JAARVERSLAG 2004 HOGESCHOOL ZUYD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2004 HOGESCHOOL ZUYD"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2004 HOGESCHOOL ZUYD

2

3 INHOUDSOPGAVE Verslag van de Raad van Toezicht 4 Inleiding 6 1. Hogeschool Zuyd Profiel Instelling Governance Hoogtepunten in Primaire dienstverlening Onderwijs Onderzoek Contractactiviteiten Bedrijfsvoering Personeel ICT Huisvesting Financiën ARBO en milieu Mededeling bedrijfsvoering Financieel jaarverslag Algemene financiële beschouwing Exploitatierekening en balans Kasstroomoverzicht Overige relevante overzichten Relatie met accountantsverklaring Bijlagen 1 Samenstelling Raad van Toezicht 72 2 Samenstelling College van Bestuur 74 3 Medezeggenschapsraad 75 4 Gegevens inzake personeel 78 5 Huisvesting 88 6 Jaarverslag Commissie Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen 90 7 Jaarverslag College van Beroep Examens en College van Beroep Bijzonder Onderwijs 91 8 Jaarverslag Ombudsman 92 9 Lijst van afkortingen 93 Interviews 1. Accreditatie 21 Joost Ruland 2. Onderwijs en cultuur 28 Leo Swinkels 3. Internationalisering 37 Karin Janssen 4. Kennispoort 44 Eric Wijffelaars 5. Maatwerk 53 Tom Janssen 6. Masters 61 Nol Reverda 7. Ondernemerschap 70 Aaron Mulder 8. Prijzen 77 Susy Braun 9. Euregionaal 87 Jos de Serière

4 4 Hogeschool Zuyd Verslag van de Raad van Toezicht Naast het externe toezicht dat berust bij de minister van OCW kent de hogeschool ook een orgaan voor intern toezicht, namelijk de Raad van Toezicht. Deze heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool. De Raad van Toezicht bewaakt tevens de doelstelling en de grondslagen van de Stichting Hogeschool Zuyd. Statutair is bepaald dat een aantal besluiten van het college van bestuur ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Hiertoe behoren de goedkeuring van de begroting en van het jaarverslag, inclusief de jaarrekening. De Raad van Toezicht is gevormd op 1 januari 2001, de datum waarop de voormalige Hogeschool Limburg en de voormalige Hogeschool Maastricht zijn gefuseerd tot de Hogeschool Zuyd. De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht is in principe vier jaren. Ieder lid is eenmaal herbenoembaar. Conform het rooster van aftreden waren de heren W. Blind en S. Kuijer op 1 januari 2004 aftredend. Beiden werden herbenoemd voor een periode van vier jaren. Vanwege het aanvaarden van de functie van programmamanager bij de gemeente Amsterdam heeft mw. A. Eurelings aan het eind van het verslagjaar de Raad van Toezicht verlaten. Daarmee kent de raad sinds 1 januari 2005 twee vacatures. De samenstelling van de Raad van Toezicht alsmede de functies en nevenactiviteiten van de leden zijn weergegeven in bijlage 1 van dit jaarverslag. De belangrijkste onderwerpen die de Raad van Toezicht in 2004 behandelde waren: Omgeving samenwerking met de Open Universiteit Nederland m.b.t. onderzoek van onderwijs (goedkeuring verleend). oprichting Stichting Leren voor Duurzame Ontwikkeling als co-productie van de Open Universiteit Nederland (OUNL) en de Hogeschool Zuyd (goedkeuring verleend) samenwerking met Fontys Hogescholen m.b.t. de opleidingen tot leraar voor het basisonderwijs (goedkeuring verleend). samenwerking met AOC Limburg, ROC Gilde Opleidingen, ROC Leeuwenborgh Opleidingen, ROC Arcus College, Provinciale Stichting Voortgezet Onderwijs Limburg, Onderwijsstichting Sint-Bernardinus, t.b.v. vrijwillige mobiliteit van medewerkers (goedkeuring verleend). huidige en toekomstige bijdrage van de hogeschool aan de regionale kenniseconomie. Onderwijs en onderzoek start masteropleiding Advanced Nursing Practice in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Maastricht en de Universiteit Maastricht (goedkeuring verleend). stand van zaken ontwikkeling doorstroomprogramma s voor studenten richting Open Universiteit Nederland en Universiteit Maastricht. ontwikkeling van ondernemerschap bij studenten. criteria ten behoeve van het al dan niet handhaven van een opleiding (goedkeuring verleend). afbouw van enkele duale opleidingsvarianten (goedkeuring verleend).

5 Voorwoord Hogeschool Zuyd 5 Financiële zaken jaarverslag (inclusief jaarrekening) HSZuyd 2003 (goedkeuring verleend). begroting 2004, begroting 2005 en meerjarenraming (goedkeuring verleend). financiële consequenties mogelijke nieuwbouw te Sittard. omgang met reserves en exploitatieresultaten. nieuw treasurystatuut Hogeschool Zuyd (goedkeuring verleend). stand van zaken extern bekostigingsonderzoek. Processen & middelen programma s en doelen zoals beschreven in het Innovatieplan Hogeschool Zuyd (goedkeuring verleend). huisvestingsplannen m.b.t. de locaties in Heerlen en Maastricht zoals beschreven in het Strategisch huisvestingsplan 2004 (goedkeuring verleend). profiel en selectieprocedure nieuw lid College van Bestuur (vastgesteld) benoeming nieuw lid College van Bestuur. benchmark Hogeschool Zuyd t.o.v. HBO Nederland. ontwikkelingen rondom corporate governance. Organisatieontwikkeling vorming van één faculteit ICT per 1 september 2004 waarin opgenomen de faculteiten ICT, ICT Management en HEAO ICT alsmede het Expertisecentrum ICT (goedkeuring verleend). vorming van één faculteit op het gebied van sociale studies per 1 september 2005 waarin opgenomen de faculteiten SPH Maastricht, SPH Sittard en Sociaal Werk (goedkeuring verleend). Naast zijn reguliere vergaderingen heeft de Raad van Toezicht op 21 juni 2004 kennis gemaakt met de leden van de Beleidsadviesgroep en de Audit & Control Groep. Verder heeft de Raad op 19 oktober 2004 in Maastricht een werkbezoek gebracht aan een aantal faculteiten van de hogeschool. Het ging hierbij om de faculteiten Internationale Communicatie, Conservatorium en Hoge Hotelschool. Tijdens dit werkbezoek hadden de leden van de Raad direct contact met diverse medewerkers en studenten van de hogeschool. Zij kregen mede door actieve deelname een goede indruk van de diverse activiteiten binnen deze faculteiten. Naar aanleiding van de positieve ervaringen van dit werkbezoek zal de Raad van Toezicht ook in 2005 een bezoek brengen aan enkele organisatieonderdelen van de hogeschool. Raad van Toezicht drs. J.W.E. Neervens, voorzitter mr. S.W.M.J. Kuijer, vice-voorzitter drs. W.G.J.M. Blind RA, lid mw. ir. A.M.C. Eurelings, lid mr. J.J. Fransen van de Putte, lid drs. L. Zwiers, lid

6 6 Hogeschool Zuyd Inleiding Voor Hogeschool Zuyd heeft het jaar 2004 vooral in het teken gestaan van versterking van de externe gerichtheid. Dat is op verschillende gebieden tot uiting gekomen. Het stimuleren van vraaggestuurd i.p.v. aanbodgericht onderwijs: in verband met de toegenomen diversiteit in de studenteninstroom hebben wij als Hogeschool Zuyd het concept van maatwerkonderwijs ontwikkeld. Dat houdt in dat we zo veel mogelijk proberen in te spelen op de grotere variëteit aan wensen en behoeften van studenten (qua tempo, eindniveau, lestijden, aanbiedingsvormen enz.). De versterking van de relatie met de beroepspraktijk: met haar nieuwe lectoraten en kenniskringen treedt de hogeschool op als partner in de (regionale) kennisinfrastructuur. Zo vormen wij een schakel tussen kennisontwikkeling en kennistoepassing voor de middelgrote en kleine bedrijven en voor instellingen in de publieke sector. De hogeschool is voor hen een steeds gemakkelijker toegankelijke bron van kennisproductie en -circulatie, via afstudeeropdrachten, stagiaires, docenten en alumni. De accreditatie van de opleidingen: in het kader van het nieuwe accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs hebben wij in 2004 een aantal opleidingen voor accreditatie voorgedragen. In 2005 verwachten wij de vaststelling dat die opleidingen van onze hogeschool op grond van het te verlenen keurmerk aan de externe kwaliteitseisen voldoen. Interne audits en interne kwaliteitszorg van de hogeschool waren in 2004 sterk geïnspireerd door het nieuwe accreditatiestelsel.

7 Verslag van de Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd 7 De samenwerking met onderwijsinstellingen in de Euregio en in Europa: In 2004 heeft de hogeschool verder gebouwd aan haar internationale positionering. Steeds meer van haar studenten kunnen een deel van hun studie in het buitenland volgen, meer buitenlandse studenten maken deel uit van het onderwijs van Hogeschool Zuyd. Daarnaast worden er met buitenlandse instellingen gezamenlijke opleidingen ontwikkeld. Ook met haar jaarverslag wil de Hogeschool Zuyd - uitdrukkelijker dan tot nu toe - naar buiten treden. Zij plaatst dit document in het kader van haar verantwoordelijkheid om openheid van zaken te bieden. Maar zij ziet het ook als een uitnodiging aan haar omgeving tot dialoog. In dit jaarverslag doen wij mede daarom niet alleen verslag van zaken die goed lopen maar tevens van resultaten die wij in de komende periode nog voor verdere verbetering vatbaar achten. Behalve dat dit jaarverslag 2004 via de website van de hogeschool beschikbaar komt voor medewerkers, studenten en externe belangstellenden hebben we de gedrukte versie nu ook voor het eerst op ruime schaal verspreid onder onze externe stakeholders: alumni, bedrijven en instellingen, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, gemeenten, provincie e.d. Wij nodigen u als stakeholder hierbij graag uit om met behulp van het ingevoegde evaluatiekaartje commentaar te leveren op dit jaarverslag, op het beleid, het gedrag en/of de resultaten van de hogeschool. Volgend jaar hopen wij u te kunnen laten zien wat wij met uw commentaar hebben gedaan. Met dit jaarverslag wordt tevens voldaan aan artikel V-A-1 van de CAO Hoger beroepsonderwijs inzake het sociaal jaarverslag. Tot slot wil het College van Bestuur iedereen dank betuigen die in 2004 heeft bijgedragen aan de inspanningen en resultaten van de Hogeschool Zuyd. 1 juni 2005 drs. Marianne Dunnewijk Voorzitter College van Bestuur

8 8 Hogeschool Zuyd Profiel 1. Hogeschool Zuyd 1.1 Profiel De Hogeschool Zuyd heeft met de publicatie van haar Innovatieplan een nadere invulling gegeven aan haar missie om Euregionale kennispoort te zijn. Deze missie luidt als volgt: Hogeschool Zuyd is een kennisonderneming. Zij ontwerpt inspirerende, studentgerichte leeromgevingen voor initieel en post-initieel hoger beroepsonderwijs. De studiemogelijkheden die zij biedt zijn veelzijdig - qua inhoud en qua vorm. In haar nationaal en internationaal georiënteerde beroepsopleidingen legt de hogeschool de nadruk op kwaliteit en innovatie. Hogeschool Zuyd heeft een vitale functie voor de ontwikkeling van kennis, kunst en cultuur in haar omgeving - de Euregio. Zij verricht praktijkgericht onderzoek, ontwikkelt en verspreidt expertise. Zij functioneert binnen maatschappelijke netwerken en neemt deel aan cultuuruitingen voor diverse doelgroepen. De hogeschool is een flexibele organisatie, met aandacht voor mensen. Zij is inventief in het produceren van ideeën, effectief in het nastreven van toetsbare doelen. Veel aandacht is in het verslagjaar uitgegaan naar de ontwikkeling van genoemd Innovatieplan en aan de voorbereiding van de uitvoering van dit plan. In het plan worden zes omvangrijke programma s onderscheiden: Euregionale kennispoort Grensverleggend onderwijs Zuydgebieden Corporate Governance Medewerkers ICT De drie eerstgenoemde zijn de zogenaamde kernprogramma s omdat zij betrekking hebben op de primaire activiteiten onderwijs en onderzoek. Deze drie kernprogramma s alsmede het programma corporate governance illustreren nadrukkelijk de oriëntatie op de omgeving van de hogeschool. De laatste drie programma s zijn faciliterend ten behoeve van het werken binnen de organisatie. Om zo goed mogelijk de doelstellingen van alle programma s te realiseren heeft Hogeschool Zuyd ervoor gekozen de uitvoering ter hand te nemen met behulp van programmamanagement. Programmamanagement is voor de hogeschool een betrekkelijk nieuwe werkwijze. De hogeschool bouwt hiermee voort op de ervaring met programmamanagement zoals opgedaan in haar programma Maatwerk dat van start ging in Een ander uitvloeisel van het Innovatieplan is de inrichting van een zestal expertisecentra, te weten Ondernemen, ICT, Creative City, Technogy & Design, Quality of Life en Gebouwde Omgeving. Deze expertisecentra vormen samenwerkingsverbanden van faculteiten, lectoren en contractactiviteiten. Zij vervullen een belangrijke rol bij de kenniscirculatie met de omgeving van de hogeschool. Zij dragen er zorg voor dat de bij de hogeschool aanwezige kennis toegankelijk wordt voor de externe omgeving en tevens dat kennis uit deze omgeving als input voor innovatie naar binnen wordt gehaald. Beoogde start van deze centra is uiterlijk 1 januari Hiermee bouwt de hogeschool de opgedane ervaring met haar Expertisecentrum ICT verder uit. Zij heeft hieraan de organisatorische consequentie verbonden dat de verantwoordelijkheid voor contractactiviteiten en onderzoek bij de faculteitsdirecties zal komen te liggen.

9 Profiel Hogeschool Zuyd 9 Ook via publicaties manifesteert de hogeschool zich als kennisleverancier. Diverse medewerkers en studenten van de hogeschool schrijven artikelen voor tijdschriften en kranten of geven boeken uit. In 2004 is de Hogeschool Zuyd Jongerencultuur-prijs ingesteld, gesponsord door Parkstad Limburg, Gemeente Heerlen en Bureau Arculeis. Deze zal voor het eerst in 2005 worden toegekend aan de beste scriptie c.q. het beste afstudeerproject waarin een (onderdeel van de) beroepspraktijk wordt toegepast in uitingen van jongerencultuuur. Het aan de prijs verbonden bedrag bedraagt Tijdens een themadag Internationalisering is een aantal kaders en handreikingen voor internationale mogelijkheden gepresenteerd. Mede op basis hiervan zullen de faculteiten in de loop van 2005 hun internationale positionering vastleggen. In ieder geval zal de Euregio Maas-Rijn de basis van het internationaliseringsbeleid van Hogeschool Zuyd blijven. De samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn met andere hoger onderwijsinstellingen vindt via projecten met één of meer partners van HORA EST plaats. De samenwerking met Fontys Hogescholen in de stichting Zuid-Nederlandse Hogeschool der Kunsten van Fontys en Zuyd had in het verslagjaar betrekking op de gezamenlijke ontwikkeling en uitbouw van masteropleidingen en op het uitvoeren van onderzoek op het gebied van de kunsten. Daarnaast werken de opleidingen Leraar Basisonderwijs van Fontys Hogescholen en Hogeschool Zuyd op een aantal gebieden met elkaar samen. De bestaande samenwerking met de Open Universiteit is verder uitgediept op het gebied van onderzoek van onderwijs. Tevens is samen met de Open Universiteit de stichting Leren voor Duurzame Ontwikkeling met daarin het Regional Centre of Expertise Europe (RCE-Europe) opgericht dat in 2005 met detachering van medewerkers van beide instellingen van start zal gaan. RCE-Europe wil makelaar zijn in kennis m.b.t. duurzame ontwikkeling en zal met name werken op de raakvlakken tussen onderwijs, bedrijfsleven en openbaar bestuur. Als thuisregio wordt gezien de driehoek Eindhoven-Leuven-Keulen. De samenwerking met de Universiteit Maastricht (UM) heeft geleid tot de accreditatie van de nieuwe opleiding Advanced Nursing Practitioner. Deze opleiding zal in september 2005 starten met 19 cursisten. In het verslagjaar is binnen de samenwerking met de UM tevens nader onderzoek verricht naar de mogelijkheden van een master Advanced Spine Specialist. Vanuit de hogeschool is de opleiding Fysiotherapie hierbij betrokken. Behoorden groeidoelstellingen in het verleden impliciet tot het hogeschoolbeleid, thans heeft de hogeschool deze in haar Innovatieplan geëxpliciteerd en van een streefnorm voorzien. Aan het eind van de planperiode (2008) wil de hogeschool zo n studenten tellen, ruim meer dan in Hierbij moet aangetekend worden dat de demografische ontwikkelingen in Limburg, het primaire voedingsgebied van de hogeschool, ongunstiger zijn dan in de rest van Nederland. Dit vraagt om een uitgekiende doelgroepenbenadering. Naar verwachting zal hiermee de studenteninstroom steeds gevarieerder worden en is hier maatwerk gewenst om het (onderwijs)aanbod af te stemmen op de individuele leervraag. Zo wordt recht gedaan aan de verschillende leerbehoeften en uitgangssituaties van studenten. Met behulp van het programma Grensverleggend Onderwijs zal de hogeschool trachten hieraan tegemoet te komen.

10 10 Hogeschool Zuyd Instelling 1.2 Instelling Organogram GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ Faculteit Arbeid & Recht Faculteit Sociale Studies Faculteit Bouw Faculteit Life Sciences Faculteit Techniek Faculteit ICT TECHNIEK ONDERWIJS Faculteit Onderwijs COLLEGE VAN BESTUUR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN ECONOMIE KUNSTEN Faculteit Ergotherapie Faculteit Gezondheid en Techniek Faculteit Verpleegkunde Faculteit Logopedie Faculteit Facility Management Faculteit Internationale Communicatie Faculteit HEAO Financieel Management Faculteit HEAO Marketing Management Hoge Hotelschool Maastricht Conservatorium Maastricht Academie Beeldende Kunsten Maastricht Toneelacademie Maastricht Academie van Bouwkunst Maastricht Hogeschool Zuyd Hogeschool Zuyd is gevestigd in de drie Limburgse steden Heerlen, Maastricht en Sittard. Ze heeft ruim studenten, medewerkers en verzorgt meer dan 50 opleidingen, verdeeld over de volgende sectoren: Economie Gedrag en Maatschappij Gezondheidszorg Kunsten Onderwijs Techniek Organisatie Hogeschool Zuyd Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de hogeschool. De Raad van Toezicht houdt toezicht daarop. De opleidingen van Hogeschool Zuyd werden in 2004 verzorgd door 24 faculteiten. Per september 2004 waren er dit nog 22, als gevolg van reorganisaties, en in 2005 zullen er dit nog 20 zijn. De leiding van een faculteit berust bij de faculteitsdirecteur. De Beleidsadviesgroep ondersteunt het College van Bestuur bij de totstandkoming van uitvoerbaar beleid op vrijwel alle terreinen. De Audit & Control-groep adviseert het College van Bestuur over planning en control en kwaliteitszorg. De Ondersteunende Diensten hebben tot taak het onderwijs en de organisatie te ondersteunen. In dit organogram zijn de lectoraten annex kenniskringen van de Hogeschool Zuyd nog niet opgenomen. GEZONDHEIDSZORG

11 Instelling Hogeschool Zuyd 11 Aanvulling bij het organogram In de loop van het verslagjaar hebben er reorganisaties van faculteiten of voorbereidingen daarop plaatsgevonden: de drie faculteiten HEAO ICT, ICT Management en ICT Heerlen zijn samengevoegd tot één faculteit ICT, onder eenhoofdige leiding. met ingang van september 2004 kent de faculteit Onderwijs een eenhoofdige leiding besloten is de drie sociaal-agogische faculteiten SPH Sittard, SPH Maastricht en Sociaal Werk per 1 september 2005 samen te voegen tot een nieuwe faculteit Sociale Studies. Per 1 oktober 2004 is reeds een directeur voor de nieuwe faculteit benoemd. De opleiding Creatieve Therapie zal organisatorisch worden ondergebracht bij de faculteit Ergotherapie. De nieuwe faculteitsindeling kan op termijn consequenties hebben voor de vestigingsplaatsen van de diverse opleidingen. De samenvoegingen van faculteiten alsmede het vertrek van een aantal directeuren uit de organisatie hebben geleid tot wisseling van managementposities en de benoeming van in totaal 9 nieuwe managers. Binnen de ondersteunende diensten zijn de diensten ICT Beheer en Kennis & Informatiemanagement samengevoegd tot een dienst ICT onder een éénhoofdige leiding. Interne organisatie Het bestuur en beheer van de hogeschool berusten bij het College van Bestuur. In de samenstelling van het college van bestuur is geen verandering opgetreden gedurende het verslagjaar. In november werd bekend dat op 1 januari 2005 de heer drs. N.H.J.E.C. van Mierlo als lid van het college van bestuur in dienst zal treden. Met ingang van september werd de portefeuilleverdeling in het college van bestuur voor de resterende periode van het jaar 2004 als volgt gewijzigd: Mevrouw drs. M.H. Dunnewijk- Budé (voorzitter): externe vertegenwoordiging, coördinatie hogeschoolbeleid, HRM (inclusief management development), vastgoed en facilitaire zaken. De heer ir. J.M.J. Bijsmans (lid): ICT en ondersteunende diensten De heer dr. J.M.H.M. Willems (lid): onderwijs, onderzoek, kwaliteitszorg, financiële zaken, studentzaken en -voorzieningen.

12 12 Hogeschool Zuyd Instelling De directies van de faculteiten zijn integraal verantwoordelijk voor de primaire processen en het strategisch beleid van de faculteit, alsmede voor de bedrijfsvoering. Zij oefenen hun taken en bevoegdheden uit binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van de hogeschool, de jaarlijkse beleidsbrief van het college van bestuur en het managementcontract tussen college van bestuur en faculteitsdirectie. Planning en verantwoording, ondergebracht in een jaarlijkse planning- en controlcyclus, liet in het verslagjaar verdere verbetering zien, met name in de afstemming van beleidsinhoudelijke en financiële kaders, maar ook in de kwaliteit van de jaarplannen en -verslagen. De lectoraten annex kenniskringen ressorteren rechtstreeks onder het college van bestuur. Ook hier is genoemde planning- en controlcyclus van toepassing. In het verslagjaar zijn tevens voorbereidingen getroffen voor het onderbrengen van netwerkorganisaties in expertisecentra. De synergie tussen faculteiten en het maatschappelijk veld zal moeten leiden tot nieuwe onderwijs- en onderzoeksproducten. In de loop van het jaar 2005 zal deze nieuwe ontwikkeling haar beslag krijgen in bedrijfsplannen per expertisecentrum. Voor de zogenaamde secundaire, randvoorwaardelijke processen worden college van bestuur en faculteiten gefaciliteerd door ondersteunende diensten. De leiding van deze diensten berust bij de manager ondersteunende diensten die rechtstreeks verantwoording aflegt aan het college van bestuur. De ondersteunende diensten zijn sinds het verslagjaar onderverdeeld in frontoffice en backoffice diensten. Frontoffice diensten hebben taken die direct met de vrager (de klant) van een dienst te maken hebben. Backoffice diensten hebben taken in de sfeer van planning, beheer, onderhoud en ontwikkeling van systemen. De frontoffice diensten werken in teams en staan onder leiding van locatiemanagers. De backoffice diensten met een relatief grote omvang worden aangestuurd door een hoofd van dienst. De diensten met een kleine omvang - Kennismanagement, Studentenadministratie, Interne/externe communicatie, Bestuurlijk juridische zaken en het Projectenbureau - werken met een teamcoördinator. Opleidingen en lectoraten van de Hogeschool Zuyd in 2004 CROHO-geregistreerde bachelor (Bc) en masters (Ma) opleidingen Ë

13 Instelling Hogeschool Zuyd 13 Faculteit Ergotherapie (Heerlen) Gezondheid en Techniek (Heerlen) Logopedie (Heerlen) Verpleegkunde (Heerlen) Bouw (Heerlen) Life Science (Heerlen) ICT (Sittard, Heerlen, Maastricht) Techniek (Heerlen) Opleiding (bc=bachelor; ma=masters) Bc-Ergotherapie Bc-Biometrie Bc-Fysiotherapie Bc-Logopedie Bc-Management in zorg en dienstverlening Bc-Verpleegkunde Bc-Maatschappelijke Gezondheidszorg Ma-Advanced Nursing Practice (ANP) Bc-Bouwkunde Bc-Bouwtechnische Bedrijfskunde BC-Civiele Techniek Bc-Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Bc-Chemie Bc-Chemische Technologie Bc-Bedrijfskundige Informatica (Sittard) Bc-Communication and Multimedia Design (Heerlen) Bc-Informatica (Heerlen) Bc-InformatieDienstverlening en -Management (Maastricht) Bc-Netwerk Infrastructuur Design (Heerlen) Bc-Technische Informatica (Sittard) Kort-HBO Informatica (Heerlen) Bc-Elektrotechniek Bc-Technische Bedrijfskunde Bc-Werktuigbouwkunde Ontwikkeling in 2004 Vanaf maakt Bc-Creatieve Therapie deel uit van deze faculteit Bc-Management in zorg en dienstverlening is vanaf de nieuwe naam van de Managementopleiding Gezondheidszorg Vanaf kent de opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg geen aparte instroom meer. Zij is omgebouwd tot een profiel binnen Bc-Verpleegkunde. Ma-ANP is nieuwe opleiding: goedkeuring in 04, start per Nieuwe, breed samengestelde faculteit vanaf Ó

14 14 Hogeschool Zuyd Instelling Faculteit Facility Management (Heerlen) Onderwijs (Heerlen, Maastricht) Internationale Communicatie (Maastricht) SPH Maastricht SPH Sittard Sociaal Werk (Sittard) Hoge Hotelschool Maastricht Conservatorium Maastricht Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht Toneelacademie Maastricht Academie van Bouwkunst Maastricht Arbeid & Recht (Sittard) HEAO Financieel Management (Sittard) HEAO Marketing Management (Sittard) Opleiding (bc=bachelor; ma=masters) Bc-Facility Management Bc-Leraar Basisonderwijs (Heerlen) Bc-Leraar Basisonderwijs (Maastricht) Bc-Hogere Europese Beroepen Opleiding Bc-International Business and Languages Bc-Oriëntaalse Talen en Communicatie Bc-Vertaalacademie Bc-Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bc-Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bc-Creatieve Therapie Bc-Culturele en Maatschappelijk Vorming Bc-Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bc-Hoge Hotelschool Maastricht Bc-Docent Muziek Bc-Muziek Voortgezette opleiding Muziek Bc-Autonome Beeldende Kunst Vormgeving Bc-Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Bc-Docent Drama Bc-Theater Ma-Bouwkunst Bc-Personeel en Arbeid Bc-Sociaal Juridische Dienstverlening Bc-Accountancy Bc-Bedrijfseconomie Bc-International Business and Management Studies Bc-Commerciële Economie Bc-Food and Business Bc-Management, Economie en Recht Bc-Small Business and Retail Management Ontwikkeling in 2004 Bc-Creatieve Therapie vanaf naar faculteit Ergotherapie

15 Instelling Hogeschool Zuyd 15 niet CROHO-geregistreerde bachelor (Bc) en masters (Ma) Opleidingen Faculteit Logopedie (Heerlen) Verpleegkunde (Heerlen) SPH-Maastricht Ergotherapie Hoge Hotelschool Maastricht Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht Opleiding (bc=bachelor; ma=masters) Ma-Personal Leadership in Innovation & Change Inservice-opleidingen met Bc-niveau: Operatieassistent en Anesthesiemedewerker Radiodiagnostisch Laborant Ma- Comparative European Social Studies Ma-Vaktherapiën Ma-Innovative Hospitality Management Ma-MBA Hotel and Tourism Management Ma-Postgraduate Course in Scientific Illustration (i.s.m. UM) Ontwikkeling in 2004 Nieuwe opleiding, gestart per lectoraten en lectoren Lectoraat Lector Nieuwe Theatraliteit Kennisorganisaties en Kennismanagement Autonomie en Participatie Comparative European Research and Theory Kennisontwikkeling Vaktherapieën Toerisme en Cultuur Geïnspreerd Leren (i.s.m. Hogeschool Drenthe en Hogeschool Helicon) Infonomie en Nieuwe Media Life Scienes Duurzame Ontwikkeling (i.s.m. Universiteit Maastricht en Open Universiteit Nederland) Dr. M. Kattenbelt Drs. F. Lekanne Deprez Dr. L. de Witte Dr. N. Reverda Dr. H. Smeijsters Dr. W. Munsters Dr. M. Dolk Drs. H. Sangen Prof. Dr. P. Borm Prof. Dr. P. Martens

16 16 Hogeschool Zuyd Instelling Aantal ingeschreven studenten Hogeschool Zuyd 1 Aantal ingeschreven studenten Hogeschool Zuydper sector HTNO 17% HSAO 14% KUO 12% HPO 6% HGZO 13% HEO 38% Aandeel Hogeschool Zuyd t.o.v. het totaal aantal ingeschreven studenten in het Nederlandse HBO 1 3,90% Aantal diploma s Hogeschool Zuyd 1 3,85% 3,80% 3,75% 3,70% 3,65% % Hogeschool Zuyd 1 Bron: HBO-Raad

17 Instelling Hogeschool Zuyd 17 Aantal ingeschreven buitenlandse studenten 2 Groei aantal buitenlandse studenten t.o.v. aantal Nederlandse studenten Index Nederland Index buitenland Aantal medewerkers Aantal medewerkers: M / V Aantal medewerkers: docenten / ondersteunende medewerkers Mannelijk Vrouwelijk Docenten Ondersteundende medewerkers 2 Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd 3 Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd (het betreft hier zowel medewerkers met dienstverband bij Werkgever Hogeschool Zuyd als medewerkers bij Werkgever BV Hogeschool Zuyd Contracting; zie ook bijlage 4)

18 18 Hogeschool Zuyd Instelling Omzet Hogeschool Zuyd 2 (x Euro) Omzet rijksbijdrager (incl. collegegelden) Omzet contractactiviteiten Ontwikkeling solvabiliteit in % Ontwikkeling liquiditeit in % Ontwikkeling saldi baten / lasten 2 (x Euro) Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd 4 Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd (voor definities van solvabiliteit zie hoofdstuk 4.2)

19

20

21 Interview 1 21 Leermomenten Thema: Accreditatie Wegen de kosten op tegen de baten? De opleidingen van de faculteit Life Sciences zijn in 2004 geaccrediteerd. Een proces waarvan de kosten niet zonder meer opwegen tegen de baten, vindt faculteitsdirecteur Joost Ruland. Hij vindt het eerste deel van het proces dat moet leiden tot accreditatie het meest waardevol geweest: de zelfevaluatie. Het was zeer intensief; maakte duidelijk welke zaken nog niet goed in orde waren. Bijvoorbeeld een uniform toetsbeleid, dat ontbrak. Of een goede analyse van het rendement, zodat we er beleid op kunnen maken. Ruland noemt nog een aspect dat tijdens de zelfevaluatie meer aandacht heeft gekregen: het expliciet maken van de relatie van de onderwijseenheden met de eindtermen. Het zat wel in onze hoofden, maar het was niet zichtbaar. Joost Ruland vindt dat de zelfevaluatie de opleidingen zeker iets heeft opgeleverd. Bijvoorbeeld dat er nu veel meer als één team wordt gewerkt. Daarnaast maakt zo n zelfevaluatie je scherper. Het is een stok achter de deur om zaken sneller op te pakken. De tweede en derde fase, de visitatie en de feitelijke accreditatie verlening (die overigens nog moet plaatsvinden) hebben de opleidingen nauwelijks leermomenten opgeleverd. Zijn er nu wezenlijke verschillen met het vroegere visitatietraject? Ruland vindt van wel. Vooral bij de feitelijke visitatie. Die werkt sneller. Vroeger moest je vaak anderhalf tot twee jaar op het rapport wachten. Nu heb je dat binnen enkele maanden. Daar staat echter tegenover dat de benchmark grotendeels ontbreekt. Rendement Joost Ruland s grootste bezwaar tegen het accreditatieproces is dat de faculteit het traject voor alle vier de opleidingen helemaal heeft moeten doorlopen. Dat legt een zware druk op het team. Wij hadden het gevoel dat je met de accreditatie van één opleiding had kunnen volstaan. De onderlinge verschillen zijn te verwaarlozen.

jrvrslg 05 ZUYD HOGESCHOOL

jrvrslg 05 ZUYD HOGESCHOOL jrvrslg 05 ZUYD HOGESCHOOL JAARVERSLAG 2005 HOGESCHOOL ZUYD INHOUDSOPGAVE Verslag van de Raad van Toezicht 4 Bericht van het College van Bestuur 6 1. Hogeschool Zuyd 8 1.1 Profiel 8 1.2 Instelling 10 1.3

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.4 Afgestudeerden 3.4.1 Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2007-2008 t/m 2009-2010 in aantal jaren Economie Accountancy 36 38 39 5,00 5,63 4,44

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van de stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten I. Algemeen II. III. IV. Organisatie Het

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27438 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager Social Work 15 juni 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod conventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod Is het Zuyd of ZUYD? Hoe schrijven we eigennamen van opleidingen, faculteiten, diensten of lectoraten? Begint een functie met een kleine letter of

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Doel Voorbereiden en uitvoeren van (een deel van) het beleid van een faculteit in het algemeen en van een in het bijzonder, alsmede het leidinggeven

Nadere informatie

STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden

STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Cultureel Ondernemerschap STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden Inhoudsopgave 1. Stichting Cultuureducatiegroep 3 De organisatie 3 2. De Raad van Toezicht 3

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER EN VICEVOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE VAN BEROEP FUNDEREND ONDERWIJS. STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN, Utrecht

PROFIELSCHETS VOORZITTER EN VICEVOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE VAN BEROEP FUNDEREND ONDERWIJS. STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN, Utrecht PROFIELSCHETS VOORZITTER EN VICEVOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE VAN BEROEP FUNDEREND ONDERWIJS STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN, Utrecht 1 Stichting Onderwijsgeschillen 3 De organisatie 3 2 De Landelijke

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

2 0 0 6 rslag e v jaar

2 0 0 6 rslag e v jaar 2 0 0 6 jaarverslag JAARVERSLAG 2006 HOGESCHOOL ZUYD INHOUDSOPGAVE Verslag van de Raad van Toezicht 4 Bericht van het College van Bestuur 6 1. Hogeschool Zuyd 8 1.1 Profiel 8 1.2 Instelling 11 1.3 Governance

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden Profiel Lid Raad van Toezicht met onderwijs profiel 18 december 2015 Opdrachtgever Hogeschool Van Hall Larenstein Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, senior adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Het hbo ontcijferd 2005

Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd 2005 HET HBO ONTCIJFERD 2005 april 2005 Colofon Titel: Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd is een terugkerende publicatie van de HBO-raad en is gericht op de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

ArtEZ hogeschool voor de kunsten rtez hogeschool voor de kunsten 2010 Vastgesteld maart 2010 1. Inleiding... 3 2. Raad van Toezicht... 4 2.1 Positie... 4 2.2 Taken en bevoegdheden... 4 2.3 Werkwijze toezicht... 4 3. College van Bestuur...

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Corporate presentatie. Berenschot in vogelvlucht

Corporate presentatie. Berenschot in vogelvlucht Corporate presentatie Berenschot in vogelvlucht 2015 Opmerkelijke inzichten, opmerkelijke resultaten Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke én private sector met slimme en nieuwe

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden;

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden; Onze studenten Instroomgegevens Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Instroomgegevens Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling zoals die was op 1-12-2009 (definitieve eindstand), maar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Welkom! De Toetsing Getoetst. 26 maart 2015. Tamara van Schilt-Mol Lectoraat Toetsen en Beoordelen HAN

Welkom! De Toetsing Getoetst. 26 maart 2015. Tamara van Schilt-Mol Lectoraat Toetsen en Beoordelen HAN Welkom! De Toetsing Getoetst 26 maart 2015 Tamara van Schilt-Mol Lectoraat Toetsen en Beoordelen HAN Fedor de Beer & Martijn Peters Kenniscentrum Kwaliteit van Leren HAN Dominique Sluijsmans Lectoraat

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager Bestuurskunde. 21 maart Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager Bestuurskunde. 21 maart Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager Bestuurskunde 21 maart 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht Functie profiel Lid Raad van Toezicht Maes & Lunau: Beyond the obvious Wij gaan in alles altijd net even verder; beyond the obvious. Want elke organisatie heeft behoefte aan inspirerend leiderschap met

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bijlage bij brief HO/BL/2005/6586 1. Preambule Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en het College van

Nadere informatie

Krimp. Gevolgen voor het hoger onderwijs en de marketingstrategie

Krimp. Gevolgen voor het hoger onderwijs en de marketingstrategie Krimp Gevolgen voor het hoger onderwijs en de marketingstrategie 1 Stéphanie van Noordt adviseur en procesbegeleider leerlingendaling Van Noordt Marketing & Communicatie info@van-noordt.nl 2 Krimp: de

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald)

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald) CURRICULUM VITAE IRIS VAN DE KAMP PERSONALIA Naam Roepnaam Adres I.N. van de Kamp Iris Trompstraat 14 7311 HV Apeldoorn Telefoon Email Geb. datum 06 47214907 info@irisvandekamp.nl 28111971 OPLEIDINGEN

Nadere informatie

De toekomst van onze. Essentie van het Academie Toekomst Plan. Academie voor Gezondheidsstudies

De toekomst van onze. Essentie van het Academie Toekomst Plan. Academie voor Gezondheidsstudies De toekomst van onze gezondheidsstudies Essentie van het Academie Toekomst Plan Academie voor Gezondheidsstudies Van beneden naar boven en van buiten naar binnen Dit document bevat het resultaat van het

Nadere informatie

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw,

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw, STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL Geachte heer/mevrouw, De Hogere Juridische Opleiding (HJO) is ontstaan vanuit de voormalige opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD).

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie