JAARVERSLAG 2004 HOGESCHOOL ZUYD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2004 HOGESCHOOL ZUYD"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2004 HOGESCHOOL ZUYD

2

3 INHOUDSOPGAVE Verslag van de Raad van Toezicht 4 Inleiding 6 1. Hogeschool Zuyd Profiel Instelling Governance Hoogtepunten in Primaire dienstverlening Onderwijs Onderzoek Contractactiviteiten Bedrijfsvoering Personeel ICT Huisvesting Financiën ARBO en milieu Mededeling bedrijfsvoering Financieel jaarverslag Algemene financiële beschouwing Exploitatierekening en balans Kasstroomoverzicht Overige relevante overzichten Relatie met accountantsverklaring Bijlagen 1 Samenstelling Raad van Toezicht 72 2 Samenstelling College van Bestuur 74 3 Medezeggenschapsraad 75 4 Gegevens inzake personeel 78 5 Huisvesting 88 6 Jaarverslag Commissie Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen 90 7 Jaarverslag College van Beroep Examens en College van Beroep Bijzonder Onderwijs 91 8 Jaarverslag Ombudsman 92 9 Lijst van afkortingen 93 Interviews 1. Accreditatie 21 Joost Ruland 2. Onderwijs en cultuur 28 Leo Swinkels 3. Internationalisering 37 Karin Janssen 4. Kennispoort 44 Eric Wijffelaars 5. Maatwerk 53 Tom Janssen 6. Masters 61 Nol Reverda 7. Ondernemerschap 70 Aaron Mulder 8. Prijzen 77 Susy Braun 9. Euregionaal 87 Jos de Serière

4 4 Hogeschool Zuyd Verslag van de Raad van Toezicht Naast het externe toezicht dat berust bij de minister van OCW kent de hogeschool ook een orgaan voor intern toezicht, namelijk de Raad van Toezicht. Deze heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool. De Raad van Toezicht bewaakt tevens de doelstelling en de grondslagen van de Stichting Hogeschool Zuyd. Statutair is bepaald dat een aantal besluiten van het college van bestuur ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Hiertoe behoren de goedkeuring van de begroting en van het jaarverslag, inclusief de jaarrekening. De Raad van Toezicht is gevormd op 1 januari 2001, de datum waarop de voormalige Hogeschool Limburg en de voormalige Hogeschool Maastricht zijn gefuseerd tot de Hogeschool Zuyd. De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht is in principe vier jaren. Ieder lid is eenmaal herbenoembaar. Conform het rooster van aftreden waren de heren W. Blind en S. Kuijer op 1 januari 2004 aftredend. Beiden werden herbenoemd voor een periode van vier jaren. Vanwege het aanvaarden van de functie van programmamanager bij de gemeente Amsterdam heeft mw. A. Eurelings aan het eind van het verslagjaar de Raad van Toezicht verlaten. Daarmee kent de raad sinds 1 januari 2005 twee vacatures. De samenstelling van de Raad van Toezicht alsmede de functies en nevenactiviteiten van de leden zijn weergegeven in bijlage 1 van dit jaarverslag. De belangrijkste onderwerpen die de Raad van Toezicht in 2004 behandelde waren: Omgeving samenwerking met de Open Universiteit Nederland m.b.t. onderzoek van onderwijs (goedkeuring verleend). oprichting Stichting Leren voor Duurzame Ontwikkeling als co-productie van de Open Universiteit Nederland (OUNL) en de Hogeschool Zuyd (goedkeuring verleend) samenwerking met Fontys Hogescholen m.b.t. de opleidingen tot leraar voor het basisonderwijs (goedkeuring verleend). samenwerking met AOC Limburg, ROC Gilde Opleidingen, ROC Leeuwenborgh Opleidingen, ROC Arcus College, Provinciale Stichting Voortgezet Onderwijs Limburg, Onderwijsstichting Sint-Bernardinus, t.b.v. vrijwillige mobiliteit van medewerkers (goedkeuring verleend). huidige en toekomstige bijdrage van de hogeschool aan de regionale kenniseconomie. Onderwijs en onderzoek start masteropleiding Advanced Nursing Practice in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Maastricht en de Universiteit Maastricht (goedkeuring verleend). stand van zaken ontwikkeling doorstroomprogramma s voor studenten richting Open Universiteit Nederland en Universiteit Maastricht. ontwikkeling van ondernemerschap bij studenten. criteria ten behoeve van het al dan niet handhaven van een opleiding (goedkeuring verleend). afbouw van enkele duale opleidingsvarianten (goedkeuring verleend).

5 Voorwoord Hogeschool Zuyd 5 Financiële zaken jaarverslag (inclusief jaarrekening) HSZuyd 2003 (goedkeuring verleend). begroting 2004, begroting 2005 en meerjarenraming (goedkeuring verleend). financiële consequenties mogelijke nieuwbouw te Sittard. omgang met reserves en exploitatieresultaten. nieuw treasurystatuut Hogeschool Zuyd (goedkeuring verleend). stand van zaken extern bekostigingsonderzoek. Processen & middelen programma s en doelen zoals beschreven in het Innovatieplan Hogeschool Zuyd (goedkeuring verleend). huisvestingsplannen m.b.t. de locaties in Heerlen en Maastricht zoals beschreven in het Strategisch huisvestingsplan 2004 (goedkeuring verleend). profiel en selectieprocedure nieuw lid College van Bestuur (vastgesteld) benoeming nieuw lid College van Bestuur. benchmark Hogeschool Zuyd t.o.v. HBO Nederland. ontwikkelingen rondom corporate governance. Organisatieontwikkeling vorming van één faculteit ICT per 1 september 2004 waarin opgenomen de faculteiten ICT, ICT Management en HEAO ICT alsmede het Expertisecentrum ICT (goedkeuring verleend). vorming van één faculteit op het gebied van sociale studies per 1 september 2005 waarin opgenomen de faculteiten SPH Maastricht, SPH Sittard en Sociaal Werk (goedkeuring verleend). Naast zijn reguliere vergaderingen heeft de Raad van Toezicht op 21 juni 2004 kennis gemaakt met de leden van de Beleidsadviesgroep en de Audit & Control Groep. Verder heeft de Raad op 19 oktober 2004 in Maastricht een werkbezoek gebracht aan een aantal faculteiten van de hogeschool. Het ging hierbij om de faculteiten Internationale Communicatie, Conservatorium en Hoge Hotelschool. Tijdens dit werkbezoek hadden de leden van de Raad direct contact met diverse medewerkers en studenten van de hogeschool. Zij kregen mede door actieve deelname een goede indruk van de diverse activiteiten binnen deze faculteiten. Naar aanleiding van de positieve ervaringen van dit werkbezoek zal de Raad van Toezicht ook in 2005 een bezoek brengen aan enkele organisatieonderdelen van de hogeschool. Raad van Toezicht drs. J.W.E. Neervens, voorzitter mr. S.W.M.J. Kuijer, vice-voorzitter drs. W.G.J.M. Blind RA, lid mw. ir. A.M.C. Eurelings, lid mr. J.J. Fransen van de Putte, lid drs. L. Zwiers, lid

6 6 Hogeschool Zuyd Inleiding Voor Hogeschool Zuyd heeft het jaar 2004 vooral in het teken gestaan van versterking van de externe gerichtheid. Dat is op verschillende gebieden tot uiting gekomen. Het stimuleren van vraaggestuurd i.p.v. aanbodgericht onderwijs: in verband met de toegenomen diversiteit in de studenteninstroom hebben wij als Hogeschool Zuyd het concept van maatwerkonderwijs ontwikkeld. Dat houdt in dat we zo veel mogelijk proberen in te spelen op de grotere variëteit aan wensen en behoeften van studenten (qua tempo, eindniveau, lestijden, aanbiedingsvormen enz.). De versterking van de relatie met de beroepspraktijk: met haar nieuwe lectoraten en kenniskringen treedt de hogeschool op als partner in de (regionale) kennisinfrastructuur. Zo vormen wij een schakel tussen kennisontwikkeling en kennistoepassing voor de middelgrote en kleine bedrijven en voor instellingen in de publieke sector. De hogeschool is voor hen een steeds gemakkelijker toegankelijke bron van kennisproductie en -circulatie, via afstudeeropdrachten, stagiaires, docenten en alumni. De accreditatie van de opleidingen: in het kader van het nieuwe accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs hebben wij in 2004 een aantal opleidingen voor accreditatie voorgedragen. In 2005 verwachten wij de vaststelling dat die opleidingen van onze hogeschool op grond van het te verlenen keurmerk aan de externe kwaliteitseisen voldoen. Interne audits en interne kwaliteitszorg van de hogeschool waren in 2004 sterk geïnspireerd door het nieuwe accreditatiestelsel.

7 Verslag van de Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd 7 De samenwerking met onderwijsinstellingen in de Euregio en in Europa: In 2004 heeft de hogeschool verder gebouwd aan haar internationale positionering. Steeds meer van haar studenten kunnen een deel van hun studie in het buitenland volgen, meer buitenlandse studenten maken deel uit van het onderwijs van Hogeschool Zuyd. Daarnaast worden er met buitenlandse instellingen gezamenlijke opleidingen ontwikkeld. Ook met haar jaarverslag wil de Hogeschool Zuyd - uitdrukkelijker dan tot nu toe - naar buiten treden. Zij plaatst dit document in het kader van haar verantwoordelijkheid om openheid van zaken te bieden. Maar zij ziet het ook als een uitnodiging aan haar omgeving tot dialoog. In dit jaarverslag doen wij mede daarom niet alleen verslag van zaken die goed lopen maar tevens van resultaten die wij in de komende periode nog voor verdere verbetering vatbaar achten. Behalve dat dit jaarverslag 2004 via de website van de hogeschool beschikbaar komt voor medewerkers, studenten en externe belangstellenden hebben we de gedrukte versie nu ook voor het eerst op ruime schaal verspreid onder onze externe stakeholders: alumni, bedrijven en instellingen, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, gemeenten, provincie e.d. Wij nodigen u als stakeholder hierbij graag uit om met behulp van het ingevoegde evaluatiekaartje commentaar te leveren op dit jaarverslag, op het beleid, het gedrag en/of de resultaten van de hogeschool. Volgend jaar hopen wij u te kunnen laten zien wat wij met uw commentaar hebben gedaan. Met dit jaarverslag wordt tevens voldaan aan artikel V-A-1 van de CAO Hoger beroepsonderwijs inzake het sociaal jaarverslag. Tot slot wil het College van Bestuur iedereen dank betuigen die in 2004 heeft bijgedragen aan de inspanningen en resultaten van de Hogeschool Zuyd. 1 juni 2005 drs. Marianne Dunnewijk Voorzitter College van Bestuur

8 8 Hogeschool Zuyd Profiel 1. Hogeschool Zuyd 1.1 Profiel De Hogeschool Zuyd heeft met de publicatie van haar Innovatieplan een nadere invulling gegeven aan haar missie om Euregionale kennispoort te zijn. Deze missie luidt als volgt: Hogeschool Zuyd is een kennisonderneming. Zij ontwerpt inspirerende, studentgerichte leeromgevingen voor initieel en post-initieel hoger beroepsonderwijs. De studiemogelijkheden die zij biedt zijn veelzijdig - qua inhoud en qua vorm. In haar nationaal en internationaal georiënteerde beroepsopleidingen legt de hogeschool de nadruk op kwaliteit en innovatie. Hogeschool Zuyd heeft een vitale functie voor de ontwikkeling van kennis, kunst en cultuur in haar omgeving - de Euregio. Zij verricht praktijkgericht onderzoek, ontwikkelt en verspreidt expertise. Zij functioneert binnen maatschappelijke netwerken en neemt deel aan cultuuruitingen voor diverse doelgroepen. De hogeschool is een flexibele organisatie, met aandacht voor mensen. Zij is inventief in het produceren van ideeën, effectief in het nastreven van toetsbare doelen. Veel aandacht is in het verslagjaar uitgegaan naar de ontwikkeling van genoemd Innovatieplan en aan de voorbereiding van de uitvoering van dit plan. In het plan worden zes omvangrijke programma s onderscheiden: Euregionale kennispoort Grensverleggend onderwijs Zuydgebieden Corporate Governance Medewerkers ICT De drie eerstgenoemde zijn de zogenaamde kernprogramma s omdat zij betrekking hebben op de primaire activiteiten onderwijs en onderzoek. Deze drie kernprogramma s alsmede het programma corporate governance illustreren nadrukkelijk de oriëntatie op de omgeving van de hogeschool. De laatste drie programma s zijn faciliterend ten behoeve van het werken binnen de organisatie. Om zo goed mogelijk de doelstellingen van alle programma s te realiseren heeft Hogeschool Zuyd ervoor gekozen de uitvoering ter hand te nemen met behulp van programmamanagement. Programmamanagement is voor de hogeschool een betrekkelijk nieuwe werkwijze. De hogeschool bouwt hiermee voort op de ervaring met programmamanagement zoals opgedaan in haar programma Maatwerk dat van start ging in Een ander uitvloeisel van het Innovatieplan is de inrichting van een zestal expertisecentra, te weten Ondernemen, ICT, Creative City, Technogy & Design, Quality of Life en Gebouwde Omgeving. Deze expertisecentra vormen samenwerkingsverbanden van faculteiten, lectoren en contractactiviteiten. Zij vervullen een belangrijke rol bij de kenniscirculatie met de omgeving van de hogeschool. Zij dragen er zorg voor dat de bij de hogeschool aanwezige kennis toegankelijk wordt voor de externe omgeving en tevens dat kennis uit deze omgeving als input voor innovatie naar binnen wordt gehaald. Beoogde start van deze centra is uiterlijk 1 januari Hiermee bouwt de hogeschool de opgedane ervaring met haar Expertisecentrum ICT verder uit. Zij heeft hieraan de organisatorische consequentie verbonden dat de verantwoordelijkheid voor contractactiviteiten en onderzoek bij de faculteitsdirecties zal komen te liggen.

9 Profiel Hogeschool Zuyd 9 Ook via publicaties manifesteert de hogeschool zich als kennisleverancier. Diverse medewerkers en studenten van de hogeschool schrijven artikelen voor tijdschriften en kranten of geven boeken uit. In 2004 is de Hogeschool Zuyd Jongerencultuur-prijs ingesteld, gesponsord door Parkstad Limburg, Gemeente Heerlen en Bureau Arculeis. Deze zal voor het eerst in 2005 worden toegekend aan de beste scriptie c.q. het beste afstudeerproject waarin een (onderdeel van de) beroepspraktijk wordt toegepast in uitingen van jongerencultuuur. Het aan de prijs verbonden bedrag bedraagt Tijdens een themadag Internationalisering is een aantal kaders en handreikingen voor internationale mogelijkheden gepresenteerd. Mede op basis hiervan zullen de faculteiten in de loop van 2005 hun internationale positionering vastleggen. In ieder geval zal de Euregio Maas-Rijn de basis van het internationaliseringsbeleid van Hogeschool Zuyd blijven. De samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn met andere hoger onderwijsinstellingen vindt via projecten met één of meer partners van HORA EST plaats. De samenwerking met Fontys Hogescholen in de stichting Zuid-Nederlandse Hogeschool der Kunsten van Fontys en Zuyd had in het verslagjaar betrekking op de gezamenlijke ontwikkeling en uitbouw van masteropleidingen en op het uitvoeren van onderzoek op het gebied van de kunsten. Daarnaast werken de opleidingen Leraar Basisonderwijs van Fontys Hogescholen en Hogeschool Zuyd op een aantal gebieden met elkaar samen. De bestaande samenwerking met de Open Universiteit is verder uitgediept op het gebied van onderzoek van onderwijs. Tevens is samen met de Open Universiteit de stichting Leren voor Duurzame Ontwikkeling met daarin het Regional Centre of Expertise Europe (RCE-Europe) opgericht dat in 2005 met detachering van medewerkers van beide instellingen van start zal gaan. RCE-Europe wil makelaar zijn in kennis m.b.t. duurzame ontwikkeling en zal met name werken op de raakvlakken tussen onderwijs, bedrijfsleven en openbaar bestuur. Als thuisregio wordt gezien de driehoek Eindhoven-Leuven-Keulen. De samenwerking met de Universiteit Maastricht (UM) heeft geleid tot de accreditatie van de nieuwe opleiding Advanced Nursing Practitioner. Deze opleiding zal in september 2005 starten met 19 cursisten. In het verslagjaar is binnen de samenwerking met de UM tevens nader onderzoek verricht naar de mogelijkheden van een master Advanced Spine Specialist. Vanuit de hogeschool is de opleiding Fysiotherapie hierbij betrokken. Behoorden groeidoelstellingen in het verleden impliciet tot het hogeschoolbeleid, thans heeft de hogeschool deze in haar Innovatieplan geëxpliciteerd en van een streefnorm voorzien. Aan het eind van de planperiode (2008) wil de hogeschool zo n studenten tellen, ruim meer dan in Hierbij moet aangetekend worden dat de demografische ontwikkelingen in Limburg, het primaire voedingsgebied van de hogeschool, ongunstiger zijn dan in de rest van Nederland. Dit vraagt om een uitgekiende doelgroepenbenadering. Naar verwachting zal hiermee de studenteninstroom steeds gevarieerder worden en is hier maatwerk gewenst om het (onderwijs)aanbod af te stemmen op de individuele leervraag. Zo wordt recht gedaan aan de verschillende leerbehoeften en uitgangssituaties van studenten. Met behulp van het programma Grensverleggend Onderwijs zal de hogeschool trachten hieraan tegemoet te komen.

10 10 Hogeschool Zuyd Instelling 1.2 Instelling Organogram GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ Faculteit Arbeid & Recht Faculteit Sociale Studies Faculteit Bouw Faculteit Life Sciences Faculteit Techniek Faculteit ICT TECHNIEK ONDERWIJS Faculteit Onderwijs COLLEGE VAN BESTUUR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN ECONOMIE KUNSTEN Faculteit Ergotherapie Faculteit Gezondheid en Techniek Faculteit Verpleegkunde Faculteit Logopedie Faculteit Facility Management Faculteit Internationale Communicatie Faculteit HEAO Financieel Management Faculteit HEAO Marketing Management Hoge Hotelschool Maastricht Conservatorium Maastricht Academie Beeldende Kunsten Maastricht Toneelacademie Maastricht Academie van Bouwkunst Maastricht Hogeschool Zuyd Hogeschool Zuyd is gevestigd in de drie Limburgse steden Heerlen, Maastricht en Sittard. Ze heeft ruim studenten, medewerkers en verzorgt meer dan 50 opleidingen, verdeeld over de volgende sectoren: Economie Gedrag en Maatschappij Gezondheidszorg Kunsten Onderwijs Techniek Organisatie Hogeschool Zuyd Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de hogeschool. De Raad van Toezicht houdt toezicht daarop. De opleidingen van Hogeschool Zuyd werden in 2004 verzorgd door 24 faculteiten. Per september 2004 waren er dit nog 22, als gevolg van reorganisaties, en in 2005 zullen er dit nog 20 zijn. De leiding van een faculteit berust bij de faculteitsdirecteur. De Beleidsadviesgroep ondersteunt het College van Bestuur bij de totstandkoming van uitvoerbaar beleid op vrijwel alle terreinen. De Audit & Control-groep adviseert het College van Bestuur over planning en control en kwaliteitszorg. De Ondersteunende Diensten hebben tot taak het onderwijs en de organisatie te ondersteunen. In dit organogram zijn de lectoraten annex kenniskringen van de Hogeschool Zuyd nog niet opgenomen. GEZONDHEIDSZORG

11 Instelling Hogeschool Zuyd 11 Aanvulling bij het organogram In de loop van het verslagjaar hebben er reorganisaties van faculteiten of voorbereidingen daarop plaatsgevonden: de drie faculteiten HEAO ICT, ICT Management en ICT Heerlen zijn samengevoegd tot één faculteit ICT, onder eenhoofdige leiding. met ingang van september 2004 kent de faculteit Onderwijs een eenhoofdige leiding besloten is de drie sociaal-agogische faculteiten SPH Sittard, SPH Maastricht en Sociaal Werk per 1 september 2005 samen te voegen tot een nieuwe faculteit Sociale Studies. Per 1 oktober 2004 is reeds een directeur voor de nieuwe faculteit benoemd. De opleiding Creatieve Therapie zal organisatorisch worden ondergebracht bij de faculteit Ergotherapie. De nieuwe faculteitsindeling kan op termijn consequenties hebben voor de vestigingsplaatsen van de diverse opleidingen. De samenvoegingen van faculteiten alsmede het vertrek van een aantal directeuren uit de organisatie hebben geleid tot wisseling van managementposities en de benoeming van in totaal 9 nieuwe managers. Binnen de ondersteunende diensten zijn de diensten ICT Beheer en Kennis & Informatiemanagement samengevoegd tot een dienst ICT onder een éénhoofdige leiding. Interne organisatie Het bestuur en beheer van de hogeschool berusten bij het College van Bestuur. In de samenstelling van het college van bestuur is geen verandering opgetreden gedurende het verslagjaar. In november werd bekend dat op 1 januari 2005 de heer drs. N.H.J.E.C. van Mierlo als lid van het college van bestuur in dienst zal treden. Met ingang van september werd de portefeuilleverdeling in het college van bestuur voor de resterende periode van het jaar 2004 als volgt gewijzigd: Mevrouw drs. M.H. Dunnewijk- Budé (voorzitter): externe vertegenwoordiging, coördinatie hogeschoolbeleid, HRM (inclusief management development), vastgoed en facilitaire zaken. De heer ir. J.M.J. Bijsmans (lid): ICT en ondersteunende diensten De heer dr. J.M.H.M. Willems (lid): onderwijs, onderzoek, kwaliteitszorg, financiële zaken, studentzaken en -voorzieningen.

12 12 Hogeschool Zuyd Instelling De directies van de faculteiten zijn integraal verantwoordelijk voor de primaire processen en het strategisch beleid van de faculteit, alsmede voor de bedrijfsvoering. Zij oefenen hun taken en bevoegdheden uit binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van de hogeschool, de jaarlijkse beleidsbrief van het college van bestuur en het managementcontract tussen college van bestuur en faculteitsdirectie. Planning en verantwoording, ondergebracht in een jaarlijkse planning- en controlcyclus, liet in het verslagjaar verdere verbetering zien, met name in de afstemming van beleidsinhoudelijke en financiële kaders, maar ook in de kwaliteit van de jaarplannen en -verslagen. De lectoraten annex kenniskringen ressorteren rechtstreeks onder het college van bestuur. Ook hier is genoemde planning- en controlcyclus van toepassing. In het verslagjaar zijn tevens voorbereidingen getroffen voor het onderbrengen van netwerkorganisaties in expertisecentra. De synergie tussen faculteiten en het maatschappelijk veld zal moeten leiden tot nieuwe onderwijs- en onderzoeksproducten. In de loop van het jaar 2005 zal deze nieuwe ontwikkeling haar beslag krijgen in bedrijfsplannen per expertisecentrum. Voor de zogenaamde secundaire, randvoorwaardelijke processen worden college van bestuur en faculteiten gefaciliteerd door ondersteunende diensten. De leiding van deze diensten berust bij de manager ondersteunende diensten die rechtstreeks verantwoording aflegt aan het college van bestuur. De ondersteunende diensten zijn sinds het verslagjaar onderverdeeld in frontoffice en backoffice diensten. Frontoffice diensten hebben taken die direct met de vrager (de klant) van een dienst te maken hebben. Backoffice diensten hebben taken in de sfeer van planning, beheer, onderhoud en ontwikkeling van systemen. De frontoffice diensten werken in teams en staan onder leiding van locatiemanagers. De backoffice diensten met een relatief grote omvang worden aangestuurd door een hoofd van dienst. De diensten met een kleine omvang - Kennismanagement, Studentenadministratie, Interne/externe communicatie, Bestuurlijk juridische zaken en het Projectenbureau - werken met een teamcoördinator. Opleidingen en lectoraten van de Hogeschool Zuyd in 2004 CROHO-geregistreerde bachelor (Bc) en masters (Ma) opleidingen Ë

13 Instelling Hogeschool Zuyd 13 Faculteit Ergotherapie (Heerlen) Gezondheid en Techniek (Heerlen) Logopedie (Heerlen) Verpleegkunde (Heerlen) Bouw (Heerlen) Life Science (Heerlen) ICT (Sittard, Heerlen, Maastricht) Techniek (Heerlen) Opleiding (bc=bachelor; ma=masters) Bc-Ergotherapie Bc-Biometrie Bc-Fysiotherapie Bc-Logopedie Bc-Management in zorg en dienstverlening Bc-Verpleegkunde Bc-Maatschappelijke Gezondheidszorg Ma-Advanced Nursing Practice (ANP) Bc-Bouwkunde Bc-Bouwtechnische Bedrijfskunde BC-Civiele Techniek Bc-Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Bc-Chemie Bc-Chemische Technologie Bc-Bedrijfskundige Informatica (Sittard) Bc-Communication and Multimedia Design (Heerlen) Bc-Informatica (Heerlen) Bc-InformatieDienstverlening en -Management (Maastricht) Bc-Netwerk Infrastructuur Design (Heerlen) Bc-Technische Informatica (Sittard) Kort-HBO Informatica (Heerlen) Bc-Elektrotechniek Bc-Technische Bedrijfskunde Bc-Werktuigbouwkunde Ontwikkeling in 2004 Vanaf maakt Bc-Creatieve Therapie deel uit van deze faculteit Bc-Management in zorg en dienstverlening is vanaf de nieuwe naam van de Managementopleiding Gezondheidszorg Vanaf kent de opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg geen aparte instroom meer. Zij is omgebouwd tot een profiel binnen Bc-Verpleegkunde. Ma-ANP is nieuwe opleiding: goedkeuring in 04, start per Nieuwe, breed samengestelde faculteit vanaf Ó

14 14 Hogeschool Zuyd Instelling Faculteit Facility Management (Heerlen) Onderwijs (Heerlen, Maastricht) Internationale Communicatie (Maastricht) SPH Maastricht SPH Sittard Sociaal Werk (Sittard) Hoge Hotelschool Maastricht Conservatorium Maastricht Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht Toneelacademie Maastricht Academie van Bouwkunst Maastricht Arbeid & Recht (Sittard) HEAO Financieel Management (Sittard) HEAO Marketing Management (Sittard) Opleiding (bc=bachelor; ma=masters) Bc-Facility Management Bc-Leraar Basisonderwijs (Heerlen) Bc-Leraar Basisonderwijs (Maastricht) Bc-Hogere Europese Beroepen Opleiding Bc-International Business and Languages Bc-Oriëntaalse Talen en Communicatie Bc-Vertaalacademie Bc-Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bc-Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bc-Creatieve Therapie Bc-Culturele en Maatschappelijk Vorming Bc-Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bc-Hoge Hotelschool Maastricht Bc-Docent Muziek Bc-Muziek Voortgezette opleiding Muziek Bc-Autonome Beeldende Kunst Vormgeving Bc-Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Bc-Docent Drama Bc-Theater Ma-Bouwkunst Bc-Personeel en Arbeid Bc-Sociaal Juridische Dienstverlening Bc-Accountancy Bc-Bedrijfseconomie Bc-International Business and Management Studies Bc-Commerciële Economie Bc-Food and Business Bc-Management, Economie en Recht Bc-Small Business and Retail Management Ontwikkeling in 2004 Bc-Creatieve Therapie vanaf naar faculteit Ergotherapie

15 Instelling Hogeschool Zuyd 15 niet CROHO-geregistreerde bachelor (Bc) en masters (Ma) Opleidingen Faculteit Logopedie (Heerlen) Verpleegkunde (Heerlen) SPH-Maastricht Ergotherapie Hoge Hotelschool Maastricht Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht Opleiding (bc=bachelor; ma=masters) Ma-Personal Leadership in Innovation & Change Inservice-opleidingen met Bc-niveau: Operatieassistent en Anesthesiemedewerker Radiodiagnostisch Laborant Ma- Comparative European Social Studies Ma-Vaktherapiën Ma-Innovative Hospitality Management Ma-MBA Hotel and Tourism Management Ma-Postgraduate Course in Scientific Illustration (i.s.m. UM) Ontwikkeling in 2004 Nieuwe opleiding, gestart per lectoraten en lectoren Lectoraat Lector Nieuwe Theatraliteit Kennisorganisaties en Kennismanagement Autonomie en Participatie Comparative European Research and Theory Kennisontwikkeling Vaktherapieën Toerisme en Cultuur Geïnspreerd Leren (i.s.m. Hogeschool Drenthe en Hogeschool Helicon) Infonomie en Nieuwe Media Life Scienes Duurzame Ontwikkeling (i.s.m. Universiteit Maastricht en Open Universiteit Nederland) Dr. M. Kattenbelt Drs. F. Lekanne Deprez Dr. L. de Witte Dr. N. Reverda Dr. H. Smeijsters Dr. W. Munsters Dr. M. Dolk Drs. H. Sangen Prof. Dr. P. Borm Prof. Dr. P. Martens

16 16 Hogeschool Zuyd Instelling Aantal ingeschreven studenten Hogeschool Zuyd 1 Aantal ingeschreven studenten Hogeschool Zuydper sector HTNO 17% HSAO 14% KUO 12% HPO 6% HGZO 13% HEO 38% Aandeel Hogeschool Zuyd t.o.v. het totaal aantal ingeschreven studenten in het Nederlandse HBO 1 3,90% Aantal diploma s Hogeschool Zuyd 1 3,85% 3,80% 3,75% 3,70% 3,65% % Hogeschool Zuyd 1 Bron: HBO-Raad

17 Instelling Hogeschool Zuyd 17 Aantal ingeschreven buitenlandse studenten 2 Groei aantal buitenlandse studenten t.o.v. aantal Nederlandse studenten Index Nederland Index buitenland Aantal medewerkers Aantal medewerkers: M / V Aantal medewerkers: docenten / ondersteunende medewerkers Mannelijk Vrouwelijk Docenten Ondersteundende medewerkers 2 Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd 3 Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd (het betreft hier zowel medewerkers met dienstverband bij Werkgever Hogeschool Zuyd als medewerkers bij Werkgever BV Hogeschool Zuyd Contracting; zie ook bijlage 4)

18 18 Hogeschool Zuyd Instelling Omzet Hogeschool Zuyd 2 (x Euro) Omzet rijksbijdrager (incl. collegegelden) Omzet contractactiviteiten Ontwikkeling solvabiliteit in % Ontwikkeling liquiditeit in % Ontwikkeling saldi baten / lasten 2 (x Euro) Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd 4 Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd (voor definities van solvabiliteit zie hoofdstuk 4.2)

19

20

21 Interview 1 21 Leermomenten Thema: Accreditatie Wegen de kosten op tegen de baten? De opleidingen van de faculteit Life Sciences zijn in 2004 geaccrediteerd. Een proces waarvan de kosten niet zonder meer opwegen tegen de baten, vindt faculteitsdirecteur Joost Ruland. Hij vindt het eerste deel van het proces dat moet leiden tot accreditatie het meest waardevol geweest: de zelfevaluatie. Het was zeer intensief; maakte duidelijk welke zaken nog niet goed in orde waren. Bijvoorbeeld een uniform toetsbeleid, dat ontbrak. Of een goede analyse van het rendement, zodat we er beleid op kunnen maken. Ruland noemt nog een aspect dat tijdens de zelfevaluatie meer aandacht heeft gekregen: het expliciet maken van de relatie van de onderwijseenheden met de eindtermen. Het zat wel in onze hoofden, maar het was niet zichtbaar. Joost Ruland vindt dat de zelfevaluatie de opleidingen zeker iets heeft opgeleverd. Bijvoorbeeld dat er nu veel meer als één team wordt gewerkt. Daarnaast maakt zo n zelfevaluatie je scherper. Het is een stok achter de deur om zaken sneller op te pakken. De tweede en derde fase, de visitatie en de feitelijke accreditatie verlening (die overigens nog moet plaatsvinden) hebben de opleidingen nauwelijks leermomenten opgeleverd. Zijn er nu wezenlijke verschillen met het vroegere visitatietraject? Ruland vindt van wel. Vooral bij de feitelijke visitatie. Die werkt sneller. Vroeger moest je vaak anderhalf tot twee jaar op het rapport wachten. Nu heb je dat binnen enkele maanden. Daar staat echter tegenover dat de benchmark grotendeels ontbreekt. Rendement Joost Ruland s grootste bezwaar tegen het accreditatieproces is dat de faculteit het traject voor alle vier de opleidingen helemaal heeft moeten doorlopen. Dat legt een zware druk op het team. Wij hadden het gevoel dat je met de accreditatie van één opleiding had kunnen volstaan. De onderlinge verschillen zijn te verwaarlozen.

2 0 0 6 rslag e v jaar

2 0 0 6 rslag e v jaar 2 0 0 6 jaarverslag JAARVERSLAG 2006 HOGESCHOOL ZUYD INHOUDSOPGAVE Verslag van de Raad van Toezicht 4 Bericht van het College van Bestuur 6 1. Hogeschool Zuyd 8 1.1 Profiel 8 1.2 Instelling 11 1.3 Governance

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2 0 0 6

j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 D e H A N i n v e s t e e r t j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 m i s s i e : d e h a n i n 2 0 0 8 Het hoger beroepsonderwijs aan de HAN is afgestemd op de individuele wensen van studenten en cursisten, zowel

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2010 NHL Hogeschool 1 4 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 12 1.1 Kernwaarden en activiteiten 13 1.2 Duidelijk op koers 15 1.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Kerngegevens 8 Algemeen 1. Onderwijs 10 2. Kwaliteit en Accreditatie 18 3. Internationalisering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden Jaarverslag Hogeschool Leiden 2 Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag. Zorg voor kwaliteit NVAO Auditcommissie: instellingstoets kwaliteitszorg Medezeggenschap Toetsing en examinering Vreemde ogen dwingen

Nadere informatie

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Keuze voor de regio/stad 6 1.1 Studiesucces, werving, instroom, doorstroom 8 1.2 Assortiment opleidingen 10 1.3 Doelgroepenbeleid 1 1 1.4 Relatie met de omgeving 13 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1

Jaarverslag 2011. Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1 Jaarverslag 2011 Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1 2 Fontys Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Groei door aandacht en uitdaging Fontys Jaarverslag 2011 3 Inhoudsopgave Kwaliteit zichtbaar in studenten-

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Voor vitaal christelijk onderwijs

Voor vitaal christelijk onderwijs Jaarverslag 2006 Voor vitaal christelijk onderwijs Inhoud Voorwoord 3 ORGANISATIE Hoofdstuk 1 Strategie en beleid 4 Hoofdstuk 2 Governance 10 Hoofdstuk 3 Personeel 14 Hoofdstuk 4 Voorzieningen 20 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaar verslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarvers Inholland 2013 Jaarverslag Inholland

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM CREATING TOMORROW COLOFON Uitgave Hogeschool van Amsterdam 24 juni 2015 VORMGEVING Creja ontwerpen B.V. INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam POSTADRES: Postbus

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Saxion Jaarverslag 2011

Saxion Jaarverslag 2011 Saxion Jaarverslag 2011 Saxion in perspectief Ook in dit jaarverslag: 10 interviews over Saxion jaarverslagsaxion.nl 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 2 3 4 1. De resultaten 4 1.1 Onderwijs 10 1.2 Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 1 Met dank aan dr. J. Oosterhuis-Geers van het bureau KtweeO, ArtEZ

Nadere informatie