s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter,"

Transcriptie

1 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, het rapport van de accountantsdiensten van Verkeer en Waterstaat en Financiën toekomen inzake het project Rekeningrijden. De procedureregeling grote projecten voorziet onder meer in een rapportage van de accountantsdienst (in dit geval van twee departementen) in de fase van voorbereiding en besluitvorming. Overeenkomstig de in bijlage A van de procedureregeling opgenomen aanwijzingen gaat het rapport in op: de toegepaste calculatiemethode en risicoanalyse; het realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpassing; de toereikendheid van de organisatie, die bij de voorbereiding functioneert of heeft gefunctioneerd; de toereikendheid van de organisatie die voor de uitvoering is ingericht is of zal worden ingericht. Hoogachtend, De Minister van Verkeer en Waterstaat, T. Netelenbos 1

2 RAPPORT INZAKE HET PROJECT REKENINGRIJDEN VAN DE DEPARTEMENTALE ACCOUNTANTSDIENSTEN VAN DE MINISTERIES VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN FINANCIËN Inhoud blz. 1 Inleiding Opdracht Leeswijzer 4 2 Managementsamenvatting 4 3 Onderzoeksaanpak Inleiding Toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses Realiteitsgehalte van de financiering en budgettaire inpassing Toereikendheid van de organisatie die bij de voorbereiding en uitvoering van het Project rekeningrijden functioneert Verantwoordelijkheidsafbakening 8 4 Conclusies Toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses Budgettaire inpassing Toereikendheid van de organisatie die bij de voorbereiding en uitvoering van het Project rekeningrijden functioneert 10 5 Toegepaste calculatiemethode en risicoanalyses Inleiding Raming uitvoeringskosten en opbrengsten Risicoanalyses 11 6 Toereikendheid van de organisatie, die bij de voorbereiding en het uitvoeren van het Project rekeningrijden functioneert Projectorganisatie Deelprojecten 14 2

3 1 Inleiding 1.1 Opdracht Inzake het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot een regulerende heffing op het gebruik van wegen in de Randstad tijdens spitsuren (Tweede Kamer, vergaderjaar , , nrs. 1 2) is door de minister van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van Financiën het Project rekeningrijden ingesteld. Doelstelling van het rekeningrijden is, als onderdeel van een breed pakket aan maatregelen, regulering van het verkeer en daarmee het verbeteren van de bereikbaarheid, in het bijzonder van de grote steden in de Randstad. Dit wordt bewerkstelligd door via een tijd- en plaatsgebonden heffing een gedragsverandering bij de weggebruiker te stimuleren: ander reistijdstip, openbaar vervoer, carpoolen, telewerken, etc. Op 18 juni 1999 (kamerstuk nr , nr. 7) heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag rekeningrijden doen toekomen. Tevens is daarbij een nota van wijziging aangeboden, waarin een aantal veranderingen en aanvullingen op het oorspronkelijke wetsvoorstel rekeningrijden uit 1997 is opgenomen. In 1985 en in 1988 (beperkte aanpassing) heeft de Tweede Kamer besloten tot de procedureregeling «Controle grote projecten» (kamerstukken , nr. 1 van 1 mei 1985 en , nr. 8 van 7 september 1988). In 1996 is de regeling herzien en heet thans «Procedureregeling grote projecten». Binnen dit kader is op 28 april 1988 het Project rekeningrijden als groot project aangewezen. De Vaste Commissie van Verkeer en Waterstaat heeft op 5 februari 1998 de minister medegedeeld dat deze aanwijzing nog steeds van toepassing is. De overwegingen hierbij waren: het betreft een niet routinematige en in de tijd begrensde activiteit; de Staat is alleen verantwoordelijk; er is sprake van substantiële financiële consequenties en uitvoeringsrisico s. Voor de uitvoeringsrisico s werd daaraan toegevoegd dat nog nergens een grootschalig systeem van rekeningrijden zoals in Nederland wordt voorgenomen (met vrije doorstroming en gewaarborgde privacy) operationeel is. Als aanvullende overwegingen werden geïdentificeerd: belangrijke gevolgen voor de samenleving, nieuwe technologieën, organisatorisch complex besturings- en uitvoeringsproces. In dit verband werd opgemerkt dat de onderlinge afstemming van de heffingspunten en het flankerend beleid (alternatieve vervoersmogelijkheden) en de realisatie van het rekeningrijden in de tijd, de voorbereiding complex maken. Tot slot werd aangegeven dat de verschillende soorten afrekeningen, de noodzakelijke herkenning van kentekens, de rekeningen voor en betalingen door buitenlanders en de grote aantallen passages de uitvoering van het project er ook niet eenvoudiger op maken. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft op 2 juli 1998 (20 389, nr. 34), mede namens de staatssecretaris van Financiën, in het kader van de Procedureregeling grote projecten aan de voorzitter van de Tweede Kamer voorgesteld dat in de fase van voorbereiding en besluitvorming van het project door de departementale accountantsdiensten van beide ministeries een rapport zal worden opgemaakt inzake: de toegepaste calculatiemethode en risicoanalyses; het realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpassing; de toereikendheid van de organisatie die bij de voorbereiding van het project functioneert of heeft gefunctioneerd. 3

4 de toereikendheid van de organisatie die voor de uitvoering is ingericht is of zal worden ingericht. Dit rapport geeft aan dit voorstel gevolg. Bij het opstellen van dit rapport hebben wij zoveel mogelijk aangesloten bij de projectsituatie zoals deze op 18 juni 1999 bij het aanbieden van de Nota n.a.v. verslag rekeningrijden bestond. Dat wil zeggen dat de te zijner tijd uit te brengen Nota n.a.v. het Nader verslag Wetsvoorstel rekeningrijden niet in ons onderzoek betrokken is. Wij merken op dat in het rapport de nadruk ligt op dat deel van het project dat onder de verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit wordt veroorzaakt doordat in de fase van beleidsvoorbereiding het ministerie van Verkeer en Waterstaat het meest betrokken is. In de uitvoeringsfase van het Project rekeningrijden zullen de activiteiten ten aanzien van de in te richten uitvoeringsorganisatie bij de Belastingdienst en Rijkswaterstaat meer in beeld komen. 1.2 Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat de managementsamenvatting. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan in op de door ons gehanteerde onderzoeksaanpak. Hoofdstuk 4 geeft onze conclusies met betrekking tot de toegepaste calculatiemethode en risicoanalyses, het realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpassing en de toereikendheid van de organisatie, die bij de voorbereiding en de uitvoering van het Project rekeningrijden functioneert. In hoofdstuk 5 en 6 worden onze bevindingen en conclusies inzake het onderzoek nader uitgewerkt. 2 Managementsamenvatting In deze managementsamenvatting zijn de belangrijkste bevindingen en conclusies opgenomen aangaande de onderwerpen die behandeld zijn in de hoofdstukken 5 Toegepaste calculatiemethode en risicoanalyses en 6 Toereikendheid van de organisatie, die bij de voorbereiding en het uitvoeren van het Project Rekeningrijden functioneert. Organisatie De gezamenlijke verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van Financiën komt vooral tot uiting in het wetgevingstraject, de ontwikkeling van een Electronic Fee Collection (EFC) systeem en het opzetten van de uitvoeringsorganisatie. De interdepartementale coördinatie geschiedt binnen de Interdepartementale stuurgroep rekeningrijden. Waar raakvlakken zijn krijgt de afstemming tussen de departementen operationeel vorm in gemengde project- en werkgroepen op het terrein van techniek en communicatie. Ten behoeve van de coördinatie van de werkzaamheden met betrekking tot het technisch systeem is vanwege een wederzijdse grote afhankelijkheid een coördinatiegroep ingesteld. Alle technische en administratieve processen met betrekking tot de behandeling van de heffing en inning vallen vanaf de aanlevering van de gegevens in Apeldoorn onder de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst. De activiteiten met betrekking tot de regionale inpassing vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de drie Randstaddirecties van Rijkswaterstaat. Naar onze mening vormen de projectorganisatie en het opgestelde projectplan een goede basis voor de besturing en beheersing van het 4

5 project. Gezien de dynamiek van het project, het grote aantal daarbij betrokken partijen en de planningsdruk wordt binnen het Project rekeningrijden voortdurend aandacht gegeven aan organisatorische aspecten. Verkeerskundige en economische studies De effectiviteit van de verkeerskundige effecten van Rekeningrijden is onderzocht met behulp van het Landelijk Model Systeem Verkeer en Vervoer (LMS). Het LMS is een prognose systeem dat vooral geschikt is om op landelijk niveau (Nederland, Randstad en hoofdwegennet) uitspraken te doen over de effecten van bepaalde ontwikkelingen of beleidsmaatregelen. Het LMS is gebruikt bij bijna alle nationale studies op het gebied van verkeer en vervoer. Naar onze mening is de projectorganisatie systematisch te werk gegaan om de effectiviteit van rekeningrijden te kunnen inschatten. De expertise van gerenommeerde onderzoeksbureaus is daarbij ingeschakeld. Daarnaast zijn internationaal beschikbare resultaten van min of meer vergelijkbare systemen bij dit proces betrokken. Het Nederlandse systeem van rekeningrijden is echter uniek, als gevolg waarvan er ondanks alle inspanningen geen garantie kan worden gegeven ten aanzien van de effectiviteit van het instrument Rekeningrijden. Regionale inpassing Door de projectorganisatie is en wordt veel energie gestoken in het leggen van een goede basis om tot bestuurlijke overeenstemming te komen. Wij hebben de indruk dat, binnen de vigerende kaders, op een serieuze manier wordt omgegaan met de door de regio s gestelde voorwaarden. Dit laat onverlet dat de mede-overheden een eigen verantwoordelijkheid hebben met daaraan verbonden risico s ten aanzien van het tijdig bereiken van overeenstemming. Techniek De totstandkoming van de betrouwbaarheidseisen en de beoordeling van de haalbaarheid daarvan, rekening houdend met de daaraan verbonden praktische grenzen, zijn met voldoende waarborgen omgeven. Ten aanzien van het aanbestedings- en selectieproces van de EFC-leverancier, zijn wij van oordeel dat daarbij de nodige zorgvuldigheid wordt betracht. De beoordelings- en selectieprocedure zijn goed ingericht. Communicatie en maatschappelijke acceptatie Wij zijn van mening dat het communicatieproces zodanig is opgezet dat er voldoende mogelijkheden zijn om het proces adequaat te kunnen sturen en beheersen. Met betrekking tot het communicatieproces worden meerdere instrumenten ingezet om het noodzakelijke draagvlak te kunnen creëren. Desondanks blijft dit laatste, gelet op de exogene factoren die daarbij een rol spelen, moeilijk. Wetgeving Wij achten de aanpak van het wetgevingstraject in zijn algemeenheid toereikend. Zowel extern (de Raad van State, de Landsadvocaat en de Europese Commissie) als intern (binnen de Rijksdienst) zijn adviezen gevraagd met betrekking tot specifieke risico s in het wetgevingstraject. 5

6 Organisatie en implementatie Wij hebben onderzocht in hoeverre binnen het Project rekeningrijden de projectsturing en beheersing van voldoende niveau is om de risico s ten aanzien van de realisatie van de doelstelling van het project af te dekken. Op grond van ons onderzoek zijn wij tot de conclusie gekomen dat de organisatie van de projectorganisatie, zoals deze bij de voorbereiding van het Project rekeningrijden functioneert toereikend is. Toegepaste calculatiemethoden Wij zijn van mening dat de raming op een juiste wijze en met in acht neming van de gemaakte veronderstellingen is opgesteld en is toegelicht in overeenstemming met de Comptabiliteitswet en onderliggende regelgeving. Wel merken wij in dit verband op dat een aantal veronderstellingen samenhangt met de uitkomsten van het wetgevingstraject en de (technische) oplossingsrichtingen die gekozen worden gedurende het vervolg van het project. De werkelijke uitkomsten kunnen derhalve uiteindelijk aanmerkelijk afwijken van de in de Nota n.a.v. het verslag rekeningrijden onder 5.1 Uitvoeringskosten en 5.3 Raming opbrengsten geprognosticeerde uitkomsten. Met betrekking tot de raming van uitvoeringskosten en opbrengsten bij gefaseerde invoering van rekeningrijden merken wij op dat deze onder een aanzienlijke tijdsdruk is opgesteld. De geraamde uitvoeringskosten en opbrengsten bij gefaseerde invoering zijn derhalve, mede ook door het niet bekend zijn van de invoeringsregio, minder diepgaand onderbouwd dan de geraamde uitgaven en ontvangsten bij integrale invoering. De projectleiding is voornemens om, op het moment dat meer zicht bestaat op het definitieve systeemconcept, de raming van de uitvoeringskosten te actualiseren. Risicoanalyses In de Nota n.a.v. het verslag rekeningrijden worden onder 7.2 Risicobeheersing de bestuurlijke en technische risico s in beeld gebracht. Onder meer wordt aangegeven dat de planning voor het realisatietraject krap is. In 1999 is in dit kader een kwalitatieve risicoanalyse uitgevoerd op de planning van het project. Het doel was het vaststellen van de belangrijkste risico s die de planning van het project, te weten het op 30 november 2001 in gebruik nemen van de eerste regio, bedreigen en het in kaart brengen van de beheersmaatregelen. Door de deelnemers aan de analyse werd geconcludeerd, dat er vrijwel geen ruimte in de planning zit voor het opvangen van tegenvallers. Er is sprake van een zogenaamde best-case planning. De projectorganisatie heeft naar aanleiding van de uitkomsten de nodige maatregelen geformuleerd en ingezet ter beheersing van genoemd risico. Wij wijzen op de in de Nota n.a.v. verslag rekeningrijden onder Algemeen (wetgevingstraject) opgenomen passage dat voor het realiseren van de planning een voortvarende politieke besluitvorming een essentiële voorwaarde is. Budgettaire inpassing Ten tijde van de beantwoording van de gestelde Kamervragen zijn, ten opzichte van de in het wetsvoorstel opgenomen kostenraming, de geraamde investeringskosten omhoog bijgesteld en de geraamde exploitatiekosten omlaag. Bij gevolg sporen de geraamde uitgaven per jaar niet geheel met de daarbij behorende dekkingen. 6

7 3 Onderzoeksaanpak 3.1 Inleiding De Procedureregeling grote projecten voorziet in een afzonderlijke rapportage door de accountantsdienst van het daarbij betrokken ministerie in de fase van voorbereiding en besluitvorming van het project. Overeenkomstig de in bijlage A van de procedureregeling opgenomen aanwijzingen zal het rapport in gaan op: de toegepaste calculatiemethode en risicoanalyse; het realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpassing; de toereikendheid van de organisatie, die bij de voorbereiding functioneert of heeft gefunctioneerd; de toereikendheid van de organisatie die voor de uitvoering is ingericht is of zal worden ingericht. In dit hoofdstuk wordt de door ons gevolgde onderzoeksaanpak betreffende de genoemde onderwerpen uiteengezet. 3.2 Toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses De minister van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van Financiën zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opstelling en de presentatie van de toekomstgerichte financiële informatie, inclusief de beschrijving en toelichting van de daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen. Het betreft hier (artikel 3 van de Aanwijzing voor de informatievoorziening in de fase van voorbereiding en besluitvorming) een: volledige financiële onderbouwing van het projectvoorstel onderscheiden naar investerings-/invoeringskosten en exploitatiekosten, inclusief een analyse van de daaraan verbonden risico s; kosten-batenanalyse of een daarmee vergelijkbaar alternatief; beschrijving van ijkpunten respectievelijk tussendoelen met behulp waarvan de voortgang van de realisatie kan worden gemeten. Bij het onderzoek van de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyse hebben wij de Richtlijnen voor de accountantscontrole, onderdeel «Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie», als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat wij, met betrekking tot de in de Nota n.a.v. het verslag rekeningrijden onder 5.1 Uitvoeringskosten en 5.3 Raming opbrengsten opgenomen financiële informatie hebben vastgesteld of: aan deze ramingen ten grondslag liggende schattingen niet onredelijk zijn en in geval van hypotheses deze aansluiten op het doel van de informatieverstrekking; de ramingen op een juiste wijze zijn gebaseerd op de veronderstellingen; de ramingen op een juiste wijze zijn gepresenteerd en alle veronderstellingen van materieel belang toereikend zijn toegelicht met inbegrip van een duidelijke vermelding of het schattingen of hypotheses betreft. Om meer inzicht in de wijze van totstandkoming en de onderbouwing van de ramingen te krijgen hebben wij voorts de gevolgde procedures met betrekking tot het tot stand komen van de raming van de uitvoeringskosten en opbrengsten beoordeeld. Tot slot hebben wij beoordeeld of de projectorganisatie van het Project rekeningrijden op de verschillende deelterreinen voldoende risicoanalyses verricht. 3.3 Realiteitsgehalte van de financiering en budgettaire inpassing Het onderzoek naar het realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpassing omvat (artikel 4 van de Aanwijzing voor de informatievoorziening in de fase van voorbereiding en besluitvorming): 7

8 de wijze van financiering van de investerings-/invoeringskosten en de budgettaire inpassing van deze financiering in de (meerjaren)- begroting; de gevolgen van de uitvoering van het project voor de prioriteitstelling binnen de begroting en de flexibiliteit ervan; afspraken over compensatie van eventuele overschrijdingen. Ten aanzien van de budgettaire inpassing geldt daarbij als uitgangspunt dat de aangegeven dekking in de (meerjaren)begroting terug te vinden moet zijn. Voor zover dit niet het geval is, zal de aanvullende dekking uitdrukkelijk aangegeven moeten worden. Het Project rekeningrijden wordt gefinancierd uit het Infrastructuurfonds. Met betrekking tot het realiteitsgehalte van de budgettaire inpassing zijn wij nagegaan wat de gevolgen zijn van het bijstellen van de kostenraming voor de meerjarenbegroting. 3.4 Toereikendheid van de organisatie die bij de voorbereiding en uitvoering van het Project rekeningrijden functioneert Onder organisatie verstaan wij de organisatie zoals deze voor het Project rekeningrijden is ingesteld. Bij de beoordeling van de projectorganisatie hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd: de ontwikkeling van het rekeningrijden verloopt volgens een projectplan dat past binnen het gevoerde beleid; de ontwikkeling dient volgens een vaste methodiek plaats te vinden; de projectorganisatie is helder gestructureerd middels een formele vastlegging van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, scheiding tussen sturing en uitvoering en een voldoende betrokkenheid van het management; er zijn adequate procedures op het gebied van planning, besteding van middelen, kwaliteitsbeheersing, informatievoorziening en organisatiebeheersing; de projectdocumentatie geeft een goed inzicht in het verloop van het project en in de besluitvorming tijdens het project. 3.5 Verantwoordelijkheidsafbakening Bij de verdeling van onze werkzaamheden is door ons aangesloten bij de verantwoordelijkheden zoals deze binnen het project voor de betreffende ministeries zijn vastgesteld, dat wil zeggen waar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de beide ministeries is geïdentificeerd, zijn de departementale accountantsdiensten gezamenlijk verantwoordelijk voor de werkzaamheden, waar een specifieke verantwoordelijkheid voor één van de ministeries is geïdentificeerd is de accountantsdienst van het betreffende departement hiervoor verantwoordelijk. Bij het uitvoeren van zijn deel van de bovengenoemde werkzaamheden werkt de Accountantsdienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, overigens met behoud van zijn eindverantwoordelijkheid, nauw samen met de afdeling Operational Audit van de directie Financieel-Economische Zaken. De Departementale Accountantsdienst van het ministerie van Financiën werkt, onder dezelfde condities, bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, nauw samen met de Interne Accountantsdienst Belastingen. Ter voorkoming van misverstanden merken wij op dat geen getrouwheidsonderzoek is toegepast in de zin van de Gedrags- en Beroepsregels Registeraccountants omdat het onderwerp van dit type onderzoek zich hiervoor niet leent. 8

9 4 Conclusies 4.1 Toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses Wij hebben de raming van de uitvoeringskosten en de raming van de opbrengsten voor het Project rekeningrijden, zoals opgenomen, onder 5.1 Uitvoeringskosten en 5.3 Raming opbrengsten, in de op 18 juni 1999 door de minister van Verkeer en Waterstaat, mede namens de staatssecretaris van Financiën, aan de Tweede Kamer aangeboden Nota n.a.v. verslag rekeningrijden, onderzocht. De raming valt uiteen in een raming van de uitvoeringskosten en opbrengsten bij integrale invoering en een raming bij gefaseerde invoering. De raming, met inbegrip van de veronderstellingen waarop deze is gebaseerd, is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van Financiën. Het is onze verantwoordelijkheid een onderzoek inzake de raming te in te stellen. Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemene richtlijnen met betrekking tot het onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie, uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de beide ministeries, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens en het vaststellen dat de gehanteerde veronderstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden hebben wij daarnaast tevens gebruik gemaakt van de uitkomsten van interne afstemmingsprocedures en een extern ingesteld onderzoek. Wij zijn van mening dat de raming van de uitvoeringskosten en opbrengsten op een juiste wijze en met in acht neming van de gemaakte veronderstellingen is opgesteld in overeenstemming met de Comptabiliteitswet en onderliggende regelgeving. Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd, zijn wij van mening dat de gehanteerde veronderstellingen voor dit moment een redelijke basis vormen voor de door de projectorganisatie geraamde totale uitvoeringskosten en opbrengsten. Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel merken wij op dat een aantal veronderstellingen samenhangt met de uitkomsten van het wetgevingstraject en de uiteindelijke betrouwbaarheid van de techniek. De werkelijke uitkomsten kunnen nog aanmerkelijk afwijken van de in de Nota n.a.v. verslag rekeningrijden onder 5.1 Uitvoeringskosten en 5.3 Raming opbrengsten geraamde uitkomsten. Met betrekking tot de raming van uitvoeringskosten en opbrengsten bij gefaseerde invoering van rekeningrijden merken wij op dat deze onder aanzienlijke tijdsdruk is opgesteld. De geraamde uitvoeringskosten en opbrengsten bij gefaseerde invoering zijn derhalve, mede ook doordat de uitvoeringsregio niet bekend is, minder diepgaand onderbouwd dan de geraamde uitvoeringskosten en opbrengsten bij integrale invoering. In hoofdstuk 5 wordt onze conclusie nader uitgewerkt. 4.2 Budgettaire inpassing De meerjarenprognose zoals die is opgenomen in hoofdstuk 5 Kosten en opbrengsten, onderdeel 5.1 Uitvoeringskosten van de nota naar aanleiding van het verslag, wordt gedekt vanuit het Infrastructuurfonds. Bij integrale invoering ontstaat een kasritmeprobleem in 2001 en 2002 en bij gefaseerde invoering is dit, mede door de regionale doeluitkering in 2002 en 2003, in 2002 tot en met 2004 het geval. In de begrotingen van het Infrastructuurfonds van de betrokken jaren zal worden bezien op welke 9

10 wijze aansluiting kan worden gevonden tussen de gelden die zijn opgenomen op deze begroting en de feitelijk benodigde middelen. 4.3 Toereikendheid van de organisatie die bij de voorbereiding en uitvoering van het Project rekeningrijden functioneert Wij hebben onderzocht in hoeverre binnen het Project rekeningrijden de projectsturing en beheersing van voldoende niveau is om de risico s ten aanzien van de realisatie van het project af te dekken. Op grond van ons onderzoek zijn wij tot de conclusie gekomen dat de organisatie van de projectorganisatie, zoals deze bij de voorbereiding van het Project rekeningrijden functioneert toereikend is. In hoofdstuk 6 wordt onze conclusie nader uitgewerkt. 5 Toegepaste calculatiemethode en risicoanalyses 5.1 Inleiding In de Nota n.a.v. het verslag rekeningrijden is een meerjarenprognose opgenomen waarin het verloop van de uitvoeringskosten over de jaren 1999 tot en met 2010 is opgenomen. Van de raming kan het volgende overzicht worden gegeven (x fl 1000): Uitvoeringskosten Integrale invoering Gefaseerde invoering Voorbereidingskosten V&W Voorbereidingskosten Financiën Totale voorbereidingskosten Investeringskosten V&W Investeringskosten Financiën Auto Betaal-Box-verkopen Totale investeringskosten Exploitatie 1e jaar (2002) Exploitatie 2e jaar (2003) Exploitatie 3e jaar (2004) Exploitatie overige jaren (t/m 2010) Extra onvoorzien Regionale doeluitkering Totaal 1999 t/m Op het moment van opstellen van de raming bij gefaseerde invoering bestond nog geen volledig inzicht in de gevolgen van deze wijze van invoeren voor het project. Zo is bijvoorbeeld de eerste invoeringsregio nog niet bekend. Dit heeft onder meer geleid tot het opnemen van een extra post onvoorzien van 35 miljoen gulden. De regionale doeluitkering bij gefaseerde invoering bestaat uit een bedrag van de zelfde omvang als in de eerste twee jaar te genereren opbrengst op het hoofdwegennet (2x 45 miljoen gulden). Deze bedragen worden betaald aan de eerste regio waar rekeningrijden zal worden ingevoerd. 10

11 Opbrengsten Exploitatie 1e jaar (2002) Exploitatie 2e jaar (2003) Exploitatie 3e jaar (2004) Exploitatie overige jaren (t/m 2010) Raming uitvoeringskosten en opbrengsten De raming van de uitvoeringskosten en opbrengsten is opgesteld door de interdepartementale Werkgroep kostenraming. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van zowel de Belastingdienst als het ministerie van Verkeer en Waterstaat, aangevuld met externe adviseurs. De werkgroep heeft de oorspronkelijke ramingen, zoals die bij het wetsvoorstel uit 1997 aan de Kamer waren gemeld, aangepast aan de voortschrijdende inzichten. Het projectmanagement heeft de kostenraming voorgelegd aan een met extern deskundigen samengestelde reviewcommissie. De reviewcommissie heeft op 1 juli 1999 verslag uitgebracht. De reviewcommissie komt tot de conclusie dat het toegepaste ramingsproces zorgvuldig en effectief in opzet en uitvoering is, gegeven het stadium van het project. Het ramingsproces heeft geleid tot een gedegen inzicht in de omvang van de verschillende kostenonderdelen. Bij de uitspraak over de calculatie wordt rekening gehouden met een onzekerheidsmarge van 20%. Onze conclusie luidt dat de totstandkoming van de raming van de uitvoeringskosten en opbrengsten bij integrale invoering met voldoende waarborgen is omgeven. Voor de raming van uitvoeringskosten en opbrengsten bij gefaseerde invoering van rekeningrijden merken wij op dat deze niet aan de reviewcommissie is voorgelegd. De projectorganisatie is voornemens om op het moment dat meer zicht bestaat op het definitieve systeemconcept de raming van de uitvoeringskosten en opbrengsten te actualiseren. Wij wijzen op een aantal aandachtspunten met betrekking tot de kostenen opbrengstraming voor het Project rekeningrijden. Het gaat hier om zaken die belangrijke financiële consequenties kunnen hebben: De inrichting van de geautomatiseerde processen bij de Belastingdienst is sterk afhankelijk van wat uiteindelijk in de wet wordt geregeld. Kosten van substantiële aanpassingen in de (ontwikkeling van) de geautomatiseerde systemen, als gevolg van aanpassingen van het wetsvoorstel door de Kamer, zijn in dit stadium derhalve nog niet meegenomen. Het niet binnen het voorziene tijdpad realiseren van de planning door hetzij het ministerie van Verkeer en Waterstaat dan wel de Belastingdienst kan leiden tot hogere uitvoeringskosten dan wel lagere opbrengsten. Met name de regionale inpassing is een potentieel probleem voor de tijdige realisatie van rekeningrijden. Aan een aantal veronderstellingen zijn inherente onzekerheden verbonden. Zo is de inschatting van het aantal passages gebaseerd op modelmatige berekeningen en is de verdeling van het aantal passages met Auto Betaal-Box (ABB) en zonder ABB afkomstig uit het wetsvoorstel. Voor beide veronderstellingen geldt dat de werkelijke uitkomsten kunnen afwijken. 11

12 5.3 Risicoanalyses In de Nota n.a.v. het verslag rekeningrijden worden onder 7.2 Risicobeheersing de bestuurlijke en technische risico s in beeld gebracht. Onder meer wordt aangegeven dat de planning voor het realisatietraject krap is. In 1999 is een kwalitatieve risicoanalyse uitgevoerd op de planning van het project. Het doel was het vaststellen van de belangrijkste risico s die de planning van het project, te weten het op 30 november 2001 in gebruik nemen van de eerste regio, bedreigen en het in kaart brengen van de beheersmaatregelen. Door de deelnemers aan de analyse werd geconcludeerd, dat er vrijwel geen ruimte in de planning zit voor het opvangen van tegenvallers. Er is sprake van een zogenaamde best-case planning. De projectorganisatie heeft naar aanleiding van de uitkomsten de nodige maatregelen geformuleerd en ingezet ter beheersing van genoemd risico. Wij wijzen op de in de Nota n.a.v. verslag rekeningrijden onder Algemeen (wetgevingstraject) opgenomen passage dat voor het realiseren van de planning een voortvarende politieke besluitvorming een essentiële voorwaarde is. 6 Toereikendheid van de organisatie, die bij de voorbereiding en het uitvoeren van het Project rekeningrijden functioneert 6.1 Projectorganisatie Voor het realiseren van het Project rekeningrijden is de onderstaande projectorganisatie ingericht: 12

Integriteit bij het Rijk

Integriteit bij het Rijk Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie Werkgroep Integriteits Audit Stuurgroep Integriteits Audit Den Haag,

Nadere informatie

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept Audit Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Definitief concept Rotterdam, 24 september 2007 Voor akkoord: Prof. drs. ir. J. K. Vrijling Rapportage: ir. B. A. M. Keulen & ir. N. Vrisou van Eck In

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

UWV en Walvis: nota van bevindingen bij negende rapportage

UWV en Walvis: nota van bevindingen bij negende rapportage Opdrachtgever IWI UWV en Walvis: nota van bevindingen bij negende rapportage Opdrachtnemer IWI Onderzoek Monitor Polisadministratie (Walvis/Wfsv) Startdatum 1 mei 2010 Einddatum 1 mei 2010 Categorie Toezicht

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën Directie begrotingszaken Eindrapportage Kernmodel Financiële Informatievoorziening Baten/Lasten 30 maart 2000 Inhoud VOORWOORD...5 INLEIDING...7 1 OPZET PROJECT...9 INLEIDING...9

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Controleplan Financial Audits. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Financial Audits. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Financial Audits Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) toetst in opdracht van het CvB de werking van de interne beheersingsmaatregelen. Deze

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Met recht verbonden. Verslag van de interdepartementale Visitatie Juridische functie en Wetgeving

Met recht verbonden. Verslag van de interdepartementale Visitatie Juridische functie en Wetgeving Met recht verbonden Verslag van de interdepartementale Visitatie Juridische functie en Wetgeving Visitatiecommissie Juridische functie en Wetgeving maart 2007 Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 2 RAPPORT Inhoud Blz. Samenvatting 5 1 Inleiding 10 1.1 Belastingen als beleidsinstrument in vogelvlucht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Toezicht C2000 stand van zaken 2005-2006

Toezicht C2000 stand van zaken 2005-2006 Toezicht C2000 stand van zaken 2005-2006 Toezicht C2000 stand van zaken 2005-2006 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Den Haag juli 2007 INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Inspectie Openbare Orde

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie