kantoor of ander gebouw. Blijf niet in de auto, buiten op het werk of aan boord van een schip. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en dus niet van school worden gehaald. Informeer en help doven, slechtzienden en blinden in uw omgeving. Bied zo nodig schuilgelegenheid aan mensen in uw omgeving. Sluit deuren en ramen. Ga niet bellen of internetten. Het telefoonnet kan daardoor overbelast raken. Dan is niemand meer bereikbaar en wordt de hulpverlening gehinderd. Luister naar Radio Oost, en naar een eventuele geluidswagen van de politie, om te horen wat er aan de hand is en wat u moet doen. Blijf luisteren totdat u hoort dat de situatie weer veilig is. U vindt Radio Oost op frequentie 88.4 FM via de kabel en 89.4 FM via de ether. Via pagina 123 van RTV Oost teletekst wordt eveneens informatie verstrekt. 16

15 Wanneer een calamiteit zo ernstig is dat u de omgeving moet verlaten, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht via Radio Oost of een rondrijdende geluidswagen. In dat geval moet u het volgende doen: Sluit gas, licht en water af. Neem alleen de hoognodige zaken mee. Sluit uw woning af. Controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt. U krijgt ook te horen welk vervoermiddel u kunt gebruiken. Dat kan uw eigen vervoermiddel zijn, maar mogelijk laat de situatie dat niet toe. In dat geval wordt er voor vervangend vervoer gezorgd. Mag u met eigen vervoer, dan gelden de volgende regels: Het alarmsignaal De bekende sirene heeft één alarmsignaal, voor zowel het proefalarm als een daadwerkelijk alarm. Het alarmsignaal duurt 1 minuut en 26,4 seconden. Voor het proefalarm (op de eerste maandag van elke maand) klinkt het signaal één keer: om uur. In heel Nederland worden dan de sirenes getest. Het is bij een echt alarm verplicht om het signaal te herhalen. Aard en omvang van de calamiteit bepalen hoe vaak het alarm moet worden herhaald. Neem zo veel mogelijk anderen mee. Luister naar de verkeersinformatie via Radio Oost. Volg de route die de politie aangeeft. Ga naar het opvangcentrum dat via Radio Oost wordt bekendgemaakt, of ga naar familie of vrienden buiten het getroffen gebied. Moet u met het openbaar vervoer, dan hoort u op welke manier u wordt vervoerd en waar de opstapplaatsen zijn. Voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren wordt speciaal vervoer geregeld door de leiding van de instellingen waar zij zich op dat moment bevinden. 17

16 Contactinformatie Heeft u nog vragen, wilt u meer informatie of wilt u gevaarlijke situaties aan de gemeente doorgeven? Kijk dan op de gemeentelijke veiligheidssite (http://www.enschede.nl/veiligheid) of op het Digitaal Loket (http://loket.enschede.nl). U kunt ook contact opnemen met de gemeente of één van de andere instanties die voor veiligheid en calamiteitenbestrijding verantwoordelijk zijn, via onderstaande adressen en telefoonnummers. Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus AA Enschede Brandweer Enschede Hengelosestraat 77 Postbus AA Enschede Politie Twente Hermandad 2 Postbus AA Enschede GGD Regio Twente Nijverheidstraat 30 Postbus BK Enschede Centrale Huisartsenpost Enschede Emmastraat BA Enschede Waterschap Regge en Dinkel Essent Storing gas en elektra Cogas Storing gas en elektra Vitens Storing water

( Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel

( Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel f ( Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel Uitval van stroom, gas, water of telefoon Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties. September 2006. DENK VOORUIT

Nadere informatie

Wat te doen? CALAMITEITENWAAIER. Uitgave van de gemeente Moerdijk

Wat te doen? CALAMITEITENWAAIER. Uitgave van de gemeente Moerdijk Wat te doen? CALAMITEITENWAAIER Uitgave van de gemeente Moerdijk Voorwoord 1Risico s lopen we iedere dag. Gelukkig staan we er niet iedere minuut bij stil, anders zou je niks meer durven ondernemen. Op

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het sirenenetwerk

Veelgestelde vragen over het sirenenetwerk Veelgestelde vragen over het sirenenetwerk SIRENE 1. Wat moet ik doen als de sirene gaat? Volg dan het basisscenario: Ga naar binnen Sluit ramen en deuren Luister naar Omroep Gelderland op 103,5 FM (via

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Risicowijzer BEWAAR DEZE RISICOWIJZER ZORGVULDIG IN UW METERKAST

Risicowijzer BEWAAR DEZE RISICOWIJZER ZORGVULDIG IN UW METERKAST Risicowijzer BEWAAR DEZE RISICOWIJZER ZORGVULDIG IN UW METERKAST Voorwoord Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel. Bent u goed voorbereid? We hoeven er niet iedere dag bij stil te staan, maar

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken!

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken! Brandveiligheid en uw beperking Rookmelders laten je niet stikken! 1 Rookmelders laten je niet stikken! Gebruik een brandveilige asbak 2 Brandveiligheid en uw beperking We staan er niet altijd bij stil,

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! 1 Rookmelders laten je niet stikken! 2 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt.

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Inleiding Risico-inventarisatie Wat zijn de risico s Risico s bij bedrijven

Inleiding Risico-inventarisatie Wat zijn de risico s Risico s bij bedrijven Inleiding We leven in een maatschappij die niet zonder risico s is. Veel van deze risico s zijn we samen bereid te nemen. We reizen met vliegtuigen die kunnen neerstorten. We rijden in auto s en we hebben

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over sirenes en het basisscenario

Vragen en antwoorden over sirenes en het basisscenario Vragen en antwoorden over sirenes en het basisscenario Inhoudsopgave Waarschuwingssirenes van de overheid 3 Sirenetest 3 Bedrijfssirenes 3 De sirene bij rampen of grote ongevallen 4 Ontalarmering 4 Basisscenario

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB2-v3.indd 1 20-06-17

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! 1 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt. Hoe breng je jezelf, je

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 1 september 2017 CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 Spoed? Bel 112 Politie geen spoed 0900 8844 Hoofd BHV Lekkodagen: Egbert Meindertsma 06-5140 7096 Contactpersoon Shantyfestival: Eric Harmsen 06-4415 2202

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

GEMEENTE LINGEWAAL RISICOPASPOORT

GEMEENTE LINGEWAAL RISICOPASPOORT GEMEENTE LINGEWAAL RISICOPASPOORT Gemeente Lingewaal Raadhuisplein 3 4147 AN Asperen T: 0345 63 40 00 E: info@lingewaal.nl W: www.lingewaal.nl Als elke seconde telt. Bel 112. In niet levensbedreigende

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

MFC De Klaproos Calamiteitenplan

MFC De Klaproos Calamiteitenplan MFC De Klaproos Calamiteitenplan Jong Nederland ruimte Calamiteitenplan MFC Siebengewald Versie: 0 Blz: 1 ONTRUIMING en HULPVERLENING algemene gegevens Calamiteitenplan naam organisatie : MFC de Klaproos

Nadere informatie

Calamiteitenplan tijdelijk evenement

Calamiteitenplan tijdelijk evenement Calamiteitenplan tijdelijk evenement jvl1 Organisatie Soort festiviteit Naam organisator Straat Postcode en plaats Telefoonnummer ( vast ) Telefoonnummer ( mobiel ) jvl2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom een

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Vragenlijst publieksonderzoek veiligheidsrisico s

Vragenlijst publieksonderzoek veiligheidsrisico s Vragenlijst publieksonderzoek veiligheidsrisico s 1. Welke mogelijke risicobronnen bevinden zich volgens u in uw woonomgeving (binnen een straal van ongeveer 500 meter)? Onder risicobronnen verstaan we

Nadere informatie

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar ALGEMENE RICHTLIJNEN WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN BRAND 1. Blijf kalm, voorkom paniek; 2. Activeer het brandalarm door het inslaan van het ruitje van

Nadere informatie

Hoe veilig is uw woning?

Hoe veilig is uw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is uw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. U kunt veel doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico s van brand

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid Thuis. Algemeen Postcode Woonplaats Tel. nummer Datum check

Checklist Brandveiligheid Thuis. Algemeen Postcode Woonplaats Tel. nummer Datum check Checklist Brandveiligheid Thuis Algemeen Postcode Woonplaats Tel. nummer Datum check Checklist brandveiligheid thuis Brandweer Twente besteedt veel aandacht aan het voorkomen van brand. Mensen die door

Nadere informatie

1. Welke mogelijke risicobronnen* bevinden zich volgens u in uw woonomgeving? (binnen een straal van ongeveer 500 meter)

1. Welke mogelijke risicobronnen* bevinden zich volgens u in uw woonomgeving? (binnen een straal van ongeveer 500 meter) 1. Welke mogelijke risicobronnen* bevinden zich volgens u in uw woonomgeving? (binnen een straal van ongeveer 500 meter) * Bedrijven of instellingen die gevaarlijke stoffen gebruiken of opslaan. Gevaarlijke

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam CALAMITEITENPLAN P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats 1 2951SC Alblasserdam Inleiding: Dit plan beschrijft hoe er tijdens een calamiteit snel en doeltreffend

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: PREVENTIE II Komt het wel eens voor dat u:. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2

TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2 TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2 GEFELICITEERD! JIJ BENT NU GETRAIND IN HET HERKENNEN EN BESTRIJDEN VAN BRANDGEVAAR. DAT IS EEN GEWELDIGE WINST VOOR

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Evenementen

Veiligheidsplan. Evenementen Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement: Locatie evenement: Datum evenement: Inleiding In dit document staan de afspraken die zijn gemaakt voor de veiligheid tijdens het evenement. Het gaat hierbij

Nadere informatie

PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES

PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES Naam Trefwoorden Gastouderbureau Identificatie protocol Protocol calamiteiten en onverwachte situaties Formulier registratie ongevallen All Kidz Nederland

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis Calamiteitenplan Montessorischool De Basis CALAMITEITENPLAN MONTESSORSCHOOL DE BASIS FRAMBOZESTRAAT 29 4462 EK GOES TEL. : O113 216707 E-MAIL: debasis@zeelandnet.nl Dit calamiteitenplan bevat: - Algemene

Nadere informatie

Brandveiligheid, samen onze zorg!

Brandveiligheid, samen onze zorg! Brandveiligheid, samen onze zorg! 1 Inhoud Brandveilig wonen Elektrische apparatuur 4 Gasinstallaties 6 Koken 8 Omgaan met vuur 10 Stoken 12 Medicinale zuurstof 14 Voorzorgsmaatregelen 16 Brandveiligheidstips

Nadere informatie

JIJ. Daar moet je nu over nadenken!

JIJ. Daar moet je nu over nadenken! WAT DOE JIJ BIJ BRAND? Daar moet je nu over nadenken! Stel, er breekt bij u thuis brand uit. Door de zwarte rook ziet u niets meer en kunt u nauwelijks ademhalen. Binnen enkele minuten ontstaat een niet

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

Brandpreventie voor ouderen

Brandpreventie voor ouderen 8 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Brandpreventie voor ouderen Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brand is voor iedereen gevaarlijk,

Nadere informatie

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer Brandveilig op kamers Tips voor een brandveilige kamer Een brand overkomt mij niet. Wat je kunt doen Plaats een rookmelder op elke verdieping in de gangen en bij voorkeur ook in je eigen kamer. Bepaal

Nadere informatie

Veiligheid Tata Steel Orkest

Veiligheid Tata Steel Orkest Veiligheid Tata Steel Orkest 1 Veiligheid Tata Steel Orkest De veiligheid en gezondheid van iedereen die voor of met het Tata Steel Orkest muziek maakt of daarbij ondersteuning verleent, is onze hoogste

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Vluchtplan van Gastouder:..

Vluchtplan van Gastouder:.. Vluchtplan van Gastouder:.. Stap 1 Bespreek samen de mogelijke vluchtroutes als er brand uitbreekt en schrijf op hoe u dan vlucht (via het raam, de dakgoot, het balkon, etc.). BRAND OP DE:.. IK VLUCHT

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

Draaiboek. (naam evenement)

Draaiboek. (naam evenement) Draaiboek (naam evenement) 1 DRAAIBOEK (Naam Evenement) Hieronder vindt u een voorbeeld van een draaiboek, die u kunt gebruiken als basis voor de vergunningaanvraag. Als u alle onderwerpen volgt heeft

Nadere informatie

LEVENSBELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET EUROPESE ALARMNUMMER

LEVENSBELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET EUROPESE ALARMNUMMER LEVENSBELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET EUROPESE ALARMNUMMER ÉÉN NUMMER VOOR ÁLLE NOODHULPDIENSTEN Het kan u zomaar overkomen. U bent getuige of zelfs slachtoffer van een vechtpartij, overval of ander ernstig

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

Preventieve veiligheidsmaatregelen op campings met het oog op voorspelbare natuurlijke en technische risico's

Preventieve veiligheidsmaatregelen op campings met het oog op voorspelbare natuurlijke en technische risico's Preventieve veiligheidsmaatregelen op campings met het oog op voorspelbare natuurlijke en technische risico's "Veiligheidsinstructie"-kaarten moeten aan iedere kampeerder worden uitgereikt zodra deze zich

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Brandweeradvies Externe Veiligheid Speelboot in IJ-haven in Amsterdam Referentie: 0000019/RoEv-2013 Datum: 5 juni 2013 Behandeld door: C.

Nadere informatie

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan Kerkrentmeesters Ontruimingsplan Doel Ontruimingsplan: Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming van het kerkgebouw zoveel als mogelijk is ordelijk en doelmatig te laten verlopen. Het ontruimingsplan

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord GEREFORMEERDE OPSTANDINGKERK

EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord GEREFORMEERDE OPSTANDINGKERK Pagina 1 van 8 versie: 03 EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord Pagina 1 van 8 Pagina 2 van 8 versie: 03 Inhoud: Inhoud:... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Reden

Nadere informatie

Hoe veilig is jouw woning?

Hoe veilig is jouw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is jouw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. Je kunt veel doen om brand in jouw woning te voorkomen. Als je je bewust bent van de risico s van

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

GEMEENTE NEERIJNEN RISICOPASPOORT

GEMEENTE NEERIJNEN RISICOPASPOORT GEMEENTE NEERIJNEN RISICOPASPOORT Gemeente Neerijnen Van Pallandtweg 11 4182 CA Neerijnen T: 14 04 18 E: info@neerijnen.nl W: www.neerijnen.nl Als elke seconde telt. Bel 112. In niet levensbedreigende

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

http://www.museum-security.org

http://www.museum-security.org De calamiteitenwijzer Voor wie en waarom? De calamiteitenwijzer is bestemd voor de medewerkers van een (museale) instelling. De wijzer dient als een geheugensteun bij calamiteiten en als beknopt hulpmiddel

Nadere informatie

Een brandveilig bedrijfsfeest. Tips voor brandveilig feestvieren

Een brandveilig bedrijfsfeest. Tips voor brandveilig feestvieren Een brandveilig bedrijfsfeest Tips voor brandveilig feestvieren Sta stil bij risico s op brand Leuk. U organiseert een bedrijfsfeest. Staat u ook stil bij de risico s op brand? Jaarlijks krijgt de brandweer

Nadere informatie

Een noodsituatie en een beperking? Dit kun je doen!

Een noodsituatie en een beperking? Dit kun je doen! TwenteVeilig.nl Wat doe jij als? Een noodsituatie en een beperking? Dit kun je doen! Heb je een beperking of kun je jezelf minder goed redden? Een goede voorbereiding kan van levensbelang zijn in een noodsituatie.

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

Voorzorgsmaatregelen. bij een kernongeval

Voorzorgsmaatregelen. bij een kernongeval Voorzorgsmaatregelen bij een kernongeval In deze folder vind je antwoord op de volgende vragen: > Hoe kan ik mij beschermen bij een kernongeval? > Waarom krijg ik uit voorzorg jodiumtabletten thuis bezorgd?

Nadere informatie

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 8.1 CALAMITEITENPLAN. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 8.1 CALAMITEITENPLAN. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: Infoblad 8.1 CALAMITEITENPLAN Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: - Algemene richtlijnen - Onderdelen - Procedures - Relatie met derden - Opvangteam - Pers - Blanco calamiteitenplan

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold)

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) 2016-2017 Ontruimingsplan o.b.s. De Wezeboom te Oosteinde versie; 10-07-2016 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Deel 1 blz. 4 1.1 Gebouw

Nadere informatie

Melkweg. Pas op! Lezen van Alfa B naar Alfa C. Wonen: veiligheid. Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann

Melkweg. Pas op! Lezen van Alfa B naar Alfa C. Wonen: veiligheid. Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Pas op! Wonen: veiligheid Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Pas op!, 2016. Dit boekje is een uitgave van Stichting Melkweg +. Copyright

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal

Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal Inleiding Dit format is verplicht indien u bij vraag 2f van het aanvraagformulier evenementen, hebt aangegeven dat er meer dan 200 bezoekers/deelnemers

Nadere informatie

Ambassadeur BVL zijn betekent dat je:

Ambassadeur BVL zijn betekent dat je: Basismodule Brandveilig leven. Voorstellen Vooraf vragen, ofwel wat voor een verwachtingen hebben jullie van vandaag. Wie heeft ervaring met een brand ofwel beginnende brand. Basismodule Brandveilig leven.

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: 11 PREVENTIE II 1 Komt het wel eens voor dat u: 1. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie